umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Effekter av buller, socioekonomisk status och gener i sambandet mellan luftföroreningar och demens
Title [en]
The effects of noise, socioeconomic status and genetics in the relationship between air pollution and dementia
Abstract [sv]
Demens är en fruktad sjukdom och en betydande dödsorsak. Orsakerna till demens är inte helt kända, men ålder, och att bära den fjärde allelen av apolipoprotein E är de största riskfaktorerna, åtminstone för Alzheimers sjukdom som är den vanligaste formen av demens. Luftföroreningar bidrar till neurodegenerativa sjukdomar, men inte förrän alldeles nyligen har sambandet mellan föroreningar och demens börjat studeras. Vi är en av två forskargrupper som har funnit att risken för demens ökar vid exponering för luftföroreningar. Överrisken är ca 65 %. Sambandet mellan luftföroreningar kan dock systematiskt snedvridas eller modereras av buller och socioekonomisk status. Dessutom kan bärare av den fjärde allelen av apolipoprotein E vara känsligare för denna typ av exponering. Bärare av den andra allelen av apolipoprotein E skulle dock kunna vara skyddade. Vi avser att studera detta genom att använda den unika databasen Betula Luft vilken kombinerar den longitudinella och väl validerade Betula databasen (för att studera demens) och högkvalitativa luftförorenings- och buller data. Betula Luft kommer också att kompletteras med socioekonomiska data på områdesnivå för att komplettera den information som redan finns på individnivå. Vi planerar tre studier där vi kommer att studera om sambandet mellan luftföroreningar och demens (i) systematiskt snedvrids eller modereras av buller och/eller socioekonomisk status och (ii) om genetisk disposition bidrar till sårbarhet eller skydd mot detta.
Abstract [en]
Dementia is a feared disease and a prominent cause of death. The causes of dementia are not completely known even if age and carrying the fourth allele of apolipoprotein E are major risk factors; at least in Alzheimer ?s disease, the most common form of dementia. Air pollution contribute to neuro degenerative disease, but not until recently the study of the relationship between pollution and dementia has begun. We are one of two research groups who have found that the risk of dementia increase by exposure of air pollution. The exceeded risk is about 65 %. However, the relationship between air pollution and dementia may be confounded or moderated by noise and socioeconomic status. Moreover, carriers of the fourth allele of apolipoprotein E could be more vulnerable to this type of exposure. Carriers of the second allele of apolipoprotein E on the other hand may be protected. We will investigate this by using the unique data base Betula Air which combines the longitudinal, well validated and reputed Betula data base with high qualitative air pollution and noise data. Furthermore, Betula Air will be completed with socioeconomic data at a neighborhood level to complement the already existing information at individual level. We plan three studies to investigate if the relationship between air pollution and dementia (i) is moderated or confounded by noise and/or socioeconomic status and (ii) if genetic make-up contribute to vulnerability or protection in this matter.
Principal InvestigatorSnäll, Tord
Co-InvestigatorForsberg, Bertil
Principal InvestigatorNordin, Maria
Co-InvestigatorNordin, Steven
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2016-01-01 - 2018-12-31
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and EpidemiologyEnvironmental Sciences
Identifiers
DiVA, id: project:727Project, id: 2015-1099_Formas