umu.sePublications
Change search
Refine search result
12345 101 - 150 of 246
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Hammarström, Sara
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Creative Studies (Teacher Education).
  Kroppen i rörelse: - Barns behov av rörelse i klassrummet2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barn har ett naturligt behov av rörelse. Vi människor har kroppar som under miljoner år utvecklats och är byggda för aktivitet. Syftet med arbetet har varit att undersöka elever i år 2 behov av rörelse under en stillasittande lektion i skolan. Ett vidare syfte var att undersöka hur en lärare kan agera då eleverna eventuellt inte skulle orka koncentrera sig genom hela lektionen utan rast. De frågeställningar jag utgått ifrån lyder: Hur länge kan elever i år 2 arbeta koncentrerat utan rast innan de tappar fokus på skolarbetet? På vilket sätt tar sig detta uttryck? Hur agerar läraren då klassen eventuellt inte orkar koncentrera sig under en lektion? För att studera detta har jag observerat samma klass vid tre olika tillfällen under en 80 minuter lång lektion. Vid de tre observationerna använde jag mig av metoden löpande protokoll. Vid alla tre observationstillfällen visade det sig att eleverna kunde arbeta koncentrerat i ungefär femton minuter. Därefter visade eleverna att de var okoncentrerade genom att påkalla någons uppmärksamhet, prata om annat än skolarbete eller röra på kroppen. Då detta skedde fick läraren eleverna att åter bli koncentrerade genom att bland annat visa dem något som fångade deras uppmärksamhet eller genom att byta arbetsuppgift till eleverna, vilket medförde viss fysisk aktivitet.

 • 102.
  Hansson, Emelia
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Creative Studies (Teacher Education).
  Utmaning i skapandet: Att arbeta efter någon annans idé2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på hur skapandet påverkas av att arbeta med någon annans koncept eller idé i den initiala idéfasen av slöjd- och skapandeprocessen, samt att finna inspiration till nya möjligheter i mitt eget kommande yrkesutövande. Frågeställningarna som legat till grund för arbetet har varit: Vilka kvaliteter uppfattar elever/studenter att de utvecklar genom att arbeta med någon annans idé eller koncept? Hur påverkas skapandeprocessen av att arbeta med någon annans idé? Hur kan jag didaktiskt koppla resultatet till mitt kommande yrke? I undersökningen ställdes enkätfrågor kopplade till syftet till gymnasiestudenter och högskolestudenter som arbetade inom två olika projekt med begränsningar i inledningsfasen. Resultatet visade att begränsningarna ledde till nya perspektiv på skapandet och en lyhördhet inför andra. Sättet att arbeta visade sig också vara mer konkret än det sätt de vanligtvis arbetade på. Resultatet visade också att eleverna och studenterna trots begränsningarna tyckt att friheten att tillsätta sitt eget uttryckssätt varit stor.

 • 103.
  Hansson, Kristina
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Hinder och möjligheter i kollegiesamtal: vid införandet av datorn i elevers tidiga skriv- och läsundervisning2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mina erfarenheter av utvecklingsarbete kring media och IT i skolan har fått mig att undra hur undervisningen kan utvecklas genom att lärare sprider sina kunskaper och lär av varandra. Detta har väckt mitt intresse för pedagogisk handledning som verktyg för utveckling av lärares yrkessamtal det vill säga kollegiesamtal. Denna studie syftar till att beskriva och ge en förståelse för huruvida handledning av kollegiesamtal kan vara ett led för pedagogen att förändra sina strategier och handlingar när det gäller användning av datorn som verktyg för elevers tidiga läs- och skrivinlärning. I studien utgår jag från teorier om kunskap som socialt konstruerad och att den sociala världen är av narrativ natur. Studien genomfördes under läsåret 2006-07 inom projektet Att skriva sig till läsning med datorn där 24 pedagoger och tio klasser från sju olika skolor i Piteå kommun deltog. Projektets syfte var att implementera och pröva en metod där eleverna använde datorn istället för pennan för att lära sig att skriva sig till läning. Lärarna deltog under projektåret i handledda kollegiesamtal där man delade erfarenheter och reflektioner utifrån klassrumspraktiken. Både handledare och lärare har efter kollegiesamtalen skrivit loggbok. För att söka svar på frågorna i syftet samt intervjuade jag nio lärare som deltagit i projektet. I analysarbetet har jag använt mig av narrativ analys.

  I resultatet framträder tre mönster Motstånd, Tvekan och Acceptans i lärarnas uppfattning av kollegiesamtalen. En slutsats av studien är att om läraren accepterar kollegiesamtalen ger detta ett gott stöd för att föra utvecklingsarbetet framåt där vinsterna för de deltagande lärarna blir personlig utveckling, gruppens utveckling och processuell utveckling.

 • 104.
  Hedenström, Sara
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies.
  Om upphovsrätt kring bilder i undervisningen: en studie om gymnasielärares kunskaper och attityder2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med denna uppsats har varit att undersöka gymnasielärares kunskaper och attityder om upphovsrätt kring bilder i undervisningen. Jag valde att precisera syftet med fyra frågeställningar:

  • Hur använder gymnasielärare bilder i sin undervisning?

  • Är gymnasielärarna medvetna om vad som gäller i skolan rörande upphovsrättsskyddade bilder?

  • Vilken attityd har gymnasielärare till att använda upphovsrättsskyddade bilder i sin undervisning?

  • Är det någon skillnad på hur olika ämneslärare i gymnasiet ser på upphovsrätten och bilder?

  Materialet har samlats in med kvalitativa intervjuer från åtta gymnasielärare med olika ämnen. Utifrån min undersökning har det visat sig att det finns kunskapsbrist bland lärarna vad gäller lagstiftningen kring upphovsrätt samt vad gäller BONUS presskopia och deras kopieringsavtal med skolorna, när det gäller bilder i undervisningen. De attityder jag uppfattat bland de intervjuade var att de antigen strikt försökte följa upphovsrättsreglerna, trots kunskap, eller att de inte besvärat sig ta reda på reglerna, eller att de ignorerade reglerna trots viss kunskap om dem. Detta arbete har varit ett alternativt examensarbete där det alternativa är ett läromaterial som består av fråge- och diskussionskort om upphovsrättslagen.

  För att se det alternativa arbetet, gå till: http://www.estet.umu.se/alt.exarb/

 • 105.
  Hedman, Elisabet
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Synliggjord självbild: Hur bildämnet inom kursen estetisk verksamhet kan påverka gymnasieelevers livskvalitet och självbild2008Independent thesis Basic level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen har för avsikt att klargöra aspekter som finns inom ramen för estetisk verksamhet, ett kärnämne som alla gymnasieelever läser. Kursen har olika inriktningar så som bild, dans, drama, slöjd, musik och ämnar till att utveckla elevernas känslor och tankar i kreativ form. Arbetet är begränsat till att se hur bildämnet, inom estetisk verksamhet, kan påverka elevernas självbild och självkänsla, och hur ämnet kan ämnet kan utrusta dem till att bli de kreativa människor som arbetslivet så ofta efterfrågar. Vidare undersöker uppsatsen hur ämnet kan användas till att uppfostra eleverna till att bli demokratiska samhällsmedlemmar. Forskningen är fokuserad kring fem kvalitativa intervjuer med kvinnor i åldrarna 40-60 år. Litteraturen tar upp kreativitetsforskning, hälso- och omvårdnadsforskning samt terapeutisk verksamhet som stärker emotionell hälsa. Slutsatsen hävdar att bildämnet inom kursen estetisk verksamhet, kan tjäna till att utrusta eleverna med redskap där de blir synliga för sig själva. Genom att få utveckla sitt skapande får de en språkdräkt som lämpar sig bättre för att kommunicera inre subtila och ibland svårtolkade upplevelser. Vår emotionella hälsa stärks när vi blir tydliga för oss själva, och genom skapandet får människan syn på sig själv. Det konstnärliga skapandet och de estetiska upplevelserna avslöjar sådant som vi inte aktivt visste om oss själva, och bekräftar sådant som vi inte kunnat formulera. Den självkännedom som detta ger är grundläggande för en god självbild och livskvalitet.

 • 106.
  Hedman, Hanna
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Möjligheter och svårigheter med distansundervisning2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna examensuppsats beskriver möjligheter och svårigheter man kan möta vid distansundervisning. Den bygger på erfarenheter från lärare som undervisar vuxna på distans och på läst litteratur. Studiens huvudsakliga datainsamlingsmetod har varit intervjuer, där 15 informanter svarat på vilka specifika svårigheter och möjligheter de anser att distansundervisning medför. Anteckningarna från dessa intervjusamtal har strukturerats, generaliserats och omformulerats för att bilda en gripbar helhet av informanternas samlade erfarenhet. Kategorin med svårigheter fick kompletteras med de lösningar på desamma som kom fram vid intervjuerna. I den lästa litteraturen i ämnet fanns stöd för många av informanternas tankar och även sådant som kompletterar och ger en vidare bild av ämnet. Resultatet diskuteras och vägs mot egna erfarenheter av distansundervisning och mynnar ut i en sammanfattande lista med sådant man bör tänka på vid undervisning på distans: Det viktigaste är att planera noga, vara tydlig i information och struktur, nyttja den tekniska utvecklingen, uppmuntra till både social och kunskapande interaktion bland de studerande och att våga tänka nytt.

 • 107.
  Hedman, Petra
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Reflektera ännu mera: Hur man arbetar med elevreflektion på textilslöjden2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min undersökning var att studera om textillärare tillämpar elevreflektion i sin undervisning och på vilket sätt, samt att se hur de ser på elevreflektion. Metoder som använts för att få fram resultatet är litteraturstudier och en enkätundersökning. Enkätundersökningen genomfördes med verksamma textillärare i Västerbottens län. Enkätsvaren har jag tolkat med den hermeneutiska tolkningsmetoden. Det resultat jag fick utifrån enkäten visar att lärarna använder sig av elevreflektion i sin undervisning och tycker det är viktigt. Det är dock skillnad i hur lärarna arbetar med elevreflektion och i hur stor utsträckning de arbetar med det. Detta har olika orsaker, såsom okunskap, tidsbrist och prioriteringar. Vissa lärare låter eleverna skriva ner sina reflektioner medan andra ställer reflekterande frågor till eleverna under arbetets gång. Flera av lärarna ansåg bland annat att elevernas kunskaper i slöjdämnet blir mer synliga genom att de får reflektera. Arbetet med elevreflektion skulle kunna förbättras genom att man fick bättre kunskap om hur man på bästa sätt arbetar med reflektion på slöjden.

 • 108.
  Hedström, Elin
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Creative Studies (Teacher Education).
  Bildmedvetenhet: metoder för ökad kunskap om bilder2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att undersöka hur man praktiskt kan arbeta för att ge elever en större medvetenhet om sina egna bilder och bilder i allmänhet. Eftersom det är en väldigt stor fråga valde jag att precisera den med tre underfrågor, vilka förtydligar vad jag vill undersöka.

  - Hur kan man skapa goda förutsättningar för utvecklande samtal kring bilder?

  - Hur kan man arbeta med bildanalys för att nå dessa mål?

  - Vilka verktyg bör elever behärska för att kunna genomföra ett samtal eller en analys kring bilder?

  Den metod jag använt mig av i detta arbete är uteslutande litteraturstudier. Arbetet redovisas i resultatdelen och inleds med ett avsnitt om hur man kan genomföra samtal med elever. Fortsättningsvis beskrivs en bakgrund till bildanalys där en begreppsapparat presenteras, vilket sedan följs av olika bildanalysmetoder. Avslutningsvis presenteras olika praktiska övningar där man tillämpar bildanalys, arbetar för att ge eleverna en begreppsapparat och en medvetenhet om bilder. I mitt arbete presenterar jag olika metoder som kan anpassas efter situationer och personer. Jag tror att man måste välja sitt eget didaktiska koncept och därför kan jag inte svara på vilken metod som passar andra. Däremot anser jag, när det gäller analysmetoder, att den semiotiska metoden har mycket att bidra till bildämnet, och därför vill jag själv använda mig av den.

 • 109.
  Hellberg, Klara
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Creative Studies (Teacher Education).
  Samarbete mellan bild, svenska och SO: En lyckad treenighet?2005Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur undervisningen i bild, svenska och SO kan förbättras genom att de tre ämnena sammanlänkas i en allt större utsträckning. Bakgrunden är att många skolor arbetar ämnesövergripande och att arbetsformen kan behöva nya riktlinjer och mål. I min åsikt är de tre ämnena lämpliga att förenas på grund av deras kommunikativa innehåll och varierande uttrycksformer. Dessutom anser jag att bildämnets kreativa och konstnärliga tänkande berikar övriga skolämnen. Som blivande bildlärare ser jag förstås gärna att bildämnet får ett större fokus och hamnar i viktiga skolsammanhang. Skolverkets rapporteringar om försämrade kunskaper i svenska och SO är ytterligare skäl som motiverar till att fokusera på de tre ämnena.

  Resultatet av undersökningen visade att de flesta lärare har en positiv syn på samverkan mellan bild, svenska och SO. Skälet som angavs var bland annat ämnenas lika karaktärer där de olika uttrycksformerna fungerar bra vid samarbete, samt att de enkelt kan bedömas för sin specifika särart. Problematiken kring ämnessamarbete mellan bild, svenska och SO uppgavs handla om organisatoriska brister i form av lärarlagssamarbete, tid för planering och intresse hos läraren. Det framgick att de flesta skolor strävar efter att arbeta ämnesövergripande. Samarbete mellan olika ämnen i temaformer bedrivs cirka två gånger per termin under perioder av tre till fyra veckor. Temaarbeten och projektarbeten beskrevs som en vanlig arbetsform, men likaså mindre moment med exempelvis illustrationer i den ordinarie undervisningen. Elevutställningar, elevföreställningar och skoltidningar var några av de arbetstillfällen som nämndes.

  Resultatet visade att samarbete och intresse bland lärare är den viktigaste förutsättningen för en lyckad ämnessamverkan. De ämnesövergripande inslagen under ”vanliga” lektioner handlar däremot främst om eget intresse och kunskap hos läraren. Eftersom viljan finns att förbättra samarbetet ute i skolorna som undersökts, finns skäl att tro att de tre ämnena lättare kommer kopplas samman i framtiden. För att bildämnet inte ska få en undanskymd roll krävs att skolan och lärarna inte nedvärderar bildämnets uttrycksmöjligheter och ger det ökat utrymme.

 • 110.
  Hellqvist, Johnny
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Hur skall det gå med honom imorgon?: - barnfilmens roll i görandet av genus2008Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om hur genus görs på barn genom film. Sju olika filmer har studerats, samtliga filmer går att låna från MediaCenter vilket gör det troligt att de kan komma att visas i klassrummet. Jag undersöker om filmvisandet förstärker eller rekonstruerar könsroller, om de bryter mot läroplanens vilja att motverka traditionella könsmönster. Vilken roll kan filmerna tänkas ha i görandet och dekonstruktionen av genus? Hur görs manlighet? Hur görs kvinnlighet? Hur representeras de olika könen? Jag blandar mina observationer med genusteori. Trots att kvinnors situation har förändrats är det inte lika självklart att det skildras i medieutbudet. Hur skapas föreställningar om vad en pojke och en flicka är? Mitt resultat visar att många av filmerna innehåller scener som är högst uppseendeväckande vad gäller traditionella könsmönster och hur man skiljer på pojkar och flickor. Dock finns det också goda filmexempel som går läroplanens ärenden där könsroller visas upp på ett mångfacetterat sätt. Resultatet diskuteras gentemot läroplanen och görandet av genus ses som de små stegens princip, att vi alltid påverkar och påverkas – frågan är i vilken riktning.

 • 111.
  Hellström, Patrik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Sondell, Samuel
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Läromedel i musik? Det har vi inte märkt!: En studie av sju musiklärares syn på läromedel2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker tillgängligheten på läromedel i ämnet musik. Främst då inom modern pop- och rockhistoria. Vi har intervjuat fem aktiva musiklärare och två rektorer. Vi ställde frågor rörande behovet av läromedel inom musik och pop- och rockhistoria. Deras syn på läromedel i musik och i pop- och rockhistoria och vad de själva använder sig av för läromedel. Hur detta tillhandahålls och sammanställs, vilka källor de använder sig av. Valet till vår undersökning grundar sig på att vi själva tycker att det råder en stor brist på läromedel i ämnet musik och vi ville se om så var fallet rent generellt och samtidigt sammanställa ett eget läromedel i just pop- och rockhistoria. Resultaten vi kom fram till visar på en stor brist på läromedel i ämnet musik och speciellt i modern pop- och rockhistoria. Anledningarna till detta är många. Men de främsta ansåg vi var en brist på tydligt utformade mål i styrmedlen, en låg status på ämnet musik och att det verkade vara en tradition att musiklärare gör sitt eget material i ämnet musik. I diskussionen tar vi upp och fördjupar oss i de ovanstående resultat baserat på vad vi fått fram från våra informanter och vad vi själva upplever.

 • 112.
  Holdar, Anna-Maria
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Creative Studies (Teacher Education).
  Lärande och digital stillbild: Praktiskt införande av portfoliemetodiken i Digital stillbild ur ett sociokulturellt perspektivet2006Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dagens samhälle består av en uppsjö av bilder med olika budskap som våra elever tar till sig medvetet och omedvetet. Det är därför viktigt att eleverna får arbeta med skapande av digitala stillbilder och reflektera och analysera innehållet i dessa. Syftet med undersökningen är att utveckla kunskaper om digital stillbildsfotografering och hur man med hjälp av ett sociokulturellt perspektiv och genom portfoliemetodik kan skapa goda förutsättningar för inlärning hos eleverna. Syftet är vidare att visa hur man kan arbeta med digitala stillbilder på gymnasiet och hur detta kan göras med hjälp av en handbok i digital stillbild, som jag utformat. Portfoliemetodiken låter dessutom eleverna själva få insikt om undervisningsprocessen och deras utveckling i momentet. Med tanke på medieelever anser jag denna metod vara lämplig Förståelse uppstår inte av att man passivt upprepar något utan av att man är aktiv och reflekterar. Det innebär att man går från ett tankesätt till ett kvalitativt annorlunda sätt att tänka. Eleverna tolkar och skapar mening i den information och erfarenhet de får genom aktivt agerande och experimenterande, men den är alltid avhängig tidigare erfarenheter och insikter. Att upptäcka saker på egen hand är en viktig faktor för att lärande ska ske, både inom konstruktivismen och inom det sociokulturella perspektivet. Det egna experimenterandet ska vägleda eleven fram till en aha-upplevelse, men också reflektionen är en viktig del i lärandet. Fördelar med min handbok är att den har ett enklare upplägg än de vanligt förekommande handböckerna. Här kan man steg för steg förändra en bild. Vissa handböcker är svårare att förstå eftersom det inte finns någon direkt steg för steg handledning. Sedan kan också eleverna snabbt gå tillbaka till vissa uppgifter, som de ser när de har dokumenterat sitt tema och ändrar

 • 113.
  Holm-Anbo, Britt-Marie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Nyberg, Christina
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Från produkt till processinriktat arbetssätt2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare har slöjden varit mer inriktad på produktion. Med vår senaste läroplan har slöjdprocessen fått en betydande roll. Vi är medvetna om att pedagogiska förändringar sker långsamt, men med vår enkätundersökning vill vi se om elever är delaktiga i processen och om lärarna arbetar utifrån skolverkets kursplan 2000. Vi vill även se om lärarna arbetar med den förståelseinriktade kunskapen. Vi har vänt oss till 100 elever och 10 lärare som arbetar i år 5 med slöjd. Resultatet av enkätundersökningen visade på att de flesta av eleverna känner sig delaktiga i ett processarbete där de är aktiva från idé till utvärdering. Eleverna påverkar och ser på så sätt sitt eget lärande. När vi sammanställde resultatet arbetade de flesta lärarna utifrån elevens egna idéer, också de lärare som examinerats tidigare än 1980.

  Vi tror att när det kommer nya läroplaner borde slöjdlärare från närliggande skolor samlas i seminariegrupper och arbeta med djupgående analyser av texterna. På detta sätt får man möjlighet att utvecklas som lärare och risken att köra fast i samma arbetssätt minskar.

 • 114.
  Holmberg, Camilla
  et al.
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Jönsson, Lina
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Flickor och pojkar i förskoleklass: Barns bildskapande ur ett genusperspektiv2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie behandlar barns bildskapande ur ett genusperspektiv och är av kvalitativ art. Denna metod har lämpat sig bäst då vi ämnat undersöka det unika och speciella, snarare än det generella som en kvantitativ undersökning skulle ha gett. Vi har undersökt likheter och olikheter i flickor och pojkars teckningar. Studien har bedrivits i tre olika förskoleklasser då vi observerat barnen under en bildtimme, samt intervjuat pedagogerna i respektive klass, varav 5 pedagoger och 30 barn deltog. Genom anteckningar, intervjuer samt fotodokumentation har vi haft möjlighet att analysera barnens bilder. Vårt resultat visar att pojkar och flickor skiljer sig åt signifikant vad gäller bildskapande, men att det även går att finna vissa likheter. Något som har varit genomgående i pojkarnas bildframställning är att de ofta målar action-figurer (Star Wars, Transformers) medan flickorna målar blommor och relationer i form av människor. Likheter, som har visat sig i alla tre förskoleklasser, är att de alla målar djur av olika slag. En bidragande faktor till att barnen ritar olika kan bero på vilken hemmiljö och kultur barnet kommer ifrån, samt medias inflytande. Det har även visat sig att leken i kombination med bildskapande är av relevans, då barnen bearbetar sina intryck och upplevelser genom bildskapande aktiviteter.

 • 115.
  Horney, Malin
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Konsten att bedöma: en kvalitativ studie om individuell bedömning vid grupparbeten i gymnasieskolan2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I detta examensarbete har jag undersökt hur medielärare bedömer enskilda elever vid grupparbete. Detta har jag gjort för att få mer kunskap om bedömning, eftersom det är så komplext. Jag har utgått ifrån en fenomenografisk ansats, då jag har undersökt hur både lärare och elever upplever bedömningen. Fenomenografi kommer från ordet fenomen i betydelsen ”som det visar sig” och undersöker hur människor erfar aspekter av verkligheten. (Andersson, 2001) Jag har även gjort en litteraturstudie. Min undersökning är kvalitativ, då jag intervjuat elever och lärare på tre olika medieprogram. Det jag har kommit fram till i min undersökning är bland annat att när eleverna får skriva loggbok (en skriftlig dokumentation) över arbetsprocessen får lärarna mer insyn i grupparbetet. Ett annat sätt är när lärarna har möten med elevgrupperna och får på det viset veta hur det går för eleverna. Både lärare och elever svarade att samarbetsförmåga är viktigt vid grupparbeten. Som lärare är det extra viktigt att vara tydlig med hur bedömningen görs. Det vill säga om eleverna bedöms individuellt och/eller i grupp och vilka kriterier de (lärarna) utgår ifrån vid bedömningen. Genom att eleverna får reda på bedömningskriterierna kan de få verkligt inflytande över deras utbildning. En annan slutsats som jag har kunnat dra är att elever som får träna sig i att bedöma andra elever tycker att det lärorikt. Det var en stor del av de intervjuade eleverna (9 av 13) som ansåg att de blivit rättvist bedömda vid grupparbeten.

 • 116.
  Hougaard Hansen, Anne
  et al.
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Creative Studies (Teacher Education).
  Khaytan, Sara
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Creative Studies (Teacher Education).
  Estetiskt skapande främjar människan: En undersökning om några estetiska arbetmetoders effekter på kvinnor med invandrarbakgrund2006Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har i denna studie undersökt om estetiska arbetsmetoder fungerar som ett sätt att främja socialisation och integration samt stärka självkänsla och identitet. Som en teoretisk bakgrund har vi skrivit om vad olika forskare och lärare samt läroplanerna anser om estetiska arbetsmetoder och vilka effekter dessa har för människor. Vi har därefter tagit upp ämnena socialisation och identitet ur olika synvinklar. I resultatdelen har vi beskrivit några olika projekt som arbetar med estetiska arbetsmetoder för människor med rötter i andra länder och kulturer. Förutom att studera litteratur har vi genomfört observationer och intervjuer på några olika projekt och föreningar som arbetar med integration på olika sätt. Gemensamt för dem är att de använder sig av någon form av estetiska arbetsmetoder.

  Vi har kommit fram till att estetiska arbetsmetoder kan vara ett sätt att arbeta med identitet och självkänsla, eftersom man genom att använda dem samtidigt som elev arbetar med sig själv. Genom olika projekt vi har studerat har vi också sett att estetiska arbetsmetoder kan vara en hjälp vid integrering av människor, tillsammans med andra arbetssätt. Dessutom har vi på ett mer indirekt sätt tyckt oss finna stöd för att estetiska arbetsmetoder kan främja socialisationen av människor. Vi har också i diskussionsdelen kommit med en del frågeställningar och förslag på förbättringar, både för projekt vi läst om eller på annat sätt tagit del av och vår egen studiecirkel.

 • 117.
  Hägglund, Josefine
  et al.
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Creative Studies (Teacher Education).
  Hällgren, Maria
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Creative Studies (Teacher Education).
  Konsten att lära ute: Förskolors och skolors utevistelse2006Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inför detta arbete hade vi utifrån våra erfarenheter en bild om att barn i förskola och skola ansåg att de var ute på grund av de behöver frisk luft. Vi hade en tanke att daglig utevistelse borde vara mer än så. Syftet med vårt arbete blev därför att undersöka om hur förskolor och skolors användning av den befintliga utemiljön används i ett lärande perspektiv. Vad ligger bakom användandet av förskolor/skolors utemiljö samt varför de ska använda utemiljön i ett lärandeperspektiv. För att besvara vårt syfte satte vi upp frågeställningar som var direkt relaterade till syftet. Vad innebär utomhuspedagogik? Hur skapar man en utemiljö som lockar till lärande? Hur ser utemiljöerna ut på förskolor och skolor? I vilken utsträckning nyttjar förskolan respektive skolan utemiljön i det pedagogiska arbetet? Vi valde att arbeta med en kvalitativ metod för att kunna besvara syftet där observationer och intervjuer på förskolor och skolor genomfördes. Vidare har vi tagit del av litteratur inom ämnet. Det resultat som framkommit och de slutsatser som vi kunna göra är att utemiljöns uppbyggnad är viktig i förhållande till hur pedagogerna använder utemiljön i ett lärande perspektiv. Vi har tagit del av studier som visat på att barn som vistas ute mycket på dagarna utvecklas bättre motoriskt, blir fysiskt starkare och mer kreativa. Utomhuspedagogik leder till att barn lär sig genom direkta erfarenheter i ett sammanhang vilket leder till att barnen lär i ett helhetsperspektiv.

 • 118.
  Isaksson, Linnéa
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Från idé till färdig målning: En studie av elevers bildarbete i år nio2008Independent thesis Basic level (professional degree), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en studie av elevers bildarbete med inriktning på skapelseprocessen, från idé till färdigt verk. Syftet har varit att bringa klarhet i varifrån idén kom, vad som påverkade motivvalet samt hur själva skapandet gick till. Här har elevens fritidsintressen, bildkonsumtion såväl på fritiden som i skolan samt elevens tillvägagångssätt vid själva skapandet satts i fokus. Min metod har varit en kartläggande undersökning av sex elever i år nio. Materialet har bestått av intervju, skriftlig beskrivning av arbetsprocessen, fortlöpande bilddokumentation och den färdiga målningen. I resultatdelen har vi kunnat konstatera att idéerna har uppstått ur olika källor. De flesta av idéerna har kommit till genom en inre bearbetning av upplevda erfarenheter och företeelser i omvärlden. Vidare har jag analyserat arbetsprocessen utifrån Ragnar Josephsons vetenskapliga teorier och sociokulturella faktorers betydelse för motivvalet. Jag har kommit till slutsatsen att elevernas arbetssätt överensstämde i hög grad med Josephsons teorier. Sociokulturell påverkan har kunnat iakttas i elevernas bildarbete, dock har denna påverkan varit en relativ omedveten process hos flertalet elever. Resultatet pekar på vikten att föra samtal med eleven om dess arbete för att rättvist kunnabedöma dennes arbete.

 • 119.
  Jakobsson, Henrik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Creative Studies (Teacher Education).
  Ramadani, Vlora
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Creative Studies (Teacher Education).
  Integration i skolan: en samhällsfråga i mötet mellan kulturer2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under kursen SKK (Språk, kultur och kommunikation vid Umeå Universitet) gjorde vi ett filmreportage utifrån en artikelserie i en lokal tidning i norra Sverige. Artiklarna belyste segregeringen av utländska elever i den svenska skolan som skett i en mindre inlandskommun i Sverige. Vi vill med denna studie belysa problematik och möjligheter i möten mellan kulturer i skolan. De sociala skillnader i samhället som bidrar till segregation mellan svenska elever och elever med invandrarbakgrund i den svenska skolan är många. Kulturella skillnader såsom religion och levnadssätt kan bidra till segregation men även de bristfälliga kunskaperna i det svenska språket hos vissa elever med utländsk bakgrund kan vara en bidragande faktor. Skolan, språket och arbetsmarknaden är sociala värden som tas upp i många fall som segregationsskapande. Skolans uppdrag är att erbjuda utbildning och trygghet till alla elever oavsett kön, klass eller etnicitet. Skolan ska erbjuda ett internationellt perspektiv för alla elever, det innebär förutom att eleverna ska kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang även att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom Sverige. Enligt Lpo-94 och den svenska skolans värdegrund och uppdrag ska skolan främja förståelsen för andra människor. Skolan är en mötesplats för sociala och kulturella möten där ansvaret för att stärka dessa möten ligger hos alla som arbetar och verkar på skolan. Genom enkät och gruppintervjuer med elever i de senare skolåren samt vuxna på skolorna har vi kunnat utföra vår studie där resultatet visar tydligt att språket är ett viktigt redskap i integrationsarbetet men även samhället spelar en stor roll. Vid jämförelse av skolorna kan vi konstatera att en skola i en större kommun lyckas bättre med integrering än en mindre sådan.

 • 120.
  Jansson, Marielle
  et al.
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Andreasson, Agneta
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Slöjdprocessen: Processarbetets bidragande faktorer till elvers inlärning i teori och praktik2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med vårt examensarbete var att ta reda på hur ett processinriktat arbetssätt utvecklar elevens lärande och vad olika kunskapsbegrepp innebär för elevens kunskapsutveckling. Vi ville undersöka hur det processinriktade arbetssätet tillämpas i slöjden kontra ett mer teoretisk uppfattat ämne för att kunna se om där fanns någon skillnad i arbetssätt. Vi har valt i vår undersökning att använd oss av slöjden som utgångspunkt för att se hur slöjden med sitt processinriktade arbetssätt, slöjdprocessen, kan bidra till diskussionen om vad viktig kunskap är idag. Metoder som har använts i vår studie är litteraturstudier och enkätundersökningar där vi vänt oss till lärare i ämnena slöjd och svenska i grundskolans senare del och elever i åk 8 och åk 9 för att se vilka skillnader som finns i synen på hur det processinriktade arbetssättet används i olika undervisningssammanhang. De resultat som vi fick fram visade att det skiljde sig mellan hur det processinriktade arbetssättet används i slöjd och i ämnet svenska. De visade sig att lärarna i slöjden i större utsträckning använde sig av formativ bedömning där man såg till hela lärandeprocessen medan lärarna i ämnet svenska använde sig av den summativa bedömningen, där fokusen mer låg på det färdiga resultatet. Resultaten från elevenkäterna visade på samma resultat. Eleverna menade att man i större utsträckning fick möjlighet till inflytande, ansvarstagande och reflektion i ämnet slöjd än vad man ansåg sig få i ämnet svenska. Däremot var lärarkommentarer efter avslutat arbete vanligare i ämnet svenska än i ämnet slöjd, vilket belyser den summativa bedömningens inriktning. Det som också våra resultat visade är att det processinriktade arbetssättet ökar elevens ansvarstagande över det egna lärandet och där den formativa bedömningen som lärarna gör är en viktig del i elevens kunskapsutveckling, där läraren följer hela elevens lärandeprocess, från idé till färdig produkt. Av analysen framgår att det processinriktade arbetssättet förutsätter ett nära samspel mellan lärare och elev, där en kontinuerlig återkoppling sker av elevens kunskap. Genom det processinriktade arbetssättet får eleven en större tilltro till sin egen förmåga och en självinsikt över sitt eget lärande.

 • 121.
  Johansson, Erika
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Creative Studies (Teacher Education).
  Med datorn i bildämnet: En undersökning i hur tre lärare arbetar med dator i sin undervisning2005Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle har den tekniska utvecklingen gått snabbt framåt. Det krävs i stort sett i de flesta yrken att man har en god datorvana. Som blivande bildlärare vill jag se hur man kan arbeta med att föra in datorn i bildämnet. Att arbeta med datorstödd undervisning i bildämnet är något som både kursplan och läroplan förespråkar. Mot bakgrund av detta har jag intervjuat tre stycken lärare på olika skolor som berättar om hur de gör för att arbeta med datorn i sin undervisning. Två av dem arbetar på grundskolans senare åldrar och den tredje på ett estetiskt inriktat gymnasieprogram. Den litteratur jag använt som bakgrund till mitt arbete belyser de fördelar som datorstödd undervisning kan ge, samt även de hinder och problem som kan uppstå. I mitt resultat efter intervjuundersökningen kom jag fram till att man som lärare inte alltid behöver besitta mest kunskap då det gäller datorer. Det finns mycket kunskap hos eleverna som man kan använda. Det kom även fram att man kan klara sig på relativt liten utrustning beroende på hur man lägger upp sin undervisning. Då det gäller det pedagogiska upplägget av undervisningen så arbetade dessa lärare genom att blanda analoga och digitala tekniker.

 • 122.
  Jonsson, Camilla
  et al.
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Creative Studies (Teacher Education).
  Selberg, Mats
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Creative Studies (Teacher Education).
  Elevinflytande genom pedagogisk samsyn: en undersökning av ett specifikt arbetslag2006Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study we wanted to have a closer look at how a specific working team of pedagogues in the senior part of elementary school works with student influence through a pedagogical concept created by themselves. We have used qualitative interviews as a method to achieve relevant information from the pedagogues, and from students teached by the same.

  The purpose of the study was to investigate how the working team, through the concept, pursue real student influence within different school subjects and how the individual student is favored in his/her learning process. Another intention was to find out to what extent the students experience this influence. We also wanted to elucidate the advantages as well as the disadvantages of this concept, and to shed some light on how the informants view the future development of the concept.

  The result shows that consensus prevails to a large extent among teachers and students regarding the signification of real student influence in the everyday learning situation. It also appears that the students’ abilities to exercise influence vary between different school subjects. The students seem to have understood and accepted the reasons for this.

  The interaction between traditional teaching (in certain subjects) and the concept has resulted in the fact that students have succeeded in their learning process to a larger extent and that their engagement and sense of responsibility have increased significantly.

 • 123.
  Jonsson, Kristoffer
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Creative Studies (Teacher Education).
  Nu ska vi spela musik!: Hur elever uppfattar ensemblespelet utifrån sitt fritidsmusicerande2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt arbete är att undersöka elevers inställning till sitt lärande under ensemblespelet i musikundervisningen relaterat till deras erfarenheter av fritidsmusicerande. Skiljer sig synen på ensemblespelet beroende på arten av elevens fritidsmusicerande? Får alla elever en chans att utvecklas i sitt musicerande? Spelar valet av låtar in i elevernas syn på momentet? Jag har i första hand använt mig av en kvalitativ studie, där jag intervjuat elever om deras uppfattningar av ämnet. De resultat jag fick fram visar på att de elever jag intervjuat som på fritiden musicerar i grupp inte ges samma förutsättningar att utvecklas under skolans ensemblespel, som de elever som endast musicerar på egen hand eller de elever som inte alls musicerar. Angående låtrepertoaren så anser eleverna att låtarna fungerar, men de elever som på fritiden spelar i grupper efterlyser större genrebredd och svårare material. I diskussionen har jag analyserat resultatet utifrån vad tidigare forskning visat, och även diskuterat utifrån mina egna erfarenheter och min kommande roll som lärare. Jag diskuterar även om den stora skillnaden i hur olika elever får möjlighet att utvecklas under ensemblespelet ligger i om de är vana vid en formell- eller informell lärandesituation, eller om de har vana av att spela i grupp eller enskilt.

 • 124.
  Kinberg, Esbjörn
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies.
  Lindberg, Fredrik
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies.
  Bortom en vederkvickande paus: bildämnets betydelse för samhället2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Vad är det som gör att bildundervisningen har den form den många gånger har? Under vår VFU har vi många gånger noterat att de elever som förkovras i bildämnet allt som oftast sitter och harvar med samma uppgifter som vi själva gjort under vår skolgång. Dessa uppgifter som helt saknar anknytning till framtida yrkesverksamhet eller ens samhället. Syftet med detta arbete har således varit att undersöka i hur hög grad lärare inom ämnet bild och befintliga läromedel knyter an till bildämnets roll i samhället samt hur ett läromedel ska se ut för att uppfylla kraven i Lpf 94. Vi har valt att bygga arbetet på litteraturstudier av befintliga läromedel ämnade för bild samt intervjuer med yrkesaktiva bildlärare. Det hela har resulterat i att vi tydligt kunnat se att bildlärarna arbetar mer mot samhället än vad läromedlen syftar till samt att lärarna sällan eller aldrig använder sig av läromedel eftersom de anser att det i nuläget saknas ett relevant läromedel. För att uppfylla kraven i Lpf 94 måste läromedlet fungera som en knytpunkt mellan skola, samhälle och yrkesverksamma aktörer.

  För att se det alternativa arbetet, gå till: http://www.estet.se/alt.exarb

 • 125.
  Klüft, Dan
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Creative Studies (Teacher Education).
  Sociokulturellt lärande inom trä- och metallslöjden2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har i det här arbetet inriktat mig på att fördjupa mina kunskaper i metodik inom trä- och metallslöjden genom att studera sociokulturella aspekter på lärande. Min uppsats är genomförd som litteraturstudie med en kompletterande enkät undersökning. Syftet med detta examensarbete är studera hur tankar om sociokulturellt lärande går att införliva i trä- och metallslöjden. De frågeställningar som jag har arbetat med är dessa: Vad kännetecknar sociokulturellt lärande? Kan sociokulturellt lärande sammanföras med traditionellt hantverksarbete? Vad talar för och emot ett ökat inslag av sociokulturellt lärande inom trä- och metall slöjden? I hur stor utsträckning bedrivs trä- och metallslöjden sociokulturellt idag? Resultaten visar att kärnan i sociokulturellt tänkande är språkets och kommunikationens betydelse för lärande. Sociokulturella tankar skulle utan vidare gå att införliva inom slöjden, och det finns tydliga drag av sociokulturella teorier i skolans traditionella slöjdundervisning. Det har inte framkommit några fakta som talar emot ett ökat sociokulturellt inslag.

 • 126.
  Leijon, Elinor
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Kreativitetens premisser: en studie om hur olika undervisningsformer kan påverka elevers kreativitet2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ta reda på hur lärare i slöjd kan inspirera barn och ungdomar att arbeta kreativt. För att ta reda på mer om kreativitet och dess förutsättningar respektive hinder har jag studerat för ämnet aktuell litteratur samt utfört fyra kvalitativa intervjuer med verksamma grundskolelärare i slöjd. Fokus i arbetet har lags på olika undervisningsformer och hur dessa kan påverka elevernas förutsättningar för ett kreativt arbete inom slöjden. Resultatet av intervjuerna samt litteraturstudien tyder på att eleverna ges bäst förutsättningar för att utveckla sin kreativitet i de miljöer där undervisningen sker utefter lärarstyrda riktlinjer men där eleverna inom denna givna ram har en stor individuell frihet.

 • 127.
  Lidström, Jonas
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies.
  Nu ska vi jobba med serier: didaktiska reflektioner om serier och seriemassighet i bildundervisning.2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökningen är ett försök att se hur mycket av ämnesundervisning, kursplan och kursmål som kan rymmas inom serietecknande som (undervisnings) metod. Genom att knyta an till elevers egen kulturkonsumtion hoppas jag kunna knyta an ny kunskap till det eleven redan är bekant med. Serier blir då här som en brygga mellan det de redan vet och det de ska lära. Arbetet genomförs genom undervisningsförsök som vetenskaplig metod och genom diskursanalys av seriemediet. Jag tycker mig se genom detta arbete att man ur det seriemassiga, serierna i sig och serierelaterat innehåll i allmänhet, kan skapa en pedagogisk metod för bildämnet.

  Detta är ett s.k. alternativt examensarbete som innehåller en textdel och en gestaltande del. Den gestaltande delen är bilaga V. Detta examensarbete, inklusive den gestaltande delen, finns också webbpublicerat på http://www.estet.umu.se/alt.exarb/index.htm tillsammans med andra s.k. alternativa examensarbeten.

 • 128.
  Lindbom, Yvonne
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Kombination av text och bild i undervisningen2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt arbete beskriver hur man kan arbeta ämnesövergripande med bild och text i kombination. Jag vill i mitt arbete genom exempel visa vikten av att bild och text vävs samman i undervisningen. Mitt val av arbete grundar sig på att mina elever saknade förståelse av bildspråket. Orden och texterna kom därför in som ett naturligt moment i undervisningen. Syftet med arbetet är att undersöka hur text och bild i kombination kan ge en djupare förståelse för bildspråket. Ett ämnesövergripande arbete genomfördes. Frågeställningar: Är det betydelsefullt för eleverna att använda text, ord och bild i kombination? Hur kan man arbeta ämnesövergripande med text, ord och bild? I resultatet av denna studie pekar på behov av större förståelse av att med ord och text i kombination arbeta ämnesövergripande inom bildundervisningen. Senare i diskussionen tas betydelsen av att text och bild i kombination upp. Betydelsen av att vi lärare bygger upp ett arbetsklimat av samverkan, vilket ger eleverna en starkare helhet mellan de olika ämnesområdena poängteras. I resultatet av mitt arbete visar att eleverna har ett behov att nå en större förståelse för hur man arbetar text, ord och bild i kombination. Samarbetet ger eleverna en större helhet. Senare i diskussionen tar jag upp vikten av att text, ord och bild hänger ihop. Mina slutsatser grundar jag på resultatet av min studie.

 • 129.
  Lindgren, Andreas
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Bild- och svensklärares uppfattningar om arbetslag2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur bild- och svensklärare i Skellefteå kommun ser på arbetet nu jämfört med innan arbetslagens tillkomst samt om dessa grupper skiljer sig åt.

  Denna undersökning har utgått från följande frågeställningar:

  Hur upplever bildlärarna sin arbetssituation i dag jämfört med innan arbetslag infördes?

  Hur upplever svensklärarna sin arbetssituation i dag jämfört med innan arbetslag infördes?

  Skiljer sig bildlärarnas upplevelse av arbetslag mot svensklärarnas?

  Som teoretisk bas har jag studerat litteratur som behandlar arbetslag, studerat olika avtal och läroplaner för att kunna belysa och ge fakta om arbetslagsutvecklingens framfart i Sverige.

  Undersökningen grundar sig på en enkätundersökning gjord av bild- och svensklärare i Skellefteå kommuns grundskolor år 2000. Något som måste kommenteras är det stora bortfall som blev följden av för få inkomna enkäter. Detta får givetvis konsekvensen att inga generaliseringar blir möjliga, utan resultatet kan endast ses som tendenser och riktningar åt olika håll och ger således arbetet en mer kvalitativ prägel.

  Det som framkommit av undersökningen är att arbetslagsinförandet tenderat att ge övervägande positiva effekter. Bland annat pekar man på förbättrad elevvård, idén med arbetslag har mottagits positivt då det gett förbättrade möjligheter att ventilera stress och oro. Det fanns däremot inga tydliga tendenser på att man inom de olika lärarkategorierna uppfattade införandet av arbetslag på olika sätt. Det verkar mera ha att göra med vilken personlighetstyp man tillhör.

 • 130.
  Lindgren, Denise
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Creative Studies (Teacher Education).
  Dans och drama: Hur fungerrar de som pedagogiskt verktyg i en mindre stad?2006Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på om och i så fall hur förskollärare arbetar med dans och drama i en mindre stad i västerbottens inland eftersom dans och drama nämns i läroplanen för förskolan (utbildningsdepartementet, 1998)

 • 131.
  Lindmark, Daniel
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Erixon, Per-Olof
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Introduction: The many faces of literacy2008In: Paedagogica historica, ISSN 0030-9230, E-ISSN 1477-674X, Vol. 44, no 1-2, p. 1-5Article in journal (Refereed)
 • 132.
  Lindmark, Daniel
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Erixon, Per-OlofUmeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.Simon, Frank
  Technologies of the Word: Literacies in the History of Education2008Collection (editor) (Other academic)
 • 133.
  Lindmark, Jessica
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Läromedelsanvändning inom textilslöjden2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syften med studien är att undersöka läromedelsanvändningen inom textilslöjden. Mina frågeställningar har varit: Vilka läromedel finns det inom textilslöjden? Vilka faktorer är det som påverkat lärarens val av läromedel? Hur använder lärarna läromedel i sin undervisning? Vilken koppling finns det mellan styrdokumenten och läromedlen? Studien har utförts genom att göra kvalitativa intervjuer med lärare, samt undersöka vilka läromedel som fanns att tillgå i textilsalarna. De lärare som deltog i undersökningen arbetar inom ämnet textilslöjd. De är verksamma inom Umeå tätort och undervisar framför allt vid grundskolans senare år. Undersökningen visar att det finns en begränsad tillgång av läromedel att tillgå som är tillverkad specifikt för slöjdämnet. Däremot använder sig textilslöjdslärarna av ett brett läromedelsystem, av vilka den största delen är riktad mot den kommersiella marknaden. Undersökningen visar även att det är vanligt att lärare i slöjdämnen ofta tillverkar eget studiematerial för användning inom undervisningen, vilket i sin tur kan skapa en viss problematik kring den etiska aspekten av läromedelstillverkning. De faktorer som påverkar lärarnas val vid införskaffningen av läromedel är dels ekonomiska, men även vilka läromedel man har möjlighet att få tillgång till styr införskaffningen.

 • 134.
  Lindström, Jenny
  et al.
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Creative Studies (Teacher Education).
  Persson, Madelene
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Creative Studies (Teacher Education).
  Skynda!! Hinner vi?: En studie om stress i förskolan2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt arbete handlar om stress i förskolan. Syftet var att undersöka förekomsten av stress i förskolans verksamhet och hur man som pedagog kan arbeta för att förebygga och motverka att stressen ska överföras på barnen. Vi ville även ta reda på om det eventuellt fanns något samband mellan pedagogens och barnens stress. Vi har först och främst använt oss av en kvalitativ forskningsmetod där vi genomfört intervjuer och observationer med förskollärare, men vi har även kompletterat detta med en kvantitativ metod i form av enkäter. Vi har i vår undersökning kommit fram till att det finns ett tydligt samband mellan pedagogernas stress och barnens. Detta resultat kom fram under våra observationer då vi upptäckte att den mest stressade förskolläraren även hade de mest stressade och oroliga barnen. Påklädning är den situationen som, enligt förskollärarna, är den mest stressande i förskolans verksamhet. Att man som pedagog har tydliga och konkreta mål med allt man gör, att kunna prioritera rätt och fungera flexibelt är av stor betydelsefull i arbetet att försöka minska negativ stress. Hög ljudnivå är en stor stressor i förskolans verksamhet.

 • 135.
  Lundberg, Emma
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Creative Studies (Teacher Education).
  Bildskapande verksamhet med yngre barn2006Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en litteraturstudie där jag även blandat in erfarenheter från en av mina vfu-platser. Jag har tittat närmare på hur man arbetar bildskapande på Reggio Emilia och på Bifrostskolan. På dessa ställen arbetar man på olika sätt utifrån ett tema, där bildskapande verksamhet är ett sätt att bearbeta detta tema. Bifrostskolan utgår från naturen eller kulturen när de hämtar sina teman. I Reggio Emilia är bilder ett sätt att se vilka kunskaper barn har. En lärare på en av mina vfu-platser inspirerar barn till bildskapande genom att föra en dialog med dem och lära dem olika tekniker och begrepp. Jag har även tagit reda på vilka kunskaper barn kan få genom att arbeta bildskapande. Dessa kunskaper är hur man t.ex. komponera en bild eller handlar om hur man använder olika material som t.ex. lera. Att arbeta bildskapande kan även ge barn en möjlighet att tolka sina erfarenheter och utveckla sin personlighet. Jag har även studerat vad kreativitet är och hur den kan utvecklas. Kreativitet kan ses som fantasi, nyskapande eller som den skapande processen och den kan utvecklas genom ökade erfarenheter, tid och bearbetning i det omedvetna.

 • 136.
  Lundberg, Johanna
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Digitala verktyg i bildämnet: en undersökning i några lärares användande av digitala verktyg i sin bildundervisning2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samhället och arbetsmarknaden efterfrågar idag fler och nya kunskaper av de elever som lämnar gymnasiet. Utvecklingen på den tekniska fronten går snabbt framåt och idag är det nästan en självklarhet att man ska ha datorvana och känna till de vanligaste användningsområdena. För bildeleverna blir det viktigt att de får möjlighet att känna till och hantera de program som idag är allt vanligare förekommande bland yrkesutövarna inom bildområdet. Mot en bakgrund av det har jag undersökt hur bildundervisningen ser ut och bedrivs på två olika skolor i en kommun i Västerbotten. De frågeställningar som jag har arbetat med är, om och vilka digitala verktyg som används i bildundervisningen. Samt vad man kan uppnå med det digitala skapandet, vilka fördelar/nackdelar som finns. För att få svar på mina frågor har jag använt mig av kvalitativa intervjuer med ett antal lärare från två olika gymnasieskolor, samt kompletterat med egna observationer från mina verksamhetsförlagda utbildningsperioder. Jag har också gjort litteraturstudier och bearbetat dessa som bakgrund till mitt arbete. I mitt resultat har jag kommit fram till att de digitala verktygen har en plats i bildundervisningen på dessa skolor, dock inte i så stor utsträckning ännu som det borde vara utifrån målen. Idag används de mest som en tillgång i skissarbeten eller efterbehandling av bilder, snarare än att de ligger som fokus i utbildningen.

 • 137.
  Lundberg, Peter
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Creative Studies (Teacher Education).
  Bedömning och betygsättning i bildämnet: En kvalitativ studie av elevers och lärares syn på bedömning och betygsättning i bildämnet2005Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to try to understand which negative effects grading and judging in art class can have on the students. The emphasise lies on how the media specific parts of the subject is affected. The goal is to get knowledge how students experience getting judged and graded and how this affects them, hence understanding which factors affects them in a positive or negative way in this process. The literature study starts with a historical survey of the swedish grading system and the art subject in Swedish schools. It countinues to explain the current curriculum with an emphasise on art. In the last part of the literature study one can find prior research that has a connection to the survey in this paper. The empirical study that follows includes interviews with twelve ninth grade students and two art teachers. The results show, among other things, that the students have a fear of failing which is partly an effect of them being graded. Furthermore the results show some off the positive and negative effects that grading in art class has. One being that grades are a source of motivation and another that students tend to aim their work towards a grade and thus being limited in their creative choices. It also shows that although the student do not have a problem understanding the goals for exercises they have a harder time understanding on what grounds they are being graded, i.e. they have a hard time understanding the criterias in the curriculum.

 • 138.
  Lundfeldt, Linda
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Creative Studies (Teacher Education).
  Tysta elever: Hur bemöter läraren tysta elever och kan man hitta några gemensamma kännetecken för dem?2005Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet, och därmed mina frågeställningar, har varit att ta reda på hur läraren ser på den ”tysta” eleven och hur han/hon bemöter denne. Jag har också velat hitta gemensamma kännetecken hos denna typ av elev och få fram hur de ser på skolan och handuppräckning. För detta har jag använt mig av en kvalitativ metod med intervju och observation av tre tysta flickor och en pojke samt av deras lärare, men även utav en kontrollgrupp på fyra ”glada” elever. Resultatet visade att de ”tysta” bland annat har ett mer eller mindre slutet kroppsspråk, en flackande blick och att de sällan eller aldrig räcker upp handen. Själva ansåg eleverna att skolan var bra men att det inte är så kul att räcka upp handen fast det inte gjorde något hur man svarade eller om man svarade fel. Lärarna hade upptäckt alla utom den högpresterande ”tysta” och bemötandet mot de var försiktigt och varsamt. I arbetet har jag jämfört resultaten med litteraturen och kommit fram till att mycket stämmer överens men att man som lärare bör vara aktsam på det individuella och personliga. Alla är inte likadana och går inte att sätta in i en slags norm men detta arbete kan vara en början till att upptäcka de ”tysta”.

 • 139.
  Lundmark, Dennis
  et al.
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Hammarström, Hampus
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Metallslöjdens varande eller icke varande: en undersökning om metallslöjdens plats i grundskolan2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en undersökning gällande metallslöjdens del i trä- och metallslöjdämnet i grundskolan. Vi har undersökt hur stor del metallslöjden har i undervisningen, varför den har den delen, samt hur stor del den bör ha. Vi har undersökt detta genom observationer av slöjdlokaler, intervjuer och en enkätundersökning med verksamma trä- och metallslöjdlärare inom Umeå kommun. Vi har även studerat läroplaner och kursplaner med syfte att utröna hur dessa uttryckt metallslöjd i slöjdundervisningen. Litteratur med historisk anknytning till metall och metallslöjd har också studerats för att kunna ge läsaren en förståelse för metallens roll genom historien. Det vi kom fram till med undersökningen var att metallslöjden har en mindre del i trä- och metallslöjdundervisningen än vad träslöjd har. Vi kom även fram till att den borde ha en större del än vad den har, och att metallslöjdens omfattning till störst del beror på vad trä- och metallslöjdläraren har för intresse, kunskaper och erfarenheter av metall.

 • 140.
  Magnusson, Elin
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Creative Studies (Teacher Education).
  Meningsfull bildundervisning: perspektiv på bildkommunikation2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med denna uppsats vill jag komma till någon slutsats om vad meningsfull bildundervisning är. Jag menar att detta bör diskuteras i förhållande till skolans demokratiuppdrag. Genom skrivprocessen har jag gjort vägningar mellan olika perspektiv, men velat lägga eftertrycket på elevperspektivet.

  Via en litteraturstudie undersöker jag tre olika forskningsperspektiv på bildkommunikation. Bildsemiotiken, som studerar bilden som tecken, fokuserar därmed på bilden i sig. Inom visuell kultur ägnar man sig åt hur det visuella formar vår förståelse av oss själva och världen. Betraktaren, eller seendet, står i centrum. Det jag har tagit upp om estetiska uttrycksformer handlar om hur människan genom att skapa t.ex. bilder kan symbolisera känslor och drifter och nå en bättre förståelse av sig själv.

  Resultatet av de sju elevintervjuerna analyserar jag mot bakgrund av de ovan nämnda teorierna. Vissa av eleverna visar en outtalad förståelse för bildsemiotiska begrepp, men det finns svårigheter i att beskriva en bilds innehåll. Några ungdomar gör kommentarer kring reklamaffischer, men menar att de inte egentligen lägger märke till reklamen. Flertalet av de intervjuade lägger ut bilder på internet, i många fall för att uttrycka sin identitet eller för att kommunicera med sina vänner.

  Jag diskuterar kring syfte, innehåll och metod i en meningsfull bildundervisning. Syftet bör vara att utveckla elevens självkännedom och sociala färdigheter, plus att utveckla elevens förmåga att analysera och tolka det visuella. Jag menar att abstrakta teorier som bildsemiotik och visuell kultur bör presenteras för eleverna via bilder och fenomen som finns i deras närhet, eftersom de förmodligen inte är direkt intresserade av bildanalys. Undervisningsinnehållet bör vara baserat på elevernas tankar, känslor, intressen och erfarenheter, t.ex. bör eleverna ges tillfälle att bearbeta frågor om den egna identiteten. Lämpliga undervisningsmetoder anser jag vara sådana som är projektorienterade, samarbetsinriktade och temafria. Tanken med detta är att lärandet blir som mest meningsfullt när eleven får sätta sina egna mål, samt att eleven har ett socialt behov som bildämnet kunde tillgodose bättre.

 • 141.
  Malmin, Emma
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Creative Studies (Teacher Education).
  Musik i förskolans verksamhet2005Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med arbetet har varit att få en inblick i hur musik ser ut i förskolans verksamhet i Umeå kommun. Detta arbete tar även upp om barnets motoriska utveckling stimuleras genom musik. Arbetet bygger på litteraturstudier och intervjuer. Jag har intervjuat sex stycken förskollärare i en spridd radie i staden för att inte för att inte hamna inom samma samhällsklass och typ av förskolor. Förskollärarna arbetar i olika åldersblandade grupper med spännvidd av barn i åldrarna 1-5år. Jag har genom intervjuerna påvisat förskollärarnas egen syn på musik. Undersökningen ger även en överblick om hur det ser ut med mål, ambitioner och arbetet med läroplanen kring musik ute på de intervjuades förskolor. Resultatet visade att fyra av sex förskolor har musik dagligen i sin verksamhet. Vid intervjuerna framkom att att musik används som medel eller metod för att utveckla språket, samt att samtliga förskollärare menar att musik stimulerar barnens motoriska utveckling. De intervjuade förskollärarnas med musik handlar bland annat om att skapa trygghet, glädje och att träna språket.

 • 142.
  Marklund, Jenny
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Elevinflytande på slöjden: Slöjdlärares syn och upplevelser av elevinflytande2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett examensarbete innebär att man fördjupa sig i ett område som man finner intressant, när det var dags för mig att skriva mitt examensarbete tog jag chansen direkt att fördjupa mig i ett område som fascinerar mig, nämligen elevers möjlighet till inflytande i skolan. Jag ville studera hur elevinflytandet ser ut i grundskolans slöjdämne. Studiens syfte är att urskilja slöjdlärares syn och upplevelser av elevers inflytande i grundskolans senare år. Jag valde att genomföra en enkätundersökning där jag bad slöjdlärare från grundskolans senare år att delta. Enkäten skickades ut via e-post till 41 slöjdlärare verksamma i Skellefteå kommun. Totalt besvarades 15 enkäter. Enkäten bestod av frågor med fasta svarsalternativ samt frågor med en mer öppen karaktär där lärarna själva fick formulera sina svar. Resultatet visade att lärarna upplevde att elevernas inflytande över undervisningen innebar både hinder och möjligheter. Det som respondenterna upplevde som hinder för elevinflytande var elevernas bristande förkunskaper, man kände en oro över att de beslut som eleverna deltar i hade en tendens att bli av sämre kvalitet. Man var i vissa fall rädd för att släppa eleverna allt för fritt. Lärarna ansåg att elevers inflytande i vissa fall bidrar till en ökad arbetsbörda med mer att planera och en spretigare undervisning. I och med att elevers inflytande över undervisningen ökar förändras den traditionella lärarrollen och eventuellt kan lärare uppleva sin ställning hotad, vilket ytterligare kan utgöra ett hinder för elevinflytande. Lärarna speglar också en uppfattning om att elevers inflytande på ett positivt sätt kan påverka elevers delaktighet och engagemang i undervisningen. En stor del av de tillfrågade lärarna upplevde att elevens känsla av delaktighet och engagemang hör ihop med elevens möjlighet att utöva inflytande över sin arbetssituation. Lärarna upplevde att elevinflytande hade en positiv effekt på elevernas drivkraft och engagemang. Många lärare menade också att elevernas inflytande över undervisningen bidrog till en för dem själva positiv och stimulerande arbetssituation. Lärarna upplevde samtidigt att det var väldigt individuellt hur bra eleverna klarade av ett ökat ansvar.

 • 143.
  Marner, Anders
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Aspekter på bildsamtal: kort sammanfattning av M. J. Parsons How We Understand Art1997In: Rapport / Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, ISSN 1103-8470, no 6Article in journal (Other academic)
 • 144.
  Marner, Anders
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Bankier söker sig till ursprunget: Channa Bankier, Galleri Brage 4-22 april1992In: Västerbottens-Kuriren, no 18/4, p. Kultur sid. 3-Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 145.
  Marner, Anders
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Bild i nio årskurser!1993In: Bild i skolan, no 2, p. 38-Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Anders Marner har läst Lena Jönssons rapport "Bild från åk 1 till åk 9. Beskrivning och analys av ett lokalt utvecklingsarbete 1983-92".

 • 146.
  Marner, Anders
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Bildbetydelser - Göran Sonessons bildsemiotik: en sammanfattning1997In: Rapport från CD-semiotiskt: semiotik och moderna medier i bildämnet / [ed] Marner, Anders, Umeå: Estetiska ämnen i lärarutbildningen, Umeå universitet , 1997, no 6, p. 16-33Chapter in book (Other academic)
 • 147.
  Marner, Anders
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Bilden inte längre att lita på1992In: Västerbottens-Kuriren, no 29/1Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 148.
  Marner, Anders
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Bildprojekt om jaget, dåtid, nutid, framtid2006In: Bild i skolan, no 1, p. 15-16Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Ego-projektet är ett stort bildprojekt som involverar förskolan till gymnasiet där en klass från varje årskurs vid Hagaskolan i Umeå deltar. Projektet startade i våras och avslutades med en mycket fin utställning på Bildmuseet i Umeå 3-9 december. Att knyta kontakter med olika företag, arbeta ämnesintegrerat, att äldre elever undervisar yngre och att barn i alla åldrar från förskolan till gymnasiet får arbeta tillsammans har varit centralt i arbetet. Anders Marner skriver här om projektet för Bild i skolan.

 • 149.
  Marner, Anders
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Creative Studies (Teacher Education).
  Bildundervisning och kreativitet2000In: Tidskrift för lärarutbildning och forskning, no 2/3Article in journal (Refereed)
 • 150.
  Marner, Anders
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies. Umeå University, Faculty of Arts, History and Theory of Art.
  Burkkänslan: surrealism i Christer Strömholms fotografi : en undersökning med semiotisk metod1999Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation is mainly concerned with the photography of Christer Strömholm. In studying his work semiotics is used as a method in analysing the rhetoric of his photographs and their relations to the photographic world, the artworld and the lifeworld. Especially the phenomenologically based visual and cultural semiotics of Göran Sonesson is adopted.

  The work of Strömholm is first understood in the context of surrealism; especially in the ”dark” surrealism of Georges Bataille´s. In relation to the I - here and nowposition of the lifeworld the surrealism of Bataille can be seen as a downwardgoing rhetoric on the Great Chain of Being, the hierarchy of the lifeworld, from stone, via object, plant and man, to society or God. Bataille´s highlighting of the material and animal nature of man is an opposition to the upwardgoing spiritualising rhetoric of André Breton´s. The main rhetorical device in Strömholm’s photography is a downwardgoing isolation of the object from the lifeworld, according to Jan-Gunnar Sjölin surrealism’s first maneuvre.

  However, Bataille´s rhetoric and Strömholm´s photography may also be seen as a modern variant of the ancient grotesque degradation that according to Michail Bakhtin once took place in popular carnivals and marketplaces. The degradation of Bakhtin, George Lakoff and Mark Turner’s notion of conceptual metaphor suggests a rhetoric of the lifeworld itself, which may allow us to understand pictorial rhetoric without the help of the theories of the artworld, such as surrealism’s theories.

  Strömholm´s work is studied in relation to Roman Jakobsons functions in the process of communication. The dominant function in the photographs is the metasemiotic, since pictures and other signs are depicted and commented on. Also the photographs of transsexuals depict and comment signs, men that are signs of women. His photographs of transsexuals has been interpreted as a social realistic documentary, but is better understood as a surrealist union of two terms as unlike as possible, femininity and masculinity.

  Another important function in his photographs is the interpersonal function suggesting a conjunction of emotive and conative functions. Along with isolation concealment of the object is used, which makes the object difficult to identify. We are not allowed to complete the act of perception, we see only the point of view. In Strömholm’s photography, the point of view of the invisible ”picture-self” with its unique perspective replaces the customary photographic referential image supposed to show “reality.” The notion of ”picture-self” suggests a differentiation between photographer and ”picture-self”, a ready-prepared position for a subject, that the photographer or viewer can place him/herself in. In being placed in this position an existential particualrization occurs, which is termed ”la condition humaine”.

  Walter Benjamin´s idea of ”the outmoded” and ”the ruins of the bourgeoisie”, Susan Sontag´s idea of the role of ugliness in modern photography, is seen in relation to Strömholms photography and the downwardgoing surrealist rhetoric. In Benjamin´s ”age of reproduction” there is in the photographic work of Strömholm, a tension between ”centripetality” and ”centrifugality”; of remaining in or departing from the artworld. His work is also discussed in relation to postvisualization as an opposition to the well known photographic notion of previsualization.

   

  In order to explain different rhetorical maneuvres semiotically in relation to the spatial lifeworld, the notion of familiarization is used as an opposition to Victor Shklovskys well known notion of estrangement. In the model of “the Great Cross”, with its origo as the familiarity of the I-here-nowposition of the core of the lifeworld, a vertical axis is the Great Chain of Being, ending on both ends with what is considered strange. Also ending with what is strange is a horizontal axis with rhetorical relations on the same level. A similar cross is used to explain rhetorical temporal movements between past and present and present and future with the present I - here and nowsituation of the origo.

  A conclusion is that visual and cultural semiotics is an enlightening tool for practical analyses even of an œuvre that is as enigmatic as that of Strömholm´s.

12345 101 - 150 of 246
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf