umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (8 of 8) Show all publications
Lauri, M. (2018). Markets, managers and machines: rationalizing social work. In: Masoud Kamali and Jessica H. Jönsson (Ed.), Neoliberalism, Nordic welfare states and social work: current and future challenges (pp. 101-112). London: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Markets, managers and machines: rationalizing social work
2018 (English)In: Neoliberalism, Nordic welfare states and social work: current and future challenges / [ed] Masoud Kamali and Jessica H. Jönsson, London: Routledge, 2018, p. 101-112Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
London: Routledge, 2018
Series
Routledge advances in social work
Keywords
neoliberalism, social work, rationalization, fragmentation, standardization, governmentality
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-146191 (URN)9781138084308 (ISBN)9781315111834 (ISBN)
Available from: 2018-04-03 Created: 2018-04-03 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Lauri, M. (2016). Narratives of governing: rationalization, responsibility and resistance in social work. (Doctoral dissertation). Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Narratives of governing: rationalization, responsibility and resistance in social work
2016 (English)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

For many years, Sweden has had a reputation for having a comprehensive and women friendly welfare state. However, as in many other European countries during the past few decades, the organization and governing of welfare has undergone profound changes. Through interviews with social workers and the application of theories of governmentality, this thesis analyzes the expressions and consequences of such current organization and governing.

One result is that the introduction of meticulous documentation practices of social workers contact with clients, regulate their interaction and constitute a control over both client and social worker. Another result is that the current organization fragments labor and awards more authority to managers, which functions to produce loyalty to the organization and management, rather than clients. This is expressed in demands not to voice protest, as it is said to create a bad mood. It is also expressed in demands to spend as little as possible on clients; short duration of treatment, preference for outpatient treatment and by making it difficult to receive financial support. This austerity is legitimized through the intermeshing of different ideals; budget awareness, evidence that supports short and outpatient treatment and that clients in order to change their course of life should to be allowed or coerced into taking individual responsibility.

Another important finding is that the current governing and organization of social work produce distance and detachment, and thus discourage caring subjects. This is a complex process in which an assemblage of different techniques and rationalities undermines the cultivation of a relationship between social worker and client. 1) The ideal of evidence-based practice favors rigid methods over a flexible and holistic approach. 2) Ideals of rationality, closely connected to notions of masculinity and professionalism, value objectivity and devalue and deter the surfacing of emotions. 3) Meticulous practices of documentation reduce the amount of time available to meet clients. 4) Ideals and particular methods designed to promote individual responsibility in clients legitimize social workers distancing themselves from clients’ dependency and needs. 5) A division of labor, in either assessment or treatment, reduces time spent with clients for those who work with assessment and ultimately engage in the rationing of resources. 6) Standardized digital templates, installed to aid in assessments, regulate and proceduralize interactions with the client. 7) Austerity, heavy workloads, individualized responsibility and stress further accentuate distance, as detachment becomes a means to cope with arduous working conditions.

The transformation of social work described above produces alienation and a fragmentation of social workers’ collective subjects. Simultaneously, an ethos of caring makes some social workers work extra hard to provide for clients, which ultimately covers for flaws in the system. Although such an ethos of caring allows for the further exploitation of social workers, it is also understood as a means of resistance, which in turn also forms the basis for organized resistance.

Abstract [sv]

Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. Fokus för denna studie är just denna organisering och styrning, och mer specifikt, hur detta påverkar ett av välfärdens kanske mest centrala område: socialt arbete. Genom att intervjua socialarbetare undersöks i denna studie uttryck för och konsekvenser av en sådan förändring, bland annat genom att undersöka hur könsbundna föreställningar och förväntningar är sammanflätade med det sociala arbetets organisering och styrning.

I studien konstateras att socialarbetare erfar att deras arbete genomgått omfattande förändringar, vilket kopplas ihop med både organiseringen och styrningen av det sociala arbetet. Detta uttrycks både i de ideal som kringgärdar arbetet men också i dominerande arbetssätt. En sådan förändring är införandet av  omfattande dokumentationsprocedurer av socialarbetarens arbete och kontakt med klienter, vilket medför att kontakten med klienterna blir ytligare. Dokumentationsprocedurerna utgör också en sorts kontroll av både klienterna och socialarbetarna själva. En annan förändring som konstateras är att nya organisationsmodeller och en förändrad ledarskapskultur skapar förväntningar på socialarbetarna att vara lojala med organisationen och ledningen snarare än klienterna. Bland annat utrycks detta genom förväntningar att inte protestera och skapa dålig stämning på arbetsplatsen, men också genom uttalade krav att spendera så lite resurser som möjligt på klienterna; korta behandlingstider, öppenvårdsalternativ och orimligt hårda krav för att få ekonomiskt bistånd. Detta legitimeras genom sammanväxningen av flera olika ideal; budgetmedvetenhet, att klienter inte mår bra av långa institutionsvistelser, men också att klienterna ska tillåtas eller bör tvingas att klara att sig själva.

Ett av studiens huvudresultat är att den nuvarande organiseringen och styrningen av socialt arbete skapar avstånd och likgiltighet. Genom flera sammankopplade ideal och arbetssätt styrs dagens socialarbetare till att bry sig mindre om de klienter de möter. På så sätt undermineras förutsättningarna för framväxten av en djup relation mellan socialarbetare och klient; 1) Idealet och kravet att socialarbetare ska arbeta utifrån evidens, det vill säga metoder och förhållningssätt som i speciellt utformade utvärderingsmodeller visat sig ha effekt, gör att väl strukturerade och rigida metoder ges företräde. Denna instrumentalisering underminerar ett flexibelt, relationsorienterat och helhetsfokuserat sätt att arbeta. Dessutom gör evidensidealets fokus på enskilda individer och avgränsade utvärderingstider att mer samhällsinriktat kritiskt och långsiktigt inriktat arbete undermineras. 2) Ett rationalitetsideal, tätt sammanbundet med föreställningar om professionalitet och maskulinitet, värderar objektivitet och förmågan att frikoppla socialarbetarens egna känslor från sitt arbete. Detta maskuliniserade professionsideal innebär att empati och solidaritet med klienten undergrävs. 3) Omfattande krav på olika former av dokumentation av det sociala arbetet gör att tiden som socialarbetaren har till sitt förfogande för att besöka och att ha möten med klienten blir knapp. 4) Ett allmänt samhällsideal kring individuellt ansvar och en särskild arbetsmetod (motiverande samtal) som många socialarbetare förväntas lära sig, framhäver klientens eget ansvar för och vilja till förändring. Detta legitimerar ett avståndstagande från klientens behov av hjälp och stöd enligt logiken  ”du måste klara detta själv”. 5) En vanligt förekommande uppdelning av socialarbetarnas arbetsuppgifter i en så kallad beställar-utförarmodell gör att vissa socialsekreterare arbetar med hjälp och stöd, medan andra arbetar med bedömningar av klienters behov. De senare, som också har inflytande över resurstilldelning, blir med en sådan organisering av arbetet alltmer frikopplade från den stödjande och hjälpande verksamheten och kontakten med klienten. 6) Standardiserade digitala bedömningsinstrument, skapade för att på ett likvärdigt sätt bedöma klienters behov och dokumentera det sociala arbetet, reglerar och instrumentaliserar kontakten med klienter. 7) Tunga arbetsbördor, individualiserat ansvar och stress, bidrar ytterligare till att skapa avstånd och likgiltighet eftersom det för vissa utgör ett sätt att genomleva en ohållbar arbetssituation. En allmän åtstramning av socialtjänstens resurstilldelning förstås som en viktig orsak till behovet av att skapa ovan distansmekanismer. Men distansen hänger också ihop med en tendens till ett återupplivande av en tidigare dominerande förståelse av marginalisering och sociala problem; där människors nöd ses som ett utslag av dålig karaktär och ett resultat av dåliga individuella val.

De förändringar av det sociala arbetets premisser som beskrivits ovan gör att socialarbetarna alltmer görs främmande inför sitt arbete – de alieneras. Detta främmandegörande uttrycks genom att inte kunna identifiera sig med arbetet självt, sina kollegor eller med sig själv. Ett sådant främmandegörande underminerar, eller fragmentiserar, både relationen till klienten, men också en känsla av gemenskap med andra socialarbetare. En gemenskap som kan utgöra ett ”vi” och ligga till grund för att ställa krav, protestera och göra motstånd mot avhumaniserande ideal och reformer. På så vis är främmandegörandet inte bara en konsekvens av dagens organisering och styrning, utan också något som fyller en viktig funktion för en sådan styrning och organisering, och genomförandet av en allmän åtstramning i socialpolitiken. Samtidigt som dagens organisering och styrning av socialt arbete är främmandegörande, slår vissa socialarbetare knut på sig själva och arbetar extra hårt för att täcka upp för systemets brister och krympande resurser, för att trots det svåra läget ändå försöka ge det stöd som de upplever att klienten behöver. Ett sådant historiskt förankrat femininiserat omsorgsideal, dvs känslor av ansvar och empati inför behövande och en ilska inför oförrätter, utgör därmed på samma gång grund för en fördjupad exploatering av socialarbetarna, och ett vardagligt motstånd mot rådande system. I ett läge när flera upplever att kollegialiteten som grund för motstånd på arbetsplatserna underminerats, utgör ett sådant omsorgsideal samtidigt också grunden för organiserat motstånd utanför arbetsplatsen, bortom chefernas insyn, kontroll och härskartekniker. Medan nuvarande styrningssystem underminerar ett visst sorts motstånd, uppstår samtidigt grunden för nya.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2016. p. 284
Series
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, ISSN 0349-0831 ; 2016:2
Keywords
Welfare, Welfare state, neoliberalism, neoliberal, neo-liberal, neo-liberalism, new public management, NPM, new managerialism, managerialism, public management reform, social work, social services, profession, professional, EBP, evidence-based practice, evidence, knowledge production, paperwork, administration, performance, audit, discipline, sovereign power, self-governing, power, power/knowledge, motivational interviewing, MI, individualism, individual responsibility, political, the political, de-politicized, de-politicization, governing, governmentality, governance, gender, feminism, feminist theory, Foucault, Marx, capitalism, standardization, flexibility, budget governing, care, care-work, ethos of care, solidarity, empathy, loyalty, division of labor, proceduralization, instrumentalization, mechanization, manual based, digital, template, templates, de-professionalization, proletarization, proletarianization, Taylorization, transition, transformation, rationalization, rationality, rational, emotions, emotional, affect, alienation, detachment, distance, resistance, counter conduct, Sweden, Swedish model, rhizome, rhizomatic, nomadic, narrative, narratives, discourse, critique, interviews, Välfärd, välfärdsstat, välfärfärdsstaten, nyliberal, nyliberalism, new public management, socialt arbete, socialtjänsten, socialarbetare, svenska modellen, styrning, styrningsmentalitet, kön, genus, EBP, evidensbaserad praktik, evidens, kunskapsproduktion, makt/kunskap, administration, pappersarbete, granskning, kontroll, disciplin, självstyrning, motiverande samtal, individualism, individualisering, ansvar, individuellt ansvar, flexibilitet, politik, det politiska, avpolitisering, avprofessionalisering, profession, professioner, professionell, förfrämligande, Sverige, Foucault, Marx, feminism, feministisk teori, kapitalism proletarisering, taylorisering, standardisering, manualbaserad, rationalisering, rationell, emotioner, känslor, avstånd, likgiltighet, narrativ, diskurs, kritik, intervju, intervjuer, kapitalism, den svenska modellen, förändring, transformering, motstånd, mot-makt
National Category
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-119783 (URN)978-91-7601-473-8 (ISBN)
Public defence
2016-05-20, Hörsal D, Lindellhallen, 13:15 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2016-04-29 Created: 2016-04-27 Last updated: 2018-06-07Bibliographically approved
Lauri, M. (2016). Vad är problemet med Husby?. In: Paulina de los Reyes och Magnus Hörnqvist (Ed.), Bortom kravallerna: konflikt, tillhörighet och representation i Husby (pp. 103-133). Stockholm: Stockholmia förlag
Open this publication in new window or tab >>Vad är problemet med Husby?
2016 (Swedish)In: Bortom kravallerna: konflikt, tillhörighet och representation i Husby / [ed] Paulina de los Reyes och Magnus Hörnqvist, Stockholm: Stockholmia förlag, 2016, p. 103-133Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stockholmia förlag, 2016
Series
Monografier utgivna av Stockholms stad, ISSN 0282-5899 ; 258
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-128364 (URN)9789170312946 (ISBN)
Available from: 2016-12-02 Created: 2016-12-02 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
de los Reyes, P., Hörnqvist, M., Boréus, K., Estrada, F., Flyghed, J., González Arriagada, A., . . . Lundström, M. (2014). ”Bilen brinner… men problemen är kvar”: Berättelser om Husbyhändelserna i maj 2013. Stockholm: Stockholmia förlag
Open this publication in new window or tab >>”Bilen brinner… men problemen är kvar”: Berättelser om Husbyhändelserna i maj 2013
Show others...
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stockholmia förlag, 2014. p. 89
Keywords
Husby, polisvåld, sociala protester, upplopp, kravaller
National Category
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-89518 (URN)
Available from: 2014-06-03 Created: 2014-06-03 Last updated: 2018-06-07Bibliographically approved
Lundgren, M. (2011). Diskurser om mansvåld: reflektioner från en spegel (1ed.). In: Carina Listerborn, Irene Molina och Diana Mulinari (Ed.), Våldets topografier: betraktelser över makt och motstånd. Stockholm: Atlas
Open this publication in new window or tab >>Diskurser om mansvåld: reflektioner från en spegel
2011 (Swedish)In: Våldets topografier: betraktelser över makt och motstånd / [ed] Carina Listerborn, Irene Molina och Diana Mulinari, Stockholm: Atlas , 2011, 1Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Atlas, 2011 Edition: 1
National Category
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-48235 (URN)978-91-7389-897-3 (ISBN)
Available from: 2011-10-12 Created: 2011-10-12 Last updated: 2018-06-08
De los Reyes, P. & Lundgren, M. (2011). I betraktarens ögon: Hur uppfattas den etniska diskrimineringen av fackligt förtroendevalda inom olika LO-förbund?. Stockholm: LO
Open this publication in new window or tab >>I betraktarens ögon: Hur uppfattas den etniska diskrimineringen av fackligt förtroendevalda inom olika LO-förbund?
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: LO, 2011
National Category
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-48236 (URN)978-91-574-8142-9 (ISBN)
Available from: 2011-10-12 Created: 2011-10-12 Last updated: 2018-06-08
Lundgren, M. (2008). Bakom lås och bom. Mana (5)
Open this publication in new window or tab >>Bakom lås och bom
2008 (Swedish)In: Mana, ISSN 9789198346404, no 5Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Föreningen tidskriften Mana, 2008
Keywords
rasism, nyliberalism, segregation, marginalisering, brottslighet, kriminalisering, fattigdom, straffskärpning, utanförskap, välfärd
National Category
Political Science
Research subject
statskunskap
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-138830 (URN)
Available from: 2017-09-01 Created: 2017-09-01 Last updated: 2018-06-09
Dahl, A. & Lundgren, M. (2006). Sunt förnuft: en fokusgruppstudie om lärares syn på värdegrundsarbete (40ed.). In: Lena Sawyer & Masoud Kamali (Ed.), Utbildningens dilemma: Demokratiska ideal och andrafierande praxis. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer
Open this publication in new window or tab >>Sunt förnuft: en fokusgruppstudie om lärares syn på värdegrundsarbete
2006 (English)In: Utbildningens dilemma: Demokratiska ideal och andrafierande praxis / [ed] Lena Sawyer & Masoud Kamali, Stockholm: Fritzes offentliga publikationer , 2006, 40Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, 2006 Edition: 40
Series
Statens offentliga utredningar, ISSN 0375-250X
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-48237 (URN)91-38-22560-3 (ISBN)
Available from: 2011-10-12 Created: 2011-10-12 Last updated: 2018-06-08
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3620-7105

Search in DiVA

Show all publications