umu.sePublications
1234567 151 - 200 of 484
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Johansson, Sara
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Enbuske, Linda
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Barns rätt till sin frihetsberövade förälder2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige har idag ca 30 000 barn där en förälder är frihetsberövad. Kriminalvårdens övergripande ansvar är dels att minska brottsligheten men också att öka tryggheten hos samhällsmedborgarna. Som myndighet har Kriminalvården också till uppgift att arbeta utifrån barnkonventionen och uppfylla dess intentioner i den mån det är möjligt. Syftet med studien är att undersöka och analysera hur en grupp barnombud inom Kriminalvården arbetar i sitt dagliga arbete för att implementera barns rätt till umgänge med sin frihetsberövade förälder utifrån barnkonventionen. Studien utgår från en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer har genomförts med barnombud på sex olika anstalter, då inkluderat häkten med varierande säkerhetsklasser och storlekar. Tidigare forskning visar att barn har ett stort behov av att ha kontakt med sin förälder trots att denne frihetsberövats. Kontakt med sina barn visar sig också vara av stor betydelse för att den frihetsberövade ska kunna leva ett fullgott liv efter frigivningen. Studien visar att Kriminalvården arbetar på olika sätt för att leva upp till barnkonventionens intentioner och att barnperspektivet finns med genom hela verkställigheten. Studien visar också att kvinnor har en mer utsatt situation, både vad gäller deras relation till sina barn men också hur samhället ser på frihetsberövade kvinnor. Våra slutsatser i denna studie är att Kriminalvården har gjort ett stort förändringsarbete de senaste åren för att arbeta mer utifrån ett barnperspektiv. Även då säkerheten går i första hand arbetar Kriminalvården intensivt för att ha med barnperspektivet i sitt arbete. Barnperspektivet finns med i den frihetsberövade förälderns verkställighetsplan, ett första besök föregås alltid av en utredning för att klargöra om det är till barnets bästa. En annan slutsats är att barnombuden skulle kunna arbeta än mer med detta om det avsattes mer tid för det i deras dagliga arbete.

 • Lingegård, Johan
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Kodväxling i finsk förskola i Sverige: En kvalitativ studie om språkutveckling i finska2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate how pedagogues in preschool can support children with Finnish as mother tongue in their language development in Finnish. Previous studies in the field of language development stresses the importance of the child's capability to understand and to make itself understood. Through the perspective of translanguaging, code switching is a natural part of a bilingual person's language, although the language is constantly adapted to the linguistic situation. In qualitative interviews, pedagogues in a Finnish preschool in Sweden described their perception of how code switching affect the language development, how the language development is affected when code switching is not selectable, and how contextual attitudes affect the tendency for code switching. The result showed that code switching increases the possibilities to express oneself, that a well-developed bilingualism has importance for the identity, and that social norms implies consequences to the individual's language practice.

 • Lindberg, Victoria
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Ridefors, Emma
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Erfarenheter av stödinsatsarbete för våldsutsatta barn: En kvalitativ studie om vad behandlare inom socialtjänsten upplever sig behöva för att kunna tillgodose de riktlinjer och krav som finns2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar att barn som utsätts för våld i hemmet löper en ökad risk för att själv börja använda sig av våld senare i livet. Därför är rätt stöd och hjälp till våldsutsatta barn viktigt för att barnet ska kunna bearbeta sina upplevelser av våldet för att kunna få en gynnsam utveckling. Kravet på stödinsatserna för våldsutsatta barn regleras på olika sätt i riktlinjer, lagar och styrdokument. Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter behandlare inom socialtjänsten har av stödinsatsarbetet med våldsutsatta barn, samt hur behandlarnas upplevelser och förutsättningar av att kunna tillgodose krav som finns i riktlinjer, lagar och styrdokument kring arbetet med våldsutsatta barn ser ut. Vi har använt oss av en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer där fyra behandlare inom socialtjänsten samt en kurator i två olika kommuner har deltagit. Vi har analyserat studiens empiriska material utifrån kvalitativ innehållsanalys och har presenterat resultatet i tre olika teman: “I mötet med våldsutsatta barn”, “Tillgångar i arbetet” och “Förhållningssätt till riktlinjer och styrdokument”. Resultatet visar att det upplevs en avsaknad av beprövade metoder i stödinsatsarbetet, men att det också finns andra faktorer som anses vara betydelsefulla i arbetet med att kunna tillgodose kraven.

 • Forsberg, Pontus
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Fragment av ett barnperspektiv: En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av kontakten med socialtjänsten2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barn och unga som kommer i kontakt med socialtjänsten har rätt att få information som är anpassad så att de förstår den. Detta är en förutsättning för att barn och unga på bästa sätt ska kunna vara delaktiga i frågor som rör dem. Trots att lagstiftningen uppdateras kontinuerligt för att stärka barnens rätt brister socialtjänsten ofta med att uppnå ett barnperspektiv i frågor som rör barn. Syftet med studien var att undersöka ungdomars upplevelser i kontakten med socialtjänsten, med fokus på bemötande och delaktighet. Studien är kvalitativ där den empiriska grunden utgjorts av semistrukturerade intervjuer med fyra ungdomar i åldern 15-18 år, som alla varit föremål för en så kallad barnavårdsutredning samt att de tagit emot insats av socialtjänsten. Som analysmetod användes en kvalitativ analys där materialet bröts ned i koder och kategorier för att sedan analyseras mot tidigare forskning på området. Ur empirin går att utläsa att ungdomarna överlag var kritiska mot utredningsprocessen medan de var positiva till insatsen. Detta visar sig bland annat grunda sig i ungdomarnas upplevda delaktighet, som skiljt sig väsentligt mellan utredning och insats. Utifrån detta gick det att identifiera ett bristande barnperspektiv i kontakten med utredande socialarbetare.

 • Berglund, Sofia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Lindblad, Joanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Kvinnors utsatthet i beroendeproblematik: En kvalitativ studie om socialsekreterares uppfattning gällande behovet av könsspecifik behandling2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En kvalitativ studie baserad på intervjuer som riktade sig mot socialsekreterare i en medelstor kommun. Syftet var att fånga deras upplevelse av kvinnor i missbruksproblematik. Genom fem intervjuer ämnade studien att undersöka socialsekreterarnas upplevelse av kvinnor i missbruks utsatthet, behov och vilka insatser som finns att erbjuda kvinnor i missbruk. Ytterligare syfte med studien var att urskilja skillnader mellan kvinnor och mäns utsatthet i missbruksproblematik. Respondenterna upplever att kvinnor och mäns utsatthet uttrycker sig på olika vis. I intervjuerna framkom även att kvinnor i missbruk ofta har en multiproblematik Vidare menade respondenterna att mäns utsatthet är kopplad till kriminalitet och drogskulder medan kvinnors utsatthet består av olika former av våld. Fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt våld. Våld som män i kvinnans närhet utsätter henne för. Resultat från studien visar att kvinnor är längre gångna i sitt missbruk när de får kontakt med socialtjänsten än vad män är. Detta upplevs kunna vara kopplat till mer skuld och skam hos kvinnor med beroendeproblematik än hos män. Denna skam upplevs av intervjupersonerna vara i särskilt stor utsträckning hos missbrukande kvinnor med barn. Slutsatser författarna kunnat dra genom studien är att missbrukande kvinnors problematik skiljer sig från männens problematik och kan därför antas behöva en behandling utformad efter deras behov. Vidare slutsats är att missbrukande kvinnor är dubbelt utsatta, både på grund av att de är kvinna i dagens samhälle, med rådande maktstruktur. De är även i numerärt underläge under missbruksbehandling som dessutom oftast utformas efter män.

 • Eriksson, Ebba
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Cederfeldt, Moa
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  BRIST PÅ TROLLSPÖN ATT SVINGA MED: En kvalitativ studie om hur skolkuratorer på gymnasiet upplever det hälsofrämjande och förebyggande arbetet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har haft till syfte att undersöka vad som påverkar skolkuratorers ansvarsområden i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med elever. Kvalitativa intervjuer har genomförts med fyra skolkuratorer verksamma inom Umeå kommuns gymnasieskolor. Studien lyfter fram kontexten skolkuratorer arbetar inom och fokuserar på vilka organisatoriska och professionella villkor som skapar förutsättningar för skolkuratorn att genomföra ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. I studien har det visat sig svårt och komplext att utföra detta arbete. Det beror dels på att det inte finns någon enhetlig definition kring begreppen vilket tycks försvåra det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Inom ramen för de organisatoriska villkoren framkommer att arbetet bör vara integrerat i den pedagogiska undervisningen för att fungera och ha effekt. Inom skolan verkar även många av styrdokumenten och ledningens påtryckningar inte kunna mötas upp i det praktiska arbetet. Utifrån de professionella villkoren har det framkommit att det inom elevhälsoteamet inte är helt tydligt vem som ska utföra de olika arbetsuppgifterna och på vilket sätt detta ska ske. Skolkuratorns kunskapsområde visar sig även tillhöra andra professioner vilket leder till att kuratorns påverkningsmöjligheter försvåras. Det har även enligt kuratorerna framkommit åsikter kring att i en bredare utsträckning integrera arbetet i den pedagogiska undervisningen. I och med den nuvarande segregeringen skapas en hämning i kuratorns professionella förutsättningar att genomföra det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Ett förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan är essentiellt och det finns en samstämmighet kring att det ska genomföras men frågor kring hur det ska utformas och när de ska utföras kvarstår. 

 • De Lorenzi, Olivia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Persson, Amalia
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Att arbeta med hjärtat: En kvalitativ studie angående det ideella engagemang som finns för de ensamkommande unga som har blivit uppskrivna till över 18 år.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is about volunteer workers and their experiences about having an unaccompanied that has been written up in age to over 18 years by the Swedish Migration Agency. The study focuses on the importance of the volunteering that the network “Blomman” has done for the unaccompanied. The study is based on six semistructured interviews that we had with seven individuals. The informants are volunteers that have opened their homes for the unaccompanied. The result shows the importance of volunteering when it comes to the handling of unaccompanied. The volunteers contribute with human compassion and emotional commitment. However it appeared that theoretical knowledge might be required to handle the challenges that the volunteers will encounter. 

 • Ali Elamiri, Faten
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Selda, Naghikhani Azar
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Bethlehem, Terefe
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Vägen till ungdomskriminalitet: En kvalitativ undersökning om vilka förhållanden som bidrar till att unga män begår brott2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ungdomskriminalitet är ett ofta förekommande problem i dagens samhälle. Med anledning av detta har syftet med denna studie varit att få en djupare förståelse av de individuella och sociala förhållandena av ett kriminellt beteende bland unga män. Studien genomfördes genom kvalitativ innehållsanalys och det empiriska materialet insamlades genom narrativa intervjuer. Fokus lågiggerigger på fem unga mäns livsberättelser om barndomen, tonåren, kriminaliteten och framtiden. För att få en djupare förståelse av de riskfaktorer som ligger till grund för ungdomskriminalitet jämfördes det empiriska materialet med tidigare välkända riskfaktorer.

   

  Under intervjuerna har det lyfts fram olika riskfaktorer som kan ha bidragit till att ungdomarna i studien har utvecklat ett kriminellt beteende. Riskfaktorer som framkom under intervjuerna var att ungdomarna är födda i en familj där familjemedlemmar lider av psykiska funktionsnedsättningar eller i en familj där föräldrarna saknar effektiv föräldraförmåga, påverkan av grupptryck och/eller bosatta i ett område med låg socioekonomisk status. Även olika motiv som till exempel pengar, popularitet bland jämnåriga, makt och kontroll kan har varit bidragande till ett utvecklande av ett kriminellt beteende.

   

  Utifrån frågeställningarna kan man dock inte ange en entydig faktor till varför ungdomarna begår brott. Däremot kan ett samspel mellan olika faktorer utlösa ett kriminellt beteende hos en ung individ. Dessa faktorer kan vara uppväxtförhållanden, umgängeskretsen och resurssvaga bostadsområden. Informanterna har erhållit olika erfarenheter av livet under sin uppväxt. På så sätt fick forskarna ett brett perspektiv på olika faktorer som kan ha påverkat utvecklingen av ett kriminellt beteende.  

 • Nagy, Sofia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Uusimäki, Sara
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Samverkan, hur fungerar den?: En kvalitativ studie om skolkuratorers upplevelser av samverkan med lärare.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att det finns viss problematik i samverkan mellan skolkuratorer och lärare. Faktorer som kan påverkan samverkan som tagits upp i tidigare forskning är handlingsutrymmet och otydliga arbetsroller.

  Denna studie behandlar fem skolkuratorers uppfattningar kring hur samverkan ser ut och fungerar med lärarna på deras skolor, samt vad som påverkar samverkan. Studien bygger på fem semistrukturerade intervjuer med skolkuratorer i Umeå kommun. Resultatet av intervjuerna bearbetades utifrån en kvalitativ innehållsanalys vilket är en metod som syftar till att finna bakomliggande teman i materialet (Bryman, 2008). Analysering av materialet gjordes med hjälp av olika teoretiska begrepp, exempelvis rollkonflikter.

  Resultatet visar att inom samverkan mellan skolkuratorer och lärare fanns det svårigheter till följd av det formella handlingsutrymmet. Skolkuratorerna ansåg att de inte gavs tillräckligt med tid och möjligheter för att arbeta som de själva önskade.

  Gränsarbetet mellan de två professionerna var ännu en faktor som visade sig ha en betydande roll i relation till samverkan. Anledningen till att detta anses vara ett problem är att skolkuratorerna menar att arbetsrollerna är otydliga och att de inte vet vem som ska göra vad. Svårigheter inom samverkan kan också uppstå i samband med hur de personliga faktorerna ser ut mellan de två professionerna. Sammanfattningsvis visar studien på att trots att det finns många faktorer som har en påverkan på samverkan härstammar stora delar av problematiken i hur det formella handlingsutrymmet fungerar och ser ut.

 • Wisselgren, Per
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Tobias Dalberg, Mot lärdomens topp: Svenska humanisters och samhällsvetares ursprung, utbildning och yrkesbana under 1900-talets första hälft2018In: Nordic Journal of Educational History, ISSN 2001-7766, E-ISSN 2001-9076, Vol. 5, no 1Article, book review (Other academic)
 • Lindkvist, Dajana
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Hassan, Munira
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Vågen in och vägen ut ur missbruket: Blandmissbruk hos män i Sverige2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar hur människor lever frittfrån droger efter en lång tid av missbruk, hur de har lämnat det missbruket bakom sig och hur de undviker att hamna i ett drogmissbruk igen. Syftet med denna studie var att analysera och fördjupa sig i livet hos människor som länge har levt med missbrukoch som idag har lämnat missbruket bakom sig. I studien har vi kontaktat personer från målgruppen som är vuxna män i Sverige mellan åldersintervallet 45–55 åroch som undertjugo år har levt med ett missbruk, men som idag lever drogfria liv. Sex intervjuer har genomförts med målgruppen genom att använda kvalitativa och semistruktureradeintervjuer för att få insikt i ämnet, vägen in och ut ur missbruket.Av våra intervjuer talade fyra av de sex respondenterna om ensamhet. Respondenterna talade om att de ofta kände sig utanför, utanför sin familj och utanförsamhället. Att de framförallt saknadesin självrespekt. Resultatet visar att nyfikenhet, att vara ung, vilse, lättpåverkad av grupptryck och att söka efter identitet är några av anledningarna till att respondenterna hamnade i vägen för alkohol-och drogmissbruk. Att hantera stigmatiseringen som drivs i samhället och manifesteras av individer är något som intervjuarna talar om. Om hur det kommer till följd av ett liv som de inte längre lever.Resultatet visar att betydande förändringar skedde i respondenternasliv efter att haddegenomgått behandling. Respondenterna tog även upp vikten av attha empatiska människor inblandade i behandlingen och derasliv. Det är dessa empatiska individersom är villiga att fungera som stödsystem och är inriktade på att hjälpa individen att överleva i nya positiva och drogfria relationer. Det är viktigt att notera att alla våra respondenter lever ett drogfrittoch normalt lividag. Baserat på resultaten av vår studie har vi kommit fram till att det är möjligt för personer som har alkohol-ochnarkotikamissbruk att leva ett normaltliv efter att ha lämnat sitt missbruk.

 • Cambrant Steding, Tove
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  ”VI ÄR JU BARNENS FÖRETRÄDARE, DET VIKTIGASTE ÄR ATT VI GÖR SKILLNAD": En studie om anmälningsbenägenheten hos förskolelärare2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskolan är bland dem som ligger lägst i antalet orosanmälningar till socialtjänsten. Bristande återkoppling är en faktor som tidigare nämnts i vilka hinder som finns för förskolelärare att anmäla. Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för vilka faktorer som idag kan påverka förskolelärares benägenhet att göra orosanmälningar.Det material som användsär tidigare nationell och internationell forskning kring anmälningsplikt och anmälningsbenägenhet. Datainsamlingen har gjort via semistrukturerade intervjuer medfyra förskolelärare vidtvå förskolor i Västerbottens län. En kvalitativ konventionell innehållsanalys användes för att komma fram till resultat och slutsatser. De faktorer somvisade sigpåverka de intervjuadesanmälningsbenägenhet är fortfarande bristande återkoppling, deras syn på socialtjänsten, relationen till föräldrarna ochosäkerhet kring regelverket.Studiens slutsatser är att det inom de två förskolorna kan behövas mer information till förskolelärarna kring både regelverk och tillvägagångssätt vid anmälningsskyldighet. Menäven en samverkan på högre nivå, där socialtjänst och förskolelärare genom fysiska möten kan träffas för utbyte av kunskap kring de olika verksamheterna, erfarenheterna och utbildning kring barn som far illa.

 • Lagerskog, Emelie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Degerman, Gabrielle
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  VÅLDSUTSATTA KVINNOR I ALKOHOL- ELLER DROGMISSBRUK/BEROENDE: En dokument- och intervjustudie kring arbetssätt för yrkesverksamma inom socialt arbete2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien bygger på en genomgång av dokument där Socialstyrelsens offentliga dokument har undersökts utifrån om de rekommenderar specifika arbetssätt för arbetet med våldsutsatta kvinnor i alkohol- och drogmissbruk/beroende. Studien bygger också på intervjuer, där två intervjuer genomfördes. En intervju genomfördes med en representant från Socialstyrelsen och en annan genomfördes med två representanter från en medelstor kommun i Sverige, alla med nära anknytning till våld i nära relation i sitt arbete. Tidigare studier har visat att dessa kvinnor som grupp är särskilt utsatta och att forskning inom den svenska kontexten har varit begränsad. Studien visar att Socialstyrelsens dokument innehåller vissa arbetssätt såsom könsdifferentierad behandling och vikten av samverkan och ett gott bemötande. Socialstyrelsens representant tog upp svårigheten i att ta fram rekommenderade arbetssätt och metoder utifrån det bristande kunskapsläget, och att detta således speglas i de undersökta dokumenten. Representanterna från kommunal nivå uppgav att de inte använde specifika metoder för just våldsutsatta kvinnor i alkohol- eller drogmissbruk/beroende, utan att de har en grund i bland annat response based practice som de använder i arbetet med de kvinnor de träffar. Studien belyser den särskilda utsatthet som dessa kvinnor ofta befinner sig i, och hur det kan sägas finnas många faktorer som bidrar till detta. Studien berör organisatoriska faktorer såsom starkt avgränsade verksamhetsområden där yrkesverksamma inom socialtjänsten ofta har sin huvudsakliga kompetens och arbetsuppgifter inom antingen missbruk eller våld samt det rådande kunskaps- och forskningsläget inom den svenska kontexten som möjliga bidragande orsaker.

 • Eliasson, Johanna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Frånberg, Mats
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  EXPLORING ATHLETES’ PSYCHOSOCIAL ENVIRONMENT ON THRIVING IN SPORT2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examined coach-athlete attachment as a contextual enabler for thriving (hedonic and eudaimonic well-being, and subjective performance) in sports, and the mediating effect of basic psychological needs satisfaction between coach-athlete attachment and thriving in sports. A total of 131 Swedish athletes from organized teams and individual sports were recruited (78% women, 22% men, ages between 15-41, M = 18.99, SD = 4.31). An online survey was used to collect data. Results indicated that the sample perceived their coach to fulfil basic attachment functions indicating that the coach can be seen as a context specific attachment figure. Mediation analysis revealed that insecure coach-athlete attachment was negatively associated with well-being. Anxious coach-athlete attachment was negatively associated with subjective performance. Secure coach-athlete attachment was found to be positively associated with well-being. Basic psychological needs generally mediated the association between attachment styles and thriving. Overall, the findings highlight the importance of further examination of coach-athlete attachment and the coaches’ role in supporting athletes’ basic psychological needs in order for them to thrive. 

 • Geholm, Jakob
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Sports medicine.
  Coach-atlet relationens kvalité och faktorer för överträning hos svenska CrossFit-utövare: Påverkar svenska CrossFit-utövares upplevda relation med deras coach graden av faktorer som kan relateras till överträning?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to expand the understanding of the role of coaches in the degree of factors that can be related to overtraining among Swedish CrossFit-athletes. The participants consisted of 42 CrossFit-athletes (n=42), these consisted of 30 women (72 %), 11 (26 %) men and one who did not want to define gender (2 %). All participants were from Sweden. The participants were 33 (± 8.8) years old and trained CrossFit regularly an average of 5.9 hours / week (± 3.4). A questionnaire consisting of The Coach-Athlete Relationship Questionnaire, Motives for Physical Activity Measurement-Revised, The Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire Revised Version, The Multi-component Training Distress Scale, The Perceived Stress Scale- 4 Item, and a Feedback Questionnaire was sent to 120 active CrossFit-athletes. The significance level of the studie was alpha=0.05. The results showed a significant positive correlation (p<.05, r = .347) between the quality of the coach-athlete relationship and the vigour of CrossFit-athletes, significant positive correlation (p<.05, r = .349) between the quality of the coach-athlete relationship and positive feedback as well as a significant negative correlation between the motive "Health" for physical activity and sleep difficulties (p<.05, r =-.323). A sure conclusion cannot be deduced from the latter result, but the quality of the coach-athlete relationship seems to be related to one certain specific factor related to overtraining among Swedish CrossFit-athletes, more specifically their vigour. The studie’s results also show that the type of communication that the CrossFit-athlete experiences their coach is using, could be related to the coach-athlete relationship quality. Future research should explore the subject to expand the understanding of the relationship between coaches and CrossFit-athletes.

 • Westling, Linnea
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Jämförelse av den viktminskande effekten och biverkningar av Orlistat och Liraglutid vid behandling av fetma2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Nordgren, Hampus
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Energieffektivisering av Hökensåsskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  An energy efficiency has been performed at a school to measure possible actions which can reduce the buildings use of energy. Options of actions have been measured on two parts of the school, one older part with focus on the construction and one a bit newer with focus on ventilation. The results of these actions are later presented in a life cycle analysis to measure profitability. The project started with the creating of a model of the older part of the building. This were made in IDA ICE to perform simulations of different actions in the construction. Chosen action on construction gave results with reduced energy of 152 607 kWh every year. This corresponds to about 167 868 SEK every year. Calculated in a life cycle analysis resulted in a pay-off time of about 32-44 years. Pay-off time depends on the investment though which most likely will reduce in cost during execution and reduce the pay-off time. Ventilation in the newer building were compared against exchange of the system to a FTX-system. Calculations were made in a calculation form in Excel made by Bengt Dahlgren. The results were that an exchange of the system would reduce energy use by 294 053 kWh every year. This corresponds to about 321 330 SEK every year. Inserted into a life cycle analysis would result into a pay-off time of about 7.1 years.

 • Ekholm, Edwin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Sports medicine.
  Niman, Rudolf
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Sports medicine.
  Kan fälttester indikera fysisk prestation under match?: En korrelationsstudie utförd på manliga elitfotbollsspelare i Sverige2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There is an inadequate amount of studies which have examined Change Of Direction Speed test (CODS) and Repeated Sprint Ability test (RSA) possibility to indicate match-related physical performance, measured with GPS-system. The aim of this study was to examine the relationship between two field test, 20 meter Repeated Sprint Ability (RSA20), Modified-Change of Direction Speed test (M-CODS) and match related physical performance: average distance (MD), acceleration (ACC), deceleration (DEC), high intensity running (HL),  very high intensity running (VHL), sprints and peak velocity (MH) during games recorded with GPS system (S5, 100Hz, MinimaxX, CatapultsSports, Australia). During the pre-season, ten Swedish male elite soccer players (25.5±2.1 y/o, 78.8±3.6 kg,181.34±.9 cm), completed the two field tests. The results of the two test were later compared and related to in-game physical match performance. This study found moderate significant relationships between best time on RSA20 (RSA20best) and acceleration added with deceleration (ACC+DEC) (r=-0.643) and sprints (r=-0.638). The conclusion of this study was that these analyzed field tests should not be used with the intention to indicate physical match related physical performance, due to the major influence of internal and external factors during gameplay.

 • Wallin, Elin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Ahlström, Amanda
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Köpintentioner i den moderna E-handeln: En kvantitativ studie om faktorer som påverkar köpintentioner av träningskläder i en e-handel för kvinnor i generation Y och Z2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Shoppingmiljön för detaljhandeln har genomgått stora förändringar under de senaste åren. Realisationer samt kampanjer blir att vanligare och mer frekvent förekommande samtidigt som stora delar av konsumenternas olika produktköp numera sker allt mer via internethandeln istället för i fysiska butiker. Den fysiska klädhandeln får det allt tuffare och visar en nedåtgående trend i försäljningssiffror, vilket kan härledas både till den ökade e-handeln samt till det faktum att allt fler kampanjer gör att konsumenterna kan välja att fynda i princip när som helst då nästa kampanj aldrig är långt bort. Samtidigt som e-handeln växer och digitaliseringen av modebranschen blir allt tydligare, så blir det även allt viktigare för företagen att nå ut till de yngre generationerna, Y och Z, som är mer uppkopplade än någon tidigare generation och spenderar mycket tid på sociala medier. Dessa generationers förkärlek för digitala medier påverkar även deras köpbeteenden vilket gör det allt viktigare för företagen att förstå sig på dessa generationer och vad som motiverar deras köpbeteenden.

   

  Syftet med denna studie är därför att undersöka vilka faktorer som påverkar köpintentionen hos kvinnor i generation Y och Z. Vidare är studien riktad till de kvinnor i dessa generationer som handlar träningskläder online då denna uppsats utgår från träningskläds-företaget Stronger då detta företag är en bra representation av ett yngre digitalt företag vars huvudsakliga målgrupp är kvinnor i åldrarna 18 till 30 år, en grupp som även faller inom ramarna för generation Y och Z.

   

  Studien utformades som en kvantitativ undersökning utförd både i webb-enkätform samt via fysiska enkäter och genererade 128 respondenter tillhörande målgruppen. De faktorer som undersöktes kopplade till köpintentioner var: priskänslighet, fyndshopping, självbild, opinion seeking, påverkan av influencers, user-generated content, elektronisk word-of-mouth, varumärkeslojalitet samt varumärkesinvolvering. Resultatet av studien fann att faktorerna priskänslighet, fyndshopping samt user-generated content fick ett signifikant stöd för sin påverkan på målgruppens köpintentioner av träningskläder i e-handeln. Bakomliggande faktorer för detta resultat diskuteras sedan av författarna med stöd av tidigare forskning och slutligen presenteras förslag för fortsatt forskning samt praktiska rekommendationer för Stronger.

 • Gradin, Gustav
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Hantering- och belastningsproblematik för byggnadsarbetare2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the construction industry isheavy lifting and handlingof rough machinesa daily exposure to the workers. Damage and accidents occur due poor ergonomic conditions. It’s difficult to remedy the injuries because they don’t happen overnight but after a long time of bad ergonomics. Assistive aidthat are available to ease the workload or decrease the vibrations aretime consuming and difficult to useI most cases. In an industry where the ways of workinghave been the same for a long time, it is difficult to change.In my project I have made research at two workplaces in Umeå, both at the company NCC. There I have asked carpenters, electricians, plumbers and othersabout how they seehandling and load problems. I also checkif the workers have knowledge about their tools and working methods. To have a good working environment is a key factor at NCC and they’re working hard at achieving that. Information from the group regarding safe useof machines and safe methodsfor the worker are availableto share. The information is conveyed to the craftsmen in the form of work preparation, daily security review, education, etc. but the damage is still to a large extent.The thesis work was conducted using literature studies, questionnaire surveys and dialogues to collect information on charged work. Finally, the theory was compared with actual work methods at the construction sites I visited to see what couldbe addressed.The result that emerged during the time I was working washow many of the workers knew that they were working the wrong way and could in the long run could be harmful. It was something they were aware of but were not so keen to do anything about it. One thing I found outwas that the assistive aidisnot used to the extent that they should and there is a certain degree of laziness among the professionals. When I was reviewing the answers, I’ve saw thatmany responded that they only used tools sometimes or only if they were nearby.I learned a lot of the work and partly that it is not easy to think anything in theory and expect it to work.I also learned that the construction industry is a special industry when it comes to change. For NCC, which has eighteen thousand employees, it takesa lot to change work-thinking and approaches.

 • Pihl, Per-Jonas
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Historiebruk i Norrbottniska dagstidningar: Exemplet med rallarna2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper concerns the question how the Norrbottnic railway navvy has been used inNorrbottnic newspapers in order to deal with contemporary issues of a political and economicnature. The time period covered is 1951-2004 and 36 newspaper articles have been used. Thepaper shows that there is no obvious connection between the newspapers political affiliationand the components from the navvies lives one otherwise would expect the newspaper topresent. Ideological use of history is not always present. There are other uses of history to, inthe articles. On the other hand the results of this investigation shows all newspapers wants topreserve the navvies accomplishments for later generations. There is no clear connectionbetween a decision to preserve and important events in the surrounding contemporary society.A commitment to preserve is taken independently of important contemporary events.

 • Salomonsson, Ida
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Witting, Johanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Din kunskap gynnar andra: En studie om hur tyst kunskap delas2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett företags lönsamhet beror till stor del på den kunskap som finns inom organisationen. För att skapa hållbara konkurrensfördelar har därför hantering av kunskap blivit en viktig faktor vid styrning av dagens företag. Den tysta kunskapen är svår för konkurrenter att replikera då den finns inbäddad inom individen och inte kan uttryckas i ord och skrift. Hur den tysta kunskapen delas för att gynna hela organisationen blir därför en nyckelfråga för att skapa konkurrensfördelar.

  Social interaktion ansikte-mot-ansikte har visat sig vara den viktigaste faktorn vid delning av tyst kunskap varpå vi funnit det intressant att studera hur detta sker på arbetsplatser där de anställda framförallt arbetar på distans från varandra. Vi menar att inom kunskapsintensiva företag där anställda arbetar inom projekt och är utspridda på olika arbetsplatser saknas de naturliga mötesplatserna som tillåter interaktion ansikte-mot-ansikte. Därav har studies syfte varit att finna hinder och möjligheter för delning av tyst kunskap och på så vis bidra med praktiska rekommendationer till ledningen inom kunskapsintensiva företag.

  Detta är en kvalitativ fallstudie som utförts på ett kunskapsintensivt företag. Det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med personer inom företaget som innehar ledande befattningar samt individer inom deras respektive team. Genom att tolka och analysera det empiriska materialet mot studiens teoretiska referensram har studiens resultat vuxit fram.

  Slutsatserna visar att tyst kunskap delas genom fysiska sociala interaktioner. Vi har funnit att företagskulturen har en stark påverkan på delningen av den tysta kunskapen då den influerar anställdas öppenhet och vilja att hjälpa varandra. På arbetsplatser där anställda ofta arbetar på distans från varandra blir det ett ledningsansvar att skapa möjligheter till interaktioner. Relationer som skapas genom interaktion mellan kollegor där erfarenheter utbyts är därför en viktig möjliggörare för delning av tyst kunskap.

 • Bylinder Westerberg, Frida
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Sports medicine.
  Magnusson, Gabriella
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Sports medicine.
  Hamstringsruptur – en fotbollsspelares svåraste motståndare: En litteraturstudie framtagen för att hjälpa fotbollstränare att förebygga och behandla hamstringsrupturer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Soccer is one of the most injured sports. 70-90% of the injuries are located in the lower extremities. The most common injury is hamstring strain and accounts for 37% of lower limb damage. There is a lot of research done today on hamstring strains for male soccer players, but the injury rate for hamstring strains is not diminishing.

  Purpose: This study wants to contribute to increased awareness and knowledge of the origin, rehabilitation and prevention of hamstring strains for coaches in male football teams.

  Method: The study has complied already existing literature on the chosen areas to answer the purpose of the study. The chosen method on the study is a literature study.

  Result: (1) Origin: High Speed Sprint & extension. (2) Rehabilitation: Individual conservative treatment. (3) Preventive measures: Eccentric exercises eg: Nordic hamstrings training, Askling Glider.

  Conclusion: More knowledge is needed in the field, for both athletes and coaches, and the knowledge must be presented in a useful way.

 • Brännvall, Erik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Hall, Jens
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Bostadsrättsföreningar och avskrivningar – en svår kombination?: En kvantitativ studie om bostadsrätsföreningars agerande och redovisning i samband med K-regelverkets införande2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bostadsrättsföreningar, deras redovisning och ekonomiska situation har hamnat i blickfånget de senaste åren i och med en snabb händelseutveckling och en aktuell debatt kring deras agerande och övergripande utgångspunkter. Bakgrunden till detta ligger i införandet av nya redovisningsregler i och med att K-regelverket började gälla från och med 2014 och specifikt i samband med ett förbud av den progressiva avskrivningsmetoden. I och med en stark anknytning till privatpersoners ekonomi på kort och lång sikt, samt de stora värden som är under förvaltning innehar bostadsrättsföreningarna en viktig ekonomisk betydelse i samhället. Genom att deras huvudsakliga syfte inte är att skapa vinst, en grundläggande självkostnadsprincip ska råda och deras dominerande tillgång på ett enhetligt sätt utgörs av fastigheter, har bostadsrättsföreningarna speciella karaktärsdrag.

  Med grund i detta avses i denna studie att undersöka vilken möjlig påverkan K-regelverkets införande kan ha haft på nyare bostadsrättsföreningars ekonomiska situation. Detta ska ske genom att kartlägga, studera och dra slutsatser utifrån hur föreningarnas resultat, intäkter, avskrivningar och finansiella ställning i övrigt utvecklats mellan åren 2013 till 2016. Då även en möjlig intressant framtida utveckling identifierats genom ett förslag kring ett införande av konsekventa redovisningsregler för bostadsrättsföreningar, avses även att ge en framåtblickande implikation om hur detta förslag kan tänkas påverka.

  Studien har utförts med en kvantitativ metod och genom en manuell datainsamling för ett slumpmässigt urval om 250 bostadsrättsföreningar erhölls ett skräddarsytt datamaterial. Utifrån det identifierade problemet i kombination med befintlig teori inom redovisningsval och beslutsfattande i organisationer tillsammans med agentteorin formulerades och testades sex stycken hypoteser empiriskt. Hypoteserna relaterade till hur föreningarnas redovisning och ekonomiska situation utvecklats, de redovisningsval som skett samt deras agerande. Tillsammans ämnade hypoteserna till att identifiera skillnader och samband som kunde tänkas ha uppstått under tidsperioden.

  Studiens resultat påvisar att nyare bostadsrättsföreningars ekonomiska situation har påverkats av K-regelverkets införande och att denna effekt är ihållande. Genom effekter i redovisningen i form av ökade avskrivningskostnader och ett försämrat redovisningsmässigt resultat kan de nyare bostadsrättsföreningarna argumenteras ha utfört avskrivningsval med ett egenintresse som bakomliggande motiv. Det empiriska resultatet ger en indikation på att den självkostnadsprincip som ska råda, med hänsyn tagen till ett mera långsiktigt perspektiv, inte uppfylls. På sikt ger studiens resultat bilden av nyare bostadsrättsföreningar idag inte sätter undan tillräckligt med medel för det långsiktiga underhållsbehovet som bör ske, och att en möjlig förklaring till detta kan ligga i ett agentproblem som kan urskiljas. Möjliga konsekvenser i form av ett behov av högre årsavgifter kan observeras. Den framtida utvecklingen inom området genom mera konsekventa redovisningsregler indikerar en än försämrad ekonomisk situation genom att än högre avskrivningar kan behöva ske i framtiden, men förslagets möjliga konsekvenser blir svåra att urskilja i och med det observerade agentproblemet.

  Studien och dess resultat är av intresse för de intressenter som knyter an till bostadsrättsföreningarna i olika sammanhang, exempelvis nuvarande och framtida medlemmar, kreditgivare och lagstiftare. Studien kan tänkas ge en insikt och ett bidrag till debatten kring nyare bostadsrättsföreningars ekonomiska situation och redovisning både i ett historiskt och framåtriktat perspektiv. 

 • Nissim, Donata
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Mugwira, Tatenda
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Sustainability reporting and the related challenges of the United Nations Global Compact signatories: A qualitative study in the Nordic region2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Sustainability has been one of the most discussed topics among the business world and society for the last decade. The globally growing concern about sustainability related issues has led to businesses and non-businesses meet the demand of their stakeholders by producing a sustainability report to demonstrate their work and development in sustainability and how they have measured it. There has been a fast-growing trend of sustainability reporting in few years and there are a number of different initiatives and requirements that define what kind of sustainability reports are produced. From the different sustainability initiatives, the largest principle-based initiative is the United Nations Global Compact (UNGC) with almost 13 000 signatories and the largest reporting-based initiative is the Global reporting initiative (GRI). These two initiatives entered in to a partnership in 2010 with the aim of the GRI providing guidance for the signatories on how to disclose information from different areas in sustainability in their sustainability reports. There has been previous research that criticized the UNGC to be too broad and the principles difficult to translate in to sustainability reporting despite the existing partnership with the GRI. These previous studies expressed the lack of qualitative studies about the subject especially from the signatories’ perspective and the importance of approaching the topic from a practical point of view. The purpose of our research study was to create an understanding of the practicalities in UNGC signatories’ sustainability reporting, the challenges they face in the progress and how are they approaching those challenges. The thesis focuses on the Nordic region and the two research questions are:

   

  How are the UNGC signatories practically translating the 10 principles into their sustainability reporting? What challenges do UNGC signatories find in sustainability reporting in general and how have they approached these challenges?

   

  To answer these research questions the authors conducted a qualitative study by semi-structured interviews with company representatives from different Nordic UNGC signatories. The research study identified how do they practically identify what to report about the principles which is determined by materiality assessment provided by the GRI framework. This determines what is material for the company and its industry and focus on those areas in their sustainability report. Legal requirements, internal regulations and other commitments were also identified guiding sustainability reporting. The main challenges related to the sustainability reporting were mainly about data related issues, satisfying the stakeholders and the high number of different frameworks and regulations that are not necessarily interrelated. Majority of the participants approached these challenges by carrying out the materiality assessment as accurate and clear as possible in order to avoid data related difficulties. Some participants offer their different stakeholders with sustainability related information by different forms in order to make the sustainability reporting easier to read and understand. For the high number of frameworks and regulations, the participants have expectations for alignment among them in the future in order to make the reporting easier for everyone involved with sustainability reporting. The results of our findings were supported by theories and concepts such as the stakeholder’s theory, signalling theory and the CSR concept. Previous studies about sustainability reporting and UNGC were also compared to our findings in the analysis.

 • Nehme, Ralda
  et al.
  Zuccaro, Emanuela
  Ghosh, Sulagna Dia
  Li, Chenchen
  Sherwood, John L.
  Pietilainen, Olli
  Barrett, Lindy E.
  Limone, Francesco
  Worringer, Kathleen A.
  Kommineni, Sravya
  Zang, Ying
  Cacchiarelli, Davide
  Meissner, Alex
  Adolfsson, Rolf
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychiatry.
  Haggarty, Stephen
  Madison, Jon
  Muller, Matthias
  Arlotta, Paola
  Fu, Zhanyan
  Feng, Guoping
  Eggan, Kevin
  Combining NGN2 Programming with Developmental Patterning Generates Human Excitatory Neurons with NMDAR-Mediated Synaptic Transmission2018In: Cell reports, ISSN 2211-1247, E-ISSN 2211-1247, Vol. 23, no 8, p. 2509-2523Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Transcription factor programming of pluripotent stem cells (PSCs) has emerged as an approach to generate human neurons for disease modeling. However, programming schemes produce a variety of cell types, and those neurons that are made often retain an immature phenotype, which limits their utility in modeling neuronal processes, including synaptic transmission. We report that combining NGN2 programming with SMAD and WNT inhibition generates human patterned induced neurons (hpiNs). Single-cell analyses showed that hpiN cultures contained cells along a developmental continuum, ranging from poorly differentiated neuronal progenitors to well-differentiated, excitatory glutamatergic neurons. The most differentiated neurons could be identified using a CAMK2A::GFP reporter gene and exhibited greater functionality, including NMDAR-mediated synaptic transmission. We conclude that utilizing single-cell and reporter gene approaches for selecting successfully programmed cells for study will greatly enhance the utility of hpiNs and other programmed neuronal populations in the modeling of nervous system disorders.

 • Franzén, Elis
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Gustafsson, Magnus
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Vägen mot hållbara transporter: En kvalitativ studie om hur företag inom maskinindustrin arbetar för att skapa hållbara transporter2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De senaste 30 åren har medeltemperaturen på jorden ökat kraftigt och beräknas även stiga i framtiden om vi fortsätter i denna takt, vilket kommer leda till bland annat klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Majoriteten av världens länder är därför överens om att en förändring måste ske får att få bukt med detta problem och att åtgärder måste tas. Hållbarhet har således blivit ett ämne som fått en allt mer central roll både i samhället i stort men även hos företagen. I den allt mer globaliserade värld vi idag lever i, så har företagens försörjningskedjor blivit allt mer globala på grund av den enkelhet som finns idag att transportera gods. Ökad global konkurrens innebär dessutom att företagens försörjningskedjor blivit längre och mer transportintensiva. Trots människors ökade efterfråga om hållbara produkter uppdagas sällan hur dessa produkter transporteras. Transporterna har nämligen en stor påverkan på miljön i form av utsläpp av växthusgaser, förtunning av ozonlagret, smog och en rad andra negativa påföljder. Hållbara transporter blir därmed en central del i denna studie där vi ämnar till att undersöka hur företag inom maskinindustrin arbetar för att skapa hållbara transporter genom att göra en kvalitativ fallstudie inom branschen maskinindustrin. För att kunna besvara denna problemformulering har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer där personer med god kännedom om transporter i de företag som representerar branschen intervjuats.

  För att skapa förståelse om varför arbetet kring hållbarhet kan variera mellan företag i samma bransch presenteras drivkrafter som en del i den teoretiska referensramen. Detta eftersom företagen som representerar branschen i denna studie är av varierad storlek, har olika ägarstrukturer och tillverkar olika produkter, vilka är faktorer som kan påverka i vilken utsträckningen ett företag arbetar med hållbarhet inom de olika områdena som teoretiska referensramen vidare tar upp vilket är viktigt för läsaren även att förstå. Dessa områden är val av leverantör och produktionsprocess som representerar ett mer strategiskt arbete, medan bränslen och fordon samt transportplanering står för ett mer operativt arbete.

  Resultatet i studien visade att företag inom maskinindustrin tenderar att vara positivt inställda till att arbeta med hållbarhet men att hållbara transporter var ett arbete som inte var speciellt utbrett. Vi har identifierat att maskinindustrin präglas av ekonomiska aspekter när det gäller transporter. Företag tenderar att fokusera på att kostnadsminimera sin försörjningskedja istället för att värdesätta hållbarhet som en viktig aspekt. Andra faktorer såsom flexibilitet, ledtider och kvalitét visade sig vara faktorer som värdesätts högre än att arbeta mer hållbara transporter. De hållbarhetsarbeten som företagen drev gällande transporter tenderade istället att vara indirekta effekter av genomförda kostnadsoptimeringar. Vidare fann vi att relativt enkla förbättringsmöjligheter finns genom att börja arbeta mer aktivt med transportplanering och samlastning eftersom det kan minska transportintensiteten utan att vara en ökad kostnad, vilket även blev vår praktiska rekommendation i studien.

 • Backlund, Theresia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Wiklund, Samuel
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Resultatmanipulering i samband med börsnotering: En kvantitativ studie av den svenska börsmarknaden2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den finansiella rapporteringen som företag upprättar är en betydelsefull källa till information för externa intressenter. De redovisningsregler och principer som gäller enligt IFRS öppnar dock till viss del upp för subjektivitet i bedömningen av hur redovisning av kostnader och intäkter ska ske. Att använda sig av bedömningar i samband med den finansiella rapporteringen för att ändra företagets resultat och därmed vilseleda företagets intressenter går under begreppet earnings management. När företag står inför en börsintroduktion har ledningen starka incitament att manipulera resultatet för att ge en optimistisk bild av företaget och dess potential. Utifrån detta ställer vi frågan om resultatmanipulering förekommer bland svenska företag i samband med börsintroduktion på den svenska aktiemarknaden.

  Studien är byggd på tidigare forskning som undersökt resultatmanipulering och börsnotering. Främst har studier där sambandet mellan resultatmanipulering och börsnotering studerats lyfts fram, men även studier som berör endast den ena av dessa har inkluderats. Vidare bygger studien på teorin om informationsasymmetri. Då företag ska börsintroduceras är tillgången till relevant information för investerare begränsad vilket medför att informationsasymmetri mellan företagets ledning och investerare uppstår.

  En kvantitativ forskningsstrategi har tillämpats där sekundärdata inhämtats från databasen Serrano. Inhämtad data inkluderar finansiell data från majoriteten av de svenska företagen som upprättat en koncernredovisning år 1997–2016. Datat har analyserats med hjälp av Dechow et al. (2012) utvecklade variant av den modifierade Jones-modellen som tar återföringar i beaktning, vilket förser oss med ett mått på diskretionära periodiseringar. Utifrån denna har olika modelleringar genomförts för att undersöka förekomsten av resultatmanipulering i samband med börsnotering under åren 2012–2015.

  Studiens resultat tyder på att resultatmanipulering förekommer bland svenska företag i samband med börsintroduktion. Detta resultat indikerar att beteendet på den svenska marknaden är i linje med tidigare forskning som påvisat detta samband i andra länder. Vi kan utifrån vårt resultat se att resultathöjande manipulering sker under det året då företag börsnoteras. Vidare visar resultatet på att företagsprestation är av betydelse vid mätning av resultatmanipulering, medan företagsstorlek och skuldsättningsgrad är av mindre relevans.

 • Brauer, Janin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Schmidt, Anna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Let's start co-creating!: Establishing more successful collaborations between influencers and companies through co-creation.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Influencer marketing has become a buzz word within the industry over the last few years. However, marketers claim that the industry needs to focus on a more quality-driven approach for brand collaborations instead of just looking after follower numbers and the potential brand awareness guaranteed by them. Therefore, the aspects and interests behind the collaborations of companies and influencers become of more importance. This research project aims for gathering more insights on the current and future collaboration practices in order to answer the question of how potential conflicts of interest between companies and influencers can be better managed.

  The choice of this research topic was driven by the fact that existing literature approaching influencer marketing and the collaboration practices between companies and influencers so far mainly focuses on the company’s perspective and thereby leaves out the interests of the influencers engaging in brand collaborations. Thereby, a research gap was identified that clearly emphasises the influencers’ perspective on currentcollaboration practices and expectations for future collaborations. Thus, the influencers’ perspective on potential conflicts of interest and critical aspects within collaborations were analysed in order to develop suggestions for better managing conflicts of interests between those two parties in the future. In order to gather the necessary insights qualitative interviews among seven Instagram influencers and two representatives from influencer marketing agencies were conducted.

  The findings of this thesis revealed three main critical aspects for successful future collaborations between companies and influencers to manage potential conflicts of interest; a stronger focus on a qualitative fit, a more transparent communication and a knowledge improvement about the influencer marketing business. In connection to the existing literature the findings suggested that the co-creation of brands and the building of brand partnerships can support the management of potential conflicts of interest and furthermore help to prevent them from the beginning on.

  From a theoretical perspective this thesis bridged the identified research gap by analysing the collaboration between companies and influencers from an influencer perspective and thereby suggested the use of co-creation as a theoretical framework for managing conflicts of interest within brand collaborations. Moreover, the findings revealed practical implications for the influencer marketing industry in regards to the need of more interactive dialogues, a more qualitative selection of collaboration partners and the necessity for a deeper examination and knowledge improvement of the influencer marketing industry in the future.

 • Norén, Björn
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå University School of Restaurant and Culinary Arts.
  Hantverkets komplexitet: En tidsgeografisk studie av att steka kött2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis, is based on a multi-method study to test if film documentation, thematic analysis and time geography can be used to study crafts within gastronomy and in this case culinary arts. The aim was to develop a recipe on making and how to prepare meat. The activity was performed in the research restaurant at Umeå university School of Restaurant and Culinary Arts and was documented with film method. The film material was analyzed with thematic analysis and the results were also expressed in a time geography graph. The chef’s pre-understanding was used when data was analyzed. Time geography gave a visual picture of the usage of time in space by the chef and the graph shows the activities that repeat them self a large amount of times. We can see similarities but also differences were craftsmen have to use their knowledge in order to adjust their activities after the changing circumstances in the environment. The result show three types of crafts, sensory, reflective and physical craft which are used in a complex variation. In conclusion this study shows that the methods can be used to study crafts and time geography as an approach can give a visual picture of the complexity of craft. The study shows also that time geography is helpful to create a recipe.

 • Byström, Fredrik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Staflin, Viktor
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Påverkansfaktorer för SBO: En kvantitativ studie om rapporteringen av ”Särskilt Betydelsefulla Områden”2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Revisionsbranschen har ifrågasatts efter flera skandaler där revisorer fått tagit en del av skulden. I ett försök att höja revisionens kvalitet, värde och relevans har Europeiska Kommissionen och IAASB bland annat infört en ny revisionsberättelse. Syftet med den nya revisionsberättelsen är att ge mer informativt värde till bolagets intressenter. En viktig del i detta är kommunikationen av Särskilt Betydelsefulla Områden, vilket är områden som enligt revisorns professionella bedömning är betydande för revisionen av det specifika företaget. Dessa områden ska vara företagsspecifika och handla om de mest relevanta riskerna för väsentliga felaktigheter. I Sverige rapporterades de första SBO i revisionsberättelser för räkenskapsår som avslutades 31 december 2016. Denna nya företeelse utgör ett outforskad område, som endast två pågående studier i en internationell miljö tidigare bidragit till.

  Syftet med vår studie är att kartlägga rapporteringen av SBO samt förklara vad som påverkar densamma. Hur revisorn tillämpar det nya verktyget och hur bakomliggande faktorer påverkar rapporteringen av SBO är inte allmänt känt. Eftersom rapporteringen ska vara företagsspecifik och belysa de mest relevanta riskerna för företaget och revisionen, menar vi att företagets egenskaper, branschtillhörighet och revisionsbyråer är av betydelse. Vi undersöker hur dessa faktorer påverkar Antal SBO, Antal SBO på Kontooch Bolagsnivå samt förekomsten av specifika typer av SBO. Följande problemfrågeställningar formuleras därmed:

  • Hur har rapporteringen av "Särskilt betydelsefulla områden" sett ut för svenska börsnoterade företag?

  • Hur påverkar företagsegenskaper, bransch och revisionsbyrå rapporteringen av antalet "Särskilt betydelsefulla områden"?

  • Hur påverkar företagsegenskaper, bransch och revisionsbyrå rapporteringen av de mest förekommande typerna av "Särskilt betydelsefulla områden"?

  För att undersöka detta går vi i en kvantitativ arkivstudie igenom vilka SBO som rapporterats under 2016 i 249 revisionsberättelser tillhörande bolag på Stockholmsbörsen Small-, Mid- och Large Cap. Vi presenterar deskriptiv statistik och tester där sex hypoteser prövas genom multipel- och logistisk regressionsanalys.

  Den deskriptiva statistiken visar främst att svenska revisorer rapporterar i genomsnitt färre SBO än i den jämförande studiemiljön. Utifrån testerna visar vi att rapporteringen av SBO överlag påverkas av vissa företagsegenskaper, branscher och revisionsbyråer. De främsta resultaten visar att företagets storlek och skuldsättning har betydelse för Antal SBO. Vi fastställer skillnader mellan revisionsbyråer där Deloitte rapporterar flest antal SBO. Vilka SBO-typer som rapporteras beror främst på revisionsbyrå och branschtillhörighet. Att det finns skillnader mellan revisionsbyråer indikerar att vilka områden revisionsbyråerna finner betydande inte generellt sett är samma. Av våra resultat att döma finns det tendenser till att de svenska revisorerna rapporterar SBO enligt avsikten av införandet, nämligen företagsspecifikt.

 • Chicaiza, Oliver
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Somp, Carl Fredrik
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Factors Affecting Consumer-Based Brand Equity in a Storytelling Context: A quantitative study demostrating that traditional marketing needs more narrative2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Corporate storytelling is what happens when brands are telling their stakeholders stories. These stories can carry a vast array of messages, but in many cases, theyare just stories. Stories of founders, stories of people in the history of a company, stories of the heritage that a particular brand carries and has carried for centuries. We have decided to focus this thesis on brand heritage. Additionally, we have includedbrand utility, brand consistency and brand credibility.The main purpose of this thesis is to examine the effects of brandheritage, brand utility, brandconsistency andbrandcredibility on the dimensions of consumer-based brand equity. In order to fulfill this purpose, brand equity is conceptualised by four fundamental dimensions;brand associations, brand awareness, brand loyalty and perceived quality (Aaker, 1991).When reviewing previous research, we discovereda research gap when it comes to storytelling in a corporate marketing context. There havebeen previous studies conducted, but none of them with a quantitative approach. Further, there has never been any research conducted with brand heritage,brand utility, brandconsistency, brand credibility, brand associations, brand awareness, brand loyalty and perceived quality in the same context. And certainly not within the framework of corporate storytelling. The main population of respondents in our study consisted of residents in Umeå Municipality with a majority being female and between 21 and 50 years of age. The respondentswere asked to answer questions measuring their perceptionsof IKEAsbrand equity, brand heritage, brand consistency and brand credibility. The questionnaire was distributed in two groups on Facebook with an aggregated amount of about 15 000 members. The total number of respondents landed on 144 people and these answers were further analysed by using Cronbach’s alpha, descriptive statistics, Pearson’s correlationand multiple regression analyses.When assessing the results in our study,we could determinefrom our regression analyses that the constructs brand heritage, brand utility and brand credibility had a positive effect on brand associations. We could also conclude that brand utility had a positive effect on brand loyalty andperceived quality. We further determined that corporate storytelling, anchored in theory, should be emphasising heritage while delivering utility to the intended audience in a credible way. As for our practical recommendations, we advise practitioners of brand management to clearly identify and state their brand heritage by searching for stories internally, conduct surveys to identify the perceived utilities being held by their consumers and finally make efforts for being credible in all promises of quality delivery.

 • Ekström, Emma
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Pallin, Evelina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Challenge accepted: A qualitative study on how small firms can manage human resources when growing2018Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Business growth has been a widely interesting topic among researchers throughout the years. Most research has emphasised growth as an outcome that considers different measures to growth, whereas the outcome of growth that reflects upon managing challenges when growing and growth as a process that refers to how firms adapt internally whilst growing have been much more neglected. As an organisation grows, human capital has been suggested as one of the most critical aspects to manage when firms need to develop knowledge, competencies, and skills beyond what already exists within the organisation. Small firms in comparison to their larger counterparts seldom have specific departments to manage human resources, which leaves room for interesting areas to understand how small firms can manage processes to develop human resources beyond those already existing as firms grow. As small firms grow and encounter various challenges in need of management, absorptive capacity considers means for managers to address growth challenges by realising the value of new and external knowledge to produce dynamic capabilities, which in turn enable firms to align resources to the changing environment of a growing organisation. Previous research highlights the need to develop a practical understanding of internal processes that managers apply when managing a wider range of competencies.

  The purpose of this study serves to create an understanding of how small firms that encounter growth challenges can manage human resources to develop necessary skills and competencies beyond existing means as organisations grow. To develop this understanding, this study develops a conceptual framework based upon human capital, absorptive capacity and dynamic capabilities with the guiding research question:

  How can small firms manage human resources when growing?

  Through a qualitative study with data collected through semi-structured interviews, this study concludes that small firms can manage human resources through various processes, in which organisational culture should serve as a foundation throughout the entire process of managing human resources. This study also concludes that as organisations grow, it is important to be aware of and question current processes to efficiently address challenges in changing environments. Furthermore, this study considers the importance of being an attractive firm and to manage human resources through means of defining a market to attract and acquire human resources when growing. With previous research highlighting the need to develop a more practical understanding of processes that managers utilise when managing a growing organisation, this study contributes to existing literature by emphasising the role of the manager throughout the process of managing human resources. The study also provides practical reasonings for small firms to remain efficient and survive in a market dominated by competition of larger organisations with financial resources to outcompete smaller and less established firms.

 • Levander, Lisa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Persson, Ida
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Kvalitet i kundmötet: Det strategiska arbetet med skapande och säkerställande av kvalitet i företag med hög andel deltidsanställda2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Konkurrensen på den globala marknaden blir allt hårdare och det ställer högre krav på den kvalitet företag erbjuder sina kunder. Ett ögonblick där kunden bedömer ett företags servicekvalitet är kundmötet, där företag och kund interagerar med varandra. Således är det ett viktigt ögonblick för företagen att hantera om de vill uppnå en hög kvalitet och skapa konkurrensfördelar. Denna höga kvalitet kan dock bli svårare att uppnå för företag med en hög andel deltidsanställda då de inte får samma förutsättningar som heltidsanställda för att kunna prestera bra i kundmötet. Den tidigare forskning som finns om hur företag bör arbeta för att skapa och säkerställa kvalitet i den personliga interaktionen i kundmötet berör främst företag med heltidsanställda och således råder det ett teoretiskt gap angående hur kvalitet kan skapas och säkerställas på företag med många deltidsanställda.

  Med grund i detta är syftet med studien att identifiera kvalitetsutmaningar som företag med många deltidsanställda står inför i kundmötet, samt hur ledningen strategiskt arbetar för att hantera dem. Vidare ämnar studien bidra med praktiska rekommendationer för hur ledningen på företag bör arbeta för att lyckas så bra som möjligt med sitt kvalitetsarbete i kundmötet.

  För att uppfylla syftet har vi utfört sju kvalitativa intervjuer med ledare från företag vars personalstyrka består av en hög andel deltidsanställda. Dessa företag återfinns inom dagligvaruhandeln, detaljhandeln, restaurangbranschen och gymbranschen, då dessa branscher karaktäriseras av frekventa kundmöten med en personlig interaktion. Genom dessa intervjuer kunde vi besvara vår problemformulering;

  Hur arbetar ledningen på företag med en stor andel deltidsanställda med att skapa och säkerställa kvalitet i den personliga interaktionen i kundmöten?

  Resultatet av studien visar att det finns tydliga skillnader mellan heltidsanställda och deltidsanställda. Dessa skillnader mynnar ut i fyra stora utmaningar som ledningen måste hantera; inkluderingsdifferens, informationsasymmetri, skilda kunskapsnivåer och inkonsekvent servicenivå. Det har vidare konstaterats att dessa utmaningar har inverkan på den kvalitet ett företag håller i den personliga interaktionen i kundmötet. Således är det viktigt att ledare utvecklar och implementerar strategier för hur de fyra kvalitetsutmaningarna kan hanteras. En slutsats som kunnat dras i denna studie är att de företag som undersökts i dagsläget inte arbetar tillräckligt med sådana strategiska implementationer, då de deltidsanställda inte ges samma förutsättningar som de heltidsanställda för att kunna prestera med hög kvalitet i kundmötet. Men det sagt finns det dock vissa initiativ, såsom kontrollsystem och informationskanaler, som visat sig bidra till att minska ojämnheterna mellan heltidsanställda och deltidsanställda.

 • Brydsten, Anna
  et al.
  Hammarström, Anne
  San Sebastian, Miguel
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Global Health.
  Health inequalities between employed and unemployed in northern Sweden: a decomposition analysis of social determinants for mental health2018In: International Journal for Equity in Health, ISSN 1475-9276, E-ISSN 1475-9276, Vol. 17, article id 59Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Even though population health is strongly influenced by employment and working conditions, public health research has to a lesser extent explored the social determinants of health inequalities between people in different positions on the labour market, and whether these social determinants vary across the life course. This study analyses mental health inequalities between unemployed and employed in three age groups (youth, adulthood and mid-life), and identifies the extent to which social determinants explain the mental health gap between employed and unemployed in northern Sweden. Methods: The Health on Equal Terms survey of 2014 was used, with self-reported employment (unemployed or employed) as exposure and the General Health Questionnaire (GHQ-12) as mental health outcome. The social determinants of health inequalities were grouped into four dimensions: socioeconomic status, economic resources, social network and trust in institutional systems. The non-linear Oaxaca decomposition analysis was applied, stratified by gender and age groups. Results: Mental health inequality was found in all age groups among women and men (difference in GHQ varying between 0.12 and 0.20). The decomposition analysis showed that the social determinants included in the model accounted for 43-51% of the inequalities among youths, 42-98% of the inequalities among adults and 60-65% among middle-aged. The main contributing factors were shown to vary between age groups: cash margin (among youths and middle-aged men), financial strain (among adults and middle-aged women), income (among men in adulthood), along with trust in others (all age groups), practical support (young women) and social support (middle-aged men); stressing how the social determinants of health inequalities vary across the life course. Conclusions: The health gap between employed and unemployed was explained by the difference in access to economic and social resources, and to a smaller extent in the trust in the institutional systems. Findings from this study corroborate that much of the mental health inequality in the Swedish labour market is socially and politically produced and potentially avoidable. Greater attention from researchers, policy makers on unemployment and public health should be devoted to the social and economic deprivation of unemployment from a life course perspective to prevent mental health inequality.

 • Libby, Eric
  et al.
  Santa Fe Institute, Santa Fe, NM, 87501, USA.
  Driscoll, William W.
  Ecology, Evolution and Behavior, University of Minnesota, Minneapolis, MN, 55108, USA.
  Ratcliff, William C.
  School of Biological Sciences, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, 30332, USA.
  Programmed cell death can increase the efficacy of microbial bet hedging2018In: Scientific Reports, ISSN 2045-2322, E-ISSN 2045-2322, Vol. 8, no 1, article id 1120Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Programmed cell death (PCD) occurs in both unicellular and multicellular organisms. While PCD plays a key role in the development and maintenance of multicellular organisms, explaining why single-celled organisms would evolve to actively commit suicide has been far more challenging. Here, we explore the potential for PCD to act as an accessory to microbial bet-hedging strategies that utilize stochastic phenotype switching. We consider organisms that face unpredictable and recurring disasters, in which fitness depends on effective phenotypic diversification. We show that when reproductive opportunities are limited by carrying capacity, PCD drives population turnover, providing increased opportunities for phenotypic diversification through stochastic phenotype switching. The main cost of PCD, providing resources for growth to a PCD(−) competitor, is ameliorated by genetic assortment in spatially structured populations. Using agent -based simulations, we explore how basic demographic factors, namely bottlenecks and local dispersal, can generate sufficient spatial structure to favor the evolution of high PCD rates.

 • Rhodin, Fredrik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Nyström, Niclas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Wisdom of the Crowds in a Market of Lemons: An Evaluation of the Financial Information Quality in Equity Crowdfunding2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Online equity crowdfunding is a way for entrepreneurs to raise capital that has exploded in popularity in recent years. Information asymmetry and poor investor protection are threats for the long-term legitimacy of equity crowdfunding. In this study we examine the quality of the financial information shared on the crowdfunding platforms, since it is what investors have to rely on when making investment decisions. We evaluate the financial information both quantitatively and qualitatively to assess the quality in terms of accuracy and adequacy. More specifically we examine the financial forecasts primarily with quantitative methods and valuation primarily with qualitative. In total, we examine 22 companies on the Swedish equity crowdfunding platform FundedByMe. The financial forecasts are compared with the outcome from the income statements to find out if they are systematically biased. The results show that the financial forecasts are systematically overestimated. Based on previous research we have suggested two explanations for the overestimations; either overconfidence bias and/or strategic behavior. We also find the information regarding assumptions and methods used in the valuation to be inadequate. We perceive that investors needs higher quality financial information in terms of accuracy and adequacy to make well-formed investment decisions. Our recommendations are therefore to regulate equity crowdfunding further and impose higher demands on information quality. Otherwise equity crowdfunding will possibly end up as a market of “lemons”.

 • Brändström, Samuel
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Physics.
  Invasion-analysis of stage-structured populations in temporally-varying environments2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Climate change may cause epidemic threats as species spreading human diseases invades previously unpopulated areas. A species can establish in new areas if they fulfills an invasion criterion. Two common invasion criteria are the long-term exponential growth-rate, r, and the basic reproduction number, R0, that measures the population's exponential growth in time and growth between generations respectively. Previous work have determined the long-term exponential growth-rate of the mosquito Aedes aegypti, a vector spreading dengue, zika and yellow fever, in Europe. However, in epidemiology r is rarely used as invasion criterion, which makes their results difficult to communicate and interpret. A more commonly used invasion criterion is the basic reproduction number R0. From this number, public health receives information about high-risk areas where they can vaccinate the population and prevent the mosquitoes from establishing by reducing breeding habitats. Here we extend the previous work by developing a method to calculate R0 for Aedes aegypti and verify it by the results from previous studies. Using R0 as invasion criterion we then predict the global distribution of Aedes aegypti during different climate change scenarios in the 21st century. One related to high emissions of greenhouse gases, RCP8.5, and one to low emissions, RCP2.6. We predict that the distribution of Aedes aegypti will expand towards higher latitudes at great speed during the 21st century assuming the high emission scenario RCP8.5. Assuming the low emission scenario RCP2.6, the distribution will not reach higher latitudes at the end of the 21st century. In Europe, the distribution covered 1.8 % in the beginning of the 20th century and at the end of the 21st century the distribution will cover 10 % assuming RCP8.5 and 2.0 % assuming RCP2.6. This work underscores the importance of reducing global warming and to take other preventive actions to avoid major epidemic outbreaks. Since we also provide instructions and software to calculate both r and R0 for stage-structured models in periodic environments, we anticipate that this work will support more studies of this kind to better understand the epidemic threats from climate change.

 • Kivimäki, Mika
  et al.
  Luukkonen, Ritva
  Batty, G. David
  Ferrie, Jane E.
  Pentti, Jaana
  Nyberg, Solja T.
  Shipley, Martin J.
  Alfredsson, Lars
  Fransson, Eleonor I.
  Goldberg, Marcel
  Knutsson, Anders
  Koskenvuo, Markku
  Kuosma, Eeva
  Nordin, Maria
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology. Division of Epidemiology, Stress Research Institute, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Suominen, Sakari B.
  Theorell, Töres
  Vuoksimaa, Eero
  Westerholm, Peter
  Westerlund, Hugo
  Zins, Marie
  Kivipelto, Miia
  Vahtera, Jussi
  Kaprio, Jaakko
  Singh-Manoux, Archana
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology. Department of Epidemiology and Public Health, University College London, London, UK; Population-based Epidemiologic Cohort Unit, UMS 011, Inserm, Villejuif, France.
  Jokela, Markus
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology. Institute of Behavioral Sciences, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
  Body mass index and risk of dementia: Analysis of individual-level data from 1.3 million individuals2018In: Alzheimer's & Dementia, ISSN 1552-5260, E-ISSN 1552-5279, Vol. 14, no 5, p. 601-609Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: Higher midlife body mass index (BMI) is suggested to increase the risk of dementia, but weight loss during the preclinical dementia phase may mask such effects. Methods: We examined this hypothesis in 1,349,857 dementia-free participants from 39 cohort studies. BMI was assessed at baseline. Dementia was ascertained at follow-up using linkage to electronic health records (N = 6894). We assumed BMI is little affected by preclinical dementia when assessed decades before dementia onset and much affected when assessed nearer diagnosis. Results: Hazard ratios per 5-kg/m(2) increase in BMI for dementia were 0.71 (95% confidence interval = 0.66-0.77), 0.94 (0.89-0.99), and 1.16 (1.05-1.27) when BMI was assessed 10 years, 10-20 years, and >20 years before dementia diagnosis. Conclusions: The association between BMI and dementia is likely to be attributable to two different processes: a harmful effect of higher BMI, which is observable in long follow-up, and a reverse-causation effect that makes a higher BMI to appear protective when the follow-up is short. 

 • Olsson, Niclas
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Nineteen Eighty-Four as a Critique of British Colonialism2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay explored the possibilities of Nineteen Eighty-Four being read as a critique of British colonialism in Kenya. The questions I have tried to answer are: What are the significant aspects found in Nineteen Eighty-Four that correlate to postcolonial literature? What are the significant parallels drawn between Orwell’s Airstrip One and the British colonial state in Kenya? In regards to similarities between Oceania and colonial Kenya, do they shed a new light on Nineteen Eighty-Four in terms of themes? I have tried to answer these questions by using the theory of postcolonialism, and reference literature from colonial Kenya. This ultimately led to many similarities made apparent between Nineteen Eighty-Four and colonial Kenya.

 • Hermansson, Marleen
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Metaphor and Metonymy Related to the Concept of Anger in the Television Series Teenage Mutant Ninja Turtles2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study explores uses of metaphor and metonymy related to the concept of anger in the American television series Teenage Mutant Ninja Turtles from 2012. The theoretical framework of the study is Conceptual Metaphor Theory. The data consists of metaphors and metonymies in the verbal and the pictorial mode. The pictorial data are visual expressions of the type called pictorial runes. In both modes, the underlying conceptual metaphors are identified, and the results are then compared between modes. The main finding is that the verbal mode contains a greater variety of metaphorical expressions. Explanations suggested for differences found between modes are: different technical possibilities of the two modes; universality in the pictorial mode and language specific metaphors as well as universal ones in the verbal mode; a connection of pictorial and verbal data respectively to different genres within the series; and the different narrator roles between the two modes. 

 • Vikner, Tomas
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Physics.
  Modeling and control of mill discharge pumps in the Aitik copper mine2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 300 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Boliden Aitik is the largest open-pit copper mine in Sweden, and during 2017, more than 39 million tonnes of ore was processed into concentrated copper, silver and gold. The distributed control system 800xA is provided by ABB, and this is what the operators use for process monitoring and control. Currently, the control of the mill discharge pumps operating to transport slurry from the mill circuit to the flotation system is not completely satisfactory. This leads to additional work for the operators, and can in worst case interfere with production. 

  This project has aimed to identify the problems with the existing control solution mainly from the operators and the engineers perspective, but also by looking at trend data. The discharge pump system has also been modeled, based on a combination of theoretical knowledge and real sensor data obtained from the process control system. The model has been implemented in a 800xA simulation environment, where alternative control solutions have been simulated and evaluated.

  The modeling procedure has been limited by the lack of pressure, density and flow sensors in slurry flows, and this has lead to an increased uncertainty, in particular for the dynamic characteristics of the pump system. The static characteristics of the discharge pumps have been modeled by regression analysis of a large amount of steady state data over several months, and the dynamic characteristics have been identified from a step response experiment.

  A cascade connection of proportional-integral (PI) controllers are used for pump control, where the primary controller uses parameter scheduling as a function of measured tank level. This leads to smooth control during normal mill circuit operation, which is a benefit for the flotation process, but it can also cause problems such as flooding, in particular at mill circuit starts or when switching between pumps. According to simulations, it seems like some modifications in the PI control should make it possible to use smooth control around the reference level, and to still avoid flooding at the situations that appear to be problematic today.

  The initial goal of this project was a live implementation of improved control, but this was not possible during the final weeks of this project. Instead, the simulation results should be used as support for future decision making and controller tuning.

 • Löfroth, Jaime
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Mathematics and Mathematical Statistics.
  Wiklund, Samuel
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Mathematics and Mathematical Statistics.
  A Multivariate Process Analysis on a Paper Production Process2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 300 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A big challenge in managing large scale industry processes, like the ones in the paper and pulp industry, is to reduce the amount of downtime and reduce sources of product quality variability to a minimum, while staying cost effective. To accomplish this the key is to understand the complex nature of the processes variables, and to quantify the causal relationships between them and the product quality together with the amount of output. Paper and pulp industry processes consist mainly of chemical processes and the relatively low cost of sensors today enables collection of huge amounts of data, both variables and observations on frequent time intervals. These masses of data usually come with the intrinsic problem of multicollinearity which requires efficient multivari- ate statistical tools for the extraction of useful insights among the noise. One goal in this multivariate situation is to breakthrough the noise and find a relatively small subset of variables that are important, that is, variable selection.

  The purpose with this master thesis is to help SCA Obbola, a large paper manu- facturer that have had a variable production output, to come up with conclusions that can help them ensure a long term high production quantity and quality. We apply different variable selection approaches that have proven successful in the literature. The results that we get are of mixed success, but we manage to find both variables that SCA Obbola knows affect specific response variables, but also variables that they find interesting for further investigation. 

 • Britse, Oscar
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Mathematics and Mathematical Statistics.
  Jarnmo, Johan
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Mathematics and Mathematical Statistics.
  Greenhouse Gas Footprint Minimization of Credit Default Swap Baskets2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Global bond market capitalization amounts to approximately $100 trillion, compared to $60 trillion in the equity markets. Despite debt financing being a large part of the global financial market, the measurements and greenhouse gas reduction investment strategies to date are not nearly as thorough as for equity financing. More recently, the problem has been brought into light by the World Bank, expressing concerns about the crucial role of debt financing activities in the current and upcoming threats caused by climate change.

  A commonly used credit derivative in debt financing is credit default swaps (CDS), which is an agreement between two parties to exchange the credit risk of a reference entity. The buyer of the contract makes fixed periodic payments to the seller of the contract, who collects the premiums in exchange for making the protection buyer whole in the case of a defaulting reference entity.

  This thesis aims to minimize the greenhouse gas emission exposure for two CDS indices, iTraxx Main and CDX.IG, each consisting of 125 equally weighted constituents, or companies. The CDS indices are widely used high liquid fixed income instruments. In 2017, iTraxx Main had a monthly trading volume of $330-440 billion notional, and CDX.IG a corresponding volume of $200-275 billion. In order to rate the greenhouse gas emissions of the constituents, the ECOBAR model was used. The model utilizes a discrete ranking score system, where the aim is to obtain as low score as possible. To minimize the ECOBAR score for the baskets, Markowitz Modern Portfolio Theory was used, implemented by using a quadratic programming algorithm. By optimizing the portfolios while retaining a low tracking error and high correlation toward the CDS indices, underlying investment properties were retained.

  We show that one can construct replicated portfolios of the CDS indices that have significantly lower ECOBAR scores than the indices themselves, whilst still maintaining a low tracking error and high correlation with the actual indices. When constructing baskets of fewer constituents, one can replicate the indices with merely 10-30 constituents, without worsening the tracking error or correlation substantially, and obtain an even lower ECOBAR score for the respective portfolios.

 • Cedeno, Yaxum
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Mathematics and Mathematical Statistics.
  Jansson, Rebecca
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Mathematics and Mathematical Statistics.
  Modelling Credit Risk: Estimation of Asset and Default Correlation for an SME Portfolio2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When banks lend capital to counterparties they take on a risk, known as credit risk which traditionally has been the largest risk exposure for banks. To be protected against potential default losses when lending capital, banks must hold a regulatory capital that is based on a regulatory formula for calculating risk weighted assets (RWA). This formula is part of the Basel Accords and it is implemented in the legal system of all European Union member states. The key parameters of the RWA formula are probability of default, loss given default and asset correlation. Banks today have the option to estimate the probability of default and loss given default by internal models however the asset correlation must be determined by a formula provided by the legal framework.

  This project is a first approach for Handelsbanken to study what would happen if banks were allowed to estimate asset correlation by internal models. We assess two models for estimating the asset correlation of a portfolio of Small and Medium Enterprices (SME). The estimates are compared with the asset correlation given by the regulatory formula and with estimates for another parameter called default correlation. The models are validated using predicted historical data and Monte-Carlo Simulations. For the studied SME portfolio, the models give similar estimates for the asset correlations and the estimates are lower than those given by the regulatory formula. This would imply a lower capital requirement if banks were allowed to use internal models to estimate the asset correlation used in the RWA formula. Default correlation, if not used synonymously with asset correlation, is shown to be another measure and should not be used in the RWA formula.

 • Orava Anderson, Heidi
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Kick the Bucket or Cash in One's Chips: An analysis of some English slang expressions for dying2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This research analyses some of the slang expressions with the meaning ‘to die’ found in Dictionary of Modern Slang with regard to metaphor and metonymy and whether they have been active when creating the identified slang expressions. It further examines the frequency of these expressions in a large language corpus, and identifies the processes involved in the most frequent expressions. The main findings show that the domain ‘departure’ is the most frequent domain for metaphorical conceptualizations of dying, which suggests that death, like life, can be viewed as a journey. One can speculate that this metaphorical mapping could go back to religious origin, where death is not seen as the end. Several of the expressions are still used within the English language, and the most frequent expressions in the corpus were metonymic in nature and have developed into idiomatic phrases, which are frozen in form.

 • Brinkeback, Jonathan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Kommunalpolitiska ledares handlingsutrymme: En komparativ studie om rikspartier och lokala partier2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Politiska partier är i en kris till följd av bland annat medlemstapp och minskat förtroende från väljarna. Det kommunala partilivet har även omdanats där lokala partier idag är en utmanare till rikspartier om den politiska makten. Frågan är om rikspartier skapat en mer lokal organisation för att bemöta konkurrensen och om kommunala företrädare utökat sitt handlingsutrymme för att öka legitimiteten för den lokala politiken. Studien undersöker hur rikspartiers och lokala partiers spelregler skiljer sig åt samt påverkar kommunalpolitiska ledares handlingsutrymme. Studien har en komparativ ansats där partityperna jämförs. Teoribildningen institutional rational choice som bland annat fokuserar på hur spelregler (institutionella regelverk) sätter begränsningar i ett handlingsutrymme har använts för att förklara och förstå studiens syfte. För att uppnå studiens syfte har partimaterial hämtats och intervjuer med politiska företrädare genomförts. Studiens resultat visar att det finns stora skillnader mellan rikspartier och lokala partier, detta genom att rikspartier består av en vertikal dimension genom dess organisationsnivåer på riks- och distriktsnivå samt en lokal horisontell dimension.

  Lokala partier som är avgränsade till en kommun består istället enbart av en lokal horisontell dimension. Rikspartier präglas av en hierarkisk uppbyggnad där de styr sina kommunala ledande företrädare genom vertikala spelregler. Lokala partier har istället en plattare ickehierarkisk uppbyggnad, men även de begränsar sina företrädares handlingsutrymme genom spelregler. Kommunalpolitiska ledare i rikspartier handlar efter både vertikala och horisontella spelregler. Vid konflikt inom rikspartier uppstår dock en variation av hur kommunalpolitiska ledare handlar. Vissa handlar efter vertikala spelregler medan andra använder strategier i syfte att utöka sitt handlingsutrymme gentemot den egna riks- och distriktsnivån för att bedriva lokalt anpassad politik. Studiens resultat visar således att det finns kommunalpolitiska ledare i rikspartier som är autonoma gentemot den egna riks- och distriktsnivån i hur de handlar. Kommunalpolitiska ledare i lokala partier har färre spelregler som begränsar deras handlingsutrymme att utforma lokalt anpassad politik. Detta då de saknar vertikala spelregler som kan sätta yttre gränser i deras handlingsutrymme.

 • Olofsson, Erik
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  En vy från Vakttornet: En kvalitativ studie av Jehovas vittnens diskurser kring den svenska gymnasieskolans kurs- och läroplansinnehåll2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The following study examines the conflicting discourses between the swedish school system andthe Christian denomination of Jehovah’s witnesses on the swedish upper secondary schoolcurriculum and its subject content. The purpose has been to identify if the discourses present avalue conflict with school interests and discuss both how these are different and why they constitutea conflict. This has been achieved by examining the religious body’s recent publications on thesubject through a discourse analysis method.The study shows that there are several themes in the swedish upper secondary schoolcurriculum and subject content in which Jehovah’s witnesses have discourses conflicting with theschool’s own, possibly constituting practical issues in the day to day education of students. Themain conflicts lies within the areas of social integration of students, the non-denominationalcharacter of the school system, sex education, the stance of religious pluralism taken in the subjectof religious studies, historical method and the subject content of natural science primarilyconcerning evolutionary biology. The study also concludes that there is a wide gap and lack ofinformation surrounding these conflicts and how teachers and other school staff should approach oravoid them. This ultimately derives from a lack of research around the subject and deficientguidelines from the Swedish National Agency for Education surrounding not only how to approachstudents that are Jehovah’s witnesses but religious discourses surrounding the curriculum andschool subjects in general.

 • Holmlund, Emilia
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  ”Låt barnen komma hit till mig…”: En ecklesiologisk studie av prästers och pedagogers inställning till barn i relation till Svenska kyrkans högmässa.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är dags för mässa, en helt vanlig söndag i oktober. Klockorna ringer i vanlig ordning, detär procession precis som vanligt, liturgin är densamma som varje mässa, vi får ta emotnattvarden – allt är precis som det brukar vara. Men ändå är det något som är annorlunda. Iprocessionen bärs det tunga processionskorset av ett barn i sjuårsåldern med hjälp av enkyrkvärd, likaså evangelieboken. Barnen får sitta längst fram i koret tillsammans medprästerna som leder högmässan och de får tillsammans med kyrkvärdarna utföra olikauppgifter. När det är dags för nattvarden sker det som gör just denna högmässa till något avdet största jag har varit med om, för även här är barnen med under själva utdelandet avnattvardsgåvorna. När jag kommer fram till en av de två stationerna med bröd och vin sägerprästen ”Kristi kropp för dig utgiven”, men det är ett barns ögon jag möter, och det är en litenbarnahand som försiktigt lägger oblaten i min framsträckta hand innan jag går vidare tillkyrkvärden som håller i vinkalken. Framför prästen står ett barn i sjuårsåldern och delar utoblater medan prästen säger ”Kristi kropp för dig utgiven”. Framför mig står ett barn som fårvara med i högmässan, och dessutom har fått konkreta uppgifter i den. Framför mig står ettbarn som inte bara får vara med, utan som får vara delaktig, och det slår mig att så här skulledet kunna vara överallt, i varje högmässa som firas i Svenska kyrkan.I denna uppsats undersöker jag hur två yrkesprofiler inom Svenska kyrkan, präster ochpedagoger, förhåller sig till barnen i relation till högmässan och vilka förståelser av kyrkansynsätten indirekt grundar sig i. Genom att belysa och jämföra prästers och pedagogerssynsätt kan tänkbara skillnader i pedagogiska förhållningssätt och dess inverkan på Svenskakyrkan aktualiseras och föras till diskussion.

 • Jonsson, Katarina
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Samer, ett färgstarkt tillägg eller ett osynligt bihang?: En intervjustudie med gymnasielärare inom religionskunskap och historia2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to analyze teacher’s thoughts about Sami culture, religion and history. How do teachers shape their teaching in these topics? Teachers in secondary school and the subjects religion and history has been the basis of the survey. To complete this work, these methods have been used; qualitative research interview, surveys and hermeneutics. When you conduct a study that involves people you have to include ethical principles. In this essay, these principals have supported the methods to fulfill the study. The Sami topic has been visible in the field, in different ways. Regarding its visibility in school, it is clear that Sami has been overlooked in teaching materials and by previous research in different school levels and subjects. The supporting theory in this essay is a curriculum-based theory that has looked deeper into the subjects religion and history curricula for elementary school and secondary school. This essay shows that Sami neither takes up a large or a small part in the teaching. Instead the Sami culture, religion and history appear as an example in other areas of these subjects.