umu.sePublications
Change search
Refine search result
2122232425 1151 - 1200 of 1207
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1151.
  Vikström, Malin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Lindgren, Jonna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  En studie om ungdomars upplevelser av att ha bott på olika boenden för ensamkommande barn i Skellefteå kommun, samt boendepersonals uppfattning om arbetssättet med målgruppen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ensamkommande barn och ungdomar har kommit att bli ett aktuellt ämne i Sverige sedan en tid tillbaka. Det anses därför väsentligt att undersöka hur kommunerna, som har det yttersta ansvaret över dessa, arbetar, samt barnens och ungdomarnas upplevelser av detta. I studien har man valt att inrikta sig till Skellefteå kommun, som är en av Sveriges största mottagningskommuner av ensamkommande barn och ungdomar. Syftet med studien är att belysa hur ensamkommande ungdomar, över 18 år, beskriver sina upplevelser och erfarenheter av att ha bott på olika boendetyper i Skellefteå kommun, samt ta reda på hur personalen uppfattar och beskriver arbetssättet med målgruppen. I studien har man valt att använda sig av en kvalitativ forskningsmetod i form av en fokusgruppsintervju och två enskilda semistrukturerade intervjuer. Empirin analyserades med hjälp av en innehållsanalys och teorierna; anknytningsteori, symbolisk interaktionism samt salutogent och lösningsfokuserat förhållningssätt. Utifrån empirin kunde det konstateras att ungdomars upplevelser och erfarenheter överlag varit positiva och att personalen bedriver sitt arbete utifrån teorierna salutogent och lösningsfokuserat förhållningssätt, dock görs detta till viss del utifrån skilda tolkningar av teorierna.

 • 1152.
  Virén, Elin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Bipolär sjukdom: Konsten att vara stark när man är svag2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att leva med bipolär sjukdom innebär ett ständigt föränderligt stämningsläge som kantas av depression och mani/hypomani. Detta innebär svårigheter att utföra vardagliga sysslor och upprätthålla relationer. Det finns olika typer av insatser och behandlingar av bipolär sjukdom. Syftet med denna kvalitativa studie om livskvalitet och livsföring för personer med bipolär sjukdom är: att kartlägga och undersöka hur det är att leva med bipolär sjukdom, och vad den drabbade kan göra för att uppnå en dräglig levnadsnivå trots ett svängande stämningsläge. För att kunna utföra denna studie har enkäter skickats ut och respondenterna har valts ut genom ett bekvämlighetsurval. Intervjupersonerna har valts ut via en grupp om psykisk ohälsa som finns på det sociala mediet Facebook.com. Enkätsvaren var anonyma och har att bearbetas och analyseras för att kunna besvara studiens syfte tillsammans med relevant litteratur. Resultatet av denna studie visar exempelvis att struktur och rutiner är av vikt för att uppnå en autonom levnadsnivå, men det visar även på att respondenterna har lyckats anpassa, samt accepterat sitt psykiska funktionshinder och trots detta, lyft fram egna egenskaper, så väl som sjukdomens kvaliteter och därmed lyckats skapa en tämligen god livssituation.

 • 1153.
  Vougt, Björn
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Nilsson, Magnus
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Staten som glömde individen: En kvalitativ studie om utrikes föddas uppfattningar om integration2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns stora skillnader i levnadsvillkor mellan utrikes- och inrikes födda. Av den anledningen riktar denna kvalitativa studie in sig på att undersöka vilka uppfattningar som finns bland utrikes födda om integration. Vidare undersöks hur dessa uppfattningar samspelar med svensk integrationspolicy. I denna studie utgörs det empiriska underlaget av fem intervjuer med individer med ursprung från utomeuropeiska länder. Dessa valdes ut genom ett målinriktat snöbollsurval. Det empiriska underlaget analyserades genom kvalitativ innehållsanalys som metod. Resultaten visar att utrikes födda uppfattar språket som en grundförutsättning för integration. Vidare är det av vikt att utrikes födda kommer i kontakt med majoritetsbefolkning. Utrikes föddas bakgrund och förutsättningar påverkar även integrationsmöjligheterna. Områden som försvårar integration är brist på information, diskriminering, kulturella motsättningar och intolerans, samt att utrikes föddas kompetens inte tas tillvara på arbetsmarknaden. Slutsatserna i denna studie är att svensk integrationspolitik främst fokuserar på generella insatser för att främja integration, något som medför risk för att individers behov och förutsättningar inte uppmärksammas. Eftersom det finns skillnader i levnadsförhållanden mellan utrikes- och inrikes födda, behövs konkreta insatser för att jämna ut dessa. Den generella inriktningen på integrationspolitiken cementerar skillnader mellan utrikes födda och inrikes födda i samhället.

 • 1154.
  Waara, Mikaela
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Stasane, Stefanija
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Det är jobbigt i perioder (...), det ska jag inte hymla om: En kvalitativ studie om socialsekreterare yrkesverksamma inom barn- och ungdomsenheten egna erfarenheter av stress och utbrändhet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Socialsekreterare är en arbetsgrupp som enligt forskning har identifierats vara i riskzonen för att drabbas av arbetsrelaterad stress, vilket är en bidragande faktor som kan ge upphov till sjukskrivningar och utbrändhet då långvarig stress på arbetsplatsen medför negativa konsekvenser för arbetstagarens fysiska och psykiska hälsa. Socialsekreterares arbetssitutaion i arbetet med barn och unga beskrivs som ett arbete med högt ställda krav och betungade ärenden samt där arbetsrelaterad stress och utbrändhet inom personalgruppen är vanligt förekommande. Detta påverkar i sin tur hela organisationen och klientarbetet blir lidande, då arbetsmiljön påverkar kvalitén på det arbete som utförs. Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare yrkesverksamma inom en barn och ungdomsenhet kan uppleva arbetsrelaterad stress och hur arbetsbelastning kan se ut i förhållande till egenkontroll, krav och socialt stöd. Studiens delsyfte är att identifiera eventuella skillnader till sjukskrivning och stress mellan nyexaminerade socialsekreterare och socialsekreterare som varit yrkesverksamma under en längre tid. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med tre socialsekreterare yrkesverksamma på en barn och ungdomsenhet i en mindre kommun i Sverige. Resultatet visar att socialsekreterarna upplever den arbetsrelaterade stressen som varierande och som ett fenomen som går i vågor. Dock tycks personalen uppleva arbetsbelastningen som hög på arbetsplatsen, vilket medfört att hög personalomsättning och sjukskrivning på grund av stress och utbrändhet blivit mer förekommande inom arbetsgruppen. I resultatet framkom även att socialsekreterarna som intervjuats upplever att de till viss mån har egenkontroll och möjlighet att strukturera sina arbetsdagar, får det sociala stöd, främst från sina kollergor, som krävs för att uppleva organisationens krav som möjliga att uppnå.

 • 1155.
  Wahlberg, Benjamin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Rundberg, Lisa
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  En legitimations påverkan för hälso- och sjukvårdskuratorer: En kvalitativ studie om hälso- och sjukvårdskuratorers synpunkter på hur en yrkeslegitimation skulle kunna påverka yrket gällande status och arbete2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom hälso- och sjukvården är kuratorer den enda professionen som saknar legitimation. Ett lagförslag finns för att denna profession ska erhålla legitimation som planeras träda i kraft 1 juli 2019. Frågan är då hur detta kan komma att påverka hälso- och sjukvårdskuratorer då de kan ses vara i underläge gentemot andra professioner inom hälso- och sjukvård som har legitimation. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur hälso- och sjukvårdskuratorer förhåller sig till en potentiell yrkeslegitimation, med frågeställningar som berör hur en legitimation skulle kunna komma att påverka dem i deras arbete samt gällande deras professionella status. För att besvara syftet och frågeställningarna har fyra semistrukturerade intervjuer genomförts med verksamma hälso- och sjukvårdskuratorer som därefter analyseras genom en kvalitativ innehållsanalys. Materialet från intervjuerna har sedan analyserats och diskuterats utifrån tidigare kunskap kring ämnet och teoretiska begrepp. Detta har resulterat i upptäckter som tyder på en osäkerhet kring yrkesrollen som hälso- och sjukvårdskurator har vilket en yrkeslegitimation skulle kunna hjälpa till att förtydliga samt öka statusen för kuratorerna inom hälso- och sjukvården i allmänhet. Att hälso- och sjukvårdskuratorer erhåller legitimation kan ses vara viktigt just på grund av den oklara yrkesrollen som kuratorn har inom hälso- och sjukvården då flera professioner delar samma arbetsuppgifter i nuläge, exempelvis psykologer som även arbetar med samtalsbehandling samt har sjuksköterskor börjat försöka träda in på det psykosociala arbetet. En legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer skulle då kunna vara centralt för att stärka professionens identitet samt skydda arbetsuppgifter för att i framtiden inte ersättas av andra professioner.

 • 1156.
  Waldenmark, Linn
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Hardeland, Elin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Relationer i missbruk och nykterhet.: En studie om fem nyktra missbrukares syn på sina relationer2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1157.
  Waldetoft, Anna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Stabbfors, Anna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Inlåst: en kvalitativ studie om hur det är att vara frihetsberövad2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att bli frihetsberövad är något många har åsikter om men som få har erfarenhet av. Syftet med denna studie är att undersöka hur intagna påverkas av att vara frihetsberövade under en längre tid samt vilka konsekvenser det kan medföra. Fokus riktas mot hur tiden i anstalten har påverkat dem själva, deras relationer med anhöriga, hur de tänker kring sin kommande frigivning och framtidsplaner samt hur de upplever att samhället och media framställer människor som blivit dömda till fängelse. I studien har en kvalitativ metod använts med en narrativ utgångspunkt och semistrukturerade intervjuer har genomförts. De intagnas berättelser analyseras med hjälp av utvalda teorier och tidigare forskning. Det framkom att de intagna hade olika strategier för att hantera sin nuvarande situation, men den gemensamma nämnaren var att de accepterade och anpassade sig för att ta sig igenom tiden i anstalten. Deras frihetsberövning har lett till blandade konsekvenser, exempelvis har relationen till anhöriga påverkats, dock anser flera av de intagna att de har blivit psykiskt starkare av sin tid i anstalten och kan se positivt på framtiden.

 • 1158.
  Wennberg, Camilla
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Jakobsson, Elin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Ett anhörigperspektiv: En kvalitativ studie om anhörigas erfarenheter av att ha en förälder på ett äldreboende2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Anhöriga besitter stora kunskaper gällande sina närstående men är en relativt obeprövad resurs när de kommer till att utföra förbättringar inom äldreomsorgen. Syftet med denna kvalitativa studie är därför att beskriva och analysera erfarenheter av att vara anhörig till en förälder som bor på äldreboende. Målet är att nå en ökad förståelse för den komplexa situation anhöriga kan befinna sig i. Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer med fem anhöriga som har varsin förälder på tre kommunala äldreboenden i olika kommuner. Tre av intervjupersonerna representerar medlemmar i en anhöriggrupp. För att besvara syftet användes en konventionell innehållsanalys och diskursanalys.Resultatet visade att anhöriggruppen tycktes befinna sig på en starkare position än de enskilda anhöriga, gruppen står enade mot ett gemensamt mål och stöttar varandra. Detta resulterade i ett ökat handlingsutrymme både gällande styrkan i att yttra åsikter men även att åstadkomma förändring. Vidare identifierades tre förbättringsområden: kommunikation, kultur och kompetens. Konkreta förslag på förbättringar inom dessa områden presenterades under intervjuerna vilka i stort bottnade i införande av ett ökat anhörigperspektiv inom äldreomsorgen där anhöriga får möjlighet till delaktighet med sina kunskap.

 • 1159.
  Wennberg Fagerhem, Julia
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Sociala trygghetssystem: ett verktyg för att bekämpa fattigdom i Tanzania?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This qualitative study is about social security system as a form of international aid, with focus on cash transfers in Tanzania. The study aims to examine social security systems as the right tool to fight poverty in the long term. It also aims to analyze how Swedish international aid organisations contributes to the establishment of social security systems in Tanzania. The study is based on literature of relevance, interviews and other existing social security systems. In this study a total of eight semi structured interviews were conducted with representatives from various Swedish international aid organisations, as well as a scientist operating at a university in Sweden. The theoretical framework in this study includes Social Progress Index as a tool to measure and analyze the well being of a country. The main findings in this study showed that social security systems in form of cash in hand is a simple and effective way to get people out of poverty. The results also include problems with international aid and the absence of a long term solution in fighting poverty. The main findings in this study contributes to a greater understanding of the importance of contextualization regarding social security systems. It also shows that Sweden as a welfare nation has an important role in international discussions concerning social protection. 

 • 1160.
  Wennberg, Isabelle
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Gunnarsson, Johanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Kärt barn har många namn: enhetschef, områdeschef, hemtjänstassistent: En kvalitativ studie om enhetschefens upplevelse av handlingsutrymme i den kommunala äldraomsorgen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vad gör en enhetschef och hur förhåller de sig till sin frihet att bestämma inom den egna verksamheten, det har denna studie fokuserat att besvara. Studien belyser enhetschefens handlingsutrymme inom den kommunala äldreomsorgens särskilda boenden. Detta undersöktes med en kvalitativ metod som bestod av intervjuer med fyra enhetschefer i en kommun i Sverige, empirin analyserades sedan med en innehållsanalys. Intervjun delades upp i tre teman: handlingsutrymme, prioriteringar och ledarskap. Resultatet har bearbetats utifrån valda teman för att besvara syfte och frågeställningar och analyserades utifrån teorierna Gräsrotsbyråkratin, The new public management och Situationsanpassat ledarskap. Resultatet visar att enhetschefens handlingsutrymme upplevs relativt stort angående att ta beslut på den egna verksamheten men att delaktighet i beslut på högre nivå är låg. Enhetschefens ledarskap begränsas av administrativa uppgifter, vilket leder till att de blir mer en administratör än ledare och blir mindre synlig i verksamheten och slutligen det enhetschefen väljer att prioritera får oftast vänta för att prioriteringar från andra högre uppsatta anses viktigare i organisationen. 

 • 1161.
  Westerberg, Kristina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Utveckling av kompetens och lärande i äldreomsorgen: Ett år med kompetensstegen i Umeå2008Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 1162.
  Westerberg, Kristina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Tafvelin, Susanne
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  The importance of leadership style and psychosocial work environment to staff-assessed quality of care: implications for home help services2014In: Health & Social Care in the Community, ISSN 0966-0410, E-ISSN 1365-2524, Vol. 22, no 5, p. 461-468Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Work in home help services is typically conducted by an assistant nurse or nursing aide in the home of an elderly person, and working conditions have been described as solitary with a high workload, little influence and lack of peer and leader support. Relations between leadership styles, psychosocial work environment and a number of positive and negative employee outcomes have been established in research, but the outcome in terms of quality of care has been addressed to a lesser extent. In the present study, we aimed to focus on working conditions in terms of leadership and the employee psychosocial work environment, and how these conditions are related to the quality of care. The hypothesis was that the relation between a transformational leadership style and quality of care is mediated through organisational and peer support, job control and workload. A cross-sectional survey design was used and a total of 469 questionnaires were distributed (March-April 2012) to assistant nurses in nine Swedish home help organisations, including six municipalities and one private organisation, representing both rural and urban areas (302 questionnaires were returned, yielding a 65% response rate). The results showed that our hypothesis was supported and, when indirect effects were also taken into consideration, there was no direct effect of leadership style on quality of care. The mediated model explained 51% of the variance in quality of care. These results indicate that leadership style is important not only to employee outcomes in home help services but is also indirectly related to quality of care as assessed by staff members.

 • 1163.
  Westerlind, Sara
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Kvinnojourerans verksamhet: en organisationsteoretisk studie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Våld mot kvinnor i nära relationer är ett av våra största samhällsproblem. För den utsatta finns det olika vägar att gå gör att få hjälp. En stark aktör som direkt hjälper de våldsutsatta är kvinnojourerna. Detta är en kvalitativ studie som har syftet att ta reda på hur kvinnojourers verksamhet ser ut, utifrån resurser samt hur deras realation till andra samhällsaktörer fungerar. Dessa frågor har sedan speglats mot den nyinstitutionella teorins isomorfism för att se på hur verksamheten kan styras och likriktas och hur det påverkar verksamheten. Utifrån förväntningar på kvinnojourernas arbete samt regleringar för bidragen kan en likriktningn anas, samt att kvinnojourerna därmed inte är fria i sitt utförande på liknande sätt som tidigare

 • 1164.
  Westerlind, Sara
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Kvinnojourernas verksamhet: en organisationsteoretisk studie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Våld mot kvinnor i nära relationer är ett av våra största samhällsproblem. För den utsatta finns det olika vägar att gå för att få hjälp. En stark aktör som direkt hjälper de våldsutsatta är kvinnojourerna. Detta är en kvalitativ studie som har syftet att ta reda på hur kvinnojourers verksamhet ser ut, utifrån resurser samt hur deras relation till andra samhällsaktörer fungerar. Dessa frågor har sedan speglats mot den nyinstitutionella teorins isomorfism för att se på hur verksamheten kan styras och likriktas och hur det påverkar verksamheten. Utifrån förväntningar på kvinnojourernas arbete samt regleringar för bidragen kan en likriktning anas, samt att kvinnojourerna därmed inte är fria i sitt utförande på liknande sätt som tidigare. 

 • 1165.
  Westman, Berith
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Forsgärde, Marianne
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Nygren, Lennart
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Gruppkultur som hinder och möjlighet för intervention vid samarbetssvårigheter. En studie bland social omsorgs- och vårdpersonal inom äldre och handikappomsorg.:  2003In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, no 1, p. 48-65Article in journal (Other academic)
 • 1166.
  Westman, Malin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Söderlund, Rebecca
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  "Relationen är mitt verktyg": Kuratorers upplevelse av samtal med individer med autism2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa intervjustudie fokuserar på hur kuratorer upplever samtal med individer som har autism, med fokus på förhållningssätt och relationer. Autism är en funktionsnedsättning som bland annat kännetecknas av begränsningar i social interaktion, verbal och icke-verbal kommunikation och repetitiva beteenden. Dessa begränsningar kan innebära en rad olika svårigheter i det dagliga livet, och att hjälpa dessa personer kan vara komplext. Professionella som möter dessa individer behöver därför kunskap om vad det innebär att leva med autism. Fyra kuratorer intervjuades, och materialet har analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Studiens resultat visar att relationen är viktig för samtalet, även vikten av att bygga och upprätthålla en relation. Vidare framkommer det att kuratorer upplever ett gott bemötande som ett viktigt förhållningssätt i mötet med individen.

 • 1167.
  Wibron, Anna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  "Som en fristad liksom..": - en uppsats om betydelsen för unga hbtq-personer av att ha ett fritidshäng.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar att majoriteten av unga hbt-personer mår bra, men ett större antal unga hbt-personer mår dåligt, än i gruppen unga i stort. Som ett led i att arbeta hälsofrämjande och identitetsstärkande med unga hbt-personer drivs s.k. fritidshäng . Syftet med studien är att undersöka betydelsen av sådana fritidshäng för unga hbtq-personers identitetsberättelser med fokus på hur en säker plats skapas och hur detta relaterar till identitet. Genom intervjuer med ungdomar som besöker fritidshängen framkommer att fritidshängets ramar, som byggs upp av strukturen, kravlöshet och ett varmt mottagande, tillsammans med vad besökarna tar med sig in i form av erfarenheter och egenskaper, gemensamt skapar ett tryggt rum. I detta trygga rum upplever besökarna att de vågar prova på olika identiteter, får definiera sig själva, men även kan slippa definiera sig. Med sig från fritidshänget tar de en känsla av familj, nya vänner, ett engagemang samt upplever att de mår bättre.

 • 1168.
  Wiik Järvelin, Nathalie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Roukachi, Farah
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Att vara familj, vän & förebild: En kvalitativ studie om integrationsassistenters arbete med ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar under asylprocessen2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim with this study is to examine and analyze how the employees at two residential care homes for unaccompanied refugee children work with the children during their pending decision for asylum in Sweden. The purpose is to gain insight into the employees’ daily work with the target audience and how they handle decisions with the children. The method to collect data is to carry 6 interviews with the employees at the residential care home. The interviews were semi-structured with purpose of letting the interviewee lead the content of the interview. The results of the interviews show that the employees have very varied types of duties within their profession. The employees must also maintain many different roles, for example family, teacher and friend. The employees do often have to face very difficult situations with the children during their wait for a residence permit decision. The result was analyzed with theories as Integration Theory and Coping theory. The conclusions of this study are that the employees at the residential care homes for refugee children have very multifaceted work tasks with a very important target group. The increased amount of unaccompanied refugee children and adolescents escaping to Sweden has led to a situation that the Swedish society haven’t had time to adjust to. Clarifying how the employees work and treat the unaccompanied children can contribute to spreading this knowledge to other community stakeholders.

 • 1169.
  Wiitavaara, Emma
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  How to contribute without assuming you have the ultimate solutions: Social workers’understanding of the relationship between their expertise and the involvement of the client and his family network regarding child protection social work2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This master-thesis examines the understanding among social workers regarding the relationship between their expertise and the involvement of the clients and their family networks regarding child protection social work. The participants consist of eight women age 26 to 62 working at a social service office in a smaller city in northern Sweden. Three of them works with investigation comprising assessments and five of them works with outpatient care with family treatment within child protection. The methods used are phenomenographic semi structured interviews and content analysis focusing on how the informants perceive things based on their lived experience and the living world. Main results shows that influence for the client is situational and at the same time negotiated in a tension between the images of the client as the expert yet alternatively as unable. The analysis showed three main themes; the client as an expert, influence for the client is situational and the function of the social worker. It further showed that the balance of relationship while also being the one doing the assessments is challenging. The importance of taking charge in the role by giving structure and a frame was also shown and empathy was found as the underlying basis to manage social work. It is important to not underestimate the professionalism of the client and his or her family network regarding their life situation. One conclusion is that it is important to go from accepting user involvement as a phenomenon to act upon it accordingly.

 • 1170.
  Wikström, Cecilia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Morin, Linnea
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Sexuellt våld mot kvinnor: En granskning av stöd och samverkan för kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld i en kommun i norra Sverige2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka insatser som kan erbjudas för kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld inom en kommun i norra Sverige. Vidare undersöker studien hur olika verksamheter samverkar kring sexuellt våld samt eventuella utvecklingsmöjligheter. Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med verksamheter som arbetar med kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld. Intervjuerna har sedan analyserats med analysmetoden grounded theory. Slutsatserna som framkommer i denna studie är att det finns samstämmighet bland informanterna om att det råder en generellt god samverkan. Det framkommer även att det finns utvecklingsmöjligheter i kommunikationen mellan informanternas verksamheter men även utveckling för gemensamma riktlinjer och styrdokument i arbetet med sexuellt våld.  

 • 1171.
  Wikström, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Ethnic and racial diversity in social work education: a study of curriculums in social work education in Sweden2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of the study presented is to investigate how ethnic and racial diversity is integrated into the literature and curriculum of social work programme in Sweden. The study is based on text analysis of curriculum development from the year 1967 – 2014. Sweden has had inflows of changing forms of migration, whereas 1970’s were dominated by labour-market immigrants, and later from 1980’s-2015’s by high inflows of refugee-immigrants.  These migration-flows impact on professional social work and challenge universities to enable the students to achieve theoretical and critical knowledge and skills needed to work for a sustainable future in an ethnic diverse population and clientele. The study raises questions about how development of content in Swedish social work programme has developed through the years in relation to a context of migration and professional claims of increasing social workers’ knowledge about ethnic and racial diversity. The study also raises questions about how ethnic relations are problematised, meaning what perspectives, what concepts, theories and practical methods are used in various time-periods to enable learning about ethnic diversity? Results show that course-content in terms of literature and other teaching material is poorly developed throughout the years, and ethnic and racial perspectives on social issues tend to be ‘side-lined’, thus not integrated into the general course-content. 

 • 1172.
  Wikström, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  "Hela världen på vår tröskel": lokala reaktioner på en utlokaliserad flyktingförläggning2008Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis describes, conceptualizes and analyzes local reactions to the establishment of a refugee center in a small, remote mining community in Malmliden, rural Sweden, in the early 1990s. The purpose of the study was to explore and describe the local and wider contexts in which the reactions took place and to understand reactions in relation to these contexts. The study combined qualitative interviews, participant observation and the analysis of texts from different sources: daily press, historical and policy documents. Twenty-seven persons were included in the interview study (nineteen respondents and eight key infor-mants). Interviews with the nineteen respondents (nine men and ten women) were based on a semi-structured interview manual and were carried out during the winter of 1993 and the spring of 1994. Theo-retical frames and concepts were chosen in an elaborative way that was suitable for the empirical findings that gradually developed. In short, theoretical considerations that focus on social and political processes of inclusion and exclusion, ethnic relations and categorizations and the interplay between the social and the individual frame the analysis. The analysis is more closely informed by perspectives on how the atti-tudes toward the asylum seeker (as an immigrant but also as a welfare-state client), as a representation of “the other”, are socially produced.

  This study revealed that the inhabitants had dual reactions to the localized refugee center in Malm-liden. The reactions could neither be characterised as positive nor negative. They were summarized as ambivalent and were expressed spatially and socially. The spatial aspects include a number of inhabitants’ positive experiences of the refugee center as something that brought vitality to the slumbering neighbor-hood, while others thought of the refugee center as something disturbing and displaced. The social aspects involved a number of inhabitant’s embrace of the refugee center and the asylum seekers, whereas others distance themselves from the center and the refugees. While some inhabitants were enriched by the con-tact with asylum seekers, others dissociated themselves from the refugees and other inhabitants who were involved with the refugee centre. Some of the reactions were expressed as resistance. These reactions were mostly expressed latently, toward the authorities or local Policy makers and not directly toward the refugees or the refugee center The inhabitants blamed the establishment of the refugee center and those employed there for the poor state of things because they represented symbols of change and uncertainty. Therefore, initially the resistance could not be understood as rooted in emotional antipathy toward refu-gees as a (ethnic) group or as individuals, but rather as resistance against a perceived intrusion into the neighborhood autonomy. However, the strategies of the inhabitants were avoidance of contact with the refugee center and the stigmatization of the refugees. Therefore, the actions of resistance resulted in a racialization of place and ethnic segregation. The dual reactions of the inhabitants were contextual, and in which local as well as national circumstances played a considerable role in shaping the inhabitants’ experiences. At both national and local levels, the attitudes and practices directed toward asylum seekers and refugees were ambivalent. The reasons for the local acceptance of asylum seekers were ambivalent, and in which both actions of solidarity and economic considerations came into play. An external circum-stance influenced expectations and reactions to the refugee center was an ambivalent refugee policy which aimed to integrate the asylum seeker with a normalized habitat but with an institutional framing, which clearly made the asylum seeker into a client. Another external factor was the welfare state position of the asylum seeker, as he or she was positioned in an ambivalent juridical, social and political position. The overall conclusion is that the positions of the asylum seekers in the neighborhood of Malmliden were further stressed as welfare state clients and not as ordinary neighbors. A concluding image is that the contextual ambivalent positioning of the asylum seekers was reflected in the way the inhabitants regarded the asylum seekers as others in the neighborhood community.

 • 1173.
  Wikström, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  The Swedish Welfare-State's unnoticed helpers-Local support to Asian Seasonal Migrant Berry-pickers in distress2015In: Arbeit, Migration und Soziale Arbeit / [ed] T. Geisen, M. Ottersbach, Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden , 2015, p. 395-413Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Every summer and fall, thousands of seasonal migrant workers travel cross the world to pick berries in Scandinavia, led by the expectations of returning to the nation of residency with an improvement of their financial situation. The processes behind the migration-movement and berry-industry’s import of workers must partly be viewed through the lenses of globalisation of capital opening up for a global labour-market, but which also enforces global division of economy in which levels of global inequality continues to be high. Through temporary berry-picking labour in Sweden the migrant workers struggle to make improvements of their living-standard in their country of residency, while they simultaneously solve a quest for labour which the Swedes are reluctant to do.

 • 1174.
  Wikström, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Unga kvinnor berättar om etablering2016In: Unga nyanländas etablering: verksamhetsexempel och ungas röster / [ed] Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, Stockholm: MUCF , 2016, p. 73-89Chapter in book (Other academic)
 • 1175.
  Wikström, Eva
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.
  Ahnlund, Petra
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Making Refugees Work?: Individualized Work Strategies in the Swedish Refugee Settlement Program2018In: Nordic Journal of Working Life Studies, ISSN 2245-0157, E-ISSN 2245-0157, Vol. 8, no S4, p. 47-65Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden and elsewhere, work strategies have gained greater significance in social policy, and now also in settlement programs for refugees. This article addresses the level of practice of the refugee settlement program in Sweden, which previously emphasized ‘support’ and ‘social responsibility’, but now emphasizes ‘activation’ and ‘individual responsibility’. Through an analysis of interviews and individual action plans, we investigate how activation is put into practice in the work activities of refugee settlement and how employment officials and refugees articulate and experience the role that activation plays in refugees’ integration processes. The conclusion drawn is that activation is a central feature, but it involves conditionalizing elements that are used as the means to emphasize ‘work’ as the route to integration and to keep the ‘less employable’ refugees activated. The activation techniques applied require refugees to demonstrate that they are taking responsibility for their integration process and for increasing their employability

 • 1176.
  Wikström, Eva
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Ahnlund, Petra
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Responsibilisation of refugees – discourses and practices in the Swedishsettlement programme for refugees2017Conference paper (Refereed)
 • 1177.
  Wikström, Eva
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Ghazinour, Mehdi
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Swedish experience of sheltered housing and conflicting theories in use with special regards to honour related violence (HRV)2010In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 13, no 2, p. 245-259Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  One aspect of violence against women and children is what is referred to as honour related violence. Honour related violence (HRV) is a form of violence which is now on the agenda in several countries as a violation of human rights. From 2002 the Swedish government started paying serious attention to this issue. The aim of this paper is to present the Swedish government programme dealing with HRV with special focus on sheltered housing as the prevalent measure to safeguard victims of HRV. Our results indicate that sheltered housing without doubt plays an important role for victims in the sense of providing short term safety. Notwithstanding the adequacy of sheltered housing as a means to provide support and safety, the outcome of the support is ambivalent in the long run. Our qualitative interviews of girls with previous experiences of staying at sheltered housing demonstrate the risk of the practice, turning one kind of control and isolation into another kind. The ambivalence of sheltered housing is further analysed in terms of conflicting logics of social work practices reflecting the Swedish conflicting discourses on HRV.

 • 1178.
  Wikström, Eva
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Mešić, Nedžad
  Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, Linköpings Universitet.
  Bärplockarna, utsattheten och de frivilliga krafterna2018In: Manifest för ett socialt arbete i tiden / [ed] Magnus Dahlstedt, Philip Lalander, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 251-266Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Skandaler kring bärplockningen har avlöst varandra. "Dåliga bärår" har vid upprepade tillfällen fått katastrofala konsekvenser för migrantarbetare från olika länder. I följderna av de strandsatta plockarnas utsatthet har de nationalstatliga ramarna för välfärdsstatens och det sociala arbetets ansvarstagande blottlagts. I det vakuum som uppstått till följd av bärindustrins oansvar och myndigheters ovilja, har frivilliga krafter trätt in och tagit ansvar för utnyttjade arbetares livs- och arbetssituation och agerat som välfärdssamhällets visselblåsare. Trots de initiativ som tagits för att undvika att liknande situationer upprepas, så pekar mycket på att den globala arbetsmarknadens risker för exploatering och det nationella välfärdssystemets sprickor gör att detta är ett problem som kommer att återkomma. Ett förväntat prisfall på bär föranleder frågan: vilka träder in för plockarnas sak när nästa kris är ett faktum?

 • 1179.
  Wimmerfjäll, Madeleine
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Lundström, Jennifer
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Ett liv i skuggan av den andre: En kvalitativ studie om att vara medberoende till en person med alkoholberoende2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om livet som medberoende till alkoholberoende. Vi har genom tidigare forskning och Scheffs teori kring uppslukande relationer undersökt fenomenet. Syftet med studien är att ta reda på vad det kan innebära att leva som medberoende för de olika personerna vi intervjuat, om barndomens eventuella påverkan på deras medberoende samt undersöka några olika behandlingsmöjligheter som finns i Sverige för medberoende personer. För att besvara syftet har kvalitativ metod använts, med fem stycken semistrukturerade intervjuer, varav tre stycken med medberoende personer och två med behandlare. Resultatet från våra intervjuer visar på att medberoende kan vara en väldigt komplex och svår livssituation att befinna sig i. Studien är tänkt att uppmärksamma medberoende för att ge en större inblick i vad det kan innebära och detta har vi tagit reda på genom våra intervjuer. Våra slutsatser är att medberoende personer kan likna varandra i hur de mår och agerar, men att det ändå är ett tillstånd som bygger på subjektiva upplevelser, vilket gör att varje person kan vara unik i sitt eget medberoende. 

 • 1180.
  Winberg, Kerstin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Supported Education och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: Om tillämpning av Supported Education för högre utbildning2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate the experiences of studying amongst people with a neuropsychiatric disability who received support from the model Supported Education, and people who did not get this support. Another purpose was to discuss if the model could be suitable for this group. The study also shows how some support options for this group were inspired by the support given to two other groups with disabilities. The research method had a narrative approach, where fourteen participants were asked to write a short reflective narrative about their experience of studying, with/without the support from Supported Education. The stories were analysed with narrative analysis. The result shows that the persons without support from the model used the family as their primary support, and that support from formal support givers was slow, especially before the participants could show that they had a diagnosis. The persons who received the support from the model were generally satisfied with the support they got, and did not emphasize the family as support givers in the same way. The analysis shows how it could me valuable to use Supported Education for people with a neuropsychiatric disability, not only because it helps them to study, but also helps them gain higher self-esteem through personal development.

 • 1181.
  Winberg, Kerstin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Bertilsdotter Rosqvist, Hanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Rosenberg, David
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Inclusive spaces in post-secondary education: exploring the experience of educational supports for people with a neuropsychiatric disability2018In: International Journal of Inclusive Education, ISSN 1360-3116, E-ISSN 1464-5173Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate the experiences of studying among people with a neuropsychiatric disability who received support from a Supported Education (SEd) programme, and people who did not receive this support. The research employed a narrative approach, where 14 participants with a neuropsychiatric diagnosis were asked to write a short reflective narrative about their experience of studying, with/without support from a SEd intervention. The results show that the persons without support from the model relied on their family as their primary support, and that support from formal support providers was not available prior to receiving a formal diagnosis. Those who received services from SEd were generally satisfied with the support they received, and did not emphasise the family as support givers in the same way. The study points to the importance of developing neurodiverse spaces, which can serve as transitional environments and that can help supported education models adapt to the needs of this group.

 • 1182.
  Winberg, Kerstin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Selander, Victoria
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Axelsson, Ellen
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Självskadehantering – en teoretisk behandlingsmodell: En studie om strategier och hanteringsmetoder vid självskadande beteende hos barn och unga2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det första syftet med denna studie var att genom intervjuer identifiera fungerande strategier för att kunna hantera eller bli fri från självdestruktivt beteende. Det andra syftet med studien var att formulera en idealmodell som teoretiskt sett kan minska benägenheten för självskadande. Idealmodellen grundar sig dels i teoretiskt material i form av tidigare utformade behandlingsmodeller för självdestruktivt beteende, samt empiriskt material i form av intervjuer. Sex intervjuer har genomförts med individer som tidigare har haft ett självskadebeteende men som numera kan hantera sitt självdestruktiva beteende. Intervjumaterialet har sammanställts och analyserats med hjälp av interventionsteorier. De olika strategier som informanterna använder är bland annat att sitta på sina händer, att göra hushållssysslor, rida, med mera. Den idealmodell som har formulerats syftar till att vara mer lättillgänglig än befintliga behandlingsmetoder, och kan därigenom utföras av exempelvis socionomer och utgår ifrån bland annat dialektisk beteendeterapi. Idealmodellen består bland annat av grupp- och individualterapi som ska hjälpa individer med ett självdestruktivt beteende att utforma strategier för att lära sig hantera det självskadande beteendet. Modellen är tänkt att implementeras med hjälp av olika instanser, bland annat skola och barn- och ungdomspsykiatrin, då målgruppen är barn och unga i grundskole- och gymnasieåldern.

 • 1183.
  Wissing, Johanna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Lindman Johansson, Josefiné
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Återerövrandet av det sociala livet och en drogfri identitet efter narkotikamissbruk: The recapture of social life and a sober identity after substance abuse2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är skriven på initiativ av Alkohol- och drogmottagningen i Umeå kommun. Syftet med studien är att undersöka hur före detta narkotikamissbrukare upplever omställningen till ett drogfritt liv. Enligt Socialstyrelsen finns uppskattningsvis drygt 100 000 personer med missbruk i något av samhällets vård- och behandlingssystem. I en studie påvisas mönster som innefattar att ett drogmissbruk leder till en avvikande identitet, som i sin tur leder till stigma. Vidare visar en annan studie att sociala relationer haft en stor betydelse där närheten till andra människor har varit en viktig beståndsdel för stöd och hjälp.Uppsatsen utgår från en abduktiv ansats och bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer där intervjuerna har bearbetats och analyserats med inspiration av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet i studien visar att processen innehåller mer än att bara sluta missbruka narkotika, den innefattar även ett omskapande av identiteten som tidigare karaktäriserats av missbruk. Detta förlopp är smärtsamt eftersom att ett fortsatt umgänge med aktiva narkotikamissbrukare är komplicerat eller i vissa fall, omöjligt. Istället krävs nya sociala relationer. Kontentan med studien är att övergången från en missbruksidentitet till en drogfri identitet är ångestladdat såväl som ambivalent och missbruksfria relationer är en betydelsefull del i återhämtningen från ett missbruk.

 • 1184.
  Währner, Julia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Rashid, Diana
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Styrkan är att vi alla är olika: En kvalitativ studie om frivilligt arbete i kvinnojouren2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur en kvionnojour arbetar samt vilka styrkor och begränsningar som finns inom verksamheten. Studien undersöker också vad som motiverar kvinnorna till att engagera sig i ideellt arbete. Undersökningen har en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer har genomförts med fem ideella jourkvinnor som är verksamma inom samma kvinnojour. Intervjuerna har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att kvinnojouren erbjuder insatser i form av samtalsstöd, rådgivning och skyddat boende. Kvinnojourens styrkor är jourkvinnornas personliga engagemang, deras tillgänglighet, möljligheten till anonymitet och god samverkan med kommunen. Begränsningar inom verksamheten är bristen på utbildningsmöjligheter, informationsutbyte mellan verksamheter samt kulturella och språkliga svårigheter. Resultatet visar att jourkvinnorna finner sin motivation till kvinnojourens arbete genom att synliggöra mäns våld mot kvinnor, få ett ökat socialt nätverk och känslan av att få något tillbaka. Vidare fann jourkvinnorna sin motivation i personliga och omgivningsfaktorer.

 • 1185.
  Wågberg, Ida
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  På tal om metadon: En diskursanalys av läkemedelsassisterad underhållsbehandling2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läkemedelsassisterad underhållsbehandling för opiatberoende har sedan 1966 bedrivits i Sverige, och har genom tiderna varit föremål för diskussioner och debatter. Syftet med denna studie är att granska hur debatten kring underhållsbehandling utformats i media och genom vilka aktörer. Det empiriska materialet består av texter från svensk storstadspress, under tidsperioden 2010-2013. Studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Analysen utgår från Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, och främst från dennes tredimensionella modell som innefattar textanalys, analys av diskursiv praktik samt social praktik. Genom textanalys granskas hur talarna uttrycker sig och vem som säger vad. Den diskursiva praktiken undersöks genom interdiskursivitet och intertextualitet, för att klarlägga vilka diskurser som förekommer samt hur de påverkar och influeras av varandra. Den sociala praktiken analyseras genom hegemoni och ideologi, för att se hur makt uttrycks och vilka eventuella konsekvenser det får för den sociala praktiken. De mest framträdande resultaten är att en tydlig medicinsk och politisk diskurs finns representerad i det empiriska materialet, samt att aktörer som uttrycker sig formulerar sina uttalanden så de i hög grad framställs som sanning. De aktörer som uttalar sig härstammar främst från expertpositioner, brukare uttalar sig i liten utsträckning. Debatten är snarare en kamp om vem som ska tillskrivas makt eller inte, snarare än huruvida behandlingen ska få tillstånd att existera. Diskussionen förs främst genom aktörens inställning till behandlingen, problem kopplade till behandlingen samt genom att motståndares argument smutskastas.

 • 1186.
  Wåger, Cecilia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Siklander, Tina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Alkoholism som sjukdom: En kvalitativ studie om behandlare och klienters inställning till alkoholism som sjukdomsbegrepp2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att kartlägga attityder till alkoholism bland behandlare samt klienter som har behandlats eller är i behandling för sitt missbruk. Fokus för denna kartläggning står i respondenternas benägenhet att betrakta alkoholism som sjukdom, vidare syftar uppsatsen även till att studera eventuella för- och nackdelar med detta. Empirin består av sex intervjuer, fyra med klienter och två med behandlare på två olika behandlingshem. Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att majoriteten av respondenterna ansåg att alkoholism var en sjukdom, de andra var ambivalenta kring begreppet men trodde ändå att det är ärftligt. Majoriteten av klienterna ställde sig positivt till att använda sjukdomsbegreppet i förhållande till sin behandling då de ansåg att det har hjälpt dem att hitta en väg till nykterhet. Behandlarna i sin tur var överens om att de måste respektera och vara ödmjuka inför klienternas olika attityder och vad de tror på är mindre viktigt så länge klienterna hittar ett sätt som fungerarför dem.

 • 1187.
  Zejnullahu, Art
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Arena Online - En mötesplats i ett socialt utsatt område2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett av Malmös mest problemartade områden är Seved i stadsdelen Sofielund. I Seved finns det en mötesplats som heter Arena Online där unga från Seved och hela Malmö spenderar stor del av sin tid på grund av brist på sysselsättning eller underhållning. Syftet med studien är att undersöka om kriminalitet förekommer på Arena Online samt hur kriminaliteten upplevs, definieras och förklaras utifrån Arena Onlines personal och besökare samt deltagande observationer. Syftet är även att besvara vilket inflytande kriminaliteten har på ungdomarna på Arena Online och hur detta karaktäriseras utifrån intervjuer samt deltagande observationer. I studien har en mikro-etnografisk studie utförts på Arena Online med hjälp av kvalitativa intervjuer, observationer samt gruppdiskussion. I resultatet framkommer det att Arena Onlines personal samt besökare upplever att kriminalitet förekommer. Detta i form av öppet narkotikabruk samt narkotikaförsäljning. Kriminella upplevs karaktäriseras av ett nonchalant beteende samt behov av att synas genom dyra materiella tillgångar samt yttre attribut. Samma beteende och bekräftelsebehov anses förekomma bland unga kriminella på Arena Online. Författaren kan inte generalisera slutsatserna i arbetet då resultaten grundar sig på enskilda personers empiri, upplevelser och syn på kriminalitet. Slutsatserna kan dock ge en indikation på hur människor på Arena Online upplever kriminalitet och en viss koppling mellan strävan efter ekonomiska statusmarkörer genom att erhålla “snabba pengar” genom kriminalitet.

 • 1188.
  Zerrander, Emmeli
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Robertsson, Hanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Socialsekreterares genusmedvetenhet vid utredningsförfarande avseende BBIC: En kvalitativ studie av socialsekreterares tankar och uppfattningar om genus i relation till föräldraskap2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar att undersöka hur socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar kan förhålla sig till faderskap respektive moderskap i utredningsförfarandet avseende BBIC. Vi genomförde en vinjettstudie via fokusgruppsintervjuer. I studien deltog åtta socialsekreterare, fyra personer i vardera fokusgrupp. Vinjetterna utgjorde grunden för intervjuerna och beskrev en typisk orosanmälan som socialtjänsten är van att hantera. Föräldrarna i vinjetten beskrevs med olika egenskaper och roller i familjen. Vinjetterna var likadana förutom att föräldrarna bytte roller. Vårt metodval möjliggjorde jämförelser hur socialsekreterarna förhöll sig till faderskap respektive moderskap, samt likheter och skillnader avseende bedömningar av föräldraförmåga. Vi fick även en exklusiv inblick avseende genusmedvetenheten på arbetsplatserna. Datamaterialet som vi samlade in analyserades utifrån en genus- och socialkonstruktivistiskt perspektiv där begrepp som genussystem, performativitet, teorier om kön och makt var återkommande. Resultatet av intervjuerna visade att socialsekreterarna upplever att de utgår från sin egen förförståelse och föreställning vid tolkande av egenskaper och föräldraförmågan hos föräldrar de möter i sitt dagliga arbete samt att samtliga socialsekreterare var överens om att de gör skillnad på mödrar och fäder. Studiens slutsats indikerar att socialsekreterarna upplevde att det fanns en brist på verktyg för att kritiskt reflektera kring genusperspektivet i utredningsförfarande avseende BBIC.

 • 1189.
  Zetterberg, Liv
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Tvingad till autonomi: en teoretisk analys av öppen psykiatrisk tvångsvård i SverigeManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  In earlier research about compulsory community care, two contradictions related to the legislation have been identified: First, compulsory community care (CCC) means both more and less autonomy for the patient. Second, it means that autonomous individuals are being coerced to autonomy. The aim of the article is to clarify the normative underpinning of the law in light of four perspectives of autonomy to that help understand the two contradictions.

  The first contradiction can be explained by the fact that the legislator operates with two different definitions of autonomy: liberalistic and bioethical. In a liberalistic perspective, CCC restricts the right to autonomy. From a bioethical perspective, CCC potentially increases autonomy since it may enhance or protect the future autonomy of the patient. According to this perspective, other values, like health and quality of life, can also motivate restriction of autonomy.

  The second contradiction can be explained by how the legislator confuses procedural with substantial conceptions of autonomy. Since the patient is not assumed to be incompetent, the patient is assumed to have procedural autonomy. At the same time, whether or not the patient’s will is accepted depends on the eventual outcome of the patient’s choice. If the patient refuses care, her opinion is not presumed authentic, which is an expression of a substantive conception of autonomy. The coercive care provided is supposed to re-install the patient’s substantive autonomy. When it comes to the practice of CCC, the patient is assumed to voluntarily accept the coercive elements. This means that the patient is also autonomous according to a substantive conception of autonomy. Since the objective of compulsory care is to enable the patient to accept care voluntarily and thus restoring her/his authentic opinion, the legal requisites for allowing and discharging from CCC are met at the same time.

  If compulsory community care is to be acceptable from a bioethical perspective, it must provide the patient with actual benefits or more autonomy. There is no research evidence that compulsory community works. Accordingly, it is hard to identify what benefits CCC provide that can trump the autonomy of the patient.

 • 1190.
  Zetterberg, Liv
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Tvångsvård i frihet: tillkomst, implementering och rättstillämpning av öppen psykiatrisk tvångsvård2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis aims to analyze compulsory community care (CCC) as a social and normative practice in different contexts in the Swedish welfare system. The research questions are:

  - How can the motives to introduce CCC in Sweden and other Western countries be understood?

  - What happens in and between psychiatric and social service organizations when CCC is implemented?

  - How are the legal rights of patients protected and what forms of social control of patients is discernible in written court decisions regarding CCC?

  - What normative positions regarding autonomy is the CCC legislation based on?

  - How can CCC be understood from steering, historic and power perspectives?

  The four first research questions corresponds to the four research studies included in the thesis and the fifth question relates to the material as a whole.

  The empirical material for the first study mainly consists of documents from the parliamentary process. For the second study, 15 interviews with employees in psychiatric and social services were conducted. For the third study, all written court decisions over a 6 month period (N=541) were investigated. In the fourth study, the analysis is primarily based on the current legislation and its history.

  Community care has already taken over most tasks of the old institutions. With the adoption of CCC, even the coercive measures are now formally found in community settings. CCC was adopted despite lack of evidence supporting its effectiveness. Although the policy process started in the aftermath of high-profile crimes, the government bill was focused on integration and rehabilitation with the stated intention to reduce coercive powers. While CCC entails an actual expansion of coercive powers, those coercive elements are downplayed in the bill. CCC allows for preventative restrictions on non-violent civilly committed patients. The CCC example shows that political steering is not something that automatically restricts discretion over the medical profession. Earlier political steering strategies had failed to reduce the excessive clinical use of use of temporary leave. The introduction of CCC meant that politicians adapted legislation to previously undesired practices.

  In psychiatric and social services, CCC is materialized as a physical object in the coordinated care plan. The interviewees talked about the template form for the coordinated care plan as almost synonymous with CCC. It helped clarify responsibilities and facilitated coordination between the organizations. These changes extended even beyond services for the targeted patients under CCC. The requirement of a coordinated care plan thus served as a political steering strategy for enhancing collaboration.

  In the written court decisions about CCC we found deficiencies in procedural fairness in all four requirements for a fair trial that were investigated: transparency, clarity, consistency and impartiality. For example, more than 99 % of the decisions were made in favor of the claims of treating psychiatrist and a substantial minority of courts routinely delegated decision-making authority to treating psychiatrists. The special provisions often involved surveillance controlling techniques. The control is mostly physical, because of the unique role of medication, but also spatial and temporal. Even though no formal coercive measures are allowed, the special provisions as controlling measures seem to have real impact on patients. CCC may therefore be understood as disciplinary power.

  A legal requisite for coercive care is that the patient oppose care. However, in practice it is assumed that a patient under CCC will accept the coercive elements (i.e. special provisions). The legal requisites for allowing and discharging from CCC are thus met at the same time. Restrictions of patient autonomy in the legislation is often motivated in terms of enhanced autonomy in the future, for example through avoiding relapse. Another rationale for the restriction of autonomy is to safeguard the health and quality of life of patients. There is no research evidence that compulsory community works. Accordingly, it is hard to identify what benefits CCC provide that can trump the autonomy of the patient.

 • 1191.
  Zetterberg, Liv
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Markstom, Urban
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Sjostrom, Stefan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Risk management or improving the life for the patient?: Court rulings concerning compulsory community care in Sweden2011In: Psychiatrische Praxis, ISSN 0303-4259, E-ISSN 1439-0876, Vol. 38Article in journal (Refereed)
 • 1192.
  Zetterberg, Liv
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Markström, Urban
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Sjöström, Stefan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Translating coercion policy into inter-organisational collaboration: the implementation of compulsory community care for people with mental illness2016In: Journal of Social Policy, ISSN 0047-2794, E-ISSN 1469-7823, Vol. 45, no 4, p. 655-671Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In 2008, compulsory community care (CCC) for people with severe mental illness was introduced in Sweden. CCC requires co-operation between psychiatric and social services, thus further complicating the longstanding difficulties with service coordination in the mental health field.

  This article investigates what happens when a new policy is introduced that assumes complex co-operation of two organisations bestowed with high degrees of discretion. The process of institutionalisation will be analysed in terms of how an idea is translated and materialised on local levels. This has been investigated by interviewing key informants within psychiatric and social services at three different locations.

  The implementation was perceived as relatively successful and occurred without major conflict. The main effect of the new legislation was improvement in the coordination of services, where designing a template form for a coordinated care plan was central. The inter-organisational discussions about service coordination that arose had a spill-over effect on services for other patient groups.

  In essence, respondents describe CCC as a pedagogical reform to promote the coordination of services, rather than a reform to increase coercive powers over patients. This raises concerns about the legitimacy of the reform.

 • 1193.
  Åberg, Frida
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Cottman, Anna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Ahmed, Fatme
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Vem tar ansvar för mig?: En kvalitativ studie om elevhälsan och anorexia nervosa2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 210 HE creditsStudent thesis
 • 1194.
  Åkerman, Josefine
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Wänstedt, Emma
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Arbetsmarknaden för tidigare kriminella personer: En kvalitativ studie om hur ett belastningsregister påverkar möjligheterna till ett arbete2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet i vår kvalitativa studie var att studera hur arbetsmarknaden, för tidigare kriminella personer, upplevs och hur ett belastningsregister påverkar möjligheterna för arbete. Våra tre frågeställningar berör upplevelser och erfarenheter hos våra fem intervjupersoner men besvaras också av relevant statistik. Vi har undersökt hur ett belastningsregister påverkar möjligheten att få ett arbete eller utbildning, hur tidigare kriminella försörjer sig om de inte återintegreras i arbetsmarknaden samt hur två organisationer har hjälpt våra intervjupersoner för att få en yrkesmässig återanpassning i samhället.

   

  Intervjuerna har genomförts på organisationerna Krami och KRIS som båda syftar till att hjälpa tidigare kriminella och/eller missbrukare. Krami är en statlig verksamhet där kommunen, Arbetsförmedlingen och Kriminalvården samarbetar vad gäller arbetsmarknad. KRIS är en kamratorganisation driven av tidigare kriminella/tidigare missbrukare och fungerar som en stöttepelare för att avstå från kriminalitet och missbruk.

   

  Resultatet av vår studie visade att belastningsregistret påverkar möjligheterna för att efter avtjänat straff/rehabilitering få ett arbete. Det påverkade också välmående och självkänslan hos våra intervjupersoner och resultatet visade också att båda organisationerna bistod med hjälp på ett tillfredsställande sätt.

 • 1195.
  Ålund, Paul
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Hillström, David
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Identitet i en digital tidsålder: Hur bilden skapar en identitet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När vi ser en annan människa börjar vi redan där kategorisera henne eller honom. Anledningen är att förenkla och att lättare kunna orientera oss i den sociala verkligheten. I vår studie har vi undersökt hur en sådan kategorisering eller identifikationsprocess ser ut när det första mötet sker via en bild.

  Studiens utgångspunkt var en kvalitativintervju med bilder som diskussionsunderlag fyra stycken personer deltog och fick försöka tillskriva en identitet till ett objekt i en bild. Totalt användes sex stycken bilder föreställandes olika typer av människor och händelser.

  Resultatet visar att identifikationsprocessen går igenom fyra faser med tillhörande underprocesser. Den första fasen ämnar till att ringa in vad som sker och hitta ett underlag för vidare personbeskrivning. I fas två börjar man tillskriva attribut på objektet baserat utifrån de erfarenheter man bär med sig. Fas tre är intressant för där formas objektet till att passa in i den beskrivning man valt och till det sammanhang som porträtteras i bilden. Fas fyra används inte alltid utan kan ses som en sista utväg om man inte känner sig bekväm med den identitet som vuxit fram.

 • 1196.
  Åman, Sofia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Åhman, Julia
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Rätt till kommunikation: En kvalitativ studie om Alternativ & Kompletterande Kommunikation med fokus på omsorgspersonalens erfarenheter2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Människor med kommunikationssvårigheter kan ges möjligheter till kommunikation med hjälp av Alternativ och kompletterande kommunikation, även kallad AKK. Att ha förmåga att kommunicera med sin omgivning, att göra sin röst hörd och att kunna uttrycka sina behov eller önskemål borde vara en självklarhet, men tyvärr är detta inte självklart för alla människor.Syftet med denna studie är att undersöka hur personal inom Stöd och Omsorg upplever metoder inom AKK samt dess inverkan på personer med kommunikationssvårigheter. Studien är kvalitativ och bygger på innehållsanalys med en induktiv ansats. Halvstrukturerade intervjuer är genomförda med fem intervjupersoner som har erfarenhet av personer med kommunikationssvårigheter. De som medverkat i studien arbetar som handledare, enhetschef och projektledare i stöd- och omsorg, inom lagen (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Resultatet visar att personal inom stöd- och omsorg tidigare inte haft kontakt med begreppet AKK och för vissa var det relativt nytt samt att många verksamheter använder sociala berättelser och tecken som stöd som hjälpmedel. Brukare som är i behov av AKK har utvecklats sedan man började arbeta kontinuerligt med det. Det som påpekats av handledare är att uppföljning och handledning är viktigt för att underhålla sin kunskap om AKK.

 • 1197.
  Öberg, Niclas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Nutti, Maria-Teresia
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Paula, Mönnig
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Kulturell Kompetens: Unga vuxna samers upplevelser av kulturell kompetens bland aktörer inom vården2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka betydelse av samisk kulturell kompetens hos ungavuxna samer i mötet med aktörer inom primärvård, specialistvård och socialtjänst.Tidigare studier visar att det förekommer ohälsa och bristande förtroende för vårdenbland samer. Den tidigare forskningen visar även att bristen på kulturell kunskap är ettproblem med hänsyn till den ständiga globaliseringen. Totalt genomfördes 5semistrukturerade intervjuer med unga vuxna samer som fick svara på frågor om kulturellkunskap i mötet med vården. Materialet analyserades därefter med hjälp av tematiskanalys. Studien visade att kulturell kompetens hos vårdpersonal var av stor betydelse förinformanterna. Majoriteten ansåg att de aldrig eller nästan aldrig hade fått mötavårdpersonal inom Sverige som hade kompetens eller kunskap om den samiska kulturen.Våra slutsatser är att konsekvenserna av detta visade sig vara ett lägre förtroende förvården, en känsla av exotifiering och att informanterna gärna undvek att berätta om sittsamiska påbrå.

 • 1198.
  Ögren, Johanna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Bergner, Lovisa
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Relationsbyggande under asylprocessen: En allians mellan boendepersonal och ensamkommande barn?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På grund av den rådande flyktingkrisen har antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige ökat dramatiskt under de senaste åren. Syftet med denna studie var att undersöka hur boendepersonal upplevde relationen till ensamkommande barn utifrån ett alliansperspektiv. Detta undersöktes genom en kvalitativ studie där fyra semi-strukturerade intervjuer genomfördes med boendepersonal från två olika HVB för asylsökande ensamkommande barn. Empirin analyserades sedan genom en kvalitativ innehållsanalys. Huvudresultatet för studien visade att boendepersonalen upplevde att relationen till barnen var komplex då ett flertal faktorer inverkade på relationsbyggandet. Allians visade sig vara ett användbart begrepp utifrån vissa aspekter men kunde inte beskriva relationen i sin helhet.

 • 1199.
  Ögren, Kenneth
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Sjöström, Stefan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Bengtsson, Nils-Olof
  Lobotomins okända historia: kvinnor, barn och idioter opererades2000In: Läkartidningen, Vol. 97, no 30-31, p. 3395-3398Article in journal (Other academic)
 • 1200.
  Öhlund, Caroline
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Holmér, Malin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  När familjehemssekreterare talar om umgänge: en diskursanalys2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När barn av olika anledningar inte kan bo kvar hos sina biologiska föräldrar hamnar de flesta inom samhällets vård under heldygnsinsats. Den vanligaste formen av heldygnsinsats är i dagsläget vård i familjehem. När barn placeras i familjehem får barnet en egen socialsekreterare och familjehemmet får en annan, denne kallas för familjehemssekreterare. Familjehemssekreteraren deltar vid överväganden av familjehemsvården och har ett visst inflytande i umgängesfrågor. Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för vad familjehemssekreterarna anser om umgänge mellan de biologiska föräldrarna och barn placerade i familjehem enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) utifrån principen om barnets bästa. Genom intervjuer baserade på vinjetter med fem familjehemssekreterare och en familjehemsgruppschef verksamma på två olika socialkontor ämnade denna studie att finna diskurser om umgänge. Resultaten visar två diskurser rörande umgänge: diskursen om umgänge som en självklarhet och diskursen om umgänge utifrån barnets behov. Empirin analyserades med stöd av anknytningsteorin och teorin om handlingsutrymme.

2122232425 1151 - 1200 of 1207
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf