umu.sePublications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 2389
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Björkqvist, Linda
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Handledning som verktyg för stöd och skolutveckling: Specialpedagogers handledande uppdrag2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna studie är att utifrån åtta specialpedagogers berättelser bilda kunskap om specialpedagogisk handledning. För att besvara föreliggande syfte har en empirisk studie i form av kvalitativa intervjuer gjorts. Samtliga intervjuade specialpedagoger har besvarat frågorna utifrån sin anställning på grundskolan. Resultatet av intervjuerna har sammanställts utifrån de tre forskningsfrågorna: På vilka sätt genomförs specialpedagogisk handledning? Vilket är innehållet i specialpedagogisk handledning? och Vilken betydelse tillskriver specialpedagogerna specialpedagogisk handledning? Resultatet visar bland annat att samtliga specialpedagoger förutom en har fått handleda under alla sina år som yrkesverksamma specialpedagoger men att de samtidigt aktivt fått forma sina tjänster för att få in handledning i yrkesrollen. Specialpedagogerna har stöd av sina rektorer i det handledande uppdraget och samtliga har någon form av schemalagd grupphandledning i sin tjänst. Innehållet i handledning varierar, men rådgivning har en given plats bland annat i form av utbildande inslag. Resultatet visar att handledningen kan bidra till en bättre undervisningssituation för elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogerna beskriver dessutom hur handledning kan sprida ringar på vattnet, handledning kring en elev kan till exempel leda till förändrade arbetssätt och förändrade synsätt. Dessutom kan handledningssituationen i sig bli ett stöd för de handledda pedagogerna i och med att de får mötas och dela med sig av sin vardag. Den specialpedagogiska handledningen beskrivs bland annat som friskvård för lärare och som ett forum för att stärka vi-känslan inom kollegiet.

 • 202.
  Björn, Mari
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Saari, Katarina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Samma ämne - samma bedömning?: Svenska och finländska idrott och hälsa- respektive gymnastiklärares upplevelser av styrdokumenten och bedömningen i ämnet- en komparativ intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie, som är av jämförande karaktär, syftar till att öka förståelsen på hur svenska och finländska lärare i ämnet idrott och hälsa respektive gymnastik uppfattar styrdokumenten och hur bedömningen i ämnet sker i respektive land. Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med tre svenska lärare i idrott och hälsa och fyra finländska gymnastiklärare genomfördes. Några av slutsatserna var att lärare upplever kunskapskraven som ett väldigt viktigt redskap när det kommer till bedömning men de flesta lärare upplever ändå att kunskapskraven är svårtolkade och läroplanen överlag som diffus, vilket gör det svårt för lärarna att veta exakt vad som ska bedömas och hur bedömningen ska ske.

 • 203.
  Björnerud, Susanne
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Boendestödjares kompetensbehov utifrån brukares rätt till självbestämmande och delaktighet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har sitt ursprung i ett intresse av boendestödjares efterfrågade kompetensbehov för att säkerställa utförandet av sitt arbete utifrån rådande lagstiftning och uppdragsgivares önskemål. Syftet var vidare att beskriva och förstå på vilket sätt brukarens rätt till självbestämmande och delaktighet påverkar boendestödjarens arbete och kompetensbehov, samt hur boendestödjare upplever att arbetsgivaren hanterar kompetenshöjande insatser. Frågeställningar som stod i fokus var vilka utmaningar och möjligheter som fanns i boendestödjarens dagliga arbete, med fokus på delaktighet och självbestämmande för brukaren? Vilka kompetenshöjande insatser som efterfrågas av boendestödjare för att hantera dessa möjligheter och utmaningar samt vilka upplevelser boendestödjare har om arbetsgivarens kompetenshöjande insatser. Genomförandet av studien har skett genom kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer. Sex boendestödjare med skiftande erfarenhet, utbildningsbakgrund och arbetsplatser har intervjuats. Sammanfattningsvis visade resultaten på utmaningar direkt kopplade till brukarnas diagnoser, utagerande beteende från brukare vilket medför risk för våld mot boendestödjaren samt frustration över svårigheter att bygga relationer till brukare som avstår från stöd. Bemanningsproblem, svag teamkänsla i arbetsgruppen liksom hantering av visuella kommunikationsmedel är andra utmaningar. Kompetenshöjande insatser som efterfrågas kan delvis kopplas till boendestödjarens erfarenhet. Förutom grundläggande utbildning om exempelvis autism och förhållningssätt visar studiens resultat på önskan om ökad kompetens inom tilläggsproblematik som självskadebeteende, OCD och psykisk ohälsa. Gemensamt för samtliga informanter var en stark efterfrågan av handledning, men som visat sig inte vara en självklar form av kompetensutveckling.

 • 204.
  Björnfot, Carina
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Creative Studies (Teacher Education).
  Förskollärarens bild av värdegrundsarbetet och begreppet integritet2005Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att få ta del av förskollärarens syn på värdegrundsarbetet i förskolan, men även att skapa mig en blid av hur de upplever och tolkar begreppet integritet. Syftet var även att ta reda på vilka faktorer som kan möjliggöra eller hindra förskolläraren i arbetet med att visa respekt för barnets/människans egenområde. För att söka svar på mina frågeställningar valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer samt att observera med videokamera. Det jag fann var att två av förskollärarna arbetade aktivt med att konkretisera värdegrunden. Jag blev även medveten om de problem som kan uppstå i arbetet med de demokratiska värdena och vikten av att förskolärarna får stöd i detta arbete. Förskollärarnas olika beskrivningar av den personliga integriteten kopplades till verkliga situationer och gav en bra bild över vad integritet kan innebära för ett barn. Förskollärarna gav även exempel på förhållanden och faktorer som möjliggör respektive hindrar dem i det respektfulla mötet. Dessa synliggjordes även under videoobservationerna.

 • 205.
  Björnfot, Helena
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Montessoripedagogik för tonåringar.2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dr Maria Montessori bedrev aldrig någon egentlig forskning på elever äldre än tolv år, ändå finns det idag flera skolor som bedriver Montessoriundervisning för elever på högstadiet. Själva kärnan i hennes pedagogik är att undervisningen ska baseras på barn och ungdomars olika utvecklingsfaser, något hon kallade för sensitiva perioder. Den här uppsatsens syfte är att genom observationer och intervjuer med lärare undersöka hur tre Montessoriskolor med högstadium valt att tolka vad som kännetecknar Montessoripedagogik för elever i åldern 12-16 år utifrån de tre aspekterna den förberedda miljön, lärarrollen och elevernas arbetsmaterial.De tre skolorna har i allt väsentligt adopterad pedagogiken så som den ser ut för elever 6-12år. Lärarna var mycket engagerade i elevernas arbetsmiljö och uttryckte frustration över att de inte kunde erbjuda en ännu bättre miljö. Det som stoppade lärarna i deras vilja att göra ännu mer var dels en fråga om lärarnas egna prioriteringar, dels en fråga om resurser i framför allttid men även i viss mån pengar.

 • 206.
  Blixt, Dennis
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Eriksson, Oskar
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Skola i förändring.: En studie om lärares arbete med måluppfyllelse i Idrott och hälsa efter senaste läroplansreformen Lgr11.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idrott och hälsa hade under Lpo94 så otydliga mål att lärarnas arbete mot målen kunde se nästan hur som helst ut. 2011 antogs Lgr11 men olika studier visar fortfarande på varierande arbete med måluppfyllelse. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur åk 7-9 lärare i Idrott och hälsa arbetar med måluppfyllelse utifrån Lgr11. Frågeställningarna som studien behandlar är: vilka metoder använder lärare i sitt arbete med måluppfyllelse i relation till kursplanen i Lgr11 och hur likartat arbetar lärare i relation till kursplanen i Lgr11? För att undersöka detta har en kvalitativ studie genomförts. I denna fallstudie har åtta lärare intervjuats i hur de arbetar med måluppfyllelse utifrån Idrott och hälsas kursplan i Lgr11. Resultatet visar på olika metoder lärare använder i sitt arbete med måluppfyllelse i relation till Lgr11. Resultatet visar också på att lärarna arbetar relativt likartat med måluppfyllelse i relation till Lgr11.

 • 207.
  Blom, Elin
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
  Matematiska stödinsatser: I glesbygdsskolor2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna fallstudie undersöker hur glesbygdsskolan utformar och organiserar stödinsatser för elever ibehov av särskilda utbildningsinsatser i matematik (SUM-elever). Det som studien fokuserar på är hurSUM-elever identifieras och kartläggs, vilka extra anpassningar och vilket särskilt stöd som utformasoch organiseras i matematik, arbetet med inkludering samt vilka arbetsuppgifter specialpedagogenhar i arbetet med matematiska stödinsatser. Studien bygger på intervjuer med lärare, specialpedagogoch rektor från två olika glesbygdsskolor i samma kommun samt deras kvalitetsredovisningar. Denteoretiska utgångspunkt som denna studie har är den fenomenologiska. Resultatet visar att skolornaupptäcker eleven i det dagliga arbetet. Lärarna anpassar den ordinarie undervisningen till SUMelevernavilket gör att särskilt stöd är ovanligt och stor andel av eleverna klarar nationella proven imatematik. Det råder en inkluderande miljö i glesbygdsskolan och specialpedagogensarbetsuppgifter är i till stor del att handleda och stötta lärarna.

 • 208.
  Blomquist, Michaela
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Jaaniste, Mikaela
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lärare på uppdrag: En kvalitativ studie av en organisationsförändring utifrån lärares perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Till följd av utvecklingen i omvärlden har SFI-skolan X utökat sin verksamhet genom att införa uppdragsutbildningar. Dessa utbildningar innebär att läraren undervisar ute på arbetsplatser där eleverna arbetar och inte i klassrummen på skolan. Syftet med studien är att beskriva och analysera lärarnas upplevelser av denna förändring. Vi har därmed använt oss utav en kvalitativ metod utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt och genomfört sju semistrukturerade intervjuer av dem 15 lärare som arbetar på SFI-skolan X. Det framkommer att lärarna i grunden är positivt inställda till uppdragsutbildningarna då dessa gynnar verksamhetens fortsatta arbete och eleverna. Vi kan dock se att lärarna upplever brister i hur förändringsprocessen har implementerats. Utifrån tidigare forskning och teori har vi kommit fram till att bristerna innefattas av låg upplevd delaktighet, information,kommunikation och stöd. Vår analys är även att lärares yrkesidentitet är betydelsefull att ta hänsyn till vid förändringsinitiativ. Vi avslutar vår studie med förslag på förbättringsområden som att exempelvis införa en stödgrupp för lärarna som arbetar med uppdragen.

 • 209.
  Blomqvist, Daniela
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Fagerkull, Felicia
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Motivationsfaktorer som är av betydelse för utövande av fysisk aktivitet: En kvantitativ studie om vilka värderingar som styr valet av träningsanläggning och vilka motiv medlemmarna vid IKSU har för att träna2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Physical activity was natural back in time, but as it looks today, we live in an environment that makes it quite easy to sit still. Even though we know that exercise is good, motivation is required to get started. The big challenge is how to build asustainable motivation. The overall aim of this study was therefore to study motivating factors that are important related to exercise and work out, among the members on training center IKSU. The purpose was also to study why the members choose IKSU. This was answered by collecting quantitative data by a survey that was posted on IKSU:s Facebook page. The results showed that the main motives for exercise is to strive for good physical shape and well-beeing. The reason why members choose IKSU is because they offer various training opportunities and have competent training instructors. The conclusion drawn was that intrinsic motivation was the main motive why people exercise at IKSU.

 • 210.
  Blomqvist, Elin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
  Blomström, Ninni
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
  "Man får två chanser att förstå”: en interventionsstudie om TAKK som kommunikationsstödjande verktyg2019Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK, är ett kommunikationsstödjande verktyg som bygger på tecken från det svenska teckenspråket. Syftet med arbetet har varit att undersöka huruvida TAKK kan fungera som ett verktyg för att eleverna i en klass med språklig mångfald ska kunna använda sina språkrepertoarer för att förstå och göra sig förstådda i en svenskspråkig skolmiljö. Frågeställningarna behandlar lärare och elevers upplevelser av introducering och användande av TAKK. Studien utformades som en interventionsstudie och data samlades in med hjälp av intervjuer och observationer. Denna data analyserades därefter med hjälp av centrala begrepp inom translanguaging. Resultatet visar på att TAKK har potential att skapa en lugnare klassrumsmiljö och möjlighet att fungera som en språkstödjande bro i kommunikationen för elever och lärare.

 • 211.
  Blomqvist, Ida
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Vilaró, Tobias
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Dans i Idrott och hälsa -  Att göra eller uppleva?: En studie om lärares bedömningsunderlag i rörelse till musik och dans.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att sätta ord på vad elever ska kunna i Idrott och hälsa är inte en lätt uppgift för lärare. Bedömningsmatriser kan underlätta för dem att sätta ord på kunskaper i Idrott och hälsa, vilket i sin tur kan främja en likvärdig bedömning. Syftet med studien är att undersöka lokalt utformade bedömningsmatrisers struktur och kvalitet inom området rörelse till musik och dans samt analysera hur matriserna belyser rörelse, i förhållande till om rörelsen ska göras eller upplevas. Som teoretiskt ramverk för studien står Messicks (1995) validitetsaspekter, dessa har använts för att skapa verktyg för att bedöma kvaliteten på matriserna. Fenomenologin har varit studiens teoretiska utgångspunkt när synen på rörelse har analyserats, då främst utifrån Swartling Widerströms (2005) tolkning av teorin. Studien bygger på nio matriser från gymnasieskolor i Västerbotten som bedöms med hjälp av verktygen och det fenomenologiska synsättet. Resultatet visar på att det finns en variation mellan matriserna i hur området är tolkat, nedbrutet och vilka kunskaper som har valts att sätta ord på. Resultatet visar även på att det är ”görandet” som dominerar i matriserna, men att det även finns ett visst utrymme för att eleverna ska få möjlighet att ”uppleva” och uttrycka rörelse inom området.

 • 212.
  Bodemar, Annika
  et al.
  Department Of Cultural And Social Studies, Norwegian School of Sport Sciences, Norway.
  Strittmatter, Anna-Maria
  Department Of Cultural And Social Studies, Norwegian School of Sport Sciences, Norway.
  Fahlén, Josef
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Doomed to fail? A study of how junior managers at a major sport event cope with leadership issues2018In: World Congress of Sociology of Sport, Lausanne, Switzerland, June 5 - 8, 2018: ISSA 2018 Book of Abstracts, Lausanne, 2018, p. 15-15Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Due to lack of leadership combined with occasional and haphazard top-level management, the 2012 Oslo World Snowboard Championships (WSC) were faced with wicked and critical problems (Grint, 2005) resulting in uncertainty and chaos. Simultaneously, the event was declared a success externally. This paper draws on the works of Parent and Seguin (2007) pinpointing organizational shortcomings resulting in event failure, and Parent, Beaupre and Seguin (2009) examining key-leadership factors leading to event success. It does so with the purpose of examining how junior middle managers cope with uncertainty and solve problems, possibly contributing to an external impression of a successful event. The study is based on data from semi-structured interviews (17), documents, participant-observations pre, during and post WSC. Findings show how there is variety of mechanisms between organizational levels causing uncertainty, including all factors leading to event failure pinpointed by Parent and Seguin (2007). While existing event and project management literature use leadership to explain why events succeed or not, this case provides us with an opportunity to understand how an event can succeed despite displaying factors allegedly leading to event failure. In addition, it provides an identification of additional factors for event success. By that, this study contributes to the understanding of factors leading to event success and failure of sport events, but also adds to a broader discussion on what constitutes event success in the first place.

 • 213.
  Bodén, Ida
  et al.
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Mathematics, Technology and Science Education.
  Sanfridsson, Anna-Carin
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Mathematics, Technology and Science Education.
  Montessoripedagogik i Högstadiets Biologi- och Kemiundervisning2004Independent thesis Basic level (professional degree), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie visar hur det fungerar att använda sig av Montessoripedagogik i högstadiets kemi- och biologiundervisning. Kan man använda sig av dessa metoder på en vanlig, traditionell skola? Vi har besökt två Montessoriinspirerade högstadieskolor i Stockholms län, intervjuat tre NO-lärare samt observerat själva undervisningsmomenten. Vi har sett att Montessoripedagogiken skulle kunna vara en stor hjälp för lärare på en vanlig, traditionell skola. Montessoris grundtankar finns redan hos oss lärare, det gäller bara att tillämpa dem mer konkret. Barnet skall alltid vara i centrum, oavsett om det gäller en Montessoriskola eller en vanlig traditionell skola. Som lärare måste man veta hur mycket eleverna kan och förstår av ett resonemang innan man kan gå vidare i materialet. Detta är kanske mer viktigt inom kemi- och biologiundervisningen än i andra ämnen. Ett arbetsmaterial som följer Montessoripedagogiken ger eleverna ökad självkänsla och självförtroende, vilket i sin tur ökar intresset för ämnet i sig.

 • 214.
  Bodén, Joakim
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Hofverberg, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Hur många poäng måste jag ha för att få VG?: en samstämmighetsanalys av betygskriterier och skriftliga prov i organisk kemi, kemi b2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I skolan använder sig lärare av skriftliga prov som ett av underlagen vid betygssättning, men det finns dåliga och bra prov. Ett bra prov utvärderar det som avses. Kan det vara så att betyg på skriftliga prov i dagens skola grundas på annat än vad som avses i betygskriterierna? För att granska detta gjordes en kvalitativ samstämmighetsanalys av autentiska prov och betygskriterier gällande organisk kemi, kemi b på gymnasiet. Till detta användes Blooms reviderade taxonomi. Undersökningen ämnade visa om skriftliga prov i var konstruerade på sådant vis att eleverna tilläts visa på kvalitéer som motsvarar Väl Godkänt (VG) och Mycket Väl Godkänt (MVG). En kompletterande enkätundersökning genomfördes med avsikten att ta reda på ifall lärarna använder sig av skriftliga prov för att bedöma VG och MVG. De skriftliga proven i vår undersökning och betygskriterierna för VG och MVG visar mycket dålig samstämmighet. De skriftliga proven betonar en lägre kognitiv nivå än betygskriterierna. Samtidigt visar enkätundersökningen att de skriftliga proven endast är en av flera underlag vid betygssättning.

 • 215.
  Bogren, Åsa
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Förutsättningar för goda elitidrottsmiljöer: Hur går det att skapa goda elitidrottsmiljöer för städer med riksidrottsuniversitet?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study was a survey of how it is possible to create conditions for good elite environments in cities with elite universities. The purpose of the study was to create an understanding of how sports associations and National elit sportuniversities in Sweden can co-operate to create a good elite environments for people with dual careers. The study analyzed the current situation and what increased co-operation would do for the elitesports environments. To answer the purpose of the study interviews where conducted with leaders from sports associations and with a representative from the national sports university in Umeå. The result showed that in the current situation were was no cooperation to a significant degree. To increase the elite environment the sports association and the national sports university must communicate and co-operate with each other. The conclusion of the study was that the desire for good elite environments was something that both parts was asking for. To improve the sports enviroment it requires that sports associations and elite universities begin to share each other's knowledge. This will help people with dual careers.

 • 216.
  Bohlinger, Sandra
  et al.
  Dresden University of Technology, Germany.
  Haake, Ulrika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Helms Jørgensen, Christian
  Roskilde University, Denmark.
  Toiviainen, Hanna
  University of Helsinki, Finland.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, Sweden.
  Conclusion: The contested field of working and learning2015In: Working and learning in times of uncertainty: challenges to adult, professional and vocational education / [ed] Sandra Bohlinger, Ulrika Haake, Christian Helms Jørgensen, Hanna Toiviainen and Andreas Wallo, Rotterdam: Sense Publishers, 2015, p. 223-232Chapter in book (Other academic)
 • 217.
  Bohlinger, Sandra
  et al.
  Dresden University of Technology, Germany.
  Haake, Ulrika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Helms Jørgensen, Christian
  Roskilde University, Denmark.
  Toiviainen, Hanna
  University of Helsinki, Finland.
  Wallo, Andreas
  allo, Andreas Linköping University, Sweden.
  Introduction: Working and learning in times of uncertainty2015In: Working and learning in times of uncertainty: challenges to adult, professional and vocational education / [ed] Sandra Bohlinger, Ulrika Haake, Christian Helms Jørgensen, Hanna Toiviainen and Andreas Wallo, Rotterdam: Sense Publishers, 2015, p. 1-14Chapter in book (Other academic)
 • 218.
  Bohlinger, Sandra
  et al.
  Dresden University of Technology, Germany.
  Haake, UlrikaUmeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.Helms Jørgensen, ChristianRoskilde University, Denmark.Toiviainen, HannaUniversity of Helsinki, Finland.Wallo, AndreasLinköping University, Sweden.
  Working and learning in times of uncertainty: challenges to adult, professional and vocational education2015Collection (editor) (Other academic)
 • 219.
  Borg, Jenny
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  En kvalitativ studie om handlingsplaner i förskolan.2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 220.
  Borg, Kajsa
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Alla dessa slöjdpåsar2009In: KRUT, ISSN 0347-5409, no 133/134, p. 16-23Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I över 100 år har elever sytt slöjdpåsar i textilslöjd. Slöjdämnets skeptiker ser det som bevis för att slöjdundervisningen är föråldrad. I själva verket är den ständigt föränderliga och till tidsandan anpassade slöjdpåsen beviset för motsatsen.

 • 221.
  Borg, Kajsa
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Kreativitet eller problemlösning - vad bedömer vi i slöjden?2008In: Slöjda för livet: om pedagogisk slöjd / [ed] Kajsa Borg och Lars Lindström, Lärarförbundets förlag, Stockholm , 2008, p. 199-201Chapter in book (Other academic)
 • 222.
  Borg, Kajsa
  Estetiska institutionen, Linköpings universitet.
  Slöjdämet, intryck, uttryck, avtryck2002In: Sløyden - idealet om et bra liv?: dokumentasjon fra NordFo-symposium, Reykjavik 8.-13. november 2001 / [ed] Jostein Sandven, Vasa: Nordfo , 2002, p. 68-77Conference paper (Other academic)
 • 223.
  Borg, Kajsa
  Linköpings universitet.
  Slöjdämnet: intryck, uttryck, avtryck2001Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  The purpose of this study was to illuminate and question the school subject Sloyd from the perspective of the former pupils, now adult persons The empirical investigations cover interviews with subject teachers and adult, focusing their memories of the Sloyd subject in the compulsory school. The analysis shows that the impression of the qualities of the subject is connected to the pupil's personal and bodily experience of the work process in textile, wood or metal material. The creative work generates feelings of pleasure and fulfilment, which seems to correspond to basic needs, ahich most people recognize. The Sloyd subject can be characterized by four aspects: the manual, the aestethic, the communicative and the theoretical.

 • 224.
  Borg, Kajsa
  et al.
  Linköpings universitet, estetiska institutionen.
  Kronberg, Sie
  Linköpings universitet, estetiska institutionen.
  Portfolio som metod i akademisk grundutbildning.: Universitetspedagogiska konferensen, CUP2000In: Undervisning och lärande: 4:e universitetspedagogiska konferensen vid Linköpings universitet, 16 november 2000 / [ed] Håkan Hult, Linköping: Centrum för universitetspedagogik, Linköping universitet , 2000, p. 147-151Conference paper (Other academic)
 • 225.
  Borg, Kajsa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Lindström, Lars
  Slöjda för livet: om pedagogisk slöjd2008Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att lära genom att skapa hör framtiden till, och slöjden har här ett unikt bidrag att lämna till människors utveckling,” skriver professor Roger Säljö i denna bok. Här beskrivs hur en pedagogiskt upplagd slöjd¬undervisning kan ta sig uttryck i ett modernt samhälle. Men också bakgrunden till att slöjd blev ett skolämne.Författarna har god inblick i dagens skola och lärarutbildning. De beskriver utifrån egna erfarenheter och vetenskapliga rön olika pedagogiska slöjdverksamheter. Och de förklarar varför slöjd är viktigt för livet – nu och i framtiden

 • 226.
  Boström, Helena
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Granberg, Stina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lära in ute: En kvalitativ undersökning om förskollärares och fritidslärares syn på utomhuspedagogik2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka förskollärares och lärare i fritidshems syn på utomhuspedagogik. De frågeställningar vi ville ha svar på var: Vad innebär utomhuspedagogik för lärare? På vilket sätt uppfattar lärare att de arbetar med utomhuspedagogik? Vilka möjligheter och hinder uppfattar lärare att det finns med utomhuspedagogik? För att få svar på dessa frågeställningar använde vi oss av kvalitativa intervjuer som metod där åtta lärare från tre olika skolor deltog. Resultatet visade att utomhuspedagogik för lärarna innebär att undervisningen flyttades ut från klassrummet och anpassas efter den plats och miljö där lärandet sker. Lärarna uppfattade att alla ämnesområden går att bedriva utomhus samt att lärandet som sker är mer praktiskt och sinnligt jämfört med lärandet som sker i klassrummet. Studien visade att lärarna som arbetar med utomhuspedagogik ser flera fördelar med utomhusundervisning som till exempel att det leder till ett mer varierat lärande, ökad fysiskt aktivitet, bättre gruppdynamik och mindre konflikter i barngruppen. De nackdelar som nämndes är få och går oftast att göra något åt genom olika åtgärder. Ett problem som nämns är till exempel att barnen ibland har dåligt anpassad utrustning vilket ofta går att rätta till genom föräldrasamverkan eller att barnen får låna kläder.

 • 227.
  Boström, Jennie
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Ett arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd2004Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Mitt syfte med studien har varit att få en inblick i hur en skola valt att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Fokus ligger på hur arbetet går till samt att belysa arbetssättet ur olika perspektiv. Jag har valt att göra en kvalitativ studie för att få fram så relevant information som möjligt om arbetssättet. Jag har observerat och intervjuat personer som är involverade i arbetssättet och har på så vis kunnat bilda mig en uppfattning om vad de tycker om metoden som skolan förespråkar. Resultatet visar att alla berörda personer tycker att arbetssättet är bra. Genom ett medvetet förhållningssätt och strukturerade dagar har pedagogerna skapat ett gott inlärningsklimat som gett resultat i skolarbetet. Min slutsats är att arbetssättet verkar vara en bra lösning i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

 • 228.
  Boström, Linus
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Hellberg, Emma
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Idrott och hälsa, ”en checkstation” på idrottsprofilerade gymnasium.: En kvalitativ intervjustudie om idrottslärares åsikter om ämnet idrott och hälsa för elitidrottselever2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In Sweden athlete schools, where students are attending in terms of optimizing their athletic careers in correlation with their studies, are a widely spread phenomena over the country and the system is included within the ordinary school system. This study aims to examine how the subject Physical Education and Health (PEH) is taught at athlete schools in comparison to how it is taught in classes with ordinary upper secondary school students. This study is based on interviews with eight teachers from two different Swedish schools. The results show that teachers do adjust their teaching in order to achieve quality teaching to give the athletic students optimized possibilities to improve. The results show different teacher perspectives about what knowledge that is prioritized. Admittedly, the teachers confess having problems with whether they assess these students on their previous skills or if they actually learn new skills during their PEH. Hence, this study serves the purpose of revealing the importance of developing new and individualized strategies on how to form an optimized educational environment and quality teaching for those students.

 • 229.
  Bounyasone, Keophouthong
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Keosada, Ngouay
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Cultivating educational research in Lao PDR: For a better future?2011Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis looks at the introduction of educational action research as part of the national education reforms in Lao PDR. National policies on education emphasise concepts such as ‘education for all’ and ‘student-centred education’ taken from the globalised education reform agenda. Action research became a tool to implement the new pedagogy of student-centred education that was labelled ‘the five-pointed star’.

  The thesis contributes to the field of global policy studies. It combines global and contextual aspects in order to analyse how action research travelled from policy to practice. This process was part of a Lao national education reform that developed after the introduction of the new economic mechanism, when the previous socialist planned-economy system was replaced by a globalised market-oriented system.

  Data were collected from national policy documents, international donor documents, instructional material, and interviews with Lao educators involved with action research in different ways. Furthermore, we carried out action research as part of our own teaching duties in Lao PDR, which were subsequently documented and analysed.

  In this study of educational reform in Lao PDR we have found that an educational approach like action research that is introduced as part of a taken-for-granted global agenda of change, is reduced to a technical rationality and practices that resemble previous experiences. Our findings are explained from the theoretical perspectives of hidden policy ensembles and policy backlashes. Hidden policy ensembles reduce action research to a technical rationality due to their alien cultural and social connections that are not brought into the open at the reform arena. Policy backlashes become a way for practitioners to create meaning based on previous contextual practices, conceptions, and discourses as a consequence of the technical rationality created by the hidden policy ensembles and the use of the cascade model.

  The thesis concludes with an outline of a possible future educational development in the form of a critical and educative action research network in Lao PDR that is inspired by cross-cultural dialogue, a critical pedagogy of place, and our own action research experiences.

 • 230.
  Brandt, Sanna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Svanberg, Alexandra
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Det är mer administrativt än pedagogiskt!: En utvärdering av rektorers och huvudmäns syn på ett ledarskap i förändring.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var dels att få en ökad kunskap om det pedagogiska ledarskapet, dels att tolka och förstå hur rektorers pedagogiska ledarskap har påverkats utifrån de förändringar som skett i samband med den nya skollagen. Vidare var syftet även att undersöka vilka förutsättningar skolhuvudmannen ger för att rektorerna ska kunna fungera som pedagogisk ledare enligt läroplanen. För att kunna besvara syftet har en kvalitativ intervjustudie utförts med tre rektorer och tre huvudmän i Umeå kommun. Studiens resultat visar på att både rektorer och huvudmän uppger att rektorers ansvar och befogenheter har blivit större sen införseln av den nya skollagen. Vidare uppger dock rektorerna att förändringen bidragit till mer administrativt arbete och detta har lett till att deras fokus på att vara en pedagogisk ledare minskat. Rektorerna upplever således att de har mindre tid till att vara ute i den pedagogiska verksamheten. Huvudmännen å sin sida är inte av samma uppfattning att det skett en ökning av de administrativa uppgifterna. Resultatet visar vidare att huvudmännen har höga förväntningar på rektorerna där de dels ska verka för resultat-och måluppfyllelse för elverena och samtidigt utöva ett öppet ledarskap gentemot sin personal. Studien visar även att alla informanter är överens om att det är huvudmännens ansvar att se till att rektorerna får de förutsättningar som krävs för att kunna fungera fullt ut som pedagogisk ledare. Något annat som framkommer är att det finns en viss diskrepans mellan förutsättningarna som huvudmännen upplever att de ger till rektorerna och vad rektorerna upplever att de får från huvudmännen.

 • 231.
  Braun, Bianca
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  "If you want to know how to do the job, you have to do it": A Qualitative Study on Knowledge Sharing Among Technical Experts Focusing Communities of Practice and Tacit Knowledge2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis discussed explicit and tacit knowledge that technical experts in a public authority need to carry out their work. The main focus was on knowledge sharing in communities of practice, and the distribution of so called tacit knowledge. An interview study with eight aviation experts was conducted in the European Aviation Safety Agency (EASA). The agency had experienced problems with knowledge transfer. The study showed that both explicit and tacit knowledge were relevant. It revealed further that much explicit knowledge was not codified or was difficult to access. Tacit knowledge was not shared through externalisation. Following that, communities of practice played an important role in knowledge sharing. These communities were mainly managed by experienced experts who took decisions on contact groups and subjects to discuss. Newcomers were acting at the periphery, trying to find out what they needed to know. The vast amount of non-codified or tacit knowledge was perceived as problematic by newcomers who were missing written guidance.

 • 232.
  Bredeson, Paul V.
  et al.
  University of Wisconsin-Madison.
  Johansson, Olof
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Principal Development.
  Norberg, Katarina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Principal Development.
  Ethical School Leadership: Examining the Work of School Principals and Superintendents2005In: The Annual Meeting of American Educational Research Association, Montreal, Canada, 2005Conference paper (Refereed)
 • 233.
  Bredmar, Krister
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Att kommunicera ekonomisk information: En pedagogisk uppgift i teori och praktik2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett viktigt resultat när kommunikation sker är att en fördjupad förståelse och mening skapas hos mottagaren av det som kommuniceras av sändaren. Detta kan på ett sätt beskrivas som kärnan i den pedagogiska kommunikationen och har legat till grund för syftet, syftet med denna studie är att undersöka hur en pedagogisk kommunikation sker i organisationer för att därigenom kunna analysera och förstå vilket meningsskapande den pedagogiska kommunikationen bidrar med i ett socialt sammanhang, och frågeställningen, hur bör pedagogisk kommunikation utformas och hur fungerar den pedagogiska kommunikationen i praktiken i svenska kommuner? Utgångspunkten i denna studie har varit att den pedagogiska kommunikationen kan förstås och beskrivas med hjälp av det skrivna underlaget, den ekonomiska rapporten, den muntliga kommunikationen, presentationen, med hjälp av begrepp och illustrationer, kommunikationens innehåll och med hjälp av det sociala sammanhang, den grupp som kommunikationen sker inom. De teoretiska områden som har utgjort grunden för den första frågan i denna studie, hur den pedagogiska kommunikationen kan utformas, bygger på dessa fyra områden. I en andra del har sedan 111 ekonomichefer i svenska kommuner besvarat, via en webbbaserad enkät, hur de arbetar med dessa områden. Resultatet visar att de i stor utsträckning arbetar med flera av de pedagogiska områdena, till exempel när det gäller rapporter och muntliga presentationer men att det även finns områden till exempel kring gruppens betydelse i den pedagogiska kommunikationen som inte är lika utvecklade. Även fast mycket redan idag fungerar bra finns det områden som kan utvecklas för att få den pedagogiska kommunikationen att fungera ännu bättre.

 • 234.
  Bredmar, Krister
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Spelbaserat lärande i högre utbildning2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utbildning och lärande står inför en stor utmaning när det gäller den uppväxande generationens förväntningar på kunskapsöverföring. Traditionella pedagogiska metoder har inte längre samma validitet medan däremot de ämnesrelaterade teorierna fortfarande fyller sin funktion. Denna studie har utgått ifrån följande frågeställningar: hur kan spelbaserat lärande i högre utbildning förstås med hjälp av exempel och vilka erfarenheter har lärare som arbetat med det erhållit? Syftet med denna studie har varit att utveckla en djupare förståelse för spelbaserat lärande i högre utbildning. Den teoretiska bakgrunden har byggt på tre etablerade lärandeteorier; sociokulturell lärandeteori, problembaserat lärande och erfarenhetsbaserat lärande. Till detta lades sedan fem aktuella teorier eller inriktningar lagts; 2000-talets färdigheter och utbildning, digitalisering, spel som fenomen, flow som begrepp och något är kul. De slutsatser som denna studie kommit fram till är att spelet; - inbjuder till socialt konstruerat lärande, - styr eller vägleder användningen och utvecklingen av tidigare erhållen kunskap, - som pedagogisk idé bygger spelet på snabb återkoppling, - kräver i princip en digital plattform, - som fenomen motiverar, - uppmuntrar till en känsla av fokus, - bryter traditionella pedagogiska mönster och uppfattas som kul.

 • 235.
  Brinkfeldt, Niklas
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Hansen Nilsson, Andréas
  Örebro universitet.
  Förstå mig rätt: tydligare tentamen för lärares och studenters skull2015In: Universitetspedagogiska konferensen 2015: Gränslös kunskap, Umeå: Umeå universitet , 2015, p. 15-17Conference paper (Other academic)
 • 236.
  Broberg, Madelene
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Nordbrandt, Anna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Chefsaspirantprogram som ett kompetensförsörjningsverktyg.: En fallstudie inom Skellefteå kommun.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I takt med den ökande globaliseringen blir det allt viktigare för organisationer att aktivt arbeta för att säkerställa sin kompetensförsörjning. Det råder en brist på färdiga chefer och organisationer behöver därför se över sin interna chefsförsörjning. Med anledning av detta har vi, med hjälp av semistrukturerade fokusgruppsintervjuer, genomfört en fallstudie av Skellefteå kommuns interna chefsaspirantprogram med fokus på deltagarnas upplevelser av programmet och hur programmet fungerat som strategiskt verktyg i syfte att skapa färdiga chefer. Studien utgår ifrån en hermeneutisk ansats och har en kvalitativ design i form av semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. Resultaten visar att vilja är nyckeln för att medarbetare ska kunna axla rollen som chef. Medarbetaren måste vilja arbeta som chef och organisationen måste vilja tro på medarbetarens förmåga. För att chefsaspirantprogram ska kunna användas som ett chefsförsörjarprogram och skapa färdiga chefer behöver den målsättningen kommuniceras ut till hela organisationen och tydligt framgå i programmets syfte. Det är även viktigt att organisationen tydliggör programmets meritvärde för att medarbetarna ska kunna veta vilka förväntningar de kan ha på programmet och vad ett deltagande kan leda till.

 • 237.
  Brodin, Jane
  et al.
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap (Lek och Socialisation) .
  Lindstrand, Peg
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap (Lek och Socialisation) .
  Engdahl, Karin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Child and Youth education, Special Education and Counselling.
  Topics concerning children’s outdoor play in preschool environments2005Conference paper (Refereed)
 • 238.
  Brodin, Ulrika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Tillsammans gör vi det möjligt: Att främja skolnärvaro för elever inom autismspektrumtillstånd2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study aims to understand how some school project has worked to promote school attendance for students with autism spectrum disorders. The applied method for this study is qualitative interviews and eight people have been interviewed from five different municipalities, all involved in school projects focusing on inclusion and absenteeism. Three of the informants that participated in the study were special pedagogues, one was a specialneeds teacher, two were principals, one was a counselor, and one was an adviser at Specialpedagogiska skolmyndigheten (The Authority of Special Needs Education). The five projects that the informants were involved in covered 137 schools in Sweden. One of the projects was focused on preventive measures to create a school accessible for students with autism related difficulties. Four projects aimed to both prevent students from being absent from school and for absentees to return to school. The results shows that schools need more knowledge about autism related difficulties in order to create a school that is accessible for these students. First, schools need better routines for assessing students’ needs, second the learning environment in the classroom must be adapted more efficiently for students with autism related difficulties and their needs, and last the students must be given the chance to work on their social skills. The focus must be on building relationships to the students. This in order to meet the students’ needs so that measures taken will be beneficial for the students.The schools in the study have written routines in order to detect absenteeism at an early stamge. These routines aim to identify the reason for absenteeism early on and quickly find measures to support the student and spare them a lot of suffering. Success factors in this work is how knowledge and collaboration between different interaction partners can promote school attendance.

 • 239.
  Brorell, Martin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Persson, Maria
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Employer branding.: En nödvändighet för organisationers framtida överlevnad?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur tre privata företag inom olika branscher i Västerbottenslän arbetar med employer branding, samt hur samarbetet mellan HR- och marknadsavdelningenser ut gällande employer branding-arbetet. Studien baseras på tre företag där semistruktureradeintervjuer legat till grund för datainsamlingen och där bearbetning av datamaterialet har genomförts i enlighet med grundad teori med kodning. Vidare är resultatet presenterat i koder som kategoriserats och har sin utgångspunkt i informanternas uttalanden och som besvarar frågeställningarna. Resultatet visar på att alla företag bedriver ett employer branding-arbete men där uppbyggnaden skiljer sig åt kring huruvida de har ett strategiskt förhållningssätt eller ej. Det framkommer även att det finns ett samarbete mellan avdelningarna inom alla företag men där det tyder på att två av företagen har ett mer välutvecklat samarbete. Samtliga företag i undersökningen tror det är positivt för samarbetet vad gälle remployer branding att avdelningarna sitter nära varandra. De förbättringsområden som identifierats är bland annat att öka organisationens strategiska planering, exempelvis genom förankring av företagetsvärderingar hos medarbetarna, för att möjliggöra en ökad medvetenhet i frågan för att på sikt skapa en attraktiv bild av företaget.

 • 240.
  Brown, Gavin T. L.
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science. The University of Auckland, New Zealand.
  Eklöf, Hanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Swedish student perceptions of achievement practices: the role of intelligence2018In: Intelligence, ISSN 0160-2896, E-ISSN 1873-7935, Vol. 69, p. 94-103Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The role of intelligence and motivational constructs in school achievement is well attested. Beliefs and attitudes about assessment (including classroom assessment, homework and tests) can be adaptive within a self-regulation of learning framework. However, the role of intelligence upon the student and parent coping with school assessment practices is less well known. This paper examines responses of Swedish Grade 6 (modal age 13) students (N = 4749) participating in the Education Through Follow-up (ETF) project to four cognitive tests and survey items concerning achievement demands. Their responses were integrated with parent perceptions of grading and school pressure. Robust factors for intelligence, student perceptions, and parental perceptions were found and introduced into a structural equation model with intelligence as the predictor. The well-fitting SEM model showed that intelligence had statistically significant predictions on all four student and three parent perceptions factors, of which two predicted student factors. However, only one prediction was substantive; intelligence on coping with school demands (beta = 0.48). Although not allowing for causal inference, the results support the claim that general cognitive abilities act as a predictor of self-regulating capability of coping with school demands.

 • 241.
  Brubäcken, Pär
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Hbt i skolan: En undersökning av lärares arbete med hbt-frågor och heteronorm2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En studie av hur lärare på gymnasiet arbetar med synliggörande av elever som identifierar sig som homo- och bisexuella eller transpersoner och motverkande av heteronorm. Vidare undersöker studien elevernas uppfattning av skolans och lärarnas arbete och kunskaper i hbt-frågor. Syftet med studien är att undersöka hur lärarna arbetar med värdegrundsfrågor, speciellt hbt-frågor, vilken kompetens kring hbt-frågor de anser sig ha och hur miljön för bht-personer är på skolan. Mot detta ställs liknande frågor till eleverna för att kunna jämföra lärarnas uppfattning av sitt arbete mot hur eleverna uppfattar det. Studien bestod av intervjuer med sex lärare, sex elever och en skolsköterska. Undersökningen visar att lärarna på den undersökta skolan är dåliga på att inkludera hbt-perspektivet i sin undervisning och på så sätt synliggöra dessa ungdomar. Undervisningen sker i de flesta fall heteronormativt och få av de intervjuade lärarna inkluderar hbt-perspektiv i sin undervisning. Undersökningen visar också att trots brister på synliggörande av hbt-personer i undervisningen är lärarna duktiga på att bemöta elever som identifierar sig utanför heteronormen och hbt-eleverna vågar i stor utsträckning vara öppna på skolan. Intervjuerna har skett på en liten skola med ungefär 250 elever belägen i en mellanstor svensk kommun.

 • 242.
  Brunn, Karl
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Hansson, Leo
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  "Vi har inger val": En studie om implementeringen av lärplattformen Lärum i Umeå kommun ur ett rektorsperspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Som ett led i sin utveckling av skolväsendet, har Umeå kommun nyligen startat en implementering av en ny lärplattform kallad Lärum. Då denna plattform är ny, har fokus i stort legat på lärarnas uppfattning om denna, och hur integreringen i undervisningen skall ske. Detta då ett av de uttalade målen med plattformen syftat till att minska denna grupps arbetsbelastning. Mindre tid har således funnits att undersöka rektorernas roll i denna process.

  Denna studie presenterar hur rektorer inom Umeå kommun beskrivit implementeringsprocessen av lärplattformen Lärum. Utgångspunkten med uppsatsen har varit att undersöka vilka kontradiktioner som uppstått, genom att ställa det planerade tillvägagångssättet mot det praktiska arbetet kring implementeringen, och vilka faktorer som influerat och påverkat denna process.

  Inom ramen för studien intervjuades sju rektorer, där dessa fick svara på frågor om, och resonera kring hur de arbetat med implementeringen av Lärum. Vidare fick rektorerna berätta om hur de sett på sin roll som ledare, vilka faktorer de ansåg påverkat processen och hur de har hanterat och arbetat med dessa faktorer.

  Studien har med stöd av ett hermeneutiskt förhållningssätt och den kulturhistoriska aktivitetssteorin kunnat påvisa att rektorernas uppfattning om de centrala riktlinjerna i stor grad har påverkat implementeringen. Hur rektorn i den lokala skolmiljön uppfattar, tolkar och sedan praktiserar implementeringen utifrån lokala resurser har varit bidragande faktorer till denna uppfattning.

  Framförallt har så kallade piloter, vilket utgjorts av personer särskilt utbildade för implementeringen, visat sig vara nyckelpersoner för denna. Studien har därmed kunnat visa på hur piloterna i stor utsträckning ersatt rektorernas roll i processen.

 • 243.
  Brydsten, Moa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Mathematics, Technology and Science Education.
  Söderberg, Therése
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Mathematics, Technology and Science Education.
  En studie av det psykosociala klimatet i grundskolan2003Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att kartlägga en grundskolas psykosociala klimat. Genom kartläggningen har vi kunnat synliggöra klimatet på skolan och föreslagit olika sätt att förändra detta i positiv riktning. De metoder som används i studien är kvalitativa och de består av cirka 10 observationer och 12 intervjuer. Intervjuerna har gjorts med föräldrar och elever från skolan. Resultaten visar bland annat att många föräldrar uppfattar rasterna som ett osäkert område för eleverna. Föräldrarna menar att det finns för få lärare ute på det stora skolområdet. Eleverna anser att det är mycket som lärarna inte ser av det som händer på rasterna. Det är dock ganska lätt att få tag i en lärare om något inträffar. Kommunikationsproblem mellan skolan och hemmet är också något som omtalas av föräldrarna. Elevernas delaktighet och inflytande är relativt begränsat. Analysen av resultatet utgår från Salutogen teori. Några slutsatser som dragits handlar bland annat om kommunikations- och informationsproblem. Andra slutsatser pekar på att skolan, tillsammans med elever och föräldrar, måste formulera gemensamma regler och mål, för att kunna skapa ett positivt skolklimat. Med slutsatserna som utgångspunkt presenteras förslag på hur skolan ska kunna gå vidare med sitt värdegrundsarbete.

 • 244.
  Bryntesson, Pierre
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Höglund, Robin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Sambedömning för likvärdighet eller snålspara för girighet?: En kvalitativ intervjustudie med lärare i Idrott och hälsa som bedriver tvålärarsystem2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En stor del och kanske även den klurigaste delen av lärarnas yrkesliv handlar om att sätta betyg och bedöma eleverna. Skolverket hävdar att bedömningen inom den svenska skolan inte är tillräckligt likvärdig. De menar dock att sambedömning kan användas som ett verktyg inom skolorna för att förbättra den likvärdiga bedömningen. Studiens syfte var att undersöka sambedömning utifrån ett tvålärarsystem i ämnet Idrott och hälsa på högstadiet. Frågeställningar som studien ämnade att besvara var: hur lärarna definierade begreppet sambedömning och vad det fanns för positiva respektive negativa aspekter kring sambedömning när ett tvålärarsystem inom Idrott och hälsa används samt vilka metoder inom sambedömning som dessa lärare använde sig av när rörelsekvaliteter bedöms. Sex lärare i Idrott och hälsa som arbetar på högstadieskolor som undervisar med ett tvålärarsystem intervjuades. Studiens resultat visar att lärare samarbetar både kring bedömning och betygsättning. De intervjuade lärarna menar att sambedömning och tvålärarsystemet är överlägset om man ska uppnå en likvärdig bedömning. Detta eftersom lärarna diskutera bedömningen och bedömer elevernas kunskaper och färdigheter tillsammans genom tvålärarsystemet. De intervjuade lärarna har svårt att se något negativt med sambedömning. Det finns dock vissa negativa aspekter, bland annat att lärarna måste kunna arbeta nära varandra under stora delar av sin arbetstid. I studien framkommer det att ett vanligt hjälpmedel vid bedömning av rörelsekvaliteter är digitala verktyg som exempelvis filminspelning.

 • 245.
  Bränberg, Agneta
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Holmgren, Ulf
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Attityder och förmåga! Utbildning också för den högra hjärnhalvan: Erfarenheter från en inledande kurs på ett ingenjörsprogram2007In: Utsikter, insikter, avsikter: universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 – 28 februari 2007 / [ed] Mohammad Fazlhashemi och Thomas Fritz, Umeå: Umeå Universitet, Universitetspedagogiskt centrum , 2007, p. 41-54Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Undervisningssituationen är ett samspel mellan lärare och student. Studentens framgång i studierna är i hög grad beroende av hur denna relation etableras och hur den utvecklas under studietiden. Inte minst viktigt är att vara uppmärksam på hur relationen etableras och där är lärarens attityd till studenten av betydelse. Att i någon mån släppa de ämnesstyrande kraven och redan tidigt i utbildningen skapa situationer där kreativiteten och de yrkesmässiga målen för utbildningen får dominera ökar studenternas vilja att arbeta aktivt i och med sin utbildning. Det ger utrymme för lärstilar som inte enbart bygger på teoretiskt kunskapsinhämtande och framförallt får vi som lärare en mycket roligare, mer utvecklande och mer spännande arbetssituation. Med denna artikel vill vi visa på möjligheter att med framgång och mycket tidigt i utbildningen arbeta projektorienterat och yrkesnära. Rapporten redovisar ett försök att mycket tidigt i utbildningen arbeta med ingenjörsmässiga frågeställningar utifrån studenternas erfarenheter och värderingar.

 • 246.
  Bränberg, Agneta
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Applied Physics and Electronics.
  Winka, Katarina
  Umeå University, Faculty of Arts, Centre for Teaching and Learning (UPC).
  Tänk vad vi är bra: pedagogiska portföljer ger ringar på vattnet2013In: Reformation, revolution, evolution: universitetslärandet ur ett tidsperspektiv / [ed] Erik Lindenius, Umeå: Umeå universitet , 2013, p. 123-138Conference paper (Other academic)
 • 247.
  Brändström, Josefine
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Halling, Ronja
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Kompetensutveckling vid Umeå Universitet: - Ett samspel mellan individ, organisation och pedagogisk handlingsplan2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur lärarna vid Umeå universitet uppfattar den egna kompetensutvecklingen samt hur deras uppfattningar stämmer överens med universitetets pedagogiska handlingsplan. De forskningsfrågor vi hade för avsikt att undersöka var: (1) hur ser möjligheterna ut till kompetensutveckling, (2) existerar det en överensstämmelse mellan kompetensutveckling och arbetsuppgifter, (3) vad skapar motivation och drivkrafter till kompetensutveckling och (4) hur stämmer berättelserna överens med universitetets pedagogiska handlingsplan; dess mål och aktiviteter? För att få svar på våra forskningsfrågor har vi genomfört sju semi-strukturerade intervjuer. Urvalsgruppen är lärare från personalvetarprogrammet som representerar sex olika institutioner vid den samhällsvetenskapliga fakulteten.Resultaten visar att möjligheterna till kompetensutveckling är stora vid den samhällsvetenskapliga fakulteten. Det finns stora möjligheter att själv påverka sin kompetensutveckling, förutsatt att individen är drivande i frågan. De anställda menar att en anställning vid universitetet erbjuder konstant lärande och ett öppet och lärande klimat. Det framgår att det formella utbildningsutbudet i vissa fall inte lever upp till behoven och att detta kan ses som en svaghet med kompetensutvecklingsarbetet. Intervjupersonerna menar däremot att de informella utbildningsinsatserna har en större överensstämmelse med arbetsuppgifterna, framförallt för att de själva väljer att delta i insatserna. Resultatet visar även att drivkraften till kompetensutveckling ligger hos individen. Det kommer bland annat från universitetets struktur och kultur. Målen relaterade till kompetensutveckling i den pedagogiska handlingsplanen är till viss del uppfyllda även om det fortfarande finns utrymme för utveckling.

 • 248.
  Brändström, Linda
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Mathematics, Technology and Science Education.
  Matematikängslan: Konsekvenser för utbildning och kommande undervisning2004Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att översiktligt beskriva forskningen kring matematiksvårigheter med fokus på matematikängslan, samt genom intervjuer med lärarstuderande få en fördjupad bild av upplevd matematikängslan. Vidare har studiens syfte varit att sätta detta i relation till lärarutbildningen. Litteraturstudien visar att en viktig förklaring till matematiksvårigheter är matematikängslan. Det har även visat sig att denna ängslan kan överföras från lärare till elever. Rädslan för att själv överföra sin matematikängslan på elever är något som visat sig hos de personer som intervjuats. Det är viktigt att sätta problematiken i relation till lärarutbildningen för lärare i grundskolans tidigare år, eftersom barns syn på och attityder till matematik grundläggs redan vid skolstarten och eftersom det visat sig att matematikängslan uppkommer i tidiga år. Såväl forskningsläget som de personer som intervjuats antyder att det är för lite obligatorisk undervisning i matematik/matematikdidaktik i utbildningen av lärare i grundskolans tidigare år.

 • 249.
  Bränström Öhman, Annelie
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Gender Studies (UCGS).
  Nyttan med "onyttan": eller: Vad jag har lärt mig om folkbildning av Sara Lidman2015In: Perspektiv på folkbildning: Fyra forskares tankar om folkligt bildningsarbete / [ed] Kerstin Rydbeck, Henrik Nordvall, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2015, p. 55-70Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Vad menas med folkbildning? Den korta men mångbottnade frågan utgör stommen i denna bok. Folkbildningsverksamheter, i form av studiecirklar och folkhögskolekurser, samlar årligen stora delar av Sveriges befolkning. Eftersom folkbildningen anses ha stor betydelse för demokratin i landet ges den ett betydande statsbidrag. Men folkbildning förstås ofta också som något mer än en beteckning på det avgränsade område som staten beviljar anslag. Begreppet kan laddas med en rad  olika innebörder. Det kan dyka upp när någon försöker beskriva ett kunskapsförmedlande TV-program eller en forskare som lyckas göra sig hörd bland allmänheten. Det förekommer när biblioteken och andra kulturinstitutioners samhällsroll kommer på tal.

  I boken presenteras fyra forskares synsätt på folkbildning med syftet att bidra till en diskussion om begreppets innebörder. En rad olika frågor behandlas: Vilka innebörder kan vi spåra hos begreppet så som det används i politik och folkbildningsverksamhet? Hur kan man tänka kring folkbildning som studieobjekt i forskning? Hur kan forskare inom dagens akademiska system, med dess fokus på artikelproduktion för smala prestigefyllda internationella tidskrifter, förhålla sig till folkbildning som ideal? Hur kan vi förstå skönlitteraturens betydelse för folkbildningen?

  Boken vänder sig till forskare, folkbildare, studenter och andra som har ett intresse för folkbildning.

 • 250.
  Burman, Ann-Sofie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Appar - En specialpedagogisk angelägenhet?: Om användning av appar i surfplattor och smartphones i den specialpedagogiska praktiken.2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   The focus of this study is what experiences five special needs pedagogues, at five comprehensive schools, and seven special needs pedagogues at “Skoldatatek,” have from using ITK-based assistive technology for children with special needs. The aim is to create an image of what this technique means for the special education today. The research questions intend to define what the accessibility to assistive technology is for children with special needs and how the special needs pedagogues interpret how the new technology with touch screens and apps might work for children with special needs. The evaluations of support and assistive technology have also been focused. The results show that students with special needs seem to have good access to laptop computers and assistive software. There seems to be a strong interest in new technologies that tablets and mobile phones both in the research context and in the special need practice.Tablets are almost exclusively used by younger children, foremost in preschool. Smartphones are mainly used in intermediate school and the special needs pedagogues state that there are many useful apps that can be used as cognitively support. A dilemma is that cell phones are not really accepted in school context. There is very limited research on the benefits of assistive technology. Even fewer studies have been done on whether assistive technology contributes to higher achievement for students. A few projects about apps and touch screens are in progress, but have not yet been evaluated. A conclusion is that more research is needed within assistive software to provide special needs pedagogues with evidence based data when recommending software for students with special needs.

2345678 201 - 250 of 2389
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf