Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 37) Show all publications
Pastor Bravo, M. d. & Linander, I. (2024). Access to healthcare among transgender and non-binary youth in Sweden and Spain: a qualitative analysis and comparison. PLOS ONE, 19(5), Article ID e0303339.
Open this publication in new window or tab >>Access to healthcare among transgender and non-binary youth in Sweden and Spain: a qualitative analysis and comparison
2024 (English)In: PLOS ONE, E-ISSN 1932-6203, Vol. 19, no 5, article id e0303339Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Background: Transgender and non-binary (TGNB) people tend to report worse health than cis people, however, despite an increased need for care, they face several barriers when trying to access healthcare. These barriers might be exacerbated when young age intersects with a trans identity, and so there is a need for studies highlighting the experiences of TGNB youth.

Aims: To explore and compare how TGNB youth (15–26 years old) in Sweden and Spain experienced their access to healthcare, in order to shed light on the strengths and limitations of different kinds of healthcare systems and improve healthcare provision and policy development.

Methods: This study was based on a qualitative analysis of semi-structured interviews with TGNB youth living in Sweden (n = 16) and Spain (n = 18). Of these, 22 identified as male or transmasculine, six as non-binary, and six as women or transfeminine; 25 had undergone some type of gender-affirming care, and the rest were on the waiting list or undergoing preparatory visits and had not started hormonal treatment. The interviews were analyzed using reflexive thematic analysis. An abductive approach was applied, and the Levesque conceptual framework was used to compare the analyses of each set of materials.

Results: We present our findings using the structure of the accessibility framework, focusing on approachability, acceptability, availability, affordability, and appropriateness. The conceptualization of accessibility in combination with the concept of cisnormativity illustrates how specific ideals and normative expectations affect access to healthcare for TGNB people across contexts, with most barriers arising from the appropriateness of the services.

Discussion: Young TGNB people experience barriers to accessing healthcare both in the Spanish and the Swedish contexts. Strategies to reduce these barriers should be framed within the critique of and resistance to cisnormativity and should focus on users with intersecting marginalized identities to promote health equity.

Place, publisher, year, edition, pages
Public Library of Science (PLoS), 2024
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-224408 (URN)10.1371/journal.pone.0303339 (DOI)38743711 (PubMedID)2-s2.0-85193206624 (Scopus ID)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2019:00355
Available from: 2024-05-16 Created: 2024-05-16 Last updated: 2024-06-10Bibliographically approved
Linghede, E. (2024). Att få åldras som jag lever nu: en intervjustudie om hälsa och livsvillkor bland hbtq-personer över 65 år. Stockholm: Folkhälsomyndigheten
Open this publication in new window or tab >>Att få åldras som jag lever nu: en intervjustudie om hälsa och livsvillkor bland hbtq-personer över 65 år
2024 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport handlar om hälsa och livsvillkor bland hbtq-personer över 65 år. Resultaten bygger på kvalitativa intervjuer med 16 deltagare i åldrarna 65–83 år.

Önskan om att få åldras som jag lever nu: Det övergripande resultatet kan sammanfattas i en önskan om att få åldras som man lever nu. Det handlar bland annat om att kunna fortsätta leva ett öppet liv som hbtq-person och att bli bemött med respekt. Det rymmer även förhoppningen att ha kvar hälsan, behålla sitt oberoende, kunna vara social och engagera sig i sina intressen.

God hälsa nära kopplad till livsvillkor: Studiens resultat visar att många deltagare uppger en god hälsa. Samtidigt framkommer att hälsan är tätt sammankopplad med livsvillkor och levnadsförhållanden såsom öppenhet och synlighet, tillgång till sociala sammanhang, socialpolitiska förutsättningar samt hbtq-kompetent vård och omsorg. Deltagarnas berättelser visar på erfarenheter och oro som de delar med äldre personer generellt, men det synliggörs också hur hetero- och cisnormativitet samverkar med ålder och skapar specifika erfarenheter och livsvillkor som kan påverka hälsan både negativt och positivt.

Åldrandet ger både trygghet och rädsla: Åldrandet upplevs generellt som oproblematiskt, i vissa fall också som positivt eftersom det kange en större trygghet. Några deltagare beskriver hur åldrandet inneburit nya eller större möjligheter att leva öppet. Det finns samtidigt en rädsla att som äldre komma att förlora fysiska och psykiska förmågor och därmed bli beroende av andras omsorg. Trots en övervägande god hälsa beskriver deltagarna samtidigt en del krämpor, mindre allvarliga medicinska diagnoser och minskad sexlust. En del beskriver också psykisk ohälsa som en konsekvens av internaliserad homo- och transfobi.

Sociala sammanhang och relationer skyddar mot ensamhet: Sociala sammanhang såsom partner och egna barn, självvald familj, vänner och organiserad hbtq-verksamhet är mycket viktiga för deltagarnas hälsa. Utöver att vara en källa till glädje, social stimulans och praktiskt såväl som emotionellt stöd, upplever deltagarna att goda relationer ökar deras trygghet. Motsatt är oro för ensamhet kopplat till rädsla bland deltagarnaoch ofrivillig ensamhet ökar upplevelser av utsatthet.

Öppenhet är centralt för hälsan: Att vara öppen med sin identitet har stor betydelse för hälsan, inte minst påverkar det deltagarnas självbild. Vidare kan möjligheten att vara öppen även ha betydelse för sociala sammanhang och relationer, samt för hur man föreställer sig framtiden. Möjligheterna att leva öppet har för deltagarna varierat utifrån olika tidsperioder och sammanhang. Den socialpolitiska situationen och samhällsattityder har stor betydelse för deltagarnas upplevda möjligheter till öppenhet. För en del beskrivs öppenheten också som villkorad av närstående.

Beredskap och oro för okunskap i vård och omsorg: Deltagarna har överlag goda erfarenheter av vården och beskriver generellt att de får ett gottbemötande. Trots detta beskriver de olika strategier och en beredskap för att hantera eventuellt dåligt bemötande. Vad som beskrivs som ett dåligt bemötande är oftast relaterat till okunskap om hbtq, eller normativa antaganden bland vårdgivare, snarare än avsedd diskriminering. En del upplever eventuella framtida omsorgsbehov som oproblematiska, medan en majoritet geruttryck för oro. Oron handlar bland annat om att deltagarna är osäkra på om personalen kommer att ha adekvat utbildning om hbtq för att kunna ge ett gott och respektfullt bemötande och tillgodose hbtq-specifika behov.

Socialpolitisk situation påverkar hälsa och livsvillkor: Den socialpolitiska situationen är betydelsefull för deltagarnas hälsa och livsvillkor. Åldersgruppen som ingår i studien har en livstid som spänner över en omvälvande tid i svensk hbtq-historia. Under perioder när hbtq har ansetts avvikande och bemötts negativt har de flesta känt sig begränsade, rädda och utsatta. För vissa har tidigare erfarenheter av våld, hot, diskriminering, osynliggörande och patologisering lett till långvariga negativa konsekvenser förhälsan. I resonemang om den nutida socialpolitiska situationen upplever flera deltagare hbtq-rättighetersom hotade. Vissa anger också att kampen för lika rättigheter ständigt måste pågå.

Identifierade utvecklingsområden: Utifrån studiens resultat och befintlig kunskap har Folkhälsomyndigheten identifierat följande utvecklingsområden:

  • Befintlig kunskap om äldre hbtqi-personers hälsa och livsvillkor är begränsad och behöverutvecklas
  • Det finns behov av att implementera kunskap om hbtqi i vård- och omsorgsutbildningar från gymnasienivå upp till universitetsnivå.
  • Genom integrering av hbtqi-perspektiv i organisationer och äldreförbund skulle förutsättningarna för inkludering av hbtqi-personer i olika sammanhang kunna öka
  • Fler organiserade mötesplatser, särskilt bortom storstäderna, skulle kunna skapa bättre sociala förhållanden och ökad trygghet för äldre hbtqi-personer
Abstract [en]

This report addresses the health and living conditions among LGBTQ people over the age of 65.The results are based upon qualitative interviews with 16 participants aged between 65 and 83.

The desire to age as I live now: The overall content can be summarised as the participants hoping to age in a context similar tothe one they are currently living in. This involves being able to continue living openly as an LGBTQ person and be treated with respect. It also involves the hope of remaining in good health, maintaining independence and being able to socialise and pursue personal interests.

Good health closely linked to living conditions: The results show that many participants report being in good health. At the same time, health appears to be closely linked to living conditions and factors such as openness and visibility, access to social connections, sociopolitical conditions and health and social care that is well-versed in LGBTQ issues. The participants’ accounts demonstrate experiences and concerns they share with older people in general, however they also highlight how both heteronormativity andcisnormativity interact with age and create specific experiences and living conditions that canimpact health both positively and negatively.

Aging provides both security and fear: Aging is generally seen as being unproblematic and in certain cases even positive as it can provide greater security. Some participants describe how aging has led to new or greater opportunities for living openly. At the same time, there is a fear that as an older person, they willlose physical and mental capacity and become dependent on the care of others. Despite generally being in good health, the participants describe a number of ailments, minormedical conditions and lower sex drive. A number also describe mental health problems caused by internalised homophobia and transphobia.

Social connections and relationships protect against loneliness: Social connections, such as their own children and partners, chosen families, friends and organised LGBTQ activities are vital to the participants’ health. The participants believe thatgood relationships increase their security – in addition to providing a source of happiness, social stimulation and practical and emotional support. In contrast, fears of loneliness form asignificant concern among the participants, with involuntary loneliness increasing feelings of vulnerability.

Being open is central to health: Participants being open about their identity is of great importance to their health, especially asthis affects the way participants view themselves. In addition, being able to be open is alsosignificant to social connections and relationships, as well as the way we imagine the future. The ability to live openly varies for the majority of participants, depending on the period and the context. Sociopolitical situations and social attitudes have a major impact on how participants perceive their ability to be open.

Preparedness and concern that health and social care lack knowledge: Generally, the participants’ experiences of the healthcare services are positive, and they describe being treated with respect and understanding. Despite this, they describe various strategies andpreparedness for responding to any negative actions. These negative actions are described aspoor treatment in terms of ignorance towards LGBTQ issues or normative assumptions from healthcare professionals, rather than blatant discrimination. A number are not concerned about any future social care needs, whereas a majority are. Concerns include participants being unsure whether staff will have the necessary knowledge about LGBTQ issues for providing positive and respectful treatment, while meeting the needs specific to LGBTQ people.

Sociopolitical situation affects health and living conditions: The sociopolitical situation is significant to participants’ health and living conditions. The age group included in this study have lived through a revolutionary period in Swedish LGBTQ history. During periods when being LGBTQ was seen as being deviant behaviour and met with negativity, the majority felt restricted, afraid and vulnerable. For some, previous experiences of violence, threats, discrimination, erasure and pathologisation have led to long-term negative health effects. When discussing the current sociopolitical situation, several participants feel that the rights of LGBTQ people are threatened. Some also state that the fight for equal rights must never stop.

Areas for development identified: Based on the results of the study and existing knowledge, the Public Health Agency of Swedenhas identified the following areas for development:

  • There is currently limited knowledge about older LGBTQI people’s health and livingconditions, and this needs to be developed.
  • There is a need to implement knowledge of LGBTQI issues in health and social care training, from upper secondary education to university level.
  • The conditions for LGBTQI inclusion in various contexts can be improved by integrating LGBTQI perspectives into organisations and associations for older people.
  • More organised meeting places – especially outside of the major cities – could create better social conditions and increased security for LGBTQI people
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Folkhälsomyndigheten, 2024. p. 69
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-220713 (URN)
Funder
Public Health Agency of Sweden
Available from: 2024-02-09 Created: 2024-02-09 Last updated: 2024-02-12Bibliographically approved
Linander, I., Lundberg, T. & Alm, E. (2024). The gender minority stress model and/or cisnormativity?: The need for pluralistic theoretical perspectives in improving trans health and medicine. Social Science and Medicine, 351, Article ID 116957.
Open this publication in new window or tab >>The gender minority stress model and/or cisnormativity?: The need for pluralistic theoretical perspectives in improving trans health and medicine
2024 (English)In: Social Science and Medicine, ISSN 0277-9536, E-ISSN 1873-5347, Vol. 351, article id 116957Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The minority stress model has become a well-used framework to explain and analyse health among LGBTQ people, and specifically among transgender and gender-diverse people (TGD), when it is sometimes called ‘the gender minority stress model’. Scholars have argued the need for critical discussions about some of the assumptions underlying the gender minority stress model and how it has been used and discussed. Drawing on a pluralistic understanding of theories and employing a Foucauldian understanding of critique, we discuss implicit assumptions and epistemological standpoints of the gender minority stress model and the connected limitations. We also ask what the concept of cisnormativity can give rise to in comparison with the minority stress framework. We make four arguments: 1) the calls for extensions to the model could be seen as a desire to understand and analyse TGD people's health from an all-encompassing perspective, resulting in theoretical vagueness and the silencing of excluded aspects; 2) in the gender minority stress literature, identity is largely taken for granted and there is no consideration of how power is constitutive for all subjects; 3) the model risks individualising the effects of social norms, and internalisation could be further theoretically developed in relation to the repression hypothesis; 4) in the translation process from LGB minorities to TGD, as well as in thinking about cisnormativity, the issue of gender-affirming care has largely been neglected. By initiating a critical discussion around these issues and illustrating how different theories and frameworks can illuminate different possibilities for thinking and knowing, we aim to open up new routes for thinking about TGD health and medicine.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2024
Keywords
Cisnormativity, Gender affirming care, Gender diverse, Gender dysphoria, Gender incongruence, Minority stress, Transgender
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-224406 (URN)10.1016/j.socscimed.2024.116957 (DOI)38749253 (PubMedID)2-s2.0-85192804139 (Scopus ID)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2019:00355
Available from: 2024-05-16 Created: 2024-05-16 Last updated: 2024-06-10Bibliographically approved
Goicolea, I., Bäckström, H., Lauri, M., Carbin, M. & Linander, I. (2023). Daring to ask about violence?: a critical examination of social services’ policies on asking about gender-based violence. Journal of Gender-Based Violence, 7(3), 467-482
Open this publication in new window or tab >>Daring to ask about violence?: a critical examination of social services’ policies on asking about gender-based violence
Show others...
2023 (English)In: Journal of Gender-Based Violence, ISSN 2398-6808, Vol. 7, no 3, p. 467-482Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article critically analyses the assumptions and effects of the ‘daring to ask approach’ to gender based violence (GBV), as expressed in the policies that govern social services’ work in Sweden. We show how GBV is constituted as a sensitive issue connected with shame and as something that will not be brought up spontaneously; GBV is something that women who had experienced it carry with them as an ‘untouched truth’ waiting to be discovered by social workers while women’s worries about the consequences of telling are not made intelligible. The very speaking as such is seen as emancipatory, and the social worker is understood as a facilitator. With this approach follows standardised questions, aiming for neutrality and equity. However, these are so wide and unspecific, that the risk is that no one thinks the questions are directed to her. By making the assumptions and effects of a seemingly self-evident strategy visible, we demonstrate areas in need of further research and policy development, such as barriers to help-seeking (beyond stigmatisation) and effects of standardisation. This is an important undertaking since without critical scrutiny of the policies there is a risk that stakeholders assume that merely asking will resolve the problem of GBV.

Place, publisher, year, edition, pages
Bristol University Press, 2023
Keywords
intimate partner violence, violence against women, violence in close relationships, social work, standardisation, problematisation
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-214789 (URN)10.1332/239868021x16903817520612 (DOI)001054983800001 ()2-s2.0-85174310009 (Scopus ID)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2021-01373
Available from: 2023-09-29 Created: 2023-09-29 Last updated: 2024-07-02Bibliographically approved
Nkulu Kalengayi, F., Hurtig, A.-K. & Linander, I. (2023). "Discrimination is harder to live with than the disease": an interview study of the perceptions and experiences of sexual and reproductive health and rights among women living with HIV in Sweden. Sexual and Reproductive Health Matters, 31(1), Article ID 2245197.
Open this publication in new window or tab >>"Discrimination is harder to live with than the disease": an interview study of the perceptions and experiences of sexual and reproductive health and rights among women living with HIV in Sweden
2023 (English)In: Sexual and Reproductive Health Matters, E-ISSN 2641-0397, Vol. 31, no 1, article id 2245197Article in journal, News item (Refereed) Published
Abstract [en]

Around 40% of people living with human immunodeficiency virus (HIV) in Sweden are women. However, little is known about their experiences, particularly those related to sexual and reproductive health and rights (SRHR). This study aims to explore perceptions and experiences of SRHR among women living with HIV (LWH). Twelve interviews were conducted with women LWH from September to October 2019 and analysed using thematic analysis. The central theme describing participants’ experiences of social relationships, intimate encounters and reproductive life, “Discrimination is harder to live with than the disease itself”, is based on three themes that contain subthemes. Theme 1 describes how participants reconsider and reorient their sexual and reproductive life after diagnosis. Theme 2 highlights how (mis)perceptions of HIV affect sexual and reproductive life and lead to abusive treatment and internalisation. Theme 3 describes a paradoxical shift of responsibilities where participants experience being compelled to take greater responsibility in some situations and stripped of the right to decide in others. This study suggests that despite notable progress in HIV treatment, stigma and discrimination stemming from outdated beliefs and (mis)conceptions, ambiguous policies and guidelines, and unequal access to information affect SRHR experiences of women LWH more than the virus itself. The results emphasise the need to: update knowledge within healthcare settings and among the public; clarify ambiguous legislations and guidelines; ensure equal access to information to enable all women LWH to take informed decisions, make fully informed choices and realise their SRHR; and consider the diversity of women LWH and enable shared decision-making.

Abstract [fr]

En Suède, les femmes représentent près de 40% des personnes vivant avec le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Pourtant, on sait peu de choses sur leurs expériences, en particulier celles qui se rapportent à la santé et aux droits sexuels et reproductifs. Cette étude souhaite explorer les perceptions et les expériences de la santé et des droits sexuels et reproductifs chez les femmes vivant avec le VIH. Douze entretiens ont été menés avec des femmes séropositives entre septembre et octobre de 2019, et ont fait l’objet d’une analyse thématique. « La discrimination est plus difficile à vivre que la maladie elle-même » est le thème central qui décrit les expérience des participantes en matière de relations sociales, de rencontres intimes et de vie reproductive. L’analyse est fondée sur trois thèmes qui contiennent des sous-thèmes. Le thème 1 décrit comment les participantes revoient et réorientent leur vie sexuelle et reproductive après le diagnostic. Le thème 2 met en lumière comment les idées (erronées) sur le VIH influent sur la vie sexuelle et reproductive et conduisent à des traitements abusifs et à l’intériorisation. Le thème 3 décrit un déplacement paradoxal des responsabilités où les participantes sont contraintes d’assumer une plus grande responsabilité dans certaines situations et sont privées du droit de décider dans d’autres. Cette étude suggère qu’en dépit des progrès notables accomplis dans le traitement du VIH, la stigmatisation et la discrimination découlant de croyances obsolètes et d’idées erronées, de politiques et de directives ambiguës, et d’un accès inégal à l’information influent davantage sur les expériences des femmes vivant avec le VIH en matière de santé et droits sexuels et reproductifs que le virus lui-même. Les résultats mettent en évidence la nécessité: de mettre à jour les connaissances dans les établissements des soins de santé et parmi le grand public; de clarifier les législations et les directives ambiguës; de garantir l’accès sur un pied d’égalité à l’information afin de permettre à toutes les femmes vivant avec le VIH de prendre des décisions éclairées, de faire des choix pleinement informés et de réaliser leurs droits à la santé sexuelles et reproductive; de tenir compte de la diversité des femmes vivant avec le VIH et de permettre une prise de décision partagée.

Abstract [es]

Aproximadamente el 40% de las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en Suecia son mujeres. Sin embargo, no se sabe mucho sobre sus experiencias, en particular aquellas relacionadas con la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR). Este estudio pretende explorar las percepciones y experiencias de SDSR entre mujeres que viven con VIH (MVVIH). Se realizaron 12 entrevistas con MVVIH de septiembre a octubre de 2019, las cuales se analizaron con análisis temático. “Es más difícil vivir con discriminación que con la enfermedad” es el tema central que describe las experiencias de las participantes con relaciones sociales, encuentros íntimos y su vida reproductiva. Se basa en tres temas que contienen subtemas. El tema 1 describe cómo las participantes reconsideran y reorientan su vida sexual y reproductiva después del diagnóstico. El tema 2 destaca cómo las percepciones (erróneas) del VIH afectan la vida sexual y reproductiva y propician un trato abusivo e internalización. El tema 3 describe un cambio paradójico de responsabilidades mediante el cual las participantes se sienten obligadas a asumir mayor responsabilidad en algunas situaciones y despojadas de su derecho a decidir en otras. Este estudio indica que, a pesar de notables avances en el tratamiento del VIH, el estigma y la discriminación derivados de creencias y conceptos (erróneos) obsoletos, políticas y directrices ambiguas, y acceso no equitativo a la información afectan las experiencias de SDSR de las MVVIH más que el virus. Los Resultados Ponen de Relieve la Necesidad de: Actualizar los Conocimientos en los Establecimientos de Salud y en el Público; aclarar legislaciones y directrices ambiguas; garantizar acceso equitativo a la información para que todas las MVVIH puedan tomar decisiones informadas, hacer elecciones completamente informadas y realizar su SDSR; y considerar la diversidad de MVVIH y permitir la toma de decisiones compartida.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis Group, 2023
Keywords
HIV infection, Women, Sexual health, Reproductive health, Reproductive rights, Disclosure, Stigma, Discrimination, Sweden
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Public health
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-214242 (URN)10.1080/26410397.2023.2245197 (DOI)37671828 (PubMedID)2-s2.0-85169766019 (Scopus ID)
Funder
Public Health Agency of Sweden
Available from: 2023-09-09 Created: 2023-09-09 Last updated: 2024-07-02Bibliographically approved
Holmberg, J., Linander, I., Södersten, M. & Karlsson, F. (2023). Exploring motives and perceived barriers for voice modification: the views of transgender and gender-diverse voice clients. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 66(7), 2246-2259
Open this publication in new window or tab >>Exploring motives and perceived barriers for voice modification: the views of transgender and gender-diverse voice clients
2023 (English)In: Journal of Speech, Language and Hearing Research, ISSN 1092-4388, E-ISSN 1558-9102, Vol. 66, no 7, p. 2246-2259Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose: To date, transgender and gender-diverse voice clients' perceptions and individual goals have been missing in discussions and research on gender-affirming voice therapy. Little is, therefore, known about the client's expectations of therapy outcomes and how these are met by treatments developed from views of vocal gender as perceived by cisgender persons. This study aimed to explore clients' individual motives and perceived barriers to undertaking gender-affirming voice therapy.

Method: Individual, semistructured interviews with 15 transgender and gender-diverse voice clients considering voice therapy were conducted and explored using qualitative content analysis.

Results: Three themes were identified during the analysis of the participants' narratives. In the first theme, “the incongruent voice setting the rules,” the contribution of the voice on the experienced gender dysphoria is put in focus. The second theme, “to reach a voice of my own choice,” centers around anticipated personal gains using a modified voice. The third theme, “a voice out of reach,” relates to worries and restricting factors for not being able to reach one's set goals for voice modification.

Conclusions: The interviews clearly indicate a need for a person-centered voice therapy that starts from the individuals' expressed motives for modifying the voice yet also are affirmative of anticipated difficulties related to voice modification. We recommend that these themes should form the basis of the pretherapy joint discussion between the voice client and the speech-language pathologist to ensure therapy goals that are realistic and relevant to the client.

Place, publisher, year, edition, pages
American Speech Language Hearing Association, 2023
Keywords
transgender, gender-affirming, voice dysphoria, voice therapy, voice modification, person-centered therapy, qualitative methodology
National Category
Clinical Medicine
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-209215 (URN)10.1044/2023_jslhr-23-00042 (DOI)37263019 (PubMedID)2-s2.0-85164624938 (Scopus ID)
Available from: 2023-06-07 Created: 2023-06-07 Last updated: 2024-04-10Bibliographically approved
Berg, L. & Linander, I. (2023). Hypogonadism: Diagnosis, Masculinity, and Capital in Narratives about Testosterone deficiency. Norma, 18(1), 5-20
Open this publication in new window or tab >>Hypogonadism: Diagnosis, Masculinity, and Capital in Narratives about Testosterone deficiency
2023 (English)In: Norma, ISSN 1890-2138, E-ISSN 1890-2146, Vol. 18, no 1, p. 5-20Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

For centuries, male hypogonadism has been defined as a clinical syndrome caused by the inability to produce physiological concentrations of testosterone and/or normal amount of sperm. In 2020, an information campaign started in Sweden with the ambition of increasing knowledge about hypogonadism and (lack of) testosterone, targeting both men and healthcare providers. In this study, we take a closer look at media discussions in Sweden on hypogonadism over the period 2018–2021. Through feminist thinking on biomedicalisation, we analyse the media material about the phenomena and issues being raised regarding masculinity, age and health in contemporary neoliberal and biocapital times. For some people, hypogonadism is a severe condition, but we can also see that the diagnosis becomes a response to a wide range of symptoms, expanding the realm for diagnostic practices and tying into normative ideas about age, time and lacking or fading masculinity. The media narratives about hypogonadism not only reflect cultural norms regarding masculinity and the plasticity of diagnoses but also create desires, needs and markets.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2023
Keywords
Hypogonadism, testosterone, masculinity, biomedicalisation, biocapital
National Category
Gender Studies Ethnology Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
gender studies; Public health; Ethnology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-199409 (URN)10.1080/18902138.2022.2121534 (DOI)000854778700001 ()2-s2.0-85138176480 (Scopus ID)
Projects
2020-01220/Vetenskapsrådet/Det är hormonerna. Kvinnor i transition genom berättelser om hormoner.
Funder
Swedish Research Council, 2020-01220Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2019:00355
Available from: 2022-09-15 Created: 2022-09-15 Last updated: 2023-07-13Bibliographically approved
Linander, I. & Repka, A. (2023). Könsbekräftande vård: dåtid, nutid och framtid. In: Edward Summanen; Matilda Wurm (Ed.), Trans: fakta, forskning och erfarenheter (pp. 36-57). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Könsbekräftande vård: dåtid, nutid och framtid
2023 (Swedish)In: Trans: fakta, forskning och erfarenheter / [ed] Edward Summanen; Matilda Wurm, Stockholm: Natur och kultur, 2023, p. 36-57Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2023
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-208268 (URN)9789127461703 (ISBN)
Available from: 2023-05-15 Created: 2023-05-15 Last updated: 2023-06-19Bibliographically approved
Lauri, J. & Linander, I. (2023). 'The patriarchy can’t dance with us': Statement, separatism and safety. Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, 15(2), 1-21
Open this publication in new window or tab >>'The patriarchy can’t dance with us': Statement, separatism and safety
2023 (English)In: Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, E-ISSN 2000-1525, Vol. 15, no 2, p. 1-21Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The music festival Statement was initiated as a response to sexual violence towards women at other festivals, and during the work of creating a safe festival, separatism became a central strategy. In this paper we analyse media reporting from Statement, with a focus on the desire for safety. Using psychoanalytical discourse theory, we analyse different media materials, focusing on emotive language and fantasmatic narratives. We argue that in the media representations, a desire for safety is linked to enjoyment, opportunities to be oneself, predictability and lack of conflict. Safety is also strongly represented as linked to a focus on security and the absent man is continuously present in the media articulations. While the media representations tend to reconstruct a heterosexual Woman with a universal experience, the focus on the patriarchy, a common 'we' and the emotive language might nevertheless spur political mobilisation.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Department of Culture Studies, Linköping university, 2023
Keywords
separatism, safety, fantasy, psychoanalysis, desire, festival
National Category
Gender Studies
Research subject
gender studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-206505 (URN)10.3384/cu.4146 (DOI)2-s2.0-85172325738 (Scopus ID)
Available from: 2023-04-06 Created: 2023-04-06 Last updated: 2024-07-04Bibliographically approved
Lauri, M., Carbin, M. & Linander, I. (2023). The rise of carceral feminism in sweden: analysing political debate and policy on men's violence against women. Women's Studies: International Forum, 99, Article ID 102780.
Open this publication in new window or tab >>The rise of carceral feminism in sweden: analysing political debate and policy on men's violence against women
2023 (English)In: Women's Studies: International Forum, ISSN 0277-5395, E-ISSN 1879-243X, Vol. 99, article id 102780Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Drawing on recent parliamentary debates and policy proposals, this article illustrates how penal policies and punitive agendas to combat gendered violence are on the rise in Sweden. While right-wing parties have long deployed a rhetoric of crime and punishment, today the Social Democrats and Left Party (labelling themselves feminist), as well as parts of the women's shelter movement, are deploying a similar discourse. This article shows how men's violence against women suddenly became a highly prioritised political issue within a discursive framework of ‘crime and punishment’, thereby asking whether carceral feminism is emerging in Sweden. Firstly, we analyse the logic of this approach, after which we discuss associated risks, such as how carceral feminism (re)shapes the understanding of gendered violence, that it is neither effective nor demanded by victims and has stratifying and stigmatising effects on racialised communities. Furthermore, it silences material welfare solutions and ultimately legitimates the expansion of penal policies, thereby providing a foundation for a carceral state in which repression becomes the standard response to social problems.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2023
Keywords
Intimate partner violence, Violence in close relationships, Penal populism, Carceral state, Punitive turn, Punishment
National Category
Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-209607 (URN)10.1016/j.wsif.2023.102780 (DOI)2-s2.0-85161289340 (Scopus ID)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2021-01373
Available from: 2023-06-12 Created: 2023-06-12 Last updated: 2023-06-28Bibliographically approved
Projects
How can young trans people’s mental health be improved? A participatory study that aims to develop action plans based on interviews, policy analysis and concept mapping [2019-00355_Forte]; Umeå University; Publications
Linander, I., Lundberg, T. & Alm, E. (2024). The gender minority stress model and/or cisnormativity?: The need for pluralistic theoretical perspectives in improving trans health and medicine. Social Science and Medicine, 351, Article ID 116957. Berg, L. & Linander, I. (2023). Hypogonadism: Diagnosis, Masculinity, and Capital in Narratives about Testosterone deficiency. Norma, 18(1), 5-20Linander, I. & Repka, A. (2023). Könsbekräftande vård: dåtid, nutid och framtid. In: Edward Summanen; Matilda Wurm (Ed.), Trans: fakta, forskning och erfarenheter (pp. 36-57). Stockholm: Natur och kulturKawsar, M. & Linander, I. (2022). "It’s a patient safety issue": A qualitative study with care professionals on their experiences of meeting trans people in obstetric and gynaecological care. Sexual & Reproductive HealthCare, 34, Article ID 100786. Linander, I. & Alm, E. (2022). Waiting for and in gender-confirming healthcare in Sweden: An analysis of young trans people’s experiences: [Väntar på och inom könsbekräftande vård i Sverige: En analys av unga transpersoners erfarenheter]. European Journal of Social Work, 25(6), 995-1006
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6401-889X

Search in DiVA

Show all publications