Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (4 of 4) Show all publications
Torvinen, M. (2023). Naisnäkökulmaa tutkimusmatkalla - Lappi Léonie d'Aunet'n (ja suomentajan) silmin: [Female perspective on an expedition – Lapland in the eyes of Léonie d’Aunet (and the translator)]. Avain - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, 20(4), 60-77
Open this publication in new window or tab >>Naisnäkökulmaa tutkimusmatkalla - Lappi Léonie d'Aunet'n (ja suomentajan) silmin: [Female perspective on an expedition – Lapland in the eyes of Léonie d’Aunet (and the translator)]
2023 (Finnish)In: Avain - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, ISSN 1795-3790, E-ISSN 2242-3796, Vol. 20, no 4, p. 60-77Article in journal (Refereed) In press
Abstract [en]

The article examines the discursive construction of Otherness in text and, in particular, translated text, through an analysis of a French travel account, Voyage d’une femme au Spitzberg, published in 1854 by Léonie d’Aunet, and its modern Finnish translation from 1977. The analysis focuses on the letters describing d’Aunet’s travel through autumnal Lapland in 1839. The study combines critical discourse analysis with paratextual analysis of the translation to outline discourses on Lapland and Northern people constructed in d’Aunet’s account and to describe how her text forms a part of an intertextual continuum of French representations of Lapland. The analysis shows that while d’Aunet’s work reproduces many stereotypical and even racist discourses typical for the era, it also brings forth a feminine point of view rarely seen in travel accounts of the North. The analysis also demonstrates how the use of translator’s paratexts not only recontextualizes the translation, but also makes it polyphonic, by adding to the text the voice of a cultural and historical expert who guides and directs the modern reader in their interpretation of the travelogue.

Abstract [fi]

Tässä artikkelissa tarkastelen toiseuden diskursiivista rakentumista tekstissä ja erityisesti käännetyssä tekstissä. Tutkimusaineistonani on ranskalaisen kirjailijan ja toimittajan Léonie d'Aunet'n matkakuvaus vuodelta 1854 ja sen moderni lyhennelty suomennos 1970-luvun lopulta. Appellatiivien eli yleisnimien analyysin perusteella hahmottelen matkakertomuksen suomennoksessa erityisesti suomalaisuudesta ja saamelaisuudesta rakentuvia diskursseja sekä kuvaan, miten d’Aunet’n matkateos asettuu osaksi ranskalaisten matkakuvausten intertekstuaalista jatkumoa niin alkuperäisteoksena kuin suomennoksenakin. Analyysini perusteella d’Aunet’n matkakertomus toisintaa monilta osin stereotyyppisiä diskursseja toiseudesta – saamelaisuutta kuvataan muun muassa luonnonlapsidiskurssin kautta, kun taas suomalaisuuteen liitetään talonpoikaisuus ja erilaiset yhteiskunnalliset roolit. Erityistä d’Aunet’n teokselle on kuitenkin naisten nostaminen esiin niin kertojan itsensä kuin kuvattavienkin osalta.

Place, publisher, year, edition, pages
Kirjallisuudentutkijain Seura, 2023
Keywords
discourse analysis, travel literature, translation, paratext, diskurssianalyysi, matkakirjallisuus, kääntäminen, parateksti
National Category
Specific Literatures General Language Studies and Linguistics
Research subject
Linguistics; Literature
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-217309 (URN)
Available from: 2023-11-29 Created: 2023-11-29 Last updated: 2023-11-30
Torvinen, M. (2020). Käännösstrategiat ja diskurssit: analyysi 1600–1800-lukujen ranskalaisista Lapin-kuvauksista ja niiden moderneista suomennoksista. (Doctoral dissertation). Oulu, Finland: University of Oulu
Open this publication in new window or tab >>Käännösstrategiat ja diskurssit: analyysi 1600–1800-lukujen ranskalaisista Lapin-kuvauksista ja niiden moderneista suomennoksista
2020 (Finnish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[en]
Translation strategies and discourses : an analysis of French travel descriptions of Lapland from 17th to 19th century and their modern Finnish translations
Abstract [en]

In my dissertation, I study the ways discourses of Finnishness and Saminess are being construed in three French travel depictions dating from 17th to 19th century and their Finnish translations dating from the late 20th century. Firstly, I examine the discursive image of Lapland in the French source texts and the Finnish target texts. Secondly, I analyze the translations as cultural products and the ways the translation process affects the construction of discourses.

My research can be described as interdisciplinary and mixed methods research. I examine discourses in the contexts of critical text and discourse analysis as well as discourse-oriented translation analysis and sociology of translation. I use both qualitative and quantitative methods. In particular, I utilize the Hallidayan register analysis with a focus on the ideational function. In addition, I study the language and discourse changes brought on by the translation process through the analysis of translation shifts and strategies.

The discourses construed in the French travel descriptions of the Finns and the Sami are in many ways stereotypical and recurring. However, they also reflect the societal ideals, values and circumstances of their own era and evolve and transform with and through the changes in the society. As the exoticism and the discourse of wilderness of the earliest travel depiction evolve into a discourse of pity in the 18th century and romanticism in the 19th century, the discourses on Finnishness especially become more positive.

The global translation strategy of the translator has been that of cultural filtering, especially domestication. In addition, the level of explicitness, descriptivity and cohesion has increased in the target texts. The target texts also become polyphonic as the voice of the translator is introduced next to and above the voices of the French writers, in order to direct and guide the modern Finnish reader.

Abstract [fi]

Tutkin väitöstyössäni suomalais- ja saamelaisdiskurssien rakentumista kolmessa 1600–1800-luvun ranskalaisessa matkakertomuksessa sekä näiden teosten 1900-luvun loppupuolella ilmestyneissä suomennoksissa. Selvitän tutkimuksessani ensinnäkin, millaista diskursiivista Lappia ranskalaisissa lähdeteksteissä ja suomalaisissa kohdeteksteissä rakennetaan. Toiseksi analysoin sitä, millaisina kulttuurituotteina kohdetekstit nykysuomalaisille lukijoille välitetään ja miten kääntäminen vaikuttaa teosten diskursiiviseen rakentumiseen.

Tutkimukseni on luonteeltaan monitieteistä ja monimenetelmäistä. Lähestyn tutkimuskysymyksiäni sekä kriittisen tekstin- ja diskurssintutkimuksen että diskursiivisesti orientoituneen käännöstutkimuksen ja käännössosiologisen tutkimuksen näkökulmasta kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä käyttäen. Hyödynnän työssäni erityisesti hallidaylaista rekisterianalyysia, jossa pääpaino on ideationaalisen funktion tarkastelussa. Lisäksi arvioin käännösprosessissa kielen ja diskurssin tasolla tapahtuvia muutoksia käännösvaihdos- ja käännösstrategia-analyysin avulla.

Ranskalaisissa matkakuvauksissa suomalaisuudesta ja saamelaisuudesta rakentuvat diskurssit ovat monelta osin stereotyyppisiä ja toistuvia. Ne kuitenkin heijastelevat myös oman aikansa yhteiskunnallisia ihanteita, arvoja ja olosuhteita ja muuntuvat ja kehittyvät nimenomaan yhteiskunnallisten muutosten mukana. Varhaisimmalle matkakuvaukselle tyypillinen eksotismi ja villiysdiskurssi vaihtuvat 1700-luvulla säälin diskurssiin ja 1800-luvulla romantismiin, jolloin erityisesti suomalaisuusdiskurssi muuttuu aiempaa positiivisemmaksi.

Suomentajan globaalina käännösstrategiana on ollut ns. kulttuurinen filtteröinti, useimmiten kotouttaminen. Lisäksi kohdetekstien eksplisiittisyys, deskriptiivisyys ja koheesio on lisääntynyt lähdeteksteihin verrattuna. Kohdetekstit myös muuttuvat polyfonisiksi kääntäjän äänen asettuessa ranskalaisten kirjoittajien rinnalle ja yläpuolelle nykysuomalaista lukijaa ohjaamaan ja opastamaan.

Place, publisher, year, edition, pages
Oulu, Finland: University of Oulu, 2020. p. 337
Series
Acta Universitatis Ouluensis ; B 179
Keywords
critical discourse analysis, translation studies, travel literature, kriittinen diskurssianalyysi, käännöstiede, matkakirjallisuus
National Category
Humanities and the Arts
Research subject
Linguistics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-179083 (URN)978-952-62-2655-2 (ISBN)978-952-62-2656-9 (ISBN)
Available from: 2021-01-25 Created: 2021-01-25 Last updated: 2021-01-25Bibliographically approved
Torvinen, M. (2020). Käännösstrategiat ja diskurssit: Analyysi 1600–1800-lukujen ranskalaisista Lapin-kuvauksista ja niiden moderneista suomennoksista. Virittäjä : Kotikielen Seuran aikakauslehti, 124(3)
Open this publication in new window or tab >>Käännösstrategiat ja diskurssit: Analyysi 1600–1800-lukujen ranskalaisista Lapin-kuvauksista ja niiden moderneista suomennoksista
2020 (Finnish)In: Virittäjä : Kotikielen Seuran aikakauslehti, ISSN 0042-6806, E-ISSN 2242-8828, Vol. 124, no 3Article in journal (Other academic) Published
Abstract [fi]

Merja Torvisen suomen kielen alaan kuuluva väitöskirja tarkastettiin Oulun yliopistossa perjantaina 14. elokuuta 2020. Vastaväittäjänä toimi apulaisprofessori Simo K. Määttä Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Harri Mantila.

Merja Torvinen: Käännösstrategiat ja diskurssit – analyysi 1600–1800-lukujen ranskalaisista Lapin-kuvauksista ja niiden moderneista suomennoksista. Acta Universitatis Ouluensis. Series B Humaniora 179. Oulu: Oulun yliopisto 2020. Kirja on luettavissa osoitteessa http://urn.fi/urn:isbn:9789526226569

Place, publisher, year, edition, pages
Kotikielen Seura, 2020
Keywords
kriittinen diskurssintutkimus, kääntäminen, käännösstrategiat, diskurssit, matkakirjallisuus, käännöstiede
National Category
Specific Languages
Research subject
Linguistics; language studies; Literature; Finno-Ugric Languages; Romance Languages
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-182257 (URN)10.23982/vir.97489 (DOI)
Available from: 2021-04-15 Created: 2021-04-15 Last updated: 2021-04-15Bibliographically approved
Torvinen, M. (2008). Kääntäjä toiseuden välittäjänä: pohdintoja kääntäjähaastattelun pohjalta. Paper presented at VAKKI Symposium XXVIII, Vaasa, Finland, February 8-9, 2008. Publications of the Research Group for the Theory of Translation, LSP and Multilingualism at the University of Vaasa, 35, 304-314
Open this publication in new window or tab >>Kääntäjä toiseuden välittäjänä: pohdintoja kääntäjähaastattelun pohjalta
2008 (Finnish)In: Publications of the Research Group for the Theory of Translation, LSP and Multilingualism at the University of Vaasa, ISSN 1797-6146, Vol. 35, p. 304-314Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The article discusses the different ideological aspects of the translation process and the role of thetranslator as the mediator of Otherness in relation to a case study which researches the image of FinnishLapland in French travel literature from the 17th to the 19th century. The article is based on an analysis ofan interview with a Finnish translator, Marja Itkonen-Kaila, who has done several translations of Frenchtravel depictions of Lapland. These Finnish texts can be characterized as partially domesticated, faithfultranslations whereas the translator’s strategy is that of minimum change: the translations are readerfriendly, but loyal to the source texts. The interview clarified the functions and intentions behind thetranslations and showed that many other factors besides the translator contribute to the translationprocess. However, the translator’s role as a writer and as the mediator of Otherness should not beminimized. The translations form an important part of the discursive representations of the Other. 

Place, publisher, year, edition, pages
Vaasa, Finland: University of Vaasa, 2008
Keywords
käännöstutkimus, kriittinen tekstintutkimus, toiseus, ideologia
National Category
Humanities and the Arts Languages and Literature
Research subject
Linguistics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-179090 (URN)
Conference
VAKKI Symposium XXVIII, Vaasa, Finland, February 8-9, 2008
Available from: 2021-01-25 Created: 2021-01-25 Last updated: 2021-01-26Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0886-7461

Search in DiVA

Show all publications