umu.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 1207
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Forsman, Stina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Nordenstedt, Lina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  ”Är det någon som känner igen sig?”: En kvalitativ studie om barns upplevelser av att växa upp med en psykiskt sjuk förälder2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barn till personer med psykisk problematik är en grupp som fått relativt lite uppmärksamhet i samband med förälderns insjuknande. Få studier beskriver hur deras tankar gått under tiden deras föräldrar varit sjuka. Denna studie syftar till att undersöka hur barn beskriver sina upplevelser av att växa upp med en psykiskt sjuk förälder. Genom att granska barns egna beskrivningar på hemsidan kuling.nu kan en organisk bild av erfarenheter, toppar och dalar samt känslor skapa en bild av en vardag få människor pratar öppet om. 41 inlägg publicerade mellan år 2016 och år 2010 granskades genom en kvalitativ konventionell innehållsanalys. Några av de resultat som kan utläsas visar att barnens upplevelser kan få följder såsom ensamhet, mental ohälsa eller utveckling av destruktiva hanteringsstrategier. Genom att söka sig till internetforum finner de gemenskap, kan få information om sjukdomar och kanske hjälp med att bearbeta sina upplevelser. Känslan av att vara den enda personen i hela världen som har en annorlunda förälder kan reduceras eller elimineras.

 • 302.
  Franssén, Jonna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Nordlöf, Lotta
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  "Jag borde aldrig ha kommit hit eller ens sagt något”: en kunskapsöversikt om hur polisen och våldtagna män förhåller sig till varandra2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De flesta brottsoffer som utsätts för våldtäkt är kvinnor enligt statistik, men i undersökningar har det visat sig att andelen utsatta män är större än vad man har trott. Det finns kunskapsluckor kring detta ämne vilket gör det angeläget att studera. Syftet med studien är att belysa och analysera det befintliga kunskapsläget gällande hur polisen och våldtäktsutsatta män förhåller sig till varandra. De frågeställningar som denna uppsats behandlar är hur det i forskningslitteraturen beskrivs att polisen förhåller sig till våldtagna män samt vice versa. Genom att studera databasers innehåll undersöks kunskapsfältet noggrant för att se vad som finns tillgängligt kring ämnet. De huvudsakliga upptäckterna är att det förekommer negativa attityder och bemötanden från polisens sida samt att förtroendet för polisen hos våldtäktsutsatta män generellt är lågt, och att majoriteten väljer att inte ta kontakt med polisen av olika anledningar. Analys av resultaten utgår från ett genus- och jämställdhetsperspektiv samt ett existentiellt krisperspektiv.

 • 303.
  Fredriksson, Elin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  "Ingen välkomnade och sa hej, följ med mig"-Introduktion av nyanställda ungdomsjobbare inom särskilt boende: “Nobody welcomed and said hello, come with me” -Introduction of newly employed youth in elderly care2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har som syfte  att  beskriva, tolka och förstå ungdomsjobbarnas upplevelser  av  sin introduktion som  nyanställd inom särskilt boende. Frågeställningar i studien är  ”Hur beskriver ungdomsjobbarna den formella introduktionen?” samt ”Beskriver ungdomsjobbarna någon form av informell introduktion och i så fall hur beskriver de den?”. Metoden är kvalitativ och datainsamlingen har skett med hjälp av intervjuer. I studien deltog 6 ungdomsjobbare som anställdes inom särskilt boende året 2012 i Umeå kommuns projekt ”ungdomsjobbare”. Resultaten i denna studie visar att ungdomsjobbarna efterlyser förbättringar inom bemötandet från ordinarie personal och enhetschef, strukturering kring introduktionens uppbyggnad, information och tydlighet kring vilka arbetsuppgifter som är aktuella. Det som verksamheterna genomfört som en bra formell introduktion enligt denna studie är bland annat schema, sjukanmälan, ledighetsansökan, städ, tvätt, regler samt rutiner. I litteraturen menas att vid en väl genomförd introduktion gynnar det organisationen, ordinarie personal och den nyanställde. Detta genom att den nyanställde trivs bättre, upplever engagemang, trygghet, god arbetsförmåga, är mindre utsatt för olycksfall och belastningsskador.  

 • 304.
  Fredriksson, Linn
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Borgström, Emily
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Förberedda föräldrar ger trygga barn?: En undersökande fallstudie av två föräldrautbildningar under graviditet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föräldrautbildningar har sedan riksdagens beslut år 1979 erbjudits av mödrahälsovården till alla nyblivna föräldrar i samband med graviditeten. Föräldrautbildningen är till för att förbereda föräldrarna inför den kommande förlossningen och föräldraskapet samt främja barns hälsa och utveckling. Föräldraskap är en stor händelse i livet som innebär en livsomställning och ett stort ansvar. Övergången till att bli förälder kan ibland upplevas som jobbig och problematisk. Många föräldrar kan därmed behöva stöd och vägledning genom denna övergång. Studiens övergripande syftet är av en explorativ karaktär och styrs av en undersökande ansats där vi söker efter att karlägga föräldrautbildningens organisatoriska utformning/struktur samt utforska innehållet i det kunskaper som utbildningarna förmedlar. Den datainsamlingmetod som användens var semi-strukturerade intervjuer. Intervjudeltagarna bestod av fem föräldrautbildningsledarna på två familjecentraler i Västerbotten. En kvalitativ konventionell innehållsanalys användes för att analysera intervjumaterialet, vilket resulterade i följande slutsatser: Utbildningarna grundar sig i lokala riktlinjer och innefattar både förlossning- och föräldraförberedande information. Utbildningens fokus ligger på att informera om barnets psykiska hälsa och utveckling samt att få föräldrarna att reflektera över deras föräldraskap och parrelation.

 • 305. Fromholz, Eva
  et al.
  Jacobsson, Maritha
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Humanjuridik2018In: Tidsskrift for rettsvitenskap, ISSN 0040-7143, E-ISSN 1504-3096, Vol. 131, no 1, p. 104-123Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I denna artikel diskuterar vi vad som avses med begreppet humanjuridik, dess innehåll och avgränsning och hur det i övrigt kan förstås. Syftet är att utveckla en teoretisk ram kring begreppet. Vår slutsats är att humanjuridiken inte betecknar något nytt rättsområde i traditionell mening, utan att det används som ett samlingsbegrepp för ett antal, inte enhetligt angivna, rättsområden som kännetecknas av en särskild problematik och som därför anses kräva annan kunskap än den strikt juridiska. Att jurister är i behov av annan kunskap än enbart juridisk sådan är en uppfattning som humanjuridiken delar med andra rättsfilosofiska strömningar. I den meningen representerar humanjuridiken inte heller någon ny kunskap. De perspektiv som dessa strömningar representerar kan ses som en reaktion på förändringar i samhället men väcker frågor om rättssäkerheten stärks eller försvagas genom dessa perspektiv, om vilken annan kompetens jurister behöver och om juristrollen i relation till andra professionsgrupper.

 • 306.
  Frykberg, Maria
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Jonsson, Mikaela
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Samtalsstöd vid behandling av depression: det professionella samtalsstödets roll inom psykiatrisk öppenvård och primärvård2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här är en kvalitativ studie som undersöker diagnosen depression och det samtalsstöd som kan ges som behandling vid sjukdomen. Idag är depression ett utbrett folkhälsoproblem som drabbar en stor mängd av Sveriges befolkning. Socialstyrelsens riktlinjer anger metoden kognitiv beteendeterapi vara den form av samtalsstöd som ska ges vid lindrigare former av depression och ska stå överordnad andra typer av behandlingar. Lindriga depressioner är den form av skukdomen som flest personer blir diagnostiserade med, där av torde professionellt samtalsstöd vara en vanligt förekommande typ av behandling. Uppkomsten till den här studien grundar sig i en tveksamhet inför detta påstående. Anledningen till denna inställning grundar sig i såväl rapporteringar från media som från vetanslapliga artiklar där främst antidepressiv medicinsk behandling anges vara den vanligaste formen av behandling och inte professionellt samtalsstöd. Det huvudsakliga syftet med studien har varit att undersöka vilket utrymma professionellt samtalsstöd får inom depressionsbehandling samt vilken roll den har. Stort fokus har inriktats mot att undersöka de faktorer som kan påverka förekomsten av samtalsstöd. Metoden som använts för datainsamling i studien är semistrukturerade livsvärldsintervjuer. där frågorna utgått från att beskavara två huvudsakliga frågeställningar. I studien ingår fem intervjupersoner som arbetar som kurator/socionom inom öppenvård och primärvård. Vår utgångspunkt i arbetet har urgjorts av den insamlade kunskap som erhållits från Socialstyrelsens riktlinjer kring KBT, medikaliseringen av psykvården och psykvårdens uppbyggnad. Det insamlade materialet har analyserats genom att undersöka vilka svar som varit mest förekommande bland intervjupersoneran, på så vis kunde gemensamma upplevelser hos intervjupersoneran identifieras och redovisara i resultat. Resultaten visade på att samtalsbehandling måste ses i förhållande till ett flertal faktorer som kan påverka föerkomsten av professsionellt samtalsstöd. De visade även att samtalsstöd är en etablerad och välanvänd form av behandling inom psykiatrisk öppenvård och primärvård. Det visade sig vara högt tryck på kuratorerna och där av skapas också väntelistor något som tyder på att tillgången till samtalsstöd skulle kunna ökas och ges ytterligare utrymme inom behandling av depression. Slutsatserna utifrån studien är att förekomsten av samtalsstöd och vad som påverkar denna typ av behandling beroro på olika faktorer så som graden av depressionen och bakom liggande orsakter till sjukdomen, personens psykosociala förhållanden men också organisatoriska förhållanden, resursfrågor och medikaliseringen inom psykiatrin.

 • 307.
  Frykholm, Kristin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Lynöe, Klara
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Copingstrategier i arbetet med ensamkommande flyktingbarn: Vikten av att våra sig själv för att kunna vårda andra2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Unaccompanied children seeking asylum arrive to Sweden every day. Many of the children have experienced trauma and are sometimes suffering from PTSD, anxiety or other psychiatric symptoms. These children are sometimes being placed in ordinary families but mostly they stay at residential care homes for children and young persons. In this essay we are interested in the staff at these homes. We wanted to find out how they experienced their work and how they coped with difficult situations. Through interviews we talked with four social workers, working at residential care homes in different municipalities in the north of Sweden. During the interviews the staff explained how they felt about their work, both the positive and the negative sides. Further results show that the staff uses coping strategies. They told us that especially exercise, talking to co-workers and rest is essential to do a good work. 

 • 308.
  Furberg, Linn
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Isberg, Johanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  En sprututbytesverksamhet visar på en acceptans för människan bakom missbruket: En kvalitativ studie om den politiska synen på en sprututbytesverksamhet i Umeå2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 309.
  Fylkesnes, Marte K
  et al.
  Hemilcentret, universitetet i Bergen.
  Iversen, Anette C
  Hemilcentret, universitetet i Bergen.
  Bjørknes, Ragnhild
  Hemilcentret, universitetet i Bergen.
  Nygren, Lennart
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Frykten for barnevernet: En undersøkelse av etniske minoritetsforeldres oppfatninger2015In: Norges Barnevern, ISSN 0800-1014, E-ISSN 1891-1838, Vol. 92, no 2, p. 80-96Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  As part of a larger research project, we interviewed ten parents with refugee backgrounds about their experiences of contact with child welfare services in Norway. Despite parents describing both positive and negative experiences, and trust as well as distrust, we found that fear of the child welfare services was a central theme. Thematic analyses showed that fear of the child welfare services was not primarily related to the interviewees' own negative experiences, but to a variety of perceptions or representations of the child welfare services that informants described as common or prevalent among people from ethnic minorities in general. We found that the representations of the child welfare services could be categorized into the following themes: 1) child welfare services primarily take children away from parents, 2) child welfare services do not go into dialogue with parents, and 3) child welfare services discriminate against ethnic minority families. The analysis is discussed critically in light of Axel Honneth and Nancy Fraser's understandings of recognition and social justice. We suggest that the parents’ fear of the child welfare services can be understood as fear of experiencing humiliation and disrespect through contact with child welfare services; fear of losing their children, becoming invisible and being discriminated against. A key implication of the study is the need for further research that examines the fear of child welfare among people from ethnic minorities, as well as measures that address distrust of services in parts of the population.

 • 310.
  Fylkesnes, Marte Knag
  et al.
  Universitetet i Bergen.
  Iversen, Anette Christine
  Nygren, Lennart
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Negotiating deficiency: exploring ethnic minority parents' narratives about encountering child welfare services in Norway2018In: Child & Family Social Work, ISSN 1356-7500, E-ISSN 1365-2206, Vol. 23, no 2, p. 196-203Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Evaluating the participatory opportunities for service users within social welfare institutions is a pressing issue. In this article, we explore a group of ethnic minority parents' experiences with child welfare services (CWS) in Norway. A strong narrative theme was deficiency positioning—how lacking a Norwegian normative set of knowledge and skills challenged the parents' opportunities to participate. We analysed how deficiency positioning was perceived, negotiated, and contested in the parents' accounts, and 4 themes emerged: (a) learning to parent, (b) contesting expert knowledge, (c) learning to be a client, and (d) constructing CWS deficiency. Nancy Fraser's concept of “participatory parity” was applied to explore how current institutional structures may enable and limit parents' participation. The analysis provides insight into agencies and informants' sense-making processes as well as the diverse resources and strategies that parents draw upon in the CWS encounter. Furthermore, we argue that an interplay between a strong focus on “parenting skills” and bureaucratic and economic structures positions ethnic minority parents as deficient, thus providing powerful mechanisms for marginalization. Implications for case work and institutional levels are discussed.

 • 311.
  Fällman, Emelie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  ”Vi jobbar med människor men vi kan inte jobba med varandra”: En kvalitativ studie om interaktionen och samarbetet mellan socionomer med ett genusperspektiv2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Socionomer anses vara bäst på att hantera människor och hantera människor i krissituationer, men hur hanterar vi arbetet och relationerna gentemot varandra? Det är ett påfrestande yrke många gånger att arbeta inom socialt arbete vilket kan skapa en tryckt och i vissa fall dålig stämning på arbetsplatserna mellan kollegor. Tidigare forskning har visat på att relationer och samarbete kollegor emellan har stor betydelse för den kollegiala stämningen samt för att kunna bidra med ett bra arbete. Denna studie behandlar sex olika socionomers uppfattning kring samarbete, samverkan och relationer mellan kollegor med ett genusperspektiv. Studien bygger på öppna intervjuer med socionomer utspridda i Sverige. Resultatet av intervjuerna bearbetades och analyserades utifrån Grundad teori vilket syftar till att studera den data som finns med så öppna sinnen som möjligt för att sedan eventuellt hitta nya teorier. Resultatet visar på att de flesta anser att samverkan och relationer är viktigt för det egna välmående men även för det arbete som ska utföras. Med en arbetsmiljö där det finns trygghet och förståelse finns det utrymme för misstag och därmed chans till förbättring och utveckling. Genus märks i vissa fall på interaktionen men även i konflikthanteringen. Kvinnor känner ibland att de måste kämpa för sin plats i gruppen medan mön har en mer självklar roll. Detta kan bidra till en sämre stämning där kvinnor inte vill bidra till goda relationer för att se sin egen vinning i karriären. Sammanfattningsvis visar studien på hur det finns en enad tanke om hur en god kollega och en god arbetsmiljö ser ut men att det inte alltid ser ut så i verkligheten på grund utav flera faktorer.  

 • 312.
  Gafvelin, Sarudzayi
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Sandra, Gunnarsson
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Att skapa en meningsfull framtid: En kvalitativ studie om hur det är att arbeta med ensamkommande flyktingbarn inom Socialtjänsten2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan 2006 har barn och ungdomar som flyttat till Sverige utan sina föräldrar eller annan vårdnadshavare ökat kraftigt. Till skillnad från vuxna är ensamkommande flyktingbarns livssituation mer komplex eftersom det saknas en ansvarig vuxen som kan tillgodose deras behov. Enligt svensk lag har dessa barn och ungdomar samma rättigheter som alla andra svenska barn vilket är anledningen till att det finns väl samordnat stöd från olika myndigheter. Socialtjänsten är en av dessa myndigheter som har en central roll i mottagandet av ensamkommande barn. Hela socialtjänsten står inför nya utmaningar som är en påföljd av förändringar i klienters demografi. Mycket internationell forskning har gjorts utifrån barnen men väldigt lite om socialsekreterarna. Denna uppsats bygger därför på en kvalitativ studie, gjord på intervjuer av tre socialsekreterare som ansvar för mottagandet av ensamkommande barn. Syftet med studien är att undersöka deras arbetsförhållande samt identifiera de utmaningar som förekommer. Studien visar att socialsekreterare upplever arbetet med ensamkommande barn som väldigt intressant och givande samtidigt som de möter olika utmaningar i arbetet, exempelvis kommunikationssvårigheter, kulturella skillnader samt arbetsmetoder som inte är riktigt anpassade till klientens behov. Vi kom fram till att användning av tolk inte alltid är tillförlitligt och att utredning enligt BBiC inte är optimalt. Trots svårigheterna tycker de intervjuade att de lyckas tillgodose barnens behov tack vare stöd från sina medarbetare och deras engagemang.

 • 313.
  Gazanfareoon Karlsson, Sofie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Johansson, Stina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Gerdner, Arne
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Borell, Klas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Caring while living apart2007In: Journal of gerontological social work, ISSN 0163-4372, E-ISSN 1540-4048, Vol. 49, no 4, p. 3-27Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent years, researchers have paid increasing attention to the issue of care in the new types of family and partner relationships. The aim of this study is to examine expectations and attitudes concerning care among elderly people in LAT (Living Apart Together)- relationships in Sweden, that is, people who have a long-term intimate relationship, but who do not share a common home. Questionnaires were completed by 116 elderly people in LAT-relationships. Partners are ranked as the main providers of care, especially by men, but there is considerable variation in the answers. This seems to be principally related to the degree of flexibility in this type of relationship. Some individuals see a LAT-relationship as a marriage-like relationship, while others see it primarily as a type of relationship that guarantees them the possibility of maintaining their own independent way of life.

 • 314.
  Gerges, Carola
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Aldén, Saga
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Sexuella trakasserier: En kvalitativ studie om hur personal på Umeå universitet arbetar med frågor kring sexuella trakasserier2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med denna studie är att undersöka hur personal vid olika institutioner på Umeå universitet arbetar med frågor kring sexuella trakasserier på sin arbetsplats. Resultatet är baserat på sex intervjuer med personal som har jobbat med frågor som rör sexuella trakasserier på Umeå universitet. Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera datat.  Studien visar att all personal ansåg att de behövde mer utbildning kring sexuella trakasserier så att de kunde göra ett bättre jobb, arbeta mer effektivt samt arbeta med förebyggande metoder för att förhindra uppkomsten av sexuella trakasserier på arbetsplatsen. All personal höll även med om att ledningen behöver sätta en kultur som ska råda på arbetsplatsen som visar alla anställda vad som är ett accepterat beteende och inte. Därefter kan personalen arbeta tillsammans med ledningen för en bättre arbetsplats. Nyckeln till en bättre arbetsplats delas upp i tre viktiga faktorer som presenteras som teman i resultatet: Samverkan och relationer, utbildning samt hur man arbetar med kring sexuella trakasserier. 

 • 315.
  Ghazanfareeon Karlsson, Sofie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Tillsammans men var för sig: Om särboenderelationer mellan äldre kvinnor och män i Sverige2006Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Contemporary family life and intimate relationships today are characterised by increasing heterogeneity. In the growing body of research on this differentiation, the role of the elderly people has largely been ignored. But to an increasing extent the "young old" (65-74 years of age), in particular, are active participants in the process of the differentiation of intimate relationships. One of the least researched contributions of the elderly to the restructuring of contemporary intimate relationships is the establishment of lastint intimate relationships that do not include a mutual home, i.e. an alternative to marriage or other forms of cohabition. This type of relationship is referred to as Living Apart Together (henceforth LAT-relationships. In Swedish: särboende). The aim of this thesis is to examine LAT-relationships among elderly heterosexual individuals in Sweden, focusing in particular on the influence of this type of relationship on commitments, intimacy and autonomy. A major dilemma is the question of who should provide the care and service that ageing often demands. A pluralistic methodological approach has been adopted in the four differnt papers in this thesis, whick includes the use of a qualitative pilot study, a broad quantitative questionnaire study, a qualitative interview study and finally a qualitative study with a lifestory perspective.

 • 316.
  Ghazinour, Mehdi
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Etnicitet i handledning: svår balansgång mellan förminskning och övermedvetenhet2010In: Sokraten, Vol. 02, no 02, p. 14-15Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 317.
  Ghazinour, Mehdi
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Hanberger, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Mårald, Gunilla
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Stödinsatser för förövare – en utforskande undersökning: Delrapport 3 från den nationella utvärderingen av regeringens insatser mot hedersrelaterat våld2007Report (Other academic)
 • 318.
  Ghazinour, Mehdi
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Richter, Jörg
  An investigation of mental health and personality in Swedish social work students upon entry to university training2014In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 17, no 4, p. 572-586Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aims were to describe Swedish social work students’ personality characteristicsupon entry to their training and to analyze relationships between personality traits,mental health, and some sociodemographic variables. One hundred and twenty-onefemale social work students completed a sociodemographic form, the Temperamentand Character Inventory, and the Symptom Checklist. They scored significantly higheron harm avoidance, reward dependence, and self-transcendence and reported moresomatization, obsessive compulsive, and phobic-anxious symptoms, and less hostility,than Swedish individuals from the general population of the same age. Personalitytraits significantly predicted the various mental symptom scores. It is recommended toimplement modules or training courses within social work training in Sweden that bring an improvement of self-directedness and cooperativeness character trait intofocus.

 • 319.
  Gilenstam, Kajsa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Sports Medicine. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Gender Studies (UCGS).
  Hammarström, Anne
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Gender Studies (UCGS).
  Henriksson-Larsén, Karin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Sports Medicine.
  Gendered expectations and structural conditions in ice hockeyIn: Research Quarterly for Exercise and Sport, ISSN 0270-1367, E-ISSN 2168-3824Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Using player questionnaires (72 women, 42 men) and club staff interviews, this paper provides an analysis of the effect of structural conditions on expectations of support and hindrance. In spite of large structural conditions women and men rated similar levels of support and hindrance. Yet, both women and men believed that the situation in sport was better for men. The adult women’s lower expectations may be an indication of their awareness of their lower status within their sport. When comparisons are made between women and men in sport it is important to consider that gender operates at different levels and may affect conditions as well as expectations

 • 320.
  Gilenstam, Kajsa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Sports Medicine.
  Karp, Staffan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Henriksson-Larsén, Karin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Sports Medicine.
  Gender in ice hockey: women in a male territory2008In: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, ISSN 0905-7188, E-ISSN 1600-0838, Vol. 18, no 2, p. 235-249Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study investigates how female ice hockey players describe and explain their situation within as well as outside their sport. Information was obtained by semi-structured interviews with female ice hockey players. The results were analyzed in a gender perspective where the main starting point was the concepts of different levels of power relations in society developed by Harding and applied to sports by Kolnes (the symbolic, structural and individual level). The study shows that the players appeared to share the traditional views of men and women. They also described gender differences in terms of financial and structural conditions as well as differences in ice hockey history. Even though the players described structural inequalities, they were quite content with their situation and the differences in conditions were not considered when they explained the gender differences in ice hockey performance. On the individual level the players considered themselves different from other women and appeared to share the traditional views of femininity and masculinity.

  It has been suggested that performance of a sport traditionally associated with the other sex might alter the traditional view of men and women, however our results give little support to that suggestion.

 • 321.
  Godén, Sanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  ”… det är ju en hur normal sak som helst att ha ADHD…”2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ADHD är en neuropsykiatrisk diagnos och ett omtalat fenomen både i den medicinska och sociala världen. Studier visar att tre till sex procent av alla barn i Sverige är diagnostiserad med ADHD och att det är cirka tre gånger vanligare med ADHD hos pojkar än hos flickor. Symtomen på ADHD är uppmärksamhetsstörning, impulsivitet och/eller hyperaktivitet. I denna studie är syftet att undersöka hur ungdomar med diagnosen ADHD upplever sin situation i det vardagliga livet och vilken betydelse diagnosen har för hur de ser på sig själva. Studien baseras på tre kvalitativa intervjuer. Informanterna beskriver en situation med framförallt koncentrationssvårigheter i skolan men också svårigheter med relationer i familj och med vänner. Alla tre ungdomar är positiva till att de fått diagnosen på grund av att den genererat medicinska- och pedagogiska hjälpinsatser. De beskriver en lättnad över att få svar på varför det inte har fungerat för dem i vardagen. Diagnosen har även stor betydelse för identitetsskapandet då de beskriver ADHD-symptom som deras personliga egenskaper. De menar också att ADHD idag blivit så normaliserat och att det därför inte är något att skämmas över. Alla informanter har blivit erbjuden sociala insatser men endast en av ungdomarna har uppskattat det stödet. 

 • 322.
  Grahn, Robert
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Treatment repeaters: re-entry in care for clients with substance use disorder within the Swedish addiction treatment system2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  According to the regulations contained in the Social Services Act (SFS 2001:453), Swedish social services have a legal responsibility to provide support, care, and treatment for individuals with substance use problems.  This law mandate those who are responsible to provide treatment to motivate drug users to actively seek treatment on a voluntary basis, ensuring an end to their dependence on drugs. Studies have shown that although the treatment system largely focuses on promoting abstinence, about two-thirds of client’s relapse into substance use within one year after completing treatment. This dissertation focuses broadly on clients who repeatedly enter and use treatment for substance use disorders in the Swedish addiction treatment system. The aim of this thesis is to examine and identify the population groups who are repeated treatment users of the Swedish treatment system for substance use disorder, including both the voluntary treatment and compulsory care. This thesis was based on three national level databases. The results showed that clients with a higher degree of problems and problems in different areas of life also had an increased risk of having treatment for substance use disorder repeatedly. Clients who were older, men, reported more years of polydrug and alcohol use to intoxication, reported more compulsory care episodes for substance use, had ever been charged with crime, had ever been in inpatient mental health treatment, and had a higher ASI mental health symptom composite score, were significantly more likely to report more voluntary addiction treatment episodes. The strongest significant association with the number of treatment episodes was the number of compulsory treatment episodes for alcohol and drugs. Individuals who experienced prior compulsory care including mandatory treatment through LVU (law (1990:52)), been in prison, and had children mandated to out-of-home care, were more likely to have two or more entries in the compulsory care system for substance use disorder. In addition, this analysis showed that 59% of clients mandated to compulsory care dropped-out during their compulsory care episode, and that younger clients were significantly more likely to drop-out. Those who drop-out were significantly more likely to experience negative outcomes, i.e. additional sentence to compulsory care and higher risk of mortality.  A hierarchal logistic regression model also identified that individuals with riskier childhood conditions were more likely to have had repeated entries to compulsory care for substance use disorder. The indirect effects showed that a family history of substance use disorder and psychiatric problems are both associated with higher probability of institutional care as a child i.e. LVU, and that in turn, mandated childhood institutional care is related to repeated compulsory care intakes as an adult. Individuals who use treatment for substance use disorder repeatedly have a higher degree of problems i.e. an exposed and problematic group of individuals characterized by problem in several different areas of life. Growing up in a home environment with unfavorable conditions, mandated care before the age of 18 (LVU), compulsory care for substance use disorder as an adult, children taken into out-of-home care, and crime are the factors that are primarily associated with repeated treatment for substance use. A change in the view of treatment for clients in need of repeated use of treatment seems important, and access to adapted continuous care efforts are crucial to counteract the risk of relapse after a treatment episode of voluntary or compulsory care. Further, it seems important to motivate the client to complete the compulsory care without any deviation, since this seems to have positive effects on their substance use disorder.

 • 323.
  Grahn, Robert
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Chassler, Deborah
  Center for Addictions Research and Services, Boston University School of Social Work, 264 Bay State Road, Boston, MA, 02215 USA.
  Lundgren, Lena
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Repeated addiction treatment use and compulsory care 2001-20092014In: Institutionsvård i fokus: uppföljningar och registerstudier av klienter i LVM-vård, 2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Repeated addiction treatment use and compulsory care 2001-2009.

  Uppföljningar och registerstudier av klienter i LVM-vård.

  Att vårda en klient mot sin vilja är ett långtgående ingrepp i en persons liv. Det innebär samtidigt att det är extra viktigt att ta reda på hur det går på längre sikt och följa upp den vård som getts. Hur det hade gått om samhället inte ingripit vet vi förstås inte men kunskap om utfallet är ett första, viktigt steg. Att följa upp klienter är emellertid mycket krävande, åtminstone om man vill försöka nå många för att exempelvis intervjua dem personligen. Därför används ofta registeruppgifter, med alla sina brister och förtjänster.

  Studiens syfte är att identifiera och beskriva särskilda grupper av klienter som återkommande är föremål för LVM-behandling i Sverige, t.ex. med avseende på kriminell bakgrund, samsjuklighet, psykiska problem och föräldrar med barn som är omhändertagna.

  Undersökningen bygger på befintliga databaser som Statens institutionsstyrelse förfogar över. Data avser personer som med stöd av Lagen om vård av missbrukare (LVM) placerats på behandlingshem – vid ett eller flera tillfällen – under perioden 2001-2009.

 • 324.
  Grahn, Robert
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Chassler, Deborah
  Boston University.
  Lundgren, Lena
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Repeated addiction treatment use in Sweden: a national register data base study2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Objectives: This study examines alcohol and drug treatment utilization among a nationally representative sample of 13, 464 individuals interviewed and assessed for an alcohol and/or drug use disorder in the Swedish welfare system. The aim of this study is to identify and describe specific groups who are treatment repeaters of the Swedish addiction treatment system.

  Methodology: Univariate descriptive statistics, chi-square, one-way ANOVA, and correlation methods were used to examine the characteristics associated with history of number of addiction treatment episodes. A linear regression model was developed with variables that were significant at the bivariate level.

  Results: On average, the respondents reported 4.3 prior addiction treatment episodes. Results of the study show that those who were older, men, those who reported more years of polydrug and alcohol use to intoxication, who reported more compulsory treatment episodes for narcotics and alcohol, who had ever been charged with crime, who had ever been inpatient mental health treatment, and who reported a more mental health symptoms were significantly more likely to report having a history of engaging in more addiction treatment episodes. The strongest significant association with the number of treatment episodes was the number of compulsory treatment episodes for alcohol and/or for drugs.

  Conclusion: Implications include the need to change perspectives about addiction treatment from it being an acute care model to a viewing addiction treatment as a chronic care model. Many individuals have multiple- treatment episodes and need multiple treatment. Further, with respect to effectiveness, overall, the Swedish treatment system responds to need in the meaning that the individuals who need treatment for their addiction also have access to treatment. Swedish addiction treatment policy should reflect a chronic care model rather than an acute care model.

 • 325.
  Grahn, Robert
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Lundgren, Lena
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work. Center for Addictions Research and Services, Boston University School of Social Work, USA.
  Chassler, Deborah
  Center for Addictions Research and Services, Boston University School of Social Work, USA.
  Padyab, Mojgan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Repeated entries to the Swedish addiction compulsory care system: A national register database study2015In: Evaluation and Program Planning, ISSN 0149-7189, E-ISSN 1873-7870, Vol. 49, p. 163-171Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study identified and described specific client groups who have repeated entries to the Swedish addiction compulsory care system. Specifically, through the use of baseline data from the Swedish government Staten’s Institutions Styrelse (SiS) database, for 2658 individuals who were assessed at their compulsory care intake interview by social workers in the national social welfare system between 2001 and 2009 the study identified the associations between specific predisposing, enabling and need characteristics and repeated addiction compulsory care entries. The logistic regression model identified that individuals whose children have been mandated to the child welfare system, who have experienced prior compulsory care including compulsory treatment through LVU (law (1990:52) with specific provision about care of young people under 18), and those who have been in prison are more likely to have two or more entries in the addiction compulsory care system compared to their counterparts. Individuals who have been mandated to compulsory care for their substance use disorder two or more times have significant multiple complex problems and repeated experiences of institutionalization. These individuals are a group in need of a well-coordinated and integrated system of aftercare services to reduce the likelihood of re-entry into addiction compulsory care. 

 • 326.
  Grahn, Robert
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Padyab, Mojgan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Lundgren, Lena
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  The Importance of Risky Psychosocial Childhood for Repeated Addiction Compulsory Care as AdultManuscript (preprint) (Other academic)
 • 327.
  Granberg, Jennifer
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Kapstad, Fanny
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Tredje sektorn - I frontlinjen för integration: En kvalitativ studie om civilsamhällets syn på integration och sin roll i samhället2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Asylum seekers are today facing long periods of waiting for notice about their permits. The long periods of waiting can contribute to uncertainty and mental illness which can lead to developing depression. Asylum seekers are not being offered the same services from the municipality as people who have received their resident permit. Non-governmental organisations offer services to asylum seekers, they therefore have an important role in their integration process. The aim of this study was to critically examine the services that non-governmental organisations offer to asylum seekers, with focus on if the staff feel that the need of the asylum seekers is being met, and how this could be understood. The data for this study was collected by means of six interviews with staff from non-governmental organisations, who work with asylum seekers and integration in Umeå municipality. An interpretative phenomenological analysis was used to analyse the data collected and interpreted in relation to previous research and Diaz integration theory.

  This study indicates that non-governmental organisations aim to bridge the gap between asylum seekers and locals. This is achieved by creating meeting grounds for this interaction to occur, which is the respondents view on integration. Something that is created together. Social networks were considered to be a foundation which later leads to employment and comfort. This was proven to be an important role for integration. A unique strength with non-governmental organisations was considered to be the feeling of comfort that they bestow. But also, their ability to be creative, flexible and efficient. Systematically reaching out to asylum seekers was found to be a structural problem. Understanding the Swedish systems and the authorities was also considered to be a structural problem. In conclusion, we believe that a more developed cooperation between the civil society and the municipality, with focus on long term services may be needed in order to improve the integration process. But also, to facilitate for asylum seekers to be in contact with authorities and for non-governmental organisations to cooperate better with the municipality. It is difficult to draw a specific conclusion about the effect non-governmental services has for asylum seekers integration, since they offer their services to everyone.

   

 • 328.
  Granberg, Natalia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Lidström, Wilma
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Kuratorers åsikter om legitimation inom hälso- och sjukvård: En kvalitativ studie om vad en kuratorslegitimation kan ha för inverkan på kuratorers arbetsuppgifter, verksamhet och patienter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den enda profession som inte har en legitimation inom hälso- och sjukvården är kuratorerna, trots att de har ett stort och enskilt ansvar över sina patienter. Socialstyrelsen (2014)har i sin utredning kommit fram till att kuratorlegitimation är nödvändig. I Sverige har legitimering av kuratorer inom hälso- och sjukvård försökt att arbetats fram i över femtio år (SRR, 2013). Syftet med denna studie är att undersöka vad en kuratorslegitimation kan ha för inverkan på kuratorers arbetsuppgifter, verksamheten och patienter. Denna studie syftar även till att undersöka eventuell övrig inverkan en legitimering kan ha. Detta besvaras genom nio semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma kuratorer och empirin ifrån dessa framställs genom en tematisk analysmetod. Empirin analyseras och diskuteras utifrån ontologi, medikaliseringsteori, systemteori, professionalisering samt stängningsteori och kopplas även till kunskapsöversikten. Studien visar att en legitimation kan komma att förtydliga kuratorers arbetsuppgifter, göra att dem tar mer plats i verksamheten, förhindra medikalisering av sociala problem, öka patientsäkerheten och även höja kuratorers status. Ett ersultat var också att enbart legitimation möjligtvis inte är tillräckligt för att ha en inverkan på kuratorernas arbete, utan att kuratorer måste uppmärksammas mer av hälso- och sjukvården. Dock kan legitimationen komma att bidra till att starta en diskussion om kuratorernas arbete.

 • 329.
  Granström, Elin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Jonsson, Linda
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  "Jag är hemma här, jag känner stället": Om att komma till en norrländsk inlandskommun som kvotflykting.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inlandskommunerna är de kommuner som tar emot flest flyktingar per invånare. Mycket har forskats på temat integration men få studier har undersökt integration på mindre orter. Syftet med uppsatsen var att undersöka om kvotflyktingar över 18 år som bor i en liten kommun anser sig vara eller ha möjlighet att bli integrerade i den kommunen samt vad de anser att inegration är. Studien baserades på sex kvalitativa intervjuer med kvotflyktingar boende på två orter i en norrländsk inlandskommun. Teorier som använts i studien är KASAM samt teorier om integration.Resultatet visar att de som bodde i centralorten överlag var nöjda och kände sig integrerade medan de som bodde på den mindre orten tyckte att den var för liten och inte erbjöd tillräckliga integrationsmöjligheter. Informanterna beskrev anpassning som en förutsättning för integration. Det fanns en övergripande vilja hos dem att anpassa sig till det svenska samhället. Men de tyckte också att det krävs en ömsesidigt anpassning mellan dem och majoriteten för att en god integration ska ske. Resultatet visar att individer kan bli integrerade på en mindre ort om det finns tillräckliga integrationsmöjligheter såsom jobbmöjligheter och kontakt med ortsbor.

 • 330.
  Grape, Nathalie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Flodbring, Olivia
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Den våldtagna kvinnan i en rättslig process: En kvalitativ undersökning om det svenska rättssystemets föreställningar kring våldtäktsfall och vilka faktorer som får betydelse i den rättsliga processen.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This bachelor thesis comprise on a qualitative research study using grounded theory as method. The purpose is to examine factors influencing the jurors judgement in rape cases and conceptions about female victims and male culprit that exists in the swedish justice system, using a gender perspective based on legal science. The study consists thirty-five rape cases carefully analyzed to discover repeated patterns in the data. Furthermore the data was structured using grounded theory to identify important pieces, which finally generated in four categories. Distinctive in our results was the importance of credibility in the legal process. The categories is the narrative of the plaintiff in the verdict, the narrative of the accused in the verdict, substantial factors in the court's judgement of evidence and substantial factors in the court’s judgement of the victim and the accused. The results of the study shows that rape myths in the society influences the jurors judgement in the legal process. Finally the study also shows a justice system of unequal power relationships between the female victim and the male culprit.

 • 331.
  Grape, Ove
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Samverkan inom och mellan människobehandlande organisationer2015In: Människobehandlande organisationer: villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete / [ed] Staffan Johansson, Peter Dellgran och Staffan Höjer, Stockholm: Natur och kultur, 2015, 1, p. 292-312Chapter in book (Other academic)
 • 332.
  Grape, Ove
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Ineland, Jens
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ungdomstorget: samlokaliserad samverkan som stöd för ungdomar i Umeå2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ungdomstorget är inte vilket samverkansprojekt som helst. Bakgrunden är visserligen samma som för många andra projekt, nämligen problemet med att stora grupper av ungdomar saknar rätt förutsättningar för att ta sig in på arbetsmarknaden. Den marginalisering som skapas av arbetslöshet, av att inte ha utbildning, arbete eller ordnat boende är nationellt omfattande och kanske även en del i en trend där många ungdomar hoppat av såväl liv som arbetsliv, innan det ens har börjat.

  Utvecklingen av Ungdomstorget kan ses mot bakgrund av att välfärdsstatens blivit alltmer differentierad och sektoriell, vilket bland annat medfört risker att göra ungdomar till så kallade gråzonsärenden. En ständig ökning av arbetsuppgifter och målgrupper har också skapat en oklar ansvarsfördelning och gränsdragning mellan olika välfärdsmyndigheter. Kritik har framförts mot bristande helhetssyn; inte sällan har individer som står långt ifrån, eller utanför, arbetsmarknaden både medicinska, sociala och arbetsrelaterade behov som behöver tillgodoses. Dessutom har välfärdsarbete i regel komplicerade ärenden samtidigt som det saknas ett gemensamt språk för samtal och samarbete i förhållande till enskilda ärenden.

  Ove Grape och Jens Ineland följt Ungdomstorgets verksamhet. Deras uppdrag har varit att utvärdera projektet. Den här rapporten är slutresultatet av deras utvärdering.

 • 333.
  Grape, Owe
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Blom, BjörnUmeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.Johansson, Roine
  Organisation och omvärld: nyinstitutionell analys av människobehandlande organisationer2006Collection (editor) (Other academic)
 • 334.
  Green, Selina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Frimodig, Amanda
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Är du myndig så är du: En kvalitativ studie om insatser för ensamkommande barn.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a qualitative study about unaccompanied refugee’s support that they can get from Social Services and Migration Board. It’s a survey that is made in Skellefteå Kommun by interviewing four professional workers, two at the Social Services and two at the Migration Board. The questions in this study deals with the social support and how age may affect this support. The study highlights the difference to arrive as an unaccompanied youth under the age of 18 years or to be of the legal age as defined in Sweden.

  The data in this study is collected by semi-structured interviews and was processed by content-analysis. The theories this study are based on is social support and models for integration. The discussion and analysis is about how age is an important part in a youth’s life and how important it is to get the right age right away. The conclusion is that the Migration board has to find ways to determine age as fast and safe as possible for the kids wellbeing. This study also shows that it is easier to come to Sweden as a kid than as a adult. Another conclusion, based on problems indicated by the Social Services about young individuals having to move around, is that such a phenomenon may create feelings of unsafely among the young ones.

 • 335.
  Grell, Pär
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Komplexa behov eller komplexa organisationer?: konsekvenser av specialiserad individ- och familjeomsorg ur ett klientperspektiv2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Even though recent decades have seen a clear trend towards organizational specialization within Swedish personal social services (PSS), there is a lack of knowledge about the consequences of this, particularly from a client perspective. The aim of this compilation thesis is to describe and analyse the consequences of organizational specialization for clients with complex needs. The empirical material consists of a survey and an interview study, both addressing clients whose needs can be considered complex since they entail several parallel contacts with different specialized PSS units. Article one is a research review aimed at summarizing and discussing the research on organizational structures in the social services, and these structures' impact on work with clients. The review suggests that, to function adequately, social service organizations need to combine and balance aspects of both specialization and integration. Article two aims to describe and analyse how clients with complex needs perceive and value the service conditions of the organizationally specialized PSS. The main findings are that clients primarily perceive and value their encounters with the specialized PSS negatively, and that they experience several elements of service fragmentation. The aim of article three is to describe and analyse how clients with complex needs account for their handling of service conditions within specialized PSS. A key finding is that clients combine different approaches (categorized as consensus, resignation, fight, and escape) in a balancing act intended to promote their own best interests. Article four aims to describe and analyse how clients with complex needs perceive the conditions for helping relations in a PSS setting marked by organizational specialization. A lack of system trust, the people-processing dimensions of work, and an organizational and professional emphasis on formal organizational structures and boundaries were found to constitute unfavourable conditions. Conversely, the occurrence of individual trust, the people-sustaining and people-changing dimensions of client work, and the boundary-spanning efforts of both informal organizations and individual social workers constituted favourable conditions. The thesis concludes that there seems to be a substantial lack of fit between the logics and features of organizational specialization on one hand, and the complex and interwoven nature of clients’ actual needs and everyday lives on the other. It is also argued that organizational specialization means that the complexity involved in encounters between clients and the PSS is overlooked or obscured. Further research on the structural arrangements and service conditions that surround encounters between clients and the social services is suggested, especially research that adopts a client perspective.

 • 336.
  Grell, Pär
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Ahmadi, Nader
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Blom, Björn
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Hur inverkar organisationsstrukturen på socialtjänstens klientarbete?: en sammanfattning av kunskapsläget2013In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 20, no 3-4, p. 222-240Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [sv]

  Organisatorisk specialisering präglar dagens sociala arbete. Konsekvenserna av denna specialisering har dock inte studerats vetenskapligt i någon större utsträckning. Spänningsfältet mellan organisatorisk specialisering och dess motpol integrering är utgångspunkten för denna artikel, som sammanfattar och diskuterar kunskapsläget när det gäller hur olika organisationslösningar inverkar på socialtjänstens klientarbete.

 • 337.
  Grell, Pär
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Ahmadi, Nader
  Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle.
  Blom, Björn
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Organizationally specialized personal social services and clients with complex needs: conditions for helping relationsManuscript (preprint) (Other academic)
 • 338.
  Grell, Pär
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Ahmadi, Nader
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Blom, Björn
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  ‘Sometimes it’s really complicated!’: clients with complex needs on their encounters with specialised personal social service organisations in Sweden2016In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 6, no 3, p. 188-200Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research in the field of human services has paid limited attention to the consequences of the international development toward organisational specialisation; the consequences for clients have been overlooked in particular. The aim of the article is to describe and analyse the consequences of organizationally specialised personal social services (PSS) in Sweden for clients with complex needs. Findings from a survey and an interview study addressing PSS clients show that clients primarily perceived their encounters with the specialised PSS negatively, and that they experienced several elements of service fragmentation. Implications of the findings are discussed in light of previous research and theory in the area.

 • 339.
  Grell, Pär
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi..
  Ahmadi, Nader
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv..
  Blom, Björn
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  The Balancing Act: Clients with complex need on how they handle specialized personal social services in Sweden2016In: SWSD 2016: Program book, Seoul, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Dealing with specialized social service organizations can be a challenge for clients with complex needs. The organizations may appear confusing and hard to navigate, and there is also a risk of service fragmentation, as such clients often participate simultaneously in an array of interventions. An additional complication to be handled is that these parallel interventions often range from voluntary to more or less involuntary. The presentation provides lessons for social work and social development practice, and will be centered on how clients with complex needs handle service conditions within the specialized personal social services (PSS) in Sweden. Swedish PSS use a distinctly problem-based specialization model where the organization is divided into units working with different social problems, such as substance abuse, monetary benefits or childcare. These structural arrangements are often complemented by function-based specialization, where work with assessments and interventions takes place in separate units

  Methods: The presentation draws on findings from a qualitative interview study with PSS clients in Sweden.

  Results: A conceptual model of four ideal typical client approaches to the specialized PSS (consensus, resignation, fight and escape) is presented. One key finding is, however, that the clients in the study combined these approaches in a balancing act intended to promote their own best interests in their parallel contacts with different parts of the specialized PSS organization.

  Implications for Social Work and Social Development practice: The presentation concludes that future improvements in social services would probably benefit from paying more attention to the structural arrangements that surround encounters between clients and the social services, as well as clients’ valuable first-hand knowledge of social service organizations. 

 • 340.
  Grell, Pär
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi..
  Ahmadi, Nader
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv..
  Blom, Björn
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  The balancing act: clients with complex needs describe their handling of specialised personal social services in Sweden2017In: British Journal of Social Work, ISSN 0045-3102, E-ISSN 1468-263X, Vol. 47, no 3, p. 611-629Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Dealing with specialised social service organisations can be a challenge for clients with complex needs. These organisations may appear confusing and hard to navigate, and there is also a risk of service fragmentation, as such clients often participate simultaneously in an array of interventions. An additional complication to be handled is that these parallel interventions can range from voluntary to more or less involuntary. The aim of the present article is to describe and analyse how clients with complex needs account for their handling of service conditions within specialised personal social services (PSS), using data from a qualitative interview study with PSS clients in Sweden. A conceptual model is presented, covering four ideal typical client approaches to these specialised services: consensus, resignation, fight and escape. One key finding is that the clients combined these approaches in a balancing act intended to promote their own best interests in their parallel contacts with different parts of the specialised PSS organisation. The article concludes that future improvements in social services could be made by paying more attention to the structural arrangements that surround encounters between clients and the social services, as well as clients’ valuable first-hand knowledge of social service organisations.

 • 341.
  Grell, Pär
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi..
  Blom, Björn
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Ahmadi, Nader
  Myndigheten för arbetsmiljökunskap.
  Conditions for helping relations in specialized personal social services: – a client perspective on the influence of organizational structure2019In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, ISSN 2156-8588Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article highlights organizational structure as a factor influencing condi- tions for helping relations. It is based on a survey study and an interview study, both directed at parents in families that have parallel contacts in different parts of Swedish personal social services (PSS). The aim is to describe and analyse conditions for helping relations when clients with complex needs encounter specialized PSS.

  Low system trust, people processing dimensions of work, and an organi- zational and a professional emphasis on formal organizational structures and boundaries were found to constitute unfavourable conditions. Conversely, an occurrence of individual trust, people sustaining and people changing dimensions of work, as well as informal organization and individual social workers’ boundary spanning efforts, constituted favourable conditions. The article concludes that greater understanding of how clients are affected by contextual service conditions can give some pointers towards how to gen- erally improve services for vulnerable and disadvantaged populations.

 • 342. Grim, Katarina
  et al.
  Rosenberg, David
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Svedberg, Petra
  Schön, Ulla-Karin
  Development- and usability testing of a web-based decision support for users and health professionals in psychiatric services2017In: Psychiatric rehabilitation journal, ISSN 1095-158X, E-ISSN 1559-3126, Vol. 40, no 3, p. 293-302Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: Shared decision making (SMD) related to treatment and rehabilitation is considered a central component in recovery-oriented practice. Although decision aids are regarded as an essential component for successfully implementing SDM, these aids are often lacking within psychiatric services. The aim of this study was to use a participatory design to facilitate the development of a user-generated, web-based decision aid for individuals receiving psychiatric services. The results of this effort as well as the lessons learned during the development and usability processes are reported. Method: The participatory design included 4 iterative cycles of development. Various qualitative methods for data collection were used with potential end users participating as informants in focus group and individual interviews and as usability and pilot testers. Results: Interviewing and testing identified usability problems that then led to refinements and making the subsequent prototypes increasingly user-friendly and relevant. In each phase of the process, feedback from potential end-users provided guidance in developing the formation of the web-based decision aid that strengthens the position of users by integrating access to information regarding alternative supports, interactivity between staff and users, and user preferences as a continual focus in the tool. Conclusions and Implications for Practice: This web-based decision aid has the potential to strengthen service users’ experience of self-efficacy and control as well as provide staff access to user knowledge and preferences. Studies employing participatory models focusing on usability have potential to significantly contribute to the development and implementation of tools that reflect user perspectives.

 • 343. Grim, Katarina
  et al.
  Rosenberg, David
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Svedberg, Petra
  Schön, Ulla-Karin
  Shared decision-making in mental health care: a user perspective on decisional needs in community-based services2016In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 11, article id 30563Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Shared decision-making (SDM) is an emergent research topic in the field of mental health care and is considered to be a central component of a recovery-oriented system. Despite the evidence suggesting the benefits of this change in the power relationship between users and practitioners, the method has not been widely implemented in clinical practice.

  Objective: The objective of this study was to investigate decisional and information needs among users with mental illness as a prerequisite for the development of a decision support tool aimed at supporting SDM in community-based mental health services in Sweden.

  Methods: Three semi-structured focus group interviews were conducted with 22 adult users with mental illness. The transcribed interviews were analyzed using a directed content analysis. This method was used to develop an in-depth understanding of the decisional process as well as to validate and conceptually extend Elwyn et al.’s model of SDM.

  Results: The model Elwyn et al. have created for SDM in somatic care fits well for mental health services, both in terms of process and content. However, the results also suggest an extension of the model because decisions related to mental illness are often complex and involve a number of life domains. Issues related to social context and individual recovery point to the need for a preparation phase focused on establishing cooperation and mutual understanding as well as a clear follow-up phase that allows for feedback and adjustments to the decision-making process.

  Conclusions and Implications for Practice: The current study contributes to a deeper understanding of decisional and information needs among users of community-based mental health services that may reduce barriers to participation in decision-making. The results also shed light on attitudinal, relationship-based, and cognitive factors that are important to consider in adapting SDM in the mental health system. 

 • 344. Grim, Katarina
  et al.
  Tistad, Malin
  Schön, Ulla-Karin
  Rosenberg, David
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  The Legitimacy of User Knowledge in Decision-Making Processes in Mental Health Care: An Analysis of Epistemic Injustice2019In: Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health, ISSN 2198-9834Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The experience-based knowledge of users is considered to provide vital input in shared decision making (SDM). However, mental health service users frequently express having negative experiences from meetings with providers, which are of an epistemic nature (e.g., being ignored or not regarded as credible). This study aimed to explore the barriers involved in legitimizing user knowledge in decision-making processes. Interview data from service users and providers were viewed from a theoretic framework of epistemic injustice. Abductive content analysis was conducted on data collected during a project to develop and implement SDM in mental health services. In describing obstacles to legitimize user knowledge, service users highlighted relational issues: being dependent, often dismissed and choosing to edit their testimonies. Service providers typically described workflow issues, users’ insufficient decision- making competence and users’ vulnerability to stress factors. The findings suggest that greater epistemic justice might be achieved by a SDM process in which the service user is engaged as a full partner in collaboration in various activities related to their care.

 • 345.
  Grundström, Michelle
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Höglander, Malin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Självbestämmande och delaktighet: Hemtjänstpersonalens syn på äldres rätt till självbestämmande och delaktighet enligt den nationella värdegrunden.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker den äldres självbestämmanderätt inom ordinärt boende i Örnsköldsviks kommun. Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning personalen har kännedom om och handlar efter socialstyrelsens vägledningsmaterial om den nationella värdegrunden för äldre som ska ligga till grund för äldreomsorgen. Nationella värdegrunden för äldre kom 2012 och blev ett vägledningsmaterial för verksamheter som berör äldre och grundar sig på lagändringen i socialtjänstlagen som kom 2011. I denna lagändring förtydligades och utökades bland annat den äldres rätt till självbestämmande och delaktighet.

  Studien bygger på en enkätstudie med både kvantitativa delar men även narrativa svarsalternativ. Enkäten skickades ut till alla anställda inom ordinärt boende inom Örnsköldsviks kommun. Resultatet pekar på att det finns en kunskapslucka bland personalen som i sin tur leder till vad studien benämner som ogenomtänkt omyndighetsförklaring. Detta ser vi beror på en brist i utbildningen från organisationens sida. Resultatet pekar också på ett glapp mellan vad personalen uppfattar som sin egen kunskapsnivå och den nivå som de själva uppvisar när de blir ombedda att definiera vissa begrepp utifrån fasta påståenden. Alltså att vid förfrågan om de hade kännedom kring äldreomsorgens nationella värdegrund svarade de ja, men vid nästa fråga om värdegrundens definition, kunde endast en del av dem svara. Även detta pekar på brister vid implementeringen av värdegrunden.

  Analyser av resultatet pekar även på ett mönster där personalen inte alltid ser sig själva som huvudansvariga för sitt agerande utan ibland lägger över ansvaret på antingen verksamheten eller den äldres bristande förmåga till att agera utifrån sitt bästa. Även genomförandeplanens roll och betydelse diskuteras av personalen i relation till begreppen. Analyserna väcker frågorna om ifall genomförandeplanen innebär samma sak som delaktighet och självbestämmande eller finns det fler parametrar till dessa begrepp enligt värdegrunden.

 • 346.
  Grönlund, Anne
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Magnusson, Charlotta
  Swedish Institute for Social Research (SOFI), Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Family-friendly policies and women's wages - is there a trade-off?: Skill investments, occupational segregation and the gender pay gap in Germany, Sweden and the UK2016In: European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association, ISSN 1461-6696, E-ISSN 1469-8307, Vol. 18, no 1, p. 91-113Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Recent research has suggested that there is a trade-off between the family-friendliness' of jobs, occupations and welfare states on the one hand and women's relative wages on the other. In particular, the extensive family policies found in Scandinavia are thought to harm highly educated women by affecting occupational segregation and workplace skill development. In this article, we use pooled wage data from the European Social Survey of 2004 and 2010 to examine the mechanisms behind the gender wage gap in Germany, Sweden and the UK and compare the situation of high- and low-skilled employees. Our findings show that the gender wage gap among high-skilled employees in Sweden is larger than in the UK, but not larger than in Germany. Also, segregation and work-related training are no more important in Sweden than in the other countries. Another important finding is that the mechanisms behind the gender wage gap differ between high- and low-skilled employees in ways not predicted by the trade-off argument. In particular, the large unexplained wage gap among high-skilled employees provides new theoretical challenges.

 • 347.
  Grönlund, Anne
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Öun, Ida
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  The gender-job satisfaction paradox and the dual-earner society: are women (still) making work-family trade-offs?2018In: Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 59, no 4, p. 535-545Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Despite their disadvantaged labour market position, women consistently report higher levels of job satisfaction than men. Researchers have attributed women's higher job satisfaction to their lower expectations, arguing that gender differences will fade away as women's labour market prospects improve. Others, however, argue that women are more contented than men because their jobs satisfy a need for family adaptions.

  Objective: In this article, we put the hypotheses of transitions and trade-offs to a strong test, by comparing men and women with comparable human capital investments living in a country where women's employment is strongly supported by policies, practices and social norms.

  Methods: The relationship between gender and job satisfaction is analysed with stepwise OLS regressions. The analysis is based on a survey to newly graduated highly educated men and women in five occupations in Sweden (n≈2 450).

  Results: First, we show that, after controlling for a range of job characteristics, women report a higher level of job satisfaction than men. Second, although the paradox appears to be surprisingly persistent, it cannot be attributed to work-family trade-offs.

  Conclusions: Future research should consider job satisfaction more broadly in the light of gender role socialization and persistent gender inequalities.

 • 348.
  Gullersbo, Madelene
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Barnets behov i centrum: Socialsekreterarens utvärdering om ensamkommande barn och undomars behov2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When unaccompanied minors arrive in Sweden, the social workers are assigned to evaluate the minor’s needs. In order to put the need of the children first during an inquest, BBiC “The child’s need in center” is used. Thou there are no guidelines how to work directly with the unaccompanied minors during the inquest in BBiC. BBiC was created exclusively from a study of children with their parents present. As a result the social workers have to create their own way to use BBiC in their work to be able to use it. The focus in this study lies upon how the social workers use BBiC in their work with unaccompanied minors and what they think of it. The method that is used are qualitative interviews, five social workers that work directly with unaccompanied children in Västernorrlands län in Sweden have been interviewed. The study shows that BBiC is a relatively good support in their work through the questions that the social workers use, though improvements need to be made. As it is now all the social workers do their work as they see fit because they have nothing to guide them. The social workers have all different routines in how to do their work. The risk that has been seen is that what kind of help the minors get depends on the social worker. The help the minors receive are not guaranteed to be the best for the child, and the risk of that is that the child does not get the support it needs.

 • 349.
  Gullersbo, Madelene
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Gammelby, My
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  En känsla av sammanhang: Att leva i Sverige som ensamkommande flyktingbarn2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur tre ensamkommande flyktingbarn upplevde det stöd de fick då de vistades på ett HVB-hem placerat i Mellansverige, i väntan på permanent uppehållstillstånd. Vi belyser i uppsatsen huruvida stödet har hjälpt ungdomarna att socialiseras in i det svenska samhället samt om de fick den hjälp de behövde för att uvecklas till självständiga individer.

 • 350.
  Gustafsson, Caroline
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Frick, Maria
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  ”Överhuvudtaget så tycker jag att utbildningen är en sak och verkligheten en annan”: En studie om hur socialarbetare anser att utbildningen förberett dem på att hantera stress och press i deras profession2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Steget från Universitet ut på arbetsmarknaden som nyexaminerad kvinnlig socialarbetare är stort. Hur är det egentligen som kvinnlig socionom att komma ut på arbetsmarknaden och är personen i fråga medveten om och förberedd på det som krävs av henne? Syftet med denna studie var att undersöka hur nyutexaminerade kvinnliga socialsekreterare anser sig ha blivit förberedda på och erhållit kunskap om hur de ska kunna hantera stress och upptäcka symptom av utbränning i sin kommande yrkesroll. Studien utgår från fyra stycken intervjuer. Sammanfattningsvis visar resultatet att samtliga intervjupersoner anser att de inte har fått verktyg eller kunskap under utbildningen i hur de ska hantera och bemöta stress i sin yrkesroll. Samtliga intervjupersoner beskriver också sina arbetsplatser som överbelastade och de kan alla bevittna att den absoluta merparten av de socialsekreterare de känner till arbetar under hög press och under ohållbara omständigheter. Alla intervjupersoner efterlyste mer praktisk kunskap från universiteten, då de tror att detta skulle ha hjälpt dem i deras nuvarande yrkesroll och även som ett preventivt medel för att minska ökad stress och utbränning på arbetsplatserna. Intervjupersonerna tillägger att de har ett underbart arbete och att om det inte varit för det skulle de inte stå ut. 

45678910 301 - 350 of 1207
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf