umu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 1611
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Bergh, Pontus
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE).
  Thorgren, Sara
  Luleå teknikska universitet.
  Wincent, Joakim
  Luleå tekniska universitet.
  Trust and self-efficacy in formal learning networks: the effects on entrepreneurs’ capacity to act upon business opportunities2012In: International Journal of Innovation and Learning, ISSN 1471-8197, E-ISSN 1741-8089, Vol. 12, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In efforts to promote better realization of business opportunities, government support of formal policy led learning networks among entrepreneurs has been a popular approach world-wide. This article uses survey data from 109 entrepreneurs who took part in formal learning networks to examine how trust in network partners influences the capacity to act upon business opportunities for entrepreneurs. Further, we examine how this influence is moderated by the entrepreneurs’ own self-efficacy. Our results support a positive relationship between developing trust in other networking entrepreneurs and the capacity to act upon business opportunities. Self-efficacy was found to moderate this relationship. For entrepreneurs with low self-efficacy, results support an inverted U-shaped relationship, with the greatest outcomes reached with an intermediate level of trust. For entrepreneurs with high self-efficacy, a positive linear relationship is supported. We discuss implications for further research on trust and realization of opportunities, and for learning network policy.

 • 152.
  Berglund, Andreas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Mellenius, Erik
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Mätinstrument: Kundnöjdhet: – Att jämföra image, förväntningar och upplevelser i modebutiker2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel:     Mätinstrument: Kundnöjdhet – Att jämföra image, förväntningar och upplevelser i modebutikerSyfte:Syftet är att undersöka de förväntningar om nöjdhet som kunder baserar enbart på en varumärkesmix. Vilka aspekter av ett butiksbesök dessa varumärkesbaserade nöjdhetsförväntningar framförallt rör, hur nöjda kunderna förväntar sig att bli med dessa aspekter och huruvida nöjdhetsförväntningarna infrias vid ett besök i en butik som har en specifik varumärkesmix. Som ett delsyfte undersöks vad i ett butiksbesök som är viktigt för de deltagande konsumenterna när de handlar kläder.Metod:Vi valde att använda oss av en kvantitativ metod där vi intervjuade 111 kvinnliga respondenter om vad de tyckte var viktigt, vilka förväntningar en varumärkesmix skapar samt hur nöjda de var efter ett besök vid dammodeavdelningen på Åhléns i Umeå. Vi utgick från ett deduktivt angreppsätt med befintliga teorier som stöd för våra frågeställningar. Resultat/slutsatser:Resultaten från vår studie ger en inblick i vilka dimensioner som kvinnliga konsumenter förväntar sig bli nöjda med i en modebutik. Våra resultat visar även hur det skiljer sig mellan respondenternas förväntade nöjdhet och upplevda nöjdhet på dimensionerna.Slutsatserna som kan dras utifrån studien är att varornas kvalitet är den aspekt där förväntningar påverkas allra mest av varumärkesmixen. Bland egenskaper i butiken är väntetid för service och miljöaspekter det som påverkas mest. Sökord:Förväntning (expectation), nöjdhet (satisfaction), image, varumärken.Omfång, sidor:68 sidor + 3 bilagorAntal ref/källor:13 Böcker, 44 Artiklar och Forskningsrapporter, 4 Internetkällor.

 • 153.
  Berglund, Ante
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Andersson, Mårten
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Kostnadsallokering i statliga myndigheter: En studie om myndigheter och näringsverksamhet2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan många år har kritik riktats mot statliga myndigheters konkurrensbegränsande effekt på de fria marknaderna. Både Konkurrensverket och privata aktörer på marknaden anklagar myndigheterna för att subventionera sina konkurrensutsatta tjänster med skattemedel. Rapporter från Statskontoret och Konkurrensverket föreslår att statliga myndigheter borde förbjudas att bedriva verksamhet på konkurrensutsatta marknader. Påståendet att myndigheterna finansierar sin verksamhet på den fria marknaden med skattemedel, grundar sig i att de finansieras både av privata kunder och skattebetalare. Myndigheterna skall vid prissättning av sina konkurrensutsatta tjänster, i normala fall tillämpa full kostnadstäckning, vilket innebär att de varken borde göra vinst eller förlust på försäljningen. Enligt gällande förordningar skall myndigheter särredovisa verksamheterna för organisationens olika finansieringskällor. För att kunna göra denna särredovisning måste myndigheterna också göra kostnadsfördelningar av deras gemensamma kostnader. Eftersom olika kostnadsallokeringsmetoder är mer eller mindre rättvisande, finns viss risk för att kostnaderna fördelas skevt mellan de olika verksamheterna. Då full kostnadstäckning gäller för myndigheternas konkurrensutsatta verksamhet, har denna kostnadsfördelning stor betydelse för prissättningen av tjänsterna. De kan med andra ord konkurrera på marknaden med låga priser om kostnadsfördelningen är skev och den skattefinansierade verksamheten får bära för stora kostnader. Ovanstående resonemang har medfört att vi med vår studie vill besvara följande fråga; Hur väljer statliga myndigheter med både anslags- och avgiftsfinansierad verksamhet att fördela sina gemensamma kostnader? Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka hur myndigheterna fördelar sina indirekta kostnader, samt varför de hanterar dem på det sättet.

  Vi har valt att utföra denna studie med ett induktivt angreppssätt, då forskningen inom det specifika ämnet är väldigt begränsad. Trots valet av ett induktivt angreppsätt arbetar vi i studien med en positivistisk kunskapssyn, då vi under intervjuerna och vid bearbetningen av dem försökt vara så objektiva som möjligt. I den teoretiska referensramen har vi till en början redogjort för de olika förordningar och rekommendationer som myndigheterna följer vid prissättning och kostnadsallokering. Vidare har vi beskrivit traditionella kostnadsallokeringsmetoder och kalkyleringsmodeller. Av kalkyleringsmodellerna har tonvikten lagts på självkostnadskalkyler.

  Undersökningsmetod för studien har varit kvalitativa semi-strukturerade telefonintervjuer. Valet berodde även här på att ämnet är relativt outforskat, varför vi behövde samla information med stor bredd. Telefonintervjuerna har genomförts med fem myndigheter, SMHI, Skogsstyrelsen, SCB, Jordbruksverket samt Lantmäteriet. De olika respondenterna har fått redogöra för hur deras respektive myndighet sköter sin kostnadsallokering, samt varför de hanterar den på det sättet.

  Slutsatserna vi dragit är att de olika myndigheternas kostnadsallokeringsmodeller ser väldigt olika ut till uppbyggnaden. Samtliga myndigheter anser dock att de använder den modell som passar just deras organisation bäst. Vidare har vi konstaterat att de alla använder självkostnadskalkylering av något slag, och framförallt påläggskalkylering. Någon myndighet använde dock metoder som kan liknas vid andra självkostnadsmodeller. Värt att nämna är också att ingen av de intervjuade myndigheterna såg kostnadsallokering som ett problem i organisationen. De anser sig varken ha svårt att identifiera sina gemensamma kostnader eller problem att tolka de reglementen som påverkar deras kostnadsallokering.

 • 154.
  Berglund, Johan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Jonsson, Christopher
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Teknisk Analys: Hur påverkar marknadsförhållanden valet av investeringsstrategi?2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag äger drygt 7 miljoner svenskar någon typ av värdepapper. Dessa handlas av två typer av investerare, den aktiva och den passiva. Den aktiva investeraren köper och säljer sina värdepapper mer frekvent för att dra nytta av dess upp och nedgångar, jämfört med den passiva investeraren som köper värdepappret på lång sikt.

  En aktiv investerare analyserar ständigt marknaden och dess utveckling, försöker utläsa historiska mönster för att förutspå hur framtiden kommer att utveckla sig. Att studera historiskt kursdata för att förutspå framtida mönster kallas teknisk analys . Två vanligt förekommande analysmetoder inom teknisk analys är glidande medelvärde och Relative Strength Index. Glidande medelvärde försöker utläsa trender från den volatila marknaden, där investeraren handlar aktien när denna trend förändras. Relative Strength Index är en momentumindikator, där investeraren handlar när aktien är "överköpt" eller "översåld".

  Den passiva investeraren tror mer på ett långsiktigt sparande, med ett köp för att sedan hålla på tillgången och låta tiden eliminera de kortsiktiga rörelserna på marknaden, buy and hold.

  Dessa tre investeringsmetoder; buy and hold, glidande medelvärde samt Relative Strength Index kommer författarna genom att sätta upp tydliga och objektiva handelsregler studera och analysera för att svara på syftet och problemformuleringen av studien.

  Hur väl fungerar de olika investeringsmetoderna? Kan metodernas resultat variera beroende av det rådande marknadsklimatet? Har börsvärdet någon påverkan på vilken metod som fungerar bäst?

  Författarna har med en positivistisk kunskapssyn och ett deduktivt angreppssätt genomfört en kvantitativ undersökning på 30 aktier från listorna Large Cap, Mid Cap samt Small Cap från Stockholmsbörsen OMX. De data som har insamlats och studerats sträcker sig över en period på tio år, 2001-2010. Den teoretiska referensram som ligger till grund för studien är i huvudsak två teorier vilka är varandras motpoler, den effektiva marknadshypotesen och teknisk analys. Den här studien kommer genom statistiska tester försöka besvara författarnas problemformulering och syfte.

  Resultaten som författarna har kommit fram till är att teknisk analys ibland fungerar bra, och ibland fungerar sämre. Att den effektiva marknaden tenderar att vara ett mer dynamiskt begrepp och att marknaden är mer eller mindre effektiv vid olika tidpunkter öppnar upp för användningen av teknisk analys. De resultat som går att utläsa från den multinomiala logistiska regressionen indikerar på en handelspolicy implikation, då förändring i avkastning är statistiskt signifikant vid val av metod. Resultaten visar att en investerare som tror på en uppåtgående trend bör använda en passiv buy and hold strategi. Däremot om investeraren har en framtidstro om negativ avkastning bör investeraren välja teknisk analys och en aktiv investeringsstrategi i form av glidande medelvärde eller Relative Strength Index.

 • 155.
  Berglund, Jonas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Dahlberg, Per
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Snabbare, bättre.2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den största delen av forskningen inom projekthantering är koncentrerad till stora företag och projekt, däremot finns det mindre forskning utförd på små företag. I denna uppsats har vi studerat projekthanteringen i North Kingdom; en liten kreativ digital byrå med 17 anställda. Genom intervjuer med projektledaren har vi studerat hur deras projekt ”Get the Glass”, ett webbaserat spel, genomförts med fokus på dess tidsplanering och budgethantering utifrån följande problemställning:

  Hur inverkar ett litet svenskt kreativt företags tidsplanering och budgethantering på ett kort, komplicerat och kreativt projekt?

  Studiens huvudsyfte är att skapa förståelse för hur ett litet svenskt kreativt företag arbetar i ett kort komplicerat projektarbete med fokus på projektets tidsplanering och budgethantering. Som delsyfte ser studien över North Kingdoms arbete med budgethantering och tidsplanering med avsikten att undersöka på vilka sätt dessa delar av projektarbetet kan göras enklare och effektivare.

  Uppsatsen har genomförts med en hermeneutisk syn på kunskap och med en abduktiv vetenskapsteoretisk metod där förståelse för teori och empiri vuxit fram tillsammans. Teoriinsamlingen fokuserades på projekts tidsplanering och budgetering, där ett verktyg inom respektive område lyfts fram; Critical Chain samt budgetverktyget ABC.

  Studien visade att projektets tidsplanering och budgethantering till stor del styrdes av medarbetarnas kreativa skapande. Detta innebar att arbete med tidsplanering och budget skedde ostrukturerat och ändrades allteftersom projektet fortskred. Trots att projektet inte var klart till utsatt deadline ansågs det som lyckat på grund av dess kreativitet och idérikedom. Vi fann dock att den ostrukturerade planeringen hade en något negativ inverkan på projektet, och att verktygen Critical Chain och ABC kan vara alternativ för att förbättra denna. Slutligen såg vi även en möjlighet att underlätta och effektivisera North Kingdoms projektarbete genom att använda en mer projektanpassad mjukvara. ”Get the Glass” planering och budget utfördes i kalkylprogrammet Excel, vilket inte kan ses som en optimal mjukvara för detta. Uppsatsen avslutas därför med att tre stycken mjukvaruprogram, specifikt utformade för projekthantering, lyfts fram som alternativ för North Kingdom; Omniplan, Basecamp och Merlin.

 • 156.
  Berglund, Åsa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Persson, Katarina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Revision - Plikt vs. avskaffande: En kvalitativ studie om sambandet mellan revision och förtroendet sett ur kreditgivarnas perspektiv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problembakgrund: Som det ser ut idag är alla aktiebolag tvungna att ha en kvalificerad revisor. Regeringen beslutade den 7 september 2006 att göra en utredning om reglerna för revision i små företag (dir. 2006:96). Slutbetänkande lämnades i september 2007 och i början av 2008 presenterades sedan ett förslag om begränsad revisionsplikt, Avskaffandet av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32).

   

  Problemformulering:

  1. Hur påverkar revision kreditgivarens förtroende för SME:s redovisning?

   

  2. Hur kommer avskaffandet av revisionsplikten att påverka kreditgivarna och kreditgivningsprocessen?

   

  Syfte: Studien utgår från tre delsyften, det första syftet är att skapa förståelse för revisionens betydelse för trovärdigheten i SME:s ekonomiska redovisning, samt att förutsäga hur kreditgivarnas förtroende kan påverkas av huruvida bolag i framtiden väljer eller inte väljer revision. Det andra syftet är att beskriva den personliga relationens betydelse i förhållande till den ekonomiska redovisningen i bankernas relation till företagen. Till sist diskuterar vi hur kreditgivningsprocessen kan komma att påverkas vid ett avskaffande.

   

  Metod: En kvalitativ metod användes för att besvara vår frågeställning. Vid val av relevanta teorier utgick vi främst ifrån litteratur i form av vetenskapliga artiklar och böcker. För insamling av det empiriska materialet genomfördes fem intervjuer med respondenter från olika banker. Intervjuerna syftade till att ge författarna svar på frågor om hur bankerna ställer sig till avskaffandet av revisionsplikten.

   

  Slutsats: Den slutsats vi kommit fram till är att om det nya lagförslaget, avskaffandet av revisionsplikten, går igenom kommer bankerna fortsätta att kräva reviderade bokslut av företag om de ska beviljas kredit på deras banker. Ett reviderat bokslut skapar enligt bankerna trovärdighet för företaget vilket leder till att kredit beviljas. För att en bank ska få förtroende för ett företag krävs det långa relationer och god ordning i bokföringen. Vi har funnit förtroendets påverkan vid kreditgivning väldigt stor, eftersom banken kan neka en kredit om inte förtroende finns även om förtaget har en reviderad redovisning. Bankernas krav på fortsatt revision kan för företagen innebära att de i stor utsträckning inte kommer att kunna ”nyttja” den nya regeln i alltför stor utsträckning. Den ekonomiska fördelen som lagförslaget skulle medföra kan komma att utebli för många berörda företag då ett slopat revisionskrav istället kan medföra högre räntekostnader.

 • 157.
  Bergqvist, Caroline
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Destinationsattributens betydelse för valet av destination: - En studie om Svensk golfturism2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Studien avser att ge en förståelse för golfspelares beslutsprocess vid valet av golfbana vid en golfresa. Studien fokuserar framförallt på att identifiera de attribut på en golfdestination som golfspelare värderar och som påverkar deras beslut gällande vilken golfbana de ska spela på under sin golfresa. Studien omfattar både beslutet att besöka en golfbana för första gången och beslutet att återbesöka en golfbana.Studien visar att respondenterna värderar attributen olika beroende på vad motivet och syftet med golfresan är, vilket innebär att beslutsprocessen kan skilja sig från beslut till beslut. Detta innebär att det bara är attributen som respondenterna har som krav som alltid påverkar beslutet. De övriga attributens betydelse kan skilja från beslut till beslut. Jag kan konstatera att respondenterna har vissa krav på en golfbana vilka påverkar valet av golfbana. Dessa kan kategoriseras som: golfbanans utformning, golfbanans kvalitet och övriga attraktioner. Vidare påverkas valet av golfbana av golfspelarnas motiv med resan eftersom attributen på en destination måste uppfylla motivet med resan. Respondenterna väljer inte en golfbana som inte har de attribut som krävs för att uppfylla motivet med resan. Studien visar också att respondenterna inte är fullständigt medvetna om deras beslutsprocess när de väljer golfbana. De har inte en full förståelse för vilka faktorer som påverkar deras beslut.

 • 158.
  Bergqvist, Caroline
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Arvidsson, Linda
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Kommunicera värderingarna och värdera kommunikationen2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Organisationskultur har länge varit föremål för en mängd studier då den anses ha en stor påverkan på organisationerna. En organisations värderingar är en del av dess kultur och värderingarna sägs ha många positiva effekter på organisationen. Organisationsvärderingar hjälper organisationens medarbetare i deras handlande och det är därför möjligt att styra organisationen och dess agerande genom värderingarna. Organisationsvärderingarna kan också bidra till att göra organisationen mer effektiv på så sätt att de gör att alla i organisationen fokuserar på rätt saker, vilket i sin tur leder till goda resultat. En förutsättning för att detta ska ske är att organisationens medarbetare känner till värderingarna och för att de ska göra det så måste värderingarna kommuniceras till dem. Det finns dock både hinder och möjligheter i kommunikationen som kan göra det mer eller mindre lätt att göra medarbetarna medvetna om värderingarna. Slutsatsen av detta är att det i organisationer både är viktigt med värderingar och en bra kommunikation av dessa.

  Det finns en mängd studier på organisationskommunikation. Dessa studier avser oftast kommunikation mellan medarbetare av samma organisation. Däremot finns det inte så många studier på kommunikation i franchisesystem, där kommunikationen sker mellan företag; franchisegivarens och franchisetagarnas företag. Det finns alltså ett behov av studier på detta område. Vårt syfte med det här arbetet är därför att få en förståelse för hur kommunikationen av värderingarna ser ut i franchisesystem och vilka faktorer som har en positiv eller negativ påverkan på kommunikationen. Vi vill även se om franchisesystemens kommunikation skiljer sig från hur butikskedjor kommunicerar sina värderingar. För att komma fram till detta har vi gjort en kvalitativ intervjustudie där vi intervjuat fyra franchisetagare med butiksverksamhet samt fyra butikschefer som arbetar för butikskedjor. Intervjuerna har vi sedan analyserat utifrån teorier inom värderingar och kommunikation.

  Vår studie visade på fler likheter än skillnader mellan franchisesystemens och butikskedjornas kommunikation av värderingarna. Den främsta skillnaden vi fann i kommunikationen var att det oftast är den närmaste chefen som står för kommunikationen av organisationsvärderingarna i butikskedjorna medan kommunikationen i franchisesystemen ofta sker direkt från ledningen. Vidare kunde vi identifiera ett hinder som förekommer i butikskedjorna men inte i franchisesystemen. Det hindret är att kommunikationen av värderingarna ofta sker i flera led i butikskedjorna men inte i franchisesystemen. I övrigt är kommunikationen väldigt lik. Kommunikationsöverskott utgör ett hinder i vissa av franchissystemen och butikskedjorna, medan förenklat språk i kommunikationen, feedback, effektivt lyssnande från franchisegivarnas respektive chefernas sida samt meningsskapande genom dialog alla utgör möjligheter i kommunikationen. De medel som används för att kommunicera värderingarna är främst intranät, e-mail och möten.

 • 159. Bergström, Clas
  et al.
  Eisenberg, Theodore
  Sundgren, Stefan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Secured debt and the likelihood of reorganization2002In: International Review of Law and Economics, ISSN 0144-8188, Vol. 21, no 4, p. 359-372Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Theory suggests that secured creditors may increasingly oppose a debtor's reorganization as the value of their collateral approaches the amount of their claims. If reorganization occurs and the value of the firm appreciates, the secured creditor receives only part of the gain. But if the firm's value depreciates, the secured creditor bears all of the cost. Secured claimants, thus, often have more to lose than to gain in reorganizations. This study of Finnish reorganizations filed in districts that account for most of the country's reorganizations finds that creditor groups most likely to be well-secured are most likely to oppose reorganization. We also find a negative correlation between how well-secured banks and other institutional lenders are and the likelihood of a confirmed reorganization plan. Limiting the priority of secured debt might stimulate reorganizations.

 • 160. Bergström, Clas
  et al.
  Eisenberg, Theodore
  Sundgren, Stefan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Wells, Martin T.
  The fate of firms: Explaining Mergers and Bankruptcies2005In: Journal of Empirical Legal studies, ISSN 1740-1453, Vol. 2, no 1, p. 49-85Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Using a uniquely complete data set of more than 50,000 observations of approximately 16,000 corporations, we test theories that seek to explain which firms become merger targets and which firms go bankrupt. We find that merger activity is much greater during prosperous periods than during recessions. In bad economic times, firms in industries with high bankruptcy rates are less likely to file for bankruptcy than they are in better years, supporting the market illiquidity arguments made by Shleifer and Vishny (1992). At the firm level, we find that, among poorly performing firms, the likelihood of merger increases with poorer performance, but among better performing firms, the relation is reversed and chances of merger increase with better performance. Such a changing relation has not been detected in prior merger studies. We also find that low-growth, resource-rich firms are prime acquisition targets and that firms’ debt capacity relates negatively to the likelihood of a merger. Debt-related variables, leverage and secured debt, play an especially prominent role in distinguishing between which firms merge and which firms go bankrupt.

 • 161.
  Bergström, Frida
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Nilsson, Malin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Inside-out: En studie om intern varumärkesutveckling2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I och med att marknader blir allt mer mättade och produkter allt mer homogena blir pressen större på företagen att genom sin kundinriktade personal tillföra ett mervärde till produkterna. Detta ökar det totala värdet för kunden och särskiljer ett företag från dess konkurrenter. I och med att personalen blivit en allt viktigare resurs har intern marknadsföring fått en mer central roll i det strategiska ledarskapet. Genom en väl planerad och genomförd intern marknadsföring kan ett företag sprida information och kommunicera med de anställda, stärka humankapitalet genom exempelvis kompetensutveckling och nyttja motiverande system för att ge personalen incitament att prestera enligt sin fulla potential.

   

  I samband med att ett företag utvecklar nya projekt eller idéer är interna marknadsaktiveter nödvändiga för att kunna förankra dessa bland personalen, innan de presenteras för den externa marknaden, företagets kunder. Det finns i dagsläget inga generella strategier för hur intern marknadsföring bör utformas som går att applicera på olika företag i olika branscher. Av den anledningen är det vanligt att företag brister i genomförandet med sina interna marknadsföringsåtgärder vilket kan få förödande konsekvenser. Om inte företag lyckas sälja in sina idéer till sina anställda kan de heller inte förvänta sig helhjärtade satsningar av dem i arbetet med dessa. Internt stöd är således en grund för extern framgång.

   

  Denna studie har genomförts på uppdrag av Företaget och syftar till att utreda vilka brister som återfinns i Företagets interna marknadsföring och vad som föranleder dessa problem, för att vi ska kunna framställa förslag på förbättrande åtgärder.  Dessa förslag har sitt ursprung i en teoretiskt baserad och analyserad kvantitativ studie bland Företagets butikspersonal samt en kvalitativ studie som innefattar två av Företaget butikschefer. Vi har även mottagit information från huvudkontoret via Kontaktpersonen.

   

  Företaget upplever svårigheter med att förankra projekt internt bland sin butikspersonal och upplever ett bristande engagemang och förståelse för exempelprojektet Varumärket från en betydande andel butiker. Vi är övertygade om att grunderna till dessa problem går att återfinna inom ramen för intern marknadsföring. För att lättare kunna studera detta problem har vi delat upp det breda ämnet intern marknadsföring i mindre fragment som är lättare att undersöka och ger en bättre helhetsbild av Företagets olika problemområden. Eftersom Företagets butiksanställda är deras operativa enhet mot kund anser vi att dessa individers åsikter och uppfattning är av stor vikt att tillvarata för att kunna förbättra situationen.

   

  Vår studie uppdagade flera problemområden inom Företagets interna marknadsföring. Bland annat brist på delaktighet, motivation och kunskap hos butikspersonalen. Men vi ser inga problem att Företaget i framtiden ska kunna lyckas utveckla och förankra nya projekt och idéer internt bland sina anställda. Vi har utvecklat en modell där nyckelorden är delaktighet och feedback från butiksanställda. När butikspersonalen får delta i hela utvecklingsprocessen av nya idéer och projekt, kommer de att vara redo att möta kunden på ett engagerat och kompetent sätt vid extern release av nyheterna.

 • 162.
  Bergström, Frida
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Thorneus, Marie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  SKÅL!: -Social, Kvalitet, Angiven smak och Läget, bidragande faktorer till en lyckad lansering på den svenska ölmarknaden2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Produktlansering är en utmaning för företag som verkar på dagens väletablerade marknader där produkterna i hög grad betraktas som homogena. Konsumenternas beslutsprocess skiljer sig med avseende på produktens karaktär och eftersom lanseringen till stor del avgör produktens framgång ställs höga krav på företagen. Lanseringsstrategier måste anpassas efter rådande omvärldsförhållanden, konsumentens preferenser och produktens egenskaper för att uppnå önskad genomslagskraft.

   

  Studien har genomförts på uppdrag av Spendrups med avsikt att utforma en strategi för lyckad lansering av produkter på den svenska ölmarknaden. Öl är en produkt som generellt betraktas som homogen, vilket innebär att aktörer på ölmarknaden måste tillföra mervärden till sin produkt för att positionera ölet i konsumentens medvetande. Vi vill belysa komplexiteten vid marknadsföring av öl då existerande lagar, regler och restriktioner begränsar kreativiteten hos företagen. Ölkonsumenter har visat sig vara svåra att nå med traditionell marknadsföring då öl tillhör kategorin ”low involvementprodukter” vilka inte kräver vidare eftertanke från konsumenten innan köpet. Det faktum att ölkonsumenten inte tycks uppfatta marknadskommunikation försvårar för företagen att skapa medvetenhet kring nya produkter och differentiera dem från konkurrerande varumärken.

   

  I huvudsak baseras studien på en kvantitativ enkätstudie bland Systembolagets besökare i Umeå som vid studietillfällena haft för avsikt att köpa öl. Enkäten bestod av två delar. Den första syftade till att kartlägga konsumenternas upplevda preferenser innan köpet och den andra delen avsåg att studera hur konsumenten i praktiken väljer öl, vilka faktorer som påverkar valet samt till vilken grad. För att säkerställa vårt resultat testades teoretiska hypoteser statistiskt med korstabeller och proportionstest av det empiriska materialet. Enkätstudien kompletterades med en semistrukturerad intervju med Spendrups marknadschef, Mats Liedholm, i syfte att generera ett större djup i vår kunskap.

   

  Vår studie styrker att ölkonsumenter är en komplicerad population. Ölkonsumenternas preferenser innan köpet motsäger i hög grad hur de väljer öl i praktiken. Genom att segmentera populationen efter vid vilket tillfälle de främst konsumerar öl, kunde vi kartlägga vilka faktorer som påverkar olika grupper av konsumenter vid det faktiska valet av öl. Av produktens fysiska faktorer värderades smak och kvalitet högst av den allmänne ölkonsumenten. Studien visar även att ölkonsumenter väljer öl som passar deras självtillskrivna image, varför det är av stor vikt att skapa en tydlig identitet för ett nytt öl som stämmer överens med målgruppens image. En identitet som framhävs genom marknadskommunikation som framkallar associationer till abstrakta känslor och karaktärsdrag vilka konsumenten eftersöker i ett öl, exempelvis avkoppling, gemenskap och glädje. Enligt vår studie är anspelningar av denna karaktär de mest effektiva i syfte att positionera ölet i konsumentens medvetande. Eftersom att marknadsföring av öl präglas av lagar, regler och restriktioner som begränsar kreativiteten, framhäver vår studie alternativa kommunikationskanaler. Ölkonsumenter tenderar att influeras av moderna opinionsledare så som bloggar, Facebook och andra elektroniska forum. Joint promotion med andra varumärken bör likaså vara effektiva vid lansering av öl, då ölkonsumenter gärna väljer ett öl de kan associera till mat och annat tilltugg. Spendrups kan räkna med synergieffekter om gör en ”line extension” där den nya ölen går under något av deras välkända varumärken, eftersom konsumenten i hög grad väljer ett visst öl för att varumärket är bekant. Sist men inte minst kan vi fastställa att konsumenter framhåller att de vill att ölproducenter ska förespråka ansvarsfull konsumtion. Att de sedan inte baserar sitt val på detta beror antingen på att inga uttalade etiska alternativ existerar, eller att andra faktorer har större betydelse vid valet av öl.

 • 163.
  Bergström, Kei
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Kesti, Ilkka
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Vad påverkar bubblan?: -En studie av faktorer som kan ha samband med en finansiell överhettning på börsen2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att placera pengar på aktiemarknaden i syfte att få en god avkastning är för många väldigt attraktivt. De lite mer försiktiga väljer andra säkrare alternativ såsom bankkonto och räntepapper. Den stora skillnaden med att placera pengar i aktier än i räntepapper är förstås att det är högre risker i samband med aktieplaceringar. Innan en investerare väljer att positionera sig för aktiemarknaden så är det av stort intresse att kunna värdera om börsen är sunt prissatt. Att placera pengar på en kraftigt övervärderad börs kan få olyckliga följder för den enskildes ekonomi. Det vet alla som agerade på aktiemarknaden under den finansiella IT-bubblan på slutet på 90-talet. Att bubblor tenderar att uppstå har oftast sin förklaring i att aktievärderingarna överstiger det fundamentalt rätta värdet på aktierna. Kort sagt råder för hög optimism bland investerarna. Denna uppsats behandlar olika faktorer som skulle kunna ha samband med en finansiell bubbla. De faktorer som uppsatsen behandlar är:

  1. Kreditulåningsandel

  2. Aktiebelåningsandel

  3. Utdelningsandelen i förhållande till aktieindex

  4. Kritiska nivåer på P/e talet

  5. Omsättningsvolymen

  6. Volatiliteten

  Med dessa faktorer vill vi analysera om det finns variabler som kan signalera om samband med ett överhettat tillstånd på New York börsen. Totalt 9 bubblor som existerat mellan åren 1969 och 2007 har vi valt till närmare undersökning. I varje finansiell bubbla studerar vi de sex sista månaderna i en uppgångsfas innan bubblan börjat spricka. Efter en behandling av variablerna har det visat sig vara två av variablerna som hade starka signifikanta samband med en bubbla på New York börsen. Dessa variabler är kreditutlåningsandelen och aktiebelåningsandelen. Det som även kan sägas är att volatiliteten och omsättningsvolymen på börsen inte har något tydligt samband med finansiella bubblor. Av olika problem och anledningar så har variablerna P/E-tal och utdelningsandel i förhållande till aktieindex inte kunnat analyserats. Detta är naturligtvis en stor nackdel för studien.

 • 164.
  Bergström, Kei
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Kronholm, Thomas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Behåll korna men lägg ut lagår´n: En kvalitativ studie om beslutsprocessen vid outsourcing2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I takt med att marknaderna blir allt mer globala ställer det högre krav på effektivitet i företag för att de skall behålla sin konkurrenskraft. Företaget måste fokusera på sin kärnverksamhet för att behålla sin spetskompetens på marknaden. Outsourcing har länge varit ett medel för att koncentrera sin verksamhet till de områden som är mest konkurrenskraftiga.

  Vi fann det därför intressant att studera hur beslutsprocessen ser ut i de företag som väljer att lägga ut hela eller delar av en process på en extern leverantör. Vilka är de faktorer som företagen beaktar och vilka risker ser de med outsourcing? Vårt syfte med denna uppsats är att skapa en ökad förståelse för den beslutsprocess som företagen går igenom vid outsourcingbeslut. Vi vill även se ifall besluten fattas rationellt eller irrationellt.

  Outsourcing är när ett företag utkontrakterar en del av sin verksamhet till en underleverantör. Exempel på sådana verksamheter är stödfunktioner som redovisning, städning samt IT. Vi betraktar inte tillfälliga inköp av t.ex. konsulttjänster eller nyttjande av bemanningsföretag med kortare kontrakt än ett år som outsourcing. Verksamhet som förflyttas till dotterföretag är enligt oss inte att betrakta som outsourcing.

  Denna uppsats är skriven ur ledningens perspektiv. Vi hade båda ett intresse för att utreda hur personer i ledande ställning inom företag resonerar och går till väga när de skall besluta om outsourcing. Vi har använt oss av en kvalitativ metod och ett deduktivt angreppssätt för att ta reda på detta. Genom att använda oss av en kvalitativ metod kan vi få en djupare inblick i processen och undvika att endast få fram en ytlig bild som baseras på uppfattningar.

  Enligt teorin består en beslutsmodell av fyra steg. Den börjar med en problemdefiniering som följs av informationssökning, värdering och slutligen en presentation. Motiven till outsourcing kan vara av kostnadsmässig, strategisk eller politisk art. Det finns även risker med outsourcing t.ex. kvalité, sekretess eller kompetensförluster. Även psykologiska faktorer påverkar beslutsprocessen.

  Vi har genom att intervjua sex stycken företag kommit fram till att de i stor utsträckning använder sig av outsourcing med strategiska motiv som grund. De vill också sänka sina kostnader. Det handlar bl.a. om att snabbt kunna möta en högre efterfrågan på produkten. Samtidigt vill företagen förflytta en del av riskerna från företaget till underleverantörerna. Företagen har också begränsat med resurser. Minskad kapitalbindning väger därför också tungt i beslutsprocessen.

  Vi har funnit att företagen i stor utsträckning följer den beslutsmodell som vi presenterade i teorin. Det vanligaste motivet att förflytta verksamhet var att produkten eller tjänsten kunde produceras billigare av någon annan. Valet av leverantör skedde på lite olika sätt mellan de intervjuade företagen. Det intressanta var att det företag som under kortare tid än övriga använt sig av outsourcing hade en bredare informationssökning. Det kan tyda på en högre rationalitet eftersom risken för att missa fördelaktiga alternativ minskar. Samtidigt uppgav de övriga att de i slutändan är billigare att använda sig av kända och etablerade leverantörer.

 • 165.
  Bhaur, Amer
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Mulač, Jakub
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Dimensions of Enterprise Hypocrisy with Specifics to Recruitment & Selection2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The increase in white-collar crimes has become a common feature around the globe and

  its impact has left many conglomerates despaired affecting businesses, economies,

  employees and families that are somehow related to these organizations. The famous

  money laundering and accounting scandals such as; Parmalat, Adelphia, Yukos Oil

  Company, Qwest Communications International, Tyco, and WorldCom, are true bitter

  realities of the corporate world. The dilemma is costing enterprises great amounts of

  money to set the image right that keeps on getting wrong. People are hired on loads of

  relevant work experience with excellent academic backgrounds, yet the strain of

  dishonesty lurks within the individual worker of an organization.

  The purpose of the research is to investigate the dismal realities that occur within the

  recruiters’ conscious or subconscious mind during a recruitment and selection process

  (the gateway to an organization). Our objective is to identify the dimensions of enterprise

  hypocrisy and to understand and explain the scenarios and the ways professionals are

  trying to cope with the matter.

  The recruiters see the white collar crimes as a potential rising concern and are using

  personality test such as the OPQ 32 (Occupational Personality Questionnaire) together

  with other methods (interviews, references, intuition, education, etc.) in hiring the right

  candidate for the job, which hopefully would be potentially harmless to the organization.

  The findings are not based on a systematic comparative study and can therefore only be

  interpreted as indicative.

 • 166.
  Biedenbach, Thomas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Capabilities for frequent innovation: Managing the early project phases in the pharmaceutical R&D process2011Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Despite their recognized significance for project success and innovation, the management of the early project phases is still an under-researched area in project management. For organizations to secure a continuous stream of innovation, the utilization of capabilities is crucial for managing the early phases of R&D projects.

  The purpose of this dissertation is to advance the understanding of the management of the early project phases in hypercompetitive environments. The thesis addresses the research question of how organizations manage the early project phases of R&D in hypercompetitive environments for frequent innovation by taking a dynamic capabilities perspective.

  The first conceptual study reviews the literature covering organizational change in hypercompetitive environments with a focus on projects as the vehicle to create the necessary flexibility. The study found that organizational aspects and capabilities have to go hand in hand as enabler and facilitator for a successful emergent change process.

  The second qualitative study investigates how organizations organize the early project phases of R&D in the pharmaceutical industry for an outcome of frequent innovation. The findings show that an optimization of combinative capabilities that balances dynamic, project and multi-project capabilities can be used as a powerful leverage to boost the outcome of frequent innovation.

  The third study investigates the philosophical stances and related methodologies used within the last 15 years of project management research at the example of IRNOP conferences. The findings show that ontological subjectivism and epistemological interpretivism are dominating. Moreover, case studies and qualitative methods were the most common methods, whereas mixed method studies were lacking despite their value for developing an increasingly complex research field.

  The final mixed method study explores how absorptive, innovative and adaptive capabilities within the early phases of pharmaceutical R&D affect project and portfolio performance. Based on the results of quantitative study, the set of capabilities has an overall effect on the set of performance outcomes and thus confirms the results of the qualitative study that a distinct capability mix is needed in the pharmaceutical R&D process.

  To conclude, the dissertation has comprehensively explored the management of the early project phases through four studies and by applying a multitude of methodologies.

 • 167.
  Biedenbach, Thomas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Organizing the early project phases for frequent innovation in hypercompetitive industries2008Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This licentiate thesis contributes to the understanding of the early project phases and dynamic capabilities as key elements for frequent product innovation in the hypercompetitive pharmaceutical industry.

  The main purpose of the licentiate thesis is to investigate how organizations organize the early project phases of R&D in hypercompetitive environments for frequent innovation by utilizing a dynamic capabilities perspective.

  The licentiate thesis consists of two papers which explore the main purpose. The first paper is a conceptual paper reviewing the relevant literature in the chosen context, but also to highlight the important factors to consider for organizational change in hypercompetitive industries. The second paper investigates R&D projects in the hypercompetitive pharmaceutical industry. The pre-project activities and early project phases at the core of interest for facilitating frequent innovation due to their dynamics.

  -----------------

  Abstract Paper #1

  Hypercompetitive, that is, dynamic and unpredictable environments require flexible, innovative and creative organizations, which can easily adapt quickly to the changing rules of the competitive arena. Organizations therefore continuously need to change. The management of organizational change in such a merciless environment is together key and restraint. This paper reviews literature covering organisational change in hypercompetitive environments with a focus on projects as the vehicle to create the necessary flexibility. The challenge is thus to combine the need for long term sustainability with continuous flexibility in terms of how organizational and technological change efforts are designed and carried out. Organizations are well advised to develop a high degree of dynamic capabilities, which are at the core of meeting the tensions of the capability and structural challenge. The authors suggest that organizational aspects and capabilities have to go hand in hand as enabler and at the same time facilitator for a successful emergent change process in hypercompetitive industries.

  Keywords: Hypercompetition, organizational change, organizational design, organizational structure, change capabilities

  --------------

  Abstract Paper #2

  To be successful in today’s hypercompetitive marketplace a continuous flow of innovation is crucial. The purpose of this paper is to investigate how organizations organize the early project phases of R&D in the pharmaceutical industry for an outcome of frequent innovation. The author applies the dynamic capabilities concept as a starting point to explore the capabilities needed to master the crucial activities of research and development (R&D) projects as pathfinder for frequent innovation. The study is designed as qualitative multiple case study employing a template analysis for data interpretation. The investigation of the early project phases is pursued along four themes: (1) the role of business intelligence, (2) facilitating actions and innovation triggers, (3) transition phase between drug discovery and drug development, (4) resource re-allocation in the R&D pipeline. The analysis identified a standardized projectification of the pre-project phases, which leads to certain conflicts. This study shows a severe tension between the conflicting and interrelated dynamic, project and multi-project capabilities that hampers the frequent outcome of innovation in the pharmaceutical R&D. For this reason an optimization of combinative capabilities that balance the capabilities triumvirate can be seen as powerful leverage to boost the outcome of frequent innovation.

  Keywords: Combinative capabilities, dynamic capabilities, project capabilities, multi-project capabilities, innovation, pharmaceutical R&D

 • 168.
  Biedenbach, Thomas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  The power of combinative capabilities: facilitating the outcome of frequent innovation in pharmaceutical R&D projects2011In: Project Management Journal, ISSN 8756-9728, E-ISSN 1938-9507, Vol. 42, no 2, p. 63-80Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this article is to investigate how organizations organize the early phases of research and development (R&D) projects in the pharmaceutical industry to achieve frequent innovation. The investigation was designed as a qualitative multiple case study. The analysis identified a standardized projectification of the preproject phases, leading to certain conflicts, such as a severe tension between dynamic, project, and multiproject capabilities, which hamper frequent innovation. Optimizing combinative capabilities to balance the capabilities triumvirate can provide powerful leverage and boost frequent innovation.

 • 169.
  Biedenbach, Thomas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Müller, Ralf
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Absorptive, innovative and adaptive capabilities and their impact on project and project portfolio performance2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to explore how absorptive, innovative and adaptive capabilities within the early project phases affect project and portfolio performance within the R&D of pharmaceutical and biotechnology organizations. The study follows a sequential mixed method with an initial qualitative study and a subsequent quantitative study. The results show that the set of absorptive, innovative and adaptive capabilities has an overall effect on the set of performance outcomes composed of short- and long-term project success and portfolio performance. This result confirms the findings of the qualitative study that a distinct capability mix is needed in the pharmaceutical R&D process. Within the set of capabilities, absorptive and adaptive capabilities are the primary contributors to the performance outcome, whereas innovative capabilities are a minor contributor.

 • 170.
  Biedenbach, Thomas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Müller, Ralf
  BI Norwegian School of Management, Oslo, Norway.
  Paradigms in project management research: Examples from 15 years of IRNOP conferences2011In: International Journal of Managing Projects in Business/Emerald, ISSN 1753-8378, E-ISSN 1753-8386, Vol. 4, no 1, p. 82-104Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to investigate the philosophical stances and relatedmethodologies used within the last 15 years of project management research using The InternationalResearch Network on Organizing by Projects (IRNOP) conference papers.Design/methodology/approach – Utilizing a systematic sampling approach, IRNOP conferencepapers from 1994, 2000 and 2007 were analyzed for prevalent philosophical streams in projectmanagement research.Findings – Results show a dominance of ontological subjectivism and epistemologicalinterpretivism, with a preference for case studies and qualitative methods. Trends indicate agrowth of positivist studies and, at the same time, an increase in multi-case studies.Research limitations/implications – This paper’s contribution to knowledge lies in theidentification of predominant research paradigms for research reported at project managementconferences using IRNOP as an example. The study shows trends, preferences, and potential differencesbetween published research and conference papers.Originality/value – Information on the quality, quantity and timely trends of underlyingphilosophies in project management research are lacking an insightful exploration of the projectmanagement research field. This is necessary for a better understanding of the past, present andpossible future of research paradigms in project management. The paper’s findings can be used toimprove the interpretation of the state of knowledge in project management research.

 • 171.
  Biedenbach, Thomas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Söderholm, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  The challenge of organizing change in hypercompetitive industries: a literature review2008In: Journal of Change Management, ISSN 1469-7017, E-ISSN 1479-1811, Vol. 8, no 2, p. 123-145Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Hypercompetitive, that is, dynamic and unpredictable environments require flexible, innovative and creative organizations, which can easily adapt quickly to the changing rules of the competitive arena. Organizations, therefore, continuously need to change. The management of organizational change in such a merciless environment is together key and restraint. This paper reviews literature covering organizational change in hypercompetitive environments with a focus on projects as the vehicle to create the necessary flexibility. The challenge is thus to combine the need for long-term sustainability with continuous flexibility in terms of how organizational and technological change efforts are designed and carried out. Organizations are well advised to develop a high degree of dynamic capabilities, which are the core of meeting the tensions of the capability and structural challenge. The authors suggest that organizational aspects and capabilities have to go hand in hand as enabler and at the same time facilitator for a successful emergent change process in hypercompetitive industries.

 • 172.
  Binaku, Ifete
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Holmström, Niklas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  The anatomy of financial crises and the current one´s effect on the Swedish economy2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title

  The anatomy of financial crises and the current one´s effects on the Swedish economy.

  Authors

  Ifete Binaku and Niklas Holmström

  Background

  The subprime crisis started in the United States, but was soon transmitted to other countries and even to Sweden. The impact of the financial crisis has had negative consequences for the Swedish real economy, especially in its output. Since Sweden is a big exporting country, its macro economy has been negatively affected by the present global financial crisis.

  Purpose

  We are interesting to illustrate how the theories can explain the causes and effects of financial crises. Therefore, the aim of this study is simply to acquire knowledge on how the impacts on the Swedish economy can be described by theories on financial crises.

   

  Method

   

  The theoretical models guided our choices of the financial and economic indicators. The thesis employed a quantitative research approach where the empirical materials are collected from the yearly data period: 2005 to 2009. The secondary analysis has been applied where yeas 2005 to 2009 were selected in order to get an overview of variables developments before financial crises started and in meantime.

  Results

  Our findings showed that the financial crisis has affected the Swedish economy negatively. Furthermore, the repercussion on the Swedish economy can be better explained by certain parts of the theories combined, than by one theory left alone.

   

 • 173.
  Björk, Peter
  et al.
  Department of Marketing, Hanken School of Economics.
  Jansson, Therese
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE).
  Travel decision making: The role of habit2008In: Tourismos : An International Multidisciplinary Journal of Tourism, ISSN 1790-8418, E-ISSN 1792-6521, Vol. 3, no 2, p. 11-34Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The complexity of travel decision making is widely recognized and has previous been studied by the means of grand models and process studies. This study has used the Self-Reported Habit Index of Verplanken and Orbell (2003) to measure habit strength in 23 statements concerning travel decision making. The four subdecisions of particular interest in this study were; where and when to go on vacation, what to do, as well as how to travel to the chosen destination. The developed instrument unfolds a well recognized structure of travel behavior, results which validate the statements of SRHI and its applicability to the field of tourism. This research adds to the field of travel decision making by emphasizing the possibility to identify sub-decisions that are made out of habit and to use habit as a platform for tourist segmentation.

 • 174.
  Björklund, Peter
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Gustavsson, Johan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Drivkrafter bakom grön marknadsföring: en studie av två branscher2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Nivå: C-uppsats i Marknadsföring

  Lärosäte: Institutionen för företagsekonomi vid Umeå Universitet

  Författare: Peter Björklund 840831-8510, Johan Gustavsson 860928-7852

  pebj0001@student.umu.se, jogu0010@student.umu.se

  Hanledare: Sofia Isberg, sofia.isberg@usbe.umu.se

  Titel: Drivkrafter bakom grön marknadsföring – en studie av två Branscher

  Problembakgrund: Grön marknadsföring är ett relativt nytt koncept. Under de senaste 30 åren har oron över de sociala och miljömässiga konsekvenserna av handel ökat och en debatt har tilltagit rörande förhållandet mellan marknadsföring och den fysiska miljön. Därav är det av yttersta vikt att förstå varför företag satsar på att producera gröna alternativ, det vill säga vilka drivkrafter som ligger bakom detta.

  Syfte: Denna studie syftar till att förstå vilka drivkrafter som ligger bakom ett val att satsa på grön marknadsföring. Vidare så syftar denna till att jämföra skillnader och likheter i drivkrafter att satsa på grön marknadsföring mellan två branscher.

  Metod: Denna studie är en kvalitativ studie. Vi har utfört telefonintervjuer med fyra olika företag, två företag inom elbranschen och två företag inom klädbranschen. Valet av företag och bransch baserades på att de berörda företagen alla skall ha någon typ av gröna produkter i sitt sortiment och att detta tydligt skall framgå.

  Teoretisk referensram: Teorierna denna studie bygger på är främst teorier som syftar till att förstå vad som driver ett företag att satsa på grön marknadsföring. De teorier läsaren av denna studie kommer att få bekanta sig med är dessa: Interna och externa faktorer och gröna marknadsföringsstrategier.

  Slutsatser: Undersökningen av de båda branscherna visar att det finns både likheter och skillnader i drivkrafter att satsa på grön marknadsföring. Det finns dock två gemensamma aspekter som båda branscherna uppvisar i deras drivkrafter att satsa på grön marknadsföring. Den första aspekten är att man satsar på gröna produkter och grön marknadsföring på grund av att kunderna kräver det från företagen. Den andra aspekten är att man väljer konceptet på grund av det är ett måste att göra det för att man skall kunna konkurrera inom branschen.

 • 175.
  Björkman, Mattias
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Investigating Channel Push Branding: The Case of Konftel2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The role of branding in building distribution relationships has attained increased attention in the marketing literature lately and several studies have shown that branding is an effective tool for building stronger relationships between manufacturers and their distribution partners. Unfortunately these findings fail to explain how channel push strategies work independently of consumer pull strategies when it comes to building strong manufacturer brands. On one hand, it is asserted that close interaction between brand representatives and distribution channel members is a prerequisite for success, while it on the other hand is asserted that direct communication to end users is just as important. In terms of managerial implications this has often led to vague recommendations in crafting a "perfect blend" between push and pull strategies.These recommendations constitute a status quo, where marketing managers in manufacturing firms have been placed in between two strategies without clear recommendations on how they work independently of each other. This status quo is a problem in both academic research and managerial practice since distribution channel relationships are seen as an increasingly important source of competitive advantage. As a result, the theoretical foundation of a blended strategy might be reprioritized in advantage for better relationships with distribution channel members, which in effect make push efforts the prioritized channel for manufacturer brand management.This master thesis gives all its attention to channel push branding and provides essential insights into how a brand is built in the minds of distributors, resellers and end-users, through a channel-push strategy. A single case study design is used, investigating a telecom-brand focused solely on a channel push strategy. The investigation concerns the brand identity as well as interviews with distributors, resellers and end-users. The studied brand is analyzed through Aaker's (2002) conceptualization of consumer based brand equity, consisting of brand awareness, brand associations, perceived quality and brand loyalty. Although an equity model is used, the goal is not to assess brand value, rather to investigate how brand equity is built through a strict channel push strategy.Although this case illustrates both challenges and limitations, I strongly argue against the assertion that strict push strategies are something of the past. The studied brand is filled with relevant associations and functional attributes and has only suffered minor diversities between different intermediaries and regions. However, this case also shows that channel push branding is a complex procedure that requires careful and specific considerations. Main areas which should be considered are; limitations in awareness creation, difficulties in building brand associations, dependence of interpersonal relations and the activity of the end-user-brand relationship. My main contribution with this case study is a rich description of the underlying phenomena which constitute these considerations. Distribution channel relationships are an increasingly important source of competitive advantage, and I believe that this case provides a new perspective on channel push branding, both to practitioners and to researchers. 

 • 176.
  Björkman, Mattias
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Juntti, Ida
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Gröna leverantörsrelationer: En studie av små ISO 14001-certifierade företags relation med sina leverantörer inom miljöarbete2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Konceptet hållbar utveckling introducerades 1987 av WCED i The Brundtland report. I ochmed detta uppmärksammades klimatfrågan på allvar vilket i Sverige bidrog till en ökadmiljöreglering för företag, men också ett större miljöengagemang bland konsumenter,politiker och företag. På grund av detta arbetar många företag idag aktivt medmiljöförbättrande åtgärder, ett sätt att göra detta är genom ett standardiseratmiljöledningssystem, där ISO 14001 är det mest utbredda.Parallellt med miljöfrågans utveckling har även affärslandskapet förändrats motspecialisering och en fokusering på kärnprocesser. Detta leder till att produkter, somfortfarande är av stor vikt för företagets verksamhet, tillhandahålls av leverantörer. I och medden växande roll utomstående aktörer därmed spelar i ett företags produktionsprocess ökarvikten av goda leverantörsrelationer. Stora Svenska företag såsom H&M, Indiska och IKEAhar tvingats till akuta åtgärdsprogram efter mediala avslöjanden inom distributionsledet. Småföretag utsetts inte för denna typ av granskning men har i praktiken ett lika stort ansvar att ta.Hela 99 procent av Sveriges företag definieras som små, därför är dessa företags påverkan påhållbar utveckling i leverantörsledet mycket viktigt, trots små resurser och inköpsvolymer.Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur kund och leverantör samverkar inomramen för arbetet med miljöledningssystemet ISO 14001. Författarna har med utgångspunkt iett induktivt angreppsätt undersökt detta genom en kvalitativ och kvantitativ metod.Då denna studie utförts i samarbete med Esam AB har deras kunder utgjort grunden förundersökningen. Utifrån dessa företag ser författarna tydligt att de avgörande aspekterna ivalet av leverantör är produktens kvalitet och pris. Arbetet med ISO 14001 har dock medförten ökad medvetenhet om leverantörskedjans totala miljöbelastning, samt en vilja att inomramen för pris och kvalitet ta hansyn till detta i valet av leverantör. Kommunikationen i dettaskede består därför i stor utsträckning av att påvisa och konstatera leverantörens miljöarbete.Vidare visar studien på att den miljörelaterade kommunikationen mellan kund och leverantörär mycket sparsam i den fortsatta relationen. Dock visar företagen på en vilja att utökamiljösamarbetet, men också en viss uppgivenhet kring de praktiska möjligheter som finns föratt realisera detta.Arbetet med ISO 14001 utgör, enligt studien, ett fördelaktigt utgångsläge till enmiljörelaterad samverkan. Kommunikationen mellan kund och leverantör är dock mycketsparsam och går främst ut på att kontrollera och konstatera ett eventuellt miljöarbete. I dennatyp av relation finner författarna inget utrymme för diskussion kring den gemensammamiljöbelastningen, och därmed inte någon utveckling mot leverantörssamverkan inommiljöfrågor. Författarna anser därför med utgångspunkt från denna studie, att en utveckladkommunikation mellan kund och leverantör, där miljöarbetet i större utsträckning diskuterassnarare än konstateras, är en framtida utmaning, som på sikt kommer att leda till en utveckladsamverkan och en miljövänligare leverantörskedja.Trevlig läsning!

 • 177.
  Björkman, Mattias
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Juntti, Ida
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Småskaligt egenproducerad el: Strålande potential eller bortblåst innovation?2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den omfattande miljöpåverkan som elproduktion bidrar till, har lett till starka påtryckningarfrån beslutsfattare organisationer och allmänhet att successivt övergå till förnybaraenergikällor vid produktion av el. Ett koncept som på senare år fått allt mer uppmärksamhet iSverige är att elanvändarna utöver att energieffektivisera och handla grön el deltar i dennaomställning genom att själva småskaligt producera förnybar el. Småskalig elproduktion i formav sol- och vindkraft har dock haft svårt att etablera sig på elmarknaden på grund av ettstorskaligt produktionssystem med få och stora aktörer. Detta gör att småskaligtegenproducerad el, som innebär en ny marknadsstruktur, uppfattas som en innovation av bådeenergibolag och elanvändare. Vid anammandet av en innovation är användarens attityd tillinnovationen helt avgörande, vilket innebär att elanvändarnas attityd till småskaligegenproducerad el spelar en central roll i den framtida spridningen av konceptet.

  Traditionellt sätt har småhusägare utgjort den typiska målgruppen för småskalig elproduktion,men i och med denna uppsats uppmärksammar författarna fastighetsbranschens roll ispridningen av konceptet. Även energibolagens roll undersöks med betoning på eventuellasamarbeten mellan energibolag och fastighetsföretag. Undersökningen fokuserar därför pådessa två parters attityd till småskaligt egenproducerad el och dessa attityders påverkan påkonceptets potentiella spridning. Den teoretiska referensram som undersökningen har utgåttfrån berör attityd till och spridning av innovationer, där centrala begrepp har varit attitydenstre komponenter vetande, känsla och intention samt generella innovationsattribut som ärviktiga i formandet av en attityd. Uppsatsens syfte har varit att utifrån denna referensram tolkaintervjuobjektens attityder till småskaligt egenproducerad el och analysera vilken potentialinnovationen har att spridas på fastighetsmarknaden och bidra till en ökad produktion avförnybar el.

  Undersökningen har utförts genom en kvalitativ metod bestående av fem intervjuer medfastighetsföretag och tre intervjuer med energibolag verksamma inom Umeåregionen.Resultaten visar att potentialen för spridningen av småskaligt egenproducerad el påfastighetsmarknaden i dagsläget är svag på grund av att tekniken uppfattas som outveckladoch kostnadsineffektiv. Under förutsättning att tekniken skulle producera en tillfredställandemängd el till ett rimligt pris finns det emellertid god potential för en framtida spridning. Dettafrämst på grund av att fastighetsföretagens och energibolagens attityder till egenproducerad elär positiv, trots det faktum att konceptet samstämmer dåligt med nuvarande lösningar kringhur el produceras. Attityden till huruvida den egna elen ska produceras småskaligt är dockskiftande, där outvecklad och kostnadsineffektiv teknik starkt bidrar till att många företag ärnegativa. Undersökningen indikerar dock på att det finns fastighetsföretag som är intresseradeav att testa småskalig elproduktion men också att det finns energibolag som har ambitionen atti framtiden stödja sina kunder i deras vilja att producera egen el småskaligt.

  Om det finns en ambition i samhället att småskalig elproduktion är en framtidslösning somkan öka produktionen av förnybar el anser författarna att både beslutsfattare och tillverkare avsmåskalig sol- och vindkraft ska lägga allt krut på att förbättra den småskaliga teknikensrelativa fördel gentemot storskaliga alternativ. Detta motiverar en fortsatt utveckling av densmåskaliga elproduktionstekniken för att möjliggöra billigare och effektivare elproduktionvilket enligt undersökningen kommer att förändra attityden till konceptet, öka intentionernaatt anamma det och därmed öka spridningen av småskaligt egenproducerad el.

 • 178.
  Björkstrand, Hanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  The perceived benefits of an e-service in the mining industry among potential clients: -a case study for the project2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Information technology (IT) has developed and spread and the internet is now available in nearly every corner of the world all the time. It is adequate to say that we are entering an information economy. E-business is an important business tool, which is reflected by the emerging presence of the internet. Furthermore, the Internetworld says that in accordance with a development plan from the European Union it should be possible to carry out all government business electronically in 2010. But, already in January 2008, the state authorities shall be able to send and receive e-invoices. The project "E-service for safe mining projects" is one of the projects within the government owned Vinnova programme Innovative development of cross-boundary public e-services. This thesis is written on assignment for that project, taking on the role of a consultant.

  Companies can through the internet easily find business over boarders, geographical or other, and there is money to be earned in new markets. To do this companies have a need to know their potential customers, their needs and wants. The purposes of this thesis are to explore the perceived needs for the "E-service of safe mining projects" and the benefits it could bring to its potential customers. By considering the customers potential needs with the aid of a theoretical lens this thesis also aims to make suggestions to the company of what to consider in the development process of this e-service and discuss how their desires could be met by the e-service.

  The theoretical chapter begins with explaining the concepts of services and e-services. Cravens and Piercy's model for determining product-markets and Zeithaml's et al gap model are used. The study is done using semi-structured interviews of four different interest groups for the e-service. There were three researchers conducting the interviews together.

  The conclusions of the study are that to satisfy the customers is not very easily done. Customers of today often have high expectations of the quality of the service and they want the service provider to know their needs and wants. What could be helpful for this e-service is that because it is semi-public service the potential customers may consider it a public service instead of a private service and thus the expectations will be lowered. The generic need is the "need to get the right information" and there are a number of specific perceived needs adherent to the potential customers. Also recommendations are given to the project.

 • 179.
  Björn, Lundgren
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration. UL.
  Eriksson Lantz, Christofer
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE).
  Ownership structure's effect on dividend policy: Evidence from publicly listed Swedish firms2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines the effect of ownership structure on dividend policy of 284 firms listed on the OMX Stockholm Exchange in Swedenfrom 2010-2015. Specifically, the purpose of the study is to investigate therelationship betweendifferentinvestor types and dividend policies of firms, measured as dividend yield and dividend payout ratio.Also, the study aims to predict dividend behaviours based on ownership structure which may be useful inthe future since ownership structures of listed Swedish firms havebeen changing over time, with an increased consolidation of ownership and a sharpincrease in institutional ownership. The sample consistsof 1046 observations and was gathered from Thomson Reuters’ Datastream and Eikon databases. This is the first study to examine the relationship between ownership structure and dividend policy in Sweden.The dividend policy is measured using two dependent variables; dividend payout ratio anddividend yield and a multiple regression has been used in orderto test the hypotheses whether any relationships exist between 17 different types of ownership structure used as independent variables, four additional control variables and dividend policy.The findings indicated significant positive relationships between institutional ownership and dividend yield and dividend payout, with one exception being private equity which exhibited a negative relationship with dividend yield. Furthermore, market capitalization, return on assets and price to book value are positively related to dividend payout while debt/equity ratio showed a negative relationship with dividend yield. The results contradict those of the most recent research conducted in Turkey (Al-Najjar & Kilincarsla, 2016) but adds supportin the debateto existing theories of dividends’ relevance to the value of firms developed by Gordon (1963), Lintner (1962) and Walter (1963). Limitations of the study include the geographical delimitation to Sweden which creates some constraints to wider generalization ofthe results to other geographical settings. Furthermore, the datacollected from Thomson Reuters Eikon hadmissing values, showed signs of heteroscedasticity and relevant investor variables such as family ownership were unavailable.

 • 180.
  Björnander, Fredrik
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE).
  Att undervisa i Redovisning: En fallstudie på tre gymnasielärares undervisning iämnet Redovisning2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 181.
  Blad, Sofie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  The influence of social aspects on new venture creation: A qualitative study on the role of entrepreneurs’ and entrepreneuses’ social capital and social competence in the start-up phase2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Previous entrepreneurship research has shown that networks are of great importance when discovering and exploiting business opportunities, i.e. in the start up process of new venture (e.g. Davidsson and Honig 2003; Evald, Klyver, and Svendsen 2006; Klyver, Hindle, and Meyer forthcoming). The value of a network is referred to as social capital, which refers to the amount of resources, both tangible and intangible, that an entrepreneur or entrepreneuse might have access to through the members of their network (Nahapiet and Ghoshal 1998). Social capital is the product of social interactions (Anderson et al. 2007), implying that a person’s social abilities, i.e. social competence, can influence the creation of social capital (Baron and Markman 2000, 2003). Social capital the factor that helps the entrepreneur “get through the door”, while the entrepreneur’s social abilities determine the outcome of that interaction (Baron and Markman 2000:107). The focus of this study is, thus, to explore whether entrepreneurs and entrepreneuses utilize different types of the social capital in the process of starting a new venture and whether they perceive social competence to have an influential role in this process.

  The theoretical framework consist of three main theoretical areas; social capital, social competence, and psychological gender. The first part is based on Nahapiet and Ghoshal’s (1998) model of social capital and describes theories explaining factors influence social capital embedded within a person’s network relationships. The second part covers social competence and the abilities that constitute this concept. Further, five dimensions are identified as comprising social competence, i.e. social astuteness, interpersonal influence, networking ability, apparent sincerity, and social manipulation (Baron and Markman 2000, 2003; Hoehn-Weiss et al. 2004; Ferris et al. 2005, 2007; Riggio 1986). The last part discusses whether there might exist differences between entrepreneurs and entrepreneuses regarding their behaviours and their psychological gender (Bem 1974, 1975, 1977; Spence et al. 1975).

  The research design show similarities with both an inductive and a deductive approach, with a focus on the induction since little research within the entrepreneurship field has combined the different topics comprising the scope of this study. Further, this implies qualitative research methods and the empirical data was collect through conducting 14 semi structured interviews with entrepreneurs and entrepreneuses as well as through a questionnaire aiming at determine the respondents’ psychological gender.

  The results of the present study indicate that entrepreneurs and entrepreneuses utilize different the types of social capital in the stages of the start up phase. Further, the study show that social competence plays and important role in the start up process and that there is a circular relation between social capital and social competence. Moreover, the results of the study indicate that male and female entrepreneurs behave differently in the start up phase and that their perceptions about and usage of their social competence might differ.

 • 182.
  Blau, Erik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Ek, David
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Vinner du, vinner jag, vinner vi!: - En kvalitativ studie om de synergieffekter bloggar och företag kan uppnå via samarbete2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 183.
  Blau, Erik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Stomberg, Marie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Kommunicera mera?!: NyhlénsHugosons - charkuteriföretaget bakom en välporträtteradidentititet eller en otydlig image?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sammanfattning

  NyhlénsHugosons är ett norrländskt charkuteriföretag med säte i Luleå. Det bildades under

  2005 och ägs till lika delar av VD Mikael Hugoson och Scan AB. De är aktörer på den

  norrländska marknaden och kundområdet sträcker sig från nordligaste Lappland till söder om

  Gävle. Denna uppsats syftar till att kartlägga hur väl företaget NyhlénsHugosons

  kommunicerar ut sin varumärkesidentitet för att försöka skapa en rättvisande

  varumärkesimage hos konsumenterna. Varumärkesidentitet förklaras med den bild företaget

  önskar förmedla av sig själva till sina kunder. Varumärkesimage är den kundupplevda

  uppfattningen av varumärket i fråga.

  Uppsatsen har både en kvalitativ och en kvantitativ undersökning. Den kvalitativa

  undersökningen genomfördes med marknads- och försäljningschefen på företaget och gjordes

  för att få kunskap om företagets varumärkesidentitet varpå den kvantitativa undersökningen

  syftade till att förstå konsumenternas uppfattningar kring varumärket NyhlénsHugosons. Den

  kvantitativa undersökningen bestod av en enkätundersökning av 14 frågor som delades ut till

  200 konsumenter i Umeås centrum samt tre stormarknader i centrala Umeås utkanter

  .

  När analys av de insamlade data gjorts har författarna använt sig av Aakers identitetsmodell

  rörande kärn- och utvidgad identitet samt analysverktygen för varumärkesidentiteten; produkt,

  organisation, person och symbol. När kommunikationen analyserats har Kotlers

  marknadskommunikaitonsmodell använts. I Kotlers marknadskommunikationsmodell

  presenteras teorier kring reklam, sales promotion, PR, direktmarknadsföring och personal

  selling. Övrig analys kring kommunikation har skett via teorin om den oplanerade

  kommunikationen som uppstår utan påverkan internt från företaget. Data behandlades i SPSS

  utifrån vilka tabeller och grafer konstruerades.

  Författarna till detta arbete drar slutsatsen att det i viss omfattning finns brister i

  NyhlénsHugosons kommunikation rörande sin varumärkesidentitet. Framförallt

  uppmärksammas en otillfredsställande kommunikation till konsumenterna kring

  organisationsidentiteten som miljömedvetenhet och god djurhållning vilket också är fallet

  gällande de personliga identitetsattributen som i dagsläget förefaller betydelselösa. Vi menar

  vidare att den bristande kommunikationen i organisationsattributen bidrar till att företaget går

  miste om många potentiella kunder.

  I kommunikationen av den produktidentitet företaget önskar att sända ut observeras en mer

  överensstämmande varumärkesidentitet och varumärkesimage vilket har sin förklaring i att

  produktidentiteten är mer påtaglig. Detta medför att företaget lättare kan kommunicera denna

  identitet till konsumenterna. Här uppmärksammas bara ett avvikande av mindre karaktär.

 • 184.
  Blomberg, Lovisa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Bergenlind, Josefin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Vadå upplevelse, vi kan väl ge dem en pepparkaka när de kommer!?: En studie som synar modebutikens fysiska miljö i sömmarna2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har sin utgångspunkt i att behovet av effektiva differentieringsstrategier hela tiden ökar. Utöver detta indikeras även en ökad efterfrågan från kunderna på upplevelser i mötet med företaget. En bransch som möter denna utmaning i högsta grad är modesäljande kedjor då de har snarlika produkter och kunder som söker shoppingupplevelser. Genom att effektivare använda sig av den fysisk miljö i butik skulle de kunna utveckla en framgångsrikare differentiering och leverera unikare upplevelse till sina kunder. Med stöd av såväl forskning som egna erfarenheter upplever författarna dock inte att de modesäljande kedjorna idag använder sin butiksmiljö på ett framgångsrikt sätt. Författarna frågar sig därför varför modesäljande kedjor inte använder sig av kundens upplevelse i den fysiska miljön i butiken för att särskilja sig gentemot sina konkurrenter. Syftet som följer är att skapa förståelse för de modesäljande kedjornas syn på utnyttjandet av det fysiska utrymmet i butik för att differentiera sig från sina konkurrenter och kommunicera med sina kunder. Delsyften är att beskriva dagens butikserbjudande samt att bedöma om kundens upplevelse i det fysiska utrymmet i butik är en underutnyttjad marknadsföringsstrategi.

  Författarna har valt att genomföra en kvalitativ studie med utgångspunkt i en hermeneutisk kunskapssyn. Då författarna ser samhället som en social konstruktion har tolkningar gjorts av individers åsikt för att ge insikt i gruppens uppfattning. Författarnas abduktiva angreppssätt innebär att arbetetsprocessens utgångspunkt skiftat mellan teori och empiri.

  De teoriska områden som delges är differentiering, kommunikation, den fysiska miljön och upplevelse vilka alla syftar till att kartlägga och bidra till en nyanserad sammansättning av olika infallsvinklar för dagens kunskapsläge. Författarna söker sammankoppla dessa områden på ett tydligare sätt då de uppmärksammat att de har en intressant växelverkan.

  Studiens empiriska material är inhämtat genom sju intervjuer med butikskommunikatörer från de modesäljande kedjorna MQ, Lindex och Gina Tricot. Utöver dessa talade vi också med konsulter från Wester & Elsner, Differ, Boys Don´t Cry och Leverage, som alla bidragit med intressanta aspekter. Tillsammans har en gedigen grund för en innehållsrik analysdel givits. Resultatet av analysen påvisar framförallt att de modesäljande kedjorna har brister i sin användning av butiksmiljön både som konkurrens- och marknadsföringsverktyg.

  De slutsatser som presenteras är att har kedjorna överlag har en positiv syn på att utnyttja butiksmiljön som konkurrens- och marknadsföringsverktyg. Men kedjorna har ett mycket starkt produktfokus som har en bromsande effekt på arbetet med den fysiska miljön. Det fastslås också att dagens butikserbjudande i mångt och mycket endast är ett erbjudande av kedjornas produkter och att kundupplevelsen i butik är en underutnyttjad marknadsföringsstrategi.

 • 185.
  Blome, Andreas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Chabros, Martyn
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  "I´m buying U.S. shares": Does the Broad Fear of the Financial Crisis 2007 - 2009 Lead to Undervaluation of Companies which have not Experienced Influences from the Financial Crisis?2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The starting point of this Master Thesis have been utterances of well known investors during

  the financial crisis which recommend to buy shares especially in the time of financial

  downturn because one could buy good performing companies at a low price.

  This arouse the question if broad fear of market participants during the financial crisis of 2007

  to 2009 leads to undervaluation of companies which have not experienced influences of the

  financial crisis.

  The researchers found that this question must be answered positively.

  The authors come to this result after they, in a first step, detected unaffected companies by

  observing the key financial indicators (earnings, book value and operating cash flow) of the

  600 constituents companies of the S&P 600 Small Cap Index during the time period from

  2004 to 2008 (before and during the financial crisis).

  In a second step the writers selected one company out of all unaffected companies and carried

  out a valuation to find the fundamental (or intrinsic value) of this company. By comparing the

  fundamental value of the company with its share price they found that this company was

  undervalued.

  In a third and last step the researchers discovered the indication that this undervaluation

  results from investors' fear, as they could show that a confidence indicator that measures the

  confidence of institutional investors correlates with the value of the S&P 600 Small Cap

  Index but not with the financial indicators (in this case EBIT and Book Value) of the

  constituents companies of the S&P 600 Small Cap Index.

  Thus, the main research question if the broad fear of market participants leads to

  undervaluation of companies which have not experienced influences of the financial crisis of

  2007 – 2009 must be answered positively, as mentioned before.

  Moreover, the hypothesis:

  to 2009

  Markets can be inefficient in the times of the financial crisis 2007, which the researchers established must be seen as true.

 • 186.
  Blomquist, Tomas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Gällstedt, Margareta
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Vad motiverar projektens kunskapsarbetare?2008In: Projektliv: Villkor för uthållig projektverksamhet, Författarna och Studentlitteratur , 2008, p. 83-100Chapter in book (Refereed)
 • 187.
  Blomquist, Tomas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE).
  Gällstedt, Margareta
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE).
  Hällgren, Markus
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE).
  Nilsson, Andreas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE).
  Söderholm, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE).
  Project as practice: making project research matter2006In: Proceedings of IRNOP VII Project Research Conference, Beijing: Publishing house electronics industry , 2006, p. 540-549Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Project theory is not only an immature field of research, it is insubstantial when it comes to understanding what is really going on in projects. This paper contributes to making project research matter to the academic as well as the practitioner through the theoretical development of a project-as-practice approach, aligned with an ongoing debate in social science research. We outline the framework of project-as-practice and argue that there are two major challenges to the researcher: the relevance challenge and the pattern challenge. We suggest how these challenges can be met and give some examples of earlier studies that have done so. The practice approach is not a substitute to present theorizing but rather a complement that brings substance. Finally, underlying notions of the practice approach are outlined in order to have a fruitful future development of a project-as-practice approach that makes project theory matter!

 • 188.
  Blomquist, Tomas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Hällgren, Markus
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Nilsson, Andreas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Development of virtual teams and learning communities2006In: Collaborating virtually: concepts and applications, Punjagutta, India: ICFAI University Press , 2006, p. 121-131Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Students of an Internet based course in project management worked during a 20 week period worked in teams of 4-6 persons. The course consisted of Swedish students living in Sweden or abroad, which made it impossible for many of the teams to have any face-to-face interaction. During the course, the teams were assigned a series of discussion questions and cases. The study, based on a survey of 287 students who participated in the course, examined their experience of teamwork and showed that many of the classical team development issues also evolve in a virtual team. Furthermore, the study showed that students considered their teamwork was efficient and that being able to communicate, discuss and share experiences was essential for developing a positive learning community.

 • 189.
  Blomquist, Tomas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE).
  Hällgren, Markus
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE).
  Nilsson, Andreas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE).
  Söderholm, Anders
  Mittuniversitetet, Sundsvall.
  Project-as-practice: in search of project management research that matters2010In: Project Management Journal, ISSN 8756-9728, E-ISSN 1938-9507, Vol. 41, no 1, p. 5-16Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research on projects is not only an immaturefield of research, but it is also insubstantial whenit comes to understanding what occurs in projects.This article contributes to making projectmanagement research matter to the academic aswell as to the practitioner by developing a projectas-practice approach, in alignment with theongoing debate in social science research.The article outlines a framework and argues thatthere are two major challenges to the researcherand also suggests how these challenges can bemet. Underlying notions of the practice approachare outlined to ensure a development of theproject-as-practice approach that makes projectmanagement research matter!

 • 190.
  Blomquist, Tomas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Lundin, Rolf A.
  Projects - real, virtual or what?2010In: International Journal of Managing Business in Projects, Vol. 3, no 1, p. 10-21Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Purpose – At the heart of this paper is the question of how to describe the ongoing changes of project management (PM) and how to cultivate the understating of projects. In line with the theme of this issue, a non-traditional approach of presenting this paper is used with the aim of providing a lived experience view on projects. This helps pave the way for changed perceptions of many of the traditional ideas of projects and PM, implicitly demanding a need for rethinking the field. The purpose of this paper is to offer some of that rethinking and suggest how to research it. Design/methodology/approach – The approach is narrative and builds on exploratory storytelling which is common in the social sciences but quite non-traditional in the PM sphere. Findings – The paper explores the kind of arguments people might have when defending their perceptions of what a project is and should be. Practical implications – Traditional PM might benefit from being open to experiences from non-traditional areas of application, and equally important is that the reverse might apply. Originality/value – Rethinking PM and relating to social science areas is very much in the vogue presently. The authors wish to push that issue even further, and this paper illustrates one way to achieve a fruitful dialogue or a discussion in a scientifically based context.

 • 191.
  Blomquist, Tomas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Müller, Ralf
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Analysis of Roles and Responsibilities of Program and Portfolio Managers2004In: Symposium Proceedings of Global Project and Manufacturing Management, 2004, p. 115-132Conference paper (Other academic)
 • 192.
  Blomquist, Tomas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Müller, Ralf
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Middle Managers in Program and Project Portfolio Management: Practices, Roles and Responsibilities2006Book (Refereed)
  Abstract [en]

  The increasing “projectization” of organizations has led to a greater reliance on program and project portfolio management, and middle managers are playing a central role in the management of multiple simultaneous projects. Experienced project managers understand the value of defining project roles and responsibilities, but what are middle managers’ roles and responsibilities in program and project portfolio management? What are the best practices of successful companies today?

 • 193.
  Blomquist, Tomas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Müller, Ralf
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Practices, Roles, and Responsibilities of Middle Managers in Program and Portfolio Management2006In: Project Management Journal, ISSN 8756-9728, Vol. 37, no 1, p. 52-66Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Practices for program and portfolio management, together with the associated roles and responsibilities of middle managers, were investigated. The results of the multi-method study show that high-performing organizations apply dedicated portfolio management processes and tools, plus use the associated roles of middle managers, to address the requirements stemming from the complexity of the organization's environment and the types of projects executed. This is not the case in low-performing organizations. The study takes a transaction costs economics perspective and develops a contingency model for program/portfolio management roles of middle managers. Managerial and theoretical implications are also discussed. This paper summarizes the highlights of research findings that can be found in the full report published by the Project Management Institute (PMI) (Blomquist & Müller, 2006).

 • 194.
  Blomquist, Tomas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Müller, Ralf
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Program and portfolio managers: Analysis of roles and responsibilities2004In: Proceedings of the PMI Research Conference 2004, July 11-14, London, UK, 2004Conference paper (Other academic)
 • 195.
  Blomquist, Tomas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Sandström, Johan
  From issues to checkpoints and back: Managing green issues in R&D2004In: Business Strategy and the Environment, Vol. 13, no 6, p. 363-373Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article is based on a qualitative study of how green issues affect the R&D work in two large Swedish manufacturing firms. Both internal (environmental staff, top management) and external (regulators) actors drive the greening processes and our firms seem to be far reaching in their green works. In our discussions, we rely on a dynamic model of organizational change to emphasize that if green issues, in our cases perceived as strategic issues, are to change the firm and its R&D work, there has to be a focus on not only technological (tangible) components, but also on cultural (intangible) aspects. A proactive environmental product development strategy might therefore benefit from widening its focus to the whole organization. In addition to a more holistic approach, a basic argument in the paper is also that if green issues are to survive, they have to be kept evergreen. Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd and ERP Environment.

 • 196.
  Blomquist, Tomas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Thomas, Janice
  Certifiering av projektledare: Ett sätt att skapa trygghet i yrkesrollen2008In: Projektliv: Villkor för uthållig projektverksamhet, Författarna och Studentlitteratur , 2008, p. 159-174Chapter in book (Refereed)
 • 197.
  Blomquist, Tomas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE).
  Wilson, Timothy
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE).
  On productivity in project organizations2009In: International Journal of Managing Projects in Business/Emerald, ISSN 1753-8378, E-ISSN 1753-8386, Vol. 2, no 4, p. 591-598Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to look at the underlying unit cost considerations in project conduct at the firm level and an established business unit concept is extended to multi-project organizations. The approach and background are described along with apparent implications. Design/methodology/approach – The methodology developed by Gold is extended to cover multi-project organizations. The adaptation of the productivity network is demonstrated using a hypothetical case. Findings – The focus of the paper is on demonstrating an approach. Generally, productivity in an organization is found not to be dictated by a single input, but by the multiplicative outcome of each together. In particular, the number of projects handled each year appears to be of strategic importance in productivity. Research limitations/implications – The paper is conceptual, so applicability depends upon the nature of the particular organization to which it is applied. Implications, of course, will depend upon the degree to which actual data match the model. Practical implications – The approach permits managers to get a handle on productivity in their organizations. It is particularly attractive insofar as it largely depends upon available accounting information for input. This paper seeks to fuel greater interest and debate by practitioners and project management academics about the topic. Originality/value – Although the paper is conceptual, the authors believe that it may among the first to quantitatively treat productivity in multi-project organizations. The approach can be used to understand the productivity as well as some elements of effectiveness of multi-project organizations.

 • 198.
  Blomquist, Tomas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Wilson, Timothy
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Project marketing in multi-project organizations: A comparison of IS/IT and engineering firms2007In: Industrial Marketing Management, Vol. 36, no 2, p. 206-218Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  An emerging trend suggests that a project marketing approach could, or should, be merged into project management. Consequently, an exploratory study has been made of the project marketing and management functions in four firms in two different industries and analyzed with a project marketing overlay. Contrasts were noted. The engineering firms actually described their marketing activity as a sales activity and the function tended to be differentiated from project management. The IS/IT firms, on the other hand, appeared to be particularly oriented toward establishing mutual understanding of customer needs and marketing was closely integrated with project management. Major differences are associated with the relative environments in which the firms work.

 • 199.
  Blomquist, Tomas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Wilson, Timothy
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Project Marketing: Strategy, Tactics, Differentiation and Integration2008In: Projects and Profits, Vol. 8, no 1, p. 37-42Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There has been considerable interest in the management of projects, but little attention has been devoted to their marketing. This study was undertaken to ascertain the apparent strategy and tactics used by firms in a cross-section of situations. Observations suggest that the approach used was contingent upon the offering, not the type of market served. Necessarily, project managers used to get involved in marketing. Basically, the tendency was to use project managers in sales capacity where it seemed useful. They then might get operational responsibility when proposals were successful.

 • 200.
  Blomqvist, Hanna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Andersson, Michaela
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Uppskjutna skattefordringar: -en kartläggande studie av förändringen i redovisningen mellan åren 2000 och 20012006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Redovisningsrekommendationer har stort fokus i dagsläget och sedan år 2005 ska alla börsnoterade företag inom Europeiska Unionen redovisa i enlighet med IAS/IFRS. Införandet av nya rekommendationer har dock visat sig vara problematiskt vissa gånger och rekommendationen om inkomstskatter är inte ett undantag. Särskilt uppskjutna skattefordringar har visat sig vara svårt att greppa, då dessa endast ska redovisas om företag kan visa på att de i framtiden kommer att gå med vinst. Uppskjutna skattefordringar i samband med underskottsavdrag innebär starkare krav på årsredovisningens utformning och det har i olika debatter framkommit att företag många gånger inte uppfyller kraven som ställts kring motiveringar av upptagandet av denna tillgång. Detta problem som finns kring redovisningen av uppskjutna skattefordringar leder oss till vår problemformulering som lyder:

  Vilken effekt har 2001 års rekommendation om uppskjutna skattefordringar haft på redovisningen i börsnoterade mindre företag?

  Huvudsyftet med denna studie är att kartlägga förekomsten samt förändringar i motiveringar av uppskjutna skattefordringar i redovisningen vid införandet av den nya rekommendationen. Vi har även försökt undersöka om rekommendationen öppnar upp för kreativ redovisning. Vi tittar på problemet ur ett företagsperspektiv, har en positivistisk kunskapssyn och angriper problemet med en deduktiv ansats. Vi har valt att använda oss av både en kvalitativ och en kvantitativ metod, där den kvalitativa delen av studien kompletterar den kvantitativa. Vi gör intervjuer med tre revisorer samt granskar femton årsredovisningar. En uppskjuten skattefordran uppstår till följd av temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag samt andra outnyttjade skatteavdrag, där temporära skillnader kan förklaras som en skillnad mellan tillgångar och skulders redovisade värde och skattemässiga värde. En uppskjuten skattefordran får redovisas när det är troligt att den kommer kunna utnyttjas mot ett framtida skattemässigt resultat. Upptagandet av en uppskjuten skattefordran ger en mer rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning än den tidigare dominerande försiktighetsprincipen, men kan även ge en missvisande bild om den används på ett inkorrekt sätt.

  För att få bukt på problemet granskade vi först årsredovisningar och utökade sedan de data vi samlat in där, med tre kunniga revisorers syn på redovisningen av uppskjutna skattefordringar. Vi känner att de undersökningsmetoder vi använt oss av kompletterade varandra på ett bra sätt och det empiriska materialet vi fick in analyserade vi och diskuterade sedan i analysen.

  Vår undersökning har resulterade i ett antal slutsatser. Dessa är:

  • Det har skett en ökning i redovisningen av uppskjutna skattefordringar. Denna har dock inte varit så stor som vi till en början trodde att den skulle vara.

  • Motiveringar i årsredovisningar har visat sig vara bristfälliga och verkar inte följa rekommendationen fullt ut.

  • Studien har inte visat tecken på förekomst av kreativ redovisning i samband med redovisning av en uppskjuten skattefordran.

1234567 151 - 200 of 1611
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf