umu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 797
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Göransson, Anders
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Att lära utan lärobok: Elevers attityder till undervisning utanför läroboken2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ta reda på hur elever på två olika gymnasieskolor upplever det när andra läromedel än läroboken används i undervisningen av de kurser som ges inom ämnet juridik. Om man som lärare vet hur eleverna ser på sådan undervisning kan man redan i planeringen ta hänsyn till detta och har möjlighet att bemöta eventuellt motstånd. I och med det finns en möjlighet att avhjälpa eventuell misstro mot undervisning av sådant som inte finns i läroböckerna. För att göra detta har jag gjort en kvantitativ enkätundersökning som kompletteras med några djupintervjuer. Min studie påvisar att det finns en stark tilltro till läroboken som en tillförlitlig och kontrollerad källa som innehåller det eleverna uppfattar att de behöver kunna. Dock visar undersökningen också på att en stor andel elever upplever att det är intressant att få lära sig mer än det som bara finns i läroboken. Däremot vill eleverna gärna veta vilken relevans annat material än läroboken har för såväl prov som kunskapskrav.

 • 302.
  Haage, Madeleine
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Forsgren, Diana
  Motivation hos elever med lägre språkligt självförtroende i engelska2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om elever med ett lägre språkligt självförtroende i engelska. I den svenska skolan riskerar elever med dessa svårigheter att hämma sin egen språkutveckling som sin tur kan minska motivationen till skolämnet engelska. Detta är en kvalitativ studie där datainsamlingen skett med intervjuer där fyra elever med ett lägre språkligt självförtroende inkluderats. Studien grundar sig på två teoretiska perspektiv, Self-Determination Theory och Directed Motivational Current. Genom intervjuerna och teorierna har studien hjälpt oss att förstå vad elever i årskurs 5 finner viktigt för att motiveras i engelskämnet. Det visar sig att autonomi och tillhörighet i klassen har de största betydande rollerna för en ökning av motivation och vidareutveckling av deras språkliga självförtroende.

 • 303.
  Hahlin, Anders
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Studie av det praktiska arbetet inom optik vid gymnasieskolan2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det praktiska arbetet i optik har kartlagts med utgångspunkt från lärares beprövade erfarenhet. Fem erfarna lärare anställda vid fem olika kommunala skolor i en medelsvensk stor stad har intervjuats med syfte att få en inblick vilken typ av aktiviteter och vilken typ av utrustning som använts. Det framkommer att de praktiska aktiviteterna i optik spelar en viktig roll i undervisningen och att dess syfte framförallt är inriktat till att stärka elevernas i de kunskapsmål som berör begrepp, teorier och modeller. De fenomen som studeras är nästan uteslutande de grundläggande inom optik nämligen interferens, diffraktion, dispersion och polarisation där en betydligt mindre del av undervisningen syftar exempelvis mot ämnets relation till samhälle, ny teknik eller etiska övervägningar. Det framkommer från intervjuerna att lärarna tolkar ämnesplanen olika men att det råder en samsyn om vilka praktiska aktiviteter som är viktiga för elevers lärande. Detta tolkas som att lärarna har större tillit till kollegiets och sin egen erfarenhet än att följa ämnesplanen för att främja elevernas lärande.

 • 304.
  Halldal, Sofie
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Läromedel och andraspråksinlärning: En lärarhandlednings uttryck och utrymme för språkstimulerande aktiviteter ur ett andraspråksperspektiv2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ge inblick i hur ett läromedels lärarhandledning ger uttryck och utrymmeför språkstimulerande aktiviteter ur ett andraspråksperspektiv. Mina forskningsfrågor är: Hurbeskriver lärarhandledningen språkstimulerande aktiviteter? Finns det i lärarhandledningenuppmuntran till språkstimulerande aktiviteter? Hur uttrycks det att läraren utforma sin undervisningför att eleverna ska delta i elev-elev interaktion? Hur beskriver lärarhandledningen att undervisningenkan utformas för att inkludera elever med svenska som andraspråk? Undersökningen bygger på enkvalitativ dokumentanalys av lärarhandledningen till ett läromedel i läsinlärning. Resultaten avundersökningen tyder på att handledningen uppmuntrar språkstimulerande aktiviteter men attförslagen på hur läraren kan utforma undervisningen för interaktion är få. Vidare tyder studiens resultatpå att inget av läromedelsförfattarna uttalat andraspråksperspektiv finns i handledningen, men mycketav lärarhandledningens innehåll ger uttryck för språkstimulerande aktiviteter ur ettandraspråksperspektiv. I lärarhandledningens vetenskapliga grund ges både uttryck och utrymme förspråkstimulernade aktiviteter i ett andraspråksperspektiv. Vilket, enligt denna studie, inteöverensstämmer med lärarhandledningens lektionsinnehåll där utrymme för aktiviteterna inte ges.

 • 305.
  Halse, Marcus
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Nyanlända i slöjden: En studie om slöjdlärares arbete med nyanlända elever2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks hur nyanlända elever introduceras i den svenska skolan med inriktning mot slöjden. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur slöjdlärare upplever sin undervisning med nyanlända elever, hur de upplever språkutvecklingen och om de arbetar med inkludering av nyanlända elever i slöjdgrupperna. Metoden som använts är kvalitativa intervjuer av sex slöjdlärare från tre olika kommuner i norra Sverige.

  Resultatanalysen i studien visar att praktisk-estetiska ämnen är bra tillfällen för nyanlända elever att börja i sin ordinarie klass. Anledningen är att eleverna till en början inte behöver samma språkkunskap för att delta på lektionerna. De intervjuade lärarna berättar att det är svårt att kunna ge eleven den tid som behövs när man måste undervisa utan att kunna kommunicera med talspråket. De använder i stället kroppen som semiotisk resurs, vilket innebär att de undervisar med kroppsspråket. Elevgrupperna är ofta stora och då blir det svårt att hinna hjälpa alla eleverna. Lärarna tycker att undervisning är svår, men rolig. De upplever en språkutveckling hos eleverna men tycker att det är svårt att veta vad slöjden har bidragit med till den.

 • 306.
  Halvorsen, Britt-Marie
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Hur elever under en aktion bedömer sina kunskaper i slöjd: VAD - HUR - VARFÖR2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Den här magisteruppsatsen omfattar en empirisk studie i textilslöjdsundervisningen på en F- 6 skola. Studiens syfte är att undersöka hur elever reflekterar och bedömer sina kunskaper i textilslöjd under en aktion samt om aktionen fungerar som stöd för dem. Empirin består av 3 delstudier där elever i år 6 skrivit loggbok, gjort en självvärdering samt besvarat en enkät. Undersökningen har genomförts i pragmatismens anda med aktionsforskning som metod inom ramen för den ordinarie slöjdundervisningen under fyra veckor i följd. Ledstjärnan för studien har varit en matris för bedömning, vilken använts som utgångspunkt för aktionen. Ur denna matris har några förmågor särskilt lyfts fram som introduktion till aktionen. Under aktionens gång har eleverna genom att skriva loggbok, formativt, reflekterat över sina kunskaper och erfarenheter under den genomförda lektionen. I slutet av aktionen har eleverna, summativt med hjälp av matrisen, gjort en självvärdering av sina förmågor. Slutligen har en enkät besvarats av eleverna där deras uppfattning i frågor kring textilslöjd ställts. Empirin visade att eleverna kan reflektera och bedöma kring sina kunskaper i textilslöjd utifrån sitt slöjdarbete. Slöjdprodukten fungerade som det medierande verktyget vid deras reflektioner och bedömningar. Matrisen var en fungerande metod när eleverna summativt gjorde en självvärdering av sina förmågor. Enkäten visade att aktionen som metod hjälpt eleverna att aktivt arbeta med reflektion och bedömning.

  Sökord: aktionsforskning/action research, bedömning/assessment, slöjd/sloyd

 • 307.
  Hamberg, Lennart
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Fysikundervisning med gruppdiskussioner om kontextrika problem2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Intresset och motivationen för fysikämnet varierar men är ofta relativt låg bland dagens gymnasieelever. Syftet med denna studie har därför varit att utvärdera en undervisningsmetod som inkluderar gruppdiskussioner om kontextrika problem. De kontextrika problemen förväntas öka elevernas intresse och motivation för fysik. Genom gruppdiskussionerna förväntas eleverna kunna utveckla kommunikationen om fysik och sin förståelse för fysikaliska fenomen. Frågeställningarna i studien är om elevernas motivation för ämnet höjs och om förståelsen för fysikaliska fenomen verkligen ökar med detta undervisningsmoment. I studien fick en klass gymnasieelever på teknikprogrammets första år delta i gruppdiskussioner och problemlösning av kontextrika problem. Intresset och motivationen mättes därefter genom en enkätundersökning och elevernas kunskaper testades genom prov. Resultatet från studien visar tendenser till att intresset och motivationen för fysik ökar. Studiens omfattning är dock inte tillräcklig för att på ett tydligt sätt besvara båda frågeställningarna.

 • 308.
  Hanson, Michaela
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Lärares och gymnasieelevers syn på syftet med laborationer inom biologi: Skillnader mellan lärares planerade syfte och gymnasieelevers upplevelse av syftet2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att förstå syftet med att utföra en laboration främjer elevens lärande. Det av läraren uppställde målet med laborationen kan, dock, skilja sig markant åt från vad eleverna har uppfattat som syftet med laborationen. Syftet med studien är att öka förståelsen för hur gymnasieelevers uppfattning av syftet med en laboration överensstämmer med lärarens planerade mål för laborationen. Detta undersöktes genom att intervjua lärare och gymnasieelever som deltagit i tre olika labroationer. Elevernas uppfattning om laborationen undersöktes även med hjälp av en enkätundersökning samt observationer. Resultatet visade att två dominerande kategorier med laborationens syfte kunde indentifieras, förståelse för teori och det naturvetenskapliga arbetssättet. Studien pekar mot att gymnasieelever främst tolkar laborationens syfte som kopplat till ett teoretiskt lärande där fenomen och fakta står i fokus även när läraren har andra uttalade syften med laborationen. Vikten av lärarens tydlighet och agerande under laborationen samt möjligheten för eleverna att reflektera under arbets gång ses som viktiga faktorer för att förmedla laborationens syfte till eleverna.

 • 309.
  Harström, Hanna
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Elever i matematiksvårigheter2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  När man talar om begreppet matematiksvårigheter så finns det många olika tolkningar. Syftetmed denna studie är att få mer kunskap om lärares syn på matematiksvårigheter, samt vilkaresurser som används i undervisningen för elever i matematiksvårigheter i årskurserna 4–6.I denna studie undersöks lärares olika föreställningar och erfarenheter avmatematiksvårigheter genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Tillsammans medförfattares olika tolkningar av begreppet matematiksvårigheter söks en djupare förståelse förundervisning av elever i matematiksvårigheter. Resultatet visar hur lärare upptäcker elever imatematiksvårigheter samt hur undervisningen anpassas på bästa sätt för dessa elever. Trotslärares olika förutsättningar så tycks de göra ett gediget arbete för att erbjuda elever rätt stöd iundervisningen.

 • 310.
  Hatchett, Fanny
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Att välja läromedel i engelska: En studie om ramfaktorer2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie utformades med syfte att identifiera faktorer som ramar in valet av läromedel vad gäller engelskämnet i år 1-3 och som därmed utgör en viktig del av förutsättningar för undervisningen. Vidare syfte var också att undersöka korrelationen mellan dessa faktorer och att bilda en uppfattning om lärares syn på läromedel. Data till studien samlades in genom en digital enkät uppbyggd främst av kvantitativa frågor men med ett kvalitativt inslag och riktade sig till lärare som arbetat i årskurs 3 under de senaste tre åren. Studiens utfall indikerar att faktorer inom det pedagogiska ramfaktorområdet är det som oftast och i störst utsträckning påverkar lärarnas val av läromedel. Exempel på dessa är lärarhandledning och läroplanen samt andra pedagogiska val. Ytterligare ramfaktorområden som studieresultatet indikerar har en inverkan är ekonomiska, personliga och organisatoriska faktorer. Resultatet av studien indikerar också att det finns en korrelation mellan hur bekväm lärare är med att undervisa i ämnet och hur många år de varit yrkesaktiva.

 • 311.
  Hedlund, Maja
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Kroner, Hannah
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Genusperspektiv i val av högläsningsböcker: En studie om lärares genusmedvetenhet inom skönlitteratur2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att ge en fördjupad förståelse för hur lärare i skolans mellanår tänker kring deras val av högläsningsböcker ur ett genusperspektiv. Vi ville även ta reda på hur kvinnliga och manliga karaktärer framställs i olika skönlitterära verk. Metoden som tillämpats har varit en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer med åtta lärare från tre olika skolor. Vi har även gjort en analys av ett antal högläsningsböcker som valts ut av oss genom intervjuerna samt efter samtal med en bibliotekarie. De teorier och den litteratur vi presenterar och använder oss av belyser vikten av högläsning och hur könsstereotyper i skönlitteratur kan påverka barn och unga negativt. Resultatet visade att lärare ofta inser vikten av att bryta könsnormerna men att de sällan prioriterar ett genusperspektiv i främsta fokus i val av högläsningsböcker. I resultatet fann vi även att de böcker vi valt ut ofta framställer kvinnor och män könsstereotypiskt men att det även förekommer könssnormbrytande karaktärer varav de flesta är kvinnor. I slutsatsen belyser vi även vikten av diskussion ur ett genusperspektiv med elever kring högläsningsböcker. Samtliga delar är skrivna av båda författare.

 • 312.
  Hedman, Lina
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Lundqvist, Evelina
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Nyckeln till kunskapsutveckling: Ett arbete om läsförståelse i förskoleklass och årskurserna 1-32018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få en inblick i hur grundskollärare i årskurserna förskoleklass samt årskurs 1, årskurs 2 och årskurs 3 arbetar för att utveckla elevers kunskaper i läsförståelse genom undervisningen. Vidare innefattar syftet med studien att utröna hur lärare arbetar för att eleverna ska ges möjligheter att utveckla läsförståelsestrategier. Kvalitativa intervjuer har använts i studien för att besvara forskningsfrågorna om hur lärarna beskriver att de arbetar i syfte att utveckla läsförståelsekunskaper. Intervjuerna har därefter analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet tydliggör att samtliga lärare har relativt liknande ambitioner med undervisningen i läsförståelse och många liknande arbetssätt kan skönjas samtidigt som tillvägagångssättet för att uppnå läsförståelse i vissa fall skiljer sig åt mellan lärarna. Arbetsfördelningen mellan författarna till denna studie har varit jämlikt fördelad, båda författarna har deltagit i lika stor utsträckning i skrivprocess, research samt i intervjuer av informanter och analyserande av intervjuerna utifrån ett sociokulturellt perspektiv.

 • 313. Helenius, Ola
  et al.
  Engström, ArneMeaney, TamsinNilsson, PerNorén, EvaSayers, JudyÖsterholm, MagnusUmeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM). Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Development of Mathematics Teaching: Design, Scale, Effects: Proceedings from Madif9: The Ninth Swedish Mathematics Education Research Seminar, Umeå, February 4-5, 20142015Proceedings (redaktörskap) (Refereegranskat)
 • 314.
  Hellgren, Jenny
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Authentic science in the classroom—how scientific are students’ experiences?Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This study aims to understand how students experience taking part in an authentic research project that aimed to increase motivation for science and understanding of research. It also aims to evaluate how these experiences are related to the science content and scientific way of working introduced in the authentic research project. Twenty-four students from three Swedish lower-secondary schools were interviewed. These students were selected to provide variation in motivation for school science. Analysis of the interviews shows that most students enjoyed taking part in the project, and that students referred mainly to reasons connected to science education; the authentic nature of the task, the hands-on and inquiry-based approach, and the opportunity to learn science. It further shows that even though the three teachers had different approach and the students were selected to get largest possible variation in motivation for school science, there were few differences in students’ experiences.

 • 315.
  Hellgren, Jenny
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Motivational variations when implementing a student-teacher-scientist partnership in the science classroomManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Authentic projects, where students meet, visit or work as scientists, are getting more common in schools. Little is known about the implementation of such projects and what effect the implementation has on students’ experiences and outcomes. This paper presents a study of twelve students in three classes that participate in same student-teacher-scientist partnership (STSP) in their Swedish secondary-science classrooms. The study includes three levels: the resources the teachers have, the opportunities for motivation through competence, autonomy and relatedness students are given, and students’ initiatives, group work and outcomes. The purpose of this study is to explore the process with which an authentic project is implemented in the science classroom and how the implementation can contribute to student motivation. The results show that all teachers spend the main part of lesson time with student-centred activities and that they all give opportunities for feelings of competence, autonomy and relatedness, but that they do it to different extent. Most students take initiatives towards science and/or procedure, have good dynamics of group work and have good outcomes. No clear patterns between students’ contextual motivation and their initiatives, group work or outcomes were seen, however, students in classrooms with high support were more able to overcome issues and succeed with the task. It can be concluded that the implementation is a key step when introducing authentic science in school and that it is both possible and advisable to design authentic science activities that can be part of the curriculum and reach a broad group of students. However, a good balance between novelty in topic and methods -through for example autonomy- and support, -through for example clear instructions and procedural support- should be a key component in the implementation, especially to support less self-regulated students. Implications for STSPs and similar authentic projects, as well as for other classroom situations, are discussed. 

 • 316.
  Hellgren, Jenny M
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Student Affective Experiences of an Authentic Research Project2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 317.
  Hellgren, Jenny M
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Stewart, Kirsty
  Sullivan, Kirk PH
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Student Experiences of Geocaching: Exploring Possibilities for Science Education2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 318.
  Hellgren, Jenny Maria
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Students as scientists: a study of motivation in the science classroom2016Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  School science and mathematics have been criticized for being difficult, de-contextualised and teacher-centred. This thesis concerns student motivation in science and mathematics in secondary school, and in particular student motivation in relation to student-teacher-scientist partnerships (STSPs) and an authentic science task called the Medicine Hunt where students help scientists to find new antibiotics. The purpose of this dissertation is to interrogate the importance of authentic tasks for motivation in the science classroom. The thesis takes a starting point in motivation theories, with self-determination theory (SDT) in focus, and also builds on the hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation (HMIEM). A mixed-methods approach is used first, to find out what factors are important for students’ positive emotions and experiences in the classroom, and second, to learn more about the importance of authentic tasks using student interviews and observations in combination with questionnaires that evaluate students’ motivation. The studies reveal that the notion of having learnt something and intrinsic motivation are central for students’ positive emotions. Further, many situational factors, such as teacher support, autonomy, clear goals, and novelty of the task are central for both positive emotions and experiences in science and mathematics. Regarding the Medicine Hunt, students were positive and referred most of their positive experiences to science-related aspects, and the novelty of authentic science. Teachers gave different opportunities for competence, autonomy or relatedness when implementing the project in their classrooms, and these differences were more important for students’ initiatives and outcomes than students’ initial contextual motivation for school science. Students’ contextual motivation for science can change and the Medicine Hunt arrested the well-documented decline in students’ intrinsic motivation for science during the secondary school years. This thesis argues that authentic tasks implemented as STSPs such as the Medicine Hunt can contribute considerably to school science by providing motivating situations that channel students’ positive emotions and positive experiences, and that is possible to create authentic science learning situations in which both more and less motivated students can flourish. The findings highlight the teachers’ role in supporting the students’ process of extending their understanding of what science can include and in supporting students’ confidence as they adopt a broader and more authentic view of science when learning as part of a successful authentic STSP science project. The findings also suggest that more research focussing on motivation in different authentic situations, and how students’ experiences of authentic science can affect motivation in the longer term, is needed.

 • 319.
  Hellman, Carina
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Räknar vi på slöjden?: En studie om hur elever använder sinamatematikkunskaper i textilslöjden.2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att studera hur eleverna löser problem med matematiska inslag påtextilslöjden. De centrala frågorna är:

  • Hur löser eleven i matematiksvårigheter kontra eleven som inte är imatematiksvårigheter, problemuppgifter med inslag av matematik på textilslöjden? Ärdet med beräkningar i matematik eller använder eleven praktiskt tillvägagångssätt,även om eleven har de matematikkunskaper som uppgiften kräver?
  • Kan elever, genom dialog, lösa uppgifter med matematiska inslag på textilslöjden?

  Studien genomfördes med bl.a. en öppen kvalitativ och deltagande observation där elevernavideofilmades och deras dialoger ljudinspelades. Eleverna arbetade två och två med uppgift 1där de skulle konstruera ett cylinderformat pennfodral och enskilt i uppgift 2 som var enmatematik uppgift, liknande de uppgifter som återfinns i matematikboken samt att elevernafick besvara en enkät. Enkätens svar skulle besvara hur eleverna upplever matematiken itextilslöjden. De båda uppgifterna eleverna fick handlade om geometri, ett av de sex områdeni matematik som ingår i kursplanen, Lgr 11.

  Litteraturen som är läst till denna studie har hämtats från böcker, olika rapporter som hämtatsfrån internet samt föreläsningar.

  Resultatet av studien visar att elever med goda matematiska kunskaper användermatematikkunskaperna för att lösa problem på textilslöjden. Elever med grundläggandematematiska kunskaper väljer att lösa problem med matematiska inslag praktiskt och utanberäkningar, även om eleverna har de matematikkunskaper som problemet kräver. Elever imatematiksvårigheter löser uppgifter praktiskt utan beräkningar, om de löser uppgifter medmatematiska inslag på textilslöjden.

  Studien visar också att elever i matematiksvårigheter har lättare att hitta kreativa lösningar tillproblem med matematiska inslag på textilslöjden än till liknande matematikuppgifter somfinns i elevens mattebok.På textilslöjden ges tillfällen för eleven att växla mellan det abstrakta och det konkreta. Det ärviktigt för eleven i matematiksvårigheter att han/hon får hjälp med att sätta ord på vad somhänder och sker. Att eleven får använda flera representationer eller uttrycksformer när dearbetar och på så vis stärks deras begreppsbildning.

  Studien visar att elever löser uppgifter med inslag av matematik på textilslöjden genomdialog. Det är en växelvis kommunikation mellan eleverna som leder fram till en lösning avuppgift 1.

 • 320.
  Hellsén, Linda
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Intensivundervisning i grupp i ämnet matematik: En fallstudie i årskurs 62015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med denna fallstudie är att titta närmare på en elevgrupp ochderas gemensamma kunskapsutveckling, men även om deras attityd till matematik harförändrats efter intensivundervisningen. Studien har även undersökt elevernasinställning till att arbeta intensivt med matematik, och fokus har legat på att se omeleverna utvecklas i ämnet. Datainsamling har skett genom intervjuer av samtligaelever i studien, genomförandet av McIntohs test och ljudinspelningar utifrån elevernasdiskussioner under lektionerna. Slutsats och resultat av studien visar att de moment viarbetade med under våra intensiva veckor gav positiv utveckling för elevgruppen, vilketstämmer bra överens med tidigare forskning.

 • 321.
  Helmerius, Markus
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Att räkna på rätt sätt: En studie om lärares erfarenheter av att arbeta med standardalgoritm och skriftlig huvudräkning i årskurserna 4-62017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  När elever i årskurserna F-3 och 4-6 gör beräkningar i addition och subtraktion, är detframförallt två metoder de använder sig av, standardalgoritm, även kallad uppställning, ochskriftlig huvudräkning. Enligt forskning finns det både för- och nackdelar med bådametoderna. I detta arbete kommer lärares tankar och upplevelser av att arbeta med dessa tvåmetoder att lyftas och synliggöras genom kvalitativa intervjuer. Syftet med arbetet är dels attundersöka för- och nackdelar med de två beräkningsmetoderna men också vilken kunskapssynsom ligger till grund för lärarnas lektioner i matematik. Arbetet har också synliggjort hur välförmågorna inom matematik utvecklas av de två olika metoderna. Det resultat som framkomvisade att lärarna helst arbetar med standardalgoritm och inte låter förmågorna påverka derasundervisning i lika stor utsträckning som de 4 F:en. Det visade sig dessutom att den skriftligahuvudräkningen i större utsträckning utvecklade de fem matematiska förmågorna.

 • 322.
  Henrysson, Ida
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Pedagogers arbete med nyanländ elev: En studie om hur klasslärare beskriver olika pedagogers roller och arbetsuppgifter med en direktintegrerad elev och kommunikationen mellan pedagogerna2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur klasslärare beskriver de olika pedagogerna som arbetar med en nyanländ elev, deras roller och arbetsuppgifter. Studien handlar även om hur klassläraren beskriver kommunikationen mellan de olika pedagogerna. Det genomfördes kvalitativa intervjuer med fyra klasslärare på olika skolor i en kommun i norra Sverige som har eller har haft en direktintegrerad nyanländ elev i klassen. Eftersom att studien är relativt liten så ger den enbart en insikt i vilka pedagoger som arbetar med en nyanländ elev och hur kommunikationen ser ut mellan pedagogerna. Resultaten visar på liknande svar av klasslärarna, det vill säga att det inte skiljde så mycket vilka pedagoger som är involverade och hur återkopplingen ser ut.

 • 323.
  Herrmans, Elin
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Bedömning i Västerbotten och Österbotten: En kvantitativ studie om hur lärare bedömer matematik2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att öka kunskapen om vilka bedömningsmetoder lärare i årskurs 4 - 6 använder för bedömning av elever i matematik samt en jämförelse mellan en kommun i Sverige och en finlandssvensk kommun i Finland. Enligt forskning brister det formativa perspektivet på bedömning och summativ bedömning används mest, därför undersöks huruvida lärares bedömning är i linje med forskning. För att uppfylla studiens syfte och forskningsfrågor användes en enkätundersökning. Som grund för studien är teorierna lärande bedömning, teorin om bedömning och ett ramverk för formativ bedömning. Resultatet åskådliggör både likheter och skillnader mellan kommunerna i bedömningsmetoder. Lärare från kommunen i Sverige använder frågor, diskussioner och när elever jobbar som bedömningsaktivitet och informationen användes mest för formativt syfte och någon gång som summativ bedömning. I den finlandssvenska kommunen används prov, läxor och när elever jobbar som bedömningsaktivitet och den insamlade informationen används för summativt syfte med några inslag av formativ bedömning.

 • 324.
  Hindsö, Paulina
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Unger, Isabel
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Skriv- och läsinlärning i stället för läs- och skrivinlärning: En studie om lärares uppfattningar av metoden ”Att skriva sig till läsning” (ASL)2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka pedagogers erfarenheter av metoden ”Att skriva sig till läsning” (ASL) i relation till traditionell läs- och skrivundervisning. ASL innebär att eleverna lägger pennan åt sidan och i stället använder datorn som främsta skrivverktyg. Studiens frågeställningar berör skillnader mellan arbetssätten samt vilka för- och nackdelar som finns med ASL och besvaras genom kvalitativa intervjuer där fem lärare deltagit. I litteraturgenomgången presenteras ASL utifrån Arne Tragetons perspektiv och hur arbetet kan genomföras i förskoleklass samt årskurserna 1–2. Vidare beskrivs traditionell läs- och skrivundervisning och därefter vad forskningen anser om ASL samt vilka för- och nackdelar som finns med metoden. Resultatet visar att tekniken är det största hindret för metoden men att fördelarna är många. Med ASL upplever lärarna att eleverna utvecklar en förbättrad skrivförmåga och att metoden är enkel att individualisera, till skillnad från den traditionella läs- och skrivundervisningen.

 • 325.
  Hofverberg, Anders
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Kemielevers lärandemål i Sverige och Tyskland2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Om elever ska trivas och lyckas i skolan behöver många saker falla på plats, bl.a. måste de känna sig motiverade. Dock tycks elevers motivation försämras ju längre de går i skolan, en negativ trend som är särskilt tydlig i naturvetenskapliga ämnen. Följande studie är en del av DoLiS-projektet (Development of Learning in Science), ett samarbetsprojekt mellan Umeå Universitet och IPN (Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik) i Kiel, Tyskland. Inom projektet studeras elevers intresse, motivation, kunskapssyn, kemiförståelse m.m., samt hur sambanden mellan dessa utvecklas över tid. Jag har inom detta breda material fokuserat på motivation, och mer specifikt elevernas anledningar att engagera sig i lärandesituationer, kallat lärandemål (achievement goals).

  Lärandemålen delas vanligtvis upp utifrån hur eleverna definierar och utvärderar kompetens: relativt sig själv (bemästrandemål/mastery goals) eller relativt andra (prestationsmål/performance goals). Det finns även mer detaljerade uppdelningar av lärandemålen och i denna studie undersöktes deras uppdelning och strukturer hos svenska och tyska elever.

  Enkätdata samlades in och för att undersöka lärandemålens strukturer användes en statistisk metod kallad Confirmatory Factor Analysis (CFA).

  Den centrala forskningsfrågan löd: Vilka uppdelningar och strukturer beskriver bäst lärandemålen hos tyska respektive svenska elever?

  Resultaten tyder på att lärandemålens struktur skiljer sig mellan svenska och tyska elever. Där vi i tyska elevers svar kan utskilja två olika typer av prestationsmål kan vi endast utskilja ett hos svenska elever. En möjlig anledning till skillnaden mellan länderna är den mindre prestationsinriktade svenska kulturen där det är mer tillåtet att göra misstag. Vår ambition är att undersöka hur de nationella kulturerna eventuellt speglas i klassrumsstrukturer, samt hur klassrumsstrukturerna i sin tur påverkar elevernas individuella lärandemål. Förhoppningen är att projektet i slutändan kommer kunna bidra med kunskap om hur lärare på bästa sätt kan stödja elevernas bemästrandemål, som i tidigare studier visat sig vara mer positiva än prestationsmålen.

   

 • 326.
  Hofverberg, Anders
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Winberg, Mikael
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Relationships between achievement goals and epistemic beliefs: developmental trends over Grades 5–112017Ingår i: Education in the Crossroads of Economy and Politics: Role of Research in the Advancement of Public Good. Book of abstracts, 2017, s. 385-385Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aims of the study are to describe how students’ epistemic beliefs and achievement goals develop over grades 5–11, to describe the correlations between epistemic beliefs and achievement goals, and how these correlations develop over grades 5–11. Furthermore, we will explore the data for indications of causal relationships between students’ goals and epistemic beliefs, and the directionality of these relationships. The analyses builds on data from a cross-sectional survey distributed to all students in grades 5–11 in two municipalities in Sweden in 2014. Confirmatory factor analysis (CFA) of students’ responses revealed four valid constructs concerning students’ epistemic beliefs: Development, Justification, Certainty, and Source. Regarding students’ achievement goals, two constructs were identified: Mastery approach goals and Performance goals (including both approach and avoidance goals). Students’ factor scores on the constructs were used for calculating zero order Spearman correlations between constructs. Overall, students’ epistemic beliefs were stable over the grades, while performance goals increased at the transition between primary and secondary school. Mastery goals showed a mainly decreasing trend over the grades. Development and Justification of knowledge showed positive significant correlations with Mastery goals over grades 5–11, while naïve beliefs about Certainty and Source of knowledge were moderately and positively correlated with Performance goals in grades 5–7, weakly correlated in grade 8–9, and insignificant in grades 10 and 11. For the conference, results will be complemented with longitudinal data, focusing on causal relations between epistemic beliefs and achievement goals.

 • 327.
  Hofverberg, Anders
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Winberg, Mikael T.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Achievement goal factor structure among chemistry students in Grade 5 – 11: A comparison between Sweden and Germany2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this study, the factor structure of German and Swedish students’ achievement goals in chemistry were investigated. The national culture of Germany and Sweden are very different in the masculinity versus femininity dimension, expressing the level of competitiveness and the way performance is evaluated in the society. Therefore, the structure of students’ achievement goals, in part based on their evaluation of performance, may very well differ between the countries. The results showed that a three-factor CFA model, separating mastery-approach, performance-approach, and performance-avoidance goals, fitted the German data best. In Sweden, the three-factor model and a two-factor model combining the two performance goals fitted the data equally well. However, the correlation between the performance approach and avoidance goals in the Swedish three-factor model was not significantly different from 1 and the separation thus lacked practical significance. Further, the same pattern was repeated for grade 5 – 11 individually within each country. Measurement invariance between grades within the countries support an invariant factor structure, and thus age-independent factor structures. We argue that differences in factor structures between the two countries are related to the differences in national culture.

 • 328.
  Hofverberg, Anders
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Winberg, Mikael T.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Challenging the Universality of Achievement Goal Models: a Comparison of Two Culturally Distinct Countries2018Ingår i: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Achievement goal theory is one of the most widespread motivation models within education research. Strong empirical support exists for the trichotomous model, comprising mastery-approach, performance-approach, and performance-avoidance goals. However, research also indicate problems with model transferability between contexts. In this study, based on questionnaire data from 4201 students, we use confirmatory factor analysis to compare the factor structures of students’ achievement goals in two culturally distinct countries. Factor structures for Grades 5–11 within the two countries were also compared. Results show that the separation between performance-approach and performance-avoidance goals differs between the two countries, and that this difference is consistent over the grades. Hence, results indicate that the model is not freely transferable between countries. The results are discussed in relation to differences in national culture and other proposed explanations such as age, perceived competence, and questionnaire characteristics.

 • 329.
  Hofverberg, Anders
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik. UmSER.
  Winberg, Mikael T.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik. UmSER.
  Challenging the Universality of Achievement Goals: A Comparison of Two Culturally Distinct Countries2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate the factor structure of achievement goals among students in Sweden and Germany, two countries differing substantially in competitiveness according to Hofstede’s dimensions of national culture. As the competitiveness dimension resembles performance goal classroom structures, shown to affect students’ achievement goals, we propose that the structure of students’ achievement goals may differ between the countries. Through confirmatory factor analyses, we found that a three-factor model, separating mastery-approach, performance-approach,and performance-avoidance goals, fitted the German students’ data best. In Sweden, the three-factor model and a two factormodel combining the two performance goals fitted the data equally well. However, the correlation between the performance approach and avoidance goals in the Swedish three-factor model was not significantly different from 1 and we thus considered the separation to lack practical significance. We discuss national culture, and other variables, as explanations for the differences in achievement goal factor structures.

 • 330.
  Holmgren, Paulina
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Lärares och rektorers syn på de nationella proven i matematik för årskurs 3: Förberedelser, genomförande, konsekvenser2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to find out more about teachers’ and principals’ perceptions of the Swedish national test in mathematics for the third grade. The study is based on interviews with eight teachers and two principals and focuses the preparation, implementation and consequences of the national test and if it has changed over time. The result shows that preparation is done mostly to prepare and calm the students. Regarding consequences, the teachers say that they use the test to evaluate their work, rather than to evaluate the students. The principals’ highlight possible consequences for the school, as the results from the national test are being used to compare schools with each other. A discourse analysis of the interviews shows that teachers and principals portray the test as big, heavy, a measuring tool, too easy and time consuming.

 • 331.
  Horneij, Jennifer
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Nilsson, Elsa
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Engelskundervisning med digitala verktyg: en studie av användningen av digitala verktyg i engelskundervisningen i årskurs 4–6.2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie tar sin utgångspunkt i skolväsendets ökade digitalisering som går att utläsa i Lgr11 (Skolverket, 2018) samt vad det betyder att lära sig ett andraspråk. Studien syftar följaktligen till att beskriva användningen av digitala verktyg i engelskundervisningen i årskurs 4–6 i förhållande till skolans ökade digitalisering och språkliga förmågor som innefattas i att lära sig ett andraspråk. En enkät skapades utifrån ett teoretiskt ramverk bestående av de sex språkliga förmågorna: lyssnaläsatalaskrivainteragera och översätta. Enkäten skickades ut till verksamma lärare för att undersöka vilka digitala verktyg som används i engelskundervisningen, hur ofta och på vilket sätt de används, samt vilka språkliga förmågor som eleverna främst övar vid användningen av dem. Resultatet visade att dator är det verktyg som används oftast och att lyssnaläsa och skriva är de tre språkliga förmågor som övas mest, främst med hjälp av appar och hemsidor.

 • 332.
  Häggblad, Kristina
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Lärande för hållbarhet: En aktionsstudie kring arbetet med en hållbar stad2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning var att genom aktionsforskning undersöka hur elever i en geografiklass lärde sig om hållbar utveckling genom att arbeta med projektet "Hållbar stad". Jag använde mig av sociokulturell teori då jag planerade projektet och analyserade resultaten. Jag ville undersöka och analysera hur effektiva artefakterna och arbetssätten var. Genom självreflektion och samtal med min lokala lärarutbildare, LLU, kunde jag även analysera min egen insats och skapa en förståelse som kan hjälpa mig som lärare. Metoden jag använde mig av var aktionsforskning som realiserades med följande faser: planering, aktion, observation och reflektion som följde varandra. Aktionsfasen bestod av sex lektionstillfällen som genomfördes i en gymnasieklass i ämnet geografi. Observation och reflektion skedde från tre olika synpunkter: min egen, min handledares och eleverna som utvärderade momentet. Resultatet från aktionsstudien visade att eleverna fick fördjupade kunskaper om hållbar utveckling genom att arbeta med projektet och att de förstod sambanden mellan deras konstruerade stad och städer i verkligheten. Resultaten visade också att elevernas intresse och engagemang väcktes när de rent praktiskt fick arbeta med projektet. Slutsatsen man kunde dra av resultaten var att eleverna uppskattade praktiskt arbete och undersökande arbetsmetoder där de fick möjlighet att utmana sig själva och ta hjälp av varandra i grupp för att nå kunskap.

 • 333.
  Häreskog, Sebastian
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Lundahl, Jesper
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Lärares kunskaper om digitala verktyg i matematikundervisningen2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att bidra med kunskap om lärares kunskaper i relation till användningen av IKT i undervisningen, samt tillföra insikt om hur lärares kunskaper om IKT relaterar till deras förståelse för att integrera digitala verktyg i matematikundervisningen. Forskningsfrågorna som ställdes var: Hur anger lärare att de använder IKT i matematikundervisningen? Vad uttrycker lärarna att det har för motiv till användningen av IKT inom matematikundervisningen? Vilka olika kunskaperområden gestaltar sig i lärarnas berättelser? Empiri har samlats in med kvalitativa intervjuer där sex lärare från olika skolor deltog som informanter. Det teoretiska ramverket TPACK har använts för att analysera lärarnas kunskaper och ge insikt om hur deras kunskaper redogör för deras förståelse om integrering av digitala verktyg. Resultatet visar att lärare använder sig av digitala verktyg för att stödja den formativa bedömningen och för att skapa bättre villkor för lärande. Det framkommer även att lärarnas teknologiska kunskaper påverkas till stor grad av organisatoriska faktorer, eftersom lärarna upplever brist på tid att lära sig mer om hur digitala verktyg kan och bör integreras, samt att de uttrycker att fortbildning saknas. 

 • 334.
  Håkansson, Pelle
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Kemilaborationer på gymnasiet: Gymnasieelevers uppfattningar om laborativa moment i kemi2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Traditionell kemiundervisning innebär att elever utför laborativa moment. Syftet är att främjalärande, introducera kemins arbetssätt samt stärka intresset för kemi. I ljuset av studier somvisar på att svenska elevers resultat och intresse för kemi sjunker, tar denna studie avstamp ifrågan huruvida eleverna uppfattar att deras laborativa moment uppfyller dessa syften. För attbelysa denna frågeställning har jag genomfört en enkätstudie där elevernas åsikter om hurlaborativa moment bidrar till lärande och intresse undersöks. Mina resultat indikerar atteleverna generellt är positivt inställda till hur laborativa moment bidrar till lärande mentveksamma till huruvida laborativa moment bidrar till ett ökat intresse för kemi. Sammantagetbidrar min studie till en ökad insikt om hur vi lärare kan förändra kemiundervisningen för attfrämja elevens lärande samt intresse för kemi.

 • 335.
  Höft, Lars
  et al.
  Department of Chemistry Education, Leibniz Institute for Science and Mathematics Education, Kiel, Germany.
  Bernholt, Sascha
  Department of Chemistry Education, Leibniz Institute for Science and Mathematics Education, Kiel, Germany.
  Blankenburg, Janet S.
  Department of Chemistry Education, Leibniz Institute for Science and Mathematics Education, Kiel, Germany.
  Winberg, Mikael
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Knowing more about things you care less about: cross-sectional analysis of the opposing trend and interplay between conceptual understanding and interest in secondary school chemistry2019Ingår i: Journal of Research in Science Teaching, ISSN 0022-4308, E-ISSN 1098-2736, Vol. 56, nr 2, s. 184-210Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The development of students' interest in school science activities, their understanding of central chemical concepts, and the interplay between both constructs across Grades 5–11 were analyzed in a cross‐sectional paper‐and‐pencil study (N = 2,510, mean age 11–17 years). Previous empirical findings indicate that students' knowledge increases over the time of secondary school while students' interest, especially in natural science subjects, tends to decrease. Concomitantly, there is evidence for an increase in the positive coupling between interest and knowledge across time. However, previous studies mainly rely on rather global measures, for example, school grades or general subject‐related interest, and focus on science as an integrated subject instead of specific disciplines, for example, chemistry. For this article, more proximal and differentiated measures for students' understanding of three chemical concepts (Chemical Reaction, Energy, Matter) and interest in seven dimensions of school science activities according to the RIASEC + N model (Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, Conventional, and Networking; cf. Dierks, Höffler, & Parchmann, 2014) were applied. The results are in line with previous research indicating a general increase in conceptual understanding and a decline in students' interest for all school science activities. However, the interplay between conceptual understanding and interest differs across the seven dimensions. Interest in activities which are likely to promote cognitive activation (investigative, networking) or involving the communication of knowledge (social, enterprising, and networking) are increasingly connected to conceptual understanding, especially in upper secondary grades. Interest in guided hands‐on activities (realistic) which are typical in secondary science teaching, however, shows only small positive correlations to students' conceptual understanding across all grades. Hence, in upper‐secondary school, investigative, social, enterprising, and networking activities seem to provide opportunities to benefit most from the interrelation between students' interests and their understanding.

 • 336.
  Hökén, Jimmy
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Lönnback, Viktor
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Användning av digitala verktyg i matematikundervisning2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Datorer, mobiltelefoner och iPads är exempel på digitala verktyg som används dagligen i samhället och skolan är inget undantag. Tidigare forskning beskriver att attityder, normer och upplevelser hos den enskilda läraren har stor betydelse för valet av digitala verktyg. Syftet med vår studie är att öka kunskapen om förutsättningarna för lärarens användning av digitala verktyg i matematikundervisningen i årskurs 4-6. Vilka yttre och inre faktorer upplever läraren existerar? Hur beskriver och motiverar läraren sina val mellan traditionella eller digitala verktyg? För att svara på frågorna använde vi intervjuer som konstruerades med utgångspunkt från Theory of planned behavior. Vår studie indikerar att det är fler yttre än inre faktorer som påverkar lärarens användning av digitala verktyg, varav fler underlättar än hindrar användandet. Resultaten är komplexa och svårtolkade men vi drar slutsatsen att framtiden för användning av digitala verktyg i matematikundervisningen ser ljus ut.

 • 337.
  Hörnblad, Emma
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Laborationer för integration och naturvetenskapligt lärande?: Aspekter på ett laborativt möte2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här studien har en naturvetenskaplig laboration genomförts som en gemensam aktivitet för en gymnasieklass som läser Biologi 1 och en språkintroduktionsklass som läser NO. Aktiviteten har sedan utvärderats med avseende på elevernas tillägnande av det naturvetenskapliga innehållet, deras användande av naturvetenskapligt språk, vilka kommunikationsvägar som uppstod, elevernas försök till samarbete, samt elevernas och lärarnas subjektiva upplevelser. Studien visade att den här typen av aktiviteter är genomförbara på ett mycket heterogent elevunderlag avseende både etniska-, sociala och förkunskapsmässiga faktorer. De naturvetenskapliga laborationerna har därmed en potential i att fungera som verktyg både i ämnesinlärning och som arena för integration. Vidare visade studien på behovet av kommunikationsverktyg utöver listor med ämnesspecifika ord och begrepp både för elever med svenska som andraspråk och med svenska som modersmål. För utveckling av det naturvetenskapliga språket föreslås en utförligare uppföljning av laborationsaktiviteten än den som gjordes inom ramen för den här studien.

 • 338.
  Ideland, Malin
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen.
  Malmberg, Claes
  Malmö högskola, Lärarutbildningen.
  Winberg, Mikael
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Culturally equipped for socio-scientific issues?: a comparative study on how teachers and students in mono- and multiethnic schools handle work with complex issues2011Ingår i: International Journal of Science Education, ISSN 0950-0693, E-ISSN 1464-5289, Vol. 33, nr 13, s. 1835-1859Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Socio-scientific issues (SSI) are not only said to increase students' interest in science, but they also strengthen the generic skills of teamwork, problem-solving, and media literacy. At the same time, these skills are prerequisites for successful work with SSI. The aim of the study is to analyze what happens when SSI are implemented in science classrooms with various degrees of ethnic diversity and socio-cultural status. We are also interested in knowing how teachers structure the SSI work from discourses on what suits different students. Quantitative and qualitative methods are combined, for example, questionnaires and ethnographic fieldwork, presented through partial least squares analysis and thick descriptions. We can notice discursive differences between 'Us' and 'The Other' and between mono- and multiethnic schools. In an earlier research, images of differences between the different student groups emerged, and we can find these in the results from the questionnaires. In an observation study, another pattern appeared that indicated similarities rather than differences between mono- and multiethnic classrooms. The students are first of all inside the discourse of 'the successful student.' Noteworthy is that the teachers' roles correspond better with the discourse than with how students actually act. The study also shows that SSI articulate a collision between different discourses on education: a discourse on differences between students in multi- and monoethnic classrooms; a discourse on how to become a successful student; and a discourse on the school's mission to educate participating citizens. It is suggested that schools should relate to, expose, and articulate discursive clashes that emerge when introducing new work forms.

 • 339.
  Ideland, Malin
  et al.
  Malmö högskola, Lärarutbildningen.
  Malmberg, Claes
  Malmö högskola, Lärarutbildningen.
  Winberg, Mikael
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Culturally equipped for SSI? How do teachers and students in mono- and multi-cultural schools handle work with complex issues?2009Ingår i: ESERA: European Science Education Research Association, 2009 Conference, 31 August - 4 September, 2009, Istanbul: Bros , 2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 340.
  Ines, Grimholm
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Likamedtecknet i grundskolan: Om elevers förståelse av likamedtecknet i årskurs tre2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis was to examine which view students in four different grade three have on the equality sign. There are two main classifications how students understand the equal sign; operational as a sign that wants you to do something so there will be a result and relational as a sign that shows an equal relation between both of it’s sides. This is the mathematical theory my study is based on. For a more holistic view on learning I used the sociocultural perspectiv as a superordinate theory. The main method I used in this study was a math test that I constructed after reading international studies on this topic and doing a pilot test. The other method was a structured interview with the math teachers for getting an overview about how they taught the equality sign and their thoughts about it. The design of my study had the goal to investigate how do students in grade three understand the equality sign. Most of the students could solve relational math tasks even though only half of them explained the meaning of the equality sign relational. Students who had math difficulties solved only less than half of the relational math tasks and only one of them defined the equality sign relational. Students who defiened the equality sign as relational could solve more relational math task than the group who defined it operational although even they could solve a majority of the relational math tasks.

 • 341.
  Jakobsson, Niclas
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Mehraban, Yama
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Genuskonstruktionen i läromedel.: En läromedelsanalys av två läroböcker i årskurs 6 i ämnet svenska2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna läromedelsanalys tar sin början i tidigare forskning som dels är internationell men också nationell. Läromedel är ett begrepp som har många attribut med sig, denna studien har valt att endast fokusera på fysiska läroböcker. Det som har genomsyrat hela arbetet och i synnerhet analysen av läroböckerna är socialkonstruktionism samt genusteori. Syftet med studien är att öka medvetenheten om hur genus kan konstrueras i läroböcker i ämnet svenska. För att uppnå syftet ställdes frågeställningar om hur andelen män och kvinnor samt hur de framställs i läroböcker. I denna studie har läroböckerna analyserats ut ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv. Granskningen av läroböckerna har genomförts i samarbete mellan författarna där båda har varit lika delaktiga samt haft inflytande i studiens alla delar.

 • 342.
  Jansson, Annika
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Intensivundervisning för en mindregrupp i matematik: En fallstudie i årskurs 72015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftade till att undersöka hur en intensivundervisning i matematik kunde organiseras och planerasför en liten grupp bestående av tre elever i årskurs 7. Studien skulle också undersöka vad som hände medelevernas matematiska lärande samt hur de upplevde en sex veckor lång intensivundervisning imatematik. Undervisningen planerades utifrån den sociokulturella teorin som var studiens lär teori. Densociokulturella teorin innebär att den sociala varelse som människan är, lär sig nya kunskaper genomaktiviteter med andra människor. I studien medförde det att eleverna undervisades gemensamt i den lillagruppen för att öka sina matematiska kunskaper. Denna form av intensivundervisning innebar att elevernabland annat gemensamt fick lösa olika typer av diskussionsuppgifter. I studien ingick också formativbedömning på så vis att läraren planerade undervisningen efter hur långt eleverna kommit i sitt lärande,detta för att kunna möta elevernas kunskapsbehov. I det formativa lärandet användes också eleverna somläranderesurser för varandra. Under lektionerna utnyttjades intensivundervisningens fyra faser: laborativmuntlig fas, där eleverna använde laborativt material och satte ord på begrepp. I den representativa fasengick eleven från det konkreta till det abstrakta genom att rita. I den abstrakta fasen tränades eleverna i attse samband och relationer. Slutligen i den fjärde fasen hjälpte läraren eleven att befästa färdigheter. Detmatematiska område som eleverna arbetade med under hela studien var huvudräkningsstrategier i de fyraräknesätten. Detta område valdes ut eftersom detta var ett utvecklingsområde för samtliga tre elever.Undervisningen skedde inom skoldagens ram men utanför ordinarie matematikundervisning. Resultatetvisade att elevernas kunskaper ökade efter att de genomfört intensivundervisningen. Kunskapsökningenvar störst direkt efter avslutad studie medan ett kontrolltest genomfört fem veckor efter avslutadintensivundervisning visade att kunskaperna hos eleverna sjunkit. Eleverna upplevde också att matematikvar mer positivt laddat efter avslutad studie. En tänkbar förklaring till detta skulle kunna vara att deupplevde att de lyckades bättre i matematikämnet.

 • 343.
  Jensen, Ninnie
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Hur kemiläromedel på gymnasiet framställs ur ett genusperspektiv2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt. Eftersom läroböcker är en stor del av elevers vardag borde de vara en viktig del i skolans genusarbete Mitt syfte med den här studien är att belysa om de de utvalda läromedlen lyckas uppnå de krav på jämställdhet som ställs i Lgy11? Det visade sig att bägge böckerna är under all kritik när det gäller Lgy11:s mål om jämlikhet och det tyder på att något måste göras för att sluta exkludera kvinnor och flickor i naturvetenskapens värld. Det kan vara intressant att belysa ämnet eftersom kvinnorna verkar välja bort den naturvetenskapliga forskningen. Det finns säkert flera orsaker som kan kopplas till detta, men det skulle kunna vara så att läromedlen i kemi bidrar till att få flickor att känna sig exkluderade redan på gymnasiet, vilket skulle kunna påverka dem till att göra andra yrkesval så länge som ämnet inte handlar om dem.

 • 344. Ješková, Zuzana
  et al.
  Kireš, Marian
  McLoughlin, Eilish
  Finlayson, Odilla
  Ottander, Christina
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Ekborg, Margareta
  Malmö högskola.
  In-service and pre-service teacher education in IBSE: the ESTABLISH approach2015Ingår i: Nuovo cimento della societa italiana de fisica. C, Geophysics and space physics, ISSN 1124-1896, E-ISSN 1826-9885, Vol. 3, artikel-id 99Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  One of the main goals of the ESTABLISH 7fp project (available on line at http://www.establish-fp7.eu/) was the development and implementation of the professional development teacher education programmes (TEP) to support teachers in adopting inquiry-based strategies in their teaching. Within the project there was a model for in-service and pre-service teacher training in IBSE designed and implemented across 12 participating countries. The programme is based on 4 core elements and 4 additional elements that are built around the IBSE teaching units developed within the project. As accepted by ESTABLISH partners, all teacher training programmes include the minimum of the four elements, i.e. introduction to IBSE, industrial content knowledge, teacher as implementer and teacher as developer of IBSE teaching materials. There are also four additional elements designed in detail, i.e. ICT for IBSE, argumentation in the classroom, research and design projects for students, assessment of IBSE. These can be added to the programme optionally with regard to the level of teachers' IBSE skills and current situation in education and teachers' professional development within the country. This ESTABLISH model of TEP was followed in participating countries in order to change teachers' attitudes from traditional ways of teaching towards adopting inquiry strategies and their successful implementation in the classroom. Within the face-to-face workshops teachers experienced and developed their inquiry based teaching strategies using specifically developed materials. In addition, the e-platform has been developed to provide on-line support. This platform provides educators and teachers with all the necessary materials for the training and IBSE teaching units and other teaching materials for teachers' ongoing help. The teacher training programme was successfully implemented in Slovakia. There were two runs of teacher training workshops on IBSE already carried out. Moreover, the additional element ICT in IBSE was developed more deeply designing a separate teacher training course for it. The contribution discusses in more details the success and problems of implementation in the context of Slovak educational environment.

 • 345.
  Johansson, Anette
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Om kreativitet: Hur kreativitet och den kreativa processen kan förstås och främjas2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kreativitet är ett vanligt förekommande begrepp idag, både inom skola och näringsliv. Iläroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) förekommer det påflertalet ställen men ingenstans definieras begreppet, varför tolkningen av densamma riskerarblir individuell.Min studie har för avsikt att skapa en ökad förståelse för begreppet kreativitet sett ur skolans,men även ur näringslivets perspektiv samt bena ut vad som anses främja kreativiteten.Studien består av en begreppsanalys där litteraturstudier samt insamlandet av empiri form avkvalitativa intervjuer ligger till grund för resultatet. Totalt sex intervjuer har genomförts varavtre med slöjdlärare och tre med företagare.Att entydigt definiera kreativitetsbegreppet har visat sig vara svårt men att det handlar om enprocess kring en ny och i förlängningen användbar idé framkommer i flera fall. Erfarenhetoch kunskap ses som mycket avgörande i den kreativa processen där dessa två parametraranvänds för att generera något nytt. Kreativitet kräver bland annat mod och självförtroendeför att våga pröva lösningar och idéer, men även god vägledning och coachning underprocessen visar sig gynna kreativiteten.Skolans syn på vad kreativitet är formuleras med betydligt fler ord än företagarnas. Detta kanses som ett bevis på att avsaknaden av en gemensam definition av begreppet riskerarelevernas utbildning då lärarens subjektiva tolkning av begreppet avgör hur kreativitet lärs ut.

 • 346.
  Johansson, Anna
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Ucan, Sivan
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Att skriva som man talar: Sms- och chattspråkets påverkan på elevers skrivande i skolan2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka förekomsten av sms-och chattspråk i elevers skriftspråk genom att undersöka 28 berättelser skriva av elever i sjätte klass. Berättelserna har analyserat utifrån bedömningsmatrisen som är kopplat till nationella provet i svenska för årskurs 6. Det har även genomförts intervjuer med grundskolelärare i svenska med lång erfarenhet för att ge en kunskap om hur elevers skriftspråk har förändrats över tid. Resultatet visar i de genomgångna berättelserna att eleverna sällan använder sig sms- och chattspråk i sin textproduktion utan det som framträder är användningen av talspråk.

 • 347.
  Johansson, Carolina
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Det finns ingen mattehjärna, alla kan lära sig.: Att undervisa för dynamiskt mindset i en åldersblandad klass2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien tog sin början i de svårigheter som finns med att undervisa åldersblandade klasser i matematik. Syftet var att undersöka hur elevers mindset förändras vid undervisning med öppna uppgifter samtidigt som de får kunskap om hur hjärnan fungerar. Syftet var dessutom att undersöka i vilken utsträckning alla elever i klassen deltog i denna typ undervisningen. Studien genomfördes som en aktionsforskning i en liten åldersblandad klass i en glesbygdsskola. Resultatet var att de elever som hade minst dynamiskt mindset innan aktionen var de som ökade sitt dynamiska mindset mest. Dessa elever ökade även sina matematikkunskaper mest. Anledningen till att de elever som hade mer dynamiskt mindset från början inte ökade varken mindset eller kunskap i samma utsträckning kan bero på att uppgifterna inte vara tillräckligt öppna. Att undervisa med öppna uppgifter visade sig ändå ha tillräckligt mycket fördelar för att forskaren anser att det kan vara ett sätt att förbättra matematikundervisningen i en åldersblandad klass.

 • 348.
  Johansson, Elin
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Ord och mummelmummel: Hur gymnasieelever tolkar och använder sig av kunskapskraven i kursen Svenska 32018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare studier har visat att både lärare och elever upplever kunskapskraven som otydliga. Syftet med mitt examensarbete har varit att ta reda på hur lärare och elever på gymnasiet uppfattar och tolkar kunskapskraven och dess progressionsord, hur eleverna använder sig av kunskapskraven samt om det finns något samband mellan elevernas förväntningar på sig själva och användandet av kunskapskraven. Intervjuer med gymnasieelever och lärare visade, liksom tidigare studier, att både elever och lärare upplever kunskapskraven som otydliga. Resultatet av undersökningen visade också att eleverna har svårt att se vilken nytta de skulle kunna ha av progressionsorden och att få väljer att använda sig av kunskapskraven när de utför uppgifter eller i syfte att uppnå önskat betyg. Ett samband mellan att ha höga förväntningar på sig själv och att använda kunskapskraven har också kunnat urskiljas.

 • 349.
  Johansson, Karin
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Med perspektiv på taluppfattning: Studie om lärares arbete med elever i svårigheter med grundläggande taluppfattning2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En god taluppfattning är grunden till matematisk förståelse som eleven skall bygga sina kunskaper på. Utan en god grund i taluppfattning uppstår svårigheter för den undervisning som lärare vill åstadkomma i skolan. Ett vidare begrepp av taluppfattning är number sense som är en känsla för talens storlek och rimligheten i matematikuppgifter. Syftet är att undersöka hur lärare arbetar med matematiksvårigheter inom området taluppfattning för att utveckla elevens lärande. Undersökningen beskriver hur lärare identifierar elever i matematiksvårigheter med tanke på grundläggande taluppfattning. Detta gjordes genom kvalitativa undersökningar i form av intervjuer samt studier av åtgärdsprogram gällande hur lärare identifierar problemen. Informanterna är sex yrkesverksamma lärare med olika matematiska utbildningar inom grundskolans årskurser. Det framkom att den vanligaste åtgärden enligt åtgärdsprogram var arbete i liten grupp, vilket enligt forskning är en handling som inte gynnar eleven, om undervisningen är oförändrad. Däremot ansåg flesta lärare att den bästa metoden för att både upptäcka och avhjälpa svårigheter med taluppfattning var resonemang i matematik med eleven. Brist på resurser gjorde att detta var svårt att organisera. Lärare angav tidbrist som orsak till att kartläggningar av elevers behov saknades i de flesta underlag till åtgärdsprogram.

 • 350.
  Johansson, Linn
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Gymnasielärares mål med laborationer i naturkunskap.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Laborationen i skolan har länge haft en betydelsefull roll i undervisningen av de naturvetenskapliga ämnena. Det har visat sig i olika forskningsstudier att lärare har olika mål när de planerar och genomför laborationer i undervisningen men som överlag är ganska inbördes samstämmiga. Då naturkunskap har en annan karaktär än kemi, biologi och fysik så kanske resonemanget om laborationer och målet med dem har en annan innebörd i naturkunskap.

  Det här arbetet är inriktat på att ta reda på vilka mål som lärarna har med laborationer i naturkunskap samt vilka utmaningar som påverkar lärarna när de ska genomföra laborationer i ämnet och om de anser det motiverat att ha fler laborationer i ämnet.

  Undersökningen är gjord med en intervjustudie av några naturkunskapslärare på gymnasiet.

  Resultaten visar att det både finns likheter och skillnader när det gäller lärares mål med laborationer. Både sinsemellan, men också om man jämför med tidigare forskning för naturvetenskapliga ämnen. Det har också visat sig att gymnasielärare inte har en enhetlig definition när det kommer till vad en laboration är.  Elevgrupp och problem med att hitta bra laborationer som passar naturkunskapens samhällsinnehåll är några av de utmaningar som lärarna har för att nå målen.

45678910 301 - 350 av 797
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf