Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Könsskillnader i hur stroke och hjärtinfarkt relaterar till fiskkonsumtion, metylkvicksilver, fiskfetter och selen
Title [en]
Gender differences in how stroke and myocardial infarction are related to fish consumption, methylmercury, fish fatty acids, and selenium
Abstract [sv]
Nyttigt och onyttigt i fisk: Könsskillnader i hur stroke och hjärtinfarkt relaterar till fiskkonsumtion, metylkvicksilver, fiskfetter och selen Fisk anses skydda mot hjärt-kärlsjukdom, i synnerhet hjärtinfarkt, medan det däremot är mer oklart för stroke. Effekten tillskrivs ofta de s.k. n-3-fettsyrorna i fet fisk, men även selen nämns. Samtidigt finns studier som tyder på att metylkvicksilver, från främst fisk, ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Alltså är fisken både nyttig och onyttig på samma gång. Då är det svårt att ge enkla rekommendationer om hur mycket fisk vi bör äta. Därför krävs att det går att se både de nyttiga och de skadliga effekterna av att äta fisk. I det här projektet bedrivs huvudsakligen två studier: en av stroke och en av hjärtinfarkt. Vi använder enkätuppgifter (om bl.a. fiskkonsumtion och livsstilsfaktorer) och blodprover (biomarkörerna kvicksilver, n-3-fettsyror och selen), som har samlats in innan sjukdomen inträdde. En studie av stroke har slutförts. Den visade inga samband med biomarkörerna men däremot en något ökad risk för stroke hos män som åt mycket fisk. För kvinnor var trenden den motsatta. Denna könsskillnad kan vara en förklaring till tidigare motstridiga fynd om stroke och fisk. Utöver att studera risken eller den skyddande effekten för stroke och hjärtinfarkt kommer vi också att undersöka hur kvinnors och mäns fiskkonsumtion hänger samman med andra kostvanor och livsstil: Är det så att de som äter mycket fisk även i övrigt har en hälsosam livsstil? Är sådana samband olika för män och kvinnor? Nu vill vi ta reda på om män och kvinnor har: i) olika exponering för fisk, dess miljöföroreningar och näringsämnen, ii) olika kardiovaskulära effekter av fisk, dess miljöföroreningar och näringsämnen, samt iii) olika faktorer som påverkar sambandet mellan exponering och effekt. Vad vi rent konkret ska göra är att: 1. Genomföra en ny studie av om det finns ett samband mellan risken för stroke och hur mycket fisk man äter, samt om dessa risker verkligen är olika för kvinnor och män. 2. Genomföra en studie av om det finns ett samband mellan risken för hjärtinfarkt och hur mycket fisk man äter, samt om dessa risker är olika för kvinnor och män. I denna studie kommer vi inte bara att använda enkätdata om hur mycket fisk de studerade personerna brukar äta, utan även använda analysresultat från gamla sparade blodprover, där vi har mätt kvicksilver, selen och fiskfettsyror. 3. Undersöka om fiskkonsumtion hänger samman med andra *friskfaktorer*, såsom goda matvanor, motionsvanor, etc, samt om sådana samband är olika bland män och kvinnor. Studier av könsskillnader i risk och i samvariation mellan fiskkonsumtion och andra risk- och friskfaktorer kommer bättre klargöra sambanden mellan hjärt-kärlsjukdom, fiskkonsumtion och metylkvicksilver, ev. även förklara tidigare motstridiga fynd.
Abstract [en]
Fish intake is regarded as protective against cardiovascular disease, especially myocardial infarction, while more uncertain for stroke. The effect is often ascribed to the n-3 fatty acids in fish, but also selenium has been mentioned. In contrast, some studies indicate methylmercury, mainly from fish, as a risk factor. The uncertainties of these relations hamper risk analysis and management. We run two case-control studies: one on stroke and one on myocardial infarction. We use questionnaire data (fish consumption and life-style factors) and blood samples (biomarkers mercury, n-3 fatty acids and selenium) collected prior to disease incidence. We have completed one such stroke study. It indicated no associations with the biomarkers but a somewhat increased risk for stroke among men with a large consumption of fish. The trend for women was the opposite. This sex difference may explain previous contradictory results on stroke and fish. We want to find out if men and women differ in: i) exposures to fish, its contaminants and nutrients, ii) cardiovascular effects of fish, its contaminants and nutrients, and iii) confounders and modifying factors of the relationship between these. Studies of sex differences in risk and in covariation between fish consumption and other factors will contribute to the understanding of the relationships between cardiovascular diseases, fish consumption and methylmercury; possibly also explain previous contradictions.
Co-InvestigatorHörnell, Agneta
Co-InvestigatorJohansson, Ingegerd
Principal InvestigatorBergdahl, Ingvar
Co-InvestigatorStegmayr, Birgitta
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2008-06-01 - 2011-05-31
Identifiers
DiVA, id: project:714Project, id: 2007-2024_Formas

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar