umu.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 2782
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Amrén, Thomas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lundberg, Siri
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  En intern ledarskapsutbildning.: - Vilken betydelse har den för deltagarna?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kompetensutveckling anses vara en viktig utmaning för HR-professionen. Ledarutveckling har identifierats som ett verktyg för organisationer att nå framgång men på vilket sätt ska det ske? Studien genomfördes på ett import och distributionsföretag i Stockholmsregionen med det fiktiva namnet Impodi. Studiens syfte är att beskriva och analysera hur cheferna på Impodi upplever betydelsen av den interna ledarskapsutbildningen. Empirin samlades in via 11 semistrukturerade kvalitativa intervjuer med chefer som hade deltagit på kursen. Ostrukturerade intervjuer genomfördes med representanter från företaget för att få en beskrivning av kontexten.Två centrala teman identifierades i resultatet, Kurstiden och Tiden efter kursen. Resultatet visade att framförallt kurstiden och de personliga upplevelserna av den tillskrevs stor betydelse av informanterna. Möjligheten att reflektera, de sociala relationerna, praktiska ”verktyg” och ett ökat välmående beskrivs som viktiga aspekter av kursen. Det fanns en större variation i vilken inverkan och betydelse informanterna beskriver att kursen hade i vardagen. Begränsningar i verksamheten i form av tidpress, hög arbetsbelastning och vilka signaler informanten upplever från organisationen har påverkat hur de upplevde kursens betydelse i vardagen efter kursen. Analysen visar att kursens betydelse kan förklaras och förstås utifrån teorier om lärande. Sammanfattningsvis fanns det under kursen en stödjande lärmiljö som kan ha påverkat betydelsen positivt. Efter kursen fanns en begränsande lärmiljö vilket kan ha påverkat att kursens betydelse i vardagen var mindre.

 • 52.
  Andersson, Agnetha
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Om inte tilliten finns, är det svårarbetat: En fallstudie om undervisningen på grundsärskolan2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  According to the curriculum for the elementary school for the intellectual disordered (hereinafter ”the school”), the task of the school is to create the right conditions for all pupils to progress towards the national goals. This task is achieved through well-planned and structured teaching. This study aims to describe how three remedial teachers (hereinafter “the teachers”) at a specific school form their teaching. The study is a case study with a specific place for the investigation. The study is based on observations of and interviews with the teachers and on a questionnaire with the pupils. The result of the study shows that the teachers take into consideration the pupils` level of knowledge and their pre-conditions and needs in the teaching. Individual adjustments are made through both different tasks and group assignments, and by means of the appropriate level of help and support. The study further shows that there is a rich variety of working methods and working procedures. The teaching is knowledge-oriented, with the result that the pupils can progress. Furthermore, such teaching gives them the opportunity to learn new things. The teachers emphasize the importance of establishing and maintain a good relationship and trust with the pupils.

 • 53.
  Andersson, Andreas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Fors, Hampus
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Intern employer branding. Hur kan Piteå kommun stärka sitt varumärke som en attraktiv arbetsgivare bland sina anställda?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva och analysera hur Piteå kommun genom intern employer branding kan stärka varumärket som en attraktiv arbetsgivare utifrån de anställdas perspektiv. I studien ingår också ett genusperspektiv där likheter och skillnader mellan kvinnor och män i uppfattningen om en attraktiv arbetsgivare i allmänhet och om Piteå kommun som arbetsgivare analyseras. I studien användes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes med åtta stycken informanter som samtliga har en anställning på Piteå kommun. Studien inspirerades av ett fenomenografiskt angreppssätt, vilket lämpar sig väl för att beskriva olika individers uppfattningar om sin omvärld. Det framkom att anställda på Piteå kommun tycker att det som gör organisationen till en attraktiv arbetsgivare är en känsla av trygghet i anställningen, betydelsefulla arbetsuppgifter och att det finns en mottaglighet för nytänk. Vidare ansågs organisationen som flexibel tack vare god kommunikation och att det fanns ett förtroende för de anställdas kompetens. För att bli ännu attraktivare som arbetsgivare och stärka sitt interna employer brand ytterligare bör organisationen se över vissa förbättringsområden. Dessa är att bli bättre på att visa uppskattning, jobba mer enhetligt inom organisationen samt förbättra utvecklingsmöjligheterna. Dessutom fanns en önskan om en tydligare riktning vart organisation vill och att kritiskt granska arbetssätten. Slutsatsen blev att Piteå kommun överlag upplevs som en attraktiv arbetsgivare men att det fortfarande finns förbättringsmöjligheter.

 • 54.
  Andersson, Elenor
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Magnusson, Melina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Intern och Extern Rekrytering av Ledare.: Vilken inverkan har ledarskapet och organisationskulturen på varandra?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att förstå hur internt samt externt rekryterade ledare och hur deras ledarskap kan tänkas påverka organisationskulturen och hur kulturen i sin tur kan tänkas påverka ledarna. Studien genomfördes på Peab där sammanlagt 11 medarbetare och arbetsledare deltog i halvstrukturerade intervjuer med öppna frågor. Medarbetarna som deltog i studien menar att organisationskulturen inte har förändrats till följd av intern respektive externt rekrytering av ledare, dessutom trodde medarbetarna att det saknar betydelse ifall ledare tillsätts internt eller externt. Således verkar valet av rekryteringsform varken påverka kulturen på Peab i en positiv eller negativ bemärkelse. Samtliga medarbetare och arbetsledare lyfte fram en specifik fördel vid extern rekrytering av ledare, nämligen att denna typ av rekrytering medför ”nytänk” till organisationen. Medarbetarna ansåg emellertid att den främsta nackdelen med extern rekrytering var att dessa ledare saknar rutin och arbetslivserfarenhet. Detta kan tolkas i förhållande till intern rekrytering där både medarbetarna och arbetsledarna ansåg att den främsta fördelen är att dessa ledare är sakkunniga och har erfarenhet, samt att ledarna förstår sig på den rådande kulturen. Det framkom ingen specifik nackdel angående intern rekrytering, både medarbetarna och arbetsledarna hade splittrade svar. En av våra slutsatser är att Peab har en bra fördelning mellan intern och extern rekrytering eftersom företaget både tar tillvara på den kompetens som finns inom företaget samt skapar förutsättningar för utveckling då individer med nya värderingar och kompetenser kommer in utifrån.

 • 55.
  Andersson, Emma
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Betydelsen av alternativa verktyg i ett skolpedagogiskt sammamhang: Specialpedagogers, speciallärares och Skoldatatekets arbete med alternativa verktyg, samt upplevelser av samarbetet dem emellan2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningen är inriktad mot arbetsmetoder och upplevelser av it och alternativa verktyg i klassrumspedagogiska sammanhang. Elever med dyslexi samt läs- och skrivsvårigheter ligger till grund. Denna studie utgår från två övergripande syften. Dels handlar det om att undersöka hur specialpedagoger och speciallärare i skolan använder sig av it och alternativa verktyg. Dels handlar det om att undersöka hur samarbetet mellan dessa aktörer och Skoldatateket ser ut. I studiens bakgrund nämns bland annat olika begreppsdefinitioner och förklaring av kommunövergripande Skoldatatek. I studiens kapitel om tidigare forskning berörs it-användning i skolan och undersökningen vilar på sociokulturell teori. Studien utgår från kvalitativ och hermeneutisk metod. Undersökningens resultat visar bland annat att grunduppfattningen är att man ställer sig positiv till it-området, men att det finns krav på goda it-kompetenser hos både specialpedagoger och speciallärare. Tidsbrist är vanligt förekommande hos dessa, vilket medför begränsade möjligheter att utveckla it-kompetenser. It och alternativa verktyg ses som en nödvändighet för att bland annat nå kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Samtliga uttrycker en önskan att alla elever på skolorna skall få egna bärbara datorer för att verktygen skall uppfattas mer naturliga av elever. På sikt efterfrågas smidigare tekniska lösningar såsom läsplattor.

 • 56.
  Andersson, Emmelie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Jonsson, Karina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  "Vi är på banan, men vi har lång väg kvar": En undersökning av implementeringsarbetet med förskolans reviderade läroplan 20102012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 57.
  Andersson, Ewa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Grysell, Tomas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Nöjd, klar och duktig: Studenter på fem utbildningar om studieframgång2002Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis addresses the significance of the concept of study success in higher education from the perspective of students at five university programs; Business Administration and Economics, Engineering Physics, Medical Education, Social Work and Teacher Education for Upper Secondary Level. The thesis is based on data from three studies conducted between, spring 1993 and autumn 1996. A questionnaire was distributed to all the students enrolled in autumn 1992 to the five programs, regarding students' paths to the university, how they perceived their university studies, and their plans for the future. Fifty-nine of the students were then selected from the five university programs and interviewed on two different occasions. The first interview, conducted mainly during the autumn term of 1993, focused on the respondent's path to the university studies and on different aspects of their lives as students. For a majority of the students, the second interview was conducted about one year later. This interview focused on how the students perceived study success: what was considered to be a good study result, and the characteristics of successful and unsuccessful students. The students were also asked to describe an occasion when they felt successful and unsuccessful, respectively. The results indicate that there is little congruence between the students' perception of study success and that expressed in many public reforms and policies in Sweden. Furthermore, there are both similarities and differences in students' views across the programs. The students at the five programs seemed to relate study success mainly to aspects of Achievement, Process/Strategy, and Comprehension, while aspects related to Personal Growth or Future/Occupation were rarely mentioned. When comparing students' views in the five university programs, the results indicate that an Achievement oriented view dominated among the students in Business Administration and Economics, and Engineering Physics. The students in Engineering Physics and Social Work were more oriented towards Process or Strategy aspects of study success than the students in the other programs. Personal Growth was emphasised as an important aspect only by the Social Work students. Furthermore, students in Social Work and Medical Education were more oriented towards Comprehension than the others. The students in Medical Education and Teacher Education related study success to Future/Occupation to a higher degree that the others. The views on study success seem mainly to be related to aspects in the learning environment, in particular the way the university studies are organised, the examination and grading system, and the contact with the profession. Different recruitment patterns, and the impact of upper secondary education may also be of importance. Influences from the students' prior experiences and their life outside their studies cannot be excluded. Furthermore, the results indicate gender differences. The women seem to view study success in terms of Comprehension, while the men are more oriented towards Achievement. An additional analysis within the categories indicated that the male students seemed to be more self-confident and self-reliant while the female students expressed a more pessimistic view. Furthermore, while the male students view an unsuccessful student only in relation to the individual in question, the female students' view involved the negative consequences of the student's behaviour for other people.

 • 58.
  Andersson, Ewa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Grysell, Tomas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Umeå sommaruniversitet 1991: En utvärdering baserad på intervjuer med kursdeltagare, lärare, kursansvariga samt ledamöter för sommaruniversitetets utrednings- och arbetsgrupp1991Report (Other academic)
 • 59.
  Andersson, Ewa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Grysell, Tomas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Umeå sommaruniversitet 1992: En utvärdering baserad på kursvärderingar och intervjuer med lärare och kursansvariga1992Report (Other academic)
 • 60.
  Andersson, Ewa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Grysell, Tomas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Återkoppling av information genom tolkningsgrupper: En fältstudie av en återkopplingsmodell inom ramen för den nationella utvärderingen i två skolor i Västernorrland1990Report (Other academic)
 • 61.
  Andersson, Frida
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Inkludering i grundskolan: Med inriktning på särskolan/träningsskolan2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 62. Andersson, H
  et al.
  Bergkvist, H
  Johansson, Annika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Svahn, M
  Wedman, I
  Idrottens mätningar och bedömningar: En trivsam hobby och/eller ett viktigt forskningsområde?1988In: SVEBI:s årsbok 1988: Aktuell beteendevetenskaplig idrottsforskning, Svensk Förening för Beteendevetenskaplig Idrottsforskning, Lund , 1988Chapter in book (Other academic)
 • 63.
  Andersson, Heléne
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Bergkvist, Helen
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Johansson, Annika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Svahn, Marie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Att mäta och bedöma idrott1991Report (Other academic)
 • 64.
  Andersson, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Bedömning ur ett elevperspektiv: Erfarenheter från ett försök med timplanelös undervisning2005In: Tidskrift för lärarutbildning och forskning, ISSN 1404-7659, no 4, p. 13-24Article in journal (Refereed)
 • 65.
  Andersson, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Betygen i backspegeln: Beskrivning och reflexioner2002In: Att bedöma eller döma: Tio artiklar om bedömning och betygsättning, Skolverket, Stockholm , 2002, p. 153-168Chapter in book (Other academic)
 • 66.
  Andersson, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Betygen i lärarutbildningen: Erfarenheter från tre seminarier2002Report (Other academic)
 • 67.
  Andersson, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  De relativa betygens uppgång och fall: en beskrivning och tematisk analys av framväxten och avvecklingen av det relativa betygssystemet1991Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to describe the important steps for the development and phase-out of group-referenced marks. The study focuses on the following questions: Why were group-referenced marks introduced? Why are they now being abandoned? The main part of the description deals with official committees, by committees set up by the National Board of Education and with reports published by government bills resulting from these committee reports. The study also refers to existing laws and regulations, newspaper articles, official parliamentary publications and comments on reports from various organizations representing pupils, parents, teachers, employees and employers. The study extends over a period from Frits Wigforss' first report (1938) up to 1990. The development of group-referenced marks is described as a reorganization of the marks given in elementary school via comprehensive school to nine-year compulsory school with a concluding phase when group-referenced marks were also introduced into upp» secondary school. The development extends over the years 1938-1971.The phase-out of group-referenced marks, which is now in progress, starts with the committees set up by the National Board of Education in the early 70' s. From 1970 to 1990, various committees tried to replace group-referenced marks with various forms of criterion-referenced marks. In spite of the fact that various committees during this period tried to tone down the selection function of group-referenced marks they are still, albeit to a lesser extent, used for selection to upper secondary school but, above all, for selection to higher education. The study points out that Wigforss' version of group-referenced marks was firmly integrated with the prevailing approach to science and with the ideas of democratic selection. The confidence in democracy of selection as opposed to selection based on power, birth and privileges supported the ideas underlying group-referenced marks aiming at objectivity and comparability in the selection to grammar school. If marks could be made reliable selection instruments, this would benefit poor boys and girls with a gift for studies who could now, thanks to their marks, be admitted to grammar school. The main reasons why group-referenced marks according to Wigforss' intentions could not be implemented were socio-psychological mechanisms, information problems and measurement difficulties. The unwillingness to give marks below the pass standard as long as a pass is required for progress to the next stage, the gliding of the marks as motivation for the pupils (according to the teachers), the wish to help the pupils become admitted to grammar school, the teachers' fear of being controlled, the information problems of the National Board of Education and the conflicts between the traditions of elementary school and grammar school all contributed to the fact that the ideas of the application of group-referenced maries did not become generally accepted.

 • 68.
  Andersson, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Equivalence, justice and accountability in Swedish Teacher Education2006In: ECER- conference in Geneve, 13-15 september, 2006, 2006Conference paper (Other academic)
 • 69.
  Andersson, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Examinationen i distanskurser2000Report (Other academic)
 • 70.
  Andersson, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Holding the axe: Equivalence, selection and justice in the reform of school-based assessment in Sweden2005In: Pedagogy, Culture and Society, ISSN 1468-1366, Vol. 13, no 2, p. 143-158Article in journal (Refereed)
 • 71.
  Andersson, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Man söker med ljus och lykta: Lärares bedömnings- och betygssättningsproblematik i en timplanelös grundskola2003Report (Other academic)
 • 72.
  Andersson, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  National Evaluation of School-grades in Sweden: A Description and an Analysis2001In: Paper presenterat på ECER-konferensen i Lille, 5-8 september, 2001Conference paper (Other academic)
 • 73.
  Andersson, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Nationell kvalitetsgranskning av betyg: En beskrivning och analys2001Report (Other academic)
 • 74.
  Andersson, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Relativa betyg: några empiriska studier och en teoretisk genomgång i ett historiskt perspektiv1991Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation, which is mainly the result of a project financed by the National Board of Education, consists of five substudies (I-V) carried out between 1977 and 1991, and a summary analysis (VI). The aim of the dissertation is to study group-referenced marks which are unique for Sweden. In the 1940s they were introduced on trial into elementary school, where they were later permanent, and they were also introduced into comprehensive school, nine-year compulsory school and finally also into upper secondary school. The description of group-referenced marks is divided into the following substudies: development and phase-out (V), functions (I), effects and side-effects (III), and use and requirements (II and IV). In the empirical studies, students, teachers, employers and employees have been asked to give their opinions of group-referenced marks. Substudy V analyses the development of group-referenced marks through official reports, through reactions to these reports from student, teacher, employers' and employees' organizations, and also through official parliamentary publications.Group-referenced marks are described as closely connected with the selection to higher education and as an attempt to construct an instrument of selection offering possibilities of comparability and greater justice. Marks have proved to be of little consequence for employment. They function as a "driving licence" by indicating direction and course programme. Marks reflect, above all, the ability to assimilate theoretical subject-matter. The selection to various employments manifests a development from formal to informal merits in the form of certain qualities, e. g. the ability to co-operate, flexibility and extrovert behaviour. Work experience, references and personal qualities are more important than marks for employmentThe dissertation indicates measurement technological, information technological and socio-psychological explanations of withdrawing group-referenced marks. The dissertation also expresses apprehensions about the potential introduction of criterion-referenced marks owing to the steering effects for pupils and teachers, as well as about the risks of increasing control and dependence on potential employers. Differences between practical and theoretical course programmes regarding attitudes to marks can also be observed. These differences can perhaps be explained by the use and needs of marks as well as by the nearness and connection to industry and commerce. The importance of the official functions of marks as information, motivation and selection instruments has gradually been reduced. Problems of steering and control used to be subordinate to the official functions. If criterion-referenced marks are introduced and if marks lose their selection function, the steering and control functions of marks should be discussed and the motives for preserving marks in school should be presented.

 • 75.
  Andersson, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Seeking high and low: Teachers grading practice in time-table free schools in Sweden2004In: European Conference on Educational Research, University of Crete, 22-25 September 2004, 2004Conference paper (Refereed)
 • 76.
  Andersson, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Skolbetygens betydelse i skolan och vid övergången till arbetslivet: Några empiriska studier inom skola och arbetsliv1987Licentiate thesis, monograph (Other academic)
 • 77.
  Andersson, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Skriftliga omdömen2011In: Utvärdering och bedömning i skolan: för vem och varför? / [ed] Agneta Hult & Anders Olofsson, Stockholm: Natur och kultur, 2011, 1, p. 191-211Chapter in book (Other academic)
 • 78.
  Andersson, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Skriftliga omdömen - klara besked?2010Report (Other academic)
 • 79.
  Andersson, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  The circle is closed: Grading in timetable free schools in Sweden, from pupils point of view2005In: The ECER- conference in Dublin, 7-10 september, 2005, 2005Conference paper (Other academic)
 • 80.
  Andersson, Håkan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Varför betyg?: Historiskt och aktuellt om betyg1999Book (Other academic)
 • 81.
  Andersson, Håkan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lindberg, Leif
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Om de pedagogiska fenomenens natur1989Report (Other academic)
 • 82.
  Andersson, Håkan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Lindqvist, Ulla
  Nationella kvalitetsgranskningar 2000: Betygsättningen2000Report (Other academic)
 • 83.
  Andersson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Lärarfortbildning och kompetensutveckling i ett historiskt perspektiv: En policyanalys1996Report (Other academic)
 • 84.
  Andersson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Läsning och skrivning: En analys av texter för den allmänna läs- och skrivundervisningen 1842-19821986Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this work is to elucidate changes in the function and position attributed to the general reading and writing instruction. The studies focus on the description and the analysis of the content and form of this instruction as they are expressed in texts for the educational practice during the period 1842-1982. It is also the aim of this historical study to try to contribute

  a greater understanding of the inadequate skills in reading and writing observed among Swedish pupils.

  Theoretically, the work is based on a structural point of view and on a materialistic outlook on history. Education is regarded as a matter of social and cultural reproduction. Reading and writing are regarded as social and cultural phenomena. The function and position that, explicitly or implicitly, are attributed to the general reading and writing instruction are also regarded as important factors.

  The empiric material includes, inter alia, Riksdag documents, official curricula, readers, teacher's manuals and school inspector reports. These texts are analyzed in the light of educational and societal conditions and changes.

  The study presents a survey of the general reading and writing instruction during the aforesaid period. The report provides many examples of how economic, political and ideological conditions in society are expressed in texts for the educational practice. It also shows the influence of the dominating class of society on the prescribed content and form of this instruction. The study shows that the function and position attributed to reading and writing instruction have varied over time. A qualifying and an ideological function can be discerned and a subordinate and a dominant position can be observed. The report shows the changes in the emphasis on function and position and in the prescribed content and form of the instruction. The problem of the pupils' inadequate reading and writing abilities has recurrently been brought up during this period. One aspect of this problem concerns the skills that the pupils are supposed to learn. The second aspect concerns the demands that can be made on their ability.

 • 85.
  Andersson, Inger
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Till frågan om spridning: Reflektioner kring KK-stiftelsens skolsatsningar2002Report (Other academic)
 • 86.
  Andersson, Inger
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Grensjö, Bengt
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Utvärdering av KK-stiftelsens satsning på de mindre skolutvecklingsprojekten2002Report (Other academic)
 • 87.
  Andersson, Inger M.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Projektet "Regionansvariga för undervisningens internationalisering": En utvärderingsstudie1994Report (Other academic)
 • 88. Andersson, Inger
  et al.
  Nilsson, Ingrid
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  New Political Directions for the Swedish School2000In: Educational Review, ISSN 0013-1911, Vol. 52, no 2, p. 155-162Article in journal (Refereed)
 • 89.
  Andersson, Inger
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Åsemar, Carl
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Gymnasieskola i utveckling: Försöks- och utvecklingsarbetet under läsåret 1985/86 vid tre fallstudieskolor i den norra högskoleregionen1986Report (Other academic)
 • 90.
  Andersson, Inger
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Åsemar, Carl
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Gymnasieskola i utveckling: Försöks- och utvecklingsarbetet under läsåret 1986/87 vid tre fallstudieskolor i den norra högskoleregionen1987Report (Other academic)
 • 91.
  Andersson, Inger
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Åsemar, Carl
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Gymnasieskola i utveckling: Försöks- och utvecklingsarbetet under läsåret 1987/88 vid tre fallstudieskolor i den norra högskoleregionen1988Report (Other academic)
 • 92.
  Andersson, Inger
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Åsemar, Carl
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  På försök - gymnasieskola i utveckling: En fallstudieutvärdering av tre gymnasieskolor i den norra högskoleregionen1989Report (Other academic)
 • 93.
  Andersson, Isabelle
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Wännman, Angelica
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Föreningsidrotten - En arena öppen för alla?: En kvalitativ intervjustudie om idrottsföreningars uppfattningar och erfarenheter kring inkluderingsbidrag i samband med inkludering av funktionsnedsatta individer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  It is stated that sports should be an open arena for every individual in the society, despite this statement inclusion of people with disabilities in organized sport have not been prioritized. The municipality of Umeå offers an inclusion funding for this matter, however there has been a low number of applications from the organizations. The purpose of this study was to enlighten the opinions and experiences on the inclusion funding and inclusion, both from the sport organizations who had applied for the funding and those who had not applied. The result is based on nine semistructured interviews with different sport organizations in Umeå and demonstrates that all organizations report positive attitudes to inclusion and the funding. The organizations who had applied and received the funding informed that it was profitable in order to enable development within the organizations. Furthermore the organizations mentioned that a number of preconditions is necessary in the startup of a work with inclusion such as dedicated leaders, right way of recruitment, attitudes and education.

 • 94.
  Andersson, Jakob
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ögren, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Den roliga idrotten: Vad gör barnidrott kul - enligt barnen själva?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A common reason for engaging in sport activities is because it’s fun and enjoyable. But what is it that makes a certain activity fun and enjoyable? The answer isn’t so obvious and may be different depending on who is answering it. This study aimed to increase the knowledge regarding what is fun about sports. More specifically, to examine youth sports and children engaging in youth sports. Therefore, a questionnaire containing 20 different statements were distributed to children who were asked to estimate in which degree these statements contributed to making their sport fun. Furthermore, this study wanted to compare the ratings of these statements between teams and individual sports. The study included 39 children who were active in teams and 32 children who participated in individual sport activities with a total mean age of 11,72. The results showed that intrinsic factors were most important and that trying your best was the highest rated statement. On the other hand, winning had the lowest overall rating. The tests also showed that children who engage in team sports values being with friends in a higher extent than those who are active in individual sports. The conclusion of this study was that children found intrinsic factors to be most important when it comes to having fun. Some of the most important factors were trying your best and learning new things. Extrinsic factors such as winning and competing against others didn’t contribute as much to having fun. Significant differences were found between the groups when it comes to being with friends, winning and having a crowd cheering for you

 • 95.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Bodén, Jessica
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Pedagogers upplevelser och arbete kring tillgängliga lärmiljöer: Faktorer som bidrar, med tillgänglighetsmodellen som analysverktyg2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Grundtanken till att vi valt detta specifika ämnesområde, tillgängliga lärmiljöer, är att vi i vår kommande yrkesroll som specialpedagoger kommer arbeta med att förebygga hinder och problem för att eleverna ska känna trygghet i skolan. Dessa två delar är av stor betydelse i vårt uppdrag som specialpedagoger. Syftet med studien är att få en djupare förståelse samt kunskap om pedagogers upplevelser och arbete kring tillgängliga lärmiljöer. Studiens frågeställningar är: Vilken innebörd har begreppet tillgänglig lärmiljö för pedagogerna? Vad är, enligt pedagogerna, grundläggande för att skapa en tillgänglig lärmiljö? Hur arbetar pedagogerna för att tillgängliggöra lärmiljön för alla elever? Som metod används kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 14 informanter från tre kommunala grundskolor. Informanterna som deltog i studien fördelas på 10 pedagoger och 4 specialpedagoger. Vid analys av resultatet används tillgänglighetsmodellen i SPMS:s värderingsverktyg för tillgänglig utbildning – förskola, skola och fritidshem. Den teoretiska utgångspunkten har sin inriktning utifrån det relationella perspektivet. Med ett relationellt perspektiv ses elevens svårigheter utifrån att det är i konfrontation mellan skolans kultur och elevens förutsättningar och behov som problem uppstår. Specialpedagogik som område söker svar i elevens sociala-, pedagogiska- och fysiska lärmiljö vad som behöver tillrättaläggas eller förändras i undervisningen för att hjälpa eleven. Resultatet från våra intervjuer visar att informanterna har ett välförankrat synsätt som utgår från ett relationellt perspektiv om faktorer som gynnar en tillgänglig lärmiljö. Utifrån analysmodellens tre miljöer, social-, pedagogisk – och fysisk miljö och informanternas svar har det skapats en uppfattning om vilka grundläggande faktorer som är av betydelse för att tillgängliggöra lärmiljön. Faktorer som i mångt och mycket stämmer in på vad studiens litteratur säger.

 • 96.
  Andersson, Johanna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Westermark, Stina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ämnesintegrering: Ämneslärares och yrkeslärares syn på ett ämnesintegrerat arbetssätt gällande matematik och Restaurang- och Livsmedelsprogrammet2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka ämnes- och yrkeslärare syn på ämnesintegrering gällande RL-programmet och det gymnesiegemensamma ämnet matematik. Undersökningen genomfördes med kvalitativa intervjuer, där urvalet består av åtta lärare från två norrländska gymnasieskolor. En tidigare undersökning visar att yrkeselever i överlag har låg motivation och en dålig förståelse för matematiken. Aktuella styrdokument påpekar vikten av samverkan mellan ämnena till fördel för elevens kunskapsutveckling. Dock visar en del forskning kring området att det sällan förekommer någon samverkan med matematikämnet. Resultatet visar att de flesta av lärarna har en positiv syn på ämnesintegrerad undervisning, men att det förekommer i olika utsträckning på de berörda skolorna. De flesta av lärarna är överens om att deras yrkeselever har låg motivation och förståelse för matematikämnet. Lärarna upplever att tidsbristen och ämneslagskonstellationerna bidrar till svårigheter för ett fungerande ämnesintegrerat arbetssätt.

 • 97.
  Andersson, John
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lundgren, Johan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Upplevelse som selekterad fotbollsspelare: En enkätstudie om avhopp och fortsatt deltagande efter Halmstadlägret2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study was made in collaboration with the Sport Association of Norrbotten and the purpose of this study were to further explore the consequenses of the talent development programmes taking place in Sweden. We analyzed the opinions of those who had experience of development programes and subsequently what this provides for their future interest in football. It is well known that a lot of people drop out of organized sport during their youth and one of the objectives of this study was to investigate the extent to which those who participated in talent development programs continues or drop out of football. The data in this study was recovered through a web-based survey with representatives from both sexes. 86 people answered all of whom had participated in the Swedish Football Association camp called Halmstadlägret. The birth date among the participants were examined and this study illuminates that relative age effect had a strong connection among the boys and to some degree among the girls. The result of this study showed that there are several different reasons why people choose to continue or to quit playing football, though a common reason for quit playing football were resettling in a different town for studies. There were some difference between the genders regarding how long they stayed in football and at what level they played organized football. In general, the participants of Halmstadlägret and distriktslaget felt invigorative with their experience which was one of the main goals for the talent development program. There are still room for improvement regarding keeping the participants involved in football.

 • 98.
  Andersson, Josefin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Christoffersson, Linda
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Flickor med svårigheter inom essence: Vilka signaler sänder de ut och hur tolkar vi dem?2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Flickor med svårigheter inom området Essence kan vara svåra att upptäcka då deras signaler kan misstolkas och förringas med konsekvenser som psykisk ohälsa, skolfrånvaro och utanförskap i förlängningen. Studiens syfte var att synliggöra och analysera fyra pedagogers och fyra vårdnadshavares erfarenheter och upplevelser omkring de signaler som flickor uppvisar, kopplat till konstaterade eller misstänkta svårigheter inom Essenceområdet. Förhoppningen var att kunna bidra till ökad kunskap om vikten av tidig identifikation och därigenom ökad möjlighet till lämplig stöttning av dessa flickor på deras väg genom livet. Med intervju som metod genomfördes en kvalitativ studie där resultatet bland annat visade att återkommande signaler hos flera flickor visat sig som stora svårigheter i relationsskapande, samt att behärska många av de vardagliga moment som livet och skolan innebär. Resultatet visar också att vårdnadshavarna ofta tidigt identifierar svårigheter medan pedagoger i de flesta fall avvaktar, kompenserar och i vissa fall fördröjer utredningar.

 • 99.
  Andersson, Karoline
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  "Alla har väl en personlig bild av hur man fostrar ett barn": En kvalitativ studie om förskollärares utmaningar i fostransarbetet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Majoriteten av barnen i Sverige fostras idag av både sina föräldrar och av förskolan. Gränsen där förälderns roll slutar och förskollärarens roll tar vid i fostransarbetet är inte alltid tillräckligt tydlig. Forskning har visat att förskollärare upplever denna gränssättning som problematisk, samt att de saknar metoder för fostransarbetet och verktyg från utbildningen. Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares egen syn på fostransuppdraget. Syftet var även att belysa de utmaningar som förskollärare tycks uppleva i fostransarbetet i förskolan. Studiens frågeställningar undersöktes med hjälp av intervjuer som datainsamlingsmetod. Sex semistrukturerade intervjuer enligt den kvalitativa forskningstraditionen genomfördes med verksamma förskollärare. Resultaten visade att förskollärarna beskrev fostransuppdraget som en samhällsnytta, som ett komplement till hemmet samt att deras uppdrag går ut på att stötta barnen i processen av det sociala lärandet. Resultaten visade även att förskollärarnas bild av begreppet fostran varierade. En utmaning som förskollärarna i studien upplevde i det fostransarbete de utför var brist på resurser. Att personal-eller tidsbrist begränsar dem från att utföra deras fostransarbete på önskat sätt. Samarbetet i personalgruppen var en annan utmaning i fostransarbetet då metoder och syn på fostran varierar inom personalgruppen. I resultatet visades en tredje utmaning som förskollärarna var enhetligt överens om vilket handlade om samverkan med föräldrarna. Detta upplevdes som en utmaning i fostransarbetet mycket på grund av att förskollärarna och föräldrarna har olika uppfattningar om hur ett barn bör fostras.

 • 100.
  Andersson, Lina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Engblom, Erika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Nack- och rygghälsa i arbetslivet: En fallstudie av arbetsmiljö och friskvård2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study deals with the complex phenomenon of occupational health. There is knowledge of how a good work environment should look like, but despite this, many employees experiences ill health in the workplace mainly in the form of neck and back pain. This study is a case study conducted in a high-risk workplace. The overall purpose was to describe and analyze the health situation of a specific company with neck and back problems. Mainly, eight interviews had been used as the data collection method, but additional observations had also been implemented. The sources used in this study are mainly reports of health, work environment, health promotion activities and neck and back pain. The results of this study showed that there are shortcomings in the work environment and they often experiences high levels of stress, but despite this, the employees thrived at work. The employees had a relatively good health despite the fact that all the interviewees indicated that they had some form of neck and back pain. The results also showed that the most important conditions to promote health were motivation, time, and healthcare in the workplace.

1234567 51 - 100 of 2782
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf