umu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 1612
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Bruhn, Susanna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Varför bokar vi resor via Internet?: En kvalitativ studie om self-service technology2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  I denna uppsats diskuteras företagens self-service technology (SST) vilket innebär att kunderna själva får utföra sina tjänster med hjälp av företagens SST. Genom att låta kunderna göra detta kan företagen exempelvis spara pengar på att omorganisera personal eller rent av minska arbetsstyrkan eftersom mindre kunder kommer att kräva hjälp av personalen.

  I denna uppsats har resebranschen och dess SST att studeras. Uppsatsens frågeställning lyder: ”Hur upplever resebranschens kunder bokningar över

  Internet” där syfte är ”att undersöka och få förståelse för varför resebranschens kunder använder sig av SST när det finns andra möjligheter”.

  En kvalitativ metod har genomförts där sex kunder har lagt grunden till uppsatsens resultat. De huvudteorier som använts i denna uppsats är SST, customer value och technology readiness, och Davis TAM modellen samt Sheths value teori har legat till grund för analysen i uppsatsen.

  Teorin bakom SST är att det inte bara gynnar företagen utan även gynnar kunderna, då SST kan höja kundnyttan. Några exempel är att kunderna sparar tid, pengar och de får kontroll över sitt eget handlande vid användning av SST.

  Ett problem som uppsatsen belyser är huruvida kunder är teknologiskt redo för att använda sig av tekniken.

  Resultatet i denna studie visar att den primära orsaken till att kunder använder sig av SST är att det blir billigare, de kan göra det när som helst samt att kunderna i sin egen takt hitta den bästa resan utan att behöva förlita sig på reseföretagets försäljare. Kunderna upplever resebranschens SST som enkel att använda och ju säkrare de blir, dess mer använder de sig av den även om de anser att tekniken bör utvecklas.

 • 252.
  Brundin, Johan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Johansson, John
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Markndsplanering i små företag: Medveten process eller magkänsla?2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  En svaghet med en stor del av befintlig marknadsföringsteori är att studierna de baseras på i huvudsak behandlar marknadsföringsfunktionen i större företag. Därför föreligger ett intresse att skapa förståelse för marknadsföringsfunktionen i små företag. Ett problem för små företag är resursbrist av olika slag. Detta tar sig uttryck bland annat i att de inte är tillräckligt marknadsorienterade och att detta oftast kan härledas till bristande marknadsplanering. Marknadsföring har även en tendens att av små företag uppfattas som en kortsiktig aktivitet, vilket ytterligare förstärker bilden av att den strategiska aspekten förbises. Utifrån denna bakgrund har vi formulerat följande problem: Hur ser marknadsplaneringsprocessen ut i små företag med färre än 10 anställda?

  För att kunna besvara denna frågeställning har vi gjort en genomgång av tidigare forskning relaterad till problemet. Detta teoretiska ramverk har vi sammanfattat i en grafisk modell som ligger till grund för datainsamling och analys. Genom en kvalitativ studie av sammanlagt fem olika företag har vi identifierat såväl likheter som skillnader mellan teorin och den studerade verkligheten. Resultaten av vår studie visar att mer eller mindre alla delar av marknadsplaneringsprocessen återfinns i de studerade företagens strategi. De förekommer i någon form, men existerar antingen omedvetet eller utan struktur. För de studerade företagen verkar svårigheten vara att förstå hur marknadsplaneringen olika komponenter ser ut och hur dessa komponenter förhåller sig till varandra. Vår forskning utmynnar i ett antal konkreta rekommendationer för hur små företag bör förhålla sig till marknadsplanering. Som avslutande rekommendationer redogör vi för våra förslag till fortsatt forskning inom ämnesområdet.

 • 253.
  Brunström, Henrik
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Domeij, Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Lidls etablering i Umeå: En butik med framtidsutsikter?2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens samhällsklimat är priset något som tas mer och mer i beaktande. Aspekter så som miljöpåverkan och produktkvalité är fortfarande viktiga men priset tenderar ändå att vara den viktigaste faktorn. Det är därför inte särskilt förvånande att observera Lidls expansion över Europa de senaste åren. Lidl har med likhet med andra lågprisbutiker valt att koncentrera sig på ett reducerat produktsortiment i förhållande till traditionella kedjor och samtidigt erbjuda en stor andel egna märken. Detta har gjort att de har lyckats upprätthålla sitt anseende som lågpriskedja. Nu när denna expansion nått Umeå så upplevde vi det som intressant att granska stadens invånares attityder kring detta vilket utmynnade i vårt syfte: att ta reda på Umeå invånares attityder kring företaget Lidl med avseende på dess etablering i Umeå. Vi genomförde en kvantitativ enkätundersökning där målgruppen var Umeås invånare. Genom slumpmässiga urval fick vi bra demografisk spridning av respondenterna som till antalet blev 126 stycken. Enkäten utformades med hjälp av teorier rörande attityder som grund, dessa teorier användes även då vi analyserade resultatet. Utifrån vår analys kunde vi dra slutsatserna att gruppen studenter skilde sig signifikant mot de övriga invånarna i staden i den mån att studenterna hade en mer negativ inställning till företaget Lidl. Paradoxalt nog var andelen som kunde tänka sig handla på Lidl större i gruppen Studenter än vad den var i gruppen Övriga. Det fanns däremot ingen signifikant skillnad mellan invånarna som bor närmast butiken och de som bor långt ifrån med avseende på deras attityd gentemot Lidl som företag och deras val av att etablera sig i Umeå. Vi kunde även observera att studenterna som grupp var signifikant åtskilt från gruppen Övriga med avseende deras syn på tyska matvarors kvalité. Studenterna var mer negativa till tysk mat än vad den andra gruppen var. Priset var utan tvekan den mest viktiga aspekten för respondenterna gällande sin dagligvaruhandel men även variabeln produktkvalité var väldigt högt rankad. Butiksegenskaper så som personalens arbetsförhållande samt butiksmiljön ansågs däremot inte vara av samma betydelse för respondenterna.

 • 254.
  Brunström, Henrik
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Lövgren, Josefin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Segmentering av miljöbilskonsumenten: - en beskrivande studie av 2000-talets tidiga miljöbilsköpare2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Det finns idag en ökande miljömedvetenhet i samhället där många börjat ifrågasätta den miljöpåverkan vi orsakar i världen genom det sätt vi lever. Ett hållbart samhälle är det självklara målet för många, men vi verkar ändå inte vara villiga att förändra vår livsstil trots alarmerande rapporter från forskarsamfundet världen över. De förändringar som ändå sker i samhället går visserligen mot ett mer miljövänligt och hållbart samhälle, men det går förhållandevis långsamt. Koldioxidens skadliga inverkan på miljön är något man bör lägga särskild energi på att försöka minska eftersom koldioxiden är så starkt kopplad till klimatförändringen. Dagens ökande bilförsäljning är en av orsakerna till de förhöjda koldioxidutsläppen i världen. Detta gör att bilindustrins satsning på miljöbilar är ett viktigt steg i strävan mot ett mer hållbart samhälle. De konsumenter som är villiga att köpa miljöbilar och andra miljöanpassade produkter är ett växande segment på marknaden. Det är därför intressant att kartlägga hur detta segment av konsumenter ser ut. Ur detta följer vårt syfte till denna studie: Syftet med studien är att beskriva vad som karaktäriserar tidiga konsumenter av nylanserade, miljöanpassade bilar. Detta genom att studera miljöbilsköparen i Sverige utifrån demografiska faktorer, samt deras lojalitet till märke och miljö. I studien undersöks den Svenska miljöbilsmarknaden, där data hämtas från Svenska bilregistret och analyseras utifrån en kvantitativ metod. Samtliga förvärvade miljöbilar ligger till grund för studien, vilken således är en totalundersökning. I teoriavsnittet presenteras inledningsvis beslutsprocessen vid köp av en vara samt en redogörelse för begreppet lojalitet. En kort introduktion av området som brukar benämnas ”miljömedvetet köpbeteende” följer sedan. Slutligen tas teorin diffusion of innovation upp, som beskriver hur konsumenter kan delas in i vissa segment beroende på hur snabbt de tar till sig och konsumerar en ny produkt. Resultatet i studien analyseras utifrån den teoretiska referensramen. Speciellt viktigt i analysarbetet är att granska resultaten i förhållande till teorin diffusion of innovations som ligger till grund för vår segmentering av miljöbilsköparna. Vi finner en rad skillnader mellan gruppen Innovatörer och gruppen Tidiga anpassare, vilket även styrks i andra studier som har haft ett liknande upplägg när det gäller segmenteringen av konsumenter. Vi kan bland annat se att Innovatörerna är yngre än de Tidiga anpassarna och att de även byter bil oftare än de Tidiga anpassarna.

 • 255.
  Bruun, Claus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  The Leverage Buyout process in Private equity: theoretical exploration and comparison2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The Private equity industry is receiving a lot of attention in the daily news. The Private equity firms are acquiring other companies through a Leverage buyout transaction (LBO). The ownership period is short with an average ownership of five to seven years. The business strategy of the PE firms is only focusing on generating the highest possible profit in a resale over this period. The PE firms’ target companies are companies they think have potential to grow or improve under their management. In the daily press these improvements is often associated with cost-cutting to improve efficiency (Mills 2006).

  This business strategy seems to be contradicting general Merger and Acquisition motives defined in theory, as the theories are mainly focusing on long term integration and achieving synergies. Additionally, the focus on profit should lead one to believe that PE firms are highly focused on the financial aspects of the acquired company, hence heavily relying on financial valuation methods. These naïve conditions have lead to this research.

  Theorists argue that an acquisition is a homogenous process where every step in the process affects the final outcome. Nevertheless most research in merger and acquisitions often focus on integration and synergies of the post-deal. These theories often neglect the more basic financial criteria that have to be met for the acquisition to be feasible in the first place. Other schools of theories are focused on the financial valuation of an LBO and the financing of it, excluding other aspects than financial.

  The purpose of this thesis will be, from an academic point of view, to explain the transaction process of an LBO leading the way for the final acquisition by PE firms. This will be facilitated by drawing from and combing the more general Merger and Acquisition process theory with the more financial valuation theory.

  A holistic framework is created, based on and by combining Haspeslagh & Jemison’s (1991) process model and the Watson Wyatt Deal Flow Model in (Galpin & Herndon 2000), this created framework identifies, where in the LBO process the valuation and due diligence takes place. The framework aims at identifying and explaining from an academic point of view, how the transaction process is constructed. Through this framework it will be evident what methods are attributed, by scholars, to the financial valuation in regard to a successive outcome. The created framework will be compared to the qualitative data collected through interviews with professionals from the industry. It will with an explorative angle be tried proven, whether the created framework has any explanatory value, relating theory perspectives with the practical LBO transaction as seen in the examples.

  Based on the research and the findings, conclusions are made. It is apparent that the accepted general Merger and Acquisition theory is not fully applicable with the actual LBO transaction as identified in this research process, and that the methods used for valuation, is not utilized in the same manor as the theorist predict

 • 256.
  Brännlund, Runar
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Editorial2011Ingår i: Journal of Forest Economics, ISSN 1104-6899, E-ISSN 1618-1530, Vol. 17, nr 4, s. 335-336Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 257.
  Brännlund, Runar
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Nationalekonomi.
  Lundgren, Tommy
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  A Dynamic Analysis of Interfuel Substitution for Swedish Heating Plants2004Ingår i: Energy economics, Vol. 26Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 258.
  Brännlund, Runar
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för nationalekonomi.
  Lundgren, Tommy
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Environmental policy without costs?: A review of the Porter hypothesis2009Ingår i: International Review of Environmental and Resource Economics, ISSN 1932-1465, Vol. 3, nr 2, s. 75-117Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper reviews the theoretical and empirical literature connected to the so-called Porter hypothesis; that is, it reviews the literature connected to the relation between environmental policy and competitiveness. According to the conventional wisdom environmental policy, aiming for improving the environment through, for example emission reductions, does imply costs since scarce resources must be diverted from somewhere else. However, this conventional wisdom has been challenged and questioned recently through what has been denoted the “Porter hypothesis”. Advocates of the Porter hypothesis challenge the conventional wisdom on the ground that resources are used inefficiently in the absence of the right kind of environmental regulations, and that the conventional neoclassical view is too static to take inefficiencies into account. The conclusions that can be drawn from this review are: (1) that the theoretical literature can identify the circumstances and mechanisms that must exist for a Porter effect to occur, (2) that these circumstances are rather non-general, hence rejecting the Porter hypothesis in general, and (3) that the empirical literature gives no general support for the Porter hypothesis. Furthermore, a closer look at the “Swedish case” reveals no support for the Porter hypothesis in spite of the fact that Swedish environmental policy the last 15–20 years seems to be in line the prerequisites stated by the Porter hypothesis concerning environmental policy.

 • 259.
  Brännlund, Runar
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för regionalvetenskap (CERUM). Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för nationalekonomi.
  Lundgren, Tommy
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Swedish industry and Kyoto:  An assessment of the effects of the European CO2emission permit trading system 2007Ingår i: Energy Policy, ISSN 0301-4215, E-ISSN 1873-6777, Vol. 35, nr 9, s. 4749-4762Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We assess the effects on Swedish industry input demands and output of different climate policy scenarios connected to energy policy induced by the Kyoto protocol. We use a unique dataset containing firm-level data on outputs and inputs between 1991 and 2001 to estimate a factor demand model, which we use to simulate different policy scenarios. Sector-specific estimation suggests that the proposed quadratic profit function specification exhibits properties and robustness that are consistent with economic theory; that is, all own-price elasticities are negative and all output elasticities are positive. Furthermore, the elasticities show that the input demands are, in most cases, relatively inelastic. Simulation of the model for six different policy scenarios reveal that effects on the Swedish base industry of a EU-level permit-trading system depends on (i) the removal or maintenance of the current CO2 tax, (ii) the price of permits, and (iii) the future price of electricity. Our analysis shows that changes in electricity price may be more important than the price of permits for some sectors.

 • 260.
  Brännström, Ola
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Ådin, Adam
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  "...ännu en papperstiger?": - en kvalitativ studie om inställning och förberedelser till Svensk kod för bolagsstyrning hos bolag noterade på NGM Equity och Stockholmsbörsens Small Cap-lista.2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Den 1 juli 2005 implementerade Stockholmsbörsen Svensk kod för

  bolagsstyrning för alla börsbolag på den dåvarande A-listan och för alla bolag på den dåvarande O-listan med ett marknadsvärde som överstiger 3 miljarder kronor. Tanken med att större börsnoterade bolag blev först att implementera Svensk kod för bolagsstyrning var att dessa företag skulle utveckla system och rutiner för ett implementerande av koden och att sedan efter några år bredda tillämpningen av koden till börsens alla bolag. I skrivande stund

  pågår ett arbete med att revidera den nuvarande svenska koden för bolagsstyrning. Tanken är att en ny version skall presenteras under våren 2008 och implementeras vid halvårskiftet 2008. Kraven på svensk bolagsstyrning kommer då att förändras. Svensk kod för bolagsstyrning kommer att gå från att endast omfatta de största börsnoterade bolagen till att börja omfatta alla börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen samt NGM Equity.

  Syfte: Huvudsyftet med uppsatsen är att granska företagsledares inställning till införandet av Svensk kod för bolagsstyrning för alla börsnoterade bolag, samt bredda kunskapsfältet om hur de tillfrågades företag förbereder sig inför implementeringen av koden.

  Begränsning: Vi har i uppsatsen valt att begränsa oss till bolag på Stockholmsbörsens Small Cap-lista och NGM Equity.

  Tillvägagångssätt: I denna studie har en kvalitativ metod används. Via telefon genomfördes sex intervjuer med personer tillhörande företag på Stockholmsbörsens Small Cap-lista och NGM Equity. Våra respondenter arbetar alla inom sina företag med införandet av Svensk kod för bolagsstyrning.

  Resultat: Vår studie visade att respondenterna överlag är positivt inställda till Svensk kod förbolagsstyrning och anser att koden leder till ett ökat ansvar för styrelsen och att förtroendet för kapitalmarknaden ökar. Negativt med koden anses av respondenterna vara att koden ökardet administrativa arbetet, ger en ökning av kostnader samt att dess detaljrikedom är för hög och att den således ej passar väl för mindre bolag. Respondenterna anger att aktieägarna är den intressentgrupp som erhåller störst nytta av att företag följer koden, vilket leder till att agentteorin kan anses vara den dominerande teorin bakom bolagsstyrning. Respondenterna har och kommer i sitt arbete med införandet av koden att skapa interna arbetsgrupper, utbilda styrelsen, anlita extern hjälp i form av jurist samt få extern hjälp från företagens revisorer. Styrelsen ses enligt majoriteten av våra respondenter som en part arbetsgrupperna för diskussioner med, men som ej är genomgående delaktiga i företagens implementeringsarbete. Endast en tredjedel av våra tillfrågade respondenter har haft hjälp av större företags tidigare införande av koden år 2005. Ytterligare en tredjedel av de tillfrågade tror att denna hjälp kommer att fås genom revisorerna. Att företags kommande införande av koden ska bli billigare tack vare större företags tidigare implementering blir ej, enligt denna studie, upp till företagen själva, utan möjligheten till kostnadseffektivisering läggs delvis i händerna på företagens revisorer.

 • 261.
  Brånin, Oskar
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Kulturhuvudstad 2014: Sveriges kandiderande städer och deras initiala tankar och agerande2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Kulturen har i dagens samhälle växt sig allt starkare och ett exempel på det är införandet av evenemanget Europas kulturhuvudstad i mitten på 1980-talet. Under de cirka tjugo år som gått sedan detta infördes har arrangemanget växt sig större och större från år till år. År 2014 är det Sveriges och Lettlands tur att ta hand om detta evenemang och i Sverige finns redan nu fyra kandiderande städer: Umeå, Lund, Gävle och Kalmarregionen.

  Problemformuleringen i uppsatsen är vad de kandiderande städerna gör för att bli nominerade som Sveriges kulturhuvudstad utifrån en strategisk marknadsplan och varumärkesbyggande åtgärder. Syftet som ställdes upp var: att skapa en förståelse för att sedan jämföra de svenska städer som hittills har uppgett att de kommer att kandidera och att ta reda på hur de ansvariga i respektive stad tänker och agerar i inledningsfasen av denna satsning. Syftet utgick från projektledarnas synvinkel och därmed togs ett projektledarperspektiv. Det jag har undersökt är hur dessa personer tänker och agerar i inledningsfasen utifrån en hermeneutisk kunskapssyn. Angreppssättet utgick från den gyllene medelvägen och det samlades in kvalitativa data från tre intervjuer med projektledarna från Umeå, Kalmarregionen och Gävle. Eftersom Lund inte ville ställa upp på en intervju har agerandet från deras satsning hämtats från sekundärkällor.

  Den teoretiska referensramen har utgått från marknadsföring och varumärkesbyggande av platser tillsammans med en strategisk marknadsplan. Utöver detta har den också kompletterats med utvärderingar från tidigare kulturhuvudstäder. Framförallt varumärkesbyggande av platser är ett ämne som är relativt nytt vilket gjorde att jag såg möjligheter att tillföra nya aspekter till området. När sedan intervjuguiden utformades baserades den på ovanstående referensram.

  De resultat som framkom var att det finns tydliga ambitioner och en början till utveckling hos samtliga städer när det gäller att använda sig av en strategisk marknadsplan och ett varumärkesbyggande. Detta är dock än så länge underutvecklat och det städerna arbetat med hittills är att arrangera och gå på möten, informationsträffar för att på så sätt skapa en större uppmärksamhet kring arrangemanget. Slutsatserna från uppsatsen var att de kandiderande städernas satsningar liknande varandra i det att man i inledningsfasen fokuserar mycket på att informera och arrangera möten av olika slag. Det finns tankar kring ett varumärkesbyggande och inom detta område har Umeå och Lund kommit längst, dock finns det fortfarande mycket kvar att utveckla. De kandiderande städerna agerar utifrån en strategisk marknadsplan tillsammans med varumärkesbyggandet där mest arbete har lagts ned inom delarna stöd och sökning efter en riktning.

  Utifrån den sammanfattande teoretiska modellen har det också tagits fram en slutgiltig modell som visar på de tre områden som användes i störst utsträckning av de kandi-derande städerna, stöd (samarbeten med organisationer), sökning efter en riktning (utvecklandet av unika kulturella egenskaper) och planen (ansökan). Det framkom att alla dessa om-råden arbetas med samtidigt och att det inte finns någon specifik startpunkt där satsningen bör utgå ifrån. Utifrån vad respondenterna har sagt är det dock troligt att dessa områden kommer att utvecklas mer under de kommande åren innan avgörandet i början av 2010.

 • 262.
  Brånin, Oskar
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Olofsson, Urban
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Varumärkesbyggnad i nya och framgångsrika företag2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Konkurrensen på dagens varumarknad är hård, studier gjorda av bl. a. Robert G Cooper visar att en stor del av produktlanseringarna misslyckas. I denna hårda miljö har varumärket blivit ett allt viktigare konkurrensmedel och det som förmår att höja en produkt över en annan. Speciellt nya företag är hårt utsatta i denna miljö i och med att de ofta saknar de ekonomiska och organisatoriska resurser som de etablerade företagen innehar. Ändå kan vi konstatera att nya företag överlever och blir framgångsrika i detta hårda klimat. Några goda exempel är Choice, J. Lindeberg och Tradera. Ett konkurrenskraftigt varumärke kan då antas ha varit en bidragande orsak till framgången för dessa framgångsrika företag.

  Trots all forskning om varumärken och hur nya produkter ska utvecklas för att bli framgångsrika är området utifrån ett perspektiv av ett nytt företag ett bort-glömt ämne. En som har studerat området är Emily Boyle i sin studie om dammsugarmärket Dyson. Vi kan med andra ord konstatera att vi vet väldigt lite om hur de nya och framgångsrika företagen har format sitt varumärke.

  I den här studien har vi tittat på fem nya och framgångsrika företag för att identifiera de gemensamma faktorer som ligger till grund för deras varumärken. För att på så sätt skapa en förståelse för vad andra nya företag bör iaktta för att skapa sig ett konkurrenskraftigt varumärke.

  Den teoretiska infallsvinkeln vi har valt är ett kundfokuserat produkt- och varu-märkesutvecklings perspektiv. Med det menar vi att vi har valt att titta på hur varumärket har utvecklats i företagen i relation till produktens utveckling, men också hur stort kundens inflytande har varit i själva produktutvecklingen.

  I studien har fyra företag intervjuats (Apberget, Odd Molly, Rest and Fly och Toontrack). Vidare har även en dokumentstudie om Dyson genomförts. De in-tervjuade företag är alla exempel på företag som har slagit igenom och tagit sig en del av konsumentmarknaden, men är också företag med stor potential och har möjligheter att bli ett av de framtida stora svenska företagen. Dyson är en smått osannolik historia om en uppfinnare och entreprenör som på fem år utvecklade en dammsugare som blev marknadsledare inom dammsugarbranschen i Storbritannien – på bekostnad av storheter som Electrolux och Hoover.

  Studien har identifierat ett flertal samband mellan dessa företag. Ett av dessa är att företagen har arbetat efter att uppnå en kvalitetsstämpel med sina varumär-ken. Vidare har alla företag en varumärkesidentitet som har skapats av företa-gens produkter, men att de sedan har övergått till att låta varumärkesidentiteten styra agerandet i företaget. Företagen har också haft kompetens inom varumärkesområdet från starten av företaget. Studiens verkliga bidrag är dock iakttagelsen att de nya företagen har använt sig av de icke-kontrollerbara kommunikationsmedlen: mun-till-mun-metoden och PR för att bygga sitt varumärke och på så sätt kringgått den ”barriär” som kostnaden att köpa reklamtid i media har. Som fortsatta studier föreslår vi därför en mer generell studie av nya och framgångsrika företag och hur de har genomfört sin marknadskommunikation.

 • 263. Buchanan, David
  et al.
  Hällgren, Markus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE). Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Surviving a zombie apocalypse: Leadership configurations in extreme contextsIngår i: Management Learning, ISSN 1350-5076, E-ISSN 1461-7307Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 264.
  Burger, Andreas
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Shabanli, Seymur
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Mutual Funds in Germany and Sweden: Performance and Fees Analysis2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Previous studies in mutual funds were focused mainly on the US market. The general belief is thatmutual funds in average cannot outperform the market. We decided to test this theory in the lessstudied markets of equity funds in Sweden and Germany. Another controversial point is fees inmutual funds. Therefore we will give an overview of fees in both markets, and analyze the relationbetween fees and performance.This study analyzes the Swedish and the German mutual funds market. For the German market,funds with domicile in Germany and abroad are analyzed separately in order to examine possibledifferences between funds with a domestic domicile, and funds domiciled abroad.1285 funds performances covering period of 2000-2008 were calculated using Jensen’s Alphameasure. The results showed that all funds have on average negative alphas. Approximately 20% offunds in the German market and 12% of the funds in the Swedish market have significantlynegative performance.Regarding fees, there is only a small difference between funds in the German and the Swedishmarket in general, while the difference between funds domiciled in Germany and Luxembourg wassignificantly bigger.Our analysis of the relation between fees and performance showed no significant relationship.

 • 265.
  Burström, Anna
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Carlsson, Marie
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Verksamhetsstyrning: Hur styr banker respektive revisions/redovisningsbyråer sin verksamhet?2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel: Verksamhetsstyrning

  - Hur styr banker respektive revisions/redovisningsbyråer praktiskt

  sin verksamhet?

  Problemformulering: Hur styr banker respektive revisions/redovisningsbyråer sin

  verksamhet?

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur banker respektive

  revisions/redovisningsbyråer praktiskt styr sin verksamhet och

  vilka styrhjälpmedel de använder sig av. För att utveckla detta

  kommer vi att studera om det finns likheter och skillnader mellan

  de olika branscherna samt studera hur verksamhetsstyrningen

  eventuellt anpassas till följd av omvärldsförändringar.

  Metod: Vi har genomfört en kvalitativ undersökning i form av sex

  intervjuer. I studien har vi sett på tillvaron utifrån den intervjuades

  perspektiv och den kunskapssyn vi använt oss av är den

  hermeneutiska. Vår studie bygger på ett deduktivt angreppssätt då

  vi fördjupat oss i redan befintliga teorier. Vi har ändå varit aningen

  induktiva då vi kompletterat med ytterligare teorier.

  Teori: Inom ämnet vi valt att studera finns det mycket litteratur.

  Framförallt teorier gällande budget och balanserat styrkort har

  använts då dessa teorier är centrala inom området. Vi har använt

  oss av både svenska och engelska författare. De mest kända inom

  området är Kaplan och Norton vilka även är upphovsmännen

  bakom av det balanserade styrkortet.

  Slutsats: De företag vi studerat använder sig av olika tekniker för att styra

  sin verksamhet, det finns inte bara en väg att gå. Det existerar

  likheter och skillnader mellan dels de enskilda företagen och även

  mellan branscherna i sig. Företagen har även behov av att kunna

  anpassa sig till omvärldsförändringar då dessa påverkar deras sätt

  att styra verksamheten.

 • 266.
  Burström, Thommie
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Organisering av utvecklingsprojekt: praktik, dynamik och gränssnitt2006Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Denna studie fokuserar på att besvara frågan hur gränser organiseras när flera olika organisationer samverkar för att skapa nya teknologiska innovationer.  Syftet med denna studie är att ur ett praktikorienterat perspektiv skapa en förståelse för hur intra- och interorganisatoriska gränser organiseras vid tidiga utvecklingsprojekt inom lastbilsindustrin. Särskild vikt läggs vid att genom studien förstå organiserande processer som omfattar utvecklingsprojekts uppstart och genomförande, samt de roller aktörer, aktiviteter och objekt spelar i dessa processer.

   

  Studien har en huvudsakligen induktiv ansats där intervjuer och observationer har legat till grund för informationsinsamlingen. I centrum för studien ligger ett utvecklingsprojekt på Volvo lastvagnar i Göteborg. Projektet kallas för SWEP (Smart Wheel End Project) och genomförs i samverkan med en navleverantör, bromsleverantör och däckleverantör. Projektet har som mål att skapa en bättre trafiksäkerhet med stöd av bland annat bättre bromsförmåga på tunga lastbilar. Studien belyser den interorganisatoriska utvecklingsprocessen från den tid då aktörerna fått en idé om att skapa SWEP till dess att de nått ett slutskede av kontraktsskrivningen.

   

  De teorier som ligger till grund för analysen utgår från ett praktikorienterat perspektiv där gränser, aktörer, aktiviteter, objekt samt legitimitet tillsammans möjliggör en analys av organisering av interorganisatoriska utvecklingsprojekt. Resultatet visar på att organisering av interorganisatoriska utvecklingsprojekt sker genom vad som i denna studie benämns gränsiterativ organisering. Gränsiterativ organisering förklaras genom processer, gränssnitt och överlappande praktiker. Processerna beskrivs som: gränsutmanande, gränsförtydligande och gränskomprimerande. Processerna har i början av ett utvecklingsprojekt en sekventiell karaktär men de övergår tidigt till att löpa parallellt. Processernas innehåll förklaras i sin tur genom fem aspekter: fokus, aktivitetsnät, aktörsdynamik, objekt och legitimitet.

   

  Fokus i de olika processerna varierar mellan visualisering (påvisa möjlig produktutveckling för andra), formalisering (legitimera projektet inom större del av organisationen) och konkretisering (uppfylla givna löften och hålla samman projektet). Aktivitetsnätet består i sin tur av olika typer av aktiviteter, svarta (lagliga organiserande aktiviteter som sker utan organisationens kännedom,), grå (organisationen känner till att aktiviteterna genomförs men inte hur eller med vem), vita (formella synliggjorda aktiviteter). Aktivitetsnätet hjälper oss att förstå hur aktiviteterna hänger samman och ger därför insikt i ett större sammanhang. Aktörsdynamik innebär att aktörer har olika roller vid olika tillfällen som till exempel marknadsförare när de söker idéer till ny produktutveckling, därefter som förhandlare för att slutligen agera som cadministratörer när ledarskap, CAD och relationer skall integreras i ett nytt utvecklingsprojekt. Objekt kan delas in i teknologiska och administrativa objekt. Teknologiska objekt hjälper aktörerna att utveckla kunskaper om tekniskt konstruktion, medan administrativa objekt stödjer aktörerna i utvecklingen av relationer och processer mellan och inom organisationer. I utvecklingsprocessens uppstartsfas har objekten en roll som idébärare, därefter som symboler för samverkan och slutligen har de en roll som sammanbindande länkar vilka förtätar gränserna mellan samverkande organisationer.

   

  Vidare förtydligas gränsiterativ organisering genom att de tre gränsorganiserande processernas olika aspekter påverkas av en bas som utgår från fyra olika typer av gränssnitt (mentala, sociala, fysiska, virtuella) som berör både intra- och interorganisatorisk organisering. Slutligen sker gränsiterativ organisering genom överlappande praktiker där experter från olika yrkesområden möts och kompletterar varandras kunskaper i olika praktiska situationer. 

 • 267.
  Burström, Thommie
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Organizing boundaries in early phases of product development: The case of an interorganizational vehicle platform project setting2011Ingår i: International Journal of Managing Projects in Business/Emerald, ISSN 1753-8378, E-ISSN 1753-8386, Vol. 4, nr 4, s. 697-710Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to describe and to summarize a PhD thesis that contributes to the understanding of how boundaries are organized in early phases of new product development. The thesis explores the reality of project member's attempts to create a shared vehicle platform. The author also reports his PhD “journey”.

  Design/methodology/approach – Research reported here is based on a qualitative study through combinations of interviews, observations, and document studies. Data were gathered during three months at two different sites in two different countries. A practice approach was implemented where the daily work activities of project members were studied.

  Findings – It was concluded that organizing of boundaries should be understood as being affected by tensions and characterized by iterations that cross all types of organizational boundaries. The theory of Concurrent Boundary Enactment is therefore proposed as an answer to how the organizing of boundaries should be understood.

  Research limitations/implications – The study shows how project members in parallel organize technologies, structural units, and work processes. Thus, the study focuses on the complexity of organizing boundaries. There is a need to perform more of this type of practice-based, high complexity studies so that more profound organizing patterns can be understood.

  Practical implications – Actors in projects are closely attached to brands' core values. This core value attachment should be seen as both at strength and a weakness. It is seen as strength because core value attachment calls for compassion and dedication. It is seen as weakness since this type of attachment also makes it difficult to create synergies between brands. Therefore, brand managers should try to find least common nominators that bring together dispersed brand value statements.

  Originality/value – By studying multiple boundaries between functions, projects, projects and the permanent organization, projects and steering committees, projects and external organizations, it has been possible to illustrate the everyday complexity which follows by creating a shared vehicle platform between two organizations that compete and collaborate at the same time. Earlier research studies usually only concern one of the boundaries.

 • 268.
  Burström, Thommie
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Organizing boundaries in early phases of product development: The case of an interorganizational vehicle platform project setting2010Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This dissertation concerns the development of a new interorganizational vehicle platform in the truck industry. The studied project setting was large, and can be referred to as a mega project. I ask the question How are boundaries organized in an interorganizational vehicle platform project setting, and how can we understand the tensions which arise when such organizing is performed? I assume that tensions arise in relation to questions concerning novelty, interdependencies, and differences.  Tensions should therefore not be seen as something bad, tensions are rather a prerequisite for achieving change.

   

  The overall aim is to create insights in how boundaries in an interorganizational platform project setting are organized between: projects and governing actors, projects and permanent organizations, projects and external organizations, projects and projects, and finally inside projects (between different functions).  A secondary aim is to understand the roles which actors, activities and objects play, and the tensions which are experienced, when boundaries are being challenged and organized.

   

  The study was performed during the concept phase, and a practice approach was used in order to capture the inner life of projects. A project setting with three projects was studied for three months, where I performed 68 interviews and observed 32 meetings. I have used a mix of narrative and alternate templates strategies and induced themes which constitute the base for the analysis.

   

  I assume that boundaries are socially constructed and I argue that traditional normative findings in project management studies should be complemented with findings from organizational theory, and therefore use a multidisciplinary theoretical base. I have combined theories relating to; boundary construction, projects, boundary actors, activities, objects, and coordination/integration.

   

  My analysis consists of two parts, in the first part I analyze value-, mandate-, and structural tensions and finds that actors in the setting; organize a commonality balancing area where decisions are affected by a mandates filter and need to be understood in relation to a coopetitive tensions model. In the second part of the analysis I have found that actors in the setting balance tensions and organize boundaries by performing four major Quality improvement loops based on a fragmented value base where boundary activities should be seen as having three dimensions; administrative, sharing, and political.

   

  The creation of the shared platform is simultaneously affected by strategic, operational, and functional efforts.  This fact in combination with the size and uniqueness of the project setting, leads to the insight that technological innovation must be accompanied by organizational innovation. Therefore I have suggested that organizing of boundaries in interorganizational vehicle project settings should be understood as being performed through Concurrent Boundary Enactment.

 • 269.
  Burström, Thommie
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Understanding PMs’ activities in a coopetitive interorganizationalmulti-project setting2012Ingår i: International Journal of Managing Projects in Business/Emerald, ISSN 1753-8378, E-ISSN 1753-8386, Vol. 5, nr 1, s. 27-50Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to understand the character of activities performed by projectmanagers (PMs) in the early phases of product development in an interorganizational, multi-projectsetting. The aim is to contribute to the extant literature on boundary work in projects by providing atypology of boundary activities and by presenting a conceptual model in which the relationshipbetween these boundary activities is established.

  Design/methodology/approach – This study is based on an explorative, in-depth case study of amulti-project setting where PMs assigned to three projects developed new products whilesimultaneously competing and collaborating. Each project’s concept phase was followed byparticipative observations and ongoing interviews over a 15-week period at two sites and in twocountries.Findings – It is understood that PMs in organizations collaborate and perform balancing activities.These balancing activities are part of a refinement process, which is created through three intertwineddimensions of boundary activities: administrative, sharing, and tuning. These, in turn, are constructedthrough complementary micro activities. These micro activities are politically colored and do notnecessarily follow a prescribed and orderly path; instead, they are situation contingent and iterative in their character.

  Research limitations/implications – The character of boundary activities in coopetitive projectsettings should be further studied to better understand the early phases of product development.Practical implications – The political dimension of product development activities in the earlyphases of product development should be acknowledged. By acknowledging the presence of politics,PMs will be more prepared to deal with the complexity and ambiguity that follows when trying tocollaborate and compete simultaneously.

  Originality/value – This paper takes a practice perspective and focuses on what people do ininterorganizational new product development in situations characterised by coopetition.

 • 270.
  Burström, Thommie
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Jacobsson, Mattias
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  The role and importance of `Glue People' in projects2011Ingår i: The IUP Journal of Soft Skills, ISSN 0973-8479, Vol. V, nr 1, s. 7-15Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Almost 40 years ago the importance of liaison roles was pointed out. The liaison role, which is described as managerial means to achieve coordination amongst different knowledge domains by facilitating communication, has been a subject of extensive interest during the years. Most of this interest has either focused on (1) the liaison position with no decisional authority, formal power, but is formally established, or (2) the integrating manager which is a formal position with recognized formal authority. This paper aims at highlighting the importance of liaisons, or`glue people', in projects. Based on a theoretical underpinning of projects as temporary organizations this paper analyses hands-on project work. The analysis is based on two comprehensive in-depth qualitative case studies, one in the construction industry and the other in the truck industry. Both of these cases focus on the actual everyday work of the project participants. In this paper we argue that `glue people' possess specific soft skills such as: the ability to facilitate communication among professional groups, create commitment, and reduce uncertainty. These are all important skills in order to handle the everyday complexity and manage the interdependent sets of diverse skills and knowledge domains present in temporary organizations. The paper concludes that `glue people' share some characteristics of formal liaisons and integrating managers, but that new novel explanations for understanding `glue people' are necessary.

 • 271.
  Butler, Laurence
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Lidgren, Jonas
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Sitting on the Fence between Management and Marketing, A Strategic look at Psychological Switching Costs2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  With the Introduction of the internet and human technological advancement, our everyday lives have changed dramatically over the past 20 years and because of this, how we communicate, form social networks and purchase or sell goods have also developed.

  In the light of this, we have completed this thesis which concerns the influence of the internet and the possibilities of forming long lasting relationships between businesses and customers through what we have described as ‘Locking in’ the customer. This is done by forming ‘Psychological Switching Costs’ that make the cognitive process of switching too expensive or un-wanted by the customer. In order to develop an understanding of this we saw it as prudent to interview senior managers of businesses that operate mainly on the internet to discover if they attempt such strategic moves in, ‘Locking in’ customers. Thus forming the research question; How are Companies based on the internet using Psychological Switching Costs as a strategy to Lock in the customers?

  The process by which the information was collected was through a qualitative method and semi-structured interviews. We found from the respondents that were interviewed that when it comes to operating a business on the internet it is important to consider, Transparency, Two-way communication, Simplicity, Agility and Flexibility in creating a loyal customer who is positively locked in. These were the strategies considered by the respondents to have an effect on customers.

  One of the most interesting points that were made was that if the customer was locked in to the business, the business did not have to be as dynamic. Thus, according to the respondents, Psychological Switching Costs do have an influence on how they form strategy to Lock In customers. In that it can be beneficial to attempt to Lock in customers rather than develop other Dynamic Capabilities. This factor seems very relevant when considering communication, agility and flexibility, in that by forming relationships and strategies directly to the customer these companies are creating something that is difficult to substitute, un-imitable for their competitors and convenient to the customer.

 • 272.
  Byström, Pontus
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Roth, Philip
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Ekonomi eller intresse?: - En studie av de viktigaste faktorerna vid studenters val av bank2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Avregleringar och utvecklingen inom IT har inneburit en ökad möjlighet för utländska banker och internetbanker att slå sig in på den svenska bankmarknaden. Den ökade konkurrensen mellan banker och utvecklingen inom IT har gjort det lättare för bankkunder att byta mellan olika banker och att vara kund hos flera samtidigt. Många företag lever med en uppfattning att så länge kunderna är nöjda, så är de lojala.

  Studenter är ett kundsegment som bankerna försöker attrahera med speciella erbjudanden och antalet studenter vid landets högskolor och

  universitet uppgick hösten 2006 till 338 000. Till följd av ökad konkurrens och därmed tilltagande kundillojalitet har det blivit allt viktigare för banker att finna och tillgodose de faktorer som påverkar kunderna vid valet av bank. Studenter har uppvisat tendenser till att ständigt söka efter det bästa alternativet och många

  gånger visat sig var illojala. I och med denna förändring så har kundlojalitet blivit allt mer viktigt och anses nu som något vitalt för bankens verksamhet.

  Tidigare forskning säger att lojalitet i bankväsendet kräver mer forskning och vi ser ett problem i det faktum att dagens studenter beskrivs som illojala och ständigt sökandes efter bättre alternativ. Den påstådda illojaliteten tillsammans med det ökade utbudet av banker gör att de svenska storbankerna är utsatta för en ökad konkurrens, främst från internetbaserade banker. Frågan vi ställer oss är: vilken uppfattning har universitetsstudenter om banker och

  banktjänster? Detta leder oss vidare till syftet med uppsatsen som är att identifiera vilka faktorer som får studenter att välja en bank framför en annan. För att besvara studiens syfte har vi valt att genomföra två stycken fokusgrupper. Utifrån urvalskriteriet valde vi ut tolv stycken respondenter som diskuterade kring ett antal

  förutbestämda teman. Dessa teman har identifierats utifrån tidigare forskning och teorier som behandlar kundnöjdhet och kundlojalitet.

  De slutsatser vi kan dra utifrån vår studie är att en användarvänlig internetbank och ändrade levnadsförhållanden var de två viktigaste faktorerna som skulle få en student att välja en bank framför en annan. Övriga faktorer som påverkar valet är studentens intresse och engagemang. Studenterna upplever även att den reklam som bankerna skickar ut inte är riktade mot dem och därför sorteras mycket av den reklam som erbjuds bort i det vardagliga bruset.

 • 273.
  Bäckström, Peter
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Demand for Higher Education: Interaction effects of parental income and parental education on the educational choice made by young individuals in Sweden2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 274.
  Båvner, Erik
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Ahlvik Doverhem, Gabriella
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Ska jag stanna?: En kvantitativ undersökning om vikten av att få möjligheter2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 275.
  Börjeson, Mauritz
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Pettersson, Andreas
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Mergers & Acquisitions, the quest for the missing piece: Exploring customer relationship development in M&As2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The thesis put contemporary M&A practices and M&A research into context and in so doing identifies challanges in the value creating process. Looking closer at how the relationship development is treated in the M&A process the study sheds further light on how practitioners work and could work to increase the chances of success in M&As in the future.

 • 276.
  Börjeson, Mauritz
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Pettersson, Andreas
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Moving from Practice toward Science: Defining Go-To-Market model and setting it up to turn potential into profit2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Firms are today struggling with setting up successful go-to-market models. Go-to-market (GMT)expenses are reported to be a considerable part of company spending, but in many cases withoutyielding enough return. This case study investigated the concept of go-to-market models and howcompanies successfully can set it up to turn potential into profit. Atea was struggling with setting up their go-to-market model for Midmarket in Stockholm for their Product/volume offering and their dilemma constituted a great opportunity for expanding the relative young field of GTM research.

  The problem was approached using an abductive research strategy. The study moved back and forth between theory and empirical data gathered primarily by in-depth and semi-structured interviews with managers at high level in Atea. The nature of the GTM concept was thoroughly examined including its relation to other parts of the organization and the assumptions about underlying economics. Structure throughout the whole research process was achieved by thematization of the problem and methodological adherence.

  Merging the empirical findings with existing theory resulted in the first holistic definition of model successfully connects the different components of the GTM-model with each other. Relevant theories are connected to the framework as aid for using the concept as a tool for analysis.

  Our findings show that the GTM-model should be an extension of the marketing strategy and the overall business strategy. When setting up a GTM-model it is therefore crucial that the setup has its roots in the overall strategy of the company to ensure a setup that is consistent with the go-tomarketthat relates the concept to overall strategy and marketing strategy. Itcompany’s brand promise. The GTM-model itself is constructed from four main areas; GTM-strategy, segmentation, channel choices and systems and support. GTM-strategy concerns aligning the GTM setup with the overall firm and marketing strategies but also setting priorities based on the underlying economics of target clients as well as priorities based on market data of what are the driving factors of those underlying economics. The segmentation must all available data and should be based on variables of customer needs in terms of problems, buying behavior or desired customer experience. The channels have to reflect the potential of the client and a model has been developed for prioritizing channel choices. The channel choices also depend on the product or service the company is taking to the market. Finally the supporting functions need to have a lean set-up where focus is on cost efficiency while providing the core functions with the support they need. The support function should be responsible for tracking the data required to assess the underlying economics. The four distinct parts are closely integrated and changes in one part will have implications in the other parts.

   

  For Atea a series of actions were developed to improve their performance and profitability of their GTM-model for their Midmarket in Stockholm. The findings of this case study are transferable to the other regions of Atea Sweden but also to other companies within the same industry. The generic concept definition of GTM model is transferable beyond this limit to include all complex business but further research has been suggested to validate these findings. The building blocks and relative importance of the four parts will vary from industry to industry, and from company to company, with regard to the unique capabilities of each specific case.

  The model is the first holistic model of the GTM concept that puts the GTM-model in the context of the whole company and provides a definition to avoid concept confusion while being a practical framework to use for analysis. It will therefore be of help to both practitioners setting up successful GTM-models and to researcher of the field of GTM strategy and GTM models.

   

 • 277.
  Büman, Mattias
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Selberg, Sara
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Hur skapar vi bättre arbetstillfredsställelse?: En kvantitativ studie på uppdrag av ett hotell någonstans i Sveriges huvudstad.2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning.

  Arbetstillfredsställelse kan påverkas av en rad olika faktorer, och för att uppnå goda resultat inom ramen för detta område krävs engagemang från både chefer och anställda. För att ta reda på hur arbetstillfredsställelsen ser ut på en arbetsplats kan bl.a. enkätstudier genomföras.

  Uppdragsgivare för denna uppsats är ett hotell i Stockholm som årligen arbetar med så kallade klimatanalyser, som samtliga anställda på hotellet får fylla i elektroniskt. Enkäten är utformad på samma sätt år efter år, för att jämförande analyser ska vara genomförbara. Hotellet anser denna analys som mycket givande, men saknar förklaring till varför några av frågorna visar sämre resultat än övriga. Denna uppsats behandlar två av de frågor som företaget själva kallar ”bottom-drivers”. Syftet med denna uppsats är att med hjälp av teoridiskussioner utforma en enkätstudie, vars resultat kommer att verka som underlag till en utformning av konkreta lösningsförslag som kan förbättra arbetstillfredsställelsen på hotellet.

  Då studien skrivs på uppdrag har vi valt att formulera ett praktiskt och ett vetenskapligt problem.

  Företagets praktiska problem: Vilka åtgärder kan ledningen vid vårt uppdragshotell vidta för att förbättra arbetstillfredsställelsen hos de anställda?

  Det praktiska problemet har överförts till ett vetenskapligt genom att vi belyst teorier om lärstilar, lärande organisationer, klagomålshantering, belöningssystem, empowerment samt ledarskap.

  Slutlig problemformulering: Vilka åtgärder kan en ledning för ett tjänsteföretag vidta för att förbättra arbetstillfredsställelsen hos anställda?

  Studien använder en kvantitativ metod i syfte att ta del av hotellpersonalens åsikter angående deras arbetsplats. Uppsatsens analys och slutsatser utgår från respondenternas enkätsvar, varpå dessa diskuteras i relation till hotellet. Genomgående för hela enkätstudien är att majoriteten är nöjda med allt från arbetsklimatet till kommunikationen på arbetsplatsen. Dock kan vi se att sammanställningen av enkätsvaren tyder på att vissa förändringar skulle kunna genomföras. Diskussioner för hur individernas kunskap och kompetens bör kunna utvecklas utmynnar i förslag om arbetsrotation samt ökad motivation från de närmaste cheferna. En sådan motivation skulle kunna innebära att de närmaste cheferna fokuserar på personalens individuella mål och syften, då det är sannolikt att samtliga anställda inte har samma ambitioner.

  Ett situationsanpassat ledarskap är således att rekommendera, där coachning lämpligast sker på individuell nivå med delegerande och instruerande egenskaper hos ledaren. Studien visar även att många av de anställda önskar större ansvar, vilket skulle kunna avhjälpas genom att cheferna uppmuntrar och stöttar ett ökat initiativ- och ansvarstagande. Ledningen för hotellet bör inte vara restriktiva när det kommer till att lämna befogenheter genom ansvar, dock är det viktigt att tydliga regler och normer finns för att möjliggöra att hela organisationen arbetar från en gemensam grund med gemensamma förutsättningar.

  Avslutningsvis väljer vi även att presentera våra egna tankar om huruvida detta underlag skulle kunna tillämpas på andra företag inom tjänstesektorn.

 • 278.
  Cai, Shuyi
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  The Venture Capital Supporting Environments in China2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The development of venture capital industry is not only about the effective operation of venture capital firm, but also its supporting environments. The venture capital firms in different countries have different operation modes, for instance, the organizational structure, the source of finance and the investment behavior. The reason of the differences is that the venture capital supporting environments such as economy, culture, laws and regulations are different in various countries.

   

  The objective of this research is to study the venture capital supporting environments in China and analyze the role of government on how to improve these supporting environments. After research questions are decided, the author analyzes and combines the selected previous researches in different countries in order to build a more systematic, scientific and complete theoretical framework to conduct the case study in China.

   

  In the case study, all seven venture capital supporting environments in China are studied. By analyzing the facts, the author finds out that some environments such as laws and policies and financial environment have developed rapidly in past years and become more and more adapt to the development of venture capital. However, some other environments, especially the culture environment have negative effects on venture capital and can not be easily changed within a short period of time. Based on these findings, the author tries to find out some possible actions that the government can do to reduce these limitations and improve the venture capital supporting environments.

   

   

  Key words: venture capital; supporting environment; venture business; venture capitalist

   

 • 279.
  Callenås, Sanna
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Brunberg, Jessica
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Sociala Medier inom B2B företag: En kvalitativ studie av sociala mediers påverkan på varumärket, kundrelationerna och marknadsföringen2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 280.
  Calvache, Begoña
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Evra, Marion
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Green hotels in Sweden2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The environmental concern starts to be a key challenging issue for organizations nowadays. In fact, we find a growing trend towards “green” consumerism, which in turns affects companies’ strategy. The hospitality industry is not considered as one of the biggest pollution emitters, neither the one consuming the biggest quantity of non-renewable resources, but it is particularly interesting because of its increasing economic importance and the higher environmental concern it is showing. The whole process by which the hotels define policies, strategies as well as develop environmental practices in order to reduce their negative impact on the natural environment is named as Environmental Management. Those hotels that have followed this process and strive to be more environmentally friendly through the efficient use of energy, water and materials while providing quality services are defined as “green hotels”. Thus, in the present study we discover what motivated hotels in Sweden to become green, as well as the steps they followed in turning into green, including the definition of goals, the implementation of practices and the potential barriers that make this process difficult to execute.

  In a first approach, we found in the literature review some theories related to the factors that influence companies to become green, as well as how to define a green strategy. In a second section, we focused on how the goals must be defined and which indicators can be used to evaluate the environmental performance. Finally, we presented possible barriers, relating this fact to the prioritization of objectives.

  We led a qualitative approach by running semi-structured and structured interviews to the manager and one employee, respectively, of three different hotels in Abisko and Umeå. The results showed that the main reason why hotels become green is because of the pressure the stakeholders exert on them. The main steps hotels followed to achieve this objective were the establishment of plans and goals, involving the department´s level, its implementation (practices), review, evaluation and improvement of the environmental strategy. But this process is not easy; hotels have to manage with the big cost associated to become green.

  At the end of the study, some suggestions will be given to hoteliers (e.g. define specific goals) as well as some suggestions for future researches (study of hotels from different cities of Sweden).

 • 281.
  Cao Thi Thanh, Huyen
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Cheung, Tina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Internal control reporting and accounting quality: Insight "comply-or-explain" internal control regime2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Nowadays, there exist two reporting regimes, rules-based and principle-based (comply-or-explain). In the rules-based environment, researchers have studied the relationship between internal control quality and accounting quality. Prior studies have suggested that reports on internal control are an effective way for investors to evaluate the quality of the firm‟s internal control. By having a sound system of internal control, it creates reliance upon the firm‟s financial reporting. Therefore, the condition of internal control has direct connection to the investors‟ decision making.  In  U.S., where the corporate governance has been known to be typically rules-based, most researches have shown a positive relationship between internal control reporting and accounting quality. In the comply-or-explain reporting regime, there has only been one research as far as we know, that investigates the relationship between internal control reporting and accounting quality. The research took place in Netherlands; their study provided positive association between internal control  reporting quality and accounting quality, particularly earnings quality. The result is consistent with other research in rules-based regime.    The Swedish code has  been enacted for  five years and it is in the same regime as Netherlands. However, under current Swedish code, we are not aware of any empirical research  that  has taken place to address the effectiveness of the code. Therefore, we conducted the study with 152 firms listed on Swedish NASDAQ OMXS to test internal control reporting quality and accounting quality. We used proxies for internal control reporting quality: effectiveness statement of  internal control, internal control reporting score and internal control proportion. Simultaneously, we use discretionary accruals as a proxy of accounting quality. Our result showed a negative significant relationship between internal control reporting score and discretionary accruals but this relationship is quite weak and sensitive. It is broken with the presence of one more variable in regression, such as size variable. The result could not give any evidence for relationships between either effectiveness statements or extent of internal control reporting with discretionary accruals. Although, the relationship between internal control reporting score and discretionary accruals is not tight, it still encourage the  notion  that firms with good internal control report will improve their accounting quality. Our research contributes knowledge to wide-range of concerned parties. Moreover, it also suggests valuable ideas for further studies in the same area.

 • 282.
  Cao, Vu
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Li, Rusi
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  A study of cultural differences in cross-border Mergers & Acquisitions: Case studies review in Swedish companies2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Among the challenges that companies may face during the post M&A phase, cultural integration can be seen as one of the trickiest tasks. Cultural differences which are inevitable in any deal are always there. The link between how people from autonomous groups live together and the deal result is an interesting topic that needs to be investigated. Since we have an interest in developing the understanding of cultural differences during integration process in cross-border M&As, the research question “How do cultural differences arise in cross-border M&As during the integration process and do they impact the deal result?” is formulated.

  This thesis presents a model that demonstrates elements of cultural differences from three levels, national, organizational and personal. In this model, these levels can be seen as interrelated to each other in which the inner layer is impacted by the outer one. As a result, personal culture, as the most inner layer, is doubly impacted by the other two, national and organizational levels. Given that the scope of our thesis is for cross-border M&As, after investigating these three levels of culture, we found that organizational and personal differences are real in any M&As no matter domestic or cross-border deals. Differences at national level, on the contrary, are the first element that should be mentioned as a root of cultural differences in companies from different nationalities.

  From the understanding about emergence of cultural differences, we further study to see if they leave any effect on the deal result. In the empirical section, from the cultural gap analysis of each case, it was surprising to see that the relationship between cultural gap and deal result of two of four cases, are opposite to Rankine´s theory. At this point, we can see that M&As between companies similar in culture is not always successful or that failure between organizations having significantly different cultures is not always true, and then the empirical study on the acculturation dynamics made the further explanation that cultural differences are not the critical factor leading to success or failure, but rather how participants in integration perceive and respond to the cultural differences will impact the deal result.

 • 283.
  Cardenas Davalos, Alfonso Daniel
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Chia Chin Hui, Wendy
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  How is risk assessment performed in international technology projects2010Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In today’s ever changing business landscape, technology and innovation projects play a key role in creating competitive advantages for an organisation. However, many such projects are often hampered by under performance, cost overruns and lower than predicted revenue (Morris and Hough, 1987 and Christoffersen et al, 1992). This seems to indicate the lack of risk management in the way we manage projects. On the other hand, it is impossible to have any projects without risks. Thus, it is essential to have effective risk management rather than trying to eliminate risk out of projects. These factors have guided this study to focus on understanding the way risk assessment is performed in international technology projects. It aims to identify the link between risk assessment and project categorization, drawing from the ransaction cost economics (TCE) perspective. A qualitative approach applying semi-structured interviews was conducted with ten interviewees holding different roles in the engineering and technology projects within a multinational company with presence in more than 100 countries around the world. The application of the data display and analysis technique by Miles and Huberman (1984, 1994) enables initial findings to be presented using the “dendogram” method, thereafter, leading to the development of a two-dimensional risk assessment matrix as the final result of this study. 

 • 284.
  Carlborg, Oskar
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Persson, Marcus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  IAS 125 punkt 125: En kvantitativ studie av 82 börsnoterade företag2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem: Ett antal omfattande företagsskandaler under senare åt har ökat kravet bland intressenter att få bättre insyn i företagens verksamhet. IFRS syfte att tillfredställa intressenternas behov av information har ifrågasatts och krav på ytterligare revideringar har ställts, i synnerhet i frågan om IAS 1:s utformning. Då informationskravet inte uppfylls kan detta leda till ett antal problem, som diskuteras i studien.

  Syfte: Studien syftar till att undersöka eventuella samband mellan de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företagen presenterar och de upplysningar som krävs enligt IAS 1 punkt 125. Genom textanalys av finansiella rapporter granskas det eventuella sambandet, utifrån hur stort antal av upplysningarna om antaganden och väsentliga osäkerheter i uppskattningar som företagen upplever som risker och osäkerhetsfaktorer.

  Avgränsningar och begränsningar: Studien innefattar endast företag noterade på Stockholmsbörsens Small, Mid och Large Cap listor och endast bolag inom industrioch finansbranschen. Då de redovisningsregler som studeras är IFRS, begränsas studien

  till företag som rapporterar enligt dessa standarder.

  Metod: Studiens datainsamling är utförd på 88 företag, varav 6 bortfall, vilket resulterade i att 82 företag utgör undersökningen. Datainsamlingen skedde således genom en kvantitativ innehållsanalys, primärt ur ett intressentperspektiv. Studien

  förhåller sig till en delad kunskapssyn och har ett deduktivt angreppssätt.

   

  Teorier: Studiens teoretisk referensram består av relevanta redovisningsstandarder och teorierna kring förhållandet mellan agent och huvudman samt begreppet optimal transparens

  Analys och slutsats: Studien resultat visar att det inte föreligger ett samband enligt problemformuleringen i majoriteten av de undersökta företagen. Vidare visar studien på liknande resultat mellan de två branscher som undersökts. Med utgångspunkt från skillnader i sambandet mellan börslistor framgår att företag noterade på Large Cap uppvisar störst antal samband. Dock visar resultaten att majoriteten av företagen, oavsett börslista, inte uppvisar ett samband. Författarnas slutsats utifrån resultaten är att

  kvalitén på informationen som lämnas i många fall är låg. Detta förklaras i redovisningsprincipernas formulering och att inte detaljerade prognoser krävs angående effekterna av osäkra antaganden och uppskattningar. Detta leder enligt författarna till

  låg transparens och ökade agentkostnader, genom informationsasymmetri mellan företagsledningen och intressenterna.

 • 285.
  Carlgren, Andreas
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Fahlén, Christoffer
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Riskkapitalbolag & Hållbar Utveckling: I vilken omfattning implementerar svenska riskkapitalbolag ESG-faktorer i sin verksamhet?2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med tanke på den senare tidens debatt om klimathot och finanskris kan vi idag se en allt större efterfrågan av hållbar utveckling och etiskt försvarbara investeringar, tillsammans med ett ökat tryck på företagsledningar och styrelser för ett ansvarsfullt företagande. Faktum kvarstår dock att ekonomisk tillväxt måste främjas. Detta kan inte, varken i dagsläget eller i framtiden, stå som två separata utmaningar utan måste integreras i varandra. Riskkapital är en viktig faktor för ekonomisk tillväxt och därför vilar ett tungt ansvar på riskkapitalinvesterares axlar att anta denna utmaning.

  Denna uppsats utreder i vilken utsträckning svenska riskkapitalbolag implementerar frågor om hållbar utveckling och etiska investeringar i sin verksamhet, så kallade ESG- frågor. Genom att utföra en innehållsanalys av alla registrerade medlemmar på Svenska Riskkapitalföreningen, SVCA, som vid den tidpunkten var 125 st., har vi poängsatt och jämfört olika typer av riskkapitalbolag för att se i vilken utsträckning de faktiskt arbetar med den här typen av frågor. Det instrument vi använt oss av för denna undersökning är en kodningsmanual uppbyggd för att avkoda riskkapitalbolagens hemsidor. Med hjälp av denna har vi kunnat poängsätta samtliga riskkapitalbolag och sedan genom olika klassifikationer jämföra olika riskkapitalgruppers ESG-poäng med varandra för att se vilka grupper som arbetar mer eller mindre med hållbar utveckling och etiska investeringar. Datainsamlingsprocessen inleddes med att alla riskkapitalbolags hemsidor gjordes om till PDF-filer för att lättare kunna söka efter nyckelord som har med ESG-frågor att göra. Sedan poängsattes alla riskkapitalbolag i kategorierna

  Miljöansvar, Socialt ansvar, Bolagsstyrningsfrågor, Transparens, Kön och Negativ screening. Detta sattes sedan in i ett Excel-dokument vilket gjorde det lätt att jämföra och analysera bolagen. Några exempel på olika grupper vi jämfört är Offentliga Vs. Privata bolag och Buyout Vs. VC bolag.

  I vår analysdel redovisar vi tydliga skillnader mellan olika typer av riskkapitalbolag genom diagram och tabeller, samt återkopplar dessa till teori och presenterar vidare analyser. Resultaten pekar på en generellt sett låg ESG- hänsyn i många av dem riskkapitalbolagen vi tittat på även om det finns ett antal som avviker, speciellt inom vissa typer av riskkapitalbolag. Vi har till exempel kunnat konstatera att riskkapitalbolag som investerar på den internationella marknaden har i genomsnitt ett högre poängsnitt än de som investerar på den nationella eller regionala marknaden. Vi har också sett att riskkapitalbolag som investerar i portföljbolagens senare faser arbetar mer med ESG- frågor än riskkapitalbolag som investerar i tidigare faser.

  Denna uppsats presenterar på ett tydligt sätt hur svenska riskkapitalbolag arbetar med frågor om hållbar utveckling och etiskt ansvarsfulla investeringar och vilka skillnader som finns mellan olika typer av riskkapitalbolag. Eftersom vi gått igenom och analyserat

  alla Sveriges riskkapitalbolag är detta en väldigt omfattande studie med extremt tydliga resultat som på ett stort sätt bidrar till forskningen inom området. Vi kan också enkelt konstatera att mer forskning inom området behövs och vi ger även i denna uppsats förslag på hur detta skulle kunna gå till och redovisar också de begränsningar som finns inom just denna studie.

 • 286.
  Carlsson, Emma
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Murman, Therése
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Förändringsarbete: En studie om tvingande och frivilliga förändringar2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The Swedish membership in the European Union has led to a closer connection to all other member nations. Big opportunities have arisen for Swedish organizations since the boarders have opened up and one large internal market has emerged.

   

  However, this dynamic environment is more demanding and put higher pressure on the organizations flexibility and ability to adapt to common laws and requirements.

   

  The winning organizations in this globalizations are the once which organizational structure are built in a way to handle the constant changes in the market and are capable to adapt to the ongoing changing needs and requirements.

   

  From the problem formulation of the study, How has the work been carried out at swedish listed organizations in order to adopt to the EU requirements for the members to set up their accounting according to the international accounting principles?, the purpose is to from a organizational perspective and with Swedish empirical studies, try and contribute to increased insights in the subject of forced changes and generate theories focusing on Swedish organizations. A sub purpose is to discuss and reflect on the differences between forced and voluntary changes.

   

  A qualitative method has been used, and representatives from eight different listed companies, active in different line of businesses have participated. The results show that the implementation process has been smoother than first expected. Furthermore, the research shows that companies do not make a distinction between forced or voluntary changes.

   

  In addition to this we present a model that identifies areas that organizations ought to focus on in order to improve the efficiency and effectiveness of their change process and the reason we argue that organizations should set up the change process differently depending on the type of change they are facing.

 • 287.
  Carlsson, Helene
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Holmström, Malin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Den Hållbara Redovisningen: En jämförande studie av upprättandet bland B2B och B2C-företag2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 288.
  Carlsson, Helene
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Holmström, Malin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Riskkapitalfinansiering av småföretag2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
 • 289.
  Carnérus, Malin
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Holmberg, Lotta
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Avskaffning av revisionsplikt för små bolag: en teoretisk studie ur intressenternas synvinkel2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Diskussionerna kring om Sverige ska ha revisionsplikt för små aktiebolag är idag omfattande. EG:s fjärde direktiv lämnar utrymme för medlemsländerna att själva besluta om revisionsplikten ska beröra även de små bolagen. Efter att Danmark och Finland nyligen valt att avskaffa revisionsplikten är det i dagsläget endast Sverige och Malta som har valt att hålla revisionsplikten obligatorisk för samtliga aktiebolag. Huvudargumenten för att bibehålla revisionsplikten för små bolag har varit att revision medför trovärdighet i årsredovisningarna, motverkar brottslighet och att Sverige har ett komplicerat regelverk. Konsekvenserna av att ha revisionsplikt medför dock stora kostnader för de små bolagen. Då nya internationella regler, som är avsedda för stora bolag, är på väg att implementeras kommer de små bolagen ytterligare att drabbas. Utöver stora kostnader för små bolag diskuteras även harmoniseringen med de resterande EU-länderna. Kan de så kan väl vi? Syftet med denna uppsats är därför att undersöka vilka tänkbara utfall avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag i Sverige skulle medföra ur intressenternas synvinkel. Detta genom att föra en jämförande diskussion om relevanta likheter och skillnader mellan Sverige, Danmark och Storbritannien efter att ha analyserat effekterna av motsvarande åtgärd i de två sistnämnda länderna. För att försöka förutse vilka konsekvenser avskaffning av revisionsplikten kan ha har vi i vår uppsats valt att genom en ren teoretisk litteraturstudie jämföra Sverige med Danmark, detta eftersom Danmark, utöver att de har liknande revisionsregler och har haft en liknande diskussion kring revisionspliktens existens som Sverige, nyligen avskaffat revisionsplikt för små aktieselskab samt anpartsselskab. Vi har valt att i huvudsak använda oss av agentteorin och stakeholder theory som grund till vår uppsats. Det som framkommit av studien är att ett avskaffande av revisionsplikten inte medför några radikala förändringar. I Danmark har endast 2 % av de berörda bolagen, valt att avskaffa revisionen. I Sverige förväntas det ske ett liknande utfall. En av de största anledningarna till att små bolag behåller revision är att de vill ge en rättvisande och trovärdig bild utåt för intressenterna, främst kreditgivarna. Det har dock visat sig att det är en eftersläpande effekt i avskaffningen, dvs. att fler och fler bolag avstår från revision med åren. Detta medför att agentteorin inte stämmer så bra i detta fall eftersom små företag även fortsättningsvis väljer revision. Detta i sin tur gör att stakeholder theory fortsättningsvis blir hållbar då alla intressenter får samma mängd information. Oavsett om revisionsplikten nu försvinner eller inte i Sverige så efterfrågas nya, förenklade regler. Sverige behöver, precis som Danmark, nya regler för de små bolagen då de internationella reglerna som implementeras för att få ett harmoniserat EU, i huvudsak är riktade mot stora bolag. Dessa regler är alldeles för komplicerade och bitvis överflödiga för små aktiebolag.

 • 290.
  Carter, Chris
  et al.
  School of Management, St Andrews, UK.
  Clegg, Stewart R
  School of Management, University of Technology, Sydney, Australia.
  Wåhlin, Nils
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  When science meets strategic realpolitik: The case of the Copenhagen UN climate change summit2011Ingår i: Critical Perspectives on Accounting, ISSN 1045-2354, E-ISSN 1095-9955, Vol. 22, nr 7, s. 682-697Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 291.
  Centeno Burbano, Carlos Julio
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Arbeláez Zapata, Juan Camilo
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  A Descriptive Study of Portfolio Management within the Context of New Venture Projects: A New Insight for Business Incubators and Venture Capital Firms in Sweden2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  New Ventures projects emerge in response to the growing need of countries to develop and grow economically in an environment characterized by rapid changes. The importance of these projects is such that during the last decades they have played a role not only as drivers of the economy but also as sources of new jobs and innovation (Chen, 2009). Due to this importance, there have been multiple studies related to the efficient management of such projects. However, it is not sufficient for these projects to be managed properly, but the presence of limited resources makes necessary to select, prioritize and control these projects strategically within a portfolio.

   

  This strategic management can be carried out by using the theory developed in Project Portfolio Management (PPM). The importance of PPM is the ability to integrate the world of projects with the operation of organizations, helping to minimize failures such as making unnecessary effort to undertake these projects in an appropriate manner when in fact these are not the right projects.  However, there is a lack of knowledge in the application of PPM theory for New Ventures projects, because their characteristics differ from those of any other type of projects in terms of high level of risk and, in many cases, high technical uncertainty (Mac Millan & Gunther, 2000).  This knowledge gap can be minimized using two different approaches. The first one consists in employing the theory developed by PPM in R&D projects, applying it for New Venture projects, as suggested by Mac Millan & Gunther (2000). The second approach corresponds to using the theory developed around the management of projects within Business Incubators (BIs) and Venture Capital firms (VC) in every stage of the PPM process.

   

  This study describes how BIs and VCs in Sweden manage their New Venture projects portfolios in issues such as selection, prioritization and monitoring and control. To achieve an adequate depiction of this process, the study seeks primarily to identify the role of BIs and VCs in the PPM and the proper relationship that should exist between both organizations to ensure an ideal flow of projects at each stage of their development. In addition, it also seeks to find whether tools outlined in the literature are often used in practice.

   

  Among the main findings of the study, the major contribution of the BIs is mainly in the feasibility analysis of projects and the support they give in their development, while VC firms are usually more focused on the selection, prioritization and monitoring and control of their portfolios. In practice there have been shortcomings in the transition of New Venture projects between BIs and VCs. These can be solved by creating a single organization that integrates the entire process of PPM between BIs and VCs, or other alternative is for VCs to start investing mainly in early stage projects.  Another important finding corresponds to the use of the expertise of BIs and VCs members as the most important tool when making strategic decisions. And although there is general satisfaction with the success of these projects in Sweden, some authors have argued that this industry is not totally mature. Therefore, this study suggests using some tools, proposed in a conceptual model, developed to achieve the maturity that New Venture projects industry requires.

   

 • 292.
  Cerin, Pontus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Finansanalytikers bedömning av miljö- och sociala faktorer2011Ingår i: Hålbar utveckling: från risk till värde / [ed] Lars Hassel, Lund: Studentlitteratur , 2011, 1, s. 73-82Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 293.
  Cerin, Pontus
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Axelsson, Ulrik
  Ekengren, Östen
  Comparative study on environmental policymaking processes for environmentally adapted solutions and technology transformation: Implications for a common Formas-VINNOVA strategy on Environmental Technology2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 294.
  Cerin, Pontus
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Axelsson, Ulrik
  Ekengren, Östen
  Development trends in the world's vast latecoming eonomies2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 295.
  Cerin, Pontus
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Dobers, Peter
  The contribution of sustainable investments to sustainable development2008Ingår i: Progress in Industrial Ecology, An International Journal, ISSN 1476-8917, E-ISSN 1478-8764, Vol. 5, nr 3, s. 161-179Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 296. Cerin, Pontus
  et al.
  Hassel, Lars
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE). Åbo Akademi University, Turku, Finland.
  Semenova, Natalia
  Åbo Akademi University, Turku, Finland.
  Energy performance and housing prices2014Ingår i: Sustainable Development, ISSN 0968-0802, E-ISSN 1099-1719, Vol. 22, nr 6, s. 404-419Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We investigate whether mandatory energy performance certificates of existing residential properties contribute to property price premiums after the implementation of the EU directive on the energy performance of buildings in the Swedish private housing market. Analysing mandatory energy performance certificates of the 2009–2010 private housing transactions, we find that energy performance is associated with transaction price in situations when it is conditional on a reference benchmark. We also document property price premiums for energy performance within housing segments built before 1960 and those with a lower transaction price per square metre. Our results suggest that the property market values energy performance, and we make recommendations on which housing segments need policy support to encourage energy improvements.

 • 297.
  Chaipornmetta, Phantaporn
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  The Evaluation of IKEA's Market Opportunity in Thailand: Based on Consumer Behavior in the Purchase of Home Furnishing Products2010Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 298.
  Chalu, Henry
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  A Model for Determinants of Accounting Information Systems' Effectiveness in Tanzanian Local Government Authorities2007Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 299.
  Chambers, Eric
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Patrocinio, Manuel
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Business Models and Value Creation: A Case Study of New York City Economic Development Corporation2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Since its establishment as an emerging area of research in strategic management over a decade ago, business model research has had little consensus towards adopting a single definition or common language for this rapidly growing management concept.  However, strong agreement as to the relevance of value creation within organizations underlies existing business model literature. Moreover, applications of business model frameworks outside the private sector have been limited. Recent literature has identified business model innovation and design as a critical tool in effective implementation of organizational strategy, and empirical research in business models from new and alternative perspectives may reveal linkages between strategic management issues and effectiveness in creating value in public and citizen sector organizations.  Nevertheless, existing academic literature has not yet explored applications of traditional business model frameworks within a public sector context, nor has the need for empirical research linking the business model concept with public sector management been addressed.

  The main purpose of this thesis is to contribute to the understanding of how business models can be defined, redefined, and applied in city economic development agencies for application as a strategic public management tool. An analysis of how the business model of a prominent city economic development agency has been employed and how value is created within this model will be undertaken.  This empirical study also aims to determine conceptual linkages between business model applications in city economic development and to contribute a theoretical foundation towards development of future research.

   

  Given the multi-faceted applications of the business model concept, the authors have conducted exploratory research targeting the application of current business model concepts and frameworks to a city economic development agency representing an influential global center of finance and commerce, the City of New York. The significance of conducting empirical studies on city economic development agencies is due to the influence in which these organizations have on industrial cluster growth, national economic competitiveness, and citywide and regional transformation. In considering this context, The New York City Economic Development Corporation is the primary economic growth engine for the City of New York, and strives to create and deliver value to citizens, businesses, and other stakeholders of New York City.

   

  Findings from this study suggest that economic development professionals have not adequately clarified the term ‘business model’ for promoting common language between strategists, project managers, consultants, and executives to support strategic business model design within city economic development agencies.  The authors conclude that equally relevant to framing and applying theoretical foundations grounded in the business model concept, is the identification of value-creating activities within economic development agencies and development of citizen-focused value propositions.  This empirical study aims to define, clarify and explore the former, while calling upon a need for future research of the latter.

 • 300.
  Chan, Ka Fai
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  An Exploratory Study of the Effects of Project Finance on Project Risk Management: How the Distinguishing Attributes of Project Finance affects the Prevailing Risk Factor?2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Project finance is a financing arrangement for projects, and it is characterised by the creation of a legally independent project company financed with non- or limited recourse loans. It is observed that the popularity of project finance is increasing in the recent decades, despite of the impact of Asian financial crisis. Especially in emerging markets, project finance is very common among the public-private partnership projects. It is possible that project finance yields some benefits in project management that other forms of funding are not able to provide. This research aims to explore the impacts of project finance on the risk management of projects, as well as the mechanisms of the effects of various factors on project risk management.

  The research starts with a quantitative analysis which consists of project data from 32 projects in recent years. The regression analysis on these quantitative data reveals that factors such as the separation of legal entity and existence of third-party guarantees can effectively reduce the borrowing rates of the projects. The borrowing rates, expressed in terms of credit spreads over LIBOR, are regarded as a proxy for the overall risk level of the projects. The qualitative section which involves five structured interviews further explores the relationships of the attributes of project finance on project risk management. The interviewees largely agrees on the effects of the separation of legal entity, non- or limited recourse loans, and the existence of third-party guarantees in managing political and country risks, business risks, and principal-agency risks. The involvement of a larger number of stakeholders in the projects enable the project to enhance its risk management ability by gaining external expertise and knowledge, influences on government policies, and more importantly, closer supervisions on project activities.

  Apart from revealing the important features of project finance, and the potential benefits it may yield on project risk management, the effectiveness of these features are also discussed. The study also examines the relationships between these features and the common risk factors which may affect all projects. Some recommendations to enhance the benefits of project finance and reduce the associated transaction costs are made based on this study.

3456789 251 - 300 av 1612
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf