Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
Refine search result
123456 1 - 50 of 258
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abramsson, Linnea
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  PREVALENCE OF DRUG RELATED PROBLEMS STOPP/START in elderly people with dementia2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ader, Ulla
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  Lundblad Danielsson, Inga
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  Att lyssna till tonårsröster: Psykisk hälsa hos ungdomar med funktionsnedsättning2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med fördjupningsarbetet har varit att via en pilotstudie öka kunskapen om ungdomar med funktionsnedsättning i Umeå, med avseende på psykisk hälsa, och på hur de upplever sin vardag i skolan, med kamrater och i familjen. Psykisk hälsa undersöktes genom att ungdomar med funktionsnedsättning som går i specialklasser (grundsärskolans högstadium, högstadium för ungdomar med Asperger, högstadium för ungdomar med rörelsenedsättningar), fick besvara en enkät under skoltid. För att kunna relatera till den undersökning som Statens Folkhälsoinstitut genomförde hos ungdomar i Sverige 2009 har samma enkät använts.

   

  Resultatet visar att de flesta ungdomar har angett att de mår bra, trivs i skolan, har bra kontakt med sina lärare och med sina föräldrar. Majoriteten mår lika bra som de flesta ungdomar i landet och t.om bättre än de ungdomar i Folkhälsoinstitutets undersökning, som angett att de hade någon funktionsnedsättning.

   

  Inom några områden visades dock lägre resultat. Ungdomarna i vår undersökning uppgav att deras svårigheter påverkade deras vardag i familjen och vid fritidsaktiviteter. De umgås mer sällan med kamrater, motionerar mindre och har färre fritidsaktiviteter. Ungdomar med Asperger skiljer ut sig mest i vår undersökning, de är mindre nöjda med livet och med sig själva, känner sig mer ensamma,  umgås mer sällan med kamrater och har mindre kul, jämfört med ungdomar i grundsärskolan.

   

  Det finns områden där stödet ifrån Barn- och ungdomshabiliteringen kan förbättras, som att utveckla metoder för socialt samspel och stärka ungdomarnas identitet och i samarbete med andra aktörer öka delaktigheten till en mer aktiv fritid.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Al-Hayali, Dalia
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Speech and Language Therapy.
  Morfologiskt processande i talad och skriven produktion: En explorativ studie om sambanden mellan morfologiska pauser, revideringar och fel i högstadieelevers muntliga och skriftliga produktioner2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Morfologisk kunskap har visats gynna läsutvecklingen vilket lett till ökat forskningsintresse för hur morfologisk träning och medvetandegörande kan främja läsförmågan, framförallt bland elever med läs- och skrivsvårigheter. Hur morfologisk kunskap ter sig i typisk språkproduktion och huruvida morfologiska skillnader finns beroende på om produktionen utgörs av tal eller skrift är däremot mindre beforskat. En svårighet när det kommer till forskning om morfologisk produktion är att morfologiskt processande sannolikt sker under den språkliga förberedelsefasen vilken är svår att undersöka experimentellt. Ett sätt att fånga morfologiskt processande under produktion är att undersöka när personer möter svårigheter och hur de bearbetar dessa svårigheter. 

  Syfte

  Studiens syfte var att undersöka eventuella samband mellan morfologisk osäkerhet (dvs. pauser, revideringar och fel) i talat och skrivet språk samt undersöka om dessa osäkerheter avspeglas i ett morfologiskt kunskapstest.

  Metod

  Nitton högstadieelever fick genomföra en skrivuppgift, en muntlig uppgift samt ett nykonstruerat morfologiskt kunskapstest. Elevernas skrivprocess registrerades med hjälp av keystroke-logging för att analysera morfologisk osäkerhet under skrivande samt andel morfologiska fel och särskrivningar i den slutgiltiga elevtexten. Den muntliga uppgiften spelades in och analyserades med avseende på morfologisk osäkerhet under muntlig framställning. Morfologitestet, vilket bestod av sex deltester, genomfördes skriftligt och det sammanlagda resultatet för varje elev beräknades. 

  Resultat

  Ingen elev uppvisade morfologisk osäkerhet under muntlig produktion. Under skrivande noterades följande processer i morfemgränser på gruppnivå: pauser (10,21%), revideringar (1,31%), fel (0,49%) och särskrivningar (0,52%). Andel morfologiska osäkerheter under skriftlig produktion hade inget signifikant samband med resultatet på det morfologiska kunskapstestet. Post hoc-analys visade dock ett positivt samband mellan morfologiska pauser i skrivprocessen och antal poäng på ett deltest som undersöker morfologisk-syntaktisk kunskap. 

  Slutsatser

  Denna explorativa studie indikerar att morfologisk osäkerhet är ovanlig i talproduktion men att det kan förekomma i skrivprocessen, främst genom pauser i morfemgränser.  Resultatet antyder vidare att samband finns mellan pauser i morfemgränser under egen produktion och resultatet på ett test avsett att mäta morfologisk-syntaktisk kunskap. Resultatet bör dock tolkas aktsamt med hänsyn till det låga deltagarantalet och studiens explorativa angreppssätt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Alm, Susanne
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  Vittne i terapi: Hur psykoterapeuter inom barnpsykiatrin upplever möten med barn, ungdomar och familjer, tillhörande Jehovas Vittnen2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fem psykoterapeuter, med blandad grundutbildning, på en barnspsykiatrisk klinik i Blekinge, har intervjuats. Syftet har varit att undersöka vilka erfarenheter och upplevelser psykoterapeuterna har av att möta barn, ungdomar och familjer, tillhörande Jehovas Vittnen, i barnpsykiatrin. Jehovas Vittnen är ett trossamfund som finns över hela världen. Det är en tro som dikterar tydliga och stränga levnadsvillkor för sina medlemmar och som inte deltar i övriga samhällets förekommande traditioner.

   

  I intervjuerna har samtliga terapeuter upplevelser av att det är svårare att utmana och skapa förändring i dessa fall. Utmanandet av ett system där man lever reglerad utifrån en tro som Jehovas Vittnen, upplevs bekymmersamt. Terapeuterna saknar tillräcklig kunskap om samfundet och om barns levnadsvillkor där. Samtliga terapeuter uppger också att det inte är en självklar och naturlig sak att fråga patienter om deras trostillhörighet.

   

  I intervjuerna framkommer en negativt färgad bild av samfundet och svårigheter kring att jobba terapeutiskt i en kultur som är främmande den terapeuterna själv lever och är skolade i.

  Det faktum att terapeuterna inte har någon egen trostillhörighet verkar vara försvårande, då frågor om tro inte finns som en naturlig del i terapeuternas repertoar. Rädsla för att kränka den lagstadgade religionsfriheten och den privata sfären, är något som leder till försiktighet vid dessa möten. I uppsatsens avslutande del sker ett resonemang kring och ges förslag på frågor som skulle kunna ingå som en del i terapeuters anamnesupptagning, vid möten med nya familjer

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Andersson, Ewa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  Andersson, Monika
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  Brist på sympati: Psykoterapeuters upplevelser och erfarenheterav att arbeta med klienterde inte känner sympati inför2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Studiens syfte var att undersöka terapeuters erfarenheter av hur ett samarbete kan skapas när utgångspunkten är att man inte känner sympati för patienten i en terapirelation. Det finns förhållandevis lite forskning som handlar om denna specifika aspekt av behandlingsrelationen. För att belysa frågan intervjuades sju legitimerade psykoterapeuter med en halvstrukturerad fokuserad intervju. Nyckelord och citat utmynnade i fem huvudteman med underteman. Huvudteman var: Utforskande/Nyfikenhet, Allians, Arbetsmetoder, Värderingar och Egen utveckling. Informanterna menade att det går att ha en samarbetsrelation med en patient trots att man som terapeut inte känner sympati men man upplever alliansen som svagare. De upplevde att det underlättar att ha en god terapeutisk allians över tid och att utfallet blir mer gynnsamt. Vi fann också att terapeutens personliga värderingar och etiska principer är det som avgör om man kan ha en behandlingsrelation överhuvudtaget. Hamnar terapeuten i alltför svåra personliga värdekonflikter upplevde samtliga att det inte gick att fortsätta. Resultatet visar att brist på sympati för patienter förekommer och intervjupersonerna hade metoder för att hantera dessa känslor. Lång yrkeserfarenhet, livserfarenhet, egenterapi, utbildning, handledning och tillgång till kolleger kan ha varit underlättande i hanteringen av de problem i terapirelation och behandling som en bristande sympati kan skapa.   Nyckelord: Allians, Sympati, Metod, Psykoterapi, Antipati 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Ankarberg, Ossian
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Molecular Biology (Faculty of Medicine).
  Hedgehogs reglerande roll av kolhydrater i Drosophila Melanogaster2022Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 7.
  Attebäck, Sofie
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Behandling medSGLT2-hämmare:Är det skillnad i förekomst avdiabetisk ketoacidos mellansubstanser hos typ 2-diabetiker och kan egenmätning av blodketonerförebygga detta tillstånd?2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Axelsson, Bertil
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Radiation Sciences.
  Sallerfors, Bengt
  Lunds universitet, Lund, Sverige; Region Skåne, Lund, Sverige.
  Fürst, Carl Johan
  Lunds universitet, Lund, Sverige; Region Skåne, Lund, Sverige.
  Bostadsort avgör den palliativa vårdens resurser och kvalitet: Satsningar för att öka kompetensen behövs2016In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 113, no 47, article id D4FMArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Access to palliative care is unequally distributed across Sweden and thus does not meet the needs. The holistic perspective of palliative care is sometimes contrasted with the usual medical focus on organ failure and disease. Palliative consultation teams provide specialist palliative care competencies for staff caring for patients in primary care, nursing homes and in hospitals. Efforts to increase knowledge and skills in palliative care is needed at undergraduate university level and through postgraduate and specialist training. Well organized cooperation between municipalities, county councils and primary care is crucial for patients in the final stages of life.

 • 9.
  Axelsson, Emelie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Odontology, School of Dentistry.
  Bergmark, Elin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Odontology, School of Dentistry.
  Evaluating the usability and design of a digital questionnaire in dentistry: A qualitative pilot study2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   ABSTRACT

  Background: The use of extensive paper questionnaires are today a part of the procedure of screening and diagnostics for patients with temporomandibular dysfunction (TMD). The Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) consists of a comprehensive questionnaire for psychosocial screening, named Axis II. A digital version of the Axis II has recently been developed. Before implementing the digital version in a clinical setting, patients’ perspective of its usability needs to be evaluated. 

  Aim: This pilot study aims to explore the functionality of the chosen method and interview guide as well as evaluating the patient's experience regarding the usability and design of the digital questionnaire.

  Methods: A qualitative method was used to collect data through semi-structured individual interviews according to an interview guide with thematic open questions from a total of four informants. The analysis was performed using a thematic approach.

  Results: The informants were positive about the implementation of digital questionnaires in dentistry. Suggested improvements mostly concerned corrections of the layout to facilitate a better overview and control.

  Conclusion: We believe that a digital version of DC/TMD axis II could be well accepted among adult patients and is a suitable part of the management of TMD. Our conclusion is that minor changes regarding the design will enhance the user experience. The method used, including the interview guide, were found appropriate and could be implemented in further studies on a larger study population. We are of the opinion that the implication of digital questionnaires in today’s dentistry could benefit patients.

  Download (pdf)
  sammanfattning
 • 10.
  Bedro, Edward
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Användningen av β-blockerare vid långt QT-syndrom: - Litteraturstudie med fokus på skillnader i effekt av olika β-blockerare2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Begum, Alexandra
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  ”Nobody puts (the) Baby in a Corner”: Späd- och småbarnens plats i det familjeterapeutiska samtalsrummet2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Familjeproblem anses i de flesta familjeterapeutiska teorier uppstå i samspelet, kommunikationen och interaktionen mellan individerna i familjen. Samtal med små barn upplevs som komplicerat av många familjeterapeuter. I de flesta familjeteorier förväntas dock hela familjesystemet delta i den terapeutiska processen. Men de allra minsta barnen, de mellan 0 – 3 år, har inte den verbala förmågan eller abstraktionsförmågan som krävs för den ”traditionella” familjeterapin. Syftet med den här studien har varit att undersöka familjeterapeuters erfarenheter av att bedriva familjeterapi med späd- och småbarnsfamiljer. Hur arbetar familjeterapeuter med de minsta barnen och vilka möjligheter och hinder finns det med att arbeta familjeterapeutiskt med dessa familjer? Studien är kvalitativ och bygger på semistrukturerade intervjuer med åtta legitimerade familjeterapeuter som arbetar med späd- och småbarnsfamiljer. Resultatet visar att det bedrivs familjeterapi med dessa familjer. Terapeuterna väver in metoder i terapin som används vid samspelsbehandling, exempelvis videofeedback. Flera av terapeuterna uttrycker dock oro över att den familjeterapeutiska kunskapen alltmer försvinner från de mottagningar dit småbarnsfamiljer kommer för att få hjälp. Ett sätt att lyfta fram familjeterapin skulle kanske kunna vara att tydligare stå för och visa att det är familjeterapi som är den behandlande insatsen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Benedek, Hunor
  et al.
  Skåne University Hospital, Lund, Sweden.
  Isacsson, Ulf
  Uppsala University Hospital, Uppsala, Sweden .
  Olevik-Dunder, Maria
  Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden.
  Westermark, Mathias
  Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden.
  Hållström, Per
  Gävle Hospital, Gavle, Swe.
  Olofsson, Jörgen
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Radiation Sciences, Radiation Physics.
  Gustafsson, Magnus
  Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, Sweden.
  Strategies for quality assurance of intensity modulated radiation therapy2015In: 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON 3D RADIATION DOSIMETRY (IC3DDOSE), Institute of Physics (IOP), 2015, Vol. 573, p. 012015-, article id 012015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In late 2011 The Swedish Society of Radiation Physics formed a working group to concentrate on the Quality Assurance of modern radiation therapy techniques. The given task was to identify and summarise the different QA strategies in Sweden and also the international recommendations. This was used to formulate recommendations for practical guidelines within Sweden. In this paper a brief summery of the group's work is presented. All the Swedish radiation therapy centres do a pre treatment verification measurement as QA for every new IMRT and VMAT plan. Physicists do it and they believe it to be time consuming. A general standpoint from all the centres was that new guidelines and legislation is needed to allow QA that does not require a measurement. Based on various international publications and recommendations the working group has presented two strategies, one where all new plans are checked through measurement and one where no measurement is needed. The measurement-based strategy is basically the same as the one used today with an extended machine QA part. The other presented strategy is process oriented where all the different parts of the treatment chain are checked separately. The final report can be found in Swedish on http://www.radiofysik.org.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Bengtsson, Annika
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing.
  Tjärdalen, Cecilia
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing.
  Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av att säkerställa ofri luftväg i gles landsbygd: En kvalitativ intervjustudie2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Ambulance nurses can face large variations of respiratory problems that can be made more difficult in sparsely populated areas due to long transports. This places high demands on the ambulance nurse.

  Aim: To describe ambulance nurses' experiences of ensuring a free airway in sparsely populated areas.

  Method: The study is a qualitative interview study based on semi-structured interviews. Seven ambulance nurses were interviewed and data analyzed were inspired by qualitative content analysis.

  Results: The analysis resulted in two main categories, the first category Experiencing stress in the event of an airway alarm This resulted in two subcategories Experiencing stress and preparing mentally in the event of an airway alarm. And To experience how long distances and insufficient staffing make work difficult. The second category was To experience a lack of organizational support this category resulted in six subcategories To experience a lack of access to medical support, To experience it as important with support from the rescue service based on IVPA, To experience a lack of opportunity to practice, to experience work routines and guidelines as unclear, To experience the support from ambulance helicopters as insufficient, To experience how inadequate training makes work difficult.

  Conclusion: The results and results from previous research indicate that it is important to organize care in such a way that the ambulance nurses receive sufficient training and opportunities to practice to ensure a safe airway. To solve the problem that the ambulance nurses may face, the ambulance nurses want to have access to extra resources to give the patients optimal conditions.

 • 14.
  Benson, Eva
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Professionell Development.
  “Find out what is expected of you” The interdependence between the senior consultant on call and the junior doctor – from the senior consultans perspective2017Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 15.
  Berginström, Nils
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Rehabilitation Medicine.
  Fatigue after traumatic brain injury: exploring novel methods for diagnosis and treatment2019Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: Traumatic brain injury (TBI) is one of the most common causes of disability and mortality. While some patients recover quickly, especially at the mild side of the injury severity continuum, many will experience symptoms for years to come. In this chronic phase, patients report a wide array of symptoms, where fatigue is one the most common. This fatigue makes huge impact in several areas of these patients’ lives. Despite the prevalence of fatigue after TBI, the underlying mechanisms are unclear. Further, there are no standardized way for assessment and diagnosis, and there are no treatments with satisfying empirical support. The aim of this thesis was to examine the effects of the novel compound OSU6162 on fatigue in patients with TBI, and to explore functional and structural brain imaging correlates of fatigue after TBI.

  Methods: Studies I and III were based on a placebo-controlled, double-blinded clinical trial examining the effects of the monoaminergic stabilizer OSU6162 on fatigue in patients in the chronic phase of traumatic brain injury. In study I, self-assessment scales of fatigue and neuropsychological tests were used as outcomes, while functional magnetic resonance imaging (fMRI) blood-oxygen-level dependent (BOLD) signal was the primary outcome in study III. Studies II and IV used cross-sectional designs, comparing patients with TBI with age- and gender matched healthy controls. Study II examined whether fMRI BOLD signal could be used to detect and diagnose fatigue in patients with TBI, and study IV whether white matter hyperintensities (WMH) contribute to lower cognitive functioning and presence of fatigue after TBI.

  Results: Study I revealed no effects of OSU6162 during 28 days of treatment at maximum doses of 15 mg twice daily on measures of fatigue or any other outcome. The results from study II indicated that fatigue after TBI is linked to alterations in striato-thalamic-cortical loops, and suggested that fMRI could be a promising technique to use in the diagnosis of fatigue after TBI. In study III the results revealed effects of treatment in the right occipitotemporal and orbitofrontal cortex. In these areas, the BOLD response was normalized in the OSU6162 group as compared to healthy controls, while the placebo group showed a steady low activity in these areas. The regional effects were located outside the network shown to be linked to fatigue in study II, which might explain why there were no effects on fatigue after treatment with OSU6162 in study I. Study IV showed that WMH lesions increased with increased TBI severity, but the presence and extent of lesions did not explain lower neuropsychological functioning or fatigue in subjects with previous TBI.

  Conclusions: In summary, although no effects on fatigue after treatment with OSU6162 were seen, the results provide support to the theory that fatigue after TBI is linked to alterations in striato-thalamic-cortical loops, and on how fatigue after TBI could be assessed or diagnosed using fMRI. Structural damage within white matter was however not related to fatigue.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  spikblad
 • 16.
  Bergknut, Mirjam
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  Petra, Jacobsen
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  KBT vid samtidig somatisk sjukdom: KBT-terapeuters erfarenheter av att i psykiatrin möta patienter som lever med allvarlig och/eller kronisk somatisk sjukdom.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka erfarenheter hos psykoterapeuter inom psykiatrin av att bedriva KBT med patienter som samtidigt lever med kronisk och/eller allvarlig somatisk sjukdom. Detta utifrån frågeställningar om hur KBT-terapeuter beskriver hur samtidig allvarlig och/eller kronisk somatisk sjukdom påverkar det terapeutiska arbetet och hur terapeuterna förhåller sig till denna påverkan i relation till att genomföra terapin? Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex psykoterapeuter som alla hade KBT-inriktning och arbetade inom psykiatrin. En tematisk analys gjordes sedan av intervjuerna och där framkom huvudteman som följsamhet, helhetssyn och organisatorisk påverkan. Följsamhet till patienternas behov av anpassning gällde allt från längden på sessionerna till möjligheten att pausa terapin under vissa perioder. Att ha en helhetssyn kunde innebära att psykoterapeuten klev utanför sitt expertområde för att samarbeta med den somatiska vården kring en patient, eller att patienten kunde ta rollen som expert kring den somatiska sjukdomen. Det kom även fram att yttre förutsättningar som den organisatoriska tillhörigheten påverkade hur terapeuten kan förhålla sig till patienter med samtidig psykisk och somatisk ohälsa. De informanter som tidigare arbetat inom somatisk vård beskrev att de använde denna erfarenhet som stöd medan de informanter som inte hade samma erfarenhet beskrev att detta var något de kunde sakna i dessa ärenden. Då många människor lever med allvarlig och/eller kronisk somatisk sjukdom samtidigt som de har behov av psykoterapi, är detta en aspekt av vården som är viktig att ha vetskap om. Vi kan konstatera att det finns en kunskapslucka att fylla om hur man i psykoterapi kan hantera och arbeta med samtidig psykiatrisk och somatisk problematik som vi är övertygade om skulle komma psykoterapeuter generellt till nytta, inte enbart de som arbetar inom psykiatrisk vård.

  Download full text (pdf)
  KBT vid samtidig somatisk sjukdom
 • 17.
  Berglund, Katarina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Sports Medicine.
  Andersson, Martina
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Sports Medicine.
  Gunnarsson, Erika
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Sports Medicine.
  Botulinum toxin, dess fysiologiska effekter och användningsområden.2012Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fördjupning om botulinum toxins och dess fysiologiska effekter samt grundläggande information om ämnet.

  Informationen är hämtad från vetenskapliga artiklar och böcker som bearbetas, sammanställs och hänvisas till i arbetet. Databaser som vi använt oss av är bland annat PubMed, SveMed och AMED.

  Av artiklarna som lästs så har det visat sig att injektion av botulinum toxin har ökat genom åren och främst inom det kosmetiska. Botulinum toxin är ett farligt nervgift som hindrar signalerna till musklerna.

  Ytterligare fysiologiska effekter är att rynkor slätas ut, svettningar försvinner, muskelskador repareras, men för höga doser kan leda till bieffekter så som hängande ögonlock, dregling och/eller svårigheter vid intag av föda.

  Slutsatsen är att botulinum toxin är populärt men med tanke på de fysiologiska effekterna så borde man avstå från medlet eller åtminstone utsätta kroppen för det med stor försiktighet.

  1.1 Nyckelord:

  Botulinum Toxin, Botulinum Toxin typ A, Botox, Fysiologisk effekt, Användningsområden, Cosmetic, Injection, Primary care

 • 18.
  Bergqvist, Elisabeth
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  Anorexia Nervosa och självbild efter individual respektive familjeterapi2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige används både individuell – och familjeterapeutisk behandling för unga nyinsjuknade

  anorexia nervosa patienter. Familjeterapeutisk behandling rekommenderas. Det finns dock

  kritik mot familjeterapeutisk behandling som säger att man inte tillräckligt påverkar

  patienternas kognitiva/affektiva svårigheter. Å andra sidan kan familjesamspelet vara en

  viktig faktor för förändring av kognitiva/affektiva variabler, då våra självbilder och affekter

  formas i relation till andra. Negativ självbild och stark självkontroll vid anorexia kan kvarstå

  efter behandling och kan öka risken för återfall.

  Studiens syfte är dels att beskriva självbilden på gruppnivå innan och efter behandling av

  unga anorexia nervosa patienter som behandlats på Stockholm Centrum för Ätstörningar.

  Vidare är syftet att se om självbilden förändras olika mycket, efter familjebaserad respektive

  individual terapi.

  Studien är en registerstudie och använder sig av data från kvalitetssäkringsbasen Stepwise.

  Totalt ingår 44 patienter. I studien mäts självbild med hjälp av Structural Analys of Social

  Behavior som är ett självskattningsformulär där självbilden beskrivs i åtta kluster.

  Anorexia Nervosa patienter har en negativ självbild som kännetecknas av självkontroll,

  självkritik och självhat. Trots detta upplever de att de tar hand om sig själva i högre

  utsträckning än normalgruppen. Vid ett årsuppföljning har självbilden normaliserats oavsett

  individual eller familjebehandling, vilket talar för att psykoterapi är verksamt för unga

  anorexia nervosa patienter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Bergsten, Gunilla
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  Waernulf, Lena
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  KBT-inriktade psykoterapeuters erfarenheter att tala om sex: -underlättande och försvårande omständigheter2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Studiens syfte var att undersöka om det finns ett samband mellan KBT-inriktade psykoterapeuters kunskapsnivå i sexologi och deras erfarenhet och förhållningssätt till frågor om sexualitet i det psykoterapeutiska arbetet. Studien genomfördes med en webbenkät som bestod av en kvantitativ och kvalitativ del. Undersökningsgruppen bestod av 118 legitimerade psykoterapeuter med inriktning kognitiv beteendeterapi som var registrerade på www.kbt.nu och www.sfkbt.se. Studiens resultat visar att de flesta av respondenterna inte har haft något utbildningsmoment i ämnet sexologi under sin psykoterapeututbildning. Majoriteten anser att det är ganska viktigt eller mycket viktig att ha teoretisk kunskap i ämnet. Vidare visar studien på ett signifikant samband mellan mängden utbildningsdagar i sexologi och att anse sig ha tillräcklig kunskap för att arbeta med det i terapier. Undersökningen har tydliggjort att andra faktorer än utbildning har betydelse för hur psykoterapeuter förhåller sig till ämnet som exempelvis trygghet, självkännedom samt medvetna och omedvetna hinder. Med stöd av vår studie ser vi att de psykoterapeuter som känner sig bekväma i ämnet också i högre utsträckning talar med sina klienter om sexuella spörsmål i terapin. Mot bakgrund av detta behöver det skapas förutsättningar för psykoterapeuter att ha mod att våga fråga och integrera sexualitet som en naturlig del i psykoterapi.

   

  Nyckelord: Kognitiv beteendeterapi, KBT-inriktade psykoterapeuter, sexologi, sexualitet

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Bergström, Eva
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  Känslor och ord arbetar tillsammans i en gemensam resa: En studie om samtal mellan patient och terapeut utifrån en språksystemisk inriktning2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att belysa patientens och terapeutens erfarenheter av att samtala utifrån språksystemisk inriktning. Studiens frågeställningar var; vad kännetecknar ett språksystemiskt samtal och vilka erfarenheter har patienten och terapeuten av det språksystemiska samtalet? Studien har en kvalitativ ansats och data utgjordes av 4 videofilmer; en med ett samtal mellan patient och terapeut, en med ett samtal där patient och terapeut reflekterar över den första filmen, en med reflektioner omkring andra filmen från terapeutens handledningsgrupp i utbildningen samt en där en kollega till terapeuten intervjuar patienten och terapeuten.  Data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom ett tema för patienten; känslor och ord arbetar tillsammans – man blir berörd, lyssnad till men kanske inte alltid förstådd. Temat för terapeuten var; att göra en resa tillsammans – terapeuten är inte expert på patientens liv, visar lugn och respekt, lyssnar på patientens språk. Slutsatserna var att samtal med en språksystemisk inriktning visar att det är viktigt att lyssna på patienten och dennes språk i samtalet, att terapeuten inte är expert på patientens liv och att genom samtalet görs en gemensam resa.

 • 21.
  Bergvall, Ingegerd
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  Haraldsson, Ludvig
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  Co-terapi  ­–  när ett plus ett blir mer än två: Om hur terapeuter upplever samarbetet med en kollega, och om hur familjer i behandling upplever mötet med två terapeuter.2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Co-terapi, vilket skulle kunna definieras som en särskild arbetsform där två terapeuter samarbetar i terapirummet, är ett förvånansvärt outforskat koncept, särskilt med tanke på hur ofta co-terapi används i kliniska sammanhang. Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka åsikter och upplevelser legitimerade psykoterapeuter och familjer har kring co-terapi. Tonvikten har legat vid co-terapiteamets samverkan och samspel i och utanför terapirummet. Huvudfrågeställningarna har bl.a. varit vilken inställning terapeuter och familjer har till co-terapi, vad som kännetecknar ett välfungerande samarbete mellan två terapeuter och vad som är viktigt att tänka på när en terapeut skall välja ut en kollega att samarbeta med. Utifrån en kvalitativ metod har semistrukturerade intervjuer genomförts med fyra legitimerade familjeterapeuter och fyra familjer som deltagit i familjeterapeutisk behandling vid de barnpsykiatriska klinikerna i Östersund och Umeå. Resultatet gör gällande att co-terapi är en omtyckt arbetsform som förmodligen ger en högre vårdkvalitet; familjerna känner en stor trygghet i mötet med två terapeuter, och terapeuterna beskriver en förbättrad arbetsmiljö.   Co-terapi framstår också som något kvalitativt sett mer än bara samarbete mellan två terapeuter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Bertholdsson, Liz
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  Hur roligt får det vara?: En undersökning om humorns betydelse för familjeterapimedlemmar i terapi2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vad familjemedlemmar tycker om att terapeuten använder humor i familjeterapi. Familjer i terapi, vuxna och barn från 12 år, ombads via sina terapeuter besvara en kort anonym enkät om humor kunde vara viktigt, till hjälp eller störande i samtalet. Totalt besvarade 117 personer enkäten, 80 vuxna och 37 barn. Resultatet visar att familjerna uppskattar humor och ser det som en hjälp i behandlingen. Få ser humor som ett störande inslag. Studien ifrågasätter den många gånger förhärskande inställningen att humor skapar ett undvikande av svåra saker i familjeterapier.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Björnstig, Johanna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Björnstig, Ulf
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  [Children up to the age of 12 at risk in the traffic. Analysis of traffic accidents at the Norrland University Hospital in Umea]2011In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 108, no 26-28, p. 1361-1364Article in journal (Refereed)
 • 24.
  Björnstig, Ulf
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Snowmobile, motorcycle and moose-car accidents: aspects on injury control1985Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Injuries related to snowmobiles, motorcycles and moose-car collisions have increased. The aim of the present thesis was to analyse mechanisms and consequences in fatal and non-fatal accidents of these types, and to penetrate possible preventive measures.

  Snowmobiles

  The median age of the injured was 30 and of the killed 32, males pre­dominating. A majority of the accidents occurred during weekends, and especially the fatal accidents occurred after dark. The extremities were the most commonly injured parts of the body, however, drowning, crushed chest and cranial injuries caused most of the fatalities. Among the fatalities, four out of five were under the influence of alcohol. The present Swedish laws regarding snowmobiles seem well motivated. "Built-in" safety measures in the construction of the snowmobiles, pro­perly designed snowmobile tracks and functional search and rescue sys­tems could reduce the injuries.

  Motorcycles

  The median age was 19 years for both the traffic injured and the kil­led. Half of the traffic accidents were collisions with other motor ve­hicles. In the fatally injured group, also collisions with fixed road­side objects were common. Of the fatally injured, more than every fifth person died in an accident where alcohol was an influential factor. In the injured group, lower extremity injuries (especially in off-road riding) were common and among the fatalities most riders died from injuries to the head or chest. Out of one thousand motorcycle riders interviewed, 45% reported wobbling experiences (8% reported severe wobbling). Possible injury reducing measures include increasing the licensing age, more discriminating driving test, "built-in" restriction of the motorcycle's top speed, elimination of motorcycles prone to wobbling, and a more intensive traffic supervision (speeding, alco­hol).

  Moose-car collisitions

  The median age of the drivers was 38 years. Most collisions happened at dusk or when dark (3/4). The median collision speed was 70 km/h. The damage to the car was typical, the roof and the windshield pillars were deformed downwards and backwards. The broken windshield was often pressed into the passenger compartment. Most of the injured car occu­pants suffered cuts predominantly to the head and upper extremities. Nearly all the fatally injured died of head and neck injuries. The injuries may be reduced by strengthening the roof and the windshield pillars, and by introducing anti 1 acerati ve windshields.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Bohman, Marie-Ann
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  Freudenthal, Yvonne
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  Bryta isen- göra det svåra pratbart: En kvalitativ studie av föräldrars upplevelser av Beardslees familjeintervention för dem själva och deras barn2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barn till föräldrar med psykisk ohälsa kallas ibland för de osynliga barnen. Beardslee familjeintervention (BFI) är en hälsofrämjande preventiv metod för barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Den har en viss evidens för positiva långtidseffekter för barn och familjer när föräldern har depression. Barnen har nu uppmärksammats ännu mer p.g.a. att lagstiftningen har skärpts från och med 1 januari 2010. Det gäller skyldighet för personal inom hälso- och sjukvård att ge information, råd och stöd utifrån barns behov. Mot bakgrund av detta var syftet med denna studie att undersöka föräldrars upplevelser och erfarenheter av BFI samt få med barnperspektiv genom att  till samma föräldrar ställa frågor som berörde deras barn. En kvalitativ metod med öppna breda frågeställningar har använts. Materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Sex föräldrar, som under 2010 hade genomgått BFI, intervjuades. De viktigaste resultaten från intervjuerna var att kommunikationen i familjen hade påverkats positivt med öppnare dialog. Tidpunkten av BFI var mycket viktig, att personalen, enligt föräldrarna, kunde prata med barnen på rätt nivå och att metodens flexibilitet och möjlighet till uppföljning uppskattades av föräldrarna.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26. Bohman, Tony
  et al.
  Tegern, Matthias
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation. Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Physiotherapy, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Halvarsson, Alexandra
  Broman, Lisbet
  Larsson, Helena
  Reliability and agreement of the IsoKai isokinetic lift test - A test used for admission to the Swedish Armed Forces2018In: PLOS ONE, E-ISSN 1932-6203, Vol. 13, no 12, article id e0209419Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study was performed to evaluate the reliability and agreement of the IsoKai isokinetic lift test as it is currently administered in admission to the Swedish Armed Forces. The study included an intrarater (n = 534) and interrater reliability sample (n = 137), of Swedish male conscripts who performed the test on two test occasions about two hours apart. Two-to-four lifts were performed at each occasion, and the highest mean (IsoKai(MF)) and peak force (IsoKai(PF)) produced (N) were used for evaluation. All intraclass coefficients showed excellent reliability. The interrater analyses resulted in intraclass coefficients of 0.942 (95% CI; 0.920-0.959) and 0.858 (95% CI; 0.806-0.896) for the IsoKai(MF) and IsoKai(PF), respectively, while the corresponding coefficients for the intrarater analyses were 0.935 (95% CI; 0.923-0.946) and 0.865 (95% CI; 0.842-0.886). Agreement, the capability of a test to detect changes, was assessed by the standard error of measurement (SEM/SEM%) and the smallest real difference (SRD/SRD%). These estimate indicated that it is possible to achieve measurements relevant to use in real practice with the IsoKai isokinetic lift test. Bland and Altman analyses revealed no systematic errors in either sample. Based on these findings, the IsoKai isokinetic lift test is suggested to be a highly reliable test for maximal dynamic muscular strength. The test could be of use in selection procedures in order to accurately evaluate maximal dynamic muscular strength, and for evaluating longitudinal changes in strength.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27. Breimer, Lars H
  et al.
  Nilsson, Torbjörn K
  Örebro University Hospital, Örebro, Sweden.
  A longitudinal and cross-sectional study of Swedish biomedical PhD processes 1991-2009 with emphasis on international and gender aspects2010In: Scientometrics, ISSN 0138-9130, E-ISSN 1588-2861, Vol. 85, no 2, p. 401-414Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This longitudinal survey of Swedish biomedical PhDs from 1991 to 2009 found a 2.5-fold increase in biomedical PhD graduates, especially women, and mainly non-MDs, while the number of MDs remained fairly constant. The proportion obtaining a biomedical PhD in Sweden in 2006 was two and a half times that in USA compared to population and three and a half times by GDP, but similar to that of the Netherlands. Female non-MD but not female MD candidates were more likely than men to be examined by female examiners. Fewer of the non-MD than MD women continued to publish in English after their PhD. The median number of authors per paper in a thesis had increased by 1 (from 4 to 5) compared with 15–20 years ago. Swedish biomedical research was already well internationalized in 1991, when 38% of the external examiners came from abroad. This rose to 53% in 2003 but in 2009 had returned to 42%. USA and UK were the most common countries but Australia accounted for 2%. When assessed by connection with foreign research teams, Swedish researchers were also internationally well connected. Studies in other countries are needed to assess how generally applicable these findings are. Our findings suggest that the policy and management of Swedish scientific research systems needs revision to harmonize with the national economic capacity.

 • 28.
  Brunnegård, Karin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Speech and Language Therapy.
  Lohmander, Anette
  van Doorn, Jan
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Speech and Language Therapy.
  Comparison between perceptual assessments of nasality and nasalance scores2012In: International journal of language and communication disorders, ISSN 1368-2822, E-ISSN 1460-6984, Vol. 47, no 5, p. 556-566Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: There are different reports of the usefulness of the Nasometer™ as a complement to listening, often as correlation calculations between listening and nasalance measurements. Differences between findings have been attributed to listener experience and types of speech stimuli.

  Aims: To compare nasalance scores from the Nasometer with perceptual assessments, for the same and different Swedish speech stimuli, using three groups of listeners with differing levels of experience in judging speech nasality. Methods & Procedures: To compare nasalance scores and blinded listener ratings of randomized recordings using three groups of listeners and two groups of speakers. Speakers were either classified as having hypernasal speech or speech with typical speech resonance. Listeners were speech-language pathologists (SLPs) working predominantly with resonance disorders, other SLPs and untrained listeners.

  Outcomes & Results: Correlations (r(s) ) between hypernasality ratings and nasalance scores for each listener group and speech stimuli were calculated. For both groups of SLPs all correlations between perceptual ratings and nasalance scores were significant at p= 0.01. The correlations between the nasalance scores and ratings by listeners in the SLP groups were higher than those for the untrained listener group regardless of stimulus type. Post-hoc Mann-Whitney U-tests showed that the only difference that was significant was expert SLP group versus untrained listener group. Secondly, correlations between perceptual ratings and oral stimulus nasalance scores were higher when the perceptual ratings were based on spontaneous speech rather than on the oral stimulus. However, a Wilcoxon signed rank test showed that the difference was not significant. A third finding was that correlations between oral stimulus nasalance scores and perceptual scores were higher than those between mixed stimulus nasalance scores and perceptual scores. A Wilcoxon signed rank test showed that the difference was significant.

  Conclusions & Implications: The Nasometer might be useful for the SLP with limited experience in assessing resonance disorders in differentiating between hyper- and hyponasality. With listener reliability for ratings of hypernasality still being an issue, the use of a nasalance score as a complement to the perceptual evaluation will also aid the expert SLP. It will give an alternative way of quantifying speech resonance and might help in especially hard to judge cases.

 • 29.
  Brännström, Helena
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  Lundbäck, Åsa
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  Corrective emotional experience: förändringsmekanism i psykoterapi2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Corrective emotional experience (CEE) innebär att patienten känslomässigt upplever och erfar nya och mer adaptiva sätt att möta tidigare, olösta konflikter i en trygg relation. Denna studie syftar till att undersöka och tydliggöra vad ”corrective emotional experience” består i och vilka metoder som kan skapa sådana erfarenheter. Vad händer i patienten, vilka interventioner använder terapeuten för att möjliggöra CEE för patienten, samt vilka indikationer finns för dessa interventioner?

  Som metod för detta examensarbete genomfördes en systematisk litteraturstudie. Via databassökning identifierades 16 kliniska studier om CEE från de senaste 15 åren. Studierna som hade måttlig (3 studier) till svag (13 studier) evidensstyrka utgör bas för analysen. Resultaten visade bl a på att CEE är viktigt för att patienten ska kunna förändra maladapativa mönster och att terapeuten har en avgörande roll i att erbjuda en trygg relation. Vikten av terapeutens förmåga till intersubjektivitet, ”bonding”, att kunna vara en trygg bas samt att anpassa sig efter patientens anknytningsmönster är kunskap som framkommer i denna studie.

  Slutsatser som kan dras av studien är att CEE är en viktig förändringsmekanism i psykoterapi. Mer forskning omkring CEE behövs dock för att ytterligare påvisa vad som är verksamt och varför, förslagsvis med särskilt fokus på psykoterapeutens uppdrag att bygga relation och allians.

  Download full text (pdf)
  Corrective emotional experience
 • 30.
  Butt, Farhan
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Rehabilitation Medicine.
  Neuropsychological changes have a negative effect on quality of life in patients following a subarachnoid haemorrhage2019Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 31.
  Byass, Peter
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Global Health.
  Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus is the best candidate for WHO DG2017In: The Lancet, ISSN 0140-6736, E-ISSN 1474-547X, Vol. 389, no 10084, p. E6-E7Article in journal (Refereed)
 • 32.
  Callmar, Cicci
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  ”Då blir det tre va”: En studie i hur föräldrar uttrycker mentalisering över sig själva och sitt nyfödda barn före och strax efter förlossning2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen undersöker mentalisering och dess betydelse vid starten av ett föräldraskap, bildandet av en familj.

  – Studien utgår ifrån affektteori och anknytningsteori som en grund för mentaliseringsförmågans framväxande.

  – Via en kvalitativ studie undersöks hur föräldrar uttrycker mentalisering över sig själva och sina barn i ett redan genomfört intervjumaterial med 4 föräldrapar under graviditet och fyra veckor efter barnets födelse. Intervjuerna genomfördes för 15 år sedan av Monica Hedenbro.

   

  Studien visar att det är möjligt att avläsa föräldrars försök till mentalisering över sina barn men att mentalisering också uppstår i den dialog som paret har med varandra. Studien visar också att det går att se en skillnad mellan olika familjer.

  När en förälder har möjlighet att dela sina egna tankar/farhågor och bli lyssnade på av den andra föräldern ev. även få bekräftelse så ökar antalet kommentarer om mentalisering.

  Kommentarer om reglering av barnets fysiska behov föregår kommentarer om mentala tillstånd/mentalisering .

   

  Forskning visar på sambandet mellan trygg anknytning och att föräldrar tillskriver sina barn egna känslor, tankar och intentioner och kommenterar barnets inre värld i ”mental states”.

   

  Studien som helhet visar på vikten av att stödja föräldrars kommunikation med varandra och med sitt barn tidigt i blivandet av en familj, redan under graviditeten.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33. Calounova, Gabriela
  et al.
  Livera, Gabriel
  Zhang, Xiao-Qun
  Liu, Kui
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry and Biophysics.
  Gosden, Roger G.
  Welsh, Michael
  The Src Homology 2 Domain-Containing Adapter Protein B (SHB) Regulates Mouse Oocyte Maturation2010In: PLOS ONE, E-ISSN 1932-6203, Vol. 5, no 6, article id e11155Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  SHB (Src homology 2 domain-containing adapter protein B) is involved in receptor tyrosine kinase signaling. Mice deficient in the Shb gene have been found to exhibit a transmission ratio distortion with respect to inheritance of the Shb null allele among offspring and this phenomenon was linked to female gamete production. Consequently, we postulated that Shb plays a role for oocyte biology and thus decided to investigate oocyte formation, meiotic maturation, and early embryo development in relation to absence of the Shb gene. Oogenesis was apparently accelerated judging from the stages of oocyte development on fetal day 18.5 and one week postnatally in Shb(-/-) mice; but in adulthood ovarian follicle maturation was impaired in these mice. Completion of meiosis I (first polar body extrusion) was less synchronized, with a fraction of oocytes showing premature polar body extrusion in the absence of Shb. In vitro fertilization of mature oocytes isolated from Shb +/+, +/- and -/- mice revealed impaired early embryo development in the -/- embryos. Moreover, the absence of Shb enhanced ERK (extracellular-signal regulated kinase) and RSK (ribosomal S6 kinase) signaling in oocytes and these effects were paralleled by an increased ribosomal protein S6 phosphorylation and activation. It is concluded that SHB regulates normal oocyte and follicle development and that perturbation of SHB signaling causes defective meiosis I and early embryo development.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Cassidy, Tanja
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  Svensson, Linda
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  Ett utforskande av hur ABFT yttrar sig i klinisk process2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Allt fler ungdomar i Sverige mår psykiskt dåligt. Depressioner och suicid ökar bland unga och det är viktigt att hitta effektiva terapimetoder. Vi har i denna uppsats valt att granska ABFT, Anknytningsbaserad familjeterapi, då den påvisat goda resultat. ABFT har sin grund bl.a. i interpersonella teorier som menar att depression hos unga kan motverkas av kvalitativa interpersonella relationer inom familjen. Denna pilotstudies syfte är att undersöka hur väl ABFT metoden genomförs i två kliniska terapiprocesser. Frågeställning: – Hur väl följer terapeuten manualens riktlinjer? – Hur väl uppnår terapeuten ABFT:s mål för varje deluppgift och hur påverkar det terapiprocessen? – Hur ser alliansen och den intersubjektiva kommunikationen ut mellan terapeut och familjemedlem och hur påverkar det terapiprocessen? Metod: Pilotstudien är en kvalitativ induktiv processtudie som vilar på en hermeneutisk grund. Grunden för studien är två ABFT behandlingar filmade från uppgifter 1-4, totalt 15 sessioner. Skattning av manualtrohet och deluppgifter har gjorts. Ett antal episoder har analyserat närmare utifrån teman som allians och intersubjektiv kommunikation. Resultat: Manualtrohet är låg till medel för ABFT terapeuter under utbildning. Manualtroheten blir lägre framförallt för att affektdjup inte skapas vilket visar sig i att både familjemedlemmar och terapeuter har svårt att stanna kvar i, dela och fördjupa de känslomässiga upplevelserna i terapin. Målen för ABFT:s deluppgifter uppnås delvis, terapiprocesserna blir något forcerade. Den intersubjektiva kommunikationens kvalité samt alliansen påverkar behandlingsprocessen och är av stor vikt för att få till en förändringsprocess och ett affektdjup. Diskussion: Vi har i studien belyst problematiken och svårigheten i att lära sig ABFT modellen och vidareutvecklat vad utbildare inom ABFT kan beakta för fortsatt implementering av ABFT modellen i Sverige.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Catoni, Anna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Backsten, Sofia
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Socionomrollens relevans i hospiceverksamhet2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vård av svårt sjuka döende människor innefattar fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter. En vårdform som beaktar detta är hospice. Tidigare forskning visar att socionomers arbetsfält är vitt och brett och saknar jurisdiktion, socionomyrket saknar legitimation vilket medför att jurisdiktionen behöver skapas på annat sätt. Den svåra avgränsningen kring socionomers arbetsfält väcker i hospiceverksamhetens kontext, frågor kring hur en socionoms roll i detta nu är, anses vara och kan vara. Ingen tidigare svensk forskning nämner kuratorers eller socionomers roll inom hospiceverksamhet trots att forskningen belyser att palliativ vård helst ska utföras i team med bland annat socialarbetare och kuratorer. Denna studies syfte är att undersöka socionomrollens relevans inom svensk hospiceverksamhet genom att intervjua verksamhetschefer på svenska hospice. De frågor som ställs är: hur beskriver verksamhetschefer för svensk hospiceverksamhet sitt arbete med sociala och existentiella frågor samt hur kan socionomer bidra till vården på hospice enligt verksamhetschefer för svensk hospiceverksamhet? För att besvara dessa frågeställningar har semistrukturerade intervjuer genomförts med verksamhetschefer för fem olika hospice i Sverige. Den teoretiska grunden är teori om fridfullt slut på livet för dödssjuka patienter samt teorier om makt. Resultatet visade att verksamhetschefer genom helhetssyn, relationer, samtal och praktiska aspekter arbetar med sociala och existentiella problem på hospice. Temana kompetens och utveckling, tid och närvaro, samtal och stöd visade hur och vad socionomer kan bidra med i verksamheten. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Cedergren Weber, Gustav
  et al.
  Division of Neurology, Department of Clinical Sciences Lund, Faculty of Medicine, Lund University, Lund, Sweden; Department of Neurology, Rehabilitation, Memory and Geriatrics, Skåne University Hospital, Lund, Sweden.
  Timpka, Jonathan
  Division of Neurology, Department of Clinical Sciences Lund, Faculty of Medicine, Lund University, Lund, Sweden; Department of Neurology, Rehabilitation, Memory and Geriatrics, Skåne University Hospital, Lund, Sweden.
  Bergquist, Filip
  Department of Pharmacology, University of Gothenburg, Sweden; Department of Neurology, Sahlgrenska University Hospital, Sweden.
  Bäckström, David C
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Neurosciences.
  Dizdar, Nil
  Department of Biomedical and Clinical Sciences, Linköping University, Sweden.
  Gunnarsson, Karin
  Department of Neurology, Örebro University Hospital, Faculty of Medicine and Health, Örebro University, Sweden.
  Nyholm, Dag
  Department of Medical Sciences, Neurology, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Svenningsson, Per
  Section of Neurology, Department of Clinical Neuroscience, Academic Specialist Center Torsplan, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Odin, Per
  Division of Neurology, Department of Clinical Sciences Lund, Faculty of Medicine, Lund University, Lund, Sweden; Department of Neurology, Rehabilitation, Memory and Geriatrics, Skåne University Hospital, Lund, Sweden.
  The impact of COVID-19 on Parkinson's disease: a case-controlled registry and questionnaire study on clinical markers and patients' perceptions2023In: Acta Neurologica Scandinavica, ISSN 0001-6314, E-ISSN 1600-0404, Vol. 2023, article id 8025566Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disease with motor and nonmotor symptoms. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is an infectious disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Objectives. To explore how COVID-19 affects motor, nonmotor, and general health aspects of PD and to map how PD patients perceive their change in symptoms since falling ill with COVID-19. Method. The study was descriptive, case-controlled, and based on both registry and questionnaire data. At baseline, the controls were matched on age, sex, and disease severity. Information on the severity of the disease, nonmotor symptoms, motor symptoms, and general health was retrieved from the Swedish Registry for PD. Registry data from a COVID-19 group (n=45) and a control group (n=73), as well as questionnaires from a COVID-19 group (n=24) and a control group (n=42), were compared. Results. We did not find that SARS-CoV-2 infection affects any major aspect of nonmotor symptoms, motor symptoms, general health, and perception of change in PD patients' post-COVID-19. Compared to controls, the COVID-19 group reported a more positive subjective experience of pain and quality of life and a perception of change post-COVID-19 regarding general motor function, sleep quality, and mood (all p<0.05). Conclusion. Although SARS-CoV-2 infection does not seem to affect PD symptoms in any major respect, the subjective experience of several aspects of life in PD patients might be slightly improved post-COVID-19 compared to a control group. The findings warrant further investigations due to the small sample size and possible survivorship bias.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Cederqvist, Lena
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  Att mötas i samtal: Pilotstudie om samtalets betydelse vid Samtalsbyrån2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har till syfte att undersöka vad som gör att människor känner sig bra bemötta och nöjda med besöket hos Samtalsbyrån. Tidigare enkätundersökning i kommunen har visat att människor generellt känner sig bra bemötta men inte anledningen till detta.

  Samtliga besökare, 41 personer, i tre kommuner erbjöds under en femveckorsperiod att delta anonymt i undersökningen genom att besvara en enkät. Av dessa besvarade 26 personer enkäten, ca 62 %. Ett stort bortfall av den möjliga svarsfrekvensen begränsar tolkningen av resultatet. Resultatet visar att människor som väljer att komma till Samtalsbyrån upplever sig bli bemötta med respekt, lyssnad på, känner sig delaktig och vägledda utifrån sin egen problemformulering. Enkäten föreslås bli en del av kvalitetssäkringen av Samtalsbyråns verksamhet om än i en något omarbetad form.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Collin, Eva-Lina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  Hedmark, Ann-Kristin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  "Där tror jag att vi har mycket att hämta!": Om parrelationens plats i ett psykoterapeutiskt arbete kring ett barn2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur behandlare, som har i uppdrag att arbeta med barn med olika svårigheter och med samspelsproblem, reflekterar kring och förhåller sig till föräldrarnas parrelation i det psykoterapeutiska arbetet.

  En kvalitativ ansats har använts och sex behandlare har intervjuats. Behandlarna är verksamma både på familjemottagningar i landstingets och i kommunens regi.

  Studien åskådliggör att behandlarna uppvisar en spridning i åsikter om vilken plats parrelationen ska ha i samtalen. I behandlarnas berättelse framkommer att flertalet brottas med frågor om hur viktig parrelationen är i förhållande till barnets symtom samt om det är gångbart att arbeta med parrelationen utifrån föräldrarnas behandlingsuppdrag och verksamhetens riktlinjer. Behandlarna funderar även kring den egna verksamhetens uppdrag kontra familjerådgivningens.

  Flera behandlare berättar att parrelationen inte inledningsvis är i fokus, men att parrelationen många gånger senare i behandlingen lyfts upp, för att behandlaren inte kan undgå att se hur den påverkar barnet.

  Samtliga behandlare berättar om positiva erfarenheter av att ha arbetat med parrelationen. De positiva erfarenheterna handlar både om att barnets symtom har upphört och om att föräldrarnas relation har förbättrats.

  Studien har gjort det tydligt att det inte är enkelt att avgöra vad som ska fokuseras på och vad som ska uteslutas i ett behandlingsarbete på en familjemottagning, när föräldrar söker för symtom hos

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39. Courteille, Olivier
  et al.
  Fahlstedt, Madelen
  Ho, Johnson
  Hedman, Leif
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Fors, Uno
  Von Holst, Hans
  Felländer-Tsai, Li
  Möller, Hans
  Learning through a virtual patient vs. recorded lecture: a comparison of knowledge retention in a trauma case2018In: International Journal of Medical Education, E-ISSN 2042-6372, Vol. 9, p. 86-92Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: To compare medical students' and residents' knowledge retention of assessment, diagnosis and treatment procedures, as well as a learning experience, of patients with spinal trauma after training with either a Virtual Patient case or a video-recorded traditional lecture. Methods: A total of 170 volunteers (85 medical students and 85 residents in orthopedic surgery) were randomly allocated (stratified for student/resident and gender) to either a video-recorded standard lecture or a Virtual Patient-based training session where they interactively assessed a clinical case portraying a motorcycle accident. The knowledge retention was assessed by a test immediately following the educational intervention and repeated after a minimum of 2 months. Participants' learning experiences were evaluated with exit questionnaires. A repeated-measures analysis of variance was applied on knowledge scores. A total of 81% (n = 138) of the participants completed both tests. Results: There was a small but significant decline in first and second test results for both groups (F-(1,F-135) = 18.154, p = 0.00). However, no significant differences in short-term and long-term knowledge retention were observed between the two teaching methods. The Virtual Patient group reported higher learning experience levels in engagement, stimulation, general perception, and expectations. Conclusions: Participants' levels engagement were reported in favor of the VP format. Similar knowledge retention was achieved through either a Virtual Patient or a recorded lecture.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Creutzfeldt, Johan
  et al.
  Department of Clinical Science, Intervention and Technology, Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden; Center for Advanced Medical Simulation and Training, Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden.
  Hedman, Leif R
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology. Department of Clinical Science, Intervention and Technology, Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden; Center for Advanced Medical Simulation and Training, Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden.
  Felländer-Tsai, Li
  Department of Clinical Science, Intervention and Technology, Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden; Center for Advanced Medical Simulation and Training, Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden.
  Using virtual world training to increase situation awareness during cardiopulmonary resuscitation2014In: Medicine meets virtual reality 21 / [ed] James D. Westwood; Susan W. Westwood; Li Felländer-Tsai; Cali M. Fidopiastis; Randy S. Haluck; Richard A. Robb; Steven Senger; Kirby G. Vosburgh, IOS Press, 2014, p. 83-85Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Situation awareness (SA) is a critical non-technical skill which affects outcome during emergency medical endeavors. Using a modified self-report instrument a significant increase of SA was found during multiplayer virtual world CPR team training among 12 medical students. Further a correlation between SA and attention was noted. Being a vital factor during the process of video-game play, we argue that this skill is suitably practiced using this training method.

 • 41.
  Danielsson, Ulla
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  Betydelse av stöd från familj/vänner vid olika typer av psykoterapeutisk behandling av depression2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Depression är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa hos befolkningen världen över, med en livstidsprevalens på 15% för män och upp till 25% bland kvinnor. Det är en allvarlig och smärtsam sjukdom som orsakar mycket lidande både för den sjuke, för familjen och viktiga andra närstående. Genom att få förståelse för att en depression inte enbart drabbar den som är sjuk, finns förmodligen stora vinster att göra. Behandlingstiden kan troligen förkortas och leda till ett mer varaktigt behandlingsresultat om relationen till familj och nätverk undersöks närmare, samt att dessa involveras i behandlingen. Det är inte vanligt att familje/parterapi erbjuds inom vuxenpsykiatrin, utan huvuddelen av behandling vid depression sker individuellt. 

  Syfte/frågeställning: Syftet med denna studie har varit att undersöka om socialt stöd från familj respektive vänner har betydelse för utfall av olika typer av depressionsbehandling (IPT/KBT). 

  Studien har fokuserat på följande frågeställningar: 

  1. Finns det samband mellan upplevt stöd och avbruten behandling? 

  2. Finns det skillnad i hur man upplever det sociala stödet före och efter genomförd behandling inom respektive metod? 

  3. Påverkar upplevelsen av det sociala stödet behandlingsresultatet? 

  4. Är det skillnad i upplevelse av stöd utifrån behandlingsmetod? 

  Metod: Studien bygger på data från en randomiserad behandlingsstudie vid depression där två olika psykoterapeutiska behandlingsmetoder jämförts; IPT och KBT. Totalt omfattar studien 35 IPT-behandlingar och 28 KBT-behandlingar. 

  Resultat: De som upplevde ett gott stöd från familj förbättrades i högre grad i sin depression. Det syns ingen större skillnad i behandlingsutfall utifrån metod. Man kan se en tendens i att ett sämre upplevt socialt stöd ökar risken för att behandlingen avbryts i förtid. 

  Slutsats: Studien ger stöd för att involvera partner/familj i depressionsbehandling.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Digas, Eva
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  Om man vandrar i andras skor kan man förstå var de klämmer: Therapeutic Assessment with Children (TA-C) i kombination med familjeterapi -         ett alternativ till dagens barnpsykiatriska utredningar?2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [ar]

  Therapeutic Assessment with Children (TA-C) är en utrednings- och behandlingsmetod som på ett uttalat och strukturerat sätt tar med familjen och barnet under hela utredningen för att fånga underliggande strukturer som bidrar till beteenden. Utredning och behandling flätas in i varandra. Denna kombination väckte mitt intresse till att närmare undersöka denna relativt nya metod genom att inom ramen av detta arbete, utreda en familj som jag hade haft en fungerande kontakt med.

   

  Utvärderingen med föräldrarna visade att de främst uppskattade möjlighet att få vara med under alla delar av utredningen. Testsituationerna blev synliga då föräldrarna tillsammans med familjeterapeut observerade barnet och psykologen bakom en enväggsspegel och kopplade det som hände i testrummet till vardagssituationer. Föräldrarna var kollaboratörer, observatörer och tolkare av de psykologiska testen tillsammans med utredarna. Detta sätt att utreda bidrog till ny förståelse och ökad nyfikenhet hos familjen. Föräldrarna som de själva beskrev det ”växte långsamt in i processen” och utvecklade en berättelse om sitt barn som var mer överensstämmande och användbar för att skapa mer positiva och framgångsrika sätt att interagera med barnet. Utifrån mina tidigare erfarenheter av att använda utredningsmetoden TA-C i kombination med familjeterapi och denna utredning så anser jag att det finns många anledningar till att involvera föräldrarna i utredningarna.

   

  Vår hypotes utifrån studiet är att metoden skulle kunna tillämpas i familjer med social problematik där flera instanser är inkopplade och då man inte kommer vidare i behandlingsarbetet. Det krävs då erfarna terapeuter som dels har en familjeterapeutisk utbildning och dels att psykolog har fördjupad utbildning i TA-C metoden. Det finns många frågor som behöver undersökas närmare och vi rekommenderar varmt fortsatt forskning i utredningsmetoden.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Distler, Elin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Speech and Language Therapy.
  Vesterlund, Margona
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Speech and Language Therapy.
  STAVNINGSFÖRMÅGAN HOS ELEVER I ÅRSKURS 2: Om effekten av avkodning, arbetsminne och vårdnadshavares rapporterade högläsning2024Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare forskning har visat att det finns starka samband mellan stavning och avkodningsförmåga. Det finns även forskning som visar att förmågan att kunna stava förbättrar elevers förmåga att producera texter och lägga fokus på budskapet i sin text. Syfte: Studiens syfte var att undersöka om stavningsförmågan hos elever i årskurs 2 har samband med avkodning, arbetsminne och hur ofta någon läser för barnet hemma (mängden högläsning). Metod: Studien hade ett deltagarantal på 110 elever för två av frågeställningarna och 73 elever för en av frågeställningarna. Deltagarna var från 4 olika skolor och gick i årskurs 2. Testningen pågick under skoltid på elevernas skolor. Ett test gjordes i helklass och resten av testningen genomfördes individuellt. Testmaterialet som användes var Stavningstest, LäSt deltest för Ord och Nonord, Sifferrepetition baklänges och Nonordsrepetition. Resultat: Resultaten visade att stavningsförmåga korrelerade signifikant med avkodning och med arbetsminne. Dock sågs ingen korrelation mellan stavning och mängden högläsning. Slutsatser: Studiens resultat visar att elever med god stavningsförmåga även verkar visa på goda förmågor i avkodning och arbetsminne. Detta styrks av fynd i tidigare forskning. Studien visade även på att det inte finns ett samband mellan elevers stavningsförmåga och mängden högläsning. 

  The full text will be freely available from 2024-09-01 13:21
 • 44.
  Divanoglou, Anestis
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation. Central Queensland University, School of Human Health and Social Sciences, Physiotherapy Program, North Rockhampton, Australia; Alli Opsi, Not-for-profit Organization, Thessaloniki, Greece.
  Georgiou, M.
  Perceived effectiveness and mechanisms of community peer-based programmes for Spinal Cord Injuries- a systematic review of qualitative findings2017In: Spinal Cord, ISSN 1362-4393, E-ISSN 1476-5624, Vol. 55, no 3, p. 225-234Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Study design: Systematic review and meta-synthesis of qualitative findings.

  Objectives: To establish the perceived effectiveness and mechanisms of community peer-based programmes based on narratives of consumers with spinal cord injury (SCI).

  Methods: Scopus, Academic Search Complete, CINAHL, Health Source, Medline, PsycARTICLES, PsychINFO, SPORTSDiscus and ProQuest were searched for articles published in English between January 1990 and December 2015. Qualitative studies referring to community peer-based interventions were included if most cases had a SCI. The results section of included studies was extracted and entered in NVivo. Data were inductively coded and analysed according to the three phases of Thematic Synthesis.

  Results: The search yielded 1402 unique records, out of which 126 were scrutinised in full. Four studies were appraised based on eight criteria and were finally included in the analysis. Three analytical themes emerged: (1) a unique learning environment created by the right mixture of learning resources, learning processes and a can-do attitude; (2) peer mentors—a unique learning resource with high level of relatedness that eases and empowers participants; and (3) an intervention that responds to important unmet needs and unrealised potential.

  Conclusions: Community peer-based programmes for people with SCI provide individualised training in important life areas, using a variety of learning resources and a plethora of learning processes. The high level of perceived effectiveness suggests that this type of intervention is an important tool of health systems post discharge from initial rehabilitation. Community organisations should be supported with evaluating their programmes through quality research.

 • 45.
  Doohan, Isabelle
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery. Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing. Umeå University, Arctic Research Centre at Umeå University.
  Björnstig, Ulf
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Östtlund, Ulrika
  Saveman, Britt-Inger
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing. Umeå University, Arctic Research Centre at Umeå University.
  Exploring Injury Panorama, Consequences, and Recovery among Bus Crash Survivors: A Mixed-Methods Research Study2017In: Prehospital and Disaster Medicine, ISSN 1049-023X, E-ISSN 1945-1938, Vol. 32, no 2, p. 165-174Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective The aim of this study was to explore physical and mental consequences and injury mechanisms among bus crash survivors to identify aspects that influence recovery. Methods The study participants were the total population of survivors (N=56) from a bus crash in Sweden. The study had a mixed-methods design that provided quantitative and qualitative data on injuries, mental well-being, and experiences. Results from descriptive statistics and qualitative thematic analysis were interpreted and integrated in a mixed-methods analysis. Results Among the survivors, 11 passengers (20%) sustained moderate to severe injuries, and the remaining 45 (80%) had minor or no physical injuries. Two-thirds of the survivors screened for posttraumatic stress disorder (PTSD) risk were assessed, during the period of one to three months after the bus crash, as not being at-risk, and the remaining one-third were at-risk. The thematic analysis resulted in themes covering the consequences and varying aspects that affected the survivors' recoveries. The integrated findings are in the form of four core cases of survivors who represent a combination of characteristics: injury severity, mental well-being, social context, and other aspects hindering and facilitating recovery. Core case Avery represents a survivor who had minor or no injuries and who demonstrated a successful mental recovery. Core case Blair represents a survivor with moderate to severe injuries who experienced a successful mental recovery. Core case Casey represents a survivor who sustained minor injuries or no injuries in the crash but who was at-risk of developing PTSD. Core case Daryl represents a survivor who was at-risk of developing PTSD and who also sustained moderate to severe injuries in the crash. Conclusion The present study provides a multi-faceted understanding of mass-casualty incident (MCI) survivors (ie, having minor injuries does not always correspond to minimal risk for PTSD and moderate to severe injuries do not always correspond to increased risk for PTSD). Injury mitigation measures (eg, safer roadside material and anti-lacerative windows) would reduce the consequences of bus crashes. A well-educated rescue team and a compassionate and competent social environment will facilitate recovery.

 • 46.
  Doohan, Isabelle Marie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery. Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing. Affiliated to Arctic Research Centre, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Gyllencreutz, Lina
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing. Affiliated to Arctic Research Centre, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Björnstig, Ulf
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Saveman, Britt-Inger
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing. Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery. Affiliated to Arctic Research Centre, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Survivors' experiences of consequences and recovery five years after a major bus crash2018In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 32, no 3, p. 1179-1187Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Rationale: There is a lack of long-term follow-up studies focused on injured and uninjured survivors’ experiences of the recovery process after major traffic crashes.

  Aim/objective: To explore survivors’ experiences of long-term physical and psychological consequences and recovery five years after a major bus crash.

  Methodological design and justification: A qualitative design was used to explore experiences in a 5-year follow-up study.

  Research methods: Participants were 54 survivors of a bus crash with 56 survivors and six fatalities. Telephone interviews were analyzed with qualitative content analysis.

  Results: The theme overarching the categories is “visible and existential marks in everyday life” and it represents the range of the crash’s influence in the survivors’ lives. The first category, “health consequences in daily life,” has four subcategories covering quick recovery, suffering in daily life, distress in traffic situations, and long-term pain. Described reasons for quick recovery among survivors were previous crisis experiences, traveling alone, being uninjured, and not being exposed to traumatic impressions. For the other survivors, being reminded of the crash caused disturbing reactions, such as sweating, anxiety, and flashbacks. Survivors avoided going by bus if they could. A group of the injured survivors were still suffering from limiting and painful injuries. The second category, “oneself and social connection,” has three subcategories that include self-awareness, impact on relationships, and connectedness. Survivors developed a stronger bond to their significant other or separated from their partner within the first couple of years. Friendships and a sense of connectedness among survivors were sources of long-lasting comfort and support.

  Conclusion: There is a need for more information about disruptive long-lasting consequences, such as travel anxiety, and available treatments. Initially, health-promoting connectedness can be facilitated by treating survivors as a group of people who belong together, from the day of the crash and throughout the recovery process. 

 • 47.
  Doorn, Jan van
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Speech and Language Therapy.
  Karlsson, Fredrik
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Speech and Language Therapy. Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Influence of speech task and utterance length on the measurement of pitch variability in the speech of Parkinson's disease patients after deep brain stimulation2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Parkinson’s disease (PD) affects patients voice characteristics, reducing pitch variability compared to normal controls (1,2). Previous reports have shown an increase in pitch variability due to deep brain stimulation (DBS) of the Subthalamic nucleus (STN) (3). For patients stimulated in caudal zona incerta (cZi), the results indicate no effect on pitch variability in a read speech task{Karlsson:2012jr}.

  The present study aimed at investigating the effects of speech task (spontaneous or read speech) and the lenght of the utterance on overall measures of pitch variability observed in DBS-treated patients. Ten patients treated with STN-DBS and ten patients treated with cZi-DBS were included in this prospective study.

  Utterances produced sponatenously and produced during readings of a standard passage were compared in terms of treatment effects in pitch variability due to STN-DBS and cZi-DBS (Stim OFF and Stim ON recordings made 1,5 hour apart, all in Med ON) 6 and 12 months after operation. The results indicate that pitch variability is affected differently by STN-DBS and cZi-DBS depending on speech task and utterance length. In short utterances (<10 words), an increase in pitch variability is observed for both treatment groups and both speech tasks. For longer utterances, however, a more diverse effect of treatment and speech task is observed. The results therefore suggest that spech task and characteristics of thate utterance should be carefully considered when drawing conclusions on the overall effect of DBS on pitch variability.

  1. Jiménez-Jiménez FJ, Gamboa J, Nieto A, Guerrero J, Ortí-Pareja M, Molina JA, et al. Acoustic voice analysis in untreated patients with Parkinson's disease. Parkinsonism Relat. Disord. 1997 Apr;3(2):111–6. 

  2. Holmes RJ, Oates JM, Phyland DJ, Hughes AJ. Voice characteristics in the progression of Parkinson’s disease. International Journal of Language & Communication Disorders. 2000;35(3):407–18. 

  3. Dromey C, Kumar R, Lang AE, Lozano AM. An investigation of the effects of subthalamic nucleus stimulation on acoustic measures of voice. Mov. Disord. 2000;15(6):1132–8.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Dubois, Mathieu
  et al.
  NeuroSpin, I2BM, CEA.
  Hadj-Selem, Fouad
  NeuroSpin, I2BM, CEA.
  Löfstedt, Tommy
  NeuroSpin, I2BM, CEA.
  Perrot, Matthieu
  Centre d'Acquisition et de Traitement des Images (CATI).
  Fischer, Clara
  Centre d'Acquisition et de Traitement des Images (CATI).
  Frouin, Vincent
  NeuroSpin, I2BM, CEA.
  Duchesnay, Edouard
  NeuroSpin, I2BM, CEA.
  Predictive support recovery with TV-Elastic Net penalty and logistic regression: An application to structural MRI2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The use of machine-learning in neuroimaging offers new perspectives in early diagnosis and prognosis of brain diseases. Although such multivariate methods can capture complex relationships in the data, traditional approaches provide irregular (l12 penalty) or scattered (l1 penalty) predictive pattern with a very limited relevance. A penalty like Total Variation (TV) that exploits the natural 3D structure of the images can increase the spatial coherence of the weight map. However, TV penalization leads to non-smooth optimization problems that are hard to minimize. We propose an optimization framework that minimizes any combination of l1, l2, and TV penalties while preserving the exact l1 penalty. This algorithm uses Nesterov's smoothing technique to approximate the TV penalty with a smooth function such that the loss and the penalties are minimized with an exact accelerated proximal gradient algorithm. We propose an original continuation algorithm that uses successively smaller values of the smoothing parameter to reach a prescribed precision while achieving the best possible convergence rate. This algorithm can be used with other losses or penalties. The algorithm is applied on a classification problem on the ADNI dataset. We observe that the TV penalty does not necessarily improve the prediction but provides a major breakthrough in terms of support recovery of the predictive brain regions.

 • 49.
  Edfast, Erica
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  Lundström Sundin, Maria
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  ”Det ger ju en närhet tycker jag att man öppnar sig”: Pars upplevelse av Emotional Focused Couple Therapy2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Studien syftade till att undersöka hur par som fullföljt parterapin Emotionally Focused

  Couple Therapy (EFT) hos certifierade EFT-terapeuter i Sverige, upplevt parterapin. Två

  frågeställningar belystes; vilken upplevelse paren har av förändring i relationen samt vad

  paren upplevde som verksamt i EFT-behandlingen. Metod: Åtta individuella telefon

  intervjuer genomfördes och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen

  utmynnade i två teman Den egna förändringen samt Terapin och terapeutens agerande, med

  tre subteman vardera. Konklusion: Det visade sig att deltagarnas upplevelser av förändring

  och vad som upplevdes som verksamt stämmer överens med vad som framkommit i tidigare

  internationell forskning. Alliansens betydelse diskuteras, samt arbete med parsexualitet inom

  ramen för EFT. Sammantaget tyder studien på att EFT även är tillämpbar på svenska

  förhållanden.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Edholm, Karin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  Theory of Mind: Kan Kicki och Katten var ett instrument att använda för bedömning av yngre barn?2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien beskriver aktuell forskning kring hur yngre barn tänker om andra människors tankar och känslor utifrån olika teoretiska perspektiv. Vidare provas ett test som så tidigt som möjligt under barns utveckling möjligen kan belysa förskolebarns förmåga att sätta sig in i någon annans tankar, perspektiv. Inom autismforskningen har begreppet theory of mind använts för att belysa den kognitiva förmåga som krävs för att en person ska kunna sätta sig in i någon annans tankar. Från flera håll har begreppet ifrågasatts eftersom det krävs flera kognitiva komponenter såsom minne och verbal förmåga för att lösa denna typ av uppgifter. Följande studie har genomförts för att undersöka ett test som så renodlat som möjligt försöker belysa förmågan att förstå hur någon annan tänker. Elva barn som utretts för autismspektrumfrågeställning och fått diagnosen autism har fått genomföra testet ”Kicki och Katten” och jämförts med tio typiskt utvecklade barn matchade på mental ålder. Resultatet visar att det inte finns någon skillnad mellan barnen med autism och de typiskt utvecklade barnen och att barn med en mental ålder under fyra år, i båda grupperna, inte klarar av testet Kicki och Katten. Testet Kicki och Katten fungerar inte för att bedöma theory of mind hos yngre barn än fyra år.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
123456 1 - 50 of 258
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf