Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Tillväxtens gränser i ett hållbart samhälle. Energianvändning och arealbehov i det tidigmoderna Sverige.
Title [en]
The limits to growth in a sustainable society: energy use and area requirements in early modern Sweden
Abstract [sv]
Det föreslagna projektet kommer att studera energianvändning och arealbehov i Sverige under den tidigmoderna perioden (1500-1800). Mer precist kommer projektet att beräkna och förklara energianvändning, definierat som energikonsumtion av tillverkningsindustri och hushåll, tillsammans med matbehov för arbetare och hushåll. Perioden föregick eran av fossil energi (stenkol och olja) och dåtidens energi- och födoproduktion ingick i ett energisystem som baserades på fotosyntesen. Energisystemet och det ekonomiska systemet var därför beroende av tillgången på produktiv mark. Då tillgången på produktiv mark är relativt fixerat, till skillnad från andra typer av realkapital, betyder detta att systemet upplevde begränsningar av tillväxten. Projektet kommer utifrån detta också att beräkna arealbehovet. Studien kommer att innefatta evolutionen av tillverkningsindustrin och befolkningstillväxt, både i ett kronologiskt och rumsligt perspektiv. En styrka med det föreslagna projektet är den rika tillgången på tidigare outnyttjade arkivmaterial som täcker framförallt energikonsumtion i den betydelsefulla Bergshanteringen. Bidraget kommer att vara en del av den internationella forskningen angående tolkningen av det europeiska tillväxtmiraklet under 1800-talet, vilket kan ses som en ekologisk transition. Detta har bäring på både den globala skevheten i inkomstfördelning och välfärd samt utsläpp av växthusgaser.
Abstract [en]
This research project will examine the energy use and associated area requirements in Sweden during the so-called Early Modern Period (1500-1800). Specifically, we seek to quantify and explain energy use, broadly defined as fuel inputs to the manufacturing industry and the households, along with food requirements for labour and households. Since the period of study precedes the era of fossil fuels these energy requirements were ultimately met by an energy and food production system based on photosynthesis. The energy system and the economic system were therefore dependent on available productive land. Since productive land is roughly fixed, as opposed to other forms of real capital, the system exhibited limits to growth. The project therefore, and in addition to the energy estimates, aims at estimating the area requirements. The scope of the project will cover the evolution of manufacturing industry and population growth in both a chronological and spatial perspective. A major advantage is the rich availability of hitherto unexplored archival sources, covering foremost fuel consumption in the important metal industries. This attribute should assist international scholars in interpreting the European growth miracle during the 19th century as an ecological transition, which bearing to both globally skewed income distribution and welfare as well as greenhouse gas emissions.
Co-InvestigatorLindmark, Magnus
Co-InvestigatorOlsson Spjut, Fredrik
Principal InvestigatorOlsson Spjut, Fredrik
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2011-01-01 - 2013-12-31
National Category
Economic History
Identifiers
DiVA, id: project:519Project, id: P10-0701:1_RJ

Search in DiVA

Economic History

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar