umu.sePublications
12345 101 - 150 of 248
rss atomLink to result list
Permanent link
 • Öyen, Monika
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Olofsson, Jonny
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Som att svänga på hatten i undervisningen.: En studie om hur lärare undervisar elever med kombinationen synnedsättning och utvecklingsstörning2016Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien beskriver hur en väl anpassad undervisning kan skapas för elever med kombinationen synnedsättning och utvecklingsstörning. Forskningsfrågorna handlar om fungerande strategier, anpassningar och hjälpmedel som gör att undervisningen tillgängliggörs för elever med synnedsättning och utvecklingsstörning. Studien tar stöd i det sociokulturella perspektivet eftersom vi anser att människan lär i samspel med andra. Studien utgår även från ett lösningsinriktat perspektiv där lärare bör anpassa undervisningen efter elevens förutsättningar och utgå från det positiva som fungerar och hitta lösningar utifrån detta. Den metod som använts i studien är kvalitativa intervjuer som har spelats in, transkriberats och analyserats. Resultatet visar att lärare som undervisar elever med både synnedsättning och utvecklingsstörning tar till vara elevens andra sinnen, i inlärningsprocessen. I den mån det går stimulerar lärare även de synrester som finns för att tydliggöra undervisningen. De pedagogiska material och hjälpmedel som används är främst olika tekniska hjälpmedel och konkreta material som eleven får känna på. Resultaten visar även att den sociala relationen mellan lärare och elev är av största vikt för att eleven ska känna sig trygg och lärandet ska bli optimalt. Slutsatsen av studien är att lärare behöver anpassa undervisningen för att kompensera den information som synen annars ger för att möjliggöra lärande.

 • Lögdström, Johanna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Speech and Language Therapy.
  Persson, Sandra
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Speech and Language Therapy.
  Testning med Ordracets två versioner på elever i årskurs 7 och 9: ett referensmaterial för bedömning av ordmobiliseringsförmåga2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund. Bedömningsmaterialet Ordracet är ett konfrontationsbenämningstest på tidsom används för att undersöka ordmobiliseringsförmåga. Testet består av 80 svartvita teck-ningar föreställande högfrekventa substantiv och används främst som del i dyslexibedöm-ning. År 2002 utvecklades en datoriserad version av testet innehållande samma bild-material. I dag finns normativa data för enspråkiga svenska sju- och tioåringar för original-versionen av Ordracet.

  Syfte. Syftet med studien var att testa Ordracets två versioner på svenskspråkiga högstadi-eelever i årskurs 7 respektive 9, för att ta fram ett referensmaterial.

  Metod. I studien deltog 128 högstadieelever; 62 i årskurs 7 och 66 i årskurs 9. Hälften avdeltagarna testades med originalversionen av testet och den andra hälften med den datori-serade versionen. Eleverna inkluderades endast om de hade gått i svensk grundskola sedanårskurs 1 och inte hade känd språkstörning och/eller kända läs- och skrivsvårigheter. Medelvärden och standardavvikelser för årskurs, kön och testversion beräknades med avse-ende på testtid och antal fel. En sammanställning av samtliga deltagares svarsresponsergjordes för att få en uppfattning om fördelningen av feltyper.

  Resultat. Inga resultat visade sig vara signifikanta beroende av årskurs. Pojkarna var sig-nifikant långsammare i sin benämning och hade signifikant fler fel i jämförelse med flick-orna. Testtiden var signifikant längre för de elever som testades med datorversionen jämförtmed de som testades med originalversionen. Feltypen fel inom kategori (FIK) utgjordenästintill 50 % av samtliga felsvar och var därmed den främst förekommande feltypen.

  Slutsats. Då inga signifikanta skillnader framkom årskurserna emellan drogs slutsatsen atthögstadieelever kan ses som en gemensam grupp. Eftersom resultaten visade att testtidenblev längre för de elever som testades med datorversionen är det viktigt för logopeder i klinisk verksamhet att ta detta i beaktning vid jämförelse av en patients testresultat mot norm-värden.

  Nyckelord. ordmobiliseringssvårigheter, konfrontationsbenämning, Ordracet, datorise-rad version, referensmaterial, logoped

 • Kidane, Deborah
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Saghai, Samira
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Hur många exempel behöver du?: Om hur du undgår tankefel2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Generally, people often fail to make accurate judgments according to the principles of probability theory which can lead to the so called conjunction fallacy. The conjunction fallacy consists of assigning a higher probability to two combined subcategories than one main category. The “nested-set” hypothesis proposes that the conjunction fallacy can be countered by accounting for the relationship between categories and subcategories. This thesis aims to investigate if the conjunction fallacy is reduced by giving participants few clues that reveal the set structure. Sixty participants were randomly divided into two groups with different clues about the “nested-set” structure. The results indicated that two clues about the nested set structure were enough information to make significantly more accurate probability estimates. One clue was not enough. Our conclusion is that with enough clues we are able to understand the relation between category and sub category and thus make correct decisions based on probability theory.

 • Zharovskikh, Diana
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Langmaack, Liv
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  The Project-based View of Entrepreneurship: Exploring the Project-based View and its Implications for Start- ups2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis explores the “project” in the entrepreneurial context, specifically the project- based view of start-ups. Start-ups are defined as entrepreneurial new ventures which have unstable business models, an open and simple organisational structure and which utilize innovative strategies for their development. The concept of temporary organisation is placed within the entrepreneurial context to define possible scenarios for the project-based view. The study is guided by the following research questions:

  How does a project-based view unfold in the start-up context? What is the impact of embracing a project-based view for a start-up?

  There is a limited number of studies elaborating on the link between project management and entrepreneurship. This study aims at contributing to an evolving body of knowledge integrating project management and entrepreneurship by building new theory regarding the application of the project metaphor by start-ups. Based on the existing research linking project management and entrepreneurship through the concept of the temporary organisation, this study explains the process of embracing a project- based view of start-ups as well as its implications on start-ups. These findings will be supported by the development of a visual model and propositions for further research.

  The study is using grounded theory as a research methodology which is considered to be appropriate given the nascent state of the previous research as well as the underlying research questions. In total eleven unstructured and semi-structured interviews were conducted with start-ups which comply with the synthesized start-up characteristics. The data analysis benefited from using open, axial and finally, selective coding as suggested by the grounded theory approach.

  Answering the first research question, the study’s findings are reflected in a model which explains how the project-based view unfolds. Overall, the process of a project- based view takes two directions: the external and the internal project-based view. The external project-based view - meaning that the whole start-up is seen as a temporary organisation - starts once the start-up team members decide to commit themselves to the project when the entrepreneurial opportunity is constructed. The start-up is then seen as being temporary due to external pressure and a bounded time period. However, although being temporary, the start-up still aims to transit to a permanent state. The internal project-based view suggests that the start-up’s strategy making process is followed by the strategy realization which is performed either by a sequence or by a multi-project approach, or a combination of both. Regarding the second research question, a project- based view enhances the start-ups’ operational and dynamic capabilities. 

 • Jervfors, Therese
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Pohjanen, Helene
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  SPECIALLÄRARE & SPECIALPEDAGOGERS SYN PÅ LÄSINLÄRNING: En kvalitativ undersökning om hur speciallärare & specialpedagoger arbetar med läsinlärning i Grundsärskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • Macalintal, Ma. Concepcion
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Chepkasova, Elena
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Transformation in the Era of Digitization: A study of organizations implementing digital transformation projects with integrated project management and change management2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Digital Transformation (DT), being the latest trend for business transformation and organizational change, synchronizes business processes and integrates information technology leading to operational efficiency and innovation which contributes to overall business strategy. However, aligning technology and processes with people within the organization and the customers remains a challenge. Studies have concluded that the main focus of implementation towards the technical aspect rather than human aspect of the project brings to failure. Thus, it leads to the necessity of integration project management and change management practices to develop holistic approach and the aim for this research to answer the question:

  How can project management and change management be integrated and facilitate the implementation of digital transformation projects?

  In order to fill in the research gap on integrated PM and CM and also DT project implementation, the researchers embarked on a qualitative study, explored the literature and conducted semi-structured interviews with five organizations implementing DT project. It included project managers and business analysts from digital services consulting firms and multinational companies. Using thematic analysis, the researchers developed an integrated PM and CM framework that will help facilitate the implementation of DT projects. It can serve as a guideline for coordination and managing both technological and human side of the project during digital project delivery or implementation.

  In answering the research question, the study recommends four creative ways to integrate PM and CM as inspired by the developed framework. First, integrate the principles, processes, tools & techniques of PM and CM into a holistic approach at certain phases of the DT project lifecycle to achieve the DT deliverables, thus balancing the technical and human aspect of the project. Second, focus PM and CM methodologies and techniques that have emphasis towards promoting customer centric approach or creating value towards end users of the software such as the Agile Methodology. Third, create a smart tool or software that automatically captures both the PM and CM tools, such gantt chart and project communication updates that can be easily shared online to the rest of the stakeholders. And finally, include CM to PM’s knowledge area and PMO’s creation of CM owner or team to facilitate the implementation of DT project. 

 • Åkerlund, Mathilda
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Nyhetsmedierna om Trumps valkampanj: En diskursanalys av 3652 artiklar genom topic modeling med MALLET2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine how American news media covered Donald Trump's presidential campaign in the election of 2016, as well as discussing the possible consequences of such reporting on the election results. Using mixed methods, 3652 digital news articles were studied by discourse analysis and topic modeling through MALLET.

  The study found that a substantial number of articles were dedicated to such non-political news reporting as scandals, portraying an image of Trump as someone who can get away with doing whatever he wants. Furthermore, the results of the study found that media helped to convey Trump’s views of minorities, doing so in particularly by citing him.

  The media also relied largely on polls. Comparison of the candidates through these polls enhanced the image of the election campaign as nothing more than a horse race, as well as turning up Trumps entertainment value. As the campaign continued, the reporting got more aggressive towards Trump. At the same time there was an element of wanting to balance the critical articles about him by simultaneously writing negatively about other candidates.

  The study concludes that all of the non-political new stories might have directed focus away from the important policy issues, leading to people voting for candidates without  the proper insight into their politics.

 • Pominovskyi, Oleksii
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Shalamova, Ekaterina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Creating Knowledge Management System for project-based organizations2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The current study is driven by the growing importance of learning capabilities within organizations. Nowadays an ability to constantly develop and improve based on mistakes and broadly apply successful experience is becoming a strategic competitive advantage in highly competitive business environment. This is even more relevant for project-based organizations, where natural specifics of project activities impose higher requirements in regards to their ability to learn quickly.

  At the same time, despite the existing number of recommendations there are only rare cases of successful systemic application of knowledge management activities in projectbased organizations. Thus, additional exploration of the topic is required through identification of critical factors that influence implementation process.

  From this standpoint an exploratory research has been conducted, including an exhaustive literature review and a qualitative case study in a single company, complemented with additional interviews in ten other organizations. The combination of scrupulously summarized theoretical insights from the existing extensive range of academic research and the data obtained empirically resulted in a comprehensive theoretical framework. This framework depicts all the recommended elements that need to be incorporated into a project-based knowledge management system, as well as a list of critical factors, which should be considered while rolling out a system in practice.

  The current study revealed some new factors, which critically influence the success of project-based knowledge management systems implementation. These new findings are also included into the final framework and supposed to help to eliminate the existing confusion regarding the topic. Therefore, the produced comprehensive framework is highly recommended for practitioners as a starting point for planning their knowledge management system implementations projects. It also suggests further exploratory opportunities.

 • Diehl, Monika
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Olovsson, Tord Göran
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Competence and/or Performance: Assessment and Entrepreneurial Teaching and Learning in Two Swedish Lower Secondary Schools2017In: International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, ISSN 1694-2493, E-ISSN 1694-2116, Vol. 16, no 1, 135-160 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Entrepreneurial teaching and learning, thus entrepreneurial education corresponds well with formative assessment/assessment for learning. Both are characterised by an approach to education, teaching, and learning, which puts pupils in the centre of their own learning. Learning aims to "go deep" and generate "real learning" where competencies rather than measurable results are the focus. Both entrepreneurial education, and assessment for learning are promoted by the Swedish National Agency for Education. Entrepreneurial education has been inscribed in the national curriculum for Swedish compulsory schools since 2011. The same curriculum and syllabuses also focus on several knowledge requirements, which form the basis for assessing pupils' performances. Thus, the Swedish national curriculum can be said to send two rather disparate messages. This research focuses on lower secondary school and the broad approach of entrepreneurial education and uses Basil Bernstein’s theory of performance and competence models to elaborate on entrepreneurial teaching and learning in relation to assessment. Observations along with interviews with teachers and pupils in two Swedish lower secondary schools provide the empirical basis for the research. The results reveal some differences between the schools but indicate that both teachers and pupils are relating to the prevailing dominance of performance models and thus encounter difficulties when trying to adopt entrepreneurial education and assessment for learning.

 • Winsa Lindmark, Sofia
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing.
  Upplevelsen av avvikelsehantering på en operationsavdelning2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Syfte

  Att beskriva upplevelser av avvikelserapportering som del av patientsäkerhetsarbetet på en operationsavdelning utifrån vårdpersonalens perspektiv.

  Bakgrund

  Avvikelserapportering inom hälso-sjukvård ger vårdpersonal möjlighet att anmäla avvikande händelser som lett till eller hade kunnat leda till vårdskada samt patientrisker. Syftet med avvikelserapportering är att vårdpersonal ska lära sig av misstag och är därmed en viktig rutin i det kontinuerliga patientsäkerhetsarbetet.

  Design

  Kvalitativ design.

  Metod

  Djupintervjuer med semi- strukturerade intervjufrågor och tematisk analys. Datainsamling pågick mellan april- juni 2016.

  Resultat

  Nio intervjuer på personal på en operationsavdelning utfördes. Två huvudteman identifierades, behov av återkoppling och källa till konflikt. Återkoppling beskrev som ett behov av öppet diskussionsforum och ökat lärande efter en avvikelserapport samt större kommunikativ tillgänglighet. Avvikelserapportering beskrevs som en möjlig källa till konflikt, både inom individen och mellan personal.

  Slutsats

  Resultatet visade ett behov av en mer effektiv kommunikationsprocess som möjliggör återkoppling för personalen gällande avvikelsehantering. Studien visade även ett behov av åtgärder som skyddar personalen mot känslor av inre konflikt samt konflikt mellan personal i och med avvikelserapportering.

 • Holmberg, Eva-Marie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing.
  Öman, Therese
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing.
  Vårdpersonalens erfarenheter av att använda vårdplanen Liverpool Care Pathway [LCP] i palliativ vård: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Vårdpersonalens erfarenheter av att använda vårdplanen Liverpool CarePathway (LCP) i palliativ vård - en litteraturstudieBakgrund: De senaste åren har det rapporterats mycket kring LCP, mestadelsnegativt. I några länder där vårdplanen LCP använts, ändras nu vårdplaner förpalliativ vård, däribland Sverige.Syfte: Denna litteraturstudie syftar till att beskriva vårdpersonalens erfarenheter avatt använda vårdplanen LCP.Metod: Åtta artiklar med kvalitativ ansats användes till litteraturstudien. Artiklarnasresultat lästes, analyserades och kategoriserades.Resultat: I litteraturstudiens resultat framkom två kategorier med sexunderkategorier: Möjligheter i användandet av LCP och Hinder i användandet avLCP.Konklusion: Det råder delade meningar om dokumentationen inom LCP.Vårdplanen upplevs fungera som ett bra stöd i palliativ vård, speciellt förnyutexaminerad vårdpersonal. Den förbättrade kommunikationen inom vårdteametbidrar till stärkt patientsäkerhet, medan bristande utbildning inom LCP kan leda tillatt patientsäkerheten inte kan garanteras.

 • Wiberg, Agne
  Umeå University, Faculty of Medicine.
  Function of the chorda tympani before and after operation for clinical otosclerosis1971Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • Huss-Danell, Kerstin
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Plant Physiology.
  Nitrogen fixation in the lichen Stereocaulon paschale1979Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The thesis is a summary and discussion of six papers.

  The purpose of the investigation was to study the influence of (i) environmental factors and (ii) the physiological condition of the thallus on nitrogen fixation in the lichen Stereocaulon paschale (L.) Fr. The nitrogen input to the site, a sparsely stocked pine forest in northern Sweden, was also studied. Nitrogen fixation (nitrogenase activity) was measured as acetylene reduction both in the field and in the laboratory. Usually intact lichen thalli were used, but also excised cephalodia were studied.

  All nitrogenase activity was located in the external cephalodia containing the blue-green alga Stigonema sp. There was always a reduction in nitrogenase activity when the cephalodia were quantitatively excised from the thallus. Moisture was found to be the most important environmental factor in the field during the snow free part of the year. At the site, with 14 % of the ground covered by S. paschale3 the yearly nitrogen fixation was estimated to c. 0.1 g nitrogen per m^. The lichen thalli could withstand several months in a very dry condition and at a low temperature without significant decrease in nitrogenase activity. A higher capacity for nitrogenase activity was found in lichen thalli collected from bare ground than in thalli collected under the snow. The light conditions before as well as during the nitrogenase activity measurements affected the nitrogenase activity. Thalli incubated with acetylene in the dark had only c. two thirds of their activities in the light. Lichen thalli pretreated in the light showed increased nitrogenase activities, probably due to raised content of carbohydrates available for nitrogenase activity. The necessary energy for nitrogenase activity is supplied by either oxidative phosphorylation or photophosphorylation. 

 • Skiljic, Dragana
  et al.
  Nilsson, Staffan
  Petersen, Anne
  Karlsson, Jan-Olof
  Behndig, Anders
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Ophthalmology.
  Kalaboukhova, Lada
  Zetterberg, Madeleine
  Oestradiol levels and superoxide dismutase activity in age-related cataract: a case-control study2016In: BMC Ophthalmology, ISSN 1471-2415, E-ISSN 1471-2415, Vol. 16, 210Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: It has been suggested that the higher prevalence of cataract in women is caused by a withdrawal effect of oestrogen at menopause. In vitro studies have demonstrated protection of serum oestradiol (E2) against oxidative stress through upregulation of antioxidant enzymes, including superoxide dismutase (SOD). The purpose of the present study was to investigate E2 levels and SOD erythrocyte activity in patients with age-related cataract.

  Methods: The studied subjects consisted of 103 patients with age-related cataract and 22 controls. Cataracts were classified as nuclear, cortical, or posterior subcapsular. Blood samples were collected and data on smoking, hormonal use, diabetes and age at menarche/menopause was obtained for all individuals. Serum oestradiol analyses were performed with radioimmunoassay (RIA) and SOD activity was measured in erythrocyte lysates.

  Results: A negative correlation between age and E2 concentration was seen in a linear regression analysis. No correlation was seen between SOD activity and age or gender and no correlation between E2 levels and SOD activity was found using multiple linear regression. The mean level of E2 for all male subjects was 50.1 +/- 16.3 pmol/L, significantly higher compared to 13.8 +/- 11.8 pmol/L for postmenopausal women.

  Conclusion: The present study does not support a role for E2-induced effects on SOD in cataract formation. The findings of higher E2 levels in men than in postmenopausal women may suggest that decreased oestrogen at menopause is partially responsible for the gender-related difference in cataract prevalence. However, the latter can only be verified through prospective randomized trials using hormonal replacement therapy.

 • Gunnars, Johan
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Physics.
  Credit Risk Modeling and Implementation2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The financial crisis and the bankruptcy of Lehman Brothers in 2008 lead to harder regulations for the banking industry which included larger capital reserves for the banks. One of the parts that contributed to this increased capital reserve was the the credit valuation adjustment capital charge which can be explained as the market value of the counterparty default risk. The purpose of the credit valuation adjustment capital charge is to capitalize the risk of future changes in the market value of the counterparty default risk. One financial contract that had a key role in the financial crisis was the credit default swap. A credit default swap involves three different parts, a contract seller, a contract buyer and a reference entity. The credit default swap can be seen as an insurance against a credit event, a default for example of the reference entity. This thesis focuses on the study and calculation of the credit valuation adjustment of credit default swaps. The credit valuation adjustment on a credit default swap can be implemented with two different assumptions. In the first case, the seller (buyer) of the contract is assumed to be default risk free and then only the buyer (seller) contributes to the default risk. In the second case, both the seller and the buyer of the contract is assumed to be default risky and therefore, both parts contributes to the default risk.

 • Mao, Hailiang
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Plant Science Centre (UPSC). Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Plant Physiology.
  Nakamura, Moritaka
  Viotti, Corrado
  Grebe, Markus
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Plant Science Centre (UPSC). Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Plant Physiology. Institute of Biochemistry and Biology, Plant Physiology, University of Potsdam, Germany.
  A Framework for Lateral Membrane Trafficking and Polar Tethering of the PEN3 ATP-Binding Cassette Transporter2016In: Plant Physiology, ISSN 0032-0889, E-ISSN 1532-2548, Vol. 172, no 4, 2245-2260 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The outermost cell layer of plants, the epidermis, and its outer (lateral) membrane domain facing the environment are continuously challenged by biotic and abiotic stresses. Therefore, the epidermis and the outer membrane domain provide important selective and protective barriers. However, only a small number of specifically outer membrane-localized proteins are known. Similarly, molecular mechanisms underlying the trafficking and the polar placement of outer membrane domain proteins require further exploration. Here, we demonstrate that ACTIN7 (ACT7) mediates trafficking of the PENETRATION3 (PEN3) outer membrane protein from the trans-Golgi network (TGN) to the plasma membrane in the root epidermis of Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) and that actin function contributes to PEN3 endocytic recycling. In contrast to such generic ACT7-dependent trafficking from the TGN, the EXOCYST84b (EXO84b) tethering factor mediates PEN3 outer-membrane polarity. Moreover, precise EXO84b placement at the outer membrane domain itself requires ACT7 function. Hence, our results uncover spatially and mechanistically distinct requirements for ACT7 function during outer lateral membrane cargo trafficking and polarity establishment. They further identify an exocyst tethering complex mediator of outer lateral membrane cargo polarity.

 • Haugen, Katarina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History.
  Westin, Kerstin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History.
  'Not a Problem Until it Becomes a Problem': A Qualitative Study of Values and Risks of In-house Family Ties in Swedish Workplaces2016In: Nordic Journal of Working Life Studies, ISSN 2245-0157, E-ISSN 2245-0157, Vol. 6, no 4, 67-86 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In-house family ties at workplaces occur in most contexts, and are associated with both advantages and disadvantages. On the basis of 40 interviews with human resource managers at Swedish workplaces, the values and risks of in-house family ties and their importance within the workplace are analyzed jointly, thus allowing for a holistic perspective. The interviews reveal values and risks on a strategic level, for day-to-day operations, for the social work environment, and on the level of individuals. Crucially, even when in-house family ties are perceived as uncomplicated, there is a latent risk that problems might arise. The interpretation of the role of in-house family ties is also strongly related to whether they are paired with asymmetrical (vertical) power relations. It also depends heavily on the chosen perspective-that of the organization, the social work environment, the individual, or the broader society-and the perceived advantages tend to come with corresponding inverted disadvantages.

 • Pettersson, Sandra
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Berglin, Lena
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Och vad händer sen?: En intervjustudie med lärare, specialllärare och rektorer om skolornas arbete med elever i läs- och skrivsvårigheter2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to investigate how teachers, special education teachers and principals describe their schools work with children in reading and writing difficulties. How do they reason about reading and writing difficulties and the cause of it? This study also investigates what kind of support students with these difficulties get in school. Six teachers, two special education teachers and two principals were interviewed. The result showed that the schools are aware of reading and writing difficulties. Special education teachers, teachers and principals agreed that causes related to reading and writing difficulties were educational as well as teaching and heredity. All respondents agreed that different interventions are necessary and that early identification and interventions are very important, although good core education is what is the most important. Interventions that were used at the schools were mainly managed by the teacher in the class and in the classroom. The study implicates that special education teachers and special education are needed in the schools.

 • Englund, Lars
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Donor UX, applied guidelines: Donors user experience and user journey guidelines for charity organizations2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Those living in cities in the age group of 20-30 years contribute the least to charity. This, in combination with decreasing use of physical cash, calls for a revision of charity organizations’ approaches on raising funds. How should charitable organizations’ update their current procedures? This thesis explores user experience by observing and analyzing the entirety of the user journey, resulting in guidelines dedicated to those trying to make the world a better place.

 • Alger, Susanne
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Departement of Educational Measurement.
  Eklöf, Hanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Departement of Educational Measurement.
  Jämförelser mellan provorter: en studie av körprov för behörighet B2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  There are more than 130 places in Sweden where driving tests can be carried out, with their own particular traffic environments, examiners and test-takers. The test-takers' ages and their preferred method of registering for the test vary between places. In some places only a few tests are carried out and in some a large number of tests. In some places certain aspects of the traffic environment are absent, like motorways, railway crossings or roundabouts. The intensity of traffic also varies between different locations. In short, there are many aspects that can vary between individual tests. In this report various ways of presenting such differences and some ways of categorizing places are explored.

  Does this have consequences for results? It is difficult to analyse as several variables probably interact and are hard to untangle and due to the nature of the data. The result is binary – pass/fail – which limits what analyses can be made – and there are many categories in the variables place and examiner. In order to achieve fewer categories some can be collapsed into fewer and larger categories. The question is then how many categories and what criteria should be used to form them. When analyses are made we can see that the content of tests differ both within a particular location and between different places. It is, however, unclear if the same or different skills and abilities are measured in different places, but nevertheless not as simple as to claim that it is "easier" to obtain a licence in certain places than others based on simple comparisons of success rates. Test-takers' age and method of registration for the test, aspects that we know are connected to the percentage of passed tests, also differ between places.

 • Berggren, Sara
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Vikman, Elin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Barns lek i förskolan: en studie om eventuella skillnader ur ett genusperspektiv2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att undersöka och studera flickors och pojkars lek i förskolan. Vi valde att fokusera på genusperspektivet med en inriktning på eventuella skillnader i flickors och pojkars lek. Vi tog stöd i läroplanen som nämner att barn ska få leka i en trygg miljö där leken ska vara rolig. Utifrån syftet formulerade vi två frågeställningar som handlar om verksamma pedagoger kan se skillnad eller inte i den fria leken och vilka faktorer som kan ha betydelse för dessa skillnader i flickors och pojkars lek. Metoden som vi valde att arbeta med var intervjuer till verksamma pedagoger. Vi intervjuade totalt sju pedagoger från fyra olika förskolor. Alla verksamma pedagoger som blev intervjuade var kvinnliga förskollärare och de har arbetat inom förskoleverksamheten i 1-36 år. Det resultat som vi kom fram till var att samtliga pedagoger som blev intervjuade delvis kunde se skillnader i flickors och pojkars lek. De faktorer som bidrog till dessa skillnader var hur hemmiljön såg ut, vilka leksaker barnen leker med och vilka intressen som varje enskilt barn har. De verksamma pedagogerna tyckte även att det handlade om vilken slags attityd föräldrarna har till genus, om skillnaderna i leken beror på biologiska- eller sociala skillnader. Vidare visade resultatet att alla pedagogerna instämmer med att den fria leken ska vara fri där pedagogerna inte går in och avbryter en lek om den inte verkar gå överstyr. Samtliga pedagoger tyckte att genus var något som de ansåg vara väldigt aktuellt i dagens samhälle och något som var väldigt intressant att fundera och arbeta kring.

 • Niemi, Ida
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Vestman, Johanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Lever vi som vi lär?: En kvalitativ studie om medarbetare och chefers uppfattning om en organisations värdegrundsarbete.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftade till att beskriva och analysera hur ett värdegrundsarbete uppfattas av medarbetare och chefer samt om det finns skillnader mellan medarbetare och chefers uppfattning av en värdegrund. Studien var begränsad till att studera Tekniska Verken i Kirunas värdegrundsarbete. En kvalitativ studie genomfördes med semistrukturerade intervjuer och totalt genomfördes sexton stycken intervjuer med olika yrkeskategorier inom organisationen. I studien framkom det att medarbetare och chefer upplever att organisationen har en god organisationskultur och en relativt god samhörighet inom organisationen. Samtliga medarbetare och chefer är medvetna om värdegrunden men det råder en differens i hur den kommer till uttryck i det dagliga arbetet hos de anställda. Det läggs ett ansvar på de anställda att själv tolka och förstå värdegrunden eftersom det inte finns en definition av den. Ledning och chefer har en central roll i värdegrundsarbete eftersom det är de som ska föregå med gott exempel och ett ansvar ligger hos dem att förklara syftet och vad man vill åstadkomma med ett värdegrundsarbete till de övriga anställda inom organisationen.

 • Löfgren, Moa
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Det självförsörjande företagarkollektivet: Om kompetensförsörjning bland glesbygdens småföretag2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativa studie var syftet att undersöka hur småföretag i Västerbottens glesbygd förhåller sig till att attrahera och behålla den kompetens som behövs i verksamheten. Syftet var även att undersöka förhållandet mellan företagen och glesbygdskontexten. En sociologisk referensram användes därför i analysen. Studien var av induktiv karaktär och data samlades in genom semistrukturerade, kvalitativa intervjuer. Intervjuerna transkriberades och sedan genomfördes en kvalitativ innehållsanalys med kondensering, kodning, kategorisering och tematisering. Sex centrala teman identifierades som handlade om ömsesidigt beroende i glesbygden, en familjär anda, en strategisk medvetenhet, missmatchning, svikande strukturer och en kreativ förmåga att ”göra lemonad av citroner”. I den teoretiska analysen konstaterades att glesbygdsstrukturen på många sätt begränsar men samtidigt möjliggör företagens handlande. Slutsatserna var att företagen har en passiv rekryteringsstrategi men samtidigt flera strategiska kompetensförsörjningsmetoder. Den låga personalomsättningen och det faktum att personalen stannar kvar gör att behoven att attrahera ny kompetens inte är så pressande. Den goda andan upplevs vara en anledning till att personalen stannar kvar. Förhållandet mellan företag och omgivning är tudelad. Det är en stark lokal samverkan men relationen till företagskommunen präglas av missnöje. Företagen har en tendens att acceptera förutsättningarna och göra det bästa av situationen

 • Fredby, åsa
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
  Motivation som leder till höga betyg i matematik: En studie om vad skolan kan göra för att öka motivationen hos elever2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En kvantitativ undersökning med 248 enkätsvar har genomförts. Syfte var att jämföra och analysera motivationen hos elever med olika betyg i matematik och elever som läser eller inte läser matematikinriktning samt beskriva hur skolan kan hjälpa elever till ökad motivation i matematik. Ett särskilt fokus riktades på SUM-elever. Motivationsteorierna Achievement goal theory, Self-determination theory och Attribution theory studerades för att se vilka karakteristiska drag som leder till ökad motivation. Resultatet pekade på samband mellan elevers betyg och motivation i matematik. Elever med högre betyg hade högre motivation än elever med lägre betyg. Det framkom vad elever tycker är viktigt för att de ska lära sig matematik, vilket till stor del sammanfaller med vad motivationsteorierna beskriver att skolan ska arbeta med för att öka motivationen. Sammanfattningsvis pekade resultatet på att skolan bör ange tydliga mål, ge valmöjligheter samt utmanande men anpassade uppgifter för att hjälpa elever till ökad motivation. Dessutom bör skolan hjälpa elever att notera sina framsteg, att inse att misstag bidrar till lärande samt att ansträngning leder till känsla av kompetens.

 • Elmgren, Konrad
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
  Dynamiskt mindset: En interventionsstudie med gymnasieelever i matematik2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte var att erhålla en bättre förståelse om träning av dynamiskt mindset hoselever på gymnasiet ledde till bättre problemlösningsförmåga i matematik och om elevernaanvände sig av lärandemål i större utsträckning. Följande forskningsfrågor har undersöktsempiriskt: I vilken grad förstärks elevernas dynamiska mindset genom ett fåtal aktioner i litengrupp? Hur starkt är sambandet mellan dynamiskt mindset och matematisk problemlösningsförmåga?I vilken grad förändras elevernas lärandemål av träning av dynamiskt mindset? Studienbyggde på en kvantitativ interventionsmetod med en kontroll- respektive interventionsgrupp,med test av dynamiskt mindset, achievement goals och problemlösningsförmåga innan och efterintervention med gymnasieelever i en klass på ett teoretiskt program. Praktiskt genomfördes dettamed undervisning om dynamiskt mindset och genom praktiska moment där eleven fick erfara attdenne kunde förändra sin förmåga. Studiens resultat visade på att vissa aspekter av dynamisktmindset kunde förstärkas med små medel under kort tid med en liten grupp elever, men attkorrelationer kopplade till dynamiskt mindset, lärandemål och matematisk problemlösningsförmågaverkade svaga. För att mer ingående förstå konsekvenserna av dynamiskt mindsetspåverkan på lärandemål och matematisk problemlösningsförmåga krävs ytterligare studier.

 • Berglund, Jessica
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
  SUM-elevers motivation för matematik: En aktionsstudie om effekter av laborativ matematik2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En speciallärare bör ha goda insikter i motivationens betydelse för att kunna hjälpa elever i matematiksvårigheter. Laborativ matematik föreslås som ett sätt att motivera elever. I min aktion undersöks om SUM-elevernas (elever med speciella undervisningsbehov i matematik) motivation i matematik påverkas av ett laborativt undervisningssätt. Enkäter och intervjuer används i min studie för att bedöma vilka effekter laborativ matematik har för eleverna. De mäts i termerna av elevernas effekter av attribueringar och grad av inre motivation med utgångspunkt i Medbestämmandeteorin, Attributionsteorin och Målorienteringsteorin. En effekt av aktionsstudien är, att de börjar inse att de har talang. Det handlar om hur mycket de anstränger sig i matematik och inte bristen på förmåga. En annan effekt är att eleverna anser att matematiken är roligare, eftersom de får arbeta praktiskt och i mindre grupp. Man kan uppenbarligen påverka elever med en aktionsstudie, men det är inte säkert att den blir bestående. Det är viktigt att elever lyckas och inte misslyckas om och om igen, för då tappar de sin motivation.

 • Carlsson, Jannike
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Larsson, Elin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  ”Man kan va’ bäst på att vara liten också”: En kvalitativ studie av personalchefers uppfattningar om kompetensförsörjning i krympande kommuner2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hälften av Sveriges kommuner krymper i befolkningsantal. Detta medför svårigheter för kommunerna att utföra de tjänster de är ålagda att ge sina medborgare. Tjänster som till exempel skola, vård och omsorg blir lidande då kommunerna har svårt att hitta kompetent personal för att bedriva sina verksamheter. Syftet med denna rapport är att undersöka hur personalcheferna i de krympande kommunerna i Region 8 uppfattar kompetens, kompetensförsörjning, dess utmaningar och möjligheter. Genom att intervjua de tidigare nämnda personalcheferna framgick det att det fanns en skillnad i kommunstorlek och hur personalcheferna uppfattar problematik kring kompetensförsörjning. Perspektiven som framträder är i huvudsak ett inre och yttre. Ur det inre perspektivet ses problematiken som något som finns inom organisationen som till exempel stärka befintlig personal. Det yttre perspektivet fokuserar på hur problematiken kan ses utanför organisationen det vill säga geografiska, demografiska och politiska aspekter.

 • Höök, Ulrika
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Pärsdotter, Sandra
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  ”Man ska vara typ en Anders": ”En studie om kvinnors upplevelser av platsannonser inom ITbranschen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  IT branschen präglas av stark mansdominans och regeringen står bakom uppsatt mål att antalet kvinnor kraftigt ska öka inom branschen fram till 2020 (Tillväxtanalys 2012). Att fåtal kvinnor väljer utbildningar med IT inriktning (Statistiska centralbyrån 2015) utgör grunden i varför IT branschen är segregerad. Om en ökning av kvinnor inom IT branschen ska vara möjlig innan 2020 behöver branschen attrahera de kvinnor som redan finns på arbetsmarknaden och de som är på väg ut i arbetslivet innan 2020. I vår studie har vi tagit tillvara på hur kvinnliga yrkesverksamma och studenter inom IT upplever platsannonser riktade till IT branschen. Den annons som deltagarna i studien finner vara minst attraktiv är den som de bedömer är mest vanligt förekommande på marknaden. Deltagarnas upplevelser går att se ur ett könsperspektiv där vi finner att maskulint kodade platsannonser minskar attraktionskraften hos våra deltagare. Den platsannons som deltagarna finner mest attraktiv beskrivs som inkluderande för alla grupper i samhället. Med den här vetskapen är det möjligt för arbetsgivare att utforma platsannonser som inte förstärker den redan existerade mansdominansen utan bidrar till ett urval präglat av mångfald.

 • Jakobsson, Camilla
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Åkerlund, Eleonor
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Ett hälsosamt och hållbart arbetslivi statens tjänst: - En studie om hur Arbetsmiljöverkets föreskrifter om social och organisatorisk arbetsmiljö (AFS 2015:4) mottas och planeras för av HR-medarbetare inom centrala förvaltningsmyndigheter.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att studera hur Arbetsmiljöverkets föreskrifter om social och organisatorisk arbetsmiljö (AFS 2015:4) mottas och planeras för inom ett antal centrala förvaltningsmyndigheter. Studien undersökte vilka incitament för en omläggning av arbetsmiljöarbetet som följer av föreskrifternas lansering. Studien är baserad på semistrukturerade intervjuer med elva HR-medarbetare på central och regional nivå vid sju centrala förvaltningsmyndigheter i Sverige. Intervjuerna genomfördes i april 2016 i samband med att AFS 2015:4 trädde i kraft. Resultatet visade att den sociala och organisatoriska arbetsmiljön vid myndigheterna påverkades av en hög arbetsbelastning i samspel med ett varierande bemötande från kunder och från kollegor. Därför har föreskrifterna mottagits med en positiv attityd av HR-medarbetare på grund av sitt symbolvärde men att mer konkreta definitioner av begrepp och riktlinjer för arbetsmiljöarbete upplevdes saknas. Majoriteten av informanterna ansåg emellertid att de redan innan föreskrifterna bedrev ett gott arbetsmiljöarbete gällande sociala och organisatoriska aspekter vid deras myndigheter. De insatser som ändå planeras för bland ett flertal myndigheter till följd av AFS 2015:4 är översyn av styrdokument, utbildning av chefer och skyddsombud samt utökad dialog mellan chef och medarbetare.

 • Jonsson, Sanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  När nya ledare möter en gammal kultur: – En kvalitativ studie om nya chefers möten med företagskulturer i redan befintliga arbetslag2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förra året beskrevs ordet företagskultur som årets ”buzzword” inom ledarskap och ses också som en av de viktigaste konkurrensfördelarna hos ett företag. Samtidigt som värdet av sammansvetsade arbetsteam och starka kulturer har betonats ökar omsättningen bland ledare kraftfullt. Tecken har framkommit som tyder på att dessa övergångar är ett störande moment för organisationer och arbetslag. Trots detta har tillsynes lite forskning gjorts på området. Med inspiration av grundad teori har syftet med den här empiriska intervjustudien varit att utifrån nytillträdda chefers perspektiv utarbeta en teoretisk förklaringsmodell för att beskriva företagskulturella aspekter av övergångsprocessen. Målet har vidare varit att på så vis även få en ökad förståelse för hur den befintliga företagskulturen upplevts vid tillträdet och vilken betydelse detta haft för den fortskridande processen genom vilken gruppen och ledaren blir delar av en gemensam kultur. Metodologin som använts kan beskrivs som induktiv och teorigenererande. En relevant avgränsning som gjordes var att endast undersöka chefernas perspektiv. För att förstå vad de olika beskrivningarna hade gemensamt samt hur de kunde presenteras i relation till varandra handlade analysen ständigt om en prövning mot det empiriska intervjumaterialet. De tendenser som framträdde visade att upplevelsen av den rådande kulturen inte var central för den vidare processen. Slutligen identifierades de kärnbegrepp som tillsammans kom att utgöra den genererade förklaringsmodellen. Modellen kan ses som en teoretisk förklaring över respondenternas skildringar av ledarskapsövergången utifrån begreppen; ledarambitionen, mottagandet och processen.

 • Sonnenschein, Hannes
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Opposing Inclinations: How Religious Education (RE) in Sweden and Israel navigate the national landscape of the secular and multicultural public school2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Public defence: 2017-03-03 10:00 Hörsal 1031, Norra beteendevetarhuset, Umeå
  Knekta, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Motivational aspects of test-taking: measuring test-taking motivation in Swedish national test contexts2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The overall aim of the work underlying this thesis was to improve the understanding of students’ test-taking motivation in connection to achievement tests for young adolescents. The thesis includes four studies and a summary. All four studies explore test-taking motivation and are all connected to validity in one way of another. The expectancy-value theory of achievement motivation was used as a theoretical framework in the operationalization and measurement of test-taking motivation and the achievement tests in focus were the Swedish national test in science for grade nine students, a Swedish national test in mathematics for upper secondary students and field trials for both these tests.

  In the first study psychometric properties of an expectancy-value based questionnaire measuring five aspects of test-taking motivation were evaluated. Findings provided support for construct validity, as internal structure of the data corresponded to the theoretical model, partial scalar invariance was obtained and correlations between test-taking motivation and test performance were found. In the second study the students’ test-taking motivation at the field trial and the national test were analysed in more detail. The analyses showed a significant increase in all test-taking motivation aspects between the field trial and the regular national test. Test-taking motivation at the field trial did also differ between school classes and test anxiety and expectancies differed between females and males. Further, effort, expectancies, importance and interest were significant predictors of test score after preliminary grades had been accounted for. The third study was an interview study aiming to examine students’ test-taking motivation at national test as well as the field trial in more depth. The interviews provided a rich understanding of the different aspects of test-taking motivation as described by the expectancy-value theory, for example why students find the national test important and what they mean by giving effort to a test. In the fourth study psychometric properties of an extended and revised test-taking motivation questionnaire were evaluated in a new sample of students. The analysis showed that the questionnaire had sound psychometric properties and supported the assumption that test-taking motivation consists of several distinctly different aspects, but also showed that the different subscales are highly related.

  In conclusion, the results provide support for several aspects of construct validity of the test-taking motivation questionnaire. Further, all studies showed that test-taking motivation differ between test with different stakes as well as between students and classes taking similar tests. Test-taking motivation also seem to affect test results. Thus, all students do not seem to be equally motivated to do their best on all tests and consideration should be taken to how students approach and experience each specific test when planning and interpreting achievement tests. 

 • Public defence: 2017-03-03 09:00 KB.E3.01, Umeå
  Ranjbarian, Farahnaz
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry and Biophysics.
  Targets and strategies for drug development against human African sleeping sickness2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Trypanosoma brucei is a causative agent of African sleeping sickness. It is an extracellular parasite which circulates in the blood, lymph and eventually invades the central nervous system. There is a great need for new medicines against the disease and specific properties of nucleoside kinases in the pathogen can be exploited as targets for chemotherapy. 

  T. brucei contains a gene where two thymidine kinase sequences are fused into a single open reading frame. These types of tandem thymidine kinases were found only in different types of parasites, which made us to believe that it might be beneficial for them. Each thymidine kinase sequence in these tandem enzymes are here referred to as a domain. By cloning and expressing each domain from T. brucei separately, we found that domain 1 was inactive and domain 2 was as active as the full-length enzyme. T. brucei thymidine kinase phosphorylated the pyrimidine nucleosides thymidine and deoxyuridine and to some extent purine nucleosides like deoxyinosine and deoxyguanosine. Human thymidine kinase increases the affinity to its substrates when it forms oligomers. Similarly, the T. brucei two thymidine kinase sequences, which can be viewed as a pseudodimer, had a higher affinity to its substrates than domain 2 alone. 

  T. brucei lacks de novo purine biosynthesis and it is therefore dependent on salvaging the required purine nucleotides for RNA and DNA synthesis from the host. Purine salvage is considered as a target for drug development. It has been shown that in the presence of deoxyadenosine in the growth medium, the parasites accumulate high levels of dATP and the extensive phosphorylation of deoxyadenosine leads to depleted ATP pools. Initially, we wondered if deoxyadenosine could be used as a drug against T. brucei. However, we found that T. brucei is partially protected against deoxyadenosine because it was cleaved by the enzyme methylthioadenosine phosphorylase (MTAP) to adenine and ribose-1-phosphate. At higher concentration of deoxyadenosine, 3 the formed adenine was not efficiently salvaged into ATP and started to inhibit MTAP instead. The deoxyadenosine was then instead phosphorylated by adenosine kinase leading to accumulation of dATP. The MTAP reaction makes deoxyadenosine itself useless as a drug and instead we focused on finding analogues of deoxyadenosine or adenosine that were cleavage-resistant and at the same time good substrates of T. brucei adenosine kinase. Our best hit was then 9-(2-deoxy-2-fluoro-ß-D-arabinofuranosyl) adenine (FANA-A). An additional advantage of FANA-A as a drug was that it was taken up by the P1 nucleoside transporter family, which makes it useful also against multidrug resistant parasites that often have lost the P2 transporter function and take up their purines solely by the P1 transporter. In parallel with our study of nucleoside metabolism in T. brucei, we also have a collaboration project where we screen essential oils from plants which are used in traditional medicine. If the essential oils are active against the trypanosomes, we further analyze the different components in the oils to identify new drugs against African sleeping sickness. One such compound identified from the plant Smyrnium olusatrum is isofuranodiene, which inhibited T. brucei proliferation with an IC50 value of 3 μM.

 • Azizi, Asal
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Odontology.
  Hasan, Zainab
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Odontology.
  Presence of Aggregatibacter actinomycetemcomitans and Porphyromonas gingivalis in Children with Clinical Signs of Periodontitis, Living in the Västerbotten County, Sweden2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study has examined the presence of A. actinomycetemcomitans and Porphyromonas gingivalis, in 10 children and adolescents in Västerbotten County, who had been referred to the Department of Pediatric Dentistry due to suspected periodontal disease. Based on previous studies we hypothesized that the majority of the enrolled subjects would be hosts for A. actinomycetemcomitans. A second hypothesis was that a relationship between periodontal disease and heredity would be found.  

  The aim was to study to which extent the enrolled patients were infected with A. actinomycetemcomitans and to enhance the general knowledge of the bacterial composition in children/adolescents with clinical signs of periodontal disease. Another aim was to examine the nature of the disease in relation to heredity, oral habits and ethnicity. A third aim was to compare PCR and cultivations for detection of pathogens.    

  Sampling was made from pathological periodontal pockets by a dentist or a dental hygienist. Samples were sent to a laboratory for analysis by two different methods: cultivation and PCR.

  Our results showed that the majority of the participants had non-European ethnicity, were positive for A. actinomycetemcomitans and 3 of 7 A. actinomycetemcomitans-positive subjects exhibited high leukotoxicity. No subject harbored the JP2 leukotoxin promoter genotype. Serotypes a-d and f, but not e, were detected.

  We concluded that the majority of the patients were infected with A. actinomycetemcomitans, some of them had high leukotoxicity but none of them had the JP2-genotype. The culture based analysis was similar in terms of detecting A. actinomycetemcomitans compared to the PCR method.

 • Andersson, Ronja
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Odontology.
  Amiri, Hero
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Odontology.
  Influence of Colour of Cement, Ceramic Thickness and Try-in pastes on the Colour of Ceramic Restorations. Mapping of the Literature2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today it is possible to create veneers that are aesthetically and functionally satisfying, but there are some factors that may compromise the aesthetic results.  The aim of this study was to investigate influence of cement shades and ceramic thickness on the colour of ceramic veneers, but also to study how well try-in pastes match with their corresponding cements.

  PubMed was used to search for papers using MeSH-terms and keywords. 144 titles and abstracts were read, 29 full texts were read and 24 papers were used in the analysis. All of the studies were in vitro.

  In 20 studies, it was found that the cement shade influences the colour of the ceramic veneer. Two studies reported that the cement shade had no influence on the colour of ceramic veneers, and two did not draw any conclusions regarding the influence of cement shade. Twelve studies compared different thicknesses of the veneers; all of them found that the thicknesses had an influence on the colour of the veneers.

  Two out of four studies found no compatibility between try-in pastes and their corresponding cements, while two studies found compatibility for some try-in pastes.

  The shades of cement and thicknesses of ceramic veneers can influence the colour of the ceramics. The colour of try-in pastes does not always show a similarity with their corresponding cement.

 • Forchini, Giovanni
  et al.
  Peng, Bin
  A conditional approach to panel data models with common shocks2016In: Econometrics, ISSN 2225-1146, Vol. 4, no 1, 4Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper studies the effects of common shocks on the OLS estimators of the slopes' parameters in linear panel data models. The shocks are assumed to affect both the errors and some of the explanatory variables. In contrast to existing approaches, which rely on using results on martingale difference sequences, our method relies on conditional strong laws of large numbers and conditional central limit theorems for conditionally-heterogeneous random variables.

 • Assmundson, Monica
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Att vara delaktig i känslan: Lärares uppfattning om elevers förutsättningar till delaktighet.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie erbjuder en fördjupad kunskap om lärares syn på elevers förutsättningar till att vara delaktiga i undervisningen. Studien lyfter delaktighetsbegreppets komplexitet och försöker genom att undersöka lärares syn på delaktighet få fördjupad kunskap om elevers möjligheter och hinder att nå delaktighet i undervisningen.

  Studien tar avstamp i en delaktighetsmodell, grundad på Ulf Jansons forskning kring sex aspekter av delaktighet (Janson, 2005), för att, utifrån studiens resultat, förstå elevernas möjlighet till delaktighet. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med nio speciallärare som är verksamma inom grundsärskolan med inriktning mot träningsskolan.

  Resultatet indikerar att förutsättningarna för eleverna inom grundsärskolan med inriktning mot träningsskolan att nå högre aspekter av delaktighet inte är så goda, men att de når full delaktighet vad gällande tillgänglighet, tillhörighet, engagemang, samhandling, autonomi och erkännande utifrån sina förutsättningar och behov. Eleverna är beroende av att personalen skapar förutsättningar för att eleverna skall vara och känna sig delaktig i sin lärmiljö. En viktig del är att eleverna skall få möjlighet att delta i ett socialt samspel med kompisar och skapa relationer och att personalen har en stor uppgift att möjliggöra delaktighet men att de samtidigt skall ta ett steg tillbaka så att eleverna kan utvecklas och skapa sin egen identitet.

 • Desai, Annika
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Odontology.
  Changes in Binding Properties of  Helicobacter pylori Isolated over time from a Chronically Infected Patient2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Helicobacter pylori infects over 50 % of the world’s population, causing gastritis, and in some cases, peptic ulcer disease and gastric cancer. Adherence to the gastric surface occurs primarily through H. pylori outer membrane proteins (HOPs) and is essential for bacterial survival and establishment of infection. The Blood group Antigen-Binding Adhesin (BabA) is the best-characterized attachment protein, mediating adherence by binding to fucosylated carbohydrate structures on the surface of the gastric epithelium. H. pylori is highly adaptable to environmental changes that occur during stomach longterm infection, however little is known about the effect of such changes on the adaptability and functionality of BabA adherence properties. The aim of this study was to evaluate how BabA-mediated binding properties of H. pylori isolates were affected during 20 years of chronic infection. Two H. pylori clinical isolates collected from a single individual, 20 years apart were studied for their Leb-binding properties using a combination of radioimmunoassay (RIA) and in situ histo- and cytochemistry.

  Our results demonstrated that H. pylori isolated after 20 years of infection had lost its Lewis b binding ability due to a nucleotide deletion in the babA gene, resulting in a translational frame shift and hence, a non-functional BabA protein. We also showed that the non-adherent isolate contains sub-populations of bacteria that express BabA and have therefore maintained the ability to bind to Leb-conjugate and adhere to human gastric mucosa in vitro.  

  An additional adherence pattern was revealed when H. pylori bacterial cells were applied to human buccal epithelium cells (BEC), with all the isolates demonstrating attachment. These results suggest that H. pylori can express additional binding properties for adherence in the oral cavity which may contribute to re-infection as well as further transmission of the H. pylori infection.  

 • Sten, Agaton
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History, Economic history.
  Staten, järnvägarna och den regionala utvecklingen i Sverige 1840-1890: En studie om statligt engagemang i järnvägsfrågan, den samtida järnvägspolitiken och järnvägarnas regionala effekter i Närke, Värmland och Bohuslän2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats skildras järnvägens utveckling ur flera perspektiv. I en ekonomisk historisk analys har järnvägsfrågan belysts genom bland annat den politiska debatten som fördes då järnvägsfrågan under andra hälften av 1800-talet, var ett brinnande politiskt ämne i riksdagen. Det statliga engagemanget och agerandet i järnvägsfrågan mellan åren 1840–1890 år också något som denna uppsats behandlar. Ur ett regionalt perspektiv har även effekterna av järnvägens introduktion och efterföljande år fram till år 1890 skildrats i Närke, Värmland och Bohuslän. Det som uppsatsen kommer fram till är att ur den dåtida politiken växte staten fram som en stark aktör för de svenska järnvägarna. Statens bidrag till järnvägsutvecklingen resulterade i att de så kallade stambanorna byggdes vilket var ett antal järnvägssträckor som ägdes och bedrev verksamhet i statlig regi. Staten bidrog också med kapital till enskilda järnvägar vilket underlättade järnvägsverksamheten för privata företag. I det regionala perspektivet bidrog järnvägen med att företagsverksamheten kunde nå nya geografiska marknader, och privatpersoners resande underlättades tack vare ett snabbare och billigare transportmedelmedel.

 • Skog, Erik
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History, Economic history.
  Kvinnligt företagande i förändring: Förändrade förutsättningar för kvinnors företagande i Umeå 1931-19722016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats inom ekonomisk historia behandlar kvinnors företagande i Umeå mellan åren 1931 och 1972, och omfattar därmed en turbulent tid med depression, världskrig och välfärdsstatens framväxande i Sverige. Det kvinnliga företagandets utveckling har analyserats utifrån flera perspektiv. Ett historisk-institutionellt perspektiv har anammats för att avgöra den nationella såväl som den lokala politikens betydelse under hela den undersökta perioden. Uppsatsen har även inkluderat ett genusteoretiskt perspektiv, vilket har använts för att problematisera företagande – i dess strukturuppbyggnad såväl som själva begreppet. I studiet av företagen har det främst fokuserats på de för kvinnor tre viktigaste näringsgrenarna, vilka var tillverkningsindustri, varuhandel, och service och tjänster. De slutsatser som dragits är att kvinnors företagande minskade jämfört med mäns under det studerade tidsintervallet, samt att deras företag var betydligt mindre sett till omsättning och antal anställda. En av orsakerna bedöms ha varit att deras företagande inte diskuterades nämnvärt av politiker nationellt eller lokalt. Följaktligen kom de inte heller att vara de främsta förmånstagarna av den politik som bedrevs. Bland övriga orsaker har det dels funnits att kvinnors förutsättningar att bedriva företag försämrades under perioden till följd av institutionella förändringar, dels så kom dragkraften mot lönearbetet att växa i takt med de politiska ambitionerna och arbetarvänliga reformer som ämnade få kvinnor i sysselsättning. En övergriplig och betydande, om än något undanskymd, faktor har även varit en nedvärdering av kvinnors företagande inom samhället. Samtida förväntningar och syn på kvinnor försvårade mest sannolikt för dem att bedriva företag på samma villkor som män.

   

  Key words: ekonomisk historia, kvinnors företagande, historisk-institutionellt perspektiv, genusteoretiskt perspektiv, näringsgrenar

 • Åsberg, Linda
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Läsa mellan raderna: En studie om undervisning i läsförståelse för elever med autismspektrumtillstånd i särskild undervisningsgrupp.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate how two teachers support reading comprehension in the subjects Swedish and Social science in primary school in a specialized teaching group for students with autism spectrum disorder (ASD).

  The study included eight classroom observations, four in Swedish and four in Social science. The study took place in a specialised teaching group which was divided into two different groups based on age and skill level. In one group there were three students aged 7-10 years and in the other group there were three students aged 10-13 years. Four observations in each group were performed.

  The study also included two interviews with the teachers to follow up on their views on instruction of reading comprehension for students with ASD.

  During the observations, both teachers gave much praise and acknowledgment to the students and they used photographs, films and other concrete materials in their teaching. Both teachers made adjustments for the students. They provided the students with texts with adjusted layouts, the students were offered to listen to the texts, and in writing tasks the teacher acted as a secretary to aid the students in handwriting. None of the teachers used Lena Franzén's materials where the students are asked to read a text and then answer detailed questions as well as questions based on inference about the text. One of the teachers used a similar working process with texts as the one used in Lena Franzéns material. None of the teachers used all the four strategies of reciprocal teaching during the observations: predict content, identify new words in the text, ask your own questions to the text, sort out and summarize the text. But both teachers occasionally used some of the elements from both reciprocal teaching and from Lena Franzén's material.

 • Lyxell, Roger
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Jag vill sitta still: En studie om hur pedagoger bemöter och anpassar sin undervisning för elever med koncentrationssvårigheter2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   

  The aim of this study is to illustrate how two teachers working in different environments treat and make adaptations for pupils with concentration difficulties. By using observations and interviews , the teachers’ perceptions of positive and well functioning adaptations have been  clarified.  The results show that the way teachers treat the pupils play a crucial role for a succesful result. The study also shows that teachers by using small means can make many valuable adaptations in the physical learning environment. Many of the good examples that are mentioned aret o a large extent supported by research.  The education kan be performed and adapted in many diferent ways, but there is no certain right or wrong. The education can not be formed in the same way för all pupils, because every single pupil needs adaptations with regards to their specific needs. It is of importance that further research is made in this field because no proof of the main cause of ADHD/concentrations difficulties  have been found.  

 • Garcia-Larsen, Vanessa
  et al.
  Arthur, Rhonda
  Potts, James F
  Howarth, Peter H
  Ahlström, Matti
  Haahtela, Tari
  Loureiro, Carlos
  Bom, Ana Todo
  Brożek, Grzegorz
  Makowska, Joanna
  Kowalski, Marek L
  Thilsing, Trine
  Keil, Thomas
  Matricardi, Paolo M
  Torén, Kjell
  van Zele, Thibaut
  Bachert, Claus
  Rymarczyk, Barbara
  Janson, Christer
  Forsberg, Bertil
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Occupational and Environmental Medicine.
  Niżankowska-Mogilnicka, Ewa
  Burney, Peter G J
  Is fruit and vegetable intake associated with asthma or chronic rhino-sinusitis in European adults? Results from the Global Allergy and Asthma Network of Excellence (GA(2)LEN) Survey2017In: Clinical and Translational Allergy, ISSN 2045-7022, E-ISSN 2045-7022, Vol. 7, 3Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Fruits and vegetables are rich in compounds with proposed antioxidant, anti-allergic and anti-inflammatory properties, which could contribute to reduce the prevalence of asthma and allergic diseases.

  OBJECTIVE: We investigated the association between asthma, and chronic rhino-sinusitis (CRS) with intake of fruits and vegetables in European adults.

  METHODS: A stratified random sample was drawn from the Global Allergy and Asthma Network of Excellence (GA(2)LEN) screening survey, in which 55,000 adults aged 15-75 answered a questionnaire on respiratory symptoms. Asthma score (derived from self-reported asthma symptoms) and CRS were the outcomes of interest. Dietary intake of 22 subgroups of fruits and vegetables was ascertained using the internationally validated GA(2)LEN Food Frequency Questionnaire. Adjusted associations were examined with negative binomial and multiple regressions. Simes procedure was used to control for multiple testing.

  RESULTS: A total of 3206 individuals had valid data on asthma and dietary exposures of interest. 22.8% reported having at least 1 asthma symptom (asthma score ≥1), whilst 19.5% had CRS. After adjustment for potential confounders, asthma score was negatively associated with intake of dried fruits (β-coefficient -2.34; 95% confidence interval [CI] -4.09, -0.59), whilst CRS was statistically negatively associated with total intake of fruits (OR 0.73; 95% CI 0.55, 0.97). Conversely, a positive association was observed between asthma score and alliums vegetables (adjusted β-coefficient 0.23; 95% CI 0.06, 0.40). None of these associations remained statistically significant after controlling for multiple testing.

  CONCLUSION AND CLINICAL RELEVANCE: There was no consistent evidence for an association of asthma or CRS with fruit and vegetable intake in this representative sample of European adults.

 • Tseng, Paulina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Odontology.
  Hedlund, Oscar
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Odontology.
  Dental Mesenchymal Stem Cells’ Effect on Glioma Cells2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Glioma is a malignant tumor with a high mortality rate within few years of diagnosis. Due to limited effect of currently available cancer therapies, alternative therapies are investigated. Studies have shown that mesenchymal stem cells (MSCs) may have a therapeutic potential in glioma treatment. The objective of this in-vitro study was to examine the effect of three different human dental MSCs (D-MSC) on rat glioma cells. We utilized three experimental set ups in order to study the effect of D-MSC on glioma cell survival: unstimulated conditioned medium, stimulated conditioned medium, and direct co-culture. Unstimulated conditioned medium showed an inhibitory effect of 10-30 % on cell survival. Stimulated conditioned medium showed no statistically significant inhibition of glioma cell survival. Direct co-culture immunofluorescence microscopy revealed propidium iodide absorption, indicating cell death, in glioma. Results indicate that D-MSC has a negative influence on glioma proliferation but secreted/expressed factors mediating this effect are unidentified. This is a screening of D-MSCs potential therapeutic effect in treating glioma. 

 • Wimo, Anders
  et al.
  Jönsson, Linus
  Fratiglioni, Laura
  Sandman, Per Olof
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing. Division of Caring Sciences, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society (NVS), Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; Department of Health Sciences, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.
  Gustavsson, Anders
  Sköldunger, Anders
  Johansson, Lennarth
  The societal costs of dementia in Sweden 2012: relevance and methodological challenges in valuing informal care2016In: Alzheimer's Research & Therapy, ISSN 0065-6755, E-ISSN 1758-9193, Vol. 8, 59Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: In this study, we sought to estimate the societal cost of illness in dementia in Sweden in 2012 using different costing approaches to highlight methodological issues.

  Methods: We conducted a prevalence-based cost-of-illness study with a societal perspective.

  Results: The societal costs of dementia in Sweden in 2012 were SEK 62.9 billion (approximately €7.2 billion, approximately US$ 9.0 billion) or SEK 398,000 per person with dementia (approximately €45,000, approximately US$ 57,000). By far the most important cost item is the cost of institutional care: about 60% of the costs. In the sensitivity analysis, different quantification and costing approaches for informal care resulted in a great variation in the total societal cost, ranging from SEK 60 billion (€6.8 billion, US$ 8.6 billion) to SEK 124 billion (€14.1 billion, US$ 17.8 billion).

  Conclusions: The societal costs of dementia are very high. The cost per person with dementia has decreased somewhat, mainly because of de-institutionalisation. The majority of the costs occur in the social care sector, but the costing of informal care is crucial for the cost estimates.

 • Viklund, Malin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Digitalt systerskap: En kvalitativ innehållsanalys om hur bloggare uttrycker och beskriver systerskap2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Systerskap är ett begrepp som är starkt sammankopplat med den feministiska rörelsen och dess framväxt. Tidigare forskning visar att systerskap är ett komplext begrepp med många olika innebörder. Det har bland annat ansetts fungera som en förenande kraft och ett verktyg för att erövra framtiden samtidigt som det också likställts med ett ideal om solidaritet. Denna uppsats studerar hur man på två olika feministiska bloggar beskriver och uttrycker systerskap i dagens samhälle. Med den kvalitativa innehållsanalysen som metodologisk utgångspunkt så analyserades fyrtionio blogginlägg för att urskilja olika uttryck och beskrivningar av systerskap. Resultaten presenteras via temat: Det paradoxala systerskapet samt dess tre ingående kategorier: uppdelningeni ett vioch dem; uttryck för solidaritet och systerskapandesamt bloggandet ochnätet som politisk arena med förenade krafter. Resultaten återkopplas främst till det teoretiska begreppet "Us” within the ”Other”, där särskilt uppdelningen i så kallade in-grupper och ut-grupper diskuteras, samt tilltidigare forskning kring begreppen systerskap och virtuell feminism. Studien visar att feministiskt bloggande är en viktig del för den feministiska framtiden och att systerskap behövs än idag för en framgångsrik kamp mot patriarkala strukturer.

 • Seidegård, Jacob
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Talent management inom universitetsvärlden: En case-studie om ReaL--Research and Leadership vid Umeå universitet2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this case study is to examine how talent management is applied in a university environment and how development in leadership skills for the participants of a project affects their willingness to stay at the university. This study also highlights the purpose of using a strategy like talent management to keep key people in the organization to stay and also that theories about talent management needs to be complete with theories about loyalty and commitment. This is done through examining the project Real-- Research and Leadership that the University of Umeå provided for 21 researchers and the first round of the project took part between 2015 and 2016. The purpose of this project is to work as a supporting instance for the researcher’s research career in an long term goal to get the young prominent researchers to stay and keep working at the University. To do so, ReaL, as the project is commonly called, offered the researchers a course with the possibility to develop their leadership abilities that would help them in their future research career. But also to introduce them to interdisciplinary contacts in an attempt to broaden their research network and to give them an increased general knowledge sharing. The data gathering for this study was partly done through surveys that were handed out to the participants at the last day of the course and by interviews with selected participants from the course. The quantitative results of the study show that the participants showed a positive feeling against the impact on the participant’s willingness to stay at the University of Umeå and that the support for their research careers and an enhance in their ability in communication and conflict management was highly contributed towards their willingness to stay at the university. ReaL as a support tool for the participants was also a highly contributed factor for their willingness to stay. The Qualitative results on the other hand shows a more complex situation. Even thou that the project had a positive impact, other external factors paid more contribution to the researcher’s willingness to stay then what the quantitative results shows. These factors were the layout of the city of Umeå, their family situation and their partner’s works situation.

 • Nilsson, Mika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Betydelsen av implementering och samverkan för flyktingmottagandet i Kalix Kommun: En kvalitativ studie om etableringsreformen, gatubyråkraten och samverkan kring flyktingmottagande2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om implementering av Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare SFS 2010:197 i Kalix Kommun. Syftet har varit att undersöka hur verksamheter ansvariga för flyktingmottagandet samverkar i Kalix, samt vad det är beroende av för att fungera. För att undersöka detta har kvalitativa, semistrukturerade intervjuer genomförts med nio respondenter i Kalix Kommun. De teoretiska utgångspunkter som används är implementering, gatubyråkrat och samverkan. Det första av de fyra resultaten från denna uppsats är att samverkan i Kalix verksamheter karaktäriseras av informella kontakter. Det visar att en formellt nedskriven ansvarsfördelning är viktig för att handskas med problem som kan uppstå med en alltför personbunden samverkan. Det andra resultatet visar att Arbetsförmedlingen upplever tidsbrist i att hinna med sitt uppdrag som både samordnare och etableringsansvarig som Lagen om etableringsinsatser inneburit (SFS 2010: 197). Det tredje resultatet visar att samverkan mellan tjänstemän och politiker beskrivs som ett gap och kan utökas för att bättre kunna utnyttja varandras kunskaper. Slutligen visar det fjärde resultatet att politikernas styrning och ledarskap har betydelsen för det praktiska utförandet av politiska beslut.

 • Lindahl, Rasmus
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Healing, knowledge and transcendental experiences of unity: Motivations and experiences of shamanism and entheogens in the Andes.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines motivations and experiences of shamanism and entheogens in the Andesfrom the perspective of the participants of entheogenic ceremonies. The results suggest thatemotional healing, pursuit of knowledge, need for connection and transcendence are prevalentmotivators of the participants. Further the results indicate that emotional healing is achievedthrough acquiring knowledge about the self and significant others, and the need for connection ismet through transcendental experiences of unity. Moreover, accounts of “deprogramming”properties of the entheogens is perceived to aid in the process of self-realization which in turncould result in fundamental life changes if the new knowledge obtained is applied.

 • Jesper, Gunnarsson
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Barnvaccinationer - individens rättighet eller samhällsansvar?: En jämförande studie om föräldrars beslut angående det allmänna vaccinationsprogrammet och HPV vaccination2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att tveksamhet angående vaccinationer i Europa förekommer, inte bara bland de som nekat vaccination utan även bland de som accepterat vaccinationer. Att det finns en utbredd tveksamhet gör också att det finns en risk för att täckningsgraden för bland annat barnvaccinationer kan sjunka i Europa. Att tveksamhet förkommer, och att det kan påverka täckningsgraden för barnvaccinationer på sikt har gjort mig intresserad av att ta reda på mer om hur föräldrar fattar sina vaccinationsbeslut. Syftet med denna studie har varit att jämföra föräldrars beslutsfattande angående det allmänna vaccinationsprogrammet och HPV vaccination. Jag har undersökt hur besluten fattats, på vilka grunder dem fattas och till vilka och vad föräldrarna hyst tillit till i relation till respektive vaccinationsbeslut. Detta är en kvalitativ studie och jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer med fem föräldrar som fattat eller skjutit på beslut angående både det allmänna vaccinationsprogrammet och HPV vaccination. Som teoretiskt ramverk har jag bland annat använt mig av begreppen tillit, expertsystem, risk, indirekt kontroll samt självtillit. Jag har även undersökt om det går att relatera respektive beslut till ett ideologiskt skifte som handlar om att sjukvårdspolitiska riktlinjer har gått från att betona allmänhetens bästa till att betona individens valfrihet. Resultatet har visat på att beslutet angående det allmänna vaccinationsprogrammet har varit rutinmässigt för föräldrarna och baserat detta beslut på sin tillit till de offentliga aktörer som kringgärdar detta program. Beslutet angående HPV vaccination upplevde föräldrarna som mer riskfyllt och i detta beslut baserades tilliten förutom på expertsystem även på personliga relationer. Resultatet har också visat att företrädare för vaccinationer och representanter för hälso- och sjukvård i vissa fall påverkar föräldrarnas inställning till vaccinationerna. Jag har även funnit att det inte gått att utesluta att det ideologiska skiftet har haft betydelse för hur besluten har fattats. Jag har funnit vissa överenstämmelser mellan ideologierna och på vilka grunder besluten har fattats.