umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Bjärstig, Therese, DocentORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6845-5525
Alternative names
Publications (10 of 34) Show all publications
Bjärstig, T., Sandström, C., Sjögren, J., Sonesson, J. & Nordin, A. (2019). A struggling collaborative process: revisiting the woodland key habitat concept in Swedish forests. Scandinavian Journal of Forest Research
Open this publication in new window or tab >>A struggling collaborative process: revisiting the woodland key habitat concept in Swedish forests
Show others...
2019 (English)In: Scandinavian Journal of Forest Research, ISSN 0282-7581, E-ISSN 1651-1891Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

The term woodland key habitat (WKH) was launched in Sweden in 1990. Definitions for the concept have changed over the years, and today the WKH concept and its application are issues of debate in Sweden. Consequently, the Swedish Forestry Agency (SFA) initiated a collaborative process including forest stakeholders with the purpose to clarify the application and develop the inventory methodology of WKH. We have studied, by means of interviews and observations, participant perceptions of how endogenous and exogenous factors affect the collaborative process. During our research, we identified three game changers: the pause in WKH registration in northwestern Sweden that caused several participants to drop out of the process; budget allocations for new nationwide WKH inventories that put the process on hold; and formal instructions from the government that came nine months later and essentially re-initiated the collaborative process. Altogether, this not only affected the participants’ abilities, understanding and willingness to participate, but also the overall legitimacy of the process – indicating the difficulty of conducting policy development in collaborative form, especially when it is highly politicized since it impact on the participants’ anticipation of the process and its end results.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis Group, 2019
Keywords
evaluation, collaboration, woodland key habitat, inventories, forest, Sweden
National Category
Social Sciences Interdisciplinary Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology) Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-163501 (URN)10.1080/02827581.2019.1674916 (DOI)
Projects
Future Forests
Available from: 2019-10-01 Created: 2019-10-01 Last updated: 2019-10-09
Bjärstig, T. & Thellbro, C. (2019). Deltagande planering – underlättar det samråd och utställning av en ny översiktsplan?. PLAN, 73(1-2), 53-56
Open this publication in new window or tab >>Deltagande planering – underlättar det samråd och utställning av en ny översiktsplan?
2019 (Swedish)In: PLAN, ISSN 0032-0560, Vol. 73, no 1-2, p. 53-56Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Föreningen för Samhällsplanering, 2019
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-153428 (URN)
Available from: 2018-11-21 Created: 2018-11-21 Last updated: 2019-11-19Bibliographically approved
Zachrisson, A., Bjärstig, T. & Eckerberg, K. (2019). EIP-Agri – lärdomar från första åren: Halvtidsrapport från den löpande lärande utvärderingen av EIP-Agri med fokus på dess införande och uppstart. Jönköping: Jordbruksverket
Open this publication in new window or tab >>EIP-Agri – lärdomar från första åren: Halvtidsrapport från den löpande lärande utvärderingen av EIP-Agri med fokus på dess införande och uppstart
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

EIP-Agri är ett nytt innovationsstöd inom landsbygdsprogrammet med fokus på jordbruk, trädgårds- och rennäring. Två typer av stöd kan beviljas: stöd för att bilda en innovationsgrupp samt stöd till att genomföra ett innovationsprojekt (med full finansiering). Inom ramen för utvärderingen har främst rutiner, regler, roller med mera vid införandet av detta nya stöd undersökts, och olika typer av genomförandeproblem, samt hur de förebyggs och/eller undviks, analyserats.

Gruppbildnings- och genomförandestöd

Möjligheten att söka gruppbildningsstöd är en stor styrka. Regeringen börse över om detta kan utökas/stärkas ytterligare i kommande programperiod. Genomförandestödet upplevs som krävande att söka och Jordbruksverket börta fram en specifik e-ansökan. Kraven bör sänkas något, för att t ex öka flexibiliteten kring budgeten. Förtydligade beslutskriterier bör göras mer tillgängliga. Innovationssupporten kan rikta mer stöd mot resurssvaga aktörer för att öka antalet som går vidare från grupp- till genomförandestöd. Sociala och organisatoriska innovationer är mycket få och borde uppmuntras i högre grad. Kopplingen till forskningsprojekt kan stärkas.

Handläggningen av ansökningar

En majoritet av de sökande är övervägande missnöjda med ansökningsprocessen, då handläggningstiden är lång och kraven på ansökan höga med många kompletteringar. Sen utbetalning av medel upplevs också som ett hinder för många. Här måste fortsatta insatser till för att effektivisera och förkorta handläggningen internt på Jordbruksverket samt i relation till innovationssupportens rådgivning.

Roller och samordning

Rollfördelningen mellan Jordbruksverkets handläggare, Rådgivande urvalskommittén och innovationssupporten har diskuterats internt och förtydligats allteftersom. Särskilt samordningen och erfarenhetsutbytet har stärkts. Tolkningen av begreppet innovation och beslutskriterier varierar fortsatt något, men samstämmigheten i vad som kommuniceras till sökande har gradvis förbättrats. Fortsatt kalibrering och interaktion är dock nödvändig.

Koppling till andra innovationssatsningar

Begränsad information om EIP-Agri har nått innovationskontoren. EIP-Agri bör kommuniceras via andra/kompletterande kanaler. Erfarenheter från andra liknande innovationsprogram bör också komma EIP-Agri till del för att utveckla möjliga synergier och säkra att innovationerna kommer ut på marknaden. Målgruppen för och syftet med EIP-Agri bör därmed förtydligas och kommuniceras mer strategiskt.

Planerad effektutvärdering

Under 2019–2021 förväntas utvärderingen svara på frågor om programmetbidragit till relevanta innovationer i relation till målen. Nuvarande rapportering liksom de breda och otydliga målen samt kriterierna ger dock begränsade möjligheter att värdera dessa effekter. Utvecklade datasystem och förtydligade mål och kriterier krävs.

Abstract [en]

EIP-Agri is an innovation support mechanism within the EU Rural Development Programme targeting agriculture, horticulture and reindeer husbandry. This on-going evaluation examines routines, rules and roles at the Swedish Board of Agriculture in connection with introducing EIP-Agri in Sweden. Two types of support can be granted: for forming an innovation group and for an innovation project (with full funding). Implementation problems and potential solutions are analysed and discussed.

Group formation and innovation projects

The possibility of applying for group formation support is a great strength. This possibility could well be strengthened in the next programme period. Some of the requirements could be more flexible. Clarified decision criteria should be made publicly available. Resource-weak actors should be specifically targeted in order to increase the share going further from group to implementation project. Social and organizational innovations are few and should be encouraged. The connection to research can be further strengthened.

Processing of applications

The e-application process for innovation project support is perceived as demanding, requiring considerable additional documentation. Late payments is also viewed as an obstacle for many. Further efforts are needed to make the internal processing at the Board of Agriculture and the innovation support advice more effective.

Roles and coordination

The role division between the administration at the Board of Agriculture, the Advisory Selection Committee and the innovation support has been internally discussed and clarified over time. In particular, coordination and exchange of experiences has improved. The interpretation of the innovation concept and decision criteria is still somewhat varying, but the coherence of what is communicated to applicants has gradually improved. Still, however, continued calibration and interaction is necessary.

Link to other innovation initiatives

Limited information about EIP-Agri has reached the Swedish university-based innovation offices. EIP-Agri should be better communicated via complementary channels than those of the Board of Agriculture. Experiences from other similar innovation programs should be incorporated into EIP-Agri to develop synergies and ensure that innovations reach the market. The potentials of EIP-Agri support should be communicated more strategically.

Planned evaluation of effects

During 2019–2021, the on-ongoing evaluation is expected to examine whether the program has contributed to relevant innovations in relation to its goals. However, current data reporting routines limit the opportunities to evaluate such effects, including its currently broad and vague goals and criteria. Development of evaluation criteria and data reporting from the Board of Agriculture is required.

Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Jordbruksverket, 2019. p. 51
Series
Utvärderingsrapport ; 2019:12a
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-162751 (URN)
Projects
Löpande lörande utvärdering av EIP-Agri
Funder
Swedish Board of Agriculture, 3.1.17-11610/16
Available from: 2019-08-27 Created: 2019-08-27 Last updated: 2019-09-05Bibliographically approved
diva2:1346337
Open this publication in new window or tab >>EIP-Agri – lärdomar från första åren: Halvtidsrapport från den löpande lärande utvärderingen av EIP-Agri med fokus på dess införande och uppstart. Bilagor
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Jönköping: Jordbruksverket, 2019. p. 43
Series
Utvärderingsrapport ; 2019:12b
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-162760 (URN)
Projects
Löpande lörande utvärdering av EIP-Agri
Funder
Swedish Board of Agriculture, 3.1.17-11610/16
Available from: 2019-08-27 Created: 2019-08-27 Last updated: 2019-09-05Bibliographically approved
Bjärstig, T., Thellbro, C., Stjernström, O., Svensson, J., Sandström, C., Sandström, P. & Zachrisson, A. (2018). Between protocol and reality: Swedish municipal comprehensive planning. European Planning Studies, 26(1), 35-54
Open this publication in new window or tab >>Between protocol and reality: Swedish municipal comprehensive planning
Show others...
2018 (English)In: European Planning Studies, ISSN 0965-4313, E-ISSN 1469-5944, Vol. 26, no 1, p. 35-54Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Spatial planning using a landscape approach has been recognized as being essential for reconciling ecological, cultural and socioeconomic dimensions in sustainable development (SuD). Although embraced as a concept, there is a lack of planning tools capable of incorporating multi-level, multifunctional and multi-sectoral perspectives, especially in a rural context. The departure point in this paper is the legal requirements for municipal comprehensive planning (MCP) in Sweden and an e-mail survey about incentives, stakeholder involvement, policy integration and implementation in MCP in all 15 Swedish mountain municipalities. The purpose of this explorative study is to examine whether MCP could be a tool in planning for SuD. Results indicate a general lack of resources and a low status of MCP that affect, and even limit, stakeholder involvement, policy integration and implementation. However, legal requirements for MCP are targeted at SuD, and municipal personnel responsible for planning appreciate the potential of MCP. Therefore, there is potential to develop the MCP into an effective landscape planning tool. To accomplish this, the status of an active planning process has to be raised, the mandate of the local planning agency has to be secured, and residents and land users have to be involved throughout the planning process.

Keywords
landscape planning, municipal comprehensive planning, collaborative planning, innovative planning, rural context
National Category
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-138059 (URN)10.1080/09654313.2017.1365819 (DOI)000417709200003 ()881251 (Local ID)881251 (Archive number)881251 (OAI)
Projects
Grön översiktsplanering i fjällen
Funder
Swedish Environmental Protection Agency
Available from: 2017-08-03 Created: 2017-08-03 Last updated: 2019-02-15Bibliographically approved
Bjärstig, T., Zachrisson, A., Svensson, J. & Thellbro, C. (2018). Grön översiktsplanering i fjäll- och fjällnära landskap: Deltagande planering för en innovativ och hållbar översiktsplan för Vilhelmina kommun. Stockholm: Naturvårdsverket
Open this publication in new window or tab >>Grön översiktsplanering i fjäll- och fjällnära landskap: Deltagande planering för en innovativ och hållbar översiktsplan för Vilhelmina kommun
2018 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

Översiktsplaneringen i fjällkommunerna skulle kunna vara det självklara verktyget i arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålet "Storslagen fjällmiljö". Kommunen har som lokal myndighet en central roll i hållbar utveckling och översiktsplaneringen ska, per definition, hantera markanvändningsfrågor i ett landskapsperspektiv. Detta sker dock inte i någon större utsträckning idag och därför finns ett stort behov av att utveckla bättre metoder och processer för att göra det kommunala planeringsverktyget mer nytänkande, kunskapsbaserat och förutseende.

I Vilhelmina kommun har forskarna tillsammans med myndigheter, lokala aktörer och kommunmedborgare utvecklat metoder för att ta fram en grön översiktsplan. Översiktsplanen baseras på uthållig markanvändning och omfattar faktiska natur- och kulturvärden, såväl som nuvarande och framtida förutsättningar för strategisk planering för hur olika intressen kan samsas i fjällandskapet. I projektet analyseras möjligheter och hinder en process av detta slag möter, metoder för att uppnå ett ökat engagemang och en större lokal medverkan i planprocessen.

Arbetet med den gröna översiktsplanen har resulterat i ett samrådsdokument som antagits av politikerna i Vilhelmina kommun. Rapporten redovisar en stegvis modell av planeringsprocessen som ska kunna ligga till grund för liknande processer även i andra fjällkommuner och/eller landsbygdskommuner med stora landskaps- och naturtillgångar. Exempel på lärdomar är att tidigt och kontinuerligt förankra det deltagande planeringsarbetet gentemot den lokala politiken och att deltagandeprocesser måste få ta tid.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Naturvårdsverket, 2018. p. 122
National Category
Social Sciences
Research subject
political science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-144630 (URN)978-91-620-6811-0 (ISBN)
Projects
Grön överssiktsplanering i fjällen
Funder
Swedish Environmental Protection Agency
Available from: 2018-02-20 Created: 2018-02-20 Last updated: 2018-06-09
diva2:1248086
Open this publication in new window or tab >>Implementing collaborative planning in the swedish mountains: The case of Vilhelmina
2018 (English)In: WIT Transactions on Ecology and the Environment: Sustainable Development and Planning X, Southampto: WIT Press, 2018, Vol. 217, p. 781-796Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Critical appraisals have stressed the need for participation and social learning in spatial planning, and planning is now seen as a process of innovative collaboration by multiple actors. During such ‘collaborative planning’, various parties try to develop new inclusive strategies through dialog. Collaborative planning is a major strand of current planning theory and highlights the need for new methods that involve citizen participation. In Sweden, the realization of collaborative planning in practice remains elusive, and research on the subject is limited, so further studies are needed. Thus, in the project “Green planning: Vilhelmina as a testbed for innovative land use planning in the mountain region”, we tested and implemented methods for involving citizens and other land-use stakeholders in the process of developing Vilhelmina municipality’s comprehensive plan (MCP). This paper presents lessons learned from that process and data obtained from a set of focus groups, a workshop, surveys, and personal communication. From these activities in the Swedish mountain region, we learned that collaborative practices have both pros and cons that must be addressed for practical realization of the widely embraced ideal of collaborative planning.

Place, publisher, year, edition, pages
Southampto: WIT Press, 2018
Series
WIT Transactions on Ecology and the Environment, ISSN 1743-3541 ; 217
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-146723 (URN)978-1-78466-291-2 (ISBN)
Conference
Sustainable Development and Planning 2018 - 10th International Conference on Sustainable Development and Planning, September 4-6, 2018
Available from: 2018-09-13 Created: 2018-09-13 Last updated: 2019-06-28Bibliographically approved
Bjärstig, T. & Sténs, A. (2018). Social values of forests and production of new goods and services: the views of Swedish family forest owners. Small-scale Forestry, 17(1), 125-146
Open this publication in new window or tab >>Social values of forests and production of new goods and services: the views of Swedish family forest owners
2018 (English)In: Small-scale Forestry, ISSN 1873-7617, E-ISSN 1873-7854, Vol. 17, no 1, p. 125-146Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Forests are considered crucial assets for sustainable rural development, and contemporary forestry is an industry where production, environmental and social goals can – and should – be handled simultaneously. Swedish family forest owners (FFOs) are expected to both manage and conserve their forests for the benefit of the whole country, but there are contradictions between development and conservation and between traditional and alternative forms of utilization, representing dilemmas in rural areas. Tensions between urban and rural areas, between demands on what to produce and protect, are often linked to the FFOs’ views on opportunities for forest management. The aim of this study is to identify and analyse the extent to which FFOs perceive that social values have the ability to generate “new” goods and services as a supplement or alternative to traditional forestry, and to suggest how the forests might be managed to render high social values. Fifty-seven interviews were conducted with FFOs (both resident and non-resident). The results indicate that regardless of where they reside, FFOs have a multifunctional view of their forests and forest management, that the social values attached to forests can play an important role in the development of local recreation- and forest-based tourism activities, and in this respect they can enhance sustainable rural development. It is, however, not obvious who might start and develop these businesses, since there seems to be a lack of interest among the FFOs themselves.

Place, publisher, year, edition, pages
Dordrecht: Springer, 2018
Keywords
Social values, Multifunctionality, Family forest owners (FFOs), Rural development, Sweden
National Category
Forest Science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-141094 (URN)10.1007/s11842-017-9379-9 (DOI)000424912100008 ()
Available from: 2017-10-25 Created: 2017-10-25 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Zachrisson, A., Bjärstig, T. & Eckerberg, K. (2018). When Public Officers Take the Lead in Collaborative Governance: To Confirm, Consult, Facilitate or Negotiate?. Scandinavian Journal of Public Administration, 22(4), 21-44
Open this publication in new window or tab >>When Public Officers Take the Lead in Collaborative Governance: To Confirm, Consult, Facilitate or Negotiate?
2018 (English)In: Scandinavian Journal of Public Administration, ISSN 2001-7405, E-ISSN 2001-7413, Vol. 22, no 4, p. 21-44Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Governments are investing considerable time and resources in the field of collaborative governance as it proliferates throughout many sectors, and how public officers choose to respond to these developments therefore becomes an important question. The increased public involvement that collaborative governance brings is often more costly than traditional forms of governance, while the outcomes are highly uncertain. For these reasons, it is important that collaborative governance is only used when really warranted, and the various forms that it can take should be carefully designed. In this study, we apply a typology of collaboration strategies to examine firstly, the circumstances under which leading officers at four county administrative boards in the Swedish mountain region decide to lead collaboration, and secondly what collaboration strategies they then apply. This study is based on 20 interviews with key officers, and 39 interviews with project leaders of public-private collaborations in the area of natural resource management in the region. We find that officers should take trust levels into account when designing collaboration strategies, not least the lack of official trust. Strategies are found to be not mutually exclusive but complementary, and officers employ several at the same time. Interestingly, the results of this study show that – somewhat counter-intuitively – distrust is a driver for officers to initiate collaboration, a conclusion which questions the common view that more trust unequivocally translates into more participation.

Keywords
Environmental officers, Collaborative governance, Public leadership, Collaboration, Trust
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-154313 (URN)
Available from: 2018-12-16 Created: 2018-12-16 Last updated: 2018-12-20Bibliographically approved
Bjärstig, T. (2017). Does collaboration lead to sustainability?: A study of public–private partnerships in the Swedish mountains. Sustainability, 9(10), Article ID 1685.
Open this publication in new window or tab >>Does collaboration lead to sustainability?: A study of public–private partnerships in the Swedish mountains
2017 (English)In: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 9, no 10, article id 1685Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The conflicts that are frequently manifested in the Swedish mountains often stem from the use and preservation of natural resources: resistance against protected area proposals, protests concerning the management of large carnivores, felling of old-growth forests, and disputes over who should be allowed to hunt or fish are commonplace. There are currently strong trends, both in national and international policy making, towards leaning on various forms of collaborative governance arrangements to deal with such policy failures. Consequently, various forms of partnerships have been initiated to promote more sustainable practices in mountain regions of Sweden. But to what extent does the creation of collaborative arrangements in natural resource management improve policy output and sustainability outcomes? To examine the issue, data was extracted from 47 semi-structured interviews with 39 project leaders and eight county officials, the sample being randomly selected from a database of 245 public-private collaborative projects in the Swedish mountains. The results indicate that partnerships do lead to improved sustainability – especially when it comes to social outcomes. There is, however, a need for more systematic follow-ups by practitioners, particularly on ecological outcomes where the country administrative boards should take a leading role and facilitate such evaluations in the future.

Place, publisher, year, edition, pages
Basel, Switzerland: MDPI, 2017
Keywords
collaboration, public–private partnership, policy output, outcomes, sustainability, follow-up, evaluation, natural resource management, Swedish mountains
National Category
Public Administration Studies
Research subject
sustainable development
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-139652 (URN)10.3390/su9101685 (DOI)000414896200016 ()
Projects
Fjällsamverkan
Funder
Swedish Environmental Protection Agency
Available from: 2017-09-20 Created: 2017-09-20 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6845-5525

Search in DiVA

Show all publications