Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Title [sv]
Kan en förstärkt hälsofrämjande strategi för barn och föräldrar bidra till folkhälsan?
Title [en]
CAN A STRENGTHENED HEALTH PROMOTION STRATEGY FOR CHILDREN AND PARENTS CONTRIBUTE TO POPULATION HEALTH?
Abstract [sv]
Utvärderingar av komplexa universella hälsofrämjande insatser implementerade i en ‚Äùverklig‚Äù kontext är utmanande. Det övergripande syftet är att utvärdera de långsiktiga resultaten av Salut-satsningen - en pågående multisektorielll strategi med förstärkta hälsofrämjande insatser för barn och föräldrar via regional offentlig sektor i förhållande till de politiska målen: att maximera folkhälsa, minska ojämlikheter i hälsa samt få nytta för pengarna. Projektet bygger på vår tidigare utvärdering där vi skattade effektiviteten och kostnadseffektiviteten av strategin på kort sikt.Delsyften är: i) att bedöma effekten på barn och föräldrars hälsoutfall, ii) att genomföra en långsiktig ekonomisk utvärdering, samt iii) att utvärdera påverkan på ojämlikhet i hälsa. Vi kommer att genomföra en registerbaserad observationsstudie och simulera en experimentell studie. Utfall kommer att analyseras för barn upp till 10 års ålder födda 2000-2002 (baslinje) och 2006-2008 (då interventionen infördes), samt för föräldrarna. Ett geografiskt område införde Salut 2006-2008jämförs med ett område utan Salut.Vi bedömer effekten genom: i) en matchad difference-in-difference analys av alla deltagare, ii) en longitudinell analys av den subgrupp mödrar som fött barn både vid baslinje och efter interventionens införande. Kostnadseffektivitet utvärderas utifrån hälsoutfall och uttrycks som inkrementella kostnadseffektivitetskvoter. Prognostiska långtidsberäkningar av insatsen planeras. Resultaten analyseras även utifrån påverkan på ojämlikhet i hälsa genom tre kompletterande metoder inklusiv fördelningskostnadseffektsanalys, ett nytt ramverk som integrerar evidensen för kostnadseffektivitet med jämlikhet.Projeketet kommer att kunna fylla viktiga kunskapsluckor och bidra till den växande internationella evidensen kring hälsofrämjande insatser för barn. Det kommer även att bidra till metodförbättringar för att noggrant kunna utvärdera komplexa populationsstudier utifrån folkhälsa och jämlikhet i hälsa
Abstract [en]
Evaluations of universal complex health promotion interventions implemented in ‚Äúreal world‚Äù settings are scarce, because they pose challenges. This project will evaluate the long-term outcomes of the Salut Programme ‚Äì a multi-sector strategy to strengthen health promotion for children and parents through the regional public sector ‚Äì in relation to the public health policy goals: maximising population health and improving health equity, while obtaining value for money. The project directly builds on our previous short-term evaluation of the effectiveness and cost-effectiveness of the Programme.The specific objectives are: i) to assess whether the Salut Programme improves child and parental health outcomes, ii) to conduct a long-term economic evaluation, and iii) to investigate the impact on health equity. We will adopt a register-based retrospective observational study design, simulating an experiment. Outcomes will be analysed up to age 10 for children born 2000-2002 (baseline) and 2006-2008 (intervention in place), and their parents, in two geographical areas of Västerbotten, defined according to whether the intervention was in place in the area in 2006-2008.A matched difference-in-difference analysis using all data will be complemented with longitudinal analyses restricted to the subsample of mothers that gave birth both at baseline and during implementation. Incremental cost-effectiveness compared to care-as-usual will be evaluated, and health economic modelling will be used to make long-term estimations.. Impact on health equity will be analysed using complementary methods, including distributional cost effectiveness analysis, a novel framework that integrates cost-effectiveness¬† with equity considerations.This project will benefit child health promotion efforts by filling in important evidence gaps. It will contribute to improving methodology for rigorously evaluating complex population-based interventions with respect to population health and health equity.
Principal InvestigatorFeldman, Inna
Coordinating organisation
Uppsala University
Funder
Period
2018-01-01 - 2020-12-31
National Category
Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
Identifiers
DiVA, id: project:5854Project, id: 2017-00912_Forte