umu.sePublications
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 2782
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Birkegård, Christoffer
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Åstrand, Nicodemus
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Idrottsrörelsens syn på förutsättningar för elitidrottsmiljöer: En intervjustudie med representanter från SDF, föreningar och elitidrottare från individuell- och lagidrott2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study was about the elite sport environment in a city in the north of Sweden. The purpose of the study was to understand what support and resources that already exists and also are needed for the athletes in floorball and cross-country skiing to proceed to the absolute elite in their sports. The purpose was also to get knowledge about what economic, human and material resources that are deeming to have in order to create a good elite sport environment and finally, when an organization or athlete are successful. The study analyzed the current situation and how an organization can create an even greater environment that produces top athletes. To answer the purpose of the study, interviews were conducted with representatives from special sport districts federation, sport clubs and athletes from the chosen sports in the study. The result showed many similarities and differences between the two sports. The two sport clubs does not make enough money to fully support their athletes as in football for example. Differences in the chosen sports were mainly in the cooperation were floorball had far better cooperation between special sport districts federation and sport clubs in comparison to cross country-skiing.

 • 252.
  Biström, Elin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lärande för samhällsförändring: Om läroböcker kring hållbar utveckling2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan 1980-talet har intresset för utbildning för hållbar utveckling i undervisningen växt i Sverige. Efter internationella förebilder och initiativ har det kommit att bli en integrerad del av styrdokumenten för skolan. Hållbar utveckling som undervisningsområde är på grund av sin breda karaktär ett intressant fokus för en undersökning av hur ett ämnesområde konkretiseras i praktiken. I uppsatsen undersöks hur läroböcker strukturerat sitt innehåll rörande hållbar utveckling, med särskilt fokus på miljöområdet, i syfte att utveckla kunskapen kring hur hållbar utveckling konkretiseras i undervisningen. Frågorna som besvarades var om det fanns skillnader i läroböckernas innehållsliga utformning av området hållbar utveckling, hur ett abstrakt kunskapsområde gavs konkret form, vilka öppningar för ämnesöverskridande som framkom i läroböckerna samt om ett harmoni- eller konfliktperspektiv gällande relationen mellan dagens samhälle och miljön dominerade i framställningarna. Läroböcker var ett relevant studieobjekt för att undersöka hur undervisningen ter sig då forskning visar att läroböcker har stort inflytande på praktiken i klassrummen. Undersökningen fann att de undersökta läroböckerna behandlande hållbar utveckling ganska kortfattat och på en ytlig nivå. Ett harmoniperspektiv dominerade, och det förekom inte några explicita öppningar för tvärvetenskapliga praktiker i undervisningen. Utvecklingen av handlingskompetens tog sig framförallt uttryck som uppmaningar till förändrade konsumtionsmönster för eleverna som individer.

 • 253.
  Bitew, Getnet
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ferguson, Peter
  Curricular and pedagogical practices and Ethiopian immigrant students2012In: Research Papers in Education, ISSN 0267-1522, E-ISSN 1470-1146, Vol. 27, no 3, p. 319-342Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores cultural inclusion - the extent to which schools accommodate the needs and experiences of minority cultural groups to make the schools equally welcoming - and optimal learning places for all children, specifically through the curricular and pedagogical practices which contributed to the secondary school experiences of Ethiopian-Australian students in Melbourne, Australia. The study utilised a qualitative methodology, using interviews as a major data collection tool, and employed secondary school students, their teachers and parents as informants for the study. A total of 59 participants were interviewed. After the transcription and coding of the interview data, thematic analysis was used. Findings within the Australian context were compared with Ethiopian educational histories and practices to explain how students, parents and teachers felt the Ethio-Australian students were being culturally acknowledged and included within school practices where cultural acknowledgement referred to understanding and appreciating cultural diversity. The findings indicated that on a general policy level, schools were acknowledging students' cultural backgrounds; however, at the classroom level, it was very much dependent upon the individual teacher. Participants believed that the curriculum failed to consider the students' home culture at all levels. Mismatches between Ethiopian students' expectations and excepted pedagogical practices within their new learning contexts were also evident. Most students were found to be more comfortable copying lessons down from the board, reading comprehension questions, working independently, in pair or in small groups, and wanted to get comments as a correction response for their work. However, the majority of the students were not comfortable with large group and whole-class discussions, conversation and speaking in front of class. The findings indicated a need for greater curriculum and pedagogical consideration for immigrant students such as these at the classroom level.

 • 254.
  Bjuhr, Anna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Så upplever utexamineradestudenter sin anställningsbarhet.: Personalvetarstudenters uppfattningar kring sina möjligheter på arbetsmarknaden efter avslutade studier.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning belyser en diskrepans mellan den kompetens utexaminerade studenter har och den kompetens som arbetsgivare och näringslivet efterfrågar. Studenters anställningsbarhet har blivit en central fråga i dagens samhällsdebatt då ämnet inverkar såväl på samhället i stort som på organisations och individnivå. Syftet med studien var att fördjupa sig inom detta ur ett individperspektiv och ta reda på hur personer som avslutat sina studier upplever sin anställningsbarhet. Eftersom uppsatsen skulle behandla en fördjupad bild av uppfattningar kring anställningsbarhet utfördes kvalitativa intervjuer. Då den problembakgrund som beskrivs visade sig vara högst aktuell inom HR-området fokuserar studien på tidigare personalvetarstudenter. Data från sex intervjuer med utexaminerade personalvetarstudenter låg till grund för studiens resultat och analys. Intervjudata analyserades med inspiration av fenomenografisk metodansats, som lämpar sig väl för att förklara variationen kring olika individers tankar och upplevelser om omvärlden. Resultatet visade att intervjupersonerna ansåg att högre utbildning, flera personliga egenskaper och förmågor, exempelvis att ha höga ambitioner, och praktisk erfarenhet är av stor vikt för sin anställningsbarhet. Praktisk erfarenhet var tillika något som många upplevde att de saknade i samband med examen, och att detta negativt påverkade deras möjligheter på arbetsmarknaden. Bristen på praktisk erfarenhet påverkade både möjligheterna att få ett arbete och hur intervjupersonerna upplevde sig behärska ett kvalificerat arbete. Hur de ansåg att utbildningen ska förbereda dem inför sitt arbetsliv varierade, emellertid upplevde majoriteten att de tog examen med de kompetenser de hade förväntat sig. Ansvaret över en utexaminerad students möjligheter på arbetsmarknaden ansågs av samtliga intervjupersoner till stor del vila på individen. För att uppnå en hög grad av anställningsbarhet är det enligt intervjupersonerna bland annat av stor vikt att erhålla praktisk erfarenhet och skapa sig ett utbrett kontaktnät. Flera tror också att en bredare kunskap om personalvetare och ett höjt anseende på arbetsmarknaden generellt skulle skapa en högre grad av anställningsbarhet hos utexaminerade personalvetarstudenter.

 • 255.
  Björkehag, Charlotte
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ledarskapets betydelse för verksamheten inom Polisen: En studie av plischefers syn på Polisens ledarskapIndependent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ledarskap anses som en viktig del inom Polisens arbete. År 2007 startade Polisen ett chefs- och ledarcenter för att säkra kompetensutvecklingen för Polisens chefer och ledare i hela Sverige. Syftet med denna studie var att undersöka och skapa förståelse för vilken betydelse ledarskapet har för verksamheten inom Polisen, detta utifrån polischefers syn på ledarskap i kombination med tidigare forskning. Studien har utgått från en kvalitativ ansats. Då studien syftar till att förstå ledarskapets betydelse har studien haft en hermeneutisk utgångspunkt. Studiens datamaterial bestod av intervjuer med åtta polischefer. Studiens fyra frågeställningar var; Vad tillskrivs som ett gott ledarskap inom Polisen? Vilken betydelse tillskrivs det goda ledarskapet inom Polisen? Hur uppnås enligt cheferna ett gott ledarskap inom Polisen? Vilken betydelse tillskrivs ledarskapet av cheferna för att skapa allmänhetens förtroende?

  I studien kunde det sammanfattas att det goda ledarskapet anses vara en sammansättning av flera egenskaper och beteenden. Några egenskaper och beteenden som bland annat lyfts fram är kommunikation, förtroende, närvaro, transparens och engagemang. Studien kom också fram till att ledarskapet har stor betydelse för verksamheten inom Polisen. Ledarskapet anses vara mycket viktigt och betydelsefullt, men är också något som ständigt måste utvecklas. För att uppnå ett gott ledarskap ansågs utbildning och förståelse för verksamheten vara bidragande faktorer. Ett gott ledarskap anses vara ett levande ledarskap. Avslutningsvis kunde studien se samband mellan förtroende och ledarskap. Ett bra ledarskap är viktigt för förtroendet både inom organisationen och utåt, mot allmänheten.

 • 256.
  Björkehag, Charlotte
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Osynlig kunskap i organisationerIndependent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att ta reda på, analysera och belysa betydelsen av individers osynliga kunnande i organisationer utifrån några anställdas perspektiv. Studiens två frågeställningar var; vilken betydelse har det osynliga kunnandet i en organisation samt var ligger ansvaret för att synliggöra kunskapen som inte tydligt syns i en organisation? För att kunna diskutera kring betydelsen av individers osynliga kunskap i organisationer har en kvalitativ enkätundersökning gjorts i ett antal företag. Studien har även tagit stöd i tidigare forskning i ämnet, Södergren, Haldin-Herrgård samt Nonaka och Tekeuchi. Resultatet av studien blev insikten om att osynlig kunskap har en viktig betydelse i organisationer men exakt vilken betydelse det har kunde studien inte påvisa. Däremot visade resultatet att ansvaret att den osynliga kunskapen synliggörs är delat mellan chefer och anställda. Företagen har ett stort ansvar att skapa och ge möjligheten, men att ta till vara på den osynliga kunskapen är allas ansvar.

 • 257.
  Björkenäs-Lamberg, Linn
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Likvärdig bedömning i idrott och hälsa: En omöjlig ekvation2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Likvärdig bedömning och betygsättning av elevers kunskaper och förmågor är något som ständigt är ett aktuellt område i skolan. Denna studie ämnade undersöka lärares resonemang och tillvägagångssätt för att göra denna likvärdiga bedömning och betygsättning inom ämnet idrott och hälsa. Fem kvalitativa intervjuer med lärare som arbetar med båda programinriktningarna (yrkesprogram och studieförberedande program) på gymnasiet låg till grund för studien. Lärare i studien hade en samsyn kring vad en likvärdig bedömning och betygsättning innebär i teorin, att alla elever oavsett klass och program har rätt till lika kvalitet på utbildning och ska bedömas efter samma grunder. Majoriteten av informanterna anser däremot att det är svårt att genomföra detta i bedömningspraktiken på grund av diffusa och svårtolkade kunskapskrav, tid för att hinna med allt i kursen och för stora grupper.

 • 258.
  Björklund, Anna-Sara
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Eleven Eastern Cape teachers´perceptions of the implementation of the Curiculum Assessment Policy Statement2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A new curriculum, the Curriculum Assessment Policy Statement (CAPS) was during 2012-2014 introduced in South African schools. The aim of this study was to gain an understanding of how the implementation process of the curriculum was perceived by teachers. The study examined what the teachers’ general opinions about CAPS were, what experiences they had from the training in relation to the implementation, what strategies they used to further their understanding about CAPS and which factors affected their ability to implement the curriculum. Eleven teachers were interviewed in order to answer the research questions. Findings from the interviews showed that a majority of the teachers believed that the training that was supposed to prepare them for the implementation of CAPS had several faults.

 • 259.
  Björklund, Erika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Constituting the healthy employee?: Governing gendered subjects in workplace health promotion2008Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  With a post-structural approach and an analytical focus on processes of governmentality and biopower, this study is concerned with how discourses of health are contextualized in educational practice and interaction between educators and participants in workplace health promotion (WHP) interventions. Of concern are issues of the discursive production, regulation and representation of power, knowledge and subjects as gendered beings in workplace health promotion interventions. The methods for generating data are participant observation, interviews and gathering of documentation pertaining to four different workplace health promotion nterventions. Based on these data, the thesis offers an analysis of the health discourses drawn on in the interventions and the technologies of power and of the self by which the participants are governed and invited to govern themselves in the name of health. It also asks what practices and positions that thus come to be made available or not to the participants. Two health discourses are identified: the biomedical discourse and the wellness discourse. Both discourses are drawn on in all four studied interventions, the biomedical discourse being the dominating discourse drawn on. The biomedical discourse is informed by scientific ‘facts’ and statistics and is underpinned by a notion of risk. The wellness discourse is informed by an understanding of health as a subjective embodied experience and is underpinned by a notion of pleasure. Drawing on these discourses, the responsibility for health is placed with the participants and the healthy participant/employee is constituted as a rationally motivated risk-avoider and disciplined pleasure seeker who is both willing and able to actively make ‘good’ choices regarding their lifestyle. Furthermore, and informed by essentialist and heteronormative ideas about gender, the ideal healthy person is modelled on a male norm, representing women as the deviant Other.

 • 260.
  Björkman, Conny
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Internal capacities for school improvement: Principals' views in Swedish secondary schools2008Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis was to describe and analyse principals´ views of collaboration forms, staff development and leadership, as critical internal capacities for school improvement, in five more successful and four less successful Swedish secondary schools, and compare the qualitative similarities and/or differences in the principals´ views at the level of schools. A successful school is understood to be a school where pupils accomplish both the academic objectives and the social/civic objectives in the National Curriculum. The empirical materials used were collected through semi-structured interviews with the principals and deputy principals, and through general school observations in the nine schools. The perspective of principals´ views was used as the unit for analysis, in order to reflect the principals´ way of thinking about the internal capacities, as principals´ views were expected to be an important indication of how principals act and interact with teachers in their specific context. To create such a model for analysis meant creating views, generated from empirical text, that deepened the understanding of the meaning of collaboration forms, staff development, and leadership, as critical internal capacities for school improvement. These views were then interpreted with the help of two theoretical concepts; structure and culture. The creation of the model made it possible to analyse and describe the school observations and the principals´ views of the three critical internal capacities, in the same usage. The question of what is decided helped to describe and understand the structure in a school, which in educational sociology is understood as the division of labour. The question of how the decisions are realised helped to describe and understand the culture in a school, the distribution of work. By using the theoretical concepts of structure and culture it was possible to unfold the power relations and the modes of control in the schools, regarding the three internal capacities for school improvement. One part of the result was the constructed view types for collaboration forms, staff development and leadership. It was possible to construct three qualitatively different view types: A principal distributed and team-based/involving view type, a principal distributed and teacher-based/traditional view type, and a politically distributed and principal-based view type. The last view type only appears in relation to staff development. When connecting the principals´ views of the three internal capacities in the different schools to the different view types, the results show that the ´team-based` view type dominates in all of the more successful schools, as well as in one of the less successful schools. In two of the less successful schools the ´team-based´ view type has become a vision for the principals to strive for in relation to the experienced reality of the ´teacher-based´ view type. The remaining less successful school is dominated by the ´teacher-based´ view type. Principals´ views of external collaboration forms, the connections with the world outside the school-house, are interesting, as all schools no matter the level of success, are ´teacher-based´.

 • 261.
  Björkqvist, Anna-Karin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Tecken som stöd i grundsärskolan: En kvalitativ studie om pedagogers syn på användandet av tecken som stöd i läs- och skrivinlärningen för elever i grundsärskolan2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the past decades Swedish studies show that education for children with learning disabilities in special schools have had a tendency to be more focused on care-taking rather than on com-prehension and on reading and writing comprehension in particular. The Swedish school in-spections rapport (2010:9) showed that many schools need to review and improve the align-ment of teaching so that students get opportunities to use and develop their linguistic abilities, which then allows them to use them in meaningful contexts and together with others. The Swedish Special school curriculum (Lgrs -11) presents that every school are responsible for ensuring that pupils acquire and develop the skills that are necessary for each individual and member of society.The purpose of this study was to investigate whether manual signs in the education for chil-dren with learning disabilities in special school would assist and increase reading and writing comprehension. By interviewing six teachers and special education teachers in special school I could learn more about their knowledge and use of manual signs in students' reading and writing comprehension and the opportunities and challenges the educators could see that characterize signs as educational assistance.The study showed that all educators saw manual signs as a positive element in daily opera-tions for children in special school. With personalized learning and varied materials manual signs were seen, in reading and writing situations, especially as supportive of students' learn-ing of letters and letter sounds, but also for the understanding of words and concepts and how words are constructed. The opportunities of manual signs that emerged were that the children were allowed to use multiple senses in their read and write comprehension while it strength-ened the understanding of language. The challenges where more seen as a problem among the educators themselves by not knowing manual signs or afraid to use manual signs the wrong way.

 • 262.
  Björkqvist, Linda
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Handledning som verktyg för stöd och skolutveckling: Specialpedagogers handledande uppdrag2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna studie är att utifrån åtta specialpedagogers berättelser bilda kunskap om specialpedagogisk handledning. För att besvara föreliggande syfte har en empirisk studie i form av kvalitativa intervjuer gjorts. Samtliga intervjuade specialpedagoger har besvarat frågorna utifrån sin anställning på grundskolan. Resultatet av intervjuerna har sammanställts utifrån de tre forskningsfrågorna: På vilka sätt genomförs specialpedagogisk handledning? Vilket är innehållet i specialpedagogisk handledning? och Vilken betydelse tillskriver specialpedagogerna specialpedagogisk handledning? Resultatet visar bland annat att samtliga specialpedagoger förutom en har fått handleda under alla sina år som yrkesverksamma specialpedagoger men att de samtidigt aktivt fått forma sina tjänster för att få in handledning i yrkesrollen. Specialpedagogerna har stöd av sina rektorer i det handledande uppdraget och samtliga har någon form av schemalagd grupphandledning i sin tjänst. Innehållet i handledning varierar, men rådgivning har en given plats bland annat i form av utbildande inslag. Resultatet visar att handledningen kan bidra till en bättre undervisningssituation för elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogerna beskriver dessutom hur handledning kan sprida ringar på vattnet, handledning kring en elev kan till exempel leda till förändrade arbetssätt och förändrade synsätt. Dessutom kan handledningssituationen i sig bli ett stöd för de handledda pedagogerna i och med att de får mötas och dela med sig av sin vardag. Den specialpedagogiska handledningen beskrivs bland annat som friskvård för lärare och som ett forum för att stärka vi-känslan inom kollegiet.

 • 263.
  Björn, Mari
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Saari, Katarina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Samma ämne - samma bedömning?: Svenska och finländska idrott och hälsa- respektive gymnastiklärares upplevelser av styrdokumenten och bedömningen i ämnet- en komparativ intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie, som är av jämförande karaktär, syftar till att öka förståelsen på hur svenska och finländska lärare i ämnet idrott och hälsa respektive gymnastik uppfattar styrdokumenten och hur bedömningen i ämnet sker i respektive land. Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med tre svenska lärare i idrott och hälsa och fyra finländska gymnastiklärare genomfördes. Några av slutsatserna var att lärare upplever kunskapskraven som ett väldigt viktigt redskap när det kommer till bedömning men de flesta lärare upplever ändå att kunskapskraven är svårtolkade och läroplanen överlag som diffus, vilket gör det svårt för lärarna att veta exakt vad som ska bedömas och hur bedömningen ska ske.

 • 264.
  Björnerud, Susanne
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Boendestödjares kompetensbehov utifrån brukares rätt till självbestämmande och delaktighet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har sitt ursprung i ett intresse av boendestödjares efterfrågade kompetensbehov för att säkerställa utförandet av sitt arbete utifrån rådande lagstiftning och uppdragsgivares önskemål. Syftet var vidare att beskriva och förstå på vilket sätt brukarens rätt till självbestämmande och delaktighet påverkar boendestödjarens arbete och kompetensbehov, samt hur boendestödjare upplever att arbetsgivaren hanterar kompetenshöjande insatser. Frågeställningar som stod i fokus var vilka utmaningar och möjligheter som fanns i boendestödjarens dagliga arbete, med fokus på delaktighet och självbestämmande för brukaren? Vilka kompetenshöjande insatser som efterfrågas av boendestödjare för att hantera dessa möjligheter och utmaningar samt vilka upplevelser boendestödjare har om arbetsgivarens kompetenshöjande insatser. Genomförandet av studien har skett genom kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer. Sex boendestödjare med skiftande erfarenhet, utbildningsbakgrund och arbetsplatser har intervjuats. Sammanfattningsvis visade resultaten på utmaningar direkt kopplade till brukarnas diagnoser, utagerande beteende från brukare vilket medför risk för våld mot boendestödjaren samt frustration över svårigheter att bygga relationer till brukare som avstår från stöd. Bemanningsproblem, svag teamkänsla i arbetsgruppen liksom hantering av visuella kommunikationsmedel är andra utmaningar. Kompetenshöjande insatser som efterfrågas kan delvis kopplas till boendestödjarens erfarenhet. Förutom grundläggande utbildning om exempelvis autism och förhållningssätt visar studiens resultat på önskan om ökad kompetens inom tilläggsproblematik som självskadebeteende, OCD och psykisk ohälsa. Gemensamt för samtliga informanter var en stark efterfrågan av handledning, men som visat sig inte vara en självklar form av kompetensutveckling.

 • 265.
  Björnfot, Helena
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Montessoripedagogik för tonåringar.2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dr Maria Montessori bedrev aldrig någon egentlig forskning på elever äldre än tolv år, ändå finns det idag flera skolor som bedriver Montessoriundervisning för elever på högstadiet. Själva kärnan i hennes pedagogik är att undervisningen ska baseras på barn och ungdomars olika utvecklingsfaser, något hon kallade för sensitiva perioder. Den här uppsatsens syfte är att genom observationer och intervjuer med lärare undersöka hur tre Montessoriskolor med högstadium valt att tolka vad som kännetecknar Montessoripedagogik för elever i åldern 12-16 år utifrån de tre aspekterna den förberedda miljön, lärarrollen och elevernas arbetsmaterial.De tre skolorna har i allt väsentligt adopterad pedagogiken så som den ser ut för elever 6-12år. Lärarna var mycket engagerade i elevernas arbetsmiljö och uttryckte frustration över att de inte kunde erbjuda en ännu bättre miljö. Det som stoppade lärarna i deras vilja att göra ännu mer var dels en fråga om lärarnas egna prioriteringar, dels en fråga om resurser i framför allttid men även i viss mån pengar.

 • 266.
  Blixt, Dennis
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Eriksson, Oskar
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Skola i förändring.: En studie om lärares arbete med måluppfyllelse i Idrott och hälsa efter senaste läroplansreformen Lgr11.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idrott och hälsa hade under Lpo94 så otydliga mål att lärarnas arbete mot målen kunde se nästan hur som helst ut. 2011 antogs Lgr11 men olika studier visar fortfarande på varierande arbete med måluppfyllelse. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur åk 7-9 lärare i Idrott och hälsa arbetar med måluppfyllelse utifrån Lgr11. Frågeställningarna som studien behandlar är: vilka metoder använder lärare i sitt arbete med måluppfyllelse i relation till kursplanen i Lgr11 och hur likartat arbetar lärare i relation till kursplanen i Lgr11? För att undersöka detta har en kvalitativ studie genomförts. I denna fallstudie har åtta lärare intervjuats i hur de arbetar med måluppfyllelse utifrån Idrott och hälsas kursplan i Lgr11. Resultatet visar på olika metoder lärare använder i sitt arbete med måluppfyllelse i relation till Lgr11. Resultatet visar också på att lärarna arbetar relativt likartat med måluppfyllelse i relation till Lgr11.

 • 267.
  Blom, Katarina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Föräldraroll - ett framtidsyrke?: en empirisk studie om hur sex föräldrar ser på föräldrarollen i ljuset av utbildningsidealet2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Over the past decade there has been considerable debate in the media concerning the necessity of educating parents in how to be better parents, and strengthening their parental role. This question has also been debated at a national level, resulting in the state commissioning a number of official investigations into the problems that parental education could resolve. A growing body of scientific studies have shown that parental-educational programmes play a strong role in preventing behavioural problems amongst children and teenagers. Many Councils in Sweden already offer these parental courses to their citizens, but discussions are ongoing as to whether these courses should be obligatory for all parents before or near to the moment that they begin to have children. This conclusion has been supported by the official investigations commissioned to look into this issue. In light of the state is approaching a proposal for mandatory training for people to get to be parents, the aim of this essay was to investigate how parents see their role as parents in in comparison with the role they are trained for, the working role. It also investigates the views parents have as to the government’s intention to educate them in parenthood. Working from a phenomenological perspective, and a hermeneutic understanding of the issues involved, six qualitative interviews were conducted with parents of pre-school children. The results show that parents view their parental role as a responsibility on several different levels. This role is variously described as one of leadership, fostering and as a non-egotistical, loving relationship. Every role is defined by individual circumstances and is forged at the moment when the parent and child first encounter each other. The role of professional day-to-day work is also described as being a matter of responsibility, mainly from a perspective of duty. It is, as well, characterised by the level of education of the parent. Parents with a university education tend to describe the role as purely egotistical. Parents are positive about parental education on a voluntary basis and are broadly positive about government looking into ways to strengthen parenting skills in first-time parents. But the idea of educating ALL parents is seen as unnecessary and impossible to achieve.

 • 268.
  Blomquist, Michaela
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Jaaniste, Mikaela
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lärare på uppdrag: En kvalitativ studie av en organisationsförändring utifrån lärares perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Till följd av utvecklingen i omvärlden har SFI-skolan X utökat sin verksamhet genom att införa uppdragsutbildningar. Dessa utbildningar innebär att läraren undervisar ute på arbetsplatser där eleverna arbetar och inte i klassrummen på skolan. Syftet med studien är att beskriva och analysera lärarnas upplevelser av denna förändring. Vi har därmed använt oss utav en kvalitativ metod utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt och genomfört sju semistrukturerade intervjuer av dem 15 lärare som arbetar på SFI-skolan X. Det framkommer att lärarna i grunden är positivt inställda till uppdragsutbildningarna då dessa gynnar verksamhetens fortsatta arbete och eleverna. Vi kan dock se att lärarna upplever brister i hur förändringsprocessen har implementerats. Utifrån tidigare forskning och teori har vi kommit fram till att bristerna innefattas av låg upplevd delaktighet, information,kommunikation och stöd. Vår analys är även att lärares yrkesidentitet är betydelsefull att ta hänsyn till vid förändringsinitiativ. Vi avslutar vår studie med förslag på förbättringsområden som att exempelvis införa en stödgrupp för lärarna som arbetar med uppdragen.

 • 269.
  Blomqvist, Daniela
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Fagerkull, Felicia
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Motivationsfaktorer som är av betydelse för utövande av fysisk aktivitet: En kvantitativ studie om vilka värderingar som styr valet av träningsanläggning och vilka motiv medlemmarna vid IKSU har för att träna2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Physical activity was natural back in time, but as it looks today, we live in an environment that makes it quite easy to sit still. Even though we know that exercise is good, motivation is required to get started. The big challenge is how to build asustainable motivation. The overall aim of this study was therefore to study motivating factors that are important related to exercise and work out, among the members on training center IKSU. The purpose was also to study why the members choose IKSU. This was answered by collecting quantitative data by a survey that was posted on IKSU:s Facebook page. The results showed that the main motives for exercise is to strive for good physical shape and well-beeing. The reason why members choose IKSU is because they offer various training opportunities and have competent training instructors. The conclusion drawn was that intrinsic motivation was the main motive why people exercise at IKSU.

 • 270.
  Blomqvist, Ida
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Vilaró, Tobias
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Dans i Idrott och hälsa -  Att göra eller uppleva?: En studie om lärares bedömningsunderlag i rörelse till musik och dans.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att sätta ord på vad elever ska kunna i Idrott och hälsa är inte en lätt uppgift för lärare. Bedömningsmatriser kan underlätta för dem att sätta ord på kunskaper i Idrott och hälsa, vilket i sin tur kan främja en likvärdig bedömning. Syftet med studien är att undersöka lokalt utformade bedömningsmatrisers struktur och kvalitet inom området rörelse till musik och dans samt analysera hur matriserna belyser rörelse, i förhållande till om rörelsen ska göras eller upplevas. Som teoretiskt ramverk för studien står Messicks (1995) validitetsaspekter, dessa har använts för att skapa verktyg för att bedöma kvaliteten på matriserna. Fenomenologin har varit studiens teoretiska utgångspunkt när synen på rörelse har analyserats, då främst utifrån Swartling Widerströms (2005) tolkning av teorin. Studien bygger på nio matriser från gymnasieskolor i Västerbotten som bedöms med hjälp av verktygen och det fenomenologiska synsättet. Resultatet visar på att det finns en variation mellan matriserna i hur området är tolkat, nedbrutet och vilka kunskaper som har valts att sätta ord på. Resultatet visar även på att det är ”görandet” som dominerar i matriserna, men att det även finns ett visst utrymme för att eleverna ska få möjlighet att ”uppleva” och uttrycka rörelse inom området.

 • 271.
  Boberg, Theresia
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Skapa lärandet: Lekar som metod i engelskundervisningen2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det ämnesområde som undersökts är språklekar i engelskundervisningen. Syftet med undersökningen är att få en ökad kunskap om hur informanterna lägger upp sin undervisning i engelska och undersöka deras definition av lustfyllt lärande. Även utreda informanternas uppfattningar om lek i undervisningen, om det är ett lustfyllt lärande som bidrar till språkutveckling. Utifrån detta formulerades tre frågeställningar. Den första frågan behandlade området metoder, där avsikten var att undersöka vilka metoder lärare använder sig av i engelskundervisningen. Den andra frågan behandlade området lustfyllt lärande, vad innebär ett lustfyllt lärande för lärare? Den tredje frågan berörde leken, om leken är ett lärande som gynnar elevernas språkutveckling. Undersökningen utformades med hjälp av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med fem lärare som informanter. Resultatet visar att alla informanter var eniga om att lek är ett lustfyllt lärande men att de har olika eller inga erfarenheter av språklekar och olika definitioner på vad lek är. Resultatet tyder på att det är viktigt att lärare har samma definition av språklekar för att veta hur man ska använda språklekar och för att få möjlighet att utveckla sin språkundervisning. Det tyder också på hur viktigt det är att språklekar och det lustfyllda lärandet finns med i lärarutbildningen.

 • 272.
  Bobrink, Erik
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Peer student group interaction within the process-product paradigm1996Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 273.
  Bobrink, Erik
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Peer student group interaction within the process-product paradigm1996Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The main purpose of this dissertation was to relate a study within the framework of Peer Student Group Research to the basic Process-Product Paradigm for Research on Teaching. Information about previous research within this field was given in the chapter on background. A total of 287 peer students at the Department of Education, Umeå University and at the teacher training colleges at Umeå and Luleå participated in this study. Thirty-one students worked individually and constituted a control group. The remaining 256 students were divided into 64 groups. Each group consisted of four students and was videoed during the problem-solving phase (60 minutes). The task dealt with a discipline case in the Swedish compulsory school. This case was discussed on the basis of four different psychological theories. A 2(Content, Group vs. Individual Content) X 2(Cohesiveness, High vs. Low Cohesiveness) X 2(Credit, Group vs. Individual Credit) design was used. A mediating model, i.e. Contribution(Analytical vs. Structural Contribution) X Persistence(Task Persistent vs. Task Non-Persistent Contribution) was used to observe the processes. Two of the videoed groups were analysed naturalistically. The results were measured psychometrically by means of an ANOVA. The ANOVA analysed main effects and interactions between the factors for the four process variables and for the product variable. The results of this study revealed the importance of studying Educational Productivity, i.e. both the process and the product. Furthermore, the study demonstrated that interactions could be discovered with psychometric methods but not with naturalistic methods. On the other hand, the naturalistic method revealed more sensitively how the group members worked and how they attempted to solve their task. The traditional assumption of group work vs. individual work was falsified. Individuals did better than groups on this type of problem. The results were discussed in both psychometric and naturalistic terms.

 • 274.
  Bodemar, Annika
  et al.
  Department Of Cultural And Social Studies, Norwegian School of Sport Sciences, Norway.
  Strittmatter, Anna-Maria
  Department Of Cultural And Social Studies, Norwegian School of Sport Sciences, Norway.
  Fahlén, Josef
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Doomed to fail? A study of how junior managers at a major sport event cope with leadership issues2018In: World Congress of Sociology of Sport, Lausanne, Switzerland, June 5 - 8, 2018: ISSA 2018 Book of Abstracts, Lausanne, 2018, p. 15-15Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Due to lack of leadership combined with occasional and haphazard top-level management, the 2012 Oslo World Snowboard Championships (WSC) were faced with wicked and critical problems (Grint, 2005) resulting in uncertainty and chaos. Simultaneously, the event was declared a success externally. This paper draws on the works of Parent and Seguin (2007) pinpointing organizational shortcomings resulting in event failure, and Parent, Beaupre and Seguin (2009) examining key-leadership factors leading to event success. It does so with the purpose of examining how junior middle managers cope with uncertainty and solve problems, possibly contributing to an external impression of a successful event. The study is based on data from semi-structured interviews (17), documents, participant-observations pre, during and post WSC. Findings show how there is variety of mechanisms between organizational levels causing uncertainty, including all factors leading to event failure pinpointed by Parent and Seguin (2007). While existing event and project management literature use leadership to explain why events succeed or not, this case provides us with an opportunity to understand how an event can succeed despite displaying factors allegedly leading to event failure. In addition, it provides an identification of additional factors for event success. By that, this study contributes to the understanding of factors leading to event success and failure of sport events, but also adds to a broader discussion on what constitutes event success in the first place.

 • 275.
  Bodén, Joakim
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Hofverberg, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Hur många poäng måste jag ha för att få VG?: en samstämmighetsanalys av betygskriterier och skriftliga prov i organisk kemi, kemi b2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I skolan använder sig lärare av skriftliga prov som ett av underlagen vid betygssättning, men det finns dåliga och bra prov. Ett bra prov utvärderar det som avses. Kan det vara så att betyg på skriftliga prov i dagens skola grundas på annat än vad som avses i betygskriterierna? För att granska detta gjordes en kvalitativ samstämmighetsanalys av autentiska prov och betygskriterier gällande organisk kemi, kemi b på gymnasiet. Till detta användes Blooms reviderade taxonomi. Undersökningen ämnade visa om skriftliga prov i var konstruerade på sådant vis att eleverna tilläts visa på kvalitéer som motsvarar Väl Godkänt (VG) och Mycket Väl Godkänt (MVG). En kompletterande enkätundersökning genomfördes med avsikten att ta reda på ifall lärarna använder sig av skriftliga prov för att bedöma VG och MVG. De skriftliga proven i vår undersökning och betygskriterierna för VG och MVG visar mycket dålig samstämmighet. De skriftliga proven betonar en lägre kognitiv nivå än betygskriterierna. Samtidigt visar enkätundersökningen att de skriftliga proven endast är en av flera underlag vid betygssättning.

 • 276.
  Bogren, Åsa
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Förutsättningar för goda elitidrottsmiljöer: Hur går det att skapa goda elitidrottsmiljöer för städer med riksidrottsuniversitet?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study was a survey of how it is possible to create conditions for good elite environments in cities with elite universities. The purpose of the study was to create an understanding of how sports associations and National elit sportuniversities in Sweden can co-operate to create a good elite environments for people with dual careers. The study analyzed the current situation and what increased co-operation would do for the elitesports environments. To answer the purpose of the study interviews where conducted with leaders from sports associations and with a representative from the national sports university in Umeå. The result showed that in the current situation were was no cooperation to a significant degree. To increase the elite environment the sports association and the national sports university must communicate and co-operate with each other. The conclusion of the study was that the desire for good elite environments was something that both parts was asking for. To improve the sports enviroment it requires that sports associations and elite universities begin to share each other's knowledge. This will help people with dual careers.

 • 277.
  Bohlinger, Sandra
  et al.
  Dresden University of Technology, Germany.
  Haake, Ulrika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Helms Jørgensen, Christian
  Roskilde University, Denmark.
  Toiviainen, Hanna
  University of Helsinki, Finland.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, Sweden.
  Conclusion: The contested field of working and learning2015In: Working and learning in times of uncertainty: challenges to adult, professional and vocational education / [ed] Sandra Bohlinger, Ulrika Haake, Christian Helms Jørgensen, Hanna Toiviainen and Andreas Wallo, Rotterdam: Sense Publishers, 2015, p. 223-232Chapter in book (Other academic)
 • 278.
  Bohlinger, Sandra
  et al.
  Dresden University of Technology, Germany.
  Haake, Ulrika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Helms Jørgensen, Christian
  Roskilde University, Denmark.
  Toiviainen, Hanna
  University of Helsinki, Finland.
  Wallo, Andreas
  allo, Andreas Linköping University, Sweden.
  Introduction: Working and learning in times of uncertainty2015In: Working and learning in times of uncertainty: challenges to adult, professional and vocational education / [ed] Sandra Bohlinger, Ulrika Haake, Christian Helms Jørgensen, Hanna Toiviainen and Andreas Wallo, Rotterdam: Sense Publishers, 2015, p. 1-14Chapter in book (Other academic)
 • 279.
  Bohlinger, Sandra
  et al.
  Dresden University of Technology, Germany.
  Haake, UlrikaUmeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.Helms Jørgensen, ChristianRoskilde University, Denmark.Toiviainen, HannaUniversity of Helsinki, Finland.Wallo, AndreasLinköping University, Sweden.
  Working and learning in times of uncertainty: challenges to adult, professional and vocational education2015Collection (editor) (Other academic)
 • 280.
  Borg, Farhana
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Högskolan Dalarna.
  Environmental and Sustainability Education in Early Childhood: A Systematic Search and Review of the Literature2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Although environmental and sustainability education in early years is on the rise, it has been noted that the field is slow to engage in sustainability issues (Davis, 2005, 2009; Elliott & Davis, 2009; Pramling Samuelsson, 2011). Evidence from a number of longitudinal studies indicates that high quality preschool education has positive effects on children’s well-being, health, intellectual and social behavioral development (Siraj-Blatchford et al., 2008; The Abecedarian Project, 2012). Researchers also stress that environmental and sustainability issues should feature in early childhood education, because children develop their attitudes, conceptions, behavioral and intellectual potential during this time (Cutter-Mackenzie & Edwards, 2013; Flogaitis et al., 2005; Siraj-Blatchford, 2009). However, questions such as in what way and how sustainability challenges should be integrated in early childhood education have received little attention (Hagglund & Samuelsson, 2009).

  Defined as “development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs” (Brundtland, 1987, p. 43), the concept of sustainability was introduced in the end of the 1980's as a critical global issue. Later on, the United Nations General Assembly declared the Decade of Education for Sustainability (2005-2014) for promoting education for sustainability within all areas of education and learning (UNESCO, 2005). As the Decade recently came to an end, a literature review would be useful to provide an overview of what has been done academically in the field of early childhood education since the concept of sustainability was introduced. A review can also help to avoid ‘re-inventing the wheel’ and to build on the findings of other studies (Badger et al., 2000). Evidence from empirical studies can assist in improving educational practices and to facilitate evidence-based policy-making (Broekkamp & van Hout-Wolters, 2007).

  The purpose of this review is to provide an overview of the current empirical evidence in the field of environmental and sustainability education in early childhood, which is based on information provided by preschool children, their parents or teachers. Its objectives have been:

  • to identify articles reporting empirical studies about early childhood education concerning environmental or sustainability issues, which are based on data provided by preschool children, their parents or teachers, and are published between 1987 and 2015;
  • to synthesize the key findings; and
  • to identify research needs suggested in the studies.

  Early childhood refers to a period until eight years of age (Britto, Yoshikawa, & Boller, 2011). Preschools refer to any type of child institutional care, for example, a day-care center, a nursery or a kindergarten, where children are taken care of while their guardians work. They include government, non-government, private, international and combined-type of institutions for young children. This review does not address any similarities or differences in conceptions of environmental and sustainability education. It does not attempt to define any terms, rather, it reports what has been done in both fields regarding early childhood education.

  Methodology, Methods, Research Instruments or Sources Used Although some elements of a systematic review were followed, variations in objective, study design and outcome of the included studies do not allow for a meaningful evaluation of the quality of the evidence. The methodology included establishing inclusion and exclusion criteria, identifying and grouping relevant search terms, searching articles in selected databases, screening and selecting articles, and extracting data according to preselected categories. A priori inclusion and exclusion criteria were developed for the review. The inclusion criteria included peer-reviewed journal articles reporting empirical studies published 1987 or later. The author(s) of the articles should explicitly connect early childhood education to the concept of environmental or sustainability education. Articles were searched in three databases on 31 January 2015 by combining two groups of search terms. The first group of search terms was concerned with preschool settings and the second group was concerned with environmental and sustainability education. Within each group search terms were combined by the Boolean operator OR, and the two groups of search terms were combined using the Boolean operator AND. A hit was generated if any one term in the first group and any one term in the second group both appeared in the topic or abstract of an article. Searches were performed in the following databases: Academic Search Elite, ERIC, and GreenFILE. The databases were chosen considering their coverage of educational resources related to environmental and sustainability issues. No restrictions in language or geographical areas were set and no special search limiters were chosen. American and British spelling differences were noted and both were searched for. The total number of hits in the three databases was 217. Titles and abstracts of these primary records were screened. Duplicates and articles not meeting the inclusion criteria or meeting the exclusion criteria were omitted. Based on a review of titles, abstracts and elimination of duplicates, 157 articles were excluded. Sixty articles were selected for full text review. Eligible articles will be selected for inclusion. Using a form comprising pre-determined categories, data will be extracted from the selected articles. In terms of methodological limitations, a systematic search and review may have gaps in the searching procedure (Borg et al., 2014). Some relevant studies may have been excluded if they were not on electronic databases. Therefore, traditional methods of hand searching, information from individuals and searching references will be carried out. Conclusions, Expected Outcomes or Findings The study is in progress and will be completed by the end of May. Data categories include: Author, Year, Objective, Study design, Country, Participants, Theoretical framework, Aspects of sustainability (environmental, social or economic), Findings and Recommendations. The categories will be collapsed into broader areas while summarizing the data. A brief summary on what has been done in the field of early childhood education since the concept of sustainability was introduced in 1987 will be provided, as well as an outline of identified research needs. This review is intended to provide researchers and practitioners with an overview of the current evidence base and research needs to offer support and guidance for future practices, strategies, policies and priorities.

 • 281.
  Borg, Jenny
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  En kvalitativ studie om handlingsplaner i förskolan.2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 282.
  Boström, Helena
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Granberg, Stina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lära in ute: En kvalitativ undersökning om förskollärares och fritidslärares syn på utomhuspedagogik2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka förskollärares och lärare i fritidshems syn på utomhuspedagogik. De frågeställningar vi ville ha svar på var: Vad innebär utomhuspedagogik för lärare? På vilket sätt uppfattar lärare att de arbetar med utomhuspedagogik? Vilka möjligheter och hinder uppfattar lärare att det finns med utomhuspedagogik? För att få svar på dessa frågeställningar använde vi oss av kvalitativa intervjuer som metod där åtta lärare från tre olika skolor deltog. Resultatet visade att utomhuspedagogik för lärarna innebär att undervisningen flyttades ut från klassrummet och anpassas efter den plats och miljö där lärandet sker. Lärarna uppfattade att alla ämnesområden går att bedriva utomhus samt att lärandet som sker är mer praktiskt och sinnligt jämfört med lärandet som sker i klassrummet. Studien visade att lärarna som arbetar med utomhuspedagogik ser flera fördelar med utomhusundervisning som till exempel att det leder till ett mer varierat lärande, ökad fysiskt aktivitet, bättre gruppdynamik och mindre konflikter i barngruppen. De nackdelar som nämndes är få och går oftast att göra något åt genom olika åtgärder. Ett problem som nämns är till exempel att barnen ibland har dåligt anpassad utrustning vilket ofta går att rätta till genom föräldrasamverkan eller att barnen får låna kläder.

 • 283.
  Boström, Johanna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Sport Sciences Center. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Fahlander, Ann
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Sport Sciences Center. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Friskvård på arbetsplatsen: En nulägesanalys på Fastighetsförvaltning ABIndependent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Boström, Johanna & Fahlander, Ann. (2011).

  Friskvård på arbetsplatsen. En nulägesanalys på Fastighetsförvaltning AB (A workplace physical activity intervention. An analysis of the situation at Fastighetsförvaltning AB). Bachelor Essay in Swedish. Umeå: Umeå university, Department of Education.

  Abstract

  Physical inactivity has become a global problem and causes millions of deaths every year. Fastighetsförvaltning AB has decided to carry out a workplace physical activity intervention in order to make the employees more physically active. The objective of this survey is to provide the information needed to encourage the personnel to engage in physical activity. The study focused on to which extent the employees was ready to engage in physical activity, which factors that impact the employees’ participation in physical activities and which subjects the intervention should contain. This study was based on a questionnaire which was sent to the 53 employees of the company. The results show that 95 per cent of the employees are to some extent ready to engage in physical activity based on TTM. Lack of time is the most common barrier to physical activity and doing things they enjoy is what motivates the employees. The subject the employees are most interested to engage in is physical activity.

 • 284.
  Boström, Linus
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Hellberg, Emma
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Idrott och hälsa, ”en checkstation” på idrottsprofilerade gymnasium.: En kvalitativ intervjustudie om idrottslärares åsikter om ämnet idrott och hälsa för elitidrottselever2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In Sweden athlete schools, where students are attending in terms of optimizing their athletic careers in correlation with their studies, are a widely spread phenomena over the country and the system is included within the ordinary school system. This study aims to examine how the subject Physical Education and Health (PEH) is taught at athlete schools in comparison to how it is taught in classes with ordinary upper secondary school students. This study is based on interviews with eight teachers from two different Swedish schools. The results show that teachers do adjust their teaching in order to achieve quality teaching to give the athletic students optimized possibilities to improve. The results show different teacher perspectives about what knowledge that is prioritized. Admittedly, the teachers confess having problems with whether they assess these students on their previous skills or if they actually learn new skills during their PEH. Hence, this study serves the purpose of revealing the importance of developing new and individualized strategies on how to form an optimized educational environment and quality teaching for those students.

 • 285.
  Bounyasone, Keophouthong
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Keosada, Ngouay
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Cultivating educational research in Lao PDR: For a better future?2011Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis looks at the introduction of educational action research as part of the national education reforms in Lao PDR. National policies on education emphasise concepts such as ‘education for all’ and ‘student-centred education’ taken from the globalised education reform agenda. Action research became a tool to implement the new pedagogy of student-centred education that was labelled ‘the five-pointed star’.

  The thesis contributes to the field of global policy studies. It combines global and contextual aspects in order to analyse how action research travelled from policy to practice. This process was part of a Lao national education reform that developed after the introduction of the new economic mechanism, when the previous socialist planned-economy system was replaced by a globalised market-oriented system.

  Data were collected from national policy documents, international donor documents, instructional material, and interviews with Lao educators involved with action research in different ways. Furthermore, we carried out action research as part of our own teaching duties in Lao PDR, which were subsequently documented and analysed.

  In this study of educational reform in Lao PDR we have found that an educational approach like action research that is introduced as part of a taken-for-granted global agenda of change, is reduced to a technical rationality and practices that resemble previous experiences. Our findings are explained from the theoretical perspectives of hidden policy ensembles and policy backlashes. Hidden policy ensembles reduce action research to a technical rationality due to their alien cultural and social connections that are not brought into the open at the reform arena. Policy backlashes become a way for practitioners to create meaning based on previous contextual practices, conceptions, and discourses as a consequence of the technical rationality created by the hidden policy ensembles and the use of the cascade model.

  The thesis concludes with an outline of a possible future educational development in the form of a critical and educative action research network in Lao PDR that is inspired by cross-cultural dialogue, a critical pedagogy of place, and our own action research experiences.

 • 286. Brandella, Gerd
  et al.
  Staberg, Else-Marie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Mathematics: a female, male or gender-neutral domain? A study of attitudes among students at secondary level.2008In: Gender and Education, ISSN 0954-0253, E-ISSN 1360-0516, Vol. 20, no 5, p. 495-509Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the current study is to investigate whether Swedish secondary school students perceive mathematics as a female, male or gender-neutral domain. A sample of 1300 students in two age groups, 15- and 17-years, answered a questionnaire and about 50 students participated in interviews. The main part of the inquiry form consists of Who and mathematics, an attitude scale recently developed by other researchers. The results are analysed with respect to gender, school year and study programme. Gendered attitudes were found among considerable minorities. There is a marked tendency to view mathematics as a symbolically male domain: positive aspects are associated with boys and negative aspects perceived as more female. Older students hold more strongly gendered views than younger. Boys in the science programme have the strongest beliefs of mathematics as a male domain.

 • 287.
  Brandt, Emma
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ungdomars uppfattning om sambandet mellan cybermobbning och självbild2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A study has been conducted with the aim to investigate young people's perception of the relationship between cyber bullying and self-image and their perception of which role gender plays in this relationship. Three focus group interviews were conducted with six to seven participants in each. The majority (16/19) of participants were women. A thematic analysis was used in which five themes were identified. The results show that there is a perception of a link between cyber bullying and self-image in which people who become cyber bullied have lower self-image and poor self-image can contribute to the experience of feeling cyber bullied. Furthermore, participants indicated that cyber bullying takes place differently among men and women. The importance of a good self-image and how it is linked to cyber bullying, as well as the experiences of gender differences, are discussed.

 • 288.
  Brandt, Sanna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Svanberg, Alexandra
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Det är mer administrativt än pedagogiskt!: En utvärdering av rektorers och huvudmäns syn på ett ledarskap i förändring.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var dels att få en ökad kunskap om det pedagogiska ledarskapet, dels att tolka och förstå hur rektorers pedagogiska ledarskap har påverkats utifrån de förändringar som skett i samband med den nya skollagen. Vidare var syftet även att undersöka vilka förutsättningar skolhuvudmannen ger för att rektorerna ska kunna fungera som pedagogisk ledare enligt läroplanen. För att kunna besvara syftet har en kvalitativ intervjustudie utförts med tre rektorer och tre huvudmän i Umeå kommun. Studiens resultat visar på att både rektorer och huvudmän uppger att rektorers ansvar och befogenheter har blivit större sen införseln av den nya skollagen. Vidare uppger dock rektorerna att förändringen bidragit till mer administrativt arbete och detta har lett till att deras fokus på att vara en pedagogisk ledare minskat. Rektorerna upplever således att de har mindre tid till att vara ute i den pedagogiska verksamheten. Huvudmännen å sin sida är inte av samma uppfattning att det skett en ökning av de administrativa uppgifterna. Resultatet visar vidare att huvudmännen har höga förväntningar på rektorerna där de dels ska verka för resultat-och måluppfyllelse för elverena och samtidigt utöva ett öppet ledarskap gentemot sin personal. Studien visar även att alla informanter är överens om att det är huvudmännens ansvar att se till att rektorerna får de förutsättningar som krävs för att kunna fungera fullt ut som pedagogisk ledare. Något annat som framkommer är att det finns en viss diskrepans mellan förutsättningarna som huvudmännen upplever att de ger till rektorerna och vad rektorerna upplever att de får från huvudmännen.

 • 289.
  Braun, Bianca
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  "If you want to know how to do the job, you have to do it": A Qualitative Study on Knowledge Sharing Among Technical Experts Focusing Communities of Practice and Tacit Knowledge2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis discussed explicit and tacit knowledge that technical experts in a public authority need to carry out their work. The main focus was on knowledge sharing in communities of practice, and the distribution of so called tacit knowledge. An interview study with eight aviation experts was conducted in the European Aviation Safety Agency (EASA). The agency had experienced problems with knowledge transfer. The study showed that both explicit and tacit knowledge were relevant. It revealed further that much explicit knowledge was not codified or was difficult to access. Tacit knowledge was not shared through externalisation. Following that, communities of practice played an important role in knowledge sharing. These communities were mainly managed by experienced experts who took decisions on contact groups and subjects to discuss. Newcomers were acting at the periphery, trying to find out what they needed to know. The vast amount of non-codified or tacit knowledge was perceived as problematic by newcomers who were missing written guidance.

 • 290.
  Bredeson, Paul V.
  et al.
  University of Wisconsin-Madison.
  Johansson, Olof
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Principal Development.
  Norberg, Katarina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Principal Development.
  Ethical School Leadership: Examining the Work of School Principals and Superintendents2005In: The Annual Meeting of American Educational Research Association, Montreal, Canada, 2005Conference paper (Refereed)
 • 291.
  Bredmar, Krister
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Att kommunicera ekonomisk information: En pedagogisk uppgift i teori och praktik2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett viktigt resultat när kommunikation sker är att en fördjupad förståelse och mening skapas hos mottagaren av det som kommuniceras av sändaren. Detta kan på ett sätt beskrivas som kärnan i den pedagogiska kommunikationen och har legat till grund för syftet, syftet med denna studie är att undersöka hur en pedagogisk kommunikation sker i organisationer för att därigenom kunna analysera och förstå vilket meningsskapande den pedagogiska kommunikationen bidrar med i ett socialt sammanhang, och frågeställningen, hur bör pedagogisk kommunikation utformas och hur fungerar den pedagogiska kommunikationen i praktiken i svenska kommuner? Utgångspunkten i denna studie har varit att den pedagogiska kommunikationen kan förstås och beskrivas med hjälp av det skrivna underlaget, den ekonomiska rapporten, den muntliga kommunikationen, presentationen, med hjälp av begrepp och illustrationer, kommunikationens innehåll och med hjälp av det sociala sammanhang, den grupp som kommunikationen sker inom. De teoretiska områden som har utgjort grunden för den första frågan i denna studie, hur den pedagogiska kommunikationen kan utformas, bygger på dessa fyra områden. I en andra del har sedan 111 ekonomichefer i svenska kommuner besvarat, via en webbbaserad enkät, hur de arbetar med dessa områden. Resultatet visar att de i stor utsträckning arbetar med flera av de pedagogiska områdena, till exempel när det gäller rapporter och muntliga presentationer men att det även finns områden till exempel kring gruppens betydelse i den pedagogiska kommunikationen som inte är lika utvecklade. Även fast mycket redan idag fungerar bra finns det områden som kan utvecklas för att få den pedagogiska kommunikationen att fungera ännu bättre.

 • 292.
  Bredmar, Krister
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Spelbaserat lärande i högre utbildning2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utbildning och lärande står inför en stor utmaning när det gäller den uppväxande generationens förväntningar på kunskapsöverföring. Traditionella pedagogiska metoder har inte längre samma validitet medan däremot de ämnesrelaterade teorierna fortfarande fyller sin funktion. Denna studie har utgått ifrån följande frågeställningar: hur kan spelbaserat lärande i högre utbildning förstås med hjälp av exempel och vilka erfarenheter har lärare som arbetat med det erhållit? Syftet med denna studie har varit att utveckla en djupare förståelse för spelbaserat lärande i högre utbildning. Den teoretiska bakgrunden har byggt på tre etablerade lärandeteorier; sociokulturell lärandeteori, problembaserat lärande och erfarenhetsbaserat lärande. Till detta lades sedan fem aktuella teorier eller inriktningar lagts; 2000-talets färdigheter och utbildning, digitalisering, spel som fenomen, flow som begrepp och något är kul. De slutsatser som denna studie kommit fram till är att spelet; - inbjuder till socialt konstruerat lärande, - styr eller vägleder användningen och utvecklingen av tidigare erhållen kunskap, - som pedagogisk idé bygger spelet på snabb återkoppling, - kräver i princip en digital plattform, - som fenomen motiverar, - uppmuntrar till en känsla av fokus, - bryter traditionella pedagogiska mönster och uppfattas som kul.

 • 293.
  Broberg, Madelene
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Nordbrandt, Anna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Chefsaspirantprogram som ett kompetensförsörjningsverktyg.: En fallstudie inom Skellefteå kommun.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I takt med den ökande globaliseringen blir det allt viktigare för organisationer att aktivt arbeta för att säkerställa sin kompetensförsörjning. Det råder en brist på färdiga chefer och organisationer behöver därför se över sin interna chefsförsörjning. Med anledning av detta har vi, med hjälp av semistrukturerade fokusgruppsintervjuer, genomfört en fallstudie av Skellefteå kommuns interna chefsaspirantprogram med fokus på deltagarnas upplevelser av programmet och hur programmet fungerat som strategiskt verktyg i syfte att skapa färdiga chefer. Studien utgår ifrån en hermeneutisk ansats och har en kvalitativ design i form av semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. Resultaten visar att vilja är nyckeln för att medarbetare ska kunna axla rollen som chef. Medarbetaren måste vilja arbeta som chef och organisationen måste vilja tro på medarbetarens förmåga. För att chefsaspirantprogram ska kunna användas som ett chefsförsörjarprogram och skapa färdiga chefer behöver den målsättningen kommuniceras ut till hela organisationen och tydligt framgå i programmets syfte. Det är även viktigt att organisationen tydliggör programmets meritvärde för att medarbetarna ska kunna veta vilka förväntningar de kan ha på programmet och vad ett deltagande kan leda till.

 • 294.
  Brodin, Ulrika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Tillsammans gör vi det möjligt: Att främja skolnärvaro för elever inom autismspektrumtillstånd2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study aims to understand how some school project has worked to promote school attendance for students with autism spectrum disorders. The applied method for this study is qualitative interviews and eight people have been interviewed from five different municipalities, all involved in school projects focusing on inclusion and absenteeism. Three of the informants that participated in the study were special pedagogues, one was a specialneeds teacher, two were principals, one was a counselor, and one was an adviser at Specialpedagogiska skolmyndigheten (The Authority of Special Needs Education). The five projects that the informants were involved in covered 137 schools in Sweden. One of the projects was focused on preventive measures to create a school accessible for students with autism related difficulties. Four projects aimed to both prevent students from being absent from school and for absentees to return to school. The results shows that schools need more knowledge about autism related difficulties in order to create a school that is accessible for these students. First, schools need better routines for assessing students’ needs, second the learning environment in the classroom must be adapted more efficiently for students with autism related difficulties and their needs, and last the students must be given the chance to work on their social skills. The focus must be on building relationships to the students. This in order to meet the students’ needs so that measures taken will be beneficial for the students.The schools in the study have written routines in order to detect absenteeism at an early stamge. These routines aim to identify the reason for absenteeism early on and quickly find measures to support the student and spare them a lot of suffering. Success factors in this work is how knowledge and collaboration between different interaction partners can promote school attendance.

 • 295.
  Brolin, Jonatan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Sport Sciences Center.
  Eriksson, Johan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Sport Sciences Center.
  Ledarens och deltagarnas beteende vid drop-in-idrott: En kvalitativ studie kring drop-in-idrott på ErsbodaIndependent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  May 2010 a project called drop-in sports was started to get boys and girlsin the ages of 13-20 more physically active and keep them away from  committing crime. With the slogan ”come as you are, whenever you want and do what you want for free ” spontaneous sports was organized. To evaluate the project a research of the activity was carried out, where two of the objectives were to investigate how responsibility and empowerment is taken. Twelve hours of observations studies were used to collect data about leadership decision-making and democratic values in forms of respect, everybody’s right to play and influence. The study concluded that variations in the leaders decision-making affected the participant’s influence during activities. In terms of everybody’s right to play the study showed that, girls and younger participants were not included in the same scale at indoor activity as outside. Finally results showed that presence of leaders made an impact in respect and conflict management.

 • 296.
  Brooman, Daniel S
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Nyroos, Mikaela
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Nordin, Steven
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Food aversions, food neophobia, and disgust: interrelations and gender differences2001Conference paper (Refereed)
 • 297.
  Brorell, Martin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Persson, Maria
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Employer branding.: En nödvändighet för organisationers framtida överlevnad?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur tre privata företag inom olika branscher i Västerbottenslän arbetar med employer branding, samt hur samarbetet mellan HR- och marknadsavdelningenser ut gällande employer branding-arbetet. Studien baseras på tre företag där semistruktureradeintervjuer legat till grund för datainsamlingen och där bearbetning av datamaterialet har genomförts i enlighet med grundad teori med kodning. Vidare är resultatet presenterat i koder som kategoriserats och har sin utgångspunkt i informanternas uttalanden och som besvarar frågeställningarna. Resultatet visar på att alla företag bedriver ett employer branding-arbete men där uppbyggnaden skiljer sig åt kring huruvida de har ett strategiskt förhållningssätt eller ej. Det framkommer även att det finns ett samarbete mellan avdelningarna inom alla företag men där det tyder på att två av företagen har ett mer välutvecklat samarbete. Samtliga företag i undersökningen tror det är positivt för samarbetet vad gälle remployer branding att avdelningarna sitter nära varandra. De förbättringsområden som identifierats är bland annat att öka organisationens strategiska planering, exempelvis genom förankring av företagetsvärderingar hos medarbetarna, för att möjliggöra en ökad medvetenhet i frågan för att på sikt skapa en attraktiv bild av företaget.

 • 298.
  Brunn, Karl
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Hansson, Leo
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  "Vi har inger val": En studie om implementeringen av lärplattformen Lärum i Umeå kommun ur ett rektorsperspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Som ett led i sin utveckling av skolväsendet, har Umeå kommun nyligen startat en implementering av en ny lärplattform kallad Lärum. Då denna plattform är ny, har fokus i stort legat på lärarnas uppfattning om denna, och hur integreringen i undervisningen skall ske. Detta då ett av de uttalade målen med plattformen syftat till att minska denna grupps arbetsbelastning. Mindre tid har således funnits att undersöka rektorernas roll i denna process.

  Denna studie presenterar hur rektorer inom Umeå kommun beskrivit implementeringsprocessen av lärplattformen Lärum. Utgångspunkten med uppsatsen har varit att undersöka vilka kontradiktioner som uppstått, genom att ställa det planerade tillvägagångssättet mot det praktiska arbetet kring implementeringen, och vilka faktorer som influerat och påverkat denna process.

  Inom ramen för studien intervjuades sju rektorer, där dessa fick svara på frågor om, och resonera kring hur de arbetat med implementeringen av Lärum. Vidare fick rektorerna berätta om hur de sett på sin roll som ledare, vilka faktorer de ansåg påverkat processen och hur de har hanterat och arbetat med dessa faktorer.

  Studien har med stöd av ett hermeneutiskt förhållningssätt och den kulturhistoriska aktivitetssteorin kunnat påvisa att rektorernas uppfattning om de centrala riktlinjerna i stor grad har påverkat implementeringen. Hur rektorn i den lokala skolmiljön uppfattar, tolkar och sedan praktiserar implementeringen utifrån lokala resurser har varit bidragande faktorer till denna uppfattning.

  Framförallt har så kallade piloter, vilket utgjorts av personer särskilt utbildade för implementeringen, visat sig vara nyckelpersoner för denna. Studien har därmed kunnat visa på hur piloterna i stor utsträckning ersatt rektorernas roll i processen.

 • 299.
  Bryntesson, Pierre
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Höglund, Robin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Sambedömning för likvärdighet eller snålspara för girighet?: En kvalitativ intervjustudie med lärare i Idrott och hälsa som bedriver tvålärarsystem2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En stor del och kanske även den klurigaste delen av lärarnas yrkesliv handlar om att sätta betyg och bedöma eleverna. Skolverket hävdar att bedömningen inom den svenska skolan inte är tillräckligt likvärdig. De menar dock att sambedömning kan användas som ett verktyg inom skolorna för att förbättra den likvärdiga bedömningen. Studiens syfte var att undersöka sambedömning utifrån ett tvålärarsystem i ämnet Idrott och hälsa på högstadiet. Frågeställningar som studien ämnade att besvara var: hur lärarna definierade begreppet sambedömning och vad det fanns för positiva respektive negativa aspekter kring sambedömning när ett tvålärarsystem inom Idrott och hälsa används samt vilka metoder inom sambedömning som dessa lärare använde sig av när rörelsekvaliteter bedöms. Sex lärare i Idrott och hälsa som arbetar på högstadieskolor som undervisar med ett tvålärarsystem intervjuades. Studiens resultat visar att lärare samarbetar både kring bedömning och betygsättning. De intervjuade lärarna menar att sambedömning och tvålärarsystemet är överlägset om man ska uppnå en likvärdig bedömning. Detta eftersom lärarna diskutera bedömningen och bedömer elevernas kunskaper och färdigheter tillsammans genom tvålärarsystemet. De intervjuade lärarna har svårt att se något negativt med sambedömning. Det finns dock vissa negativa aspekter, bland annat att lärarna måste kunna arbeta nära varandra under stora delar av sin arbetstid. I studien framkommer det att ett vanligt hjälpmedel vid bedömning av rörelsekvaliteter är digitala verktyg som exempelvis filminspelning.

 • 300.
  Brändström, Josefine
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Halling, Ronja
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Kompetensutveckling vid Umeå Universitet: - Ett samspel mellan individ, organisation och pedagogisk handlingsplan2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur lärarna vid Umeå universitet uppfattar den egna kompetensutvecklingen samt hur deras uppfattningar stämmer överens med universitetets pedagogiska handlingsplan. De forskningsfrågor vi hade för avsikt att undersöka var: (1) hur ser möjligheterna ut till kompetensutveckling, (2) existerar det en överensstämmelse mellan kompetensutveckling och arbetsuppgifter, (3) vad skapar motivation och drivkrafter till kompetensutveckling och (4) hur stämmer berättelserna överens med universitetets pedagogiska handlingsplan; dess mål och aktiviteter? För att få svar på våra forskningsfrågor har vi genomfört sju semi-strukturerade intervjuer. Urvalsgruppen är lärare från personalvetarprogrammet som representerar sex olika institutioner vid den samhällsvetenskapliga fakulteten.Resultaten visar att möjligheterna till kompetensutveckling är stora vid den samhällsvetenskapliga fakulteten. Det finns stora möjligheter att själv påverka sin kompetensutveckling, förutsatt att individen är drivande i frågan. De anställda menar att en anställning vid universitetet erbjuder konstant lärande och ett öppet och lärande klimat. Det framgår att det formella utbildningsutbudet i vissa fall inte lever upp till behoven och att detta kan ses som en svaghet med kompetensutvecklingsarbetet. Intervjupersonerna menar däremot att de informella utbildningsinsatserna har en större överensstämmelse med arbetsuppgifterna, framförallt för att de själva väljer att delta i insatserna. Resultatet visar även att drivkraften till kompetensutveckling ligger hos individen. Det kommer bland annat från universitetets struktur och kultur. Målen relaterade till kompetensutveckling i den pedagogiska handlingsplanen är till viss del uppfyllda även om det fortfarande finns utrymme för utveckling.

3456789 251 - 300 of 2782
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf