umu.sePublikasjoner
123456 1 - 50 of 268
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Eurén, Janna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Digitalisering i förskolan: Betydelsen av IKT för barns lärande och utveckling2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få ökad kunskap om förskollärares och förskolechefers tankar och erfarenheter gällande arbetet med digitalisering i förskolan och hur digitala verktyg kan underlätta för barn i behov av särskilt stöd. För att få svar på syftet och forskningsfrågorna användes kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Sju förskollärare på tre olika förskolor och två förskolechefer intervjuades. Intervjuerna spelades in och transkriberades efteråt ordagrant. Studien utgick från det sociokulturella och det specialpedagogiska relationella perspektivet på lärande med en hermeneutisk ansats och i resultatet framkom att förskollärarna är övervägande positiva till digitaliseringen. Däremot kände de sig osäkra på metoder och arbetssätt och ingen av förskollärarna hade särskilt stor erfarenhet av digitala verktyg i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Resultatet visade även att förskolecheferna lägger mycket av ansvaret på förskollärarna att utveckla arbetet med digitaliseringen samtidigt som förskollärarna själva efterfrågade mer kompetensutveckling och stöd av sina chefer gällande digitaliseringen. Utifrån resultatet blev slutsatsen att arbetet med digitalisering i förskolorna behöver bättre struktur och planering för att barnens lärande och utveckling på bästa sätt ska gynnas. Både förskollärarna och förskolecheferna behöver mer kunskap gällande aktuell forskning kring till exempel hur apparna skall väljas ut, men även vad gäller betydelsen av samspelet mellan barnen och de vuxna som en förutsättning för att lärande ska kunna ske. Personalen behöver få tid till kompetensutveckling och planering och chefernas ledarskap behöver bli mer aktivt och närvarande om förskollärarna ska känna sig trygga i arbetet med digitaliseringen.

 • Stridsman, Monika
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Tillgänglighet genom digitalisering: En kvalitativ studie av lärares erfarenheter i grundskolans årskurser 1–62018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att öka kunskapen om lärares erfarenheter av vad en tillgänglig lärmiljö kan innebära och på vilka sätt de anser att digitala verktyg kan bidra till att lärmiljön blir mer tillgänglig för alla elever. Vidare ställdes frågan vilken roll lärarna anser att de har i användandet av digitala verktyg samt vilka utmanande faktorer lärarna upplever med arbetet med digitala verktyg. Som datainsamlingsmetod användes kvalitativa intervjuer med åtta lärare i grundskolans årskurser 1–6. Studien var inspirerad av det sociokulturella perspektivet på lärande, vilket kopplades till Specialpedagogiska skolmyndighetens tillgänglighetsmodell för lärande, samt de båda specialpedagogiska perspektiven, det kompensatoriska och det relationella perspektivet. Resultatet av studien visade att lärarna såg möjligheter att genom digitala verktyg göra lärmiljön mer tillgänglig för alla elever. De digitala verktygen beskrevs ge möjlighet att individualisera och variera undervisningen, kompensera svårigheter och underlätta både inlärning och undervisning. Dessutom angav lärarna att de digitala verktygen kan vara en hjälp att skapa delaktighet och motivation hos eleverna. Resultatet visade även att det ur tillgänglighetssynpunkt är avgörande hur de digitala verktygen används. En slutsats utifrån studiens resultat var att för att dessa verktyg ska bidra till att lärmiljön blir mer tillgänglig för alla elever ska de digitala verktygen användas som ett naturligt inslag i undervisningen och vara tillgängliga som ett alternativ för alla elever. Resultatet visade även att lärarens roll är viktig för att de digitala verktygen ska bidra till att lärmiljön blir tillgänglig,och att det kräver tid och intresse av läraren.

 • Jakobsson, Anna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Nyanlända elever, lärande och inkludering: En studie om undervisningens utformning i grundskolan ur ett specialpedagogiskt perspektiv2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att beskriva hur undervisning i grundskolan utformas för nyanlända elever samt hur utformningen av undervisningen inverkar på elevernas lärande och inkludering. Frågorna som belystes var; Hur motiverar olika skolor sin utformning av undervisning för nyanlända elever? Hur utformar de olika skolorna stöttning och extra anpassningar, så att nyanlända elevers lärande underlättas? Hur beskrivs synen på inkluderande undervisning och hur omsätts den i verksamheten på olika skolor? Studien genomfördes med kvalitativ fenomenografisk metod. Nio halvstrukturerade intervjuer genomfördes med rektor, specialpedagog och lärare på tre olika skolor. Resultatet visade att undervisning för nyanlända elever utformades olika skolor emellan samt att kunskap och erfarenhet var viktigt för att kunna utforma god undervisning. Vidare, att alla skolor strävade efter en inkluderande undervisning och att extra anpassningar eller stöttning genomfördes, för att elevernas individuella förutsättningar att nå målen skulle tillvaratas. Viljan fanns, men inte alltid kunskaperna eller förutsättningarna. Några verksamma åtgärder för ökad måluppfyllelse identifierades i studien. Stöttning var en förutsättning för att nå de individuella målen.Undervisning som var kognitivt utmanande samt utgick från elevernas kunskaper och erfarenheter och användande av modersmål i undervisningen lyftes som verksamma redskap, för att få eleverna engagerade i läsande och skrivande samt stärka språket. Samarbete inom skolan mellan olika yrkeskategorier, men också ett samarbete med vårdnadshavare var en förutsättning. Ökad inkludering nåddes när åtgärder vidtogs, som skapade goda förutsättningar för nyanlända elever att lyckas i skolan. Inkluderingssträvan var en ständigt pågående demokratisk process för alla människors rättigheter och lika värde. Den utgick ifrån idén att elevers olikheter var en tillgång, där elever erbjöds möjligheter att uppleva gemenskap och aktivt deltagande med hög pedagogisk vinst.

 • Svills, Ida
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Jakobsson, Sara
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Livet efter särskolan: Det arbetsplatsförlagda lärandetsbetydelse2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att beskriva och analysera betydelsen av det arbetsplatsförlagda lärandet för elever på gymnasiesärskolan, och nyttan den har för övergången mellan skola och arbetsliv. Syftet leder fram till följande frågeställningar: Hurpåverkar det arbetsplatsförlagda lärandet elevernas framtida yrkesbana? Hur samordnas och utvärderas elevernas arbetsplatsförlagda lärande? Vilken vägledning och vilket stöd erbjuds eleverna för att gagna det framtida yrkesverksamma livet? För att besvara syftet och frågeställningarna har en kvalitativ metod används. Den består av tretton semistrukturerade intervjuer med lärare, studie- och yrkesvägledare samt före detta elever vid gymnasiesärskolor i två kommuner. Intervjuer har också genomförts med handläggare vid Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, men dessa har endast använts som personlig kontakt. Resultatet analyseras med hjälp av tidigare forskning samt de teoretiska utgångspunkterna normaliseringsprincipen och careerchipteori. Resultatet visar att arbetsplatsförlagt lärande har stor betydelse för att göra övergången mellan gymnasiessärskolan och arbetslivet så smidig som möjligt. Studien visar dock på svårigheter att hitta lämpliga platser som både möter elevens önskemål och arbetsmarknades efterfrågan. Den arbetsplatsförlagda utbildningen förbereder både elever och arbetsmarknaden och möjliggör i större grad att eleverna förvärvar ett arbete efter avslutade studier. Samverkan mellan skola, arbetsmarknad och övriga externa aktörer har förbättras under de senaste decenniet, vilket också gynnat eleverna. Genom stöd och handledning till både elever och handledare på arbetsmarknaden kan hinder röjas och framgång nås.

 • Strand, Kristina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Specialpedagogens roll i förskolan: En kvalitativ intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa förskollärares, specialpedagogers och förskolelednings uppfattningar om och förväntningar på specialpedagogens roll i förskolan. Studien har en kvalitativ ansats som grund, och semistrukturerade intervjuer har genomförts med elva informanter i en mindre, mellansvensk kommun. Tidigare forskning visar att många barn i förskolan mår dåligt, har psykiska, emotionella och sociala problem. Pedagoger i förskolan rapporterar att de under senare decennier sett en förändring till det sämre gällande barns hälsa. En intressant fråga utifrån detta är vilka förväntningar som finns på specialpedagogens arbete och roll i förskolan. Det finns ofta ett antal specialpedagoger anställda i kommunen som har till uppgift att bistå flera förskolor. Resultatet visar bland annat att en av specialpedagogens viktigaste uppgifter är som rådgivare och bollplank till pedagoger och förskolechefer. En slutsats kan vara att förskolans pedagoger känner sig ensamma och utan pedagogisk stöttning i sitt arbete. Förskoleledning lyfter handledning som en av specialpedagogens viktigaste arbetsuppgifter, medan specialpedagoger menar att de inte får möjlighet att använda sin handledarkompetens.

 • Näslund Johansson, Gunilla
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Olofsson, Åsa
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Frustration och stress i gymnasiesärskolan: Hur personal kan arbeta proaktivt för att undvika utmanande beteenden i skolan2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Personal inom gymnasiesärskolan arbetar i en verksamhet som kan vara farlig. Det är inte så ovanligt att personal möts av hot och våld i sin vardag. Elever gör rätt om de kan och frustration och stress i situationer som de upplever att de inte kan behärska kan leda till utmanande beteenden. Det är därför personalens uppgift att arbeta förebyggande för att elever inte ska behöva känna stress och frustration. Syftet med denna studie var således att få en fördjupad kunskap om hur personal inom gymnasiesärskolan kan arbeta proaktivt med elever och utmanande beteenden. Elever som upplever att lärmiljön är begriplig, hanterbar och meningsfull behöver inte känna stress och frustration. För att uppnå studiens syfte utfördes intervjuer med elva personal inom två gymnasiesärskolor. I personalens beskrivningar av sin verksamhet visar de att de har ett proaktivt förhållningssätt och att de med metoder, strategier och i sitt bemötande av elever aktivt försöker reducera belastningar så att elever inte ska behöva känna stress och frustration. Det finns dock ramfaktorer som innebär att personalen inte alltid lyckas i det proaktiva arbetet.

 • Nilsson, Helen
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Olsson, Yvonne
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Uppdrag: Stärkt digital kompetens: Attityder och förutsättningar bland lärare som undervisar grundsärskoleelever2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study was to shed light on the current situation regarding teachers' conditions and attitudes considering the new updated version of curriculum. This study was carried out amongst teachers teaching special education pupils in primary and secondary school through semistructured interviews. The result showed some successful exampels of intentional quality management both on principal level and beyond but on the other hand the study also made clear there are some shortcomings to be considered before we seriously can speak of equivalence in digital competence education for all Swedish pupils. The authors suggest structured developement, SKA (Systematiskt kvalitetsarbete) together with the TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) framework to successfully implement the revised curricula to achieve digital competent teachers who can educate digital competent pupils to match future digital challanges.

 • Johansson, Ulrika
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Lundborg, Therése
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Om vi vuxna tar ett steg tillbaka  - vad händer då?: En kvalitativ intervjustudie av hur lärare i träningsskolan arbetar för att främja interaktion mellan elever2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att beskriva och analysera på vilka sätt lärare arbetar för att främja interaktion mellan elever i grundsärskolan inriktning träningsskola. Svar söktes på hur lärare arbetar med den kommunikativa miljön, och på vilket sätt alternativ och kompletterande kommunikation kan användas för att främja den horisontella kommunikationen. Vidare undersöktes vilka hinder och möjligheter lärare upplever att det finns för eleverna att interagera med varandra. Det empiriska materialet samlades in i en mellanstor svensk kommun. Studien utgick från en fenomenologisk forskningsansats med inspiration av ett sociokulturellt perspektiv. Studien visade att elever i träningsskolan erbjuds för lite horisontell kommunikation och att det finns flera orsaker till detta. De huvudsakliga anledningarna till varför eleverna får för lite horisontell kommunikation som framkommer i studien är brister i den kommunikativa miljön, hög vuxentäthet samt elevernas funktionsnedsättningar. I studien framkommer att lärare medvetet arbetar för att främja elevernas interaktion genom att skapa ett positivt klimat och genom att tillrättalägga såväl den fysiska som den sociala miljön. Enligt lärarna i studien har samtliga elever behov av alternativ och kompletterande kommunikation i olika former. Vidare beskrivs den alternativa och kompletterande kommunikationen som ett viktigt verktyg för att öka elevernas möjligheter att interagera med varandra.

 • Jernström, Åsa
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Barndom och föräldraskap under belägring i asylprocessen: En fallstudie om pedagogers och asylsökande föräldrars upplevelser och erfarenheter av öppna förskolans inkluderingsarbete2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med denna studie var att utveckla kunskap om de undersökta öppna förskolornas riktade och pedagogiska arbete med inkludering av asylsökande barnfamiljer. Studien är kvalitativ och empiri har samlats in i en kommun som tagit emot en stor mängd asylsökande, utifrån sin befolkningsmängd. Semistrukturerade intervjuer har utförts med nio pedagoger och tre föräldrar. Resultatet visar att de undersökta öppna förskolorna är öppna för alla, men riktade och uppsökande mot asylsökande barnfamiljer med barn 0-6 år. Tack vare aviseringar från Migrationsverket kan pedagogerna göra hembesök för att skapa en första kontakt mellan asylsökande barnfamiljer och verksamheten, vilket föräldrar har upplevt positivt. Föräldrar och deras barn vistas tillsammans i verksamheten för deras trygghets skull, vilket innebär att verksamheterna har ett familjeperspektiv på sitt inkluderingsarbete. En av slutsatserna som dras är att både pedagoger och föräldrar anser att det är en trygghet att familjer får träffa andra med liknande upplevelser av krig och flykt, för att bearbeta sina erfarenheter, samt att detta bidrar till att familjer inte känner utanförskap. Utöver ordinarie öppettid, 15 timmar i veckan, bjuds föräldrar in till föräldragrupper där bland annat samhällsinformation ges. Olika teman presenteras genom mycket bildstöd, filmer och korta texter, för att göra informationen lättillgänglig. Studien visar att föräldrarnas upplevelse av öppna förskolans inkluderingsarbete har gett dem en bra start för att komma in i det svenska samhället och att pedagoger och verksamheten har varit en trygg bas att utgå från.

 • Hagersjö, Anneli
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  En egen röst - på lika villkor?: En kvalitativ studie av AKK-bruk inom grundsärskolan/träningsskolan2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie inriktar sig på användandet av AKK inom grundsärskolan/träningsskolan med utgångspunkt i kommunikationsträning. Syftet med studien var att belysa på vilka grunder lärare inom grundsärskolan/träningsskolan, upplever att de jobbar för att utveckla elevernas kommunikativa förmåga. Genom kvalitativa intervjuer tolkades lärarnas attityder till AKK med utgångspunkt i specialpedagogiska perspektiv samt problematiserades utifrån en etisk aspekt. I studien deltog åtta lärare inom träningsskolan, fördelade på sex skolor i två mindre grannkommuner. Studien visade att många lärare inte upplever sig ha tillräckliga kunskaper om AKK. Det framkom också att utbildning och ett gemensamt förhållningssätt upplevdes som de viktigaste faktorerna för att kunna jobba framgångsrikt med elevernas kommunikationsutveckling. Två inriktningar inom specialpedagogik utkristalliserade sig underanalysen och tolkningen av intervjuerna. Dessa var ett kompensatoriskt perspektiv och ett relationellt perspektiv. Även två olika tolkningar av syftet med AKK i grundsärskolan framträdde, där det ena var skapa struktur & tydlighet och kommunikation och det andra främja kommunikation genom struktur och tydlighet.

 • Berglund, Monica
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Tallbom, Ann-Sofie
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Är det kompensatoriska uppdraget en utopi?: Olika skolprofessioners uppfattningar kring uppdraget2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien sökte besvara hur det kompensatoriska uppdraget uppfattades, vad som kompenserades, vilka strategier som användes samt förutsättningar för det. Social bakgrund i relation till det kompensatoriska uppdraget har genomsyrat skolans utveckling över tid och därav låg studiens fokus på det. Tidigare forskning visade att social bakgrund samt språknivå korrelerar väl med skolprestation. Data samlades in med hjälp av 18 semistrukturerade intervjuer med lärare, specialpedagoger, rektorer och skolchef från förskola till gymnasiet, mejlkonversation med tre statliga skolmyndigheter samt personliga samtal med två statstjänstemän. Studiens teoretiska utgångspunkter inbegrep intersektionalitet, specialpedagogiska perspektiv, sociokulturellt och salutogent perspektiv samt habitus. Enligt Skollagen ska skolan kompensera för elevers olika behov och förutsättningar. Trots att informanterna kompenserade för många saker, framförallt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, framkom en viss osäkerhet kring uppdraget då det var relativt okänt och dels uppfattades tolkningsbart. Förutsättningarna för uppdraget varierade. De största hindren tycktes vara brist på kommunikation kring uppdraget samt resurser. Statstjänstemännen var tydliga med att det är språket som ska kompenseras. De flesta av informanterna ansåg inte att kopplingen mellan social bakgrund samt språknivå och kompensatoriska insatser är tydlig. Många uttryckte att de kopplar social bakgrund till föräldrars förmåga att stötta sina barn med läxläsning eller ekonomiska förutsättningar. En av studiens slutsatser var att det kompensatoriska uppdraget behöver förtydligas och diskuteras i större omfattning.

 • Hanneman, Jessica
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Westerlund, Marie
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Tillgängligt lärande: Möjligheter och hinder med en dator per elev2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att beskriva, analysera och problematisera den digitala satsningen 1:1 på högstadiet i en mindre kommun. Vidare fokuserade studien på hur datorsatsningen kunde bidra till att skapa tillgängligt lärande för alla elever och vilken roll specialpedagogen hade i detta. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer användes för att kartlägga tjänstepersoners, specialpedagogers och lärares tankar inför satsningen, syn på implementeringen, hur de digitala verktygen användes och vilka utvecklingsbehov som fanns för att skapa tillgängliga lärmiljöer med 1:1. Ur ett sociokulturellt och specialpedagogiskt perspektiv analyserades resultatet. Även en teori om förändringsprocesser användes för analysen. Resultatet visade att satsningen delvis får ses som framgångsrik då det framkom flera lyckade exempel på hur datorsatsningen 1:1 användes i undervisningen och hur den bidrog till inkludering och ökat lärande. Detta framkom bland annat genom att informanterna berättade om spelbaserade plattformar som skapade ökad motivation hos eleverna, förenklade metoder att ge återkoppling och en ökad tillgång till alternativa lärverktyg för elever i behov av särskilt stöd. Det blev dock tydligt att det fanns brister i förändringsprocessen då viktiga aspekter, som exempelvis tydlig plan och utvärderingsbara mål saknades. Övervägande del av både specialpedagoger och lärare ansåg sig sakna tillräcklig kompetens för att kunna nyttja de digitala verktygens fulla potential. Det framkom också att specialpedagogernas kompetens att leda utvecklingsarbeten inte användes. En slutsats av studien var att de intervjuade tjänstepersonerna, specialpedagogerna och lärarna alla var positiva till datorsatsningen. En annan slutsats var att det fanns behov av fortbildning för att ytterligare kunna utveckla den pedagogiska användningen av de digitala verktygen.

 • Segerstedt, Anna
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Westerlund, Therese
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  "När jag blir stor kan jag läsa Mamma Mu själv": Pedagogers och elevers erfarenheter av elevinflytande genom läsundervisningens sammanhang i grundsärskolan2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Genom studiens syfte, att beskriva och analysera förutsättningar för elevers inflytande i grundsärskolan och hur detta kommer till uttryck i läsundervisningen, vill vi bidra till ökad kunskap. Bakgrund och tidigare forskning behandlar förutsättningar och hinder för inflytande, språkutveckling, läsinlärning, läsförståelse samt för undersökt kommun tongivande metoder för läsinlärning och läsförståelse. Studiens empiriska data samlades in genom semi-strukturerade intervjuer med tolv pedagoger, samtliga verksamma inom grundsärskolan samt elva elevenkäter. Som teoretisk ansats användes sociokulturellt perspektiv på lärande. Resultatet pekar på att elevinflytande till stor del handlar om individanpassad undervisning baserad på elevens intressen, att goda möjligheter finns att ge elever inflytande samtidigt som det upplevs som en svårighet att synliggöra elevinflytandet för eleverna, samt att tolka elevers kommunikation gällande intentioner och önskningar i läsundervisningen. Starkt tongivande i pedagogernas resonemang, både om elevinflytande och läsundervisning var vikten av att samarbeta med grundskolans elever; dels som förebilder och dels som en källa till lärande. Gemenskapen och samspelet som framgångsfaktorer för lärande påpekades mångfaldigt, men också de kommunikativa vinsterna med att låta elever med olika förutsättningar lära tillsammans och vara resurser för varandras lärande. Vad gäller elevers upplevelser av inflytande anser en övervägande andel att de blir lyssnade på men resultatet visar att det eleverna upplever sig ha inflytande över inte är undervisningsrelaterat.

 • Melander, Ulrika
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Nordström, Sandra
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Vill du vara med?: Föräldrar och lärares upplevelser av elevers möjlighet till delaktighet i grundsärskolan respektive grundskolan2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har belyst hur föräldrar respektive lärare till elever med utvecklingsstörning beskriver och upplever elevernas möjlighet till delaktighet i grundsärskolan respektive grundskolans lärmiljö. De frågeställningar som ligger till grund för studien är; hur föräldrarna beskriver vad som föranleder deras önskemål om skolform samt vilka deras erfarenheter i samband med barnens skolstart är, hur lärarna beskriver att de arbetar för att elever med utvecklingsstörning ska ges möjlighet till delaktighet i grundsärskolan respektive grundskolans lärmiljö samt i vilken utsträckning föräldrar och lärare upplever att elever med utvecklingsstörning i grundsärskolan respektive grundskolan är delaktiga i skolans lärmiljö. I studien har tolv kvalitativa intervjuer med föräldrar och lärare genomförts. Resultatet av intervjuerna har sammanställts och analyserats. I studien framgår att föräldrarna och lärarna till elever med utvecklingsstörning i både grundsärskolan och grundskolan upplever att eleverna i relativt stor utsträckning ges möjlighet till delaktighet i skolans lärmiljö samtidigt som berättelserna också vittnar om att det finns områden att utveckla för att elever i skolan ska ges möjlighet till full delaktighet i skolans lärmiljö. I studien har delaktighetsbegreppet förståtts utifrån delaktighetsmodellen (Szõnyi & Söderqvist-Dunkers, 2018).

 • Boman, Viktor
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Nationalekonomi.
  The impact of oil price shocks on household consumption: The case of Norway2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Since the end of World War II, oil price shocks and its impact on the economy have been a hot topic among economic researchers and agents. The price of oil has experienced several fluctuations during the late 20th century and the initial empirical findings suggest that these unexpected changes have several negative effects within countries’ economies. However, most of the research apply only on oil-importing countries and the same results from oil shocks aren´t expected for oil-exporting countries. Furthermore, the robustness of the relationship has recently come to be revaluated since many countries move towards alternative energy resources, thus moving away from its oil dependence.The purpose of this study is to examine the relationship between oil shocks and consumption for the small democratic economy of Norway. The choice of selecting an oil-exporting country for this analysis is somewhat unique since many of the world economies are oil-importers and the research made up until now are focusing on these economies. To do this, the study ends up with analyzing the short-run effects of oil shocks on household consumption by using a Vector autoregression model, Granger-causality test and an Impulse response function. The result suggests that there is a granger causality between oil shocks and consumption. Also, for Norway, we find that a shock due to increased crude oil prices has a positive short effect on household consumption.

 • Liljefelt (f.d. Olsson Pernbrink), Erika
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Kunskapsbedömning och stödinsatser i grundsärskolan: Kartläggning, bedömningsstöd, åtgärdsprogram, extra anpassningar och pedagogisk planering – hur används det i grundsärskolan?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • Englund, Mona
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Liljemark, Mari
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Pedagogiska utredningar i grundskolan och grundsärskolan: Ett verktyg för skolans kompensatoriska uppdrag?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att beskriva och analysera lärares och speciallärares erfarenheter av och uppfattningar om att arbeta med pedagogisk utredning i grundskolan samt grundsärskolan utifrån följande forskningsfrågor:

  • Vilka erfarenheter har lärare av att genomföra pedagogiska utredningar enligt gällande riktlinjer för att utreda grundskolans samt grundsärskolans elevers behov av särskilt stöd?
  • Vilka uppfattningar har lärare om den pedagogiska utredningens betydelse för att stödja elevers måluppfyllelse?

  Utifrån syfte och frågeställningar valdes en metodtriangulering där fem speciallärare intervjuades utifrån semistruktur, enkät skickades ut till alla lärare vid kommunens F-9 skolor därefter genomfördes en fokusgruppsintervju med fyra lärare för att få en fördjupad förståelse för studiens forskningsområde. Studiens teoretiska referensram utgår från begreppet likvärdighet. Gällande styrdokument beskriver likvärdighet utifrån tre grundläggande aspekter; lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildning och att utbildningen ska vara kompensatorisk. I studien framkommer att efter Skolinspektionens granskning av kommunen har arbetet med och rutiner kring att utreda elevers behov av särskilt stöd förbättrats. Det framgår också att den pedagogiska utredningen genomförs till stor del enligt styrdokumentens riktlinjer. Dock beskrivs i denna studie en begränsad erfarenhet av att utreda grundsärskoleelevers behov av särskilt stöd som grundar sig i avsaknad av måluppfyllelse. Intervjupersonerna i studien har en förhoppning om att tydligare rutiner kommer att ge eleverna bättre stödinsatser men det framkommer också att de har erfarenhet av att bristande resurser och kompetens kan spela en avgörande roll för om skolan kan erbjuda eleven kompensatoriskt stöd.

 • Degerfält, Jenny
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Westermark, Åsa
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Att arbeta med inkluderande undervisning mellan grundsärskolan och grundskolan: Utmaningarna och möjligheterna med inkluderande undervisning som arbetsmetod.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Skolans styrdokument vilar på demokratisk grund och Sverige har tagit ställning till att all verksamhet i skolan ska utgå från ett inkluderande synsätt. Den inkluderade skolan bygger på att alla elever, oavsett förutsättningar och behov, ska få möjlighet till gemenskap och delaktighet i skolan. Då det till författarnas kännedom inte fanns någon tidigare forskning om inkluderande undervisning mellan grundsärskolan och grundskolan, växte intresset och studiens syfte fram, att beskriva och analysera vilka utmaningar och möjligheter speciallärare och grundskollärare möter när de ska arbeta inkluderande mellan grundsärskolan och grundskolan. Den undersökningsmetod som användes för studiens genomförande var kvalitativ intervjumetod. Sex stycken speciallärare och sex grundskollärare blev intervjuade och intervjumallen utgick från teman om inkluderingens formella och informella syfte, inkluderingens praktiska utförande, förutsättningar och hinder för inkludering och fokuserade uppnåendemål. Resultatet visade att speciallärare och grundskollärare tankemässigt befinner sig på olika platser i inkluderingsprocessen. Majoriteten av speciallärarna och grundskollärarna uttrycker, trots upplevelser av hinder också goda möjligheter, samt en vilja och ambition att arbeta och utveckla den inkluderande undervisningen på den undersökta skolan. Den viktigaste ramfaktoren och förutsättningen som speciallärarna och grundskollärarna lyfte fram var tillgången till tid och att ha avsatt tid. Vidare var andra betydelsefulla faktorer speciallärarnas och grundskollärarnas attityder till ett inkluderande arbetssätt, rektors förhållningssätt och de mål som var satta för skolan när det gällde den inkluderande undervisningen. Den undersökta skolan har kommit långt i sin strävan efter att bedriva en inkluderande undervisningsform. Genom en större organisatorisk stabilitet i arbetslagen skulle arbetssätt och metoder ha större möjlighet att fördjupas och utvecklas. Att ge goda förutsättningar för inkluderande undervisning på organisationsnivå kan leda till att rektorer underlättar för elever att skapa bestående relationer mellan varandra och mellan grundsärskolan och grundskolan.

 • Pousette, Karin
  et al.
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Nilsson, Jenny
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  ”Om jag inte vet eller förstår varför man ska göra en uppgift, lägger jag ner!”: En studie om anpassningar och stöd för elever med ADHD eller autism2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate how an elementary school works with additional adaptations for students with ADHD or autism spectrum disorder and how pupils with either of above diagnoses experience teaching and how it affects their learning. Another aim is to show which expectations the teachers have regarding the special education teachers´ responsibilities towards diagnosed students. The methods that are used in this study are the following: a survey directed towards teachers, interviews with teachers and students and classroom observations. The study indicates that teachers need more knowledge about both diagnoses but mainly about autism spectrum disorder. The role of the special education teacher needs to be more specified in relations to teachers. The students need lessons and teaching that are engaging and teachers that show interest and respect.

 • Thorén, Johanna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Barnkonventionen blir Svensk lag: En studie som undersöker de förväntade förändringarna2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka vilka förändringar som förväntas av en inkorporering av Förenta Nationernas barnkonvention i svensk lagstiftning. Sveriges riksdag röstade sommaren år 2018 igenom regeringens förslag om att inkorporera barnkonventionen, vilket innebär att konventionen blir svensk lag. Sverige har sedan ratificeringen år 1990 varit tvungna att följa barnkonventionens bestämmelser, dock har konventionen inte fått det genomslag som förväntats i landet. Regeringen anser att barnkonventionen genom en inkorporering kommer bidra till ett tydliggörande för barnens rättigheter.

  Studien kommer även granska och identifiera hur barnkonventionen ska inkorporeras, vilka insatser som regeringen har beslutat om och hur dessa ska genomföras. En inkorporering är dels önskvärd men även kritiserad, därför ska studien även analysera för vilka utmaningar och svårigheter som finns vid en inkorporering. Huvudproblemet som studien syftar till att diskutera är om inkorporeringen av barnkonventionen kommer vara tillräcklig för att luckorna i det barnrättsliga arbetet i Sverige ska tillgodoses.

  Syftet har besvarats genom intervjuer med sex personer som har kunskap om barnens rättigheter och information om dels den kommande inkorporeringen, dels de insatser som beslutats om samt de utmaningar som finns vid inkorporeringen av barnkonventionen.

  Resultatet visar att de förändringarna som intervjupersonerna förväntade sig av en inkorporering av barnkonventionen var både positiva och negativa. De positiva förväntningarna är att barnkonventionen får mer genomslag. Att barnets bästa kommer att prövas och att dem kommer att komma till tals i större utsträckning än tidigare. Ytterligare en positiv förändring är att Barnkonventionens kan bidra till en synvända för alla människor i samhället. Det vill säga, hur vi ser på barn, behandlar barn och pratar med barn. De negativa förväntningarna och utmaningarna vid en inkorporering är att konventionen kan uppfattas vag och att den i sig inte utgör en beslutsgrund. Det är därför viktigt att barnkonventionens bestämmelser fortsätts transformeras in i nationell lagstiftning. I intervjuerna uttrycktes även en oro för att regeringens ansvar i att se till att barnkonventionen följs förflyttas till rättstillämparen och att arbetet med att transformera konventionens bestämmelser stannar av.

  Studien identifierar även behovet av övriga insatser i form av kunskapslyft i skolan där barnen får lära sig om barnkonventionen och deras rättigheter och behovet av att regeringen fattar ett beslut om att tillträda tilläggsprotokoll 3. Det frivilliga tilläggsprotokollet utgör en möjlighet för barn att överklaga beslut som fattats i ärenden som rör dem till FN:s barnrättskommitté. 

 • Emanuelsson, Gunilla
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Intensivträning av läsflytet hos lässvaga elever: En studie av avkodningsträning och morfologisk medvetenhet som insats i liten grupp i årskurs 32018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Intensive training of reading fluency for students with reading difficulties - A study of decoding training and morphological awareness training in small group in grade 3. This stydy examines the effects on reading flow of decoding training and decoding training in combination with morphological awareness instruction. The study included a small group of students with reading and writing difficulties in grade three. Based on reading comprehension tests, two interventiongroups were identifies with three students in each class and two corresponding controlgroups. The students received intensive training for six weeks. The students were also interviewed to find out their attitude to reading at school and at home. Three different pre and posttests have been carried out to measure any change in student reading flow. The results show that there are benefits in terms of reading flow resulting from the short intensive training for this group of students. The interventionstudents gained insight into the importance of reading as well as a more positive attitude towards their own reading ability after the intervention.

 • Sunesson, Johan
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  CAN ACTIVPAL REPLACE ACTIGRAPH WHEN MEASURING PHYSICAL ACTIVITY ON ADULTS IN A FREE LIVING ENVRIONMENT?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Introduction With an increasing knowledge of the health benefits from physical activity (PA) the interest in objectively measuring PA in free living environment has increased. ActiGraph is the most commonly used accelerometer to objectively measure PA, while ActivPAL is considered gold standard when it comes to measuring sedentary behavior. Aims The aim of this study was to investigate if ActivPAL could be used to measure Moderate to Vigorous Physical Activity (MVPA) instead of ActiGraph. Methods Data from 79 overweight office workers carrying the ActivPAL and ActiGraph device simultaneously were analyzed. All activities with a cadence of 90 steps per minute (spm) or more lasting for at least 30 seconds from one day from ActivPAL data was extracted and compared to the corresponding activity from ActiGraph. An activity was classified as MVPA by using the cut points of 100 spm for ActivPAL and 3208 activity-counts per minute (cpm) for ActiGraph using vector magnitude (VM). Results A correlation of r=0.326 (p<0.001) was seen between ActiGraph and ActivPAL with a Cohen’s kappa of K=0.14, a percentage agreement of 60.7%, a sensitivity of 61.5% with ActiGraph as denominator and a positive predictive value (PPV) of 84.3% for ActivPAL. Neither age nor BMI affected the association between the estimates by these devices. There was no correlation for time spent in MVPA between devices. Conclusion Cadence from ActivPAL cannot replace ActiGraph to measure MVPA in a free living environment in overweight adults.

 • Gougeon, Marie-Madeline
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Caught in a foxtrap: Working single mothers´experiences of barriers, facilitators and wishes for support for physical activity.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Förvärvsarbetande ensamstående mödrar är en växande grupp I Sverige med högre risk för dålig hälsa och funktionedsättningar. De är inte tillräckligt fysisk aktiva för att få hälsovinster av fysisk aktivitet (FA). Studier bland amerikanska föräldrar och ensamstående mödrar visar gemensamma hinder till FA som brist på tid, brist på socialt stöd och att sätta barnens behov före sina egna. Man vet lite om svenska förvärvsarbetande ensamstående mödrars erfarenheter av hinder, möjligheter och önskningar av stöd till FA.

   

  Syfte: Utforska svenska förvärvsarbetande ensamstående mödrars erfarenheter av hinder, möjlighter och önskningar av stöd till Fysisk aktivitet.

   

  Metod: Åtta deltagare med lägre FA-nivå än Världs hälsoorganisations (WHO) rekommendationer, intervjuvades. Materialet transkriberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim and Lundman.

   

  Resultat: Ett tema framkom: ”Att prioritera många andra åtaganden och samtidigt behöva mer stöd till fysisk aktivitet. Deltagarna upplevde svårigheter att finna tid, energi, ekonomi och möjligheter för FA ensam eller med barnen. De satte andra åtaganden och andras behov förre FA. De upplevde brist på stöd till FA från sitt sociala nätverk och miljö och önskade sig mycket mer stöd för möjliggöra FA.

  Slutsats: Det behövs ett socialt orienterat tillvägagångssätt för ökad nivå av FA hos denna grupp som fortfarande verkar kämpa med ekonomiska och sociala svårigheter och som inte åtnjuter friskvårdsinsatser från arbetsplatsen. Framtida forskning bör undersöka sambandet mellan deras FA-nivå och deras tillgång till friskvårdsinsatser från arbetsplatsen.

 • Deplano, Alessandro
  et al.
  Cipriano, Mariateresa
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap.
  Moraca, Federica
  Novellino, Ettore
  Catalanotti, Bruno
  Fowler, Christopher J
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap.
  Onnis, Valentina
  Benzylamides and piperazinoarylamides of ibuprofen as fatty acid amide hydrolase inhibitors2019Inngår i: Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry (Print), ISSN 1475-6366, E-ISSN 1475-6374, Vol. 34, nr 1, s. 562-576Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Fatty Acid Amide Hydrolase (FAAH) is a serine hydrolase that plays a key role in controlling endogenous levels of endocannabinoids. FAAH inhibition is considered a powerful approach to enhance the endocannabinoid signalling, and therefore it has been largely studied as a potential target for the treatment of neurological disorders such as anxiety or depression, or of inflammatory processes. We present two novel series of amide derivatives of ibuprofen designed as analogues of our reference FAAH inhibitor Ibu-AM5 to further explore its structure-activity relationships. In the new amides, the 2-methylpyridine moiety of Ibu-AM5 was substituted by benzylamino and piperazinoaryl moieties. The obtained benzylamides and piperazinoarylamides showed FAAH inhibition ranging from the low to high micromolar potency. The binding of the new amides in the active site of FAAH, estimated using the induced fit protocol, indicated arylpiperazinoamides binding the ACB channel and the cytosolic port, and benzylamides binding the ACB channel.

 • Lundin, Cecilia
  et al.
  Malmborg, Agota
  Slezak, Julia
  Danielsson, Kristina Gemzell
  Bixo, Marie
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi.
  Bengtsdotter, Hanna
  Marions, Lena
  Lindh, Ingela
  Theodorsson, Elvar
  Hammar, Mats
  Sundstrom-Poromaa, Inger
  Sexual function and combined oral contraceptives: a randomised, placebo-controlled trial2018Inngår i: Endocrine Connections, ISSN 2049-3614, E-ISSN 2049-3614, Vol. 7, nr 11, s. 1208-1216Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective: The effect of combined oral contraceptives (COCs) on female sexuality has long been a matter of discussion, but placebo-controlled studies are lacking. Thus, the aim of the present study was to investigate if an oestradiol-containing COC influences sexual function.

  Design: Investigator-initiated, randomised, double-blinded, placebo-controlled clinical trial where 202 healthy women were randomised to a combined oral contraceptive (1.5 mg oestradiol and 2.5 mg nomegestrol acetate) or placebo for three treatment cycles.

  Methods: Sexual function at baseline and during the last week of the final treatment cycle was evaluated by the McCoy Female Sexuality Questionnaire. Serum and hair testosterone levels were assessed at the same time points.

  Results: Compared to placebo, COC use was associated with a small decrease in sexual interest (COC median change score: -2.0; interquartile range (IQR): -5.0 to 0.5 vs placebo: -1.0; IQR: -3.0 to 2.0, P=0.019), which remained following adjustment for change in self-rated depressive symptoms (B= -0.80 +/- 0.30, Wald =7.08, P=0.008). However, the proportion of women who reported a clinically relevant deterioration in sexual interest did not differ between COC or placebo users (COC 18 (22.2%) vs placebo 16 (17.8%), P=0.47). Change in other measured aspects of sexual function as well as total score of sexual function did not differ between the two treatments.

  Conclusions: This study suggests that use of oestradiol-based COCs is associated with reduced sexual interest. However, the changes are minute, and probably not of clinical relevance.

 • Berglund, Veronica
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Hinder, svårigheter och gynnsamma faktorer i skolan: En intervjustudie av fem elever med språkstörning2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of the study was on one hand to identify the obstacles and difficulties that students with Developmental Language Disorder have in school and on the other hand to find out which special educational methods and aids that could be beneficial for them. Five young adults with developmental language disorder were interviewed about their view on the problems and needs they had in primary and secondary school and how these were met by their schools and teachers. The study showed that the students did not receive the help and special education they would have needed in time. They attended regular classes and the teachers did not have the competence that they would have needed in order to be able to help these students. The students also reported poor peer relations in school because of the lack of information about their language impairment to other students. When the students were given assistive devices like computers, screen reading programs and image support and special education in a smaller group they could take part in education in a more efficient way. The students also reported a higher level of satisfaction with their studies. The study confirmed the findings from previous studies and surveys in which this need of early support and special education were pointed out.

 • Wallin, Marcus B.
  et al.
  Campeau, Audrey
  Audet, Joachim
  Bastviken, David
  Bishop, Kevin
  Kokic, Jovana
  Laudon, Hjalmar
  Lundin, Erik J
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.
  Lofgren, Stefan
  Natchimuthu, Sivakiruthika
  Sobek, Sebastian
  Teutschbein, Claudia
  Weyhenmeyer, Gesa A.
  Grabs, Thomas
  Carbon dioxide and methane emissions of Swedish low-order streams: a national estimate and lessons learnt from more than a decade of observations2018Inngår i: Limnology and oceanography Letters, E-ISSN 2378-2242, Vol. 3, nr 3, s. 156-167Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Low-order streams are suggested to dominate the atmospheric CO2 source of all inland waters. Yet, many large-scale stream estimates suffer from methods not designed for gas emission determination and rarely include other greenhouse gases such as CH4. Here, we present a compilation of directly measured CO2 and CH4 concentration data from Swedish low-order streams (> 1600 observations across > 500 streams) covering large climatological and land-use gradients. These data were combined with an empirically derived gas transfer model and the characteristics of a ca. 400,000 km stream network covering the entire country. The total stream CO2 and CH4 emission corresponded to 2.7 Tg C yr(-1) (95% confidence interval: 2.0-3.7) of which the CH4 accounted for 0.7% (0.02 Tg C yr(-1)). The study highlights the importance of low-order streams, as well as the critical need to better represent variability in emissions and stream areal extent to constrain future stream C emission estimates.

 • Nchang, Obestine
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Rudnik, Tatjana
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  "Incubator and accelerator role in the social entrepreneurship process": Swedish context2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The interest in social entrepreneurship is increasing in Europe in general and Sweden in particular. Because social entrepreneurs (SEs) and incubators share a common aim of enhancing development and improving the living conditions of the people, one would think that they tend to work together more closely than in case when incubators work with the conventional entrepreneurs (CEs). Incubator activities can influence the process of the SE. The purpose of this paper was to identify which activities, that they provide, can influence the SE’s growth. We were also interested in examining how those activities differ when working with the CEs. To fulfill this purpose, we developed the research question: What are the roles of incubators and accelerators in the entrepreneurial process of SE and how they differ from the roles played in the entrepreneurial process of CE?

   In order to answer the research question and fulfil the objectives of study in hand, we embraced interpretivist approach and qualitative method for data collection and analysis. 6 semi structured interviews are conducted with SEs that have experience in participating in incubator and accelerator programs, as well as two experts from the side of incubator and accelerator programs.

   It has been found that education, making contacts and facilitating meetings as well as the office space are the main roles of incubator and accelerator programs, which have as their goal to assist SEs. Moreover, it is found that not all of the roles are equally significant, nor that they are played out through all the phases of the entrepreneurial process. Stages of the entrepreneurial process are revised, and their content is found to be different in comparison with social entrepreneurship. We answer the second part of our research question by carrying out a comparative discussion based on the empirical findings on SEs and existing literature on CEs. We summaries these difference by the means of a table. Finally, we put together and connect roles of incubator and accelerator programs interested in scaling of SEs and the entrepreneurial process, where the model linking the roles through the entrepreneurial phases of SE is proposed. Hence, we conclude that our research question has been answered and research purpose fulfilled.

 • Fagerström, Hans
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Spelmissbruk och val av speltyp: En jämförelse mellan spelmissbrukares upplevelser och deras val av speltyp2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 poäng / 60 hpOppgave
  Abstract [sv]

  DSM-5 har valt att klassificera spelmissbruk som ett substansrelaterat missbruk då forskningen på området har funnit många likheter med substansmissbruk vad gäller förhöjd tolerans, sämre beslutsförmåga och lägre impulsförmåga. Dock har det väckts kritiska röster beträffande generaliseringen av gruppen spelmissbrukare, och forskare menar att beroende på om personer vänder sig till så kallade skicklighetsspel eller chansspel, finns det olika bakomliggande orsaker till varför människor börjar spela om pengar.  Syftet med denna studie har därför varit att analysera likheter och skillnader i hur svenska skicklighetsspelare och chansspelare beskriver sina upplevelser och erfarenheter av att vara spelmissbrukare. Studien har baserats på totalt åtta kvalitativa intervjuer med respondenter inom respektive grupp. Intervjuerna utgick från semistrukturerade frågor som berörde respondenternas tidigare relation till spel, vad som fick dem att börja samt hur det utvecklades till ett spelmissbruk. Respondenternas utsagor bearbetades genom tematisk analys. Resultatet visade skillnader mellan grupperna vad gäller motivationen till att börja spela då skicklighetsspelarna upplevde ett större nöje och underhållning till spelet medan chansspelarna såg spelet som en konsekvens eller nödvändighet på grund av den rådande livssituationen. Likheterna mellan grupperna blev tydliga i takt med mer frekvent spelande, då framförallt verklighetensflykten och jakten på ekonomiska kompensation var centrala faktorer. Studien har bidragit till en djupare förståelse kring spelmissbrukares upplevelser och kan vara till hjälp för framtida forskning som vill titta närmare på skillnader inom gruppen spelmissbrukare. Studien kan även vara till hjälp för professionella som möter spelmissbrukare och som strävar efter att anpassa behandlingen beroende på vilken speltyp som konsumeras.

 • Kokic, Jovana
  et al.
  Sahlée, Erik
  Sobek, Sebastian
  Vachon, Dominic
  Wallin, Marcus B.
  High spatial variability of gas transfer velocity in streams revealed by turbulence measurements2018Inngår i: INLAND WATERS, ISSN 2044-2041, E-ISSN 2044-205X, Vol. 8, nr 4, s. 461-473Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Streams are major sources of carbon dioxide (CO2) and methane (CH4) to the atmosphere, but current large-scale estimates are associated with high uncertainties because knowledge concerning the spatiotemporal control on stream emissions is limited. One of the largest uncertainties derives from the choice of gas transfer velocity (k(600)), which describes the physical efficiency of gas exchange across the water-atmosphere interface. This study therefore explored the variability in k(600 )and subsequent CO2 and CH4 emission rates within and across streams of different stream order (SO). We conducted, for the first time in streams, direct turbulence measurements using an acoustic Doppler velocimeter (ADV) to determine the spatial variability in k(600) across a variety of scales with a consistent methodology. The results show high spatial variability in k(600) and corresponding CO2 and CH4 emissions at small spatial scales, both within stream reaches and across SO, especially during high discharge. The k(600) was positively related to current velocity and Reynolds number. By contrast, no clear relationship was found between k(600) and specific stream characteristics such as width and depth, which are parameters often used in empirical models of k(600). Improved understanding of the small-scale variability in the physical properties along streams, especially during high discharge, is therefore an important step to reduce the uncertainty in existing gas transfer models and emissions for stream systems. The ADV method was a useful tool for revealing spatial variability in this work, but it needs further development. We recommend that future studies conduct measurements over shorter time periods (e.g., 10-15 min instead of 40 min) and at more sites across the reach of interest, and thereby derive more reliable mean-reach k(600) as well as more information about controls on the spatial variability in k(600).

 • Gómez-Gener, Lluís
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.
  Gubau, Marina
  von Schiller, Daniel
  Marce, Rafael
  Obrador, Biel
  Effect of small water retention structures on diffusive CO2 and CH4 emissions along a highly impounded river2018Inngår i: INLAND WATERS, ISSN 2044-2041, E-ISSN 2044-205X, Vol. 8, nr 4, s. 449-460Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The impoundment of running waters through the construction of large dams is recognised as one of the most important factors determining the transport, transformation, and outgassing of carbon (C) in fluvial networks. However, the effects of small and very small water retention structures (SWRS) on the magnitude and spatiotemporal patterns of C emissions are still unknown, even though SWRS are the most common type of water retention structure causing river fragmentation worldwide. Here we evaluated and compared diffusive carbon dioxide (CO2) and methane (CH4) emissions from river sections impounded by SWRS and from their adjacent free-flowing sections along a highly impounded river. Emissions from impounded river sections (mean [SE] = 17.7 [2.8] and 0.67 [0.14] mmol m(-2)d(-1), for CO2 and CH4, respectively) never exceeded those from their adjacent free-flowing river sections (230.6 [49.7] and 2.14 [0.54] mmol m(-2)d(-1)). We attribute this finding to the reduced turbulence in impounded river sections induced by SWRS compared to free-flowing river sections (i.e., physical driver). Likewise, the presence of SWRS favoured an increase of the concentration of CH4 in impounded waters, but this increase was not sufficient to cause a significant influence in the CH4 efflux from the downstream free-flowing river sections. By contrast, this influenced the larger-scale longitudinal patterns of dissolved CH4, which exhibited a dear shifting pattern along the study stretch, modulated by variables associated with the presence of SWRS, such as higher water residence times, higher sedimentation rates, and higher temperatures. Overall, our results show that the presence of SWRS can modify the concentrations of C gases in highly impounded rivers but exerts a minor influence on diffusive C emissions.

 • Duranton, Flore
  et al.
  Palma, Alfonso
  Stegmayr, Bernd
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Medicin.
  Wauthier, Michel
  Torres, Armando
  Argilés, Angel
  Blood Pressure Seasonality in Hemodialysis Patients from Five European Cities of Different Latitudes2018Inngår i: Kidney and Blood Pressure Research, ISSN 1420-4096, E-ISSN 1423-0143, Vol. 43, nr 5, s. 1529-1538Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background/Aims: Climate influences the regulation of blood pressure (BP). Our objective was to precisely estimate BP seasonality in hemodialysis (HD) patients from five European cities with marked climate differences. Methods: Stable prevalent HD patients from 5 European facilities (Santa Cruz de Tenerife (Spain), Seville (Spain), Montpellier (France), Ottignies (Belgium), Umea (Sweden)) present over the years 1995-1999 were included in this historical longitudinal observational study. Individual monthly averages of pre-dialysis BP level were computed from all facility BP measurements (>90 000 observations). The association between BP level and location, seasons and meteorological measurements was analyzed by mixed models. Results: 261 patients were included and followed-up for a median duration of 2 years (6903 monthly observations). Pre-dialysis SBP and DBP were minimal in summer (July) and maximal in winter (November and December), and mean changes were respectively 4.2 [3.0;5.4] and 2.0 [1.3;2.7] mmHg. Seasonality was confirmed in 4 locations (P-season <= 0.0010.001 for SBP and DBP), but not in Umea (both P-season >0.05). Seasonal changes in DBP were larger in southern locations (P-interaction =0.02). BP level was associated with climate parameters: in a positive manner with humidity or rainfall, and inversely with sunshine duration or temperature. The effects of temperature and rainfall on DBP varied with latitude (P-interaction <0.02) and were greater in southern locations. Conclusion: BP varies with seasons and climate in different European areas and seasonality can be more important in southern locations. These changes in BP deserve attention as they may be responsible for a significant increase in cardiovascular risk which may be preventable.

 • Otterhall, Jonathan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  von Ahn, Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Professionella behandlare om alkoholmissbruk och återfall: Hur behandlare i Västerbottens län ser på återfall och få deras uppfattning om hur det kommer sig att en del alkoholmissbrukare inte återfaller2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 210 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är en studie som undersöker hur yrkesverksamma behandlare i Västerbottens län ser på återfall och få deras uppfattning om hur det kommer sig att en del alkoholmissbrukare inte återfaller. Hur en före detta missbrukare motiveras till att inte ta ett återfall är ett komplext område som inbegriper många delområden. Dessa områden kan bestå av såväl interna och, eller, externa faktorer. För att få en inblick i problematiken har semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomförts med professionella behandlare. Den empiri intervjuerna har försett arbetet med har kopplats samman och kritiserats utifrån vetenskaplig litteratur. Studien har fokus på tre delområden. Dessa är huruvida det går att digitalisera behandlingsvård alternativt eftervård, om det finns några skillnader mellan behandling och återfall mellan män och kvinnor och ifall det skiljer sig mellan behandlares syn på återfall och den vetenskapliga litteraturens syn på återfall. Slutsatserna i studien belyser bland annat att digitalisering av vård kan ha positiva effekter när det kommer till tillgängligheten och medverkande på distans, men att det finns situationer då behandling kräver fysisk närvaro för att uppnå bästa resultat. Vidare visar den vetenskapliga litteraturen och de aktuella intervjupersonerna på olika upplevelser vad gäller könets betydelse i relation till återfallsprevention. En slutsats som tagits fram är att det skiljer lika mycket mellan de individer som har samma kön som det skiljer mellan individer som har olika kön, vilket betyder att behandlingen bör vara individanpassad. Samtlig datainsamling, såväl från intervjupersoner och vetenskaplig litteratur, är överens om att det är individen som med sitt självbestämmande väljer att ta ett återfall. Det betyder att individen tar ett återfall och får därmed inte ett återfall utan att själv ha agerat.  

 • Burström, Johan
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  A Multimodal Approach to Autonomous Document Categorization Using Convolutional Neural Networks2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  When international students apply for the Swedish educational system, they send documents to verify their merits. These documents are categorized and evaluated by administrators. This thesis approach the problem of document classification with a multimodal convolutional network. By looking at both image and text features together, it is examined if the classification is better than any of the sources alone. The best result for single source classification was when the input was text at 85.2% accuracy, this was topped by the multimodal approach with a accuracy of 88.4%.This thesis concludes that there is a gain in accuracy when using a multimodal approach.

 • Johansson Arbab, Arvin
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för datavetenskap.
  Mobility Simulation - An exploration and evaluation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Mobility simulation is an important tool for a wide variety of cases. When provisioning computational resources for telecom networks, mobility simulation can be used as a tool for modeling user behavior. This thesis paper explores and evaluates naïve mobility simulation that builds upon models available within the RECAP project, as well as highfidelity state-of-the-art mobility simulation using SUMO. Significant qualitative trade-offs were found between these methods of simulating mobility, in terms of effort that would have to allocated towards each method, flexibility, demands on data, and realism. Using mobility traces is presented as a third option that sidesteps the issues involved in setting up a mobility simulation scenario, but introduces its own inflexibilities.

 • Sandberg, Ellen
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Nilsson, Simon
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Investeringsutskottets påverkan på goodwill: En kvantitativ studie på svenska börsnoterade företag2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Redovisningen av goodwill är och har under en lång tid varit ämne för stor debatt. Införandet av redovisningsprincipen IFRS under 2005 ämnade förbättra och förtydliga redovisningen jämfört mot hur den varit under Redovisningsrådets Rekommendationer. Tidigare studier visar dock att införandet av IFRS har lett till att mer godtyckliga värden har tagits upp i goodwill då redovisningen av posten lämnar utrymme för detta. 

  Denna studie har som syfte att undersöka hur ett investeringsutskott påverkar det totala värdet som är upptaget i goodwillposten. Vidare studeras det även om ett samband mellan ett investeringsutskott endast finns under åren 2005–2015 då svenska börsnoterade företag redovisar enligt IFRS och inte under åren 2001–2004 då Redovisningsrådets Rekommendationer efterföljs. För att studera detta har en kvantitativ studie utförts där mer än 3000 årsredovisningar har granskats mellan åren 2001–2015. Två hypoteser har formulerats och i den första hypotesen studeras det om det finns ett samband mellan företag som har ett investeringsutskott och dess storlek på goodwillposten. Den andra hypotesen studerar sedan om detta samband endast existerar när ett företag redovisar enligt IFRS, det vill säga mellan åren 2005–2015. 

  Resultatet av regressionsanalyserna i studien visar att det finns ett samband mellan ett investeringsutskott och hur mycket som tas upp i goodwill. Det går att se ett tydligt negativt samband mellan goodwill och de företag med ett existerande investeringsutskott. Samtidigt ger den andra hypotesen ett motsägelsefullt svar genom att antyda att det, under redovisningen enligt IFRS, finns ett positivt samband mellan det upptagna värdet på goodwill och de företag som har ett investeringsutskott. 

 • Henriksson, Matheus
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Sundström, William
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Allokering av köpeskilling till goodwill2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vid ett företagsförvärv skall köpeskillingen allokeras till de förvärvade nettotillgångarna i första hand, den resterande delen skall redovisas som en tillgång i koncernens balansräkning och benämns goodwill. Tidigare studier visar att vid företagsförvärv allokeras en större del av köpeskillingen till goodwill sedan införandet av IFRS 3 och tillägget i IAS 36, se Carvalho et al. (2016). IFRS 3 behandlar hur ett företagsförvärv skall behandlas redovisningsmässigt och IAS 36 hur nedskrivning av bland annat goodwill skall göras. Denna överallokering kan enligt Shalev et al. (2013) bland annat förklaras av ett opportunistiskt agerande av företagsledningen i samband med allokeringen av köpeskillingen vid förvärvet. Denna studie undersöker om en företagsledning som drivs av opportunistiska incitament ges möjlighet genom den flexibilitet som innefattas av IAS 36 om nedskrivning av goodwill att överallokera köpeskillingen till goodwill. Flexibiliteten som uppkommer i och med IAS 36 kan förklaras som uppställningen och fördelningen av de kassagenererande enheter som är knuten till ett företags goodwill. Studien approximerar företagets antal kassagenererande enheter som det antal rörelsesegment och geografiska områden som företaget segmentsredovisar efter enligt IFRS 8. Denna approximation av kassagenererande enheter motiveras genom tidigare studier, bland annat AbuGhazaleh et al. (2011). För att undersöka detta har en teoretisk referensram uppställts och därefter hypoteser deducerats från denna. Studien baseras på 1120 observationer från årsredovisningar av företag noterade på stockholmsbörsen under åren 2010-2015. För dessa observationer har samband mellan antal rörelsesegment samt geografiska områden som företaget redovisar för och andelen av köpekillingen som allokerats till goodwill vi företagsförvärv testats. Resultatet av studien renderade inte i något statistiskt signifikant samband mellan dessa, trots detta menas i diskussionen och slutsatsen att studien bidrar till fortsatt forskning genom att uppmärksamma ett fenomen.

 • Ahlberg, Caroline
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Bono, Brittany
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Vad hände och hur gör vi nu?: En fallstudie om hur GDPR har tvingat den enskilda organisationen till interna förändringar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) tillämpades under 2018 och har orsakat en hel del förändringar på olika fronter. Främst har de företag och organisationer som hanterar större mängder med personuppgifter blivit påverkade och tvingats till organisationsförändringar för att anpassa sig. Detta dynamiska fenomen har undersökts från flera olika perspektiv under åren, men i och med nya tvingande krafter uppstår ny dynamik. Den externa påverkan som GDPR medför till interna organisationsförändringar är fortfarande ett frågetecken inom forskning och denna ovanliga kontext skapar en utmärkt möjlighet att undersöka samspelet mellan extern påverkan och planerad intern förändring.

   

  Denna studie undersöker vilka interna förändringar GDPR har orsakat inom den enskilda organisationen och vilka effekter detta har medfört. Syftet är därmed att beskriva hur organisationen har påverkats av GDPR med fokus på de olika stadierna i förändringsprocessen. Detta utökas för att få en bredare syn genom att undersöka upplevelserna inom de olika befattningsgraderna inom företaget och därmed få en förståelse för eventuella konsekvenser och utmaningar som har uppstått. Med andra ord ligger övergripande fokus på de organisationsförändringar som uppstår i en tvingad planerad förändring till följd av den externa kraften GDPR.

   

  För att uppnå detta på bästa sätt och kunna skapa en grundläggande förståelse har denna studie använt sig av kvalitativ metod. Med detta i åtanke har en fallstudie gjorts på företaget A3, innehållande en observation samt semi-strukturerade intervjuer inom de olika nivåerna i företaget. Utifrån dessa har den empiriska datan kunnat framställas och gett väga för studiens resultat. Resultatet innehåller bland annat de olika uppfattningarna av GDPR som har getts av ledningen, middle-managers och medarbetarna. I grunden har dessa varit relativt lika men med hänsyn till att olika nivåer uppmärksammar olika synsätt på processen och dess effekter. Vidare har resultaten kunnat analyseras utifrån det teoretiska ramverket, med stort fokus på den sammanfattande modellen som kombinerar externa teorier med interna för att skapa en helhetsbild.

   

  Sammanfattningsvis har analysen funnit att företaget omedvetet har använt sig av flera teorier för en lyckad organisationsförändring, men det har även uppmärksammats en del avvikelser. Exempelvis har företaget använt sig av agilt arbetssätt för att lättare anpassa sig, men inte utnyttjat kommunikationsteorier som vill inkludera alla, utan de har valt att begränsa kommunikationen i olika stadier. I slutändan har författarna funnit att företaget saknar uppföljning på en helhetsnivå för att kontrollera att alla inom företaget förstår och efterlever direktiven. Detta kan även medföra att behövliga förändringar i processen inte upptäcks, utan faller mellan stolarna på grund av den saknade kunskapen av problemen. Utifrån detta har rekommendationer till möjliga anpassningar erbjudits för att skapa uppföljning på en helhetsnivå.

 • Guldbacke Lund, Linnéa
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  Tystnaden: Makten, rösten och talet: En analys av tystnaden som kontrollinstrument i Vegetarianen och brun flicka drömmer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Silence, voice and power are the main themes in this essay. The purpose is to analyze how the silence is used as an instrument for control, and how it can be used strategically to take power, but also as a resistance against the power. The novel The Vegetarian by Han Kang and the autobiography novel on verse, brown girl dreaming by Jacqueline Woodson are the core of this essay. This essay focuses on how the characters break the silence, and how they use the silence strategically to find their voice in a society that systematically works to keep women, children and men silent.

       The silence works in specific ways in all kinds of situations, to explore the complexity of the power dimensions a comparative analysis allows the themes to emerge and enlighten each other’s diversity. With help from Rebecca Solnit in Alla frågors moder, Audre Lorde in Your silence will not protect you and Michel Foucault’s Diskursens ordning, among other voices, the essay aims to search for how the silence can work as a strategy and what it means to speak. The essay shows how the oppressing silence is broken in brown girl dreaming, and how the voice becomes the power, but also how the silence was used in the African-American Civil Rights Movement as an act of resistance. The essays also analyze the female main character in The Vegetarian, who makes a journey from an oppressed woman where the patriarchal men violate her silence and forcing her to speak, to an existence where silence, life and growth thrives.

      The silence has its own language and sometimes, it’s louder than words. 

 • Strindberg, Andreas
  et al.
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Härgestam, Miriam
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Robust ordinlärningsundervisning i helklass: En interventionsstudie i åk 3 med fokus på elever i språklig sårbarhet2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of the study was to investigate the effect of robust vocabulary instructions in grade three with focus on students with language vulnerability in a whole classroom situation. We compared the outcome of robust vocabulary instruction with direct instruction of word meanings. Robust word learning is about selecting target words, defining their meaning and creating learning opportunities that improve both vocabulary and reading comprehension for all students regardless of language ability. The study was an intervention study based on 68 students in grade three. The intervention lasted for three weeks over four lessons (30 min) per week. The most important outcome of this study is that robust vocabulary instructions seems to work for all students but have a greater effect for students with language vulnerability.

 • Sandström, Eva-Lotta
  et al.
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Stenlinden, Sarah
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  "Förstår du?" En studie av hur högstadieelever i läsförståelsesvårigheter och deras lärare upplever att extra anpassningar i undervisningen fungerar: "Do you understand?" - A study of how secondary students with reading comprehension difficulties and their teachers experience the work with additional adjustments in the classroom2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study aims to highlight the work with additional adjustments in the regular classroom setting for students with reading comprehension difficulties in grade eight in two Swedish secondary schools. We want to investigate teachers’ and students’ perspectives on what adjustments are made when texts are read and written instructions are given, how these adjustments work and whether advantageous or disadvantageous factors to the process can be identified.   Methods used were digital questionnaires to the teachers and semi-structured interviews with eight students, four from each school. Student informants with reading comprehension difficulties were chosen according to the results from a standardised test performed right before the study.   The study’s results show that many additional adjustments are made in the classrooms. However, most of them are made generally for all students, and not individually based on the specific needs of the students with reading comprehension difficulties. Teachers express that group size, lack of time, knowledge and support from special education teachers are crucial factors for succeeding with additional adjustments in the classroom, which is consistent with previous studies. Students point out the importance of an including classroom environment and express a wish for teachers communicating with them concerning their need of individual support in reading comprehension.   Our study implicates that teachers of all subjects need further education about strategies and methods for supporting students with reading comprehension difficulties when working with texts and written instructions

 • Pernebrink, Linnea
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  El Azab, Adam
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Retailing in the digital age: A cross-sectional survey of employees' attitudes toward digitalization2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Digitalization is changing the world, and the retail industry is no exception.

  The new technologies are affecting retail in multiple ways to increase sales and customer satisfaction. This change is being observed in the physical stores as well as new online markets. The customers’ role in retail is increasing as self-service systems are taking over cashiers, and an increase in e-commerce websites begs the question if the digitalization is threatening the physical store and the number of employees. The worst case scenario being, digitalization rendering the physical stores obsolete. Managers and consumers have been the focus of previous studies, but little is known of how employees perceive the new forms of digitalization emerging in retail.

  This study examines front-line employees’ attitudes toward digitalization in the retail industry by answering the questions; what are the retail employees' attitudes toward digitalization? Do they differ depending on the industry? Which, if any, factors are affecting employees’ attitudes toward digitalization?

  This quantitative study has used a deductive approach to construct a cross-sectional survey. The survey has been used to answer the research questions, fulfill the studies purpose, and bridge the gap in research regarding employees’ attitudes.

  The results show that employees’ attitudes are somewhat positive toward digitalization, and evidence was found of multiple differences between the industries - employees’ attitudes toward digitalization being no exception. The study found that how useful employees perceive digitalization, their personal usage, and what industry they work in are factors affecting employees’ attitudes toward digitalization.

  This study can be used as a foundation for further study in multiple fields with a focus on retail employees and attitudes. The results of the study also have a practical contribution as it provides evidence of factors which could influence employees’ attitudes. This is of value for managers who can use the results of this study to better influence and manage the attitudes of employees.

 • Wiechel, Pernilla
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  Vägar till skulpturalt språk och rumskänsla: Gymnasielärares uppfattningar om didaktik   för tredimensionellt skapande i ämnet Bild2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt arbete är att synliggöra vilka uppfattningar några lärare på gymnasiets estetiska program har om sin undervisning i tredimensionellt skapande i ämnet Bild. Studien beskriver också tredimensionellt skapande som ett språk bland andra språk som elever kan erövra, med stöd i konstnärlig forskning. Jag söker svar på tre forskningsfrågor. Vilken vikt uttalar lärarna att de lägger vid handens möte med materialet? Hur förhåller sig lärarna till att eleverna arbetar i grupp och tar del av andras läroprocesser i tredimensionellt skapande? Hur beskriver lärarna att de tar hand om elevernas kritiska moment i sina läroprocesser? Som datainsamlingsmetod har jag använt kvalitativa intervjuer. Empirin har tolkats utifrån ett hermeneutiskt synsätt där uttolkarens förförståelse spelar roll för mötet med empirin. Lärarnas uttalanden har sedan sammanställts till sex diskurser, enligt en socialkonstruktivistisk diskursmodell. Resultatet visar att eleverna enligt lärarnas utsagor har stora brister i sina spatiala förmågor då de kommer till skolan. Lärarna uttalar också att de är kluvna mellan att se eleverna som måluppfyllande eller som individer på väg mot ett konstnärligt eller praktisk yrke. Lärarna uttrycker att de uppvärderar ett lärande i grupp samt ett där skapande utifrån olika materials egenskaper är centralt. För att utveckla elevernas spatiala förmåga uttalar lärarna att de ger riktade hantverksuppgifter. Genom att balansera lust och utmaning uppger lärarna att de didaktiskt kan hantera de långa hantverkspass som krävs.

 • Westblad Frennesson, Karin
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  Feedback eller inte
 - i den praktiska processen: Elevers föreställningar om feedback i bildundervisningen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om feedback i en praktisk process, närmare bestämt under bildundervisningens pågående arbete. Undersökningens fokus har varit elevers föreställningar om feedback i bildundervisningen och på vilka sätt elevers upplevelse av feedback kan förstås och relateras till deras lärande. De frågeställningar som studien ämnar besvara är: Hur beskriver elever olika typer av feedback? Vad är kännetecknande för feedbacksituationer i ämnet bild? och Hur använder elever den feedback de får i bildundervisningen?. Elevintervjuer och observationer har användas som metod för insamling av empiri. Tjugo elever, i årskurs 8, har intervjuats och observationer har genomförts vid nio tillfällen, i två klasser i södra Sverige. Analysen, som utgår ifrån ett fenomenografiskt perspektiv av feedback-fenomenet, visar på ett rikt resultat då feedback uppfattas på en rad olika sätt av elever. Studiens resultat i form av fem kategorier, i vilken föreställningen om feedback kunnat urskiljas, har skapats av såväl muntlig som skriftlig feedback samt vad som styr användningen av den. De tre huvudmotiv som verkar styra elevers användning av feedback är: resultat, arbetsinsats och konstnärlig integritet. Denna studie föreslår att elever, i stort, upplever de råd och utmaningar de får i bildundervisningen som just feedback och betydelsefulla givare är såväl kamrater som lärare.

 • Sundbom, Andreas
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  Makt i modefotografier: En kvalitativ studie om iscensättande av makt i modefotografier i tidskriften BON2016Independent thesis Basic level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fotografiet ses av många som ett verktyg för att visa upp verkligheten för vad den är. Inom modefotografin är bilden istället noga utvald och förbestämd för att skapa åtrå och ett begär hos betraktaren. Vad som är intressant är vilken målgrupp bilderna riktar sig åt och på vilket sätt budskapet berättas. Syftet i min uppsats var att undersöka vilka visuella grepp inom modefotografin som skapar maktpositioner och hur dessa används i tidskriften Bon Magazine. Genom en kvalitativ forskningsmetod undersökte jag tre bilder från olika nummer av tidskriften Bon. Dessa bilder analyserades sedan utifrån en semiotisk bildanalys och de visuella greppen. Resultatet visade på att blicken var det grepp som hade störst inverkan på bilden, men att det krävs en kombination av flera visuella grepp för att skapa en tydlig maktposition i en bild. Även kroppens relation till kläder och mode var något som betydde mycket för läsningen av bilden, både genom den klädda och den avklädda kroppen. Till denna studie hör även ett gestaltande arbete där jag skapade en egen serie modefotografer. I dessa bilder undersökte jag de visuella greppen och hur de skapade maktpositioner. Detta skedde genom en experimentell och lekfull process där jag fick reda på hur olika kombinationer av greppen fick olika betydelsen för betraktaren.  

 • Severin, Yvettte
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  IKT i hem- och konsumentkunskap: En kvalitativ intervjustudie med hem- och konsumentkunskapslärare2017Independent thesis Basic level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur hem- och konsumentkunskapslärare arbetar idag med de digitala verktyg och vilken inställning de har till digitala resurser i hem- och konsumentkunskapssalen. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa informationsintervjuer bland fem hem- och konsumentkunskapslärare som undervisade från årskurs 5 till 9 i grundskolan. Undersökningen är av en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. I studien ingår en teori om en utvecklingsprocess. Analysen presenteras efter studiens frågeställningar. Resultat visade att de flesta informanter är positiva till att integrera informations- och kommunikationsteknik (IKT) i undervisningen. Bakgrunden till en viss osäkert till IKT var flera; intresset, inställningen och kompetensen till IKT. Det framgick också att informanterna hade önskat sig en mer dagsaktuell utbildning inom IKT. Informanterna använde IKT i undervisningssyfte och i deras planeringsarbete och som ett kommunikationsverktyg till både föräldrar, elever och andra kollegor. IKT-verktyget används mestadels för att söka ny litteratur som kunde ge nya lektionsupplägg som kompletterade till ämnet. Faktorer som påverkar lärarnas användande av IKT är tillgången till resurser. En faktor som styrde informanterna var vilka ekonomiska investeringar som gjorts i deras undervisningssal. Brist på IKT-verktyg skapade problem för vissa lärare och krävde både mer planeringsarbete och undervisningstid.

 • Rova, Kevin
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  Digitala medier och verktyg i bildundervisningen: En kvalitativ studie av digitala inslag inom gymnasieskolans bildundervisning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inom denna uppsats undersöks hur digitala medier och verktyg kan infogas i gymnasieskolans bildundervisning utifrån vilka svårigheter och möjligheter digitalt arbete kan innebära, hur yrkesverksamma bildlärare resonerar kring att arbeta digitalt i ämnet, samt vilka områden som kan urskiljas som centrala när det handlar om digitala inslag för bildskapande, planering, dokumentation, och redovisning inom bildundervisningen. Studien genomfördes mellan december 2016 och april 2017 genom egen gestaltande fördjupning inom digitalt arbete samt ett frågeformulär som besvarades av åtta yrkesverksamma bildlärare.         Som resultat av denna undersökning visade det gestaltande arbetet, som även redovisas i form av ett digitalt läromedel, på hur svårigheter med att arbeta digitalt i koppling till bildämnet bland annat handlade om hur det är svårt och tidskrävande att lära sig att behärska digitala verktyg och programvaror, samt om hur det är lätt att hamna i att det digitala bildskapandet tvingas ske på traditionella medium och teknikers villkor. Möjligheter som urskildes handlade om hur digitala verktyg erbjuder egna, unika uttryck, samt stora friheter till justeringar, omprövningar, och experimentlusta. Svaren på frågeformuläret visade på hur digitala medier och verktyg främst användes vid presentation, redovisning, och inlämning, och att endast ett fåtal såg digitala tekniker för bildskapande som likvärdiga de traditionella teknikerna. Enligt lärarnas utsagor var betydelsefulla vinster med att arbeta digitalt bland annat underlättad dokumentation, ökade möjligheter att nå ut till frånvarande elever, att digitalt arbete ofta är bättre från miljöperspektiv, samt att internet erbjuder en till synes oändlig mängd referens- och inspirationsbilder. Svårigheter som lärarna upplevde handlade exempelvis om teknikstrul, bristande förkunskaper hos elever, samt en oro om att handens arbete kan försvinna om traditionella tekniker ersätts med digitala.         I studien urskiljs och redogörs det för fyra särskilt centrala områden när det handlar om digitala inslag i bildundervisningen: att tid och svårighet kan bli en stor utmaning för både lärare och elever, hur relationen mellan digitalt och traditionellt kan utgöra hinder för digitala inslag, på vilket sätt bildämnets styrdokument betonar rollen av det digitala i bildämnet, samt vad ett postdigitalt perspektiv kan innebära för bildundervisningen.   

 • Rooth, Caroline
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  Hållbar utveckling i textilslöjden: Ett förhållningssätt i tiden2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur textillärarna har förhållit sig till hållbar utveckling i sin undervisning och hur de har implementerat tankesättet i sitt dagliga arbete. Frågeställningarna i studien har varit: Hur arbetar textillärare med hållbar utveckling i sin undervisning och hur upplever lärarna elevernas intresse för hållbar utveckling. Studien har belyst hållbar utveckling både ur ett ekonomiskt, socialt och ur ett ekologiskt perspektiv. I studien har presenterats vad läroplanen i skolan säger om hållbar utveckling. Studien har baserats på kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med sex textillärare som arbetar med årskurserna 3-9 i grundskolan. Intervjuresultatet har bidragit bland annat till kunskap om hur textillärarna har arbetat med hållbar utveckling i undervisningen och vilka arbetsmetoder de har använt sig av i ämnet. Det viktigaste som har kommit fram genom intervjuerna har varit att de flesta textillärarna har varit positivt inställda till att arbeta med hållbar utveckling, och att de har med det som ett perspektiv i sitt arbete. Något som har visat sig i studien har varit att överlag har textillärarna tänkt på återbruk när de har tänkt på hållbar utveckling i textilslöjden. Några av informanterna har nämnt att hållbar utveckling handlar om att man ska vara rädd om jordens resurser. För att lärarna skulle kunna ha med ett miljötänk i sin undervisning har det varit viktigt för dem att de har känt sig förtrogna med de olika dimensionerna inom hållbar utveckling för att på så sätt kunna omsätta detta och skapa intresse och hopp hos eleverna.

 • Ronkainen, Marie-Louise
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  Slöjd och estetik: Slöjdlärares uppfattningar om, och upplägg av kunskapsområdet estetiska uttryck i sin undervisning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vår samtid har ett större fokus på att kommunicera estetiska uttryck vilket även visar sig i slöjdämnet i grundskolan. Att tolka estetiska uttryck är en av fyra förmågor i slöjd som eleverna enligt kursplanen ska arbeta med. Syftet med studien har varit att undersöka slöjdlärares uppfattningar om och upplägg av kunskapsområdet estetiska uttryck i sin undervisning. Studien belyser hur slöjdlärarna beskrivit ämnesinnehållet i kunskapsområdet, hur de didaktiskt organiserat sin undervisning och vilka utmaningar de upplevt i sin undervisning samt hur de kan förstås. Studiens empiri har utgjorts av kvalitativa intervjuer av sex slöjdlärare med lång erfarenhet. Slöjdlärarna har beskrivit att de har olika utgångspunkter i arbetet med estetiska uttryck men även hur de på olika sätt arbetat med området utifrån styrdokumentets centrala innehåll. Utmaningarna som slöjdlärarna upplevt har de bemött främst genom att de aktivt använt sig av styrdokument, stödmaterial, kollegialt lärande samt reflekterat över sin didaktiska process. Fyra av sex av de intervjuade slöjdlärarna har uttryckt ett behov av kompetensutveckling inom området, vilket även finns med som önskemål enligt Skolverkets nationella utvärdering 2015, där åtta av tio slöjdlärare uttryckt samma behov. Utöver de formalestetiska begrepp som ingår i respektive arbetsområde, har eleverna även använt sig av känslouttryck och kopplat till egna intressen när de tolkat estetiska uttryck. Slöjdlärarna har sett elevers känslor och intressen som en ingång i arbetet men även som ett sätt att motivera elever som visat svårigheter inom kunskapsområdet. Även slöjdlärarna har pratat om känslor när de relaterat till lyckade slöjdprojekt inom kunskapsområdet estetiska uttryck.  

 • Romuld Söderberg, Birgit
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  SLÖJD + SPRÅK = SANT: Om teoretiseringen av slöjdämnet och hur det påverkar nyanländas möjligheter att få betyg i slöjd2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka lärares uppfattning om hur kunskapskraven gynnar/missgynnar nyanlända i slöjdämnet och om det har betydelse för om de nyanlända kan uppnå betyg i ämnet. Mina frågeställningar var: Hur tror lärarna att teoretiseringen av slöjdämnet påverkar nyanländas betyg i slöjd, hur anpassar läraren sin undervisning för de nyanlända eleverna i slöjdämnet och vilka förutsättningar vill lärarna ha för att den nyanlända eleven ska ha möjlighet att lära i slöjd. Metoden som använts är kvalitativa intervjuer med halvstrukturerade frågor. I studien ingick sex lärare från en kommun i mellersta Sverige. Min undersökning visar på att även om Skolverket påstår att kursplanen i slöjd inte ska tolkas som att slöjden teoretiserats, så är uppfattningen bland lärarna att det blivit så. Lärarna tycker att språket har fått en större vikt i slöjdundervisningen och detta gör det svårare för de nyanlända att få betyg i ämnet.