umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Title [sv]
LÄRA FÖR KARRIÄRVALET
Title [en]
Learning for Career Management Skills
Abstract [sv]
Ungas gymnasieval behöver vara långsiktiga och välgrundade eftersom vägarna till arbete och vuxenliv blivit allt längre, mindre standardiserade och mer riskfyllda. Samtidigt har det blivit allt svårare att fatta sådana val. Gymnasieskolors konkurrens om eleverna, svårigheterna för unga att få arbetslivserfarenhet och brister i skolans stöd för karriärvalen bidrar till detta. I det svenska decentraliserade och marknadsutsatta systemet har också en informell arena uppstått med en rad aktörer som söker förmå unga att göra de ?rätta? eller ?bästa? framtidsvalen. Projektet ska ge kunskaper om grundskoleelevers karriärutvecklingsaktiviteter och -kunskaper, skolans och externa aktörers bidrag, samt hur unga i olika skolor och skolkontext mottar och värderar dessa. Fokus läggs på arbetslivsaspekten, som är den minst studerade. Eftersom den är nära förknippad med utbildningsaspekten kan den dock inte studeras oberoende av denna.Projektet bygger på (a) enkäter till unga i tre regioner som gör/nyligen gjort sina gymnasieval. (b) en enkätstudie bland vägledare i samma regioner (c) fallstudier vid ett mindre antal grundskolor (prel. 6 st.) av aktörers budskap om framtidsvalen, i sht om arbetsliv och yrken, och vilka avtryck de sätter hos eleverna. Skolorna ska representera skilda socioekonomiska upptagningsområden och skolmarknader. Rektorer, lärare, vägledare och elever intervjuas, och information/undervisning från förekommande aktörer dokumenteras. Projektet fyller en kunskapslucka i forskningen om ungas övergångar i skolan och till arbetsmarknad och högre utbildning. Det kan vidare bidra till att utveckla skolans sätt att arbeta med dessa frågor på ett professionellt sätt och därigenom förebygga att unga gör mindre välgrundade och därmed kostsamma val.
Abstract [en]
Young people have to make wellfounded and long-term decisions when choosing between post-compulsory programs, since the trajectories from school to wok have become more extended and risky, and less standardized. Simultaneously, making such choices has become harder: schools competing over students, young people´s difficulties getting working-life experiences, and shortcomings in schools´ support. Also an informal arena has emerged in the Swedish decentralized and market-oriented system ? a number of actors that try to convince young people to make the ?right? or ?best? career decisions. The aim of the project is to produce knowledge about career development activities addressing compulsory school students, the contributions from different actors, and how young people receive and value these. The aspect of preparation for working life will be focused, as it is the least researched. However, as it is closely related to the aspect of educational careers, it cannot be studied isolated from this.The project builds on (a) a survey addressing grade 9-students in three regions, (b) a survey addressing career counsellors in schools in the same regions, (c) case studies in a small number of schools (same three regions) of involved actors´ messages about future career alternatives, especially regarding occupations and working life, and how these messages are received by the students. The schools will represent different socioeconomic catchment areas and educational markets. Heads, teachers, career counsellors and students are interviewed, and career information, teaching and guidance are documented. The project fills a knowledge gap in the research on transitions from school to work and higher education. It may contribute to developing schools´ work to enhance young people´s career management skills, and thereby preventing less well-founded career choice.
Principal InvestigatorLundahl, Lisbeth
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2016-01-01 - 2018-12-31
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
DiVA, id: project:685Project, id: 2015-01029_Forte

Search in DiVA

Pedagogical Work

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar