umu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 448
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Englund, Birgitta
  Umeå University, Faculty of Medicine, Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Bildskapande i kognitiv terapi2005In: Tidskriften Sokraten, no 1, p. 4-12Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 102.
  Englund, Birgitta
  Umeå University, Faculty of Medicine, Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Image making for learning in medical education.2005In: Arts-Therapies-Communication.: Vol III, Münster, Lit-Verlag , 2005Chapter in book (Refereed)
 • 103.
  Engman, Isabell
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Smit, Elma
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Att kommunicera med klienter som kommer från en annan etnisk bakgrund än den svenska: – En kvalitativ studie med fokus på arbetsterapeutens upplevelser2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Alla individer oavsett ursprung behöver ekonomisk försörjning samt få känna delaktighet och meningsfullhet i aktivitet. Arbetsterapeutens uppgift är bland annat att stötta individer att återgå till arbete eller introducera individen till en arbetsmarknad. Antalet klienter med annan etnisk bakgrund än svensk ökar kraftigt. Syftet med föreliggande undersökning var att undersöka hur interaktionen upplevs för arbetsterapeuten som möter klienter med annan etnisk bakgrund än den svenska. Studien har en kvalitativ ansats och data samlades genom intervjuer med fyra arbetsterapeuter på Iris Hadar. Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys och resulterade i följande kategorier: Utanförskap, Verbal kommunikation, Icke verbal kommunikation samt En god kommunikation för alla. Underkategorier användes för ytterligare struktur. Resultatet visade att arbetsterapeuterna upplevde att interaktionen med klientgruppen var problematisk och att det förändrade den arbetsterapeutiska processen om klienten hade problem med svenska språket. Vikten av tolk under processen visade sig utgöra en stor del av processens utgång. Verbal och icke verbal kommunikation samt att bygga arbetsterapeutiska relationer visade sig vara mest angeläget. Mer forskning som undersöker interaktion mellan klientgruppen och arbetsterapeuten behövs.

   

  Sökord: Arbetslöshet, identitet, invandring, kommunikation, kroppsspråk, klientcentrerat synsätt, arbetsterapeutisk process.

 • 104.
  Engström, Lena
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  BILDARBETE VID STRESSHOS BARN OCH UNGDOMAR2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Stress och stressrelaterade sjukdomar är ett växande problem också bland unga människor. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur bildterapi/bildarbete tillämpats med barn och unga som upplever stress, vilka effekter det haft och hur detta kunnat mätas, samt att utforma en modell för bildarbete för att minska upplevd stress hos ungdomar. Fyra randomiserade, kontrollerade studier granskades. Olika tekniker och metoder för bildarbete med varierande grad av struktur tillämpades. I tre studier användes standardiserade frågeformulär och i en tillämpades fysiologiska mätmetoder. En signifikant minskning av stressymtom såsom ångest och nedstämdhet uppmättes i två av studierna och sänkt puls i en. I en studie som mätte posttraumatiska stressymtom påvisades en viss minskning efter bildinterventionen. En modell för individuellt bildarbete under fem sessioner som metod för att minska stress hos gymnasieungdomar presenteras.

 • 105.
  Enström, Emelie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Ferreira de Melo, Anna
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  En hjälpande hand: Ett anhörigperspektiv på Parkinsons sjukdom2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Parkinsons sjukdom är en neurodegenerativ sjukdom som främst utmärker sig i motoriska symtom såsom ofrivilliga skakningar och kroppslig stelhet. En person med Parkinsons sjukdom kan vara i behov av hjälp av en anhörig för att klara av dagliga behov och aktiviteter. En informell vårdgivare kan vara en partner, vän eller familjemedlem som sörjer för dessa dagliga behov när den närstående har fysiska, kognitiva eller emotionella nedsättningar. Informella vårdgivares subjektiva hälsa samt upplevelser blir oftast bortglömda i vårdsammanhang. Syftet var därför att beskriva den upplevda livssituationen för anhöriga som agerar informell vårdgivare till en person med Parkinsons sjukdom. Det utfördes en systematisk litteraturstudie där databaserna Ebsco Host och PubMed nyttjades, varav tio artiklar valdes ut och analyserades. Många vårdgivare upplevde att sömnen var i obalans och att de var känsligare för stress samt hade ångest. Deras egna intressen fick stå tillbaka och kontakten med vänner hade begränsats. Även fördelar framkom av att vårda, då det skapade en djupare relation och gav utrymme för en starkare sammanhållning till vederbörande. Statistiskt har många vårdgivare sämre fysisk samt psykisk hälsa än icke vårdgivare vilket kan påverka kvaliteten på vården som de tillhandahåller den närstående. Informella vårdgivare är essentiella både för sjukvården och vårdtagaren och bör därför uppmärksammas samt erhålla ett professionellt stöd i sitt omsorgsarbete. 

 • 106.
  Erica, Hellström
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Banuja, Sivapalan
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Undersköterskors erfarenheter av belastningsergonomi och förflyttningsteknik2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöktes undersköterskors användning av belastningsergonomi och förflyttningsteknik i deras arbetsutförande. Syftet med studien är att undersöka undersköterskors erfarenheter av belastningsergonomi och förflyttningsteknik på äldreboenden. Studien har använt en enkät för att få svar på frågeställningarna och syftet med studien. Femtio undersköterskor från sex olika äldreboenden i en kommun i Västerbotten har deltagit i studien. I resultatet framkom det att 62 % (n=31) av undersköterskorna upplever ganska ofta besvär i sina arbetsställningar. Fyrtiotvå procent (n=21) av undersköterskorna svarade att de någon gång varje vecka slarvade med att använda sig av de lyft-och förflyttningstekniker de har lärt sig. Nittiotvå procent (n=46) av alla undersköterskorna som deltog i studien ansåg att det fanns ett behov av en förflyttningsteknikkurs. För att främja undersköterskors hälsa kan arbetsterapeuters kunskap nyttjas genom anpassningar av miljön och arbetsutförandet En bredare undersökning av undersköterskors erfarenheter kring belastningsergonomi och förflyttningsteknik bör göras för att få ett mer representativt resultat.

 • 107.
  Ericsson, Nelly
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Arbetsterapi och hivinfektion - Interventioner för vuxna med HIV/AIDS2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 108.
  Eriksson, Cornelia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Ekman Wärja, Isabelle
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Erfarenheter av delaktighet under grundskolans idrottslektioner för personer med autismspektrumtillstånd: - ett inifrånperspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studier från andra länder har visat att personer med autismspektrumtillstånd upplever fysiska och sociala hinder för delaktighet vid utövande av idrottsaktiviteter. I tidigare studier beskriver lärare, föräldrar eller syskon svårigheter gällande delaktighet i samhället för personer med autismspektrumtillstånd. Trots att det är viktig kunskap finns få studier som fokuserar på personernas egna upplevelser av grundskolans idrottslektioner. Syftet med denna studie var därför att undersöka erfarenheter av att som barn med autismspektrumtillstånd känna sig delaktig i idrott- och hälsalektioner under grundskoletiden. En kvalitativ intervjustudie genomfördes med sex personer med autismspektrumtillstånd, både kvinnor och män. Det slutliga materialet transkriberades och analyserades sedan utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att deltagarna med autismspektrumtillstånd hade erfarenheter av delaktighetsproblematik under idrott- och hälsalektionerna. Detta visade sig genom mindre potential i större grupp, känslor som begränsade eller främjade delaktighet och omgivande personer samt idrottsplatsens påverkan av idrottslektionerna. Resultatet är användbart för arbetsterapeuter och idrottslärare som jobbar med barn med autismspektrumtillstånd vilket kan hjälpa dem i sitt arbete att stödja elever till delaktighet under idrottslektionerna. I fortsatta studier skulle det vara intressant att utföra en studie kring erfarenheter av delaktighet i alla ämnen i grundskolan, men även under gymnasietiden vilket skulle kunna bidra med en jämförelse av erfarenheter mellan grundskolan och gymnasiet.

 • 109.
  Eriksson, Emma
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Markström, Ida
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Hur unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever sin livssituation: En kvalitativ studie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan innebära svåra omfattande begränsningar för en individ och kan or­saka så pass stor problematik att det hämmar individens utveckling och påverkar relationer till andra individer samt möjligheten att vara delaktig i samhället. Projektet Livsentreprenören version II (LEV) vill genom stöd ge förutsättningar för unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att hitta strategier för att kunna fo­kusera på sin hälsa, fritid och framtid samt identifiera och ta tillvara på sina resurser och styrkor, samt styra livet i önskad riktning. Därav var syftet med denna studie att be­skriva upplevelser av hälsa, fritid och framtid hos unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i projektet Livsentreprenören version II. Tre deltagare från projektet intervjuades och materialet analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade på att infor­manterna upplever fysisk och psykisk ohälsa, att stöd och motivation behövs för att uppnå vardaglig struktur, samt önskade mål med framti­den. För att undvika negativ på­verkan på livskvaliteten hos unga vuxna med neuropsyki­atriska funktionsnedsättningar bör samhället anpassas ef­ter varje individs förutsättningar. De svårigheterna som identi­fierades hos informanterna motsvarar det pro­jektet LEV vill hjälpa unga vuxna att utveckla. Det är angeläget med fler liknande studier för att bekräfta att resultatet överensstämmer med målgruppen.

 • 110.
  Eriksson, Julia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Olsson Törnberg, Sofie
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Aktivitetsbaserade interventioner mot sömnbesvär: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sömnbesvär är idag ett stort hälsoproblem vilket kan resultera i nedsatt livskvalitet och begränsningar i vardagen. Det råder skilda meningar inom arbetsterapi gällande om sömn bör räknas som en aktivitet eller inte, trots att arbetsterapeuter har den kunskap som krävs. Syftet med studien var att identifiera aktivitetsbaserade interventioner mot sömnbesvär och dess effekter. En litteraturstudie genomfördes och tio artiklar med kvantitativ ansats inkluderades. I resultatet presenteras aktivitetsbaserade interventioner och dess effekter. Interventionerna har utförts av bland annat arbetsterapeuter, sjuksköterskor och fysioterapeuter. De interventioner som framkom var bland annat fysisk aktivitet, musikterapi och sömnhygien. Det framkom hur arbetsterapeuter eller team kan använda olika icke-farmakologiska, aktivitetsbaserade interventioner för att förbättra sömnkvaliteten hos klienter. Aktivitetsbaserade interventioner visade sig ha signifikanta effekter mot sömnbesvär.

 • 111.
  Eriksson, Lina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Öster, Inger
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Lindberg, Margareta
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  The meaning of occupation for patients in palliative care when in hospital2016In: Palliative & Supportive Care, ISSN 1478-9515, E-ISSN 1478-9523, Vol. 14, no 5, p. 541-552Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe how patients in palliative care relate to occupation during hospitalization and to define the meaning it has for them. Eight inpatients in palliative care with various cancer diagnoses were interviewed one time. These interviews were transcribed and analyzed using qualitative content analysis. Patients experience occupations as meaningful when in hospital during the last period of their lives. They would like to be able to handle their own needs as much as possible. Staff behavior, the design of the environment, the lack of accessible occupations, and the degree to which patients can decide whether to receive or decline visits affect the possibility to make their wishes a reality. Our results also revealed that patients experience a sense of loss of their role, as well as a lack of control and participation. Our results confirm the importance of occupation and of patients having the option to and being given opportunities to take care of themselves when in palliative care. Further studies are needed to enable us to understand how organized occupations might influence patients' experience of being in a hospital during the final period of life.

 • 112.
  Eriksén, Anna
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Faktorer som hindrar personer med Multipel Skleros att vara aktiva på arbetsmarknaden: En litteraturstudie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Multipel Skleros (MS) är en inflammatorisk och autoimmun sjukdom som drabbar hela centrala nervsystemet. Personer med MS som är aktiva på arbetsmarknaden visar en högre grad av livskvalitet än personer med MS som inte arbetar. Syftet var att beskriva vilka faktorer som för personer med MS inverkar negativt på möjligheten att vara delaktiga på arbetsmarknaden. Genom sökning i databaserna Academic Search Elite, AMED, CINAHL med fulltext samt MEDLINE identifierades tio relevanta artiklar. Vid analysen strukturerades resultatet utifrån ICF:s kategorier. Faktorer som påverkar negativt var Funktionstillstånd och funktionshinder, Omgivningsfaktorer och Personliga faktorer. Vidare analyserades dessa faktorers inverkan på varandra. I diskussionen diskuteras arbetsterapeutens roll för att överbygga hindren för personer med MS på arbetsmarknaden. Det är många olika faktorer att ta hänsyn till och mer forskning behövs för att förstå sambandet mellan de olika faktorerna och vilka arbetsterapeutiska interventioner som kan underlätta. 

 • 113.
  Erlander, Marcus
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Effekter av interventioner för personer med nedsatt funktion i övre extremitet vid hemipares efter stroke: En systematisk litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stroke är en av de stora folksjukdomarna i Sverige och är den sjukdom som står för flest vårddagar på svenska sjukhus. Nära 85 % av de personer som drabbas av stroke har hemipares. Syftet med studien var att identifiera och beskriva effekter av interventioner för personer med hemipares efter stroke avseende övre extremitets rörelsefunktion. Metod: Systematisk litteraturstudie där artiklarna till stuiden  hämtades från databaserna Pubmed, Cinahl och OT-seeker. Åtta kvantitativa artiklar som var publicerade mellan 2005-2016 granskades och deras resultat sammanställdes i kategorier. Resultat: Samtliga interventioner visade positiv effekt vad gäller rörelsefunktion hos deltagarna. Tv-spel, constraint-induced movement therapy och modified constraint-induced therapy visade signifikant bättre resultat efter interventions-perioden avseende rörelsefunktion. Även spegelterapi och mekniskt arm-hjälpmedel i kombination med uppgiftsspecifika övningar visade på förbättring. Diskussion: Arbetsterapi-behandling i kombination med en annan intervention såsom elektrisk stimulans har, i denna studie visat sig ge effekt. Deltagarantalet var lågt i de inkluderade studierna vilket gör resultatet svårt att generalisera. Därför skulle fler studier med större antal deltagare behöva göras.

 • 114.
  Essner, Karl
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Renold, Mattias
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Fysisk tillgänglighet för rullstolsburna barn i högstadieskolor inom Umeå kommun2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt Umeå kommuns underhållsplan utgör skolor den största delen av de byggnader som ska tillgänglighetsanpassas i syfte att uppfylla kraven på fysisk tillgänglighet. Syftet med studien var att undersöka den fysiska tillgängligheten i allmänna utrymmen på högstadieskolor i Umeå kommun och identifiera vilka utrymmen som kan utgöra störst inskränkning av den fysiska miljön för barn i rullstol. För att undersöka tillgängligheten användes  utvalda  delar  av  instrumentet Housing Enabler. Resultatet visade att det råder brist på tillgänglighet i samtliga undersökta utrymmen genom bland annat instabil ytbeläggning utomhus, höga trösklar och komplicerade/ologiska förflyttningsvägar. Studien visar att de utrymmen som har störst problem med fysisk tillgänglighet är hygienutrymmen följt av entreer andra än huvudentreer och allmänna utrymmen inomhus. Fortsatt forskning inom området rekommenderas med ett instrument som är anpassat  för allmänna lokaler, vilket ytterligare skulle kunna tydliggöra problem med den fysiska tillgängligheten.

 • 115.
  Estegren, Anna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Jonsson, Malin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Upplevelser av att leva med Parkinsons sjukdom med fokus på trötthet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som har motoriska och icke motoriska symtom. Ett vanligt  icke motoriskt symtom är fatigue som definieras som en subjektiv känsla av trötthet eller brist på energi. Symtomet kan inverka negativt på personers aktiviteter, delaktighet och livskvalite. Studiens syfte var att beskriva upplevelser och hantering av trötthet hos personer med Parkinsons sjukdom. En kvalitativ studie utfördes där sex personer med Parkinsons sjukdom och upplevd trötthet intervjuades. Intervjuerna transkriberades och resultatet bearbetades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom det att tröttheten upplevdes som ett hinder i vardagsaktiviteter och påverkade  social  delaktighet  negativt. Det fanns  olika metoder för att hantera tröttheten, deltagarna valde eller valde bort aktiviteter  som påverkade tröttheten. Denna studie visar att sömn och vila har stor betydelse för hanteringen av trötthet.

 • 116.
  Fahlesson, Sabina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Söderström, Emilie
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Arbetsterapeuters erfarenheter av samarbete med hemtjänstpersonal inom äldreomsorgen: En kvalitativ studie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Antalet äldre i världen ökar, vilket medför att det finns ett större behov av vård och rehabilitering. Eftersom vårdtiderna blivit kortare har också en större del av rehabiliteringen förflyttats till hemmet. Syftet med studien var att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av samarbete med hemtjänstpersonal. En kvalitativ studie genomfördes genom intervjuer med sex arbetsterapeuter yrkesverksamma på hälsocentraler. Materialet transkriberades och analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom att det finns ett samarbete, men att det ser olika ut. Resultatet visade att det finns faktorer som påverkar samarbetet som att nära relationer mellan yrkesgrupperna och samordnade träffar underlättar samarbete medan stora personalgrupper och privata aktörer försvårar samarbete. Det framkom även att hemtjänstpersonalen sågs som en viktig resurs i rehabiliteringen. Sammanfattningsvis pekar studien på att det finns delar i samarbete som går förbättra och att ett välfungerande samarbete är betydelsefullt för att de arbetsterapeutiska insatserna ska nå de äldre. 

 • 117.
  Fahlgren, Aina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Kitti Edin, Sara
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Effekter av interventioner med kognitivt stöd bland personer med nedsatt kognitiv förmåga2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samhället ställer krav på människans kognitiva förmågor och personer som lever med kognitiva nedsättningar har svårare att leva upp till kraven. Ett sätt att kompensera för kognitiva nedsättningar är att använda sig av tekniska hjälpmedel. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva effekter av interventioner med kognitivt stöd i form av tekniska hjälpmedel bland personer med nedsatt kognitiv förmåga. En beskrivande litteraturstudie utfördes där tio kvantitativa kvalitetsgranskade artiklar valdes ut att besvara syftet. Analys utfördes där likheter och skillnader i artiklarnas resultat identifierades. Resultatet indikerade på likheter och skillnader i effekter av tekniska hjälpmedel beträffande minnesförmåga, självständighet, utförande av vardagsaktiviteter och socialt deltagande. Positiva ekonomiska effekter har visat sig från tidigare, att tekniska hjälpmedel ger vinster i längden både för individen och samhället. Arbetsterapeuter med klientcentrerat arbetssätt och fokus på meningsfulla aktiviteter kan med ökad kunskap om tekniska hjälpmedel för kognition, bidra till effektivare individanpassade interventioner som främjar aktivitet och delaktighet.

 • 118.
  Falkdal Hansen, Annie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Edlund, Curt
  Umeå University, Faculty of Medicine, Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Public Health Sciences.
  Dahlgren, Lars
  Umeå University, Faculty of Medicine, Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Public Health Sciences. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Experiences within the process of sick leave.2006In: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 13, no 3, p. 170-182Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to explore what individuals who have been on sick leave experienced as important in the process of returning to work, moving to long-term sick leave, or receiving a disability pension. Grounded Theory was used for interpreting interviews with 15 people who had been on sick leave four years previously. In the results four ideal types were crystallized which are presented in the form of vignettes. The ideal types were discussed focusing on occupational life using the Model of Human Occupation and the theories of Sense of Coherence and Status Passage. The study provided a deeper understanding of people's experiences during the process of their sick leave. Valuable predictors for re-entry into work or disability retirement were: individual mental resources; clear or unclear diagnosis; how long had been spent in the sick-leave process; and personal belief in an ability to work in the future. The interventions and support given by professionals and the social environment, the balance and sense of coherence in life, and participation in the sick leave process were also important. The idealtypes found could be helpful to professionals working in this field in deepening their understanding of the clients.

 • 119.
  Feldt, Kajsa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Vihtari, Linnéa
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Politikers och tjänstemäns syn på tillgänglighet gällande allmänna lekplatser för rörelsehindrade barn i Umeå kommun2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 120.
  Fischl, Caroline
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Aligning outcomes with learning activities and examinations – Are students more motivated to learn?2013In: Ett universitet i tiden: Universitetspedagogiska konferensen 2013, 2013Conference paper (Other academic)
 • 121.
  Fischl, Caroline
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Assessing engagement in digital technology-supported occupations: First steps in taking on the challenge2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The ubiquitousness of digital technology in everyday life has resulted in emerging roles for occupational therapists. However, many occupational therapists do not take on the challenge of exploring clients’ use of digital technology in daily occupations. Apart from the likelihood of experiencing organizations’ allocation of resources to prioritized outcomes as a restrictive factor, occupational therapists’ own knowledge of and experiences with digital technology limit them from probing issues that they think they cannot deal with themselves. The objective of the presentation is to introduce digital literacy in the approach to assessing engagement in occupations involving digital technology and to identify competencies that are already present in the occupational therapists’ toolbox that can assist in assessment.  The intention of the presentation is to inspire the audience to become more open to exploring occupational issues involving digital technology with clients. 

 • 122.
  Fischl, Caroline
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Evaluating accessibility in public buildings: Letter to the Editor2006In: Philippine Journal of Occupational Therapy, ISSN 1908-62x, Vol. 1, no 2, p. 71-72Article in journal (Refereed)
 • 123.
  Fischl, Caroline
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Exploring information and communication technology-supported activities: An elderly novice’s narrative2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Rationale

  Fieldwork is a critical element in occupational therapy education, intended to provide students opportunities to apply knowledge and skills in practical contexts. Students can further develop professional behaviors necessary for working life, such as clinical reasoning, independence and resourcefulness. To prepare students to respond to both existing health care and emerging social needs, fieldwork placements should include traditional and non-traditional settings. Traditional placements provide clinical experiences in client care, while non-traditional or role-emerging placements challenge students to explore potential roles of occupational therapists in new arenas.

  Objective

  To present student and teacher reflections on the content and organization of combined clinical and role-emerging international fieldwork placements under the Linnaeus-Palme student exchange program 2014-2015.

  Description of Project

  Two Filipino students participated in the Linnaeus-Palme student exchange program at Umeå University for 12 weeks. The students were assigned to clinical and role-emerging placements with an individualized study plan.

  Results

  The placements were at the Hand and Plastic Surgery Unit at the University Hospital in Northern Sweden and the Department of Computing Sciences at Umeå University. Learning activities included occupational therapy assessment and intervention in direct client care and the development of assistive technology in collaboration with knowledge engineers. The placement periods overlapped, such that students could have assignments in both facilities under the same week. Coordination and consultation between the students and occupational therapy program‟s international coordinator at Umeå University ensured structure in learning activities and goal attainment. A reflective discussion on students‟ learning experiences increased their awareness on occupational therapists‟ roles and importance of collaboration in responding to existing health care and emerging social needs.

  Summary

  Integration of experiences in combined placements can broaden students‟ perspectives of occupational therapy practice.

  Implications to Practice

  Combining clinical and role-emerging placements may contribute to developing students‟ competencies to respond to the evolving health and social needs in society

 • 124.
  Fischl, Caroline
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Kognitiva funktionsnedsättningar och trafik: En litteraturstudie2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten innehåller en litteraturstudie av befintlig kunskap om vägutformning med hänsyn till gående och cyklande personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Den sammanfattar kunskap och ger förslag till forskning, utveckling och demonstration i syfte att ge bättre tillgänglighet i trafikmiljön för nämnda grupp.

 • 125.
  Fischl, Caroline
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Pag-unlad ng wikang Filipino sa sakop ng occupational therapy2005In: Philippine Journal of Linguistics, Vol. 36, no 1-2, p. 28-32Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to describe the term occupation, the basic and most important concept in occupational therapy (OT), and to urge the translation of OT concepts in Filipino. OT is a branch of rehabilitation that deals with the improvement or maintenance of a person's skills to perform daily activities. The profession started in the Philippines more than 40 years ago, and the medium of its instruction is English. Until now, there is no official register of OT terminology in Filipino, which may have resulted in a mixing of the two languages when communicating with clients. This may have led to the misunderstanding of the client on the role of OT in improving quality of life, and to the difficulty of the therapist to encourage clients to take active part in their own therapy. To facilitate service delivery, the therapist should be able to communicate in a language which is used and understood by the Filipino client. A register of OT terms in Filipino and its dissemination among therapists in practice and academe is the proposed solution.

 • 126.
  Fischl, Caroline
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Promoting older adults' social participation through digital technology: Exploring environmental factors surrounding engagement2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Promoting social participation among older adults requires creating opportunities for meaningful social roles and reciprocal relationships. To facilitate this, it is important to understand the impact of environmental factors on older adults’ engagement in social activities. Digital technology has proved to be a useful tool in engagement in many social activities. In promoting social participation through digital technology, it also becomes important to understand how access to services and systems through digital technologies can be improved.

  The aim of the study is to identify environmental factors that older adults perceive as relevant in their occupational engagement in order to promote social participation mediated by digital technology. Participants in this study were recruited through purposive sampling of older adults 65 years or older who were interested in contributing to the development of Internet-based services in rural municipalities in Northern Sweden. Focus group interviews and qualitative content analysis were methods used to gather and analyze the data for this study.

  This study is intended to expand the knowledge base on environmental factors surrounding social participation, more specifically those factors which older adults perceive can impact their current and desired social activities. The results from this study will be utilized in the planning of digital technology-mediated services in the community. 

 • 127.
  Fischl, Caroline
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Asaba, Eric
  Karolinska Institutet.
  Nilsson, Ingeborg
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy. Faculty of Health, Care and Nursing, Norwegian University of Science and Technology, Gjøvik, Norway.
  Exploring potential in participation mediated by digital technology among older adults2017In: Journal of Occupational Science, ISSN 1442-7591, E-ISSN 2158-1576, Vol. 24, no 3, p. 314-326Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Facets of participation have changed with the growing pervasiveness of digital technology in daily life. To enable older adults as active participants in an evolving digital society, it is relevant to examine how they engage in and situate digital technology-mediated occupations in daily life. Narrative inquiry was used to elucidate features in older adults’ engagement in occupations involving digital technology situated in everyday life. Analysis was based on data gathered through concurrent think aloud protocol and observations from 10 older adults in Northern Sweden. In line with narrative analysis, findings were presented as three stories about negotiating needs and values while interacting with the technological and social environments, entitled playing by the rules, being on the same wavelength, and calling the shots. Looking at these stories with an occupational lens resulted in an understanding that older adults’ participation involving digital technology likewise deals with negotiating and refining identities, as well as finding and experiencing meaning in daily life. There is potential for older adults to become active participants through digital technology, and new challenges in research and practice emerge.

 • 128.
  Fischl, Caroline
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Englund, Birgitta
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Are we examining assignments or intended learning outcomes?2015In: Universitetspedagogiska konferensen 2015: Gränslös kunskap, 2015Conference paper (Other academic)
 • 129.
  Fischl, Caroline
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Englund, Birgitta
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Nygren, Ulla
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Lindberg, Margareta
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  The occupational therapy programme at umeå university, revised2016In: 1st COTEC-ENOTHE Congress: Connecting: Education, Practice, Research, Policy, Galway, Ireland: COTEC , 2016Conference paper (Other academic)
 • 130.
  Fischl, Caroline
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Fisher, Anne
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Development and Rasch analysis of the Assessment of Computer-Related Skills2007In: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, Vol. 14, no 2, p. 126-35Article in journal (Refereed)
 • 131.
  Fischl, Caroline
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Hammar, Per
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Johansson, Jeremias
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Törnqvist, Esbjörn
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Validity and rater reliability of the assessment of computer related skills for persons with rheumatic diseases2010In: Philippine Journal of Occupational Therapy, Vol. 4, no 1, p. 4-11Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Assessment of Computer Related Skills (ACRS) was developed to aid occupational therapists in evaluating computer skills. The purpose of this study was to evaluate ACRS’ internal scale validity, person response validity, inter-rater reliability and intra-rater reliability when used for persons with rheumatic diseases. A convenience sample of 20 participants with rheumatic diseases were observed and scored using the ACRS by three raters. Based on the scores from the observations a Many-Faceted Rasch (MFR) model of the ACRS was generated. Eighty-one percent of skill items, 90% of participants, all tasks, and all raters demonstrated goodness-of-fit to the MFR model of the ACRS. The results showed evidence of validity and reliability, which indicates that ACRS has the potential to be used to assess computer abilities of persons with rheumatic diseases.

 • 132.
  Fischl, Caroline
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Morin, Johanna
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Examining Communication and Social Interaction Skills in a Project Management Course2015In: Universitetspedagogiska konferensen 2015: Gränslös kunskap, Umeå: Umeå University , 2015, p. 23-26Conference paper (Other academic)
 • 133.
  Fischl, Caroline
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Morin, Johanna
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Using a professional portfolio in occupational therapy education – student and teacher reflections2016In: 1st COTEC-ENOTHE Congress: Connecting: Education, Practice, Research, Policy, Galway, Ireland: COTEC , 2016Conference paper (Other academic)
 • 134.
  Fischl, Caroline
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Morin, Johanna
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Norberg, Eva-Britt
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Hariz, Gun-Marie
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Abrahamsson, Britt-Inger
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Munkholm, Michaela
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Englund, Birgitta
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Lindberg, Margareta
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Kontinuitet i uppgifter inom år 3 arbetsterapeutprogrammet2015In: Universitetspedagogiska konferensen 2015: gränslös kunskap, 2015, p. 66-66Conference paper (Other academic)
 • 135.
  Fischl, Caroline
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Nilsson, Ingeborg
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Asaba, Eric
  Karolinska institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Occupational Therapy.
  Exploring the use of information and communication technology in older persons’ daily activities2016In: 1st COTEC-ENOTHE Congress: Connecting: Education, Practice, Research, Policy, Galway, Ireland: COTEC , 2016Conference paper (Other academic)
 • 136.
  Fisher, Anne G.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy. Department of Occupational Therapy, College of Applied Human Sciences, Colorado State University, Fort Collins, Colorado, USA.
  Occupation-centred, occupation-based, occupation-focused: same, same or different?2013In: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 20, no 3, p. 162-173Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Since the beginning of the occupational therapy profession, engagement in occupation has been valued as the primary therapeutic agent as well as the goal of intervention. While there are few today who would not support this idea, occupational therapists continue to struggle with implementing their beliefs through "what we do" and "how we do it". Contributing to this problem is their failure to use terminology in a manner that clearly defines what and how occupational therapists do what they do in occupational therapy research, education, and practice. Methods: The author will, therefore, first discuss some key occupational therapy terms and propose that they represent an occupation-related taxonomy that can be used to more clearly define and describe for occupational therapists and others what they do and how they do what they do as occupational therapists. Then, with a goal of fostering critical self-reflection among occupational scientists and occupational therapy researchers, educators, and practitioners, the author will go through the stages of the occupational therapy process outlined in the Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM) and demonstrate how a more precise use of this occupation-related taxonomy can facilitate maximizing the power of occupation in practice.

 • 137.
  Fisher, Anne G.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy. Department of Occupational Therapy, College of Applied Human Sciences, Colorado State University, Fort Collins, Colorado, USA.
  Occupation-centred, occupation-based, occupation-focused: Same, same or different?2014In: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 21, p. 96-107Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Since the beginning of the occupational therapy profession, engagement in occupation has been valued as the primary therapeutic agent as well as the goal of intervention. While there are few today who would not support this idea, occupational therapists continue to struggle with implementing their beliefs through "what we do" and "how we do it". Contributing to this problem is their failure to use terminology in a manner that clearly defines what and how occupational therapists do what they do in occupational therapy research, education, and practice. Methods: The author will, therefore, first discuss some key occupational therapy terms and propose that they represent an occupation-related taxonomy that can be used to more clearly define and describe for occupational therapists and others what they do and how they do what they do as occupational therapists. Then, with a goal of fostering critical self-reflection among occupational scientists and occupational therapy researchers, educators, and practitioners, the author will go through the stages of the occupational therapy process outlined in the Occupational Therapy Intervention Process Model (OTIPM) and demonstrate how a more precise use of this occupation-related taxonomy can facilitate maximizing the power of occupation in practice.

 • 138.
  Fisher, Anne G.
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Duran, Gerri A.
  Schoolwork task performance of students at risk of delays2004In: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, Vol. 11, no 4, p. 191-198Article in journal (Refereed)
 • 139.
  Fjellstedt, Desirée
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Lejon, Maria
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Hjärntrötthet efter stroke och dess påverkan på vardagen: En litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Stroke är en folksjukdom i Sverige och utgör en grupp patienter med stort behov av rehabilitering. Hjärntrötthet i samband med stroke är vanligt förekommande bland denna patientgrupp. Syftet med studien är att belysa hur vardagliga aktiviteter påverkas hos personer med hjärntrötthet efter stroke. En litteraturöversikt grundad på 8 kvalitativa artiklar genomfördes. Resultatet visade på att hjärntrötthet efter stroke ofta har en påverkan på personens sociala liv och bibehållande av roller i vardagen. Utförandet av de vardagliga aktiviteterna kan påverkas i olika grad och för att bemästra detta kan alternativa strategier användas. Hjärntrötthet innebär för många drabbade en helt ny upplevelse av trötthet som upplevs som svår att förklara för omgivningen, därav kan de drabbade ofta känna sig missförstådda av personer i sin närhet. Det är vanligt förekommande att dessa personer upplever bristande stöd och information från hälso- och sjukvården. Hjärntrötthet efter stroke kan ha en stor påverkan på vardagen och det finns en bredd på vilka dimensioner av vardagen som påverkas, detta visar sig olika beroende på individen. Därför är det viktigt, att i rollen som arbetsterapeut fokusera på ett klientcentrerat arbetssätt för att möjliggöra bästa rehabilitering för dessa patienter.

 • 140.
  Fladberg, Martin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Dahl, Johan
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Innebörden av att som äldre bo på ett trygghetsboende samt att delta i boendets sociala aktiviteter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I världen ökar andelen äldre och förväntas fortsätta öka. För att kunna bemöta denna ökning av andelen äldre är det viktigt med mer kunskap och förståelse för vad äldre upplever som betydelse för ett gott åldrande. En relativt ny boendeform för att öka välbefinnande bland äldre i Sverige är trygghetsboende, det kan vara en investering i samhället för ett hälsosammare åldrande. Syftet med denna studie var att undersöka innebörden av att som äldre bo på ett trygghetsboende samt att delta i boendets sociala aktiviteter. Informanterna valdes utifrån ett strategiskt urval, studien omfattades av sex äldre deltagare med en ålder över 65 år. Vikt lades vid att de skulle vara boende på ett trygghetsboende och delaktig i sociala aktiviteter. För att minska risken för missförstånd exkluderades de med uppenbara minnes och kommunikationsproblem. Datainsamlingen gjordes med en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer, materialet bearbetades sedan med en kvalitativ innehållsanalys. Det bearbetade materialet resulterade i två teman; att känna sig mindre ensam, ha möjlighet till att utföra aktiviteter ihop med andra. Resultatet som framkom visade att trygghetsboendet levde upp till deras behov och önskningar, skapade en god trivsel med att de boende fick bestämma över sig själva och en trygghetskänsla i att inte behöva känna sig ensam. Sociala aktiviteter ansågs ha betydelse för deras välbefinnande och underlättade kontakten samt gemenskapen till andra på boendet.

 • 141.
  Forsberg, Ellinor
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Nilsson, Ingeborg
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Seniorer och Internet. Behov och möjligheter för ett anpassat Internetcafé.2008Report (Other academic)
 • 142.
  Forsborg, Sandra
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Filippinska arbetsterapeuters erfarenheter av att möjliggöra delaktighet hos barn i skolan- en kvalitativ studie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Alla barn ska ha rätt till obligatorisk och gratis utbildning, vilket gör skolan till en stor del av barns liv idag. Barn som har särskilda behov kan arbetsterapeuten stötta genom att bland annat kartlägga barnets möjligheter och hinder att delta i skolans aktiviteter. Studiens syfte var att belysa filippinska arbetsterapeuters erfarenheter av att främja delaktighet hos barn i skolan. För att besvara syftet med studien intervjuades sex arbetsterapeuter som arbetar med barn som har olika diagnoser och svårigheter. Intervjuerna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys och resultatet presenteras i tre kategorier; Arbetsterapeutens arbetsformer och process, Vikten av att främja kunskap om arbetsterapeutyrket för att underlätta samarbetet med andra professioner och Vikten av att se barnet i dess naturliga miljö. I resultatet framkommer vidare att det behövs en remiss från en läkare för att arbetsterapeutisk kontakt med barnet ska påbörjas. Det framkommer också att det är viktigt med ett bra samarbete med olika professioner, samt med föräldrarna till barnet, för att uppnå ett gott resultat. Deltagarna påpekade också att det är viktigt att öka kunskap och förståelse kring vad en arbetsterapeut är och kan göra för att stötta ett barn med särskilda behov. Utifrån resultaten i denna studie anser författarna att det finns behov av arbetsterapeutens kompetens för att möjliggöra delaktighet i skolan för barn med särskilda behov.

 • 143.
  Fredriksson, Sara
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Heikkinen, Sara
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Pensionärers definitioner och upplevelser av social delaktighet: En kvalitativ studie2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Social delaktighet är betydelsefullt för hälsa och välmående. Social delaktighet innefattar flera olika begrepp, så som socialt engagemang och social samhörighet. Det är därför viktigt att fånga vad social delaktighet innebär för olika grupper. Syftet med studien är att undersöka pensionärers upplevelser och definitioner av social delaktighet. Informanterna valdes ut genom ett snöbollsurval där individer som varit pensionär minst ett år inkluderades. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex informanter. En kvalitativ innehållsanalys användes vilket resulterade i kategorierna social delaktighet, relationers påverkan på social delaktighet, livshändelsers påverkan på social delaktighet samt strategier för att bibehålla social delaktighet. Utifallet, att den sociala kontexten påverkade social delaktighet diskuterades i resultatdiskussionen. Slutsatserna i denna studie är att social delaktighet definieras på olika sätt och upplevs i samband med meningsfulla aktivitet. Begreppet kan även ses som en resurs samt är något individen själv kan påverka.

 • 144.
  Fromholdt, Joacim
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Kamp, Anders
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Vi lever med bilder: Upplevelser och erfarenheter av hur aktivitetsschema används för barn inom träningsskolan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att leva med en funktionsnedsättning kan leda till minskad delaktighet och minskad självständighet. Barn med utvecklingsstörning är ofta i behov av att använda aktivitetsschema för att bli självständiga och öka deras delaktighet. Syftet med denna studie var att utveckla kunskap om användandet av aktivitetsscheman vid vardagsaktiviteter i träningsskolor. Telefonintervjuer genomfördes med totalt sex personer som arbetar på tre olika träningsskolor i Sverige. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet presenteras med följande två huvudkategorier, “Aktivitetsschema bidrar till trygghet, tydlighet och struktur över vardagsaktiviteter och tid ”ochIndivid och situationsanpassade bilder bidrar till ökad självständighet och initiativförmåga”. I resultatet förklarar deltagarna att de använder aktivitetsschema i olika vardagliga situationer såsom toalettbesök, på- och avklädning samt lek. Tidigare forskning har undersökt effekterna av att använda aktivitetsschema i skolmiljö, något som överensstämmer med den effekt som deltagarna i föreliggande studie också beskriver. Däremot har författarna inte hittat någon tidigare forskning som har undersökt på vilket sätt aktivitetsschema används inom vardagsaktiviteter inom skolan, vilket gör att författarna anser att ytterligare forskning inom ämnet är nödvändigt.

 • 145.
  Gahlin, Maja
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Upplevelser av en samordnad, mångdisciplinär arbetsrehabilitering2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige befinner sig i dagsläget ca 345 000 personer utan-för arbetsmarknaden och arbetsrehabiliteringsbehovet är stort. StegetVidare, ett samverkansprojekt mellan Umeå Kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västerbottens läns landsting, startades 2011. StegetVidare erbjuder ett samordnat stöd för personer med sammansatt problematik. Syftet med denna studie var att belysa upplevelser av att delta i en samordnad, mångdisciplinär rehabilitering. Fyra kvalitativa intervjuer genomfördes med personer som deltagit i StegetVidares rehabilitering. Intervjuerna analyserades med en kvantitativ innehållsanalys. Resultatet visade att delaktigheten i utformningen av den egna rehabiliteringen var stor och de individuella rehabiliteringsinsatserna upplevdes som effektiva. Rehabiliteringsinsatserna på StegetVidare påverkade även synen på möjligheter till arbetsåtergång och livssituationen i övrigt positivt. Rehabiliteringen och bemötandet upplevdes också vara av god kvalitet och rehabiliteringsinsatserna påverkade deltagarnas hälsa och livssituation positivt, även om den inte resulterat i arbete. Förslag inför fortsatt forskning är utvärdering av effektiviteten mot återgång i arbete samt att belysa personalens upplevelser av den nya samverkansformen.

 • 146. Gantschnig, B. E.
  et al.
  Fisher, Anne G.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Page, J.
  Meichtry, A.
  Nilsson, Ingeborg
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Differences in activities of daily living (ADL) abilities of children across world regions: a validity study of the assessment of motor and process skills2015In: Child Care Health and Development, ISSN 0305-1862, E-ISSN 1365-2214, Vol. 41, no 2, p. 230-238Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: One important goal of paediatric occupational therapy services is to improve activities of daily living (ADL) abilities of children. In order to plan and evaluate the effectiveness of targeted interventions, valid assessments are critically needed. The Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) is an internationally standardized assessment of ADL performance that has not been validated for use with children in Middle Europe.

  Aim: To evaluate for (i) significant differences in mean ADL motor and mean ADL process ability measures among children from Middle Europe compared with children from North America, UK/Republic of Ireland, Nordic countries, Western Europe, Australia/New Zealand and Asia; and (ii) meaningful differences between the international age-normative means of the AMPS and those for children from Middle Europe.

  Method: We analysed data of children across world regions extracted from the international AMPS database using many-facet Rasch and two-wayanova analyses and by estimating contrasts to evaluate for significant group differences.

  Results: anova analyses of data for 11 189 children ages 2–15 revealed significant effects for mean ADL motor and ADL process ability by region [F ≥ 15.32, d.f. = (6, 11 091), MSE ≥ 0.20, P < 0.001, ή2 ≥ 0.008], and age [F ≥ 253.47, d.f. = (13, 11 091), MSE ≥ 0.20, P < 0.001, ή2 ≥ 0.229], and a significant interaction effect for mean ADL process ability [F = 1.48, d.f. = (78, 11 091), P = 0.004, ή2 = 0.010]. Out of 168 estimated contrasts between Middle Europe and the other world regions for mean ADL motor and ADL process ability, seven were statistically significant (4.17%), but none exceeded ±1SE from the international means.

  Conclusion: The AMPS remains free of relevant differences in mean ADL ability measures between Middle Europe and other world regions, indicating that the international age-normative mean values are likely to be applicable to children from Middle Europe. The AMPS can be used internationally to evaluate ADL performance in children and to determine if the child is eligible for occupational therapy services.

 • 147.
  Gantschnig, Brigitte E
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy. Institute of Occupational Therapy, School of Health Professions, Zurich University of Applied Sciences, Winterthur, Switzerland.
  Fisher, Anne G
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy. Department of Occupational Therapy, College of Health and Human Sciences, Colorado State University.
  Page, Julie
  Institute of Occupational Therapy, School of Health Professions, Zurich University of Applied Sciences.
  Meichtry, André
  Institute of Physical Therapy, School of Health Professions, Zurich University of Applied Sciences.
  Nilsson, Ingeborg
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Activities of daily living differences among children across world regions: a validity study of the assessment of motor and process skillsManuscript (preprint) (Other academic)
 • 148. Gantschnig, Brigitte E.
  et al.
  Nilsson, Ingeborg
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Fisher, Anne G.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Kunzle, Christoph
  Page, Julie
  Feasibility study of a single-blind randomised controlled trial of an occupational therapy intervention2016In: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 23, no 4, p. 260-271Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Several factors facilitate or hinder efficacy research in occupational therapy. Strategies are needed, therefore, to support the successful implementation of trials.

  Aim: To assess the feasibility of conducting a randomised controlled trial (RCT). The main feasibility objectives of this study were to assess the process, resources, management, and scientific basis of a trial RCT.

  Material and methods: A total of 10 occupational therapists, between the ages of 30 and 55 (M 43.4; SD 8.3) with seven to 26 years' (M 14.3; SD 6.1) experience, participated in this study. Qualitative data collected included minutes of meetings, reports, and field notes. The data were analysed based on the principles of content analysis, using feasibility objectives as the main categories.

  Results: Data analysis revealed strengths in relation to retention and inclusion criteria of participants, the study protocol, study organisation, and the competence of researchers. Weaknesses were found related to recruitment, randomisation, data collection, time for training and communication, commitment, and design.

  Conclusion: The findings indicated that there are several factors which had a considerable impact on the implementation of an RCT in practice. However, it was useful to assess methods and procedures of the trial RCT as a basis to refine research plans.

 • 149.
  Gantschnig, Brigitte E
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy. Zurich University of Applied Sciences, School of Health Professions, Institute of Occupational Therapy.
  Nilsson, Ingeborg
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Fisher, Anne G
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy. Colorado State University, College of Health and Human Sciences, Department of Occupational Therapy.
  Künzle, Christoph
  Eastern Swiss Children’s Hospital St. Gallen.
  Feasibility of a single-blind randomised controlled trial of an occupational therapy intervention with childrenManuscript (preprint) (Other academic)
 • 150.
  Gantschnig, Brigitte E
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Page, Julie
  Fisher, Anne G
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy.
  Cross-regional validity of the assessment of motor and process skills for use in Middle Europe2012In: Journal of Rehabilitation Medicine, ISSN 1650-1977, E-ISSN 1651-2081, Vol. 44, no 2, p. 151-157Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: To evaluate cross-regional validity of the Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) with a specific focus on valid use with Middle Europeans.

  Design: Descriptive cross-regional validation study. Participants: A total of 1346 participants from Middle Europe and 144,143 participants from North America, UK/Ireland, the Nordic Countries, other Europe, Australia/New Zealand and Asia, between the ages of 3 and 103 years, in good health and with a variety of diagnoses, were selected from the AMPS database.

  Methods: Many-facet Rasch analysis was used to analyse participant raw data, and effect sizes were used to evaluate for differential item functioning. Evaluation for differential test functioning was also implemented.

  Results: None of the 20 activity of daily living process items, and only one of the activity of daily living motor items demonstrated differential item functioning. The activity of daily living motor item Aligns exceeded the significant effect size criterion of +/- 0.55 logit, but the significant differential item functioning did not lead to differential test functioning (i.e. all measures fell within the 95% confidence bands).

  Conclusion: This study provides further evidence of validity of the AMPS when used to evaluate quality of activity of daily living tasks performance across world regions. The AMPS measures can be used as objective indices of activity of daily living ability in rehabilitation settings and in international collaborative research related to activity of daily living task performance.

1234567 101 - 150 of 448
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf