umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Zachrisson, Anna, Docent
Publications (10 of 37) Show all publications
Zachrisson, A., Bjärstig, T. & Eckerberg, K. (2019). EIP-Agri – lärdomar från första åren: Halvtidsrapport från den löpande lärande utvärderingen av EIP-Agri med fokus på dess införande och uppstart. Jönköping: Jordbruksverket
Open this publication in new window or tab >>EIP-Agri – lärdomar från första åren: Halvtidsrapport från den löpande lärande utvärderingen av EIP-Agri med fokus på dess införande och uppstart
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

EIP-Agri är ett nytt innovationsstöd inom landsbygdsprogrammet med fokus på jordbruk, trädgårds- och rennäring. Två typer av stöd kan beviljas: stöd för att bilda en innovationsgrupp samt stöd till att genomföra ett innovationsprojekt (med full finansiering). Inom ramen för utvärderingen har främst rutiner, regler, roller med mera vid införandet av detta nya stöd undersökts, och olika typer av genomförandeproblem, samt hur de förebyggs och/eller undviks, analyserats.

Gruppbildnings- och genomförandestöd

Möjligheten att söka gruppbildningsstöd är en stor styrka. Regeringen börse över om detta kan utökas/stärkas ytterligare i kommande programperiod. Genomförandestödet upplevs som krävande att söka och Jordbruksverket börta fram en specifik e-ansökan. Kraven bör sänkas något, för att t ex öka flexibiliteten kring budgeten. Förtydligade beslutskriterier bör göras mer tillgängliga. Innovationssupporten kan rikta mer stöd mot resurssvaga aktörer för att öka antalet som går vidare från grupp- till genomförandestöd. Sociala och organisatoriska innovationer är mycket få och borde uppmuntras i högre grad. Kopplingen till forskningsprojekt kan stärkas.

Handläggningen av ansökningar

En majoritet av de sökande är övervägande missnöjda med ansökningsprocessen, då handläggningstiden är lång och kraven på ansökan höga med många kompletteringar. Sen utbetalning av medel upplevs också som ett hinder för många. Här måste fortsatta insatser till för att effektivisera och förkorta handläggningen internt på Jordbruksverket samt i relation till innovationssupportens rådgivning.

Roller och samordning

Rollfördelningen mellan Jordbruksverkets handläggare, Rådgivande urvalskommittén och innovationssupporten har diskuterats internt och förtydligats allteftersom. Särskilt samordningen och erfarenhetsutbytet har stärkts. Tolkningen av begreppet innovation och beslutskriterier varierar fortsatt något, men samstämmigheten i vad som kommuniceras till sökande har gradvis förbättrats. Fortsatt kalibrering och interaktion är dock nödvändig.

Koppling till andra innovationssatsningar

Begränsad information om EIP-Agri har nått innovationskontoren. EIP-Agri bör kommuniceras via andra/kompletterande kanaler. Erfarenheter från andra liknande innovationsprogram bör också komma EIP-Agri till del för att utveckla möjliga synergier och säkra att innovationerna kommer ut på marknaden. Målgruppen för och syftet med EIP-Agri bör därmed förtydligas och kommuniceras mer strategiskt.

Planerad effektutvärdering

Under 2019–2021 förväntas utvärderingen svara på frågor om programmetbidragit till relevanta innovationer i relation till målen. Nuvarande rapportering liksom de breda och otydliga målen samt kriterierna ger dock begränsade möjligheter att värdera dessa effekter. Utvecklade datasystem och förtydligade mål och kriterier krävs.

Abstract [en]

EIP-Agri is an innovation support mechanism within the EU Rural Development Programme targeting agriculture, horticulture and reindeer husbandry. This on-going evaluation examines routines, rules and roles at the Swedish Board of Agriculture in connection with introducing EIP-Agri in Sweden. Two types of support can be granted: for forming an innovation group and for an innovation project (with full funding). Implementation problems and potential solutions are analysed and discussed.

Group formation and innovation projects

The possibility of applying for group formation support is a great strength. This possibility could well be strengthened in the next programme period. Some of the requirements could be more flexible. Clarified decision criteria should be made publicly available. Resource-weak actors should be specifically targeted in order to increase the share going further from group to implementation project. Social and organizational innovations are few and should be encouraged. The connection to research can be further strengthened.

Processing of applications

The e-application process for innovation project support is perceived as demanding, requiring considerable additional documentation. Late payments is also viewed as an obstacle for many. Further efforts are needed to make the internal processing at the Board of Agriculture and the innovation support advice more effective.

Roles and coordination

The role division between the administration at the Board of Agriculture, the Advisory Selection Committee and the innovation support has been internally discussed and clarified over time. In particular, coordination and exchange of experiences has improved. The interpretation of the innovation concept and decision criteria is still somewhat varying, but the coherence of what is communicated to applicants has gradually improved. Still, however, continued calibration and interaction is necessary.

Link to other innovation initiatives

Limited information about EIP-Agri has reached the Swedish university-based innovation offices. EIP-Agri should be better communicated via complementary channels than those of the Board of Agriculture. Experiences from other similar innovation programs should be incorporated into EIP-Agri to develop synergies and ensure that innovations reach the market. The potentials of EIP-Agri support should be communicated more strategically.

Planned evaluation of effects

During 2019–2021, the on-ongoing evaluation is expected to examine whether the program has contributed to relevant innovations in relation to its goals. However, current data reporting routines limit the opportunities to evaluate such effects, including its currently broad and vague goals and criteria. Development of evaluation criteria and data reporting from the Board of Agriculture is required.

Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Jordbruksverket, 2019. p. 51
Series
Utvärderingsrapport ; 2019:12a
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-162751 (URN)
Projects
Löpande lörande utvärdering av EIP-Agri
Funder
Swedish Board of Agriculture, 3.1.17-11610/16
Available from: 2019-08-27 Created: 2019-08-27 Last updated: 2019-09-05Bibliographically approved
Zachrisson, A., Bjärstig, T. & Eckerberg, K. (2019). EIP-Agri – lärdomar från första åren: Halvtidsrapport från den löpande lärande utvärderingen av EIP-Agri med fokus på dess införande och uppstart. Bilagor. Jönköping: Jordbruksverket
Open this publication in new window or tab >>EIP-Agri – lärdomar från första åren: Halvtidsrapport från den löpande lärande utvärderingen av EIP-Agri med fokus på dess införande och uppstart. Bilagor
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Jordbruksverket, 2019. p. 43
Series
Utvärderingsrapport ; 2019:12b
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-162760 (URN)
Projects
Löpande lörande utvärdering av EIP-Agri
Funder
Swedish Board of Agriculture, 3.1.17-11610/16
Available from: 2019-08-27 Created: 2019-08-27 Last updated: 2019-09-05Bibliographically approved
Zachrisson, A. & Beland Lindahl, K. (2019). Political opportunity and mobilization: The evolution of a Swedish miningsceptical movement. Resources policy, 64, Article ID 101477.
Open this publication in new window or tab >>Political opportunity and mobilization: The evolution of a Swedish miningsceptical movement
2019 (English)In: Resources policy, ISSN 0301-4207, E-ISSN 1873-7641, Vol. 64, article id 101477Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

As demand for minerals is expected to increase due to the energy transition needed to meet climate targets, mineral exploration will continue intensifying. Surveys find that public acceptance of the mining industry is low, particularly in the EU, suggesting that mining conflicts may increase in both number and intensity. Conflict usually occurs in places where a significant number of local actors mobilize resistance against a mining company. Their success is dependent on the emergence of a broader social movement that jumps to the relevant scale of regulation, often the national level. Despite this, very little attention is being paid to the emergence of such a movement, as well as to the state and its institutions, in studies on mining conflicts. Most research into mining conflicts examines developing countries, while mining resistance is an emerging issue also in developed nations, not least in the Arctic. Understanding mining resistance is important in avoiding or addressing conflicts that can be costly for companies, communities, and the state. This paper explores the relationship between state politics and mining resistance at the national level, drawing on social movement research and the concept of political opportunity structures. The results show that confrontational mining resistance will grow at the national level when the state offers little access nor influence to mining-sceptical actors in either policy formulation or implementation, and where there is a sufficient number of simultaneously ongoing contested licensing processes. In cases where indigenous people are involved, weak or contested indigenous rights may also spur resistance.

Keywords
Mining, Social movements, Conflict, National mineral policy, Political opportunity structures, Governance
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Research subject
political science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-163591 (URN)10.1016/j.resourpol.2019.101477 (DOI)
Projects
Pathways to Sustainability in Mining: Coping with ConflictsMining in the Swedish mountains: exploring long term sustainability pathways
Funder
Swedish Research Council Formas, FR-2017/009Swedish Environmental Protection Agency, NV-03734-10
Available from: 2019-09-27 Created: 2019-09-27 Last updated: 2019-10-01Bibliographically approved
Bjärstig, T., Thellbro, C., Stjernström, O., Svensson, J., Sandström, C., Sandström, P. & Zachrisson, A. (2018). Between protocol and reality: Swedish municipal comprehensive planning. European Planning Studies, 26(1), 35-54
Open this publication in new window or tab >>Between protocol and reality: Swedish municipal comprehensive planning
Show others...
2018 (English)In: European Planning Studies, ISSN 0965-4313, E-ISSN 1469-5944, Vol. 26, no 1, p. 35-54Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Spatial planning using a landscape approach has been recognized as being essential for reconciling ecological, cultural and socioeconomic dimensions in sustainable development (SuD). Although embraced as a concept, there is a lack of planning tools capable of incorporating multi-level, multifunctional and multi-sectoral perspectives, especially in a rural context. The departure point in this paper is the legal requirements for municipal comprehensive planning (MCP) in Sweden and an e-mail survey about incentives, stakeholder involvement, policy integration and implementation in MCP in all 15 Swedish mountain municipalities. The purpose of this explorative study is to examine whether MCP could be a tool in planning for SuD. Results indicate a general lack of resources and a low status of MCP that affect, and even limit, stakeholder involvement, policy integration and implementation. However, legal requirements for MCP are targeted at SuD, and municipal personnel responsible for planning appreciate the potential of MCP. Therefore, there is potential to develop the MCP into an effective landscape planning tool. To accomplish this, the status of an active planning process has to be raised, the mandate of the local planning agency has to be secured, and residents and land users have to be involved throughout the planning process.

Keywords
landscape planning, municipal comprehensive planning, collaborative planning, innovative planning, rural context
National Category
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-138059 (URN)10.1080/09654313.2017.1365819 (DOI)000417709200003 ()881251 (Local ID)881251 (Archive number)881251 (OAI)
Projects
Grön översiktsplanering i fjällen
Funder
Swedish Environmental Protection Agency
Available from: 2017-08-03 Created: 2017-08-03 Last updated: 2019-02-15Bibliographically approved
Lindahl, K. B., Johansson, A., Zachrisson, A. & Viklund, R. (2018). Competing pathways to sustainability?: Exploring conflicts over mine establishments in the Swedish mountain region. Journal of Environmental Management, 218, 402-415
Open this publication in new window or tab >>Competing pathways to sustainability?: Exploring conflicts over mine establishments in the Swedish mountain region
2018 (English)In: Journal of Environmental Management, ISSN 0301-4797, E-ISSN 1095-8630, Vol. 218, p. 402-415Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Natural resource (NR) exploitation often gives rise to conflict. While most actors intend to manage collectively used places and their NRs sustainably, they may disagree about what this entails. This article accordingly explores the origin of NR conflicts by analysing them in terms of competing pathways to sustainability. By comparing conflicts over mine establishments in three places in northern Sweden, we specifically explore the role of place-based perceptions and experiences.

The results indicate that the investigated conflicts go far beyond the question of metals and mines. The differences between pathways supporting mine establishment and those opposing it refer to fundamental ideas about human nature relationships and sustainable development (SD). The study suggests that place-related parameters affect local interpretations of SD and mobilisation in ways that explain why resistance and conflict exist in some places but not others. A broader understanding of a particular conflict and its specific place-based trajectory may help uncover complex underlying reasons. However, our comparative analysis also demonstrates that mining conflicts in different places share certain characteristics. Consequently, a site-specific focus ought to be combined with attempts to compare, or map, conflicts at a larger scale to improve our understanding of when and how conflicts evolve. By addressing the underlying causes and origins of contestation, this study generates knowledge needed to address NR management conflicts effectively and legitimately. 

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2018
Keywords
Natural resource management, Mining conflicts, Pathways to sustainability, Place perceptions, Frame alysis, Interpretive policy analysis
National Category
Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-150168 (URN)10.1016/j.jenvman.2018.04.063 (DOI)000433649800039 ()29704835 (PubMedID)
Funder
Swedish Environmental Protection Agency
Available from: 2018-07-18 Created: 2018-07-18 Last updated: 2018-08-17Bibliographically approved
Bjärstig, T., Zachrisson, A., Svensson, J. & Thellbro, C. (2018). Grön översiktsplanering i fjäll- och fjällnära landskap: Deltagande planering för en innovativ och hållbar översiktsplan för Vilhelmina kommun. Stockholm: Naturvårdsverket
Open this publication in new window or tab >>Grön översiktsplanering i fjäll- och fjällnära landskap: Deltagande planering för en innovativ och hållbar översiktsplan för Vilhelmina kommun
2018 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

Översiktsplaneringen i fjällkommunerna skulle kunna vara det självklara verktyget i arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålet "Storslagen fjällmiljö". Kommunen har som lokal myndighet en central roll i hållbar utveckling och översiktsplaneringen ska, per definition, hantera markanvändningsfrågor i ett landskapsperspektiv. Detta sker dock inte i någon större utsträckning idag och därför finns ett stort behov av att utveckla bättre metoder och processer för att göra det kommunala planeringsverktyget mer nytänkande, kunskapsbaserat och förutseende.

I Vilhelmina kommun har forskarna tillsammans med myndigheter, lokala aktörer och kommunmedborgare utvecklat metoder för att ta fram en grön översiktsplan. Översiktsplanen baseras på uthållig markanvändning och omfattar faktiska natur- och kulturvärden, såväl som nuvarande och framtida förutsättningar för strategisk planering för hur olika intressen kan samsas i fjällandskapet. I projektet analyseras möjligheter och hinder en process av detta slag möter, metoder för att uppnå ett ökat engagemang och en större lokal medverkan i planprocessen.

Arbetet med den gröna översiktsplanen har resulterat i ett samrådsdokument som antagits av politikerna i Vilhelmina kommun. Rapporten redovisar en stegvis modell av planeringsprocessen som ska kunna ligga till grund för liknande processer även i andra fjällkommuner och/eller landsbygdskommuner med stora landskaps- och naturtillgångar. Exempel på lärdomar är att tidigt och kontinuerligt förankra det deltagande planeringsarbetet gentemot den lokala politiken och att deltagandeprocesser måste få ta tid.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Naturvårdsverket, 2018. p. 122
National Category
Social Sciences
Research subject
political science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-144630 (URN)978-91-620-6811-0 (ISBN)
Projects
Grön överssiktsplanering i fjällen
Funder
Swedish Environmental Protection Agency
Available from: 2018-02-20 Created: 2018-02-20 Last updated: 2018-06-09
Bjärstig, T., Thellbro, C., Zachrisson, A. & Svensson, J. (2018). Implementing collaborative planning in the swedish mountains: The case of Vilhelmina. In: WIT Transactions on Ecology and the Environment: Sustainable Development and Planning X. Paper presented at Sustainable Development and Planning 2018 - 10th International Conference on Sustainable Development and Planning, September 4-6, 2018 (pp. 781-796). Southampto: WIT Press, 217
Open this publication in new window or tab >>Implementing collaborative planning in the swedish mountains: The case of Vilhelmina
2018 (English)In: WIT Transactions on Ecology and the Environment: Sustainable Development and Planning X, Southampto: WIT Press, 2018, Vol. 217, p. 781-796Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Critical appraisals have stressed the need for participation and social learning in spatial planning, and planning is now seen as a process of innovative collaboration by multiple actors. During such ‘collaborative planning’, various parties try to develop new inclusive strategies through dialog. Collaborative planning is a major strand of current planning theory and highlights the need for new methods that involve citizen participation. In Sweden, the realization of collaborative planning in practice remains elusive, and research on the subject is limited, so further studies are needed. Thus, in the project “Green planning: Vilhelmina as a testbed for innovative land use planning in the mountain region”, we tested and implemented methods for involving citizens and other land-use stakeholders in the process of developing Vilhelmina municipality’s comprehensive plan (MCP). This paper presents lessons learned from that process and data obtained from a set of focus groups, a workshop, surveys, and personal communication. From these activities in the Swedish mountain region, we learned that collaborative practices have both pros and cons that must be addressed for practical realization of the widely embraced ideal of collaborative planning.

Place, publisher, year, edition, pages
Southampto: WIT Press, 2018
Series
WIT Transactions on Ecology and the Environment, ISSN 1743-3541 ; 217
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-146723 (URN)978-1-78466-291-2 (ISBN)
Conference
Sustainable Development and Planning 2018 - 10th International Conference on Sustainable Development and Planning, September 4-6, 2018
Available from: 2018-09-13 Created: 2018-09-13 Last updated: 2019-06-28Bibliographically approved
Zachrisson, A., Bjärstig, T. & Eckerberg, K. (2018). When Public Officers Take the Lead in Collaborative Governance: To Confirm, Consult, Facilitate or Negotiate?. Scandinavian Journal of Public Administration, 22(4), 21-44
Open this publication in new window or tab >>When Public Officers Take the Lead in Collaborative Governance: To Confirm, Consult, Facilitate or Negotiate?
2018 (English)In: Scandinavian Journal of Public Administration, ISSN 2001-7405, E-ISSN 2001-7413, Vol. 22, no 4, p. 21-44Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Governments are investing considerable time and resources in the field of collaborative governance as it proliferates throughout many sectors, and how public officers choose to respond to these developments therefore becomes an important question. The increased public involvement that collaborative governance brings is often more costly than traditional forms of governance, while the outcomes are highly uncertain. For these reasons, it is important that collaborative governance is only used when really warranted, and the various forms that it can take should be carefully designed. In this study, we apply a typology of collaboration strategies to examine firstly, the circumstances under which leading officers at four county administrative boards in the Swedish mountain region decide to lead collaboration, and secondly what collaboration strategies they then apply. This study is based on 20 interviews with key officers, and 39 interviews with project leaders of public-private collaborations in the area of natural resource management in the region. We find that officers should take trust levels into account when designing collaboration strategies, not least the lack of official trust. Strategies are found to be not mutually exclusive but complementary, and officers employ several at the same time. Interestingly, the results of this study show that – somewhat counter-intuitively – distrust is a driver for officers to initiate collaboration, a conclusion which questions the common view that more trust unequivocally translates into more participation.

Keywords
Environmental officers, Collaborative governance, Public leadership, Collaboration, Trust
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-154313 (URN)
Available from: 2018-12-16 Created: 2018-12-16 Last updated: 2018-12-20Bibliographically approved
Holmgren, L., Sandström, C. & Zachrisson, A. (2017). Protected area governance in Sweden: new modes of governance or business as usual?. Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, 22(1), 22-37
Open this publication in new window or tab >>Protected area governance in Sweden: new modes of governance or business as usual?
2017 (English)In: Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, ISSN 1354-9839, E-ISSN 1469-6711, Vol. 22, no 1, p. 22-37Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper explores whether ambitions to open up the traditional Swedish model of top-down conservation methods to local influences are indicative of an actual transition in governance of Swedish national park policy (NPP), and examines whether such a shift entails an increase in local influence over local interests and needs. Methodologically, we analyse a combination of governance types and incorporate theoretical definitions of power and accountability. The establishment of new governance arrangements – where power is shared, interactions promoted and accountability is directed downwards – indicates that Sweden's NPP is undergoing a change in its mode of governance. This change also seems to include ceding some influence to local interests, and the possibility of combining conservation with the utilisation of certain natural resources. The results of our research also provide valuable insights into when the establishment of shared-governance arrangements are likely to succeed; in short, this seems more likely when there are established sectors sited in a robust legal framework and where strong international commitments potentially play a role. In conclusion, we contend that when seeking diversified governance arrangements it is not enough simply to take local practices and customs into consideration – they have to be strengthened.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2017
Keywords
National parks, governance modes, power, accountability, environmental governance, rural governance
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-126066 (URN)10.1080/13549839.2016.1154518 (DOI)000396617300002 ()
Available from: 2016-09-27 Created: 2016-09-27 Last updated: 2018-06-07Bibliographically approved
Hongslo, E., Hovik, S., Zachrisson, A. & Aasen Lundberg, A. K. (2016). Decentralization of Conservation Management in Norway and Sweden—Different Translations of an International Trend. Society & Natural Resources, 29(8), 998-1014
Open this publication in new window or tab >>Decentralization of Conservation Management in Norway and Sweden—Different Translations of an International Trend
2016 (English)In: Society & Natural Resources, ISSN 0894-1920, E-ISSN 1521-0723, Vol. 29, no 8, p. 998-1014Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

International policy trends are always transformed and translated to fit the political and administrative systems in which they are introduced. An international trend of decentralization has resulted in conservation management systems in Sweden and Norway that differ, both in the choice of institutional solution and in the scope of change. This is surprising, as conservation management in the two countries was originally very similar. Nature conservation was managed through hierarchical systems dominated by bureaucratic experts. While Sweden has introduced co-management in a few protected areas only, Norway has devolved powers in all large conservation areas to intermunicipal management boards. Through document studies, we investigate how decentralization interacts with the broader systems of political actors and institutions of which nature conservation is a part.

Keywords
actor mobilization, conservation management, decentralization, institutions, policy change
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-112124 (URN)10.1080/08941920.2015.1086456 (DOI)000375600900008 ()
External cooperation:
Available from: 2015-12-02 Created: 2015-12-02 Last updated: 2018-06-07Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications