umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Forskningskommunikation riktad till baspersonal inom äldre- och funktionshinderomsorg samt deras chefer
Title [en]
Research communication aimed at nursing and caring staff in the field of elderly and disability care and their managers
Abstract [sv]
Projektet vill verka för kunskapsspridning om forskning innanför socialtjänstens ramar, mer specifikt äldre- och funktionshinderomsorg, riktad till baspersonalen och deras chefer inom dessa grupper. Många kommuner går med underskott. Det gör ofta att kostnader för fortbildning och kompetensutveckling hamnar långt ned i prioriteringsordningen för vad verksamhetens budget ska räcka till. Man har också stora problem med att rekrytera personal med högre utbildning. Kontaktytor med universitetet och forskning blir därmed mycket begränsade. Genom att erbjuda en möjlighet att möta aktuell forskning som är relevant för äldre- och funktionshinderomsorgen kan vi förhoppningsvis ge ett givande inslag i arbetet genom kunskapsspridning och därigenom bidra till en bättre omsorg. Projektet riktar sig främst till mindre orter i glesbygden och genomförs i ett begränsat geografiskt område om ett antal kommuner i Västerbotten. Metoden för projektet är att hålla föredrag på plats hos organisationerna med efterföljande frågestund. Föredragen filmas och tillgängliggörs via en publik webbplats, frågor och svar som uppkommer under frågestunden kommer att dokumenteras, anonymiseras och sammanställas som komplement till filmerna. Den förmedlade kunskapen kan därmed nå såväl den personal som inte kan närvara på grund av oregelbundna arbetstider som en intresserad allmänhet.
Abstract [en]
This project aims to promote the spreading of research-based knowledge within the framework of social services, more specifically within elderly and disability care. The project targets working staff and their managers. Many municipalities are struggling with budget deficits. It often happens that costs for further education and in-service training are far below the prioritization of what the budget will suffice. There are also major problems with recruiting staff with higher education. Contact areas with the university and research are thus very limited. By offering an opportunity to acquire current research relevant to the elderly and disability care, we hope to provide a valuable element through spreading of knowledge and thereby contribute to better care. The project is aimed primarily at smaller towns in the rural area and is carried out in a number of municipalities in Västerbotten. The method of the project is through giving lectures at the premises of the organizations with subsequent opportunities to ask questions. The lectures are video recorded and made accessible through a public website, questions and answers that arise during the question time will be documented, anonymized and compiled to complement the films. Thus, the mediated knowledge can reach both the staff who cannot attend due to irregular working hours as well as an interested public.
Co-InvestigatorNygren, Lennart
Co-InvestigatorMarkström, Urban
Co-InvestigatorAndersson, Katarina
Co-InvestigatorGustafsson, Ellinor
Principal InvestigatorGustafsson, Ellinor
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2019-01-01 - 2020-12-31
National Category
Social Work
Identifiers
DiVA, id: project:463Project, id: KOM18-1359:1_RJ

Search in DiVA

Social Work

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar