umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Olsson, Johanna
Publications (7 of 7) Show all publications
Andersson, P., Olsson, J. & From, J. (2016). Utbildningsinsats för att höja den pedagogiska digitala kompetensen. In: : . Paper presented at NU2016, Malmö, 15-17 juni, 2016.
Open this publication in new window or tab >>Utbildningsinsats för att höja den pedagogiska digitala kompetensen
2016 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Under 2015 genomförde Medicinska fakulteten vid Umeå universitet en satsning för att höja den Pedagogiska Digitala Kompetensen (PDK) bland sina medarbetare i syfte att öka de digitala inslagen i undervisningen. En del i satsningen var att genomföra en utbildningsinsats. Uppdraget gavs till Pedagogiska institutionen som i samarbete med Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) genomförde ett antal seminarier under 2015. Deltagarna hade möjlighet att delta på plats i Umeå eller via nätet. Målsättningen var att varje seminarium skulle innehålla både teoretiska och praktiska inslag och en progression från inledande förmedlande information till allt fler deltagaraktiva inslag. Under hösten 2015 genomfördes även en workshop, som utgjorde en fördjupning där deltagarna med utgångspunkt i en fiktiv kursplan samt metoden flipped classroom utarbetade egna förslag till kursdesign och undervisningsaktiviteter med stöd av digital teknik. Exempel på digital teknik som deltagarna har fått ta del av eller själva arbeta med under utbildningsinsatsen är Moodle, Googleapps, Adobe connect, Socrative, Screen cast-o-matic och Prezi. En webbresurs har funnits tillgänglig som komplement till seminarieserien. Där har deltagarna haft tillgång till instruktioner, frågeställningar, föreläsningsfilmer samt de digitala presentationerna som hållits under seminarierna. Utöver detta har även ett s.k. bonusmaterial i form av länkar och frivilliga uppgifter tillhandahållits för de som varit intresserade att fördjupa sig inom exempelvis e-lärande i relation till pedagogisk meritering. Totalt medverkade ca 100 deltagare, som representerade 20 utbildningsprogram på fakulteten, i utbildningsinsatsen. Utvärderingen av insatsen visar att majoriteten av deltagare upplever att de höjt sin pedagogiska digitala kompetens i hög eller mycket hög utsträckning. De uttrycker även att de tillägnat sig generella kunskaper, vilket ses som en viktig grund för det egna arbetet med att öka de digitala inslagen i undervisningen. En annan framträdande synpunkt är att de praktiska och exemplifierande inslagen har uppfattats som betydligt mer värdefulla från ett lärandeperspektiv än de inledande teoretiskt inriktade inslagen. Resultatet visar också att majoriteten anser att de ökat sina kunskaper om digitala resurser och verktyg som kan användas i undervisningen. Även webbresursen har använts flitigt. Utvärderingen visar att majoriteten anser att webbresursen varit ett bra komplement till seminarieserien. Detta återspeglas också i de loggdata som visar på relativt omfattande besöksfrekvenser. Att seminariematerialet fanns samlat på ett ställe och tillgängligt för deltagarna före och efter seminarierna har haft stor betydelse för deltagarna. Därmed underlättades deras förberedelser inför seminarierna och möjligheten gavs att i efterhand repetera och ytterligare fördjupa sina kunskaper.Sammanfattningsvis visar resultaten från utvärderingen att målen med utbildningsinsatsen uppnåtts på ett tillfredsställande sätt, och att satsningen sålunda fallit väl ut. En aspekt som inte framkommit ovan men som är värd att lyftas fram är det faktum att ett flertal kommentarer i utvärderingarna handlar om ett ökande intresse för, och en ökande nyfikenhet på, att integrera digitala inslag i sin egen undervisningspraktik i större utsträckning än tidigare. Den samlade bedömningen är att Medicinsk fakultet vid Umeå universitet i och med denna satsning lagt en mycket god grund för fortsatta utvecklingsarbeten avseende PDK.

National Category
Pedagogy
Research subject
education
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-126990 (URN)
Conference
NU2016, Malmö, 15-17 juni, 2016
Available from: 2016-10-25 Created: 2016-10-25 Last updated: 2019-06-27Bibliographically approved
Widding, U. & Olsson, J. (2014). Ett föräldrastöd grundat i barnkonventionen?: En analys av hur föräldrastödsmaterial förhåller sig till olika dimensioner av barnkonventionen. Barn (1), 41-56
Open this publication in new window or tab >>Ett föräldrastöd grundat i barnkonventionen?: En analys av hur föräldrastödsmaterial förhåller sig till olika dimensioner av barnkonventionen
2014 (Swedish)In: Barn, ISSN 0800-1669, no 1, p. 41-56Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The Swedish strategy for parent support aims at offering all parents supporting activities that should be based on the values expressed in the Convention on the Rights of the Child (UNCRC). A specific subtarget of the strategy is to make parenting programs more available to parents. The aim of this study was to examine if, and how, the books and booklets parents use in six different parenting programs describe the UNCRC and how the texts present societal notions of the child and the parent-child relationship. The texts were examined using a qualitative text analysis and a model describing different dimensions of the UNCRC. The results show that some texts do not describe the UNCRC at all, while some present it but without problematizing and concretizing it. Further, some texts relate family life toa societal context, while some more narrowly focus on the family interaction.

Place, publisher, year, edition, pages
Trondheim: Norsk senter for barneforskning (NOSEB), 2014
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-88184 (URN)
Available from: 2014-04-24 Created: 2014-04-24 Last updated: 2018-06-07Bibliographically approved
Andersson, P., Olsson, J. & Byholm, M. (2014). KVOOC istället för MOOC för att höja den Pedagogiska Digitala Kompetensen (PDK). In: : . Paper presented at NU 2014.
Open this publication in new window or tab >>KVOOC istället för MOOC för att höja den Pedagogiska Digitala Kompetensen (PDK)
2014 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Keywords
PDK, Mooc, Kvooc
National Category
Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-109744 (URN)
Conference
NU 2014
Projects
Pedagogisk Digital Kompetens
Available from: 2015-10-05 Created: 2015-10-05 Last updated: 2018-06-07
Widding, U. & Olsson, J. (Eds.). (2013). Familjepeppen: en familjestödssatsning i Umeåregionen : forskningsrapport : maj 2013. Umeå: Umeå kommun
Open this publication in new window or tab >>Familjepeppen: en familjestödssatsning i Umeåregionen : forskningsrapport : maj 2013
2013 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå kommun, 2013. p. 46
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-76686 (URN)
Available from: 2013-07-09 Created: 2013-07-09 Last updated: 2019-10-08Bibliographically approved
Adenling, E. & Olsson, J. (2011). Erfarenheter av portfoliometodiken inom nätutbildning: Kritiska reflektioner och ”halleluja moments”. Högre Utbildning, 1(2), 77-87
Open this publication in new window or tab >>Erfarenheter av portfoliometodiken inom nätutbildning: Kritiska reflektioner och ”halleluja moments”
2011 (Swedish)In: Högre Utbildning, ISSN 2000-7558, E-ISSN 2000-7558, Vol. 1, no 2, p. 77-87Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Vid Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet har nätutbildningen expanderat kraftigt under de senaste två och ett halvt åren, då institutionen började ge fristående helfartskurser i pedagogik via Internet. Vårterminen 2008 läste cirka 60 studenter och inför varje termin har sedan studenttillströmningen ökat, för att under våren 2010 uppgå till 240 studenter. Hösten 2008 infördes, med stöd av interna utvecklingsmedel, examinerande portfoliouppgifter på samtliga nätbaserade kurser med målsättningen att möta de utmaningar som både formen (nätundervisning) och den utökade och heterogena studentgruppen innebar. Syftet var att stärka studenternas förmåga att synliggöra sitt eget lärande, samt att minska anonymiteten mellan lärare och student. Uppgifterna var av självreflekterande karaktär där studenterna uppmanades att relatera det egna lärandet till kursinnehållet och att exempelvis identifiera framtida tillämpningsområden inom studier och arbetsliv. Studenterna fick under terminen individuell återkoppling av en och samma lärare. Intentionen med återkopplingen var bland annat att guida och uppmuntra studenterna till att inta ett personligt förhållningssätt till kursinnehållet. I artikeln argumenteras det för att portfoliometodik i flera avseenden kan sägas harmoniera väl med ett rådande synsätt på examination där ett sociokulturellt synsätt på lärande dominerar och livslångt lärande och självständighet framhålls som eftersträvansvärt. Detta medför att, det både utifrån ett student- och ett lärarperspektiv, kan kännas naturlig och relevant att använda portfolio som examinationsform inom nätutbildning. Samtidigt är det viktigt att problematisera och kritiskt reflektera över portfoliometodik som examinationsform och de förhållningssätt och ideal som skapas, vilket görs i artikeln med hjälp av en Foucaultinspirerad tolkningsram. I artikeln presenteras alltså både ett kritiskt perspektiv, men även de många ”halleluja moments” som arbetet med portfoliouppgifter inneburit för medverkande lärare och institutionen i stort. Erfarenheterna visar att arbetet med portfolio som examinationsform är dubbelbottnat: Å ena sidan kan det exempelvis bidra till en stärkt språklig kompetens och personlig utveckling hos studenterna. Å andra sidan kan portfoliometodik sägas leda till en ökad kontroll och självdisciplinering som sträcker sig bortom själva examinationstillfället.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Swednet, 2011
Keywords
Portfolio, examination, Foucault, högre utbildning, nätutbildning
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-50761 (URN)
Available from: 2011-12-21 Created: 2011-12-21 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Adenling, E. & Olsson, J. (2010). Att mötas utan att mötas: Portfolios som pedagogiskt verktyg i nätbaserad utbildning. In: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet (Ed.), Undervisning på tvären, Student- och lärarerfarenheter: . Paper presented at Den nionde universitetspedagogiska konferensen, 25-26 februari 2009 (pp. 11-28). Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Att mötas utan att mötas: Portfolios som pedagogiskt verktyg i nätbaserad utbildning
2010 (Swedish)In: Undervisning på tvären, Student- och lärarerfarenheter / [ed] Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet , 2010, p. 11-28Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet, 2010
Series
Skriftserie från Universitetspedagogiskt centrum 2010:1, ISSN 1650-4364 ; 1
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-38351 (URN)978-91-7459-064-7 (ISBN)
Conference
Den nionde universitetspedagogiska konferensen, 25-26 februari 2009
Available from: 2010-12-08 Created: 2010-12-08 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Olsson, J. & Widding, U. (2010). Barnets rättigheter – Högskolans skyldighet: Barnkonventionen i olika utbildningskontexter. In: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet (Ed.), Undervisning på tvären, Student- och lärarerfarenheter: . Paper presented at Den nionde universitetspedagogiska konferensen, 25-26 februari 2009, Umeå (pp. 129-146). Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Barnets rättigheter – Högskolans skyldighet: Barnkonventionen i olika utbildningskontexter
2010 (Swedish)In: Undervisning på tvären, Student- och lärarerfarenheter / [ed] Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet , 2010, p. 129-146Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet, 2010
Series
Skriftserie från Universitetspedagogiskt centrum 2010:1, ISSN 1650-4364 ; 1
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-38352 (URN)978-91-7459-064-7 (ISBN)
Conference
Den nionde universitetspedagogiska konferensen, 25-26 februari 2009, Umeå
Available from: 2010-12-08 Created: 2010-12-08 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications