umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Title [sv]
Värdig äldreomsorg 24 timmar om dygnet? En kartläggning och analys av hemtjänstens organisering och arbete nattetid
Title [en]
Dignity 24 hours a day in Swedish elderly care? A survey and analysis of work and organisation in home care servises at night-time
Abstract [sv]
Forskningsprojektet avser att studera ett område som inom äldreomsorgen utgör en stor kunskapslucka ? nämligen hur äldreomsorg organiseras och utförs nattetid. Svensk äldreomsorg bedrivs genom hemtjänstverksamhet och särskilt boende, där hemtjänst i ordinärt boende är den vanligaste formen av stöd och hjälpinsatser till äldre utförda i det egna hemmet. De få studier som finns om nattomsorg, har främst fokuserat särskilda boenden. Vi kommer därför att fokusera på nattomsorg i ordinärt boende ? men som vi vet väldigt lite om. En ändring i socialtjänstlagen den 1 januari 2011 innebär att äldres rätt till ett värdigt liv är lagstadgat. Då vi talar om omsorg som värdig, bör det rimligtvis innefatta dygnets alla 24 timmar, men där kunskap om omsorg på natten lyser med sin frånvaro.Syftet med projektet är att kartlägga, beskriva och analysera omsorg på natten som ges till äldre i behov av sådana insatser i ordinärt boende i ett urval av Sveriges kommuner. Centrala frågeställningar är: Hur organiseras omsorg på natten? Hur ser omsorgsarbetet ut på natten? Vilken typ av omsorgsinsatser utförs på natten? Hur ser en normal resp. avvikande natt ut enligt nattpersonalen? Vilka utmaningar och dilemman finns i omsorg på natten? Hur tillgodoses äldres värdighet och trygghet på natten?Projektet genomförs med en inledande kartläggning i 50 kommuner. Standardiserade telefonintervjuer genomförs med enhetschefer med fokus på hur omsorg organiseras och utförs nattetid. I den fördjupande fallstudien får vi genom intervjuer, medföljande observationer och dokumentanalys kunskap om hur personal och chefer ser på arbetsvillkor och hur omsorg utförs och organiseras nattetid samt hur de förhåller sig till en värdig omsorg. I takt med att äldre lever allt längre och bor i sina egna hem, kommer trycket på omsorgsinsatser att öka ? även på natten. Detta projekt kommer att bidra med viktig kunskap till forskningsområdet som rör äldres omsorg dygnets alla timmar.
Abstract [en]
The research project aims to study an area within eldercare that represents a large knowledge gap ? how elderly care is organized and performed during night-time. Swedish elderly care is performed through home care services and residential care, where home care services is the most common form of care and support given to the elderly in their home. The few studies that exist on night-time care, have focused on residential care. Therefore, we will focus on night-time care in ordinary housing, given by the night patroul ? which we know very little about. In January 2011 a change in the Social Services Act legislated on older peoples right to dignity within eldercare. When speaking of dignity, it should reasonably include all of the 24-hour cycle.The project aims to identify, describe and analyze how care is organized and performed at night given to the elderly in need of interventions in home care services in a selection of Swedish municipalities. Central research questions are: How is care organized at night-time? How is care performed at night-time? What type of care is performed at night-time? What does a normal, and deviant night respectively mean according to the night staff? What are the challenges and dilemmas within care at night-time? How is dignity and safety for older people secured at night-time?Through an initial survey in 50 municipalities in which we conduct telephone interviews with managers who have responsibility for home care services at night-time, we get knowledge of how night-time care is organized and performed. The in-depth case study is obtained through document analysis, interviews and accompanying observations with staff and managers regarding working conditions and how dignity is secured in care at night-time. As the elderly are living longer and living in their own homes, the pressure on home care services will increase ? also at night-time. This project will provide key knowledge to the research concerning elderly care at night.
Principal InvestigatorAndersson, Katarina
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2016-01-01 - 2018-12-31
National Category
Social Work
Identifiers
DiVA, id: project:563Project, id: 2015-00820_Forte

Search in DiVA

Social Work

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar