Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Trikloramin i luften på badhus och dess relation till hälsoeffekter hos exponerade barn.
Title [en]
Trichloramine (NCl3) in air of indoor swimming pools and its relationship to health effects in exposed children.
Abstract [sv]
Den retande gasen trikloramin i luften på badhus och dess relation till hälsoeffekter hos barn Luftvägsbesvär och astma har rapporterats hos badhuspersonal och skolbarn som regelbundet vistas i inomhus badanläggningar och detta anses orsakas av den retande gasen trikloramin (NCl3). Denna gas bildas vid klorering av badvatten som förorenats av kvävehaltiga ämnen. Våra egna (FORMAS-stödda) studier visar att svenska badhus har liknande halter av denna gas som i Frankrike och Belgien. I dessa länder har man visat ett samband mellan förekomsten av astma och andra luftvägsbesvär och hur mycket barn utsätts för NCl3. Våra studier visade också ett samband hos badhuspersonal mellan vistelsetid i simhall och besvär från ögon och luftvägar och att lungfunktionen påverkades hos frivilliga försökspersoner efter två timmars vistelse i badhus. Svenska myndigheter verkade ha tillräckligt underlag för rekommendationer av maximalt tillåtna halter. Men i nyligen rapporterade studier från Spanien och England kunde andra forskare inte finna något samband mellan simning och ökad risk för astma. Svenska myndigheters planer på att utarbeta begränsningsregler i Sverige för NCl3 i badhus blev uppskjutet. Studierna från Spanien och England har inte beskrivit i vilken utsträckning barnen varit utsatta för NCl3 och är kanske inte relevanta för svenska förhållanden. Det är angeläget att vi kan göra fortsatta studier av samband mellan halter av NCl3 i svenska badhus och förekomst av astma. I OLIN (Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten) studierna studeras olika riskfaktorer för astma hos barn och genom mätningar av NCl3 i badhus där dessa barn badar får vi förhoppningsvis tillräckligt underlag för att i Sverige ta ställning till om det behövs begränsningsregler.
Abstract [en]
Airway irritation and asthma has been reported in pool workers and school children regularly spending time in indoor chlorinated swimming pool environments. These effects are considered caused by trichloramine (NCl3), formed by chlorination of swimming-pool water. Our own (FORMAS supported) studies show that concentrations of NCl3 in Swedish pool environments are similar to those in France and Belgium that have correlated to the occurrence of asthma and other respiratory disorders. Our studies also showed that in pool workers irritation of eyes and airways were correlated to time spent in pool environments. Lung function was decreased in volunteers after 2 hours in pool air. It seemed that Swedish authorities had good evidence as basis for recommendations of maximal air levels of NCl3. However, in recent studies from Spain and England other scientists did not find increased risks of asthma. The preparation of Swedish exposure limits was postponed. The studies in Spain and England have had poor exposure assessment and they may not be relevant for exposures in Sweden. It is important that we can perform continued studies in Sweden of relationships between concentrations of NCl3 and asthma. In the OLIN (Obstructive Lung disease in Northern Sweden) studies, a number of risk factors for asthma are studied in children. By measurements of NCl3 in pool environments where these children spend time, we will hopefully generate sufficient evidence for Swedish exposure limits.
Co-InvestigatorForsberg, Bertil
Principal InvestigatorRönmark, Eva
Co-InvestigatorNordberg, Gunnar
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2014-01-01 - 2016-10-31
National Category
Other Clinical Medicine
Identifiers
DiVA, id: project:718Project, id: 2013-431_Formas

Search in DiVA

Other Clinical Medicine

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar