umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Title [sv]
Vilka är de kollektiva följderna av individuella val? Ett naturligt experiment av vårdvalsreformens betydelse för hälsa och ojämlikheter i hälsa i Sverige
Title [en]
What are the collective consequences of individual choices? A natural experiment of the impact of the free patient choice reform on population health and health inequalities in Sweden
Abstract [sv]
Under de senaste två decennierna har ett antal sjukvårdsreformer genomförts i Sverige, och privata vårdgivare och marknadsorientering har fått större utrymme, särskilt inom primärvården. Ett aktuellt exempel är vårdvalsreformen som infördes 2010. Vinsterna av denna reform avseende sjukvårdens kvalitet och effektivitet har debatterats, och det har framförts oro för en minskad kontinuitet, ökad fragmentering och inte minst ökade ojämlikheter i vården. Trots detta är effekterna av reformen, särskilt avseende befolkningen hälsa och ojämlikheter i hälsa, i stort okända. I syfte att ge evidens om folkhälsoeffekterna av vårdvalsreformen ämnar detta projekt till att utvärdera effekterna av reformen på befolkningens hälsa och socioekonomiska ojämlikheter i hälsa; undersöka hur stor reformeffekterna är relativt övriga influenser på folkhälsan; samt identifiera implementeringskarakteristika på landstingsnivå som bidrar till förbättrad folkhälsa och minskade ojämlikheter i hälsa. Denna registerbaserade studie kommer använda sig av naturlig experimentell design, och kommer omfatta totalpopulationen 16-85 år i Sverige. Trender i primärvårdskänsliga sjukdomar och ojämlikheter i desamma kommer följas under 2001-2016, och jämföras mellan landsting med olika grader av implementering av reformen genom multiple interrupted time series design. Avancerade metoder såsom segmenterad regressionsanalys, dekompositionsanalys och kvalitativ komparativ analys kommer kunna påvisa effekter av reformen, särskilja dem från underliggande tidstrender, samt påvisa mekanismer genom vilka implementeringen av reformen kan leda till förbättrad hälsa och minskade ojämlikheter i hälsa. Projektets integrerade fokus, innefattande både befolkningens hälsa och ojämlikheter i hälsa som utvärderingsparametrar, knyter direkt an till Sveriges mål för folkhälsan och hälso- och sjukvården, vilket förväntas bidra till projektets värde i att ge högrelevant evidens för allmänheten och beslutsfattare.
Abstract [en]
Over the past two decades, Sweden has undergone a number of healthcare reforms aimed to improve quality and effectiveness of the healthcare provision. The reforms have increased the influence of private healthcare providers and the market-orientation, especially within primary healthcare. Most recently, in 2010, the primary care choice reform was implemented, which has raised concerns about possible reduced continuity, increased fragmentation and not the least wider inequalities of services. Nevertheless, the public health effects of the reform, particularly on population health and health inequalities, are not known. This proposal aims to evaluate the effects of the primary care choice reform on population health and socioeconomic inequalities in health; to estimate how much the reform have contributed to these effects relative to other influences on public health; and to identify key combinations of county-level reform implementation characteristics able to generate improved health and reduced health inequalities. This register-based study will adopt a natural experimental approach and will comprise the total adult population of Sweden aged 16-85 years. Trends in ambulatory care sensitive conditions and their inequalities will be followed 2001-2016, and compared between counties with different degree of implementation of the reform by multiple interrupted time series design. Advanced analytical methods such as segmented regression, decomposition analyses and qualitative comparative analysis will allow to detect and disentangle potential reform effects from underlying secular trends, as well as to understand the pathways through which the reform implementation could lead to successful outcomes. The project?s integrated focus on both population health and health equity directly ties the evaluation parameters to the explicit goals of Swedish public health policy and healthcare, and as such, can produce important evidence to inform public and policy-makers.
Principal InvestigatorMosquera, Paola
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2017-01-01 - 2019-12-31
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
DiVA, id: project:617Project, id: 2016-00236_Forte

Search in DiVA

Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar