umu.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 2729
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Brännvall, Maria-Sofia Kristina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Morin Johansson, Susanne
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Är specialpedagogen på väg att reformeras bort?: Skolpolitiska reformers potentiella inverkan på specialpedagogprofessionen.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I föreliggande uppsats ville vi fokusera på den styrning vi i dag ser och hur den i olika grad påverkar specialpedagogens yrkesroll. Diskussionen om lärarna som professionella har betonats i takt med att styrningen av skolan har förändradrats och decentraliserats till att bli den mål- och resultatstyrda skola vi har i dag med ett kommunalt huvudmannaskap. Syftet formulerades som så att beskriva och analysera ett antal skolpolitiska reformer och deras potentiella inverkan på specialpedagogprofessionen. Vi utgick ifrån professionsteori som ett teoretiskt ramverk som hjälpte oss att expandera förståelsen för studiens resultat. Med hjälp av styrdokument, forskning inom området samt intervjuer med specialpedagoger skulle studien besvara följande frågeställningar. Vad har specialpedagoger för tankar, erfarenheter och idéer gällande sin profession? Vad har specialpedagoger för tankar, erfarenheter och idéer om professionen i förhållande till de senaste reformerna på området? Vilka faktorer påverkar specialpedagogens profession? Specialpedagogerna i studien har alla ett specialpedagogiskt perspektiv där de ser på skolan utifrån tre olika nivåer; organisation-, grupp- och individ. Vi fann att ändringarna i lagen gällande extra anpassningar och särskilt stöd samt förstelärarreformen har inverkat på professionen och i och med delvis detta kom vi fram till fem faktorer som påverkar specialpedagogprofessionen. Forskning om och utvärdering av implementering av reformer och utfallet av dem kan vara ett sätt att förhoppningsvis stärka professionerna i vårt ovanifrån styrda utbildningsväsende.

 • 302.
  Buhr, Jonas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Sport Sciences Center. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Nordin, David
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Sport Sciences Center. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Uppfattningar om Futsal: En studie om futsal och etablering av idrottIndependent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Jonas, Buhr & David Nordin. (2011). Uppfattningar om futsal – En studie om futsal och etablering av

  idrott (Opinions on futsal – A study on futsal and establishing of sport) Bachelor Essay in Swedish.

  Umea: Umea university, Department of Education.

  Abstract

  The study is based on an assignment from Vasterbotten Football Association that because of poor

  participation in futsal activities wants to find out what clubs, the coaches and players in Vasterbotten

  think of futsal. The aim is to find out the opinions on futsal and what these opinions are based on. In

  addition, a literature survey to examine how sports grows and becomes established. Data were collected

  through interviews in major cities and its surrounding areas in Vasterbotten. The coaches and clubs

  opinions of futsal does not differ very much they both find that futsal is a fast, fun sport but in the end still

  just a complement to football. The players in the study believed that it was the same as indoor football

  and that they would have liked to have played futsal more than they do now. It did not differ significantly

  between the opinions of the interviewees. To establish a sport there are certain elements that may affect

  the development of a sport to different degrees. It is still sports culture which is the most important piece,

  because the prevailing culture in Sweden right now believes that futsal is a complement to football this

  cultural must change for futsal to successfully establish itself.

   

 • 303.
  Burman, Ann-Sofie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Appar - En specialpedagogisk angelägenhet?: Om användning av appar i surfplattor och smartphones i den specialpedagogiska praktiken.2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   The focus of this study is what experiences five special needs pedagogues, at five comprehensive schools, and seven special needs pedagogues at “Skoldatatek,” have from using ITK-based assistive technology for children with special needs. The aim is to create an image of what this technique means for the special education today. The research questions intend to define what the accessibility to assistive technology is for children with special needs and how the special needs pedagogues interpret how the new technology with touch screens and apps might work for children with special needs. The evaluations of support and assistive technology have also been focused. The results show that students with special needs seem to have good access to laptop computers and assistive software. There seems to be a strong interest in new technologies that tablets and mobile phones both in the research context and in the special need practice.Tablets are almost exclusively used by younger children, foremost in preschool. Smartphones are mainly used in intermediate school and the special needs pedagogues state that there are many useful apps that can be used as cognitively support. A dilemma is that cell phones are not really accepted in school context. There is very limited research on the benefits of assistive technology. Even fewer studies have been done on whether assistive technology contributes to higher achievement for students. A few projects about apps and touch screens are in progress, but have not yet been evaluated. A conclusion is that more research is needed within assistive software to provide special needs pedagogues with evidence based data when recommending software for students with special needs.

 • 304.
  Bustinza, Vladimir
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  IKT, skolan och konnektivismen: En studie om grundskolelärares digitala miljö ur en konnektivistisk aspekt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att få en inblick i lärarnas inställning när de jobbar med IKT i sin undervisningoch tolka deras processer ur en konnektivistisk aspekt. De områden som ingick i undersökningen varderas inställning inför IKT, pedagogiska förhållningsätt och vilken påverka användningen av IKT harhaft för lärandet. I studien deltog fyra grundskolelärare som informanter, och undersökningengenomfördes med en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer användes för att samla in data.Resultaten kopplades till tidigare forskning som presenterades i studien, syftet och frågeställningarna.Det framkom att lärarna tänker på två aspekter när de jobbar med digitala verktyg. Dels den tekniskadelen som har visat sig att de behärskar tillräckligt bra och det verkar vara den minst bekymradedelen. Den andre aspekten hör till den pedagogiska delen där de har funderingar och de utnyttjarderas tidigare kunskaper inom pedagogik och didaktik för att få en meningsfull undervisning meddigitala verktyg. Deltagarnas synpunkter handlade om informationsflödet och lösningar kring detta,samt de kollaborativa aspekterna som uppstår med den synkroniska kommunikationen somförekommer vid nätverkande. Sett ur en konnektivistisk vinkel uppvisar lärarna en medvetenhet närdet handlar om stora informationsflödet som eleverna ska hantera och behöver guidas, samt dekollaborativa aspekterna som gör att lärande och skapande förflyttas till nätverket. Det visar sig ocksåatt de inte har hört talas om konnektivismen som lärteori och efter att de få höra om det mestgrundläggande väcks en aha-upplevelse som att en pusselbit har hittat sin plats.

 • 305.
  Bylin, Sara
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Psykosociala problem i skolan.: En intervjustudie om lärares upplevelser av arbetet med elever med psykosociala problem.2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fokuset i studien ligger på lärares egna upplevelser av arbetet med elever med psykosociala problem i syfte att ta reda på vilken kunskap lärare har inom området, hur de själva hanterar elever med dessa problem samt deras syn på psykosocial problematik. För att genomföra studien valdes en kvalitativ metod i form av intervjuer med sex utbildade och yrkesverksamma gymnasielärare. Resultaten visar på att psykosociala problem verkar vara en relativt vanligt förekommande problematik hos elever idag. Följande studie visar att lärare agerar väldigt personligt och att det inte verkar finnas någon gemensam syn på hur lärare bör hantera elever med psykosociala problem. Trots att de agerar utifrån sig själva återfinns flertalet likheter i hur de bemöter dessa elever. Ett tydligt resultat är att samtliga informanter menar att det är viktigt att skapa och upprätthålla goda relationer med dessa elever. En av de största utmaningarna i arbetet med dessa elever verkar utifrån studien vara att veta vilka krav man som lärare kan, och bör ställa på elever med denna problematik. Det finns en meningsskiljaktighet mellan informanterna när det kommer till hur stor roll läraren bör ha, där några varnar för att ta på sig för stor roll som lärare och där andra menar att omsorgen för eleverna är ett av de viktigaste uppdragen en lärare har och att det därmed måste få gå före mycket annat. Jag påstår att det finns ett tydligt dilemma där lärare har ett stort ansvar att stötta elever i behov av särskilt stöd, samtidigt som de inte är tillräckligt utbildade för att kunna göra det. Informanterna tar även upp detta och menar att då de inte är utbildade i specialpedagogik så vågar de inte ge några råd, utan överlåter detta till kompetent personal, exempelvis kuratorer.

 • 306.
  Bysell Hamrin, Chris
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Faktorer som påverkar arabetssökandet för personer med ADHD: betydelsen av utbildning, kompetensutveckling och personlig rådgivning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att bidra med kunskap om faktorer som påverkar arbetssökandetför personer med diagnosen ADHD, samt betydelsen av eventuella stöd såsomutbildning, kompetensutveckling och personlig rådgivning. De frågeställningar somstudien fokuserade på var om tidigare arbetslivserfarenheter har bidragit tilllärdomar för arbetssökandet och om de har fått något stöd samt vilken betydelse deteventuella stödet haft. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ hermeneutiskmetod med halvstrukturerade intervjuer och det var sex personer som deltog istudien. Sammanfattningsvis visade resultaten på betydelsen av stöd och dessutompekades två viktiga områden ut, som skulle kunna förbättras för att arbetssökandemed ADHD kan få ett mer effektivt stöd i arbetssökarprocessen. Det första är att detfinns ett uttalat behov av att befintliga rådgivare/karriärcoacher utbildas avseendekarriärvägledning för personer med ADHD, för att på ett effektivare sätt stöttaarbetssökande med ADHD, förbättra bemötandet i de individuella mötena ochdärmed bidra med förutsättningar för att korta ner tiden till ett nytt arbete. Det andraär att några av studiens deltagare uppger att det troligtvis hade varit bra för dem atterhålla en ADHD-diagnos i en tidigare fas i livet. Detta är dock ett komplext områdeoch mer forskning behövs, för att säkrare resultat ska erhållas och rådgivning istudier och karriärvägledning ska kunna erbjudas så många som möjligt. Detframgick också att några av studiens deltagare uttryckte att det sannolikt skulle habidragit till att skapa bättre förutsättningar för en utökad självkännedom ochmöjlighet att utveckla sin yrkesidentitet tidigare i livet för att kunna hitta sin framtidaarbetsplats och därmed undvikit att behöva prova sig fram med återkommandemisslyckanden som påverkar självförtroendet och självkänslan i negativ riktning dåpersoner med ADHD kan ha svårigheter att passa in på arbetsmarknaden.

 • 307.
  Bysell Hamrin, Chris
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lärande processer i den digitala transformationens framfart: Möjligheter och utmaningar i arbetslivet för kompetenshöjande aktiviteter2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att bidra med kunskap om hur lärande processer påverkas av den snabbt ökande digitala transformationen som sker inom arbetslivet. Inom den digitala transformationen så har fokus varit att utforska de olika digitala kanaler och verktyg som erbjuds för kompetenshöjande aktiviteter.De frågeställningar som studien fokuserade på handlade om den digitala kompetensen, användandet av digitala verktyg och kanaler för kompetenshöjande aktiviteter, förändrade lärande processer i och med digitaliseringen samt vilka drivkrafter och motivationer som styr arbetsplatslärandet. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ hermeneutisk metod med halvstrukturerade intervjuer och det var 12 personer som deltog i studien. Sammanfattningsvis visade resultaten att det har skett en förändringi lärande processerna då de digitala medierna används i större omfattningar. Samtidigt framkom det också insikter att deltagarna mest föredragna lärstil eventuellt inte används vid digitala utbildningsinsatser. Utifrån de resultat som framkom så visade det även att det inte är den digitala kompetensen som hindrar medarbetare från att ta del av det digitala utbudet av de kompetenshöjande aktiviteter som erbjuds. De hinder som upplevs är att det inte finns tillgänglig tid för lärande, relevant kompetensutveckling som stödjer professionen och tid för både individuell reflektion samt tid för reflektion tillsammans med kollegor som kan ge både nya perspektiv och synvinklar.

 • 308.
  Byström, Angelica
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Karlsson, Maria
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Att lära genom kultur: Pedagogers erfarenheter av och uppfattningar om kulturaktiviteter inom kultur på recept och kultur i vården.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att öka kunskaper om kulturaktiviteter avsedda att vara hälsofrämjande och att få ökad förståelse för den kompetens som används av personal som närmare arbetar med dessa aktiviteter. För att få svar på uppsatsens syfte och frågeställningar valdes lämpliga teoretiska utgångspunkter som tillsammans med det empiriska materialet har analyserats. Studien fokuserar på sju respondenters erfarenheter av hälsofrämjande aktiviteter, de deltagandes lärande och deras utveckling och två exempel av kulturaktiviteter undersöks: "Kultur i vården" och "Kultur på recept".

  En del av studien innefattar även tidigare forskning där det främst handlar om vilka mätbara effekter på hälsa som deltagande i kulturaktiviteter kan ge. Uppsatsen ska bidra till att belysa kulturaktiviteter ur ett hälsopedagogiskt perspektiv för att öka kunskapen om relationen mellan kultur-hälsa-lärande.

  Utifrån det empiriska materialet framkommer det att aktiviteter inom "Kultur på recept" har större fokus på det friska med syfte att stärka och utveckla individer medan "Kultur i vården" har en tydligare inriktning mot patienter i en sjukdoms- eller rehabiliterande period.

  Resultatet visar att det finns skillnader i den pedagogiska utformningen av aktiviteter inom respektive praktiker: Exempelvis gruppdeltagande, kompetenser bland personal samt kulturaktiviteternas tillgänglighet och utbud. Det framkommer i uppsatsens studie att gruppen har betydelse för det sociala stödet, lärande och utveckling som författarna kopplar samman med livslångt lärande och empowerment, vilket innebär en mobilisering av individens resurser.

 • 309.
  Byström, Elin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Idrottsledare och HBTQ: Perspektiv på diskriminering, medvetenhet och normer i ungdomsidrotten2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Many athletes experience homophobia in sport environments and lgbtq is a rather invisibletopic in organized sport. The purpose with the study was to investigate coaches’ perspective ondiscrimination and heteronormativity in youth sport. Another purpose was to examine howcoaches perceived their own awareness about lgbtq. The result is based on seven semistructuredinterviews with coaches from four different sports and five different sport clubs. Firstof all, results showed that the role as a coach involved two main tasks. These were, education inthe specific sport and social education. The result also showed that discrimination based onsexual orientation, gender identity and gender expression was said to be unusual from thecoaches’ perspective. One coach experienced that discrimination had occurred to one of theplayers in his team. The coach from the opposing team argued that the player in the girls’ teamwas actually a boy, because of the person’s appearance and skills in floorball. Coachesexperienced that their own awareness about lgbtq could improve and those with sometheoretical knowledge about heteronormativity hadn’t implemented that in the role as a coach.Regarding lgbtq, the result from the interviews also showed that coaches’ awareness wasinadequate in some aspects, which affected how situations were handled. For example ifnegative language about lgbtq occurred it was many times seen as harmless and didn’t result inconsequences from coaches. Negative languages about lgbtq were more or less normalized in allof the boy’s teams. At the same time lgbtq was not a subject that had been brought up in thetraining groups, between coaches, in the sport clubs or in coaches’ education. One possibleconclusion to the ”invisibility” of lgbtq in the sport environments may be highly connected to alack of awareness. For instance, problems in this context were principally connected to anindividual who was discriminated against or treated badly.

 • 310.
  Byström, Erik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Forsvik, Olof
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Etnisk mångfald inom innebandyn – ledarnas syn: En kvalitativ studie om hur ledare inom svensk innebandy uppfattar arbetet med etnisk mångfald2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Floorball is currently the second largest sport in Sweden, yet there is a low ethnic diversity. This study aims to describe, explain and understand how the leaders in Swedish floorball perceive the work with ethnic diversity from the Swedish Floorball Federation and within the associations they seem. The questions of the study are: How do leaders perceive that the Swedish Floorball Federation works to promote ethical diversity in the within the federation? How do the leaders describe their own efforts to promote ethnic diversity within their team / association? How do the leaders perceive their role in increasing ethnic diversity? How do the leaders perceive the sport as an integration arena? The study was based on a qualitative method with semi-structured interviews. The respondents were eight leaders from four different associations, two leaders from each association. Overall, the results show that leaders have a low knowledge in the work to promote ethnic diversity in floorball. Only one of the associations had been working actively on the issue. Finally, the leaders saw their role as important and they underlined that sport is a suitable integration arena.

 • 311.
  Bäck, Thomas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Från student till yrkesverksam polis - mental träning i polisutbildningen och polisyrket: Polisstudenters och yrkesverksamma polisers upplevda kompetens i mental träning2010Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This study is about police students’ and professional police officers’ experienced competence in mental preparation training. The aim with the study is to compare how police students’ in the beginning and in the end of the Basic Training Programme for Police Officers perceive their competence in mental preparation training and how a selection of these students perceive their competence after one respectively two and a half year as police officers. The aim is also to compare the formal competence required of students who have passed the Basic Training Programme for Police Officers with the competence students actually think they have, and the formal competence required within the police profession with the competence police officers with differently long time as professionals experience that they have. Moreover the study includes a comparison between the formal and experienced competence in the Basic Training Programme for Police Officers and in the police profession. The empirical data of the study is based on a web questionnaire to the different groups of students and follow-up interviews with a selection of these students. The results show that the students’ perceived competence increases during the Basic Training Programme and that the experienced competence at the end of the programme to a relatively large extent corresponds to the formal competence of the programme. The difference between the formal competence required in the police profession and the police officers’ experienced competence is relatively small. The police officers’ experience though is that their competence in mental preparation training is not requested in the profession to any larger extent.

   

  Key words: Police, competence, mental preparation training.

 • 312.
  Bäck, Thomas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Police Students’ Values of Competence Related to a Professional Career2015In: Working and Learning in Times of Uncertainty: Challenges to Adult, Professional and Vocational Education / [ed] Sandra Bohlinger, Ulrika Haake, Christian Helms Jørgensen, Hanna Toiviainen and Andreas Wallo, Rotterdam: Sense Publishers, 2015, p. 89-101Chapter in book (Refereed)
 • 313.
  Bäck, Thomas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Är polisstudenter mentalt tränade för polisyrket?2008In: Policing in Scandinavia: proceedings from the Conference on Police Research in Växjö, August 2007, Polisutbildningen, Växjö universitet, Växjö , 2008, p. 309-321Chapter in book (Refereed)
 • 314.
  Bäck, Thomas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Vallès, Lola
  Padyab, Mojgan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Police students' perceptions of professional competences: a comparative study of Catalonia and Sweden2017In: Police Practice & Research, ISSN 1561-4263, E-ISSN 1477-271X, Vol. 18, no 5, p. 478-491Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study is part of the European cooperation project, Recruitment, Education, and Career in the Police. The overall aim of this study is to compare how Swedish and Catalan police students perceive different competence dimensions in relation to their future profession, and how the perceptions of these competence dimensions change from the beginning to the end of the training program. The empirical data is based on identical questionnaires that were distributed to police students in Sweden and Catalonia. The results show different patterns in how Catalan and Swedish police students perceive the importance of the different competences at the beginning and at the end of their basic training programs. The implications of this study show that more knowledge is needed about the next step; that is, how the police students use these competencies in their professional work.

 • 315.
  Bäckaräng, Lena
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Nilsson, IdaMaria
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  ”Bråkar du ute åker du in, bråkar du inne åker du ut!”: En kvalitativ studie om specialpedagogens roll i arbetet med elever i socioemotionella svårigheter.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study's aim was to examine the professional role of the Special Education Teachers, working with students in socio-emotional difficulties with focus on externalizing behavior. The study is qualitative in nature, based on 10 interviews conducted at four different schools where four Special Education teacher and six teachers were interviewed. The system theoretical perspective was used as a theoretical basis, based on a holistic view of the schools where relationships, interactions and context is of great importance. The Special Education Teacher is a part of the school context and therefore it has been interesting to study how he/she works with socio-emotional difficulties in school activities on organization, group and individual level. The results show that externalizing students becomes a problem in schools today when they influence their surroundings and requires a lot of time regards to needs of both teachers and Special Education Teacher. The Special Education Teacher sees on his/her role as central pivot in the networks of contacts with the principal, parents, teachers, students and any other external bodies.

 • 316.
  Bäcklund, Lina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Larsson, Malin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Vem stannar och vem flyttar?: En studie om faktorer till påbörjat, avslutat och fortsatt arbete inom en inlandskommun i Västerbottens län.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska urbaniseringen har medfört att cirka hälften av kommunerna i Sverige krymper i befolkningsantal. Detta har inneburit utmaningar och svårigheter för de krympande kommunerna att hitta den kompetens som krävs för att kunna utföra de tjänster de är ålagda att erbjuda sina medborgare.Syftet med denna rapport var att undersöka varför medarbetare inom inlandskommun X väljer att påbörja, fortsätta och eventuella avsikter till att avsluta sin anställning. Genom att intervjua medarbetare inom bristyrken inom offentlig sektor framkom att arbetsmässiga faktorer såsom arbetsmiljö, arbetsbelastning och arbetssysslor i kombination med platsbundna faktorer såsom närhet till natur, jakt och friluftsliv bidrar till dessa intentioner.

 • 317.
  Bäckman, Åsa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Perman, Katarina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Gymnasielärares uppfattning om specialpedagogens kompetens och yrkesfunktion2006Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med denna studie var att kartlägga gymnasielärares uppfattning om och nyttjande av specialpedagogens kompetens och yrkesfunktion samt om det förelåg några likheter/skillnader bland gymnasielärarnas uppfattning om den specialpedagogiska verksamheten utifrån skoltillhörighet, undervisningsämne och yrkesverksamma år som lärare. För att nå vårt syfte genomförde vi en enkätstudie bland samtliga gymnasielärare på två gymnasieskolor i en mellanstor kommun i Norrland. Det framkom en skillnad mellan gymnasielärarnas uppfattning om vilka insatser de anser bäst och vilka insatser de använder till elever som riskerar att inte nå godkänt i sina kurser. I vår studie visar resultatet, att den enskilde gymnasieläraren har makten när det gäller nyttjandet av specialpedagogens kompetens. Vi har även konstaterat att skolledningen har betydelse för hur den specialpedagogiska verksamheten utformas på respektive skola.

 • 318.
  Bäckström, Anna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Förskolepedagoger och anmälningsskyldigheten när barn far illa2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barn är beroende av föräldrar eller andra vårdnadshavare för att må bra både psykiskt och fysiskt och att för att kunna utvecklas. De barn som inte får sina anknytningsbehov besvarade kan utveckla en otrygg anknytning. Vilket kan leda till stora svårigheter för barnen. Det är föräldrarnas ansvar att se till att barnets grundläggande behov uppfylls. Men alla barn har inte föräldrar som tillgodoser dessa behov. Hur plågsamt det än är så måste alla personer som arbetar med barn inse att en del barn är utsatta för misshandel, sexuella övergrepp, vanvård eller försummelse och ha den kompentensen att anmäla till socialtjänsten vid minsta misstanke om att ett barn far illa. Föreliggande studie undersökte N= 35 (N=45 med bort fall på N=10) förskolepedagoger via en enkätundersökning. Syftet med studien var att skapa kunskap om faktorer som kunde påverka genomförandet av anmälningsskyldigheten för barn som far illa. Vilka kunskaper och erfarenheter har förskolepedagogerna om anmälningsplikten? Faktorer som enligt förskolepedagogerna kan underlätta respektive försvåra genomförandet av anmälningsplikten? Undersökningen visade att 40 procent av deltagarna ansåg att de inte hade tillräckligt med kunskap om anmälningsskyldigheten. Och 63 % av deltagarna uppgav att de har misstänkt att ett barn fart illa, hela 18 procent av dessa anmälde inte detta vidare till socialtjänsten. Den främsta anledningen till detta var enligt deltagarna en rädsla i att fatta fel beslut. Deltagarna efterfrågade en lättillgänglig handlingsplan samt ett ökat samarbete med socialtjänsten. Förslag på att angripa bristerna i att anmälningsskyldigheten efterföljs kan vara att: 1. Mer information och utbildning till pedagogerna. 2. En tydlig handlingsplan med rutiner vid en anmälan. 3. En ökat samarbete med socialtjänsten.

 • 319.
  Bäckström, Carina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ziethén Granlund, Isa
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Eleven hänger med på det som görs och så får vi se vad det blir av det…: Grundskollärares upplevelser och erfarenheter av att undervisa integrerade grundsärskoleelever i grundskolan.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to describe and analyze elementary school teachers' experiences including students studying the special needs curriculum in their own class, based on the following research questions.  What challenges do elementary school teacher have integrating the two curriculums in one class?  How does the elementary school teacher implement and plan lessons for the integrated special need pupils on an individual, group and school level?  What opportunities and obstacles do elementary school teacher experience with a special needs pupil in an integrated class? To achieve the purpose of our study, we have conducted qualitative interviews with elementary school teachers who teach at a basic school for grades 1-6. As a theoretical point of departure, we have chosen to use Nilholm and Göranssons (2013) three definitions of inclusion; the community-oriented definition, the individual-oriented definition and the investment-oriented definition. The degree regulation clarifies special needs teachers with a focus on developmental disorder. The specialist teacher must, among other things, have the skills to guide and support colleagues in their work around special needs pupils that have been included in the classroom. The study's results show that work varies over how elementary school teachers work with students following the rules of the basic school law. The biggest concern of the study's research is the teachers’ anxiety and frustration that time is not enough to plan lessons for the special needs pupil. It is apparent from the study result that special needs pupils are still locally included outside the classroom. The study also describes the researchers' experiences of opportunities and obstacles to teach special need pupils in elementary school.

 • 320.
  Bäckström, Erika
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Hällgren, Ida
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Vilken kompetens urskiljer tester vid rekrytering av brandmän?: En kvalitativ studie om ett brandförsvars uppfattningar om rekryteringsverktygens relevans vid rekrytering av brandmän2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien är genomförd i samarbete med det studerade brandförsvaret som infört nya riktlinjer kring deras rekryteringsprocess för brandmän. Studien har syftat till att undersöka och beskriva uppfattningar om brandförsvarets rekryteringstesters relevans i relation till brandmäns kompetens. Studiens syfte har konkretiserats i tre forskningsfrågor: (1) Hur beskriver testledarna och rekryteringsgruppen brandmäns arbete och arbetsuppgifter? (2) Vilka argument finns bakom användning respektive inte användning av tester i ett rekryteringssammanhang enligt testledarna samt rekryteringsgruppen? (3) Vilken funktion fyller testerna för att kunna urskilja den kompetens som efterfrågas av testledare samt rekryteringsgrupp för brandmän? Studien har en kvalitativ metodansats där nio semistrukturerade intervjuer genomförts med verksamhetens testledare och rekryteringsansvariga. Resultatet i studien visade att brandmännen beskriver att sitt arbete och arbetsuppgifter är främst kopplat till insatsförberedande arbetsuppgifter.Det huvudsakliga argumentet till tester vid rekrytering av brandmän handlar om en diskrepans mellan den kompetens studerande får från sin utbildning och den kompetens som efterfrågas på brandförsvaret. Argument till att inte utföra tester på stationen är dels att testerna riskerar att slå ut kandidater på fel grunder och dels att testerna kan hindra till mångfald på stationen. Den funktion testerna anses fylla för att urskilja efterfrågad kompetens är i huvudsak kompetenser som krävs vid insatsarbete. Några ifrågasätter dock testernas funktion och validitet. En slutsats i studien är oaktat vilka kompetenser som efterfrågas bör efterfrågad kompetens utkristalliseras innan en rekryteringsprocess påbörjas. Detta för att veta vilken funktion testerna fyller och i vilken utsträckning.

 • 321.
  Bäckström, Hanna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Gender Studies (UCGS).
  Örestig, Johan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Persson, Erik
  The EU Migrant Debate as Ideology: Social Rights, Obligations and Responsibility in the Capitalist Welfare State2016In: Eurozine, p. 1-10Article in journal (Other academic)
 • 322.
  Bäckström, Pontus
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Personalstrategier: En kvalitativ studie om hur fyra industriföretag jobbar med en intern eller extern personalstrategi.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kompetens och kompetensförsörjning är något som ständigt är aktuellt särskilt nu i och med det pågående generationsskiftet med stora pensionsavångar. En del organisationer väljer att jobba med bemanning och rekrytering själva och andra företag väljer att ta hjälp av bemanningsföretag antingen med inhyrd personal eller också extern rekrytering. Vilka orsaker som ligger bakom att företag som befinner sig i industrisektorn väljer olika personalstrategier är något av vad denna studie har som syfte att belysa.Forskning visar på att kompetens skapar konkurrensfördelar som är svåra att kopiera om det genomförs på ett företagsspecifikt sätt. Denna studie visar på att industrierna utvecklat sina personalstrategier på ett företagsspecifikt sätt. Vidare kommer studien att belysa var och en av dessa företagsspecifika sätt att jobba med rekrytering och bemanning. Senare analyseras och diskuteras resultatet av företagens personalstrategier. Resultatet kommer visa på vilka faktorer som är avgörande i företags val av att hyra eller inte hyra personal.En slutsats som studien visar på är att HR (human resource) har en betydande roll för vilket val företag gör i att hyra eller inte hyra personal. Ytterligare en betydande faktor är att företagets ekonomi måste avvägas mot den personalpolitik företaget vill visa både inåt och utåt.

 • 323.
  Bäcktorp, Ann-Louise
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Change through reflexive action2008Conference proceedings (editor) (Other academic)
 • 324.
  Bäcktorp, Ann-Louise
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  When the first-world-north goes local: Education and gender in post-revolution Laos2007Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis is a study of three global issues – development cooperation, education and gender - and their transformation to local circumstances in Lao People’s Democratic Republic (PDR), a landlocked country in Southeast Asia. Combining post-colonial and post-structural perspectives, it sets out to understand how discourses of education and gender in Laos intersect with discourses of education and gender within development cooperation represented by organisations such as the World Bank and the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida). Through field observations, analysis of national and donor policies on education and gender, and interviews with Lao educationalists, this thesis offers an analysis that shows the complexities arising at the intersection where the first-world-north meets the local in the context of development cooperation. Foucault’s notion of the production and reproduction of discourses through different power-knowledge relations is used to show that the meanings accorded to education and gender within development cooperation, indeed are historically, culturally and contextually constructed. Within development cooperation policy, first-world-north discourses appear to have a hegemonic status in defining education and gender. Thus ‘Education for All’ and ‘Gender Mainstreaming’ become privileged discourses that also take root in Lao national policy-making. Development cooperation further brings with it discourses defining the cooperation itself. Partnership is one such privileged donor discourse. These policy discourses are however interpreted by Lao educationalists that are not influenced by policy alone; rather, contextual discourses also affect how policies are understood and negotiated. It is when these discourses intersect that structures of power and preferential rights of interpretation become visible. The analysis points to how the perspectives of international development cooperation organisations representing the first-world-north are in positions to set the agenda for development cooperation within policy. This position of power can, from a post-colonial perspective, be traced back to how former colonial structures created a privileged position for first-world-north knowledge that still prevails. This is to some extent acknowledged by development cooperation organisations through the emphasis on partnership. However, in the local context, partnership is not experienced as a discourse which has the effects of redistributing power. Partnership is rather transformed into a discourse of superiority and subordination where development cooperation organisations monitor and evaluate and local actors adjust and implement. Lao education officials however express alternative interpretations of partnership that are based on face-to-face collaboration and collective effort. These strategies have closer links to local practices and also reflect contextual discourse-power-knowledge relations which the education officials are well aware of. These strategies of negotiation also extend to the issues of education and gender. Discourses of ‘Education for All’ and ‘Gender Mainstreaming’ are acknowledged among the education officials as policy goals which to some extent also extend into practice. These discourses are however renegotiated to accommodate local circumstances. ‘Education for All’ is thus replaced by the ‘5-pointed star’ which serves as an operationalisation of the concept of ‘learner-centred education’. ‘Gender Mainstreaming’ has to co-exist with local discourses that on the one hand build on patriarchal organisations of society and on the other hand build on local strategies for access which weaken patriarchal structures. The analysis ultimately stresses the importance of incorporating local, contextual knowledge in educational development cooperation processes, both among international and national stakeholders. This process can be supported by a willingness to deconstruct taken-for-granted understandings and value systems; and in doing so, recognising the normative aspects operating both in the areas of education and gender.

 • 325.
  Böhlin, Mimmi
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Holm, Kristina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Transitioner i f-9-skolor: - en smidig “röd” tråd eller en med svårlösta knutar2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to identify and make transitions in Swedish preschool-class-9-years elementary schools visible with a special-needs educational perspective. Transitions in focus were those between preschool-class and primary school, between grade three and four and the last between grade six and seven.In the 1960’th Swedish elementary school were devided into three levels; primary school, intermediate level school and upper level lower secondary school. Those levels were officially removed when the curriculum of 1994 was introduced. However, in some way such levels still exist, for example in organisation and structure of schools, the curriculum and teacher education.How did school leaders design transitions between levels and which tools were used? What kind of information was transferred to help children with special needs and what was the role of the special pedagogue in the transition process?The study was a combination of a quantitative and qualitative method, a questionnaire survey complemented with qualitative interviews with special pedagogues in three schools in a middle-sized Swedish town.The result of the study shows that schools in focus had a work plan. The design of the work plan and handling transitions depended on the organization and school administration. Main tools used in transitions were transition conferences, mainly attended by principals, pedagogues from lower and higher levels and special pedagogues as well as transfer documents. The special pedagogue main roll at transitions was to supervise teachers.

 • 326.
  Börjesson, Anna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Trött i kroppen, klar i kroppen: En fallstudie av hur pedagoger använder motorikträningi syfte att främja elevers inlärning2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studiens syfte är att beskriva och analysera om och på vilket sätt pedagoger i skolan använder motorikträning i syfte att främja elevernas inlärning. Studien har särskilt fokus på elever i behov av särskilt stöd. Ambitionen har varit att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv. Det är en kvalitativ studie som bygger på en veckas observationer, samt på fem kvalitativa intervjuer. Av resultatet framkommer att motorikträning används regelbundet utifrån specifika syften i varje given situation, samt att syftet med en given träning är nära förbundet med hur pedagogerna uppfattar de enskilda elevernas svårigheter och möjligheter. Resultatet visar att pedagogerna på skolan använder rörelse både som ett direkt och ett indirekt redskap för att befästa kunskap och för att utveckla den motoriska och den kommunikativa förmågan, såväl som för att stärka elevernas självförtroende. Resultatet pekar på att idrotten är ett lågprioriterat område i specialpedagogiskt hänseende. Det visar även att förutsättningarna och metoderna vilka möjliggör praktiskt arbete med rörelse och motorikträning,utifrån de enskilda elevernas förutsättningar, var goda förutom i idrottsundervisningen. Av tidigare forskning framkommer att elever i behov av särskilt stöd ofta är de som har svårast med motorik, men också de som har mest att vinna på motorikträning. Resultatet identifierar och lyfter den problematik som vissa elever upplever kring idrott. Det är författarens förhoppning att studien, utifrån en breddad kunskapsbas, bidrar till en fördjupad diskussion om den problematik som vissa elever upplever i samband med idrott, samt att diskussionen leder till fortsatt skolutveckling.

 • 327.
  Börjesson, Tanja
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Persson, Anna-Lena
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Kommunikation i Grundsärskolan: Jag kan inte tala, men det betyder inte att jag inte har något att säga2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva och analysera en grupp grundsärskolelärares uppfattningar om och erfarenheter av användandet av AKK i grundsärskolan. Studien genomfördes på fyra grundsärskolor. För att genomföra studien användes kvalitativa intervjuer med åtta lärare och åtta observationer med hjälp av observationsplaner i klassrumsmiljöer. Det samlade materialet i studien har analyserats genom att kategorisera materialet baserat på studiens frågeställningar. Denna fallstudie visar att samtliga lärare arbetar med någon form av AKK i klassrummet för att öka elevernas möjligheter till att kommunicera. Några av de metoder som används är tecken som stöd, bilder och samtalskartor. Lärare uppger dock att det kan vara svårt att hitta rätt form av stöd för att öka kommunikationen och att det krävs tålamod och tid. Lärarna tar upp vikten av kollegialt samarbete genom att arbeta tillsammans och utbyta erfarenheter. Ingen pågående utbildning inom AKK genomförs på de skolor som lärarna arbetar på, något som lärarna på grundsärskolans efterfrågar. Det visar sig även att det är svårt att hitta lämpligt undervisningsmaterial då lärarna får skapa mycket själva, vilket är tidskrävande.

 • 328.
  Camilla, Holmström
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lundborg-Sjöstedt, Mari
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Barns olikheter i den pedagogiska praktiken sett ur ettspecialpedagogiskt perspektiv: Olikhet – en tillgång eller brist i förskolans verksamhet?2015Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte har varit att synliggöra olika aktörers uppfattning om förutsättningarna för att kunna leva upp till begreppet ”en skola för alla” utifrån barns olikheter i förskolan. Vilket eller vilka specialpedagogiska perspektiv utgår våra aktörer ifrån? Aktörer i denna studie avses förskolechefer, specialpedagoger samt förskollärare. Vi har använt oss av intervju som metod. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. Studien visar att förhållningssätt, gemensam värdegrund, tydlig struktur, reflektion och en anpassad lärmiljö är framgångsfaktorer i mötet med barns olikheter. Svårigheter som nämndes var funktionshinder, språksvårigheter samt som barn upplevs störande i den pedagogiska praktiken. Specialpedagogen är genom sin handledande funktion ett viktigt stöd och bollplank för de övriga aktörerna. Förväntningar finns även att specialpedagogen innehar spetskompetens och ibland kan arbeta enskilt med barn. Slutligen visar denna studie att arbeta så inkluderande som möjligt och utgå från ett kritiskt perspektiv i möjligaste mån eftersträvas i mötet med barns olikheter.

 • 329.
  Carlbaum, Sara
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Hult, Agneta
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lindgren, Joakim
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Novak, Judit
  Institutionen vid pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet, Uppsala.
  Rönnberg, Linda
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Segerholm, Christina
  Avdelningen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet, Härnösand.
  Skolinspektion som styrning2014In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 23, no 1, p. 5-20Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Governing by school inspection. In this article we argue that school inspection is an important and potentially influential way of governing education that deserves additional scholarly attention. This introductory article aims to situate and describe the origin, theoretical foundations and methods and materials gathered in the three research projects included in this special issue. We also briefly describe some important characteristics of the Swedish school inspection and finish off with short introductions to the six articles.

 • 330.
  Carlbaum, Sara
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Hult, Agneta
  Umeå University.
  Lindgren, Joakim
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Segerholm, Christina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Now I'm Offended! New Regulations and Practices Against Bullying and Degrading Behaviour in Swedish Schools2017Conference paper (Other academic)
 • 331.
  Carlberg, Niklas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lärare som marknadsförare: En studie om hur blivande gymnasielärare ser på marknadsaspekten av sitt framtida arbete2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur gymnasielärarstudenter ser på marknadsaspekten av sitt framtida yrke. Med grund i forskning om hur yrkesverksamma lärare ser på saken konstateras att den fria marknad, som idag karaktäriserar den svenska skolan, innebär att läraryrket har förändrat karaktär till förmån för marknadens logik. Arbete med marknadsföring är vanligt förekommande och lärarens roll i skolan påverkas i stor grad av den konkurrens som marknaden medför.För att besvara frågeställningarna planerades och genomfördes intervjuer med blivande gymnasielärare som är inne på sista terminen av lärarprogrammet och som därmed genomfört sin VFU. Detta urval baserades på en önskan om att respondenterna skulle ha en så extensiv bild av skolan och så bred erfarenhet som möjligt. Genom en hermeneutisk ansats tolkas intervjuerna och mynnar ut i en målande bild av hur respondenterna ser på skolmarknaden och hur den kommer att påverka deras framtida yrke.Slutsatsen som dras av denna studie är att blivande lärare har en oklar bild av hur konkurrens och marknadsrelaterade faktorer kommer påverka deras framtida yrkesroll. Respondenterna är medvetna om att det är en faktor, men har inte sett det som en betydande del av arbetet. Generellt verkar det finns ett missnöje med de nya delarna av lärarrollen som kommit till som en konsekvens av den fria marknaden

 • 332.
  Carlson, Linda
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Informell kompetensutveckling i Facebooks korridorer2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dagens pedagoger har hittat nya arenor för kompetensutveckling. Sociala medier har öppnat upp möjligheter att möta likasinnade arbetskollegor för att tillsammans diskutera undervisningsfrågor, oberoende av tid och rum. Syfte med denna studie har varit att granska och analysera pedagogers diskussioner i en Facebookgrupp där delning av metoden mikrolektioner står i fokus. Metoden anses skapa ett ökat kunskapsintresse hos både elever och lärare och metoden har spridits över landets gränser. Diskussioner och reflektioner kring användandet av metoden samt hur metoden bidrar till en ökad måluppfyllelse har varit i fokus för denna studie. En innehållsanalys av dessa diskussioner har lagt grunden för att få en ökad förståelse för inställning och attityd hos de pedagoger som är aktiva i gruppen och som bidrar till att metoden fortsätter att utvecklas och användas ute i förskolor och skolor. Utav 582 inlägg i gruppen har 52 inlägg, med 652 efterföljande kommentarer, analyserats och delats in i olika kategorier. Resultatet visar att pedagogerna aktivt diskuterar metodupplägg samt ett ökat lärande bland eleverna. Vidare går att konstatera att pedagogerna är som mest aktiva i gruppen både före och efter utsatt arbetstid vilket skulle kunna påvisa pedagogers behov av ett inspirerande ledarskap samt utvecklande, pedagogiska och kollegiala samtal, utanför den egna arbetsplatsen, för att på så sätt utveckla sin undervisning.

 • 333.
  Carlsson, Anneli
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Att pysa eller inte? Det är frågan!: Undantagsbestämmelsens funktion i ämnet svenska när extra anpassningar för elever med dyslexi inte räcker till- En intervjustudie med grundskollärare 2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay aims to examine how secondary teachers apply the derogation clause when grading students with dyslexia in the subject Swedish. In order to gain this knowledge, the essay examines teachers' familiarity with dyslexia and how they interpret the curriculum requirements in relation to dyslexia when assessing and grading. As the derogation clause only is applicable when additional adjustments are not enough for the student to reach a grade, it is also relevant to investigate the effects of these adjustments. This was examined through interviews with a qualitative approach where eight teachers participated. The theoretical starting points of this essay in terms of tools for analyzing the collected data are the perspectives of special education and the framework factor-theoretical model. The results show that all teachers know that dyslexia involves reading and writing difficulties of non-transitory nature. These specific difficulties give them the entitlement to use the derogation clause when grading the students. However, the result also indicate uncertainties and misunderstandings about how it should be interpreted and used as it was perceived as unclear and difficult to apply. Because the teachers were not familiar with the derogation clause, the conclusion could be drawn that students who should have benefited from this legal clause did not. My study shows however that the derogation clause was used correctly, as the teachers sought out guidance in the special education teacher or head master, before applying it.

 • 334.
  Carlsson, Emelie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Sitter det i väggarna?: Pedagogers uppfattningar om uttalade och outtalade regler i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att skapa kunskap om förskolepedagogers uppfattningar om uttalade och outtaladeregler i förskolan. Målet var att studien skulle bidra till en ökad förståelse för vilken betydelse sådanaregler har i förskolans pedagogiska verksamhet. Studiens frågeställningar var, Vad är vanliga exempelpå uttalade och outtalade regler enligt studiens deltagare? Hur uppstår dessa regler? Har barnenmöjlighet att påverka? Vilken betydelse har dessa regler för den pedagogiska verksamheten medbarnen? Val av metod var kvalitativ med semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod. Centralaresultat visade att varken uttalade eller outtalade regler sällan sätts med reflektion kring dess syfte ochhandlar främst om sådant barnen inte får göra eller ur ett säkerhetsperspektiv. Barnens möjligheter tilldemokratiskt inflytande över beslut om regler var således mycket begränsat. Slutsatser var bland annatatt outtalade regler ”sitter i väggarna” medan uttalade regler är förbudsregler. Regler ansågs varaviktiga för barnens trygghet och säkerhet, den sociala samvaron samt för att upprätthålla förskolansverksamhet. Regler sätts sällan utifrån förskolans läroplan. Pedagogerna eftersträvar verktyg ochmetoder för att arbeta med barns demokratiska inflytande kring beslut och reglerprocesser. Reglerpåverkar den pedagogiska verksamheten genom att minska eller öka barnens handlingsutrymmeberoende på reglernas karaktär och eftertanke. Det har i sin tur har relevans för förskolans kvalitét.

 • 335.
  Carstedt, Martin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Varför delta i studentidrott?: En studie om studenters motiv till att delta i studentidrott och studentidrottsevent.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is about student sports and its events. The aim of the study is to increase knowledge about students' motives for participating in student sport and its events and what the students participation in these events are considered to contribute with. This area is from an educational perspective a less explored area where knowledge is missing. Today's research in sports events emphasis great importance on demonstrating social and economical benefits for society and its positive experiences it can give tourists and spectators. Challenging for sport researchers is to understand the complexity of the participants' motivation for being active participater in the sports. By studying the motives for sports and events participation, and investigate what contributes to students involvement, we hope to increase the knowledge in this area. The study is based on a survey and we believe the study can be of assistance to the organizers of today's student sports event.

 • 336.
  Casado, Maria
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Mäki, Hanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  "Men åsså, man kan ju inte tvinga nån": En intervjustudie om ungdomarna vid sidan av idrotten2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sport clubs performing a type of organized leisure activity that state and local governmentsupport in the form of grants and sportarenas. Sport is one of the biggest activity on the leisurearena, but for various reasons may or may not all young people participate. Parts of the youngpeople have been in contact with it, but are leaving, while some others never been entered. Theaim of this study was to increase knowledge about the external and internal factors affectingadolescents to participation or non-participation in sport association. The study is based ontheories of identity, background and motivation, and previous research around these areas, butalso about the importance of place, sports in society and the reasons for not participating. Thestudy was targetet on youth in grades 6-9 from a secondary school in central nothern Sweden,and the data was collected thourgh twelve interviews, sex girls and four boys. The youth wasstrategically selected using a sample survey. The young people had either left the sportassociation or never before participated. The result shows that the interviewees come fromsimilar circumstances; lower socio-economic, multicultural background and residents inapartment areas. They described themselves with similar words and prefer to hang out with hisfriends at leisures. They believe that sport was fun, but they value to exercise on their own andwanted to choose how they spend there spare time rather than beeing a member in a sport club.Young people enjoy their leisure time and choose to spend it apart from the sport club.

 • 337.
  Cederberg, Ingela
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Olofsson, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  En katt bland hermeliner: En forskningsöversikt om kvinnor och ledarskap1995Report (Other academic)
 • 338.
  Cederlund, Sara
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  "Det är svårt att lära ut något man själv inte kan": En studie om hur förskollärarutbildningen förbereder studenter för arbetet med digitala verktyg2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hela samhället håller på att digitaliseras och ingen står utanför. Internetanvändningen sjunker i åldrarna och idag använder 79% av alla tvååringar internet, vilket gör att förskolan måste hänga med i utvecklingen. Dock saknas det strategier för att kunna använda dessa digitala verktyg på bra sätt. Utifrån dessa brister på strategier så kommer denna studie ägna sig åt att försöka förstå vad förskollärarutbildningen har gjort för att få ordning på dessa strategier och detta görs genom att intervjua fyra nyexaminerade förskollärare för att förstå hur de upplever att utbildningen hjälp dem i arbetet med digitala verktyg. För att svara mot detta syfte så besvaras följande frågeställningar: (1) Hur pratas det om digitala verktyg under utbildningen? (2) Hur har digitala verktyg använts under den verksamhetsförlagda utbildningen? (3) På vilka sätt använder lärare digitala verktyg som stöd i undervisningen? Resultatet från studien visar att det inte pratats speciellt mycket om digitala verktyg. Den verksamhetsförlagda utbildningen har i vissa avseenden hjälp till i arbetet med digitala verktyg, men det går inte att räkna med att den gör det varje gång. Lärare använder power-point på sin dator och kopplar dessa mot en projektor under lektionerna. Överlag anser inte förskollärarna att utbildningen har bidragit till ökad kunskap gällande digitala verktyg.

 • 339.
  Chapman, Åsa
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Barnens ljudvardag: En studie om ljudmiljön och specialpedagogens roll ur ett barnperspektiv i förskolan2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har syftat till att ur ett specialpedagogiskt perspektiv beskriva och analysera hur ljudmiljön påverkar barn i deras vardag i förskolan. Forskningsfrågorna var följande: Vilka faktorer påverkar barns ljudmiljö i förskolan? Vilken roll spelar specialpedagogen för barn i behov av särskilt stöd i förskolans ljudmiljö? Metoder för studien var kvalitativ forskningsintervju med specialpedagoger och barn samt observationer av en förskolas olika aktiviteter inom och utomhus. Resultatet visade att barn påverkas av ljud i omgivningen vilket kan ha effekt på barnens samspel och kommunikationsförmåga. Specialpedagoger gav förslag på hur pedagoger kan tänka runt den fysiska miljön för att förbättra ljudmiljön för de barn som har mer besvär av ljud, till exempel barn med hörsel- eller synnedsättning, barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och barn inom autismspektrumet. Slutsatser av studien var att faktorer såsom delning av barngruppen och struktur på verksamhet påverkar ljudmiljön i förskolan. Barn har en förmåga att sätta ord på hur de upplever ljud och de gav uttryck för olika strategier att bemästra ljud som uppfattades negativa för dem. Specialpedagogens roll var att bidra med kunskap och handleda pedagoger i ärenden som rör barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Studien visade att förskolans pedagoger behöver mer kunskap om ljudmiljöns påverkan på barn i förskolan.

 • 340.
  Chounlamany, Kongsy
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Khounphilaphanh, Bounchanh
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  New methods of teaching?: refroming education in Lao PDR2011Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis is about the recent education reform in Laos as a global and a local process. When the economy was deteriorating in Lao People’s Democratic Republic (PDR), the so called New Economic Mechanism (NEM) was introduced and the country opened up for global donors and markets. This also had an effect on the education system. To get hold of financial support there were demands on Lao PDR to replace the previous strong centralised governing of education with more decentralised strategies. There were further demands to replace teacher-led lessons and rote learning with more student-centred classroom practices. The research questions asked in this thesis are: How are education reform and the new methods of teaching governed in policy and through the formal education organisations from ministry level to school level? How do teachers and students in teacher education respond to the education reform and the new methods of teaching? What attention is put to gender and ethnic minorities in these matters? The thesis is inspired by Gita Steiner-Khamsi’s global perspectives on education reform; consensus, conflict and culturalist perspectives. It is also based on a local understanding taking its starting point in a pragmatic approach and a mosaic epistemology and a qualitative inductive methodological approach. The empirical findings are based on 36 documents that govern the education reform, 119 individual interviews with teachers and students in social science and science at teacher education, some observations and a contextual analysis of education, gender and ethnicity in Laos. The findings show that there is a consensus with the international community about bringing education to all people in Lao PDR. However, the political understanding is in conflict between neoliberal and socialist traditions. Democratic centralism is the foundation which built the governing system in Laos; information flows up through the system and decisions down. Even though the system leaves 20 percent autonomy to teachers to develop local curricula in line with the new methods of teaching, there are yet no major signs that such curricula exist. Teacher educators and teacher students understand new methods of teaching mainly as group learning and individual learning with only small variations between the two subjects. According to current policy the goal is to improve access to education for females and ethnic minority students. The ethnic minority students regarded individual studies as difficult because of language problems. They preferred group learning because they could be supported in language issues. Females also felt supported in group learning. However, because of old gender traditions especially females from the dominating Lao Loum group also found individual learning supportive. In individual learning females got opportunities to show individual capacities without being constrained by societal norms. The thesis ends up in a pragmatic tradition where possibilities and constraints with the education reform in Lao PDR are commented on.

 • 341.
  Christersson, Göran
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Normal eller bara vanlig: en analys ur specialpedagogperspektiv om skolan, normen och den sexuella läggningen2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är en studie hur en gymnasieskola arbetar kring norm och HBT. Studien syftar till att visa hur skolor arbetar idag och hur den undersökta skolans arbete kan förbättras utifrån ett specialpedagog perspektiv.

  Uppsatsen inleds med en litteraturstudie där skolans traditionella arbete och möjlighet till förändring bearbetas. Den andra delen av uppsatsen är en analys av den undersökta skolans likabehandlingsplan och hur HBT behandlas i densamma. Den tredje delen av uppsatsen består av en enkätstudie som syftar till att undersöka hur lärare upplever området HBT och skolan.

  Resultatet visar att den undersökta skolan tenderar att bedriva ett klassiskt normarbete med heteronormativitet som grund. Skolan skiljer sig också från skolverkets rekommendationer när det gäller arbetet med likabehandlingsplanen.

  Enkätundersökningen visar att lärare tenderar att anse att skolan som helhet skall betrakta HBT området ur ett normalperspektiv men att denna betraktelse inte behöver genomsyra hela skolans verksamhet. Området är ett intresseområde för specialpedagogen ur såväl förändringssynvinkel där det finns flera uppdrag att fylla på den undersökta skolan, men även ur en synvinkel där alla elever skall bemötas på bästa sätt i en skola.

 • 342.
  Cieszynska, Magdalena
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Att byta förskola: Pedagogernas strategier för att hjälpa det nya barnet att bli en del av barngruppen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats att bidra till en ökad förståelse för de utmaningar som pedagoger möter vidinskolning av barn som byter förskola samt att generera kunskap om hur en inskolning vidförskolebyte kan förberedas och genomföras. Studien lyfter fram erfarna, legitimerade förskollärarnastankar och erfarenheter och den bygger på en kvalitativ intervjuundersökning. Uppsatsenproblematiserar tre områden som lyfts fram av informanterna som största utmaningar vid mottagandeav ett barn som byter förskola. Den första utmaningen kopplas till att pedagogerna behöver hjälpabarnet att skapa relationer och komma in i en ny barngrupp. Den andra utmaningen som lyfts framrelateras till vikten av att pedagogerna lär känna barnets erfarenhetsbagage från den gamla förskolan.I den tredje utmaningen diskuteras hur pedagogerna ska kunna hjälpa barnet att bearbeta känslor ochförändringar. Uppsatsens resultat visar på att det kan variera från förskola till förskola vilkeninskolningsmodell som följs vid inskolning av barn som byter förskola. Förskolorna strävar dock efteratt ha fasta rutiner för mottagande av nya barn och att anpassa verksamheten till inskolningen.Uppsatsen framhäver att pedagogerna bör tänka inkluderande och grupporienterat vid planeringen avverksamheten under inskolningstiden. På förskolorna strävas efter att utforma aktiviteterna på ett sättsom främjar relationsbyggande mellan barngruppen och det nya barnet. I det sammanhanget lyftsbland annat positiva aspekter av aktiviteter i mindre grupper samt gynnsamma effekter av att lämnaförskolan och förskolegården för ”neutrala platser”. Som en av pedagogers viktigaste roller underinskolningen lyfts vikten av att bygga upp en nära och trygg relation till det nya barnet och hens familj.Som viktiga verktyg för att uppnå det lyfts pedagogernas arbete med anknytning, aktiv dialog medvårdnadshavare samt pedagogisk observation. Pedagogernas förmåga av att vara närvarande ochdelaktiga i barnens lek påpekas också som en av nycklarna till en lyckad inskolning.

 • 343.
  Clarke, John
  et al.
  Open University.
  Lindgren, Joakim
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  The vocabulary of inspection2015In: Governing by inspection / [ed] Sotiria Grek & Joakim Lindgren, London: Routledge, 2015, p. 137-158Chapter in book (Refereed)
 • 344.
  Classon, Therese
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  LIKABEHANDLING KÄNNS SJÄLVKLART, MEN DET ÄR INTE SÅ LÄTT.: En undersökning av Skellefteå Krafts likabehandlingsarbete.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  1 januari 2017 förtydligades Diskrimineringslagen (2008:567) och ställer nu högre krav på att arbetsgivare, med fler än 25 anställda, ska dokumentera sitt arbete med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering hos arbetsgivaren.Utifrån att samhället förändras och krav runt likabehandling ställs, har likabehandlingsarbetet blivit en punkt på många arbetsgivares agendor. Denna studie undersöker Skellefteå Kraftslikabehandlingsarbete, för att se om de uppfyller lagens krav med aktiva åtgärder samt för att utröna vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som arbetsgivarföreträdare ser med den likabehandlingsplan som nu finns upprättad.En kvalitativ metod användes där semistrukturerade intervjuer med arbetsgivarföreträdare genomfördes samt att policys och rutiner studerades. Detta analyseras i en innehållsanalys,utifrån denna analys sammanställdes likabehandlingsplanens styrkor, svagheter, möjligheter och hot i en SWOT- analys.Resultat visar att Skellefteå Kraft har en likabehandlingsplan uppbyggd utifrån diskrimineringslagens aktiva åtgärder. Medarbetarna har vetskap om att den finns upprättad.SWOT- analysen visar på styrkor som Likabehandlingsplanen går använda som en riktlinje ihur man ska arbeta och att den inger en trygghet. Medans som svaghet var att man upplevdeatt många grupper var stereotypa och homogena vilket var svårt att bryta närlikabehandlingsplanen kändes outtalad med dålig efterföljsamhet.Det visar sig att kön är den av diskrimineringsgrunderna som Skellefteå Kraft arbetat mest med.Likabehandlingsplanen behöver utformas utifrån alla diskrimineringsgrunder för att sen göras mer känd och implementeras i det redan väl upprättade arbetsmiljöarbete för att kunna ha ett aktivt arbete mot diskriminering och för att främja lika rättigheter.

 • 345.
  Collén, Anja
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Vi tar det lite lugnt idag grabbar vi har ju faktiskt en tjej med oss: En undersökning av kvinnliga fotbollsdomare i Sverige2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This written report examines how women experience psychological stress in their work as a referee. This study aims to contribute to the research field with a focus on women soccer referees in Sweden The study's secondary aim is to describe the mental stress that referees can experience the time before the season starts, during the season, and off the field situations. Psychological demands for soccer referees are increasing because of the increasing media coverage and the possibilities for the audience to see replays of the decisions and the referee needs to adapt with that. More qualitative methods in research of referees and their career need to be written. . Research of women soccer referees are limited these days. A qualitative method of semi-structured interviews was used on seven women soccer referees with an age range from 19-32 years old. In this study it will be discussed how Swedish women referee experiences to ref men's soccer games. Furthermore it gives knowledge about how women referees can cope with pressure from external factors. An important conclusion that can be drawn from this study is that referees need support from colleagues, coaches and friends to cope with the psychological stress that comes from players and coaches on the soccer field.

 • 346.
  Cristvall Oscarson, Pontus
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Nilsson Sinnerström, Adam
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Du får inte spela golf utan krage: En studie om golf och dess integrationsbarriärer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the Swedish society, sport is seen as a natural integration arena where ethnic minorities integrate intothe new society without losing their identity. The diversity varies greatly among the different sports, golfis one of the sports where diversity is almost totally absent. This study aims to examine how projects atvarious Swedish golf clubs promote the integration of youth immigrants through the sport. The first stepof the study consisted of surveys that formed the base of the study. In the second step, interviews cratedknowledge about golf clubs various work to promote integration in society. The results show that almostevery fourth golf club in Sweden was implementing or planning an integration project of some kind.Trough the study, it becomes clear that the barriers that must be torn down to make golf a naturalintegration arena, as sports in general, are numerous.

 • 347.
  Cronquist, Bodil
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Miljöns betydelse för lusten att lära: En studie om den förberedda miljön inom montessoripedagogiken2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att beskriva och analysera lärares uppfattningar om hur den förberedda montessorimiljön fungerar för lärande. Intentionen var att skapa insikt kring lärarnas uppfattningar om den fysiska och sociala miljön. Litteraturgenomgången lyftes olika nutida forskares uppfattningar om hur skolmiljö och lärande hänger ihop. I bakgrundsavsnittet presenterades vad den förberedda miljön betyder inom montessoripedagogiken. Maria Montessori menade att en förberedd miljö stärker barnet och tillgodoser barnets olika anspråk och stimulerar dess utveckling. Studiens empiri grundade sig på intervjuer med lärare på tre olika skolor i tre skilda områden samt på miljöobservationer vid respektive skolor. Resultatet pekade på att lärarna ansåg att den förberedda montessorimiljön utgjorde en viktig resurs och hade stor betydelse för lärande. Vidare framkom, utifrån ett designperspektiv, värdet av ett samspel mellan arkitektur och pedagogik. Respondenterna såg pedagogiken som en modell, en ledande idé, istället för en metod, ett formaliserat arbetssätt, vilket skapade frihet i arbetet. Slutligen framkom montessorilärares behov av utveckling i digital kompetens.

 • 348.
  Cullblom, Ester
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Värdera eller värderas: Empirisk studie i självuppfattning bland tornedalingar1994Licentiate thesis, monograph (Other academic)
 • 349.
  Dahl, Irené
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Orator verbis electris: taldatorn en pedagogisk länk till läs- och skrivfärdighet: utprövning och utvärdering av taldatorbaserade träningsprogram för elever med läs- och skrivsvårigheter1997Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This study presents results from a project named The OVE-project (Orator Verbis Electris i.e. electric speech machine). The aim of this thesis is to describe and to evaluate a set of computer - programs based on synthetic speech. The programs are designed for training phonological awareness and are intended to be used as a remedial tool for children with reading and writing problems. During the evaluation and data-collecting period the project was economically and technically connected to the department of Speech, Music and Hearing at the Royal Institute of Technology in Stockholm. My associate, during this period, late Karoly Galyas has been in charge of the technical part of the project while I have been responsible for the content and the design of programs as well as for the evaluation and the assessment studies. The thesis has two overall aims. The first is to describe, analyze and discuss the development of a specific work process based on computer based supervising with synthetic speech feedback intended for children with reading and writing problems. The second overall aim is to describe, analyze and discuss the effect of the speech feedback and the specific work process on children with reading and writing problems. The evaluation and the data collection has been done within three different phases and consists of three training studies and two experimental studies: one text reproduction study and one spelling test study. The results showed very convincingly that the speech feedback had a positive effect on the pupils' self esteem. Activity and motivation were highly improved. A remarkable improvement of the pupils' ability to concentrate and persevere was observed. The results from the spelling test study showed high improvement rates when speech feedback in ongoing writing was used compared to handwriting and ordinary computer writing without speech feedback. The potentials of the synthetic speech feedback as a means to improve reading and writing skills is discussed.

 • 350.
  Dahlberg, Julia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Gustavsson, Anna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  STAY ONBOARD.: En kvalitativ studie om arbetsplatsintroduktion på ett IT-konsultbolag2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Onboarding is the process where new employees get to know the organization, their colleagues and what rules and conditions that characterize their new workplace. The goal of onboarding is to get employees to perform, obtain work satisfaction and to feel a commitment and a loyalty to the business.This study aims to get increased understanding of the process by studying experiences from employees at an IT consulting company. The questions that are being answered are about how new employes experience their onboarding process and how managers describes the employees' onboarding process.A qualitative method has been used and empirical data has been collected through semistructured interviews with 12 employees, seven employees and five managers within the selected IT consulting company. The result shows that the onboarding process is formal and structured but that the employees' expresses a need for further improvement. Measures that appear as suggestions for improvement of the studied company’s onboarding process includes development towards mentorship, together with clear formal follow-ups with newly employed. These measures can contribute to an improved experience from start and further work to increase the employees willingness to remain within the organization.

45678910 301 - 350 of 2729
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf