umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Title [sv]
Är en bättre folkhälsa värd sitt pris? - En hälsoekonomisk utvärdering av ökad bemanning inom hemtjänsten
Title [en]
Is better public health worth the price? - A health economic evaluation of increased staffing in home care
Abstract [sv]
Hög arbetslöshet och utbrändhet på grund av hög arbetsbelastning är två stora folkhälsoproblem i Sverige där förbättringar behövs. Forskning visar tydligt på en försämrad hälsa för den arbetslöse och även på långsiktiga, negativa hälsoeffekter för ungdomar som saknar arbete. Under de senaste decennierna har arbetslösheten i Sverige fördubblats. Samtidigt har hälsoläget bland de yrkesverksamma försämrats med fler sjukskrivna och med fler fall av konstaterad utbrändhet. Uppenbart är att fler arbetstillfällen skulle behövas på den svenska marknaden liksom att många av de yrkesverksamma skulle behöva avlastas. Har effektivitetstänkandet drivits alltför långt? Är det nu istället motiverat att öka bemanningen ute på olika arbetsplatser?Syftet med vårt projekt är att undersöka om de hälsomässiga fördelarna gör det kostnadsmässigt försvarbart med fler arbetstillfällen inom ett visst arbetsområde. Vi har valt att koncentrera studien till den kommunala hemtjänsten en sektor från vilken det återkommande rapporterats om hög arbetsbelastning. Två omfattande enkätstudier är planerade. De övergripande frågeställningarna som ska belysas utifrån enkäterna rör: i) den kort- och långsiktiga hälsokonsekvensen av arbetslöshet och ii) hälsokonsekvensen av hög arbetsbelastning. Genom att använda det validerade instrumentet Euroqol 5 dimensions för att mäta hälsa kan s.k. kvalitetsjusterade levnadsår beräknas. Den hälsoekonomiska utvärderingen beräknar kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för åtgärden ?fler arbetstillfällen inom hemtjänsten?. Utvärderingsresultaten kan i sin tur relateras till och jämföras med andra åtgärder inom hälso- och sjukvårdsområdet.De studier och den analys som ska genomföras kommer att bidra med kunskap som inte bara är värdefull för forskare inom folkhälsovetenskap utan som också är högst relevant och användbar för beslutsfattare inom vård och omsorg. Med sitt hälsoekonomiska angreppssätt kommer den även att bidra med ny kunskap inom fältet.
Abstract [en]
High unemployment rates and burnout due to high work load are two big public health problems in Sweden where improvements are needed. Research clearly shows a worsened health for the unemployed and long-term negative health consequences for unemployed youth. During the latest decades, the unemployment in Sweden has doubled. At the same time the health situation for the employed has also worsened, resulting in more sick leave and confirmed cases of burnout. Obviously, more job opportunities within the Swedish labor market would be needed as well as the need to lessen the burden for many who are employed. Has the efficiency way of thinking been taken too far? Is it now instead time to increase the staff in our workplaces?The aim with our project is to evaluate if the health-related advantages, through the implementation of more job opportunities in a particular work area, are justified from a cost perspective. We have chosen to concentrate on home care, a sector from which recurrent reports about a too high work burden exist. Two comprehensive surveys are planned. The specific research questions that will be covered in the surveys are: i) the short- and long-term health consequence from unemployment, and ii) the health consequence from high work load. Through use of the validated instrument Euroqol 5 dimensions it will be possible to determine the so called ?quality-adjusted life years?. The health economic evaluation calculates the cost per gained quality-adjusted life year for the intervention ?more job opportunities within home care?. The results from the evaluation are possible to relate and compare with other interventions within the health care field.The planned studies and the analysis that will be performed within the framework of this project can contribute with knowledge, useful to apply to future public health research and also highly useful for decision makers within health and care.
Principal InvestigatorNorström, Fredrik
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2016-01-01 - 2018-12-31
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
DiVA, id: project:686Project, id: 2015-00647_Forte

Search in DiVA

Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar