Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
International cooperation
Title [sv]
Metodologiska aspekter av hälsoekonomisk utvärdering inom folkhälsa: Ett besök av Jeffrey Hoch, professor och enhetschef, Division of Health Policy and Management, University of California, Davis.
Title [en]
Methodological aspects of health economic evaluation in public health: A visit of Jeffrey Hoch, Professor and Chief, Division of Health Policy and Management, University of Califonia
Abstract [sv]
Forskningsgruppen CHAP ‚Äì Barns hälsa och föräldraskap, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet, bjuder in professor Jeffery Hoch, Institutionen för folkhälsovetenskap, University of California, Davis, USA.Som en prisbelönt lärare har professor Hoch undervisat inom hälsoekonomi och ekonomisk utvärderingsmetodik runtom i världen och gett över 200 presentationer i 15 länder. Med över 160 vetenskapliga publikationer och 20 bokkapitel (h index=30) är professor Hoch högt eftertraktad inom området för att förstå problem och forma lösningar inom hälso ‚Äì och sjukvård, så väl som inom folkhälsa.Ett hälsoekonomiskt perspektiv tas i många av pågående projekt i CHAP, på grund av betydelsen av ett välgrundat och informerat beslutsfattande vid fördelningen av hälsovårdsresurser. Under hans två veckors besök kommer professor Hoch att handleda två doktorander och ge en serie av tre seminarier: 1) Samling och analys av kostnader för interventioner riktade till folkhälsa; 2) Instrument som är lämpliga för hälsoekonomisk utvärdering av psykiska hälsointerventioner; 3) Långsiktiga hälsoekonomiska utvärderingar av förebyggande insatser inom folkhälsa. Vi planerar en föreläsning för att presentera tillämpning av hälsoekonomiska metoder för utvärdering av förebyggande insatser för att främja mental hälsa och arbetsförmåga. Forskare och studenter från avdelningar vid Uppsala universitet, såsom vid institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, kvinnor och barns hälsa, psykologi och ekonomi, kommer att inbjudas in till seminarierna och föreläsningen. Vi diskuterar möjligheten att göra ett utbyte av doktorander för att bygga nya och utbyta befintliga kompetenser.Ett besök av professor Hoch kan vara en unik möjlighet för våra doktorander och forskare att dra nytta av hans kunskap om ekonomiska utvärderingar av insatser som syftar till att förbättra hälsa och välbefinnande. Det skulle vara ett viktigt steg mot att utöka vårt nätverk och skapa ett viktigt samarbete.
Abstract [en]
Research group CHAP - Child Health and Parenting, Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, invites Professor Jeffrey Hoch, Department of Public Health Sciences, University of California, Davis, USA.As an award-winning teacher, Professor Hoch has taught Health Economics and Economic Evaluation classes throughout the world, giving over 200 invited presentations in 15 countries. With over 160 publications in the scientific literature, 20 book chapters and editorials (h index=30), Professor Hoch is a highly sought after expert in the area of using health economics to understand problems and frame solutionsA health economics perspective is taken in many of the projects currently ongoing at CHAP, because of the importance of informed decision-making when allocating health care resources. During his two weeks visit Professor Hoch will supervise two PhD students and give a series of three seminars: 1) Collection and analysis of costs of interventions targeting public health; 2) Instruments suitable in health economic evaluation of mental health interventions; 3) Long-term health economic evaluations of preventive interventions in public health. We plan a lecture to present application of health economic methods for the evaluation of preventive interventions aimed at promoting mental health and working ability. Researchers and students from departments at Uppsala University, such as Public Health and Caring Sciences, Women and Children´s Health, Psychology and Economics will be invited to the seminars and the lecture. We will discuss the possibility of the exchange of doctoral students to build new and exchange existing competencies.A visit by Professor Hoch can be a unique opportunity for our PhD students and researchers to benefit from his expertise concerning economic evaluations of interventions that aim to improve health and well-being. It would be a major step towards expanding our network and establishing an important collaboration.
Principal InvestigatorFeldman, Inna
Coordinating organisation
Uppsala University
Funder
Period
2018-12-01 - 2019-11-30
National Category
Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy
Identifiers
DiVA, id: project:6374Project, id: 2018-01601_Forte