Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Nya strategier för att minska diffusa utsläpp av miljöföroreningar från enskilda avlopp
Title [en]
Novel Strategies to Reduce Diffuse Emissions of Micropollutants from On-Site Sewage Facilities
Abstract [sv]
Vi lever i en värld som ständigt utvecklas och förändras. Vår moderna livsstil har medfört att vi omger oss av allt fler varor och produkter, som i sin tur gör att vi använder allt fler kemikalier i vardagen, arbetslivet och på fritiden. Byggnadsmaterial, textilier, fordon, leksaker, elektronik, hygienartiklar, läkemedel och bekämpningsmedel är bara några exempel på produkter som innehåller kemikalier som sprids i miljön genom människans aktiviteter. Det är ingen nyhet att vi har oönskade kemikalier i miljön. Vår medvetenhet kring riskerna med exponering för giftiga kemikalier ökar ständigt. Idag vet vi t.ex. att vissa miljöföroreningar kan orsaka fortplantningsstörningar, cancer och hormonrubbningar, och att vi måste minska utsläppen av farliga ämnen för att skydda människa och miljö. Hittills har utsläpp från industrier och andra punktkällor fått mycket uppmärksamhet, vilket har gjort att punktkällors bidrag till miljöföroreningar minskat kraftigt. Nu flyttas i stället fokus över till diffus spridning av miljöföroreningar, dvs. spridning via många små källor på många olika platser, som tillsammans kan ge betydande miljöförorening. Exempel på aktiviteter som ger upphov till diffus förorening är spridning av bekämpningsmedel och användning av flamskyddsmedel. I vårt projekt vill vi studera diffus spridning av kemikalier från enskilda avlopp. Vi har valt att fokusera på organiska miljöföroreningar, trots att även metaller är betydelsefulla i sammanhanget. Denna avgränsning beror på att det är här vi har de absolut största kunskapsluckorna. Enskilda avlopp står för en stor del av avloppsreningen i Sverige, men mycket lite är känt om hur organiska kemikalier renas i dessa anläggningar. I Sverige är 700 000 fastigheter inte anslutna till kommunala reningsverk vilket utgör ungefär 10 % av den totala volymen avloppsvatten. Dessa anläggningar kan ha olika utseende och ha mycket stor variation i belastning över året, t.ex. i sommarstugeområden. Flertalet anläggningar består av slamavskiljning med efterföljande infiltration där avloppsvattnet infiltrerar till grundvatten. Nyligen genomfördes en svensk studie där reningen av ett antal läkemedel studerades i småskaligt avlopp. Resultaten indikerade på en bra reduktion av flera läkemedel men också att mycket återstår att göra på detta forskningsområde innan vi kan bedöma betydelsen av emissioner från enskilda avlopp och hur vi renar dem på ett optimalt sätt. De huvudsakliga målen i detta projekt är att 1) identifiera och kvantifiera vilka kemikalier och nedbrytningsprodukter som emitteras från enskilda avlopp och vilka bland dessa som kan orsaka ekotoxikologiska problem (skador), 2) finna de viktigaste källorna för emissioner till avlopp från privata hushåll, 3) utveckla och utvärdera ny innovativ småskalig reningsteknik och 4) föreslå en effektiv strategi samt ge rekommendationer och råd till myndigheter med målet att minska diffusa utsläpp från privata hushåll. I projektet ingår forskare med kompetens inom många forskningsområden inklusive kemisk spårämnesanalys, studier på kemikaliers omvandling och nedbrytning i miljön, utveckling av reningsverksteknik, systemanalys, mätning och modellering av emissioner från konsumentartiklar, miljöjuridik samt riskperception, d.v.s. människors uppfattning om risk. Våra studier kommer främst förläggas till försöksanläggningarna vid Bornsjön söder om Stockholm där vi i detalj kan studera olika nya teknikers reningseffektivitet för valda kemikalier. I anläggningarna kan vi provta och simulera viktiga parametrar som t.ex. flöden, uppehållstid och komplexitet av kemikalier i avloppsvattnet för att efterlikna typiska förhållanden i enskilda avlopp i Sverige. Dessutom kommer vi att studera hur lagstiftning och andra styrmedel kan användas för att på lämpligt och effektivt sätt minska riskerna med diffusa emissioner. En viktig vetenskaplig fråga är hur människor uppfattar och hanterar risker med miljöföroreningar i en föränderlig värld, och då specifikt i våra hem. Vi vill med vår forskning nå så långt att vi kan ge rekommendationer och beslutsunderlag för en strategi som främjar ett hållbart samhälle där vi lever i en miljö med minimerade risker för farlig exponering av gifter, i enlighet med Sveriges och Europas miljömål.
Abstract [en]
The project RedMic is devoted to develop strategies and techniques to reduce emissions of micropollutants (MPs) from on-site sewage treatment facilities (OSSFs). The overall aims are to 1) identify and quantify emissions of MPs from OSSFs, 2) develop and evaluate novel innovative OSSFs techniques, 3) identify major sources of MPs emitted from private households, and 4) suggest an efficient strategy for reduction of diffuse emissions from private households. Characteristics of emissions from the 700 000 private households in Sweden that are connected to OSSFs are in large unknown. RedMic will search for MPs released from OSSFs applying non-target and target screening combined with in silico fate analysis including studies of seasonal variations. OSSFs techniques will be studied in a full-scale research facility with selected MPs, where typical operational settings of OSSFs can be simulated. Major sources of studied MPs in private households will be searched using emission modelling combined with usage information on e.g. household chemicals, pharmaceuticals and personal care products. Data on discharges from OSSFs, source tracing, novel reduction techniques, and fate analysis will be combined with evaluation on regulatory steering tools, and studies on risk perception, in a system analysis framework. The results will form a basis for stakeholder recommendations, development of products and services, and new strategies for reduction of MPs emitted from OSSFs.
Principal InvestigatorAndersson, Patrik
Co-InvestigatorFick, Jerker
Co-InvestigatorWester, Misse
Co-InvestigatorWiberg, Karin
Co-InvestigatorNilsson, Annika
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2013-09-01 - 2017-08-31
National Category
Other Chemistry TopicsEnvironmental SciencesWater Engineering
Identifiers
DiVA, id: project:722Project, id: 2012-2101_Formas

Search in DiVA

Other Chemistry TopicsEnvironmental SciencesWater Engineering

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar